ROCZNE SPRAWOZDANIE. Warszawa, 30 kwietnia 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNE SPRAWOZDANIE. Warszawa, 30 kwietnia 2014 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, 30 kwietnia 2014 roku ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej DTP S.A. w 2013 roku, z uwzględnieniem pracy jej komitetów wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w celu zamieszczenia przez Zarząd Spółki na korporacyjnej stronie internetowej DTP S.A., a tym samym w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z zasady nr II.1.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Należy zaznaczyć, że akcje Spółki w okresie 2013 r. były notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w związku z czym Spółka zobligowana była do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect. W dniu 26 marca 2014 r. notowania akcji Spółki zostały przeniesione na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z czym od tego dnia Spółka zobligowana jest do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych na mocy Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. 1. Działalność Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Spółki działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Zgodnie ze Statutem DTP S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią wspólną kadencję z zastrzeżeniem, kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana na okres jednego roku. Mandaty członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, które zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r. W okresie roku obrotowego 2013 Rada Nadzorcza działała w pełnym składzie 6-osobowym, który przedstawiał się następująco: w okresie od 1 stycznia do dnia 19 czerwca 2013 roku - Edmund Mzyk Przewodniczący, - Robert Ditrych, - Waldemar Paturej, - Sebastian Kuciński, - Jakub Ryba, - Piotr Tutak. w okresie od 19 czerwca do dnia 6 listopada 2013 roku - Edmund Mzyk Przewodniczący, - Robert Ditrych, - Rafał Godoj, - Sebastian Kuciński, - Jakub Ryba, - Piotr Tutak. 1

2 w okresie od 6 listopada do dnia 31 grudnia 2013 roku - Edmund Mzyk Przewodniczący, - Robert Ditrych, - Rafał Godoj, - Hubert Rozpędek, - Jakub Ryba, - Piotr Tutak. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: 1) Edmund Mzyk Przewodniczący, 2) Robert Ditrych Członek, 3) Rafał Godoj Członek, 4) Hubert Rozpędek Członek, 5) Jakub Ryba Członek, 6) Piotr Tutak Członek. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej DTP S.A. w brzmieniu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej DTP S.A. z dnia 23marca 2011 r. Treść obecnie obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej jest dostępna na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem: Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem RN członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz na wniosek Przewodniczącego jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W okresie 2013 roku funkcję Przewodniczącego pełnił Edmund Mzyk. Zgodnie z Regulaminem RN posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przynajmniej 3 razy na rok. Wszystkie posiedzenia w 2013 r. zostały zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Żaden z członków Rady Nadzorczej ani Zarząd Spółki nie występował z wnioskiem dotyczącym zwołania posiedzenia z jego inicjatywy. W okresie 2013 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Łącznie podjęła 5 uchwał, przy czym nie podejmowała uchwał w trybie głosowania pisemnego bez odbywania posiedzenia. Na wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej byli zapraszani członkowie Zarządu Spółki. Na podkreślenie zasługuje wysoka dyscyplina obecności członków Rady na posiedzeniach oraz przeważająca jednomyślność przy podejmowaniu uchwał. Przewodniczący Rady utrzymywał stały kontakt roboczy z Zarządem Spółki, dzięki czemu uzyskiwał informacje o aktualnej sytuacji w Spółce, jej kondycji ekonomicznej i występujących problemach i mógł odpowiednio planować porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej. Najważniejszym obszarem zainteresowania Członków Rady Nadzorczej było śledzenie kondycji finansowej Spółki. Rada analizowała jednostkowe wyniki ekonomiczne DTP S.A. na tle zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu oraz wyniki skonsolidowane, tj. Grupy DTP. Prezentacja wyników oraz omówienie bieżącej sytuacji Spółki oraz spółek zależnych były stałym punktem porządku obrad wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej. Odchylenia od budżetu były na bieżąco wyjaśniane przez Zarząd. Rada Nadzorcza otrzymywała informację o wynikach finansowych oraz operacyjnych w zakresie i formie uzgodnionej z Zarządem Spółki. 2

3 Współpraca z Zarządem przebiegała w sposób poprawny. Rada Nadzorcza otrzymywała wyczerpujące informacje o sytuacji w Spółce i Grupie DTP, a także we wszystkich sprawach, będących przedmiotem jej zainteresowania. 2. Działalność komitetów Rady Nadzorczej W okresie od 1 stycznia do 6 listopada 2013 r. w obrębie Rady Nadzorczej nie działały żadne komitety. W dniu 6 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu, jak również uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołania nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym członek ten spełniał kryteria wskazane w art. 86 ust. 4. oraz art. 56 ust. 3 pkt. 1, 2, 3 ustawy o biegłych rewidentach. W dniu 21 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza w nowym składzie podjęła uchwałę o powołaniu Komitetu Audytu w składzie: 1) Hubert Rozpędek Przewodniczący Komitetu, 2) Robert Ditrych Członek, 3) Jakub Ryba Członek. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w skład Komitetu Audytu wszedł co najmniej jeden członek spełniający warunki niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W okresie 2013 r. Komitet Audytu odbył 1 posiedzenie, na którym została podjęta 1 uchwała. Rada Nadzorcza wysłuchała informację Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza nie powoływała innych komitetów, np. Komitetu Wynagrodzeń. 3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, że w Spółce dotychczas nie został wprowadzony formalny system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, np. w postaci wyodrębnionych działów lub stanowisk pracy, regulaminów, procedur. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z faktu, że Spółka zatrudnia kilku pracowników i ma charakter spółki holdingowej, zaś działalność operacyjna jest prowadzona w podmiotach zależnych. Spółka nie posiada działu audytu wewnętrznego. Spółka funkcjonuje w oparciu o wypracowane wewnętrzne zasady. Funkcje kontrolne sprawuje Zarząd Spółki, który stale monitoruje sytuację, reaguje na zaistniałe wydarzenia, jak i podejmuje działania prewencyjne, wskazując na ewentualne ryzyka. Tym samym, pomimo braku formalnego systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza stwierdza, że w okresie 2013 r. w Spółce były prowadzone działania z zakresu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Działania z zakresu kontroli wewnętrznej wynikają ponadto z kompetencji nałożonych na poszczególne organy Spółki, które zostały określone w regulaminach funkcjonowania poszczególnych organów, a mianowicie: Regulamin Walnych Zgromadzeń przyjęty uchwałą nr 3/II/2012 NWZ Spółki w dniu 6 lutego 2012 r., Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz Regulamin Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą nr 4 NZW z dnia 6 listopada 2013 r., Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 22 grudnia 2011 r. 3

4 Zidentyfikowane przez Zarząd Spółki ryzyka istotne dla Spółki (de facto dla całej Grupy DTP) to: ryzyko finansowe, obejmujące ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością i ryzyko kredytowe, jak również ryzyko rynkowe dotyczące głównie podaży portfeli wierzytelności oraz ich jakości, które zależą od przyjętej polityki banków i innych instytucji finansowych wobec portfela kredytowego. Zdaniem Zarządu Spółki, nie pojawiły się nowe ryzyka istotne dla Spółki. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. W ramach nałożonych przepisami prawa obowiązków Rada Nadzorcza prowadziła bieżący monitoring ryzyka występującego w Spółce, analizując pod tym kątem okresowe relacje Zarządu Spółki, prezentujące wyniki finansowe i operacyjne Spółki oraz spółek z Grupy DTP. Z uwagi na fakt, iż działalność operacyjna prowadzana jest w głównej mierze w spółkach zależnych DTP S.A., Rada Nadzorcza widzi potrzebę wdrożenia systemu zarzadzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w pierwszej kolejności w spółkach zależnych prowadzących działalność operacyjną przy jednoczesnym uwzględnieniu procesu wzrastającej skali działalności Spółki i grupy kapitałowej. Obecna skala działalności oraz operacyjne zaangażowanie Zarządu Spółki w bieżące prowadzenie spraw Spółki powoduje, że wdrażanie złożonych systemów w obszarze zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego będzie zyskiwało na istotności w miarę zwiększania skali działalności Spółki oraz spółek z Grupy DTP. 4

5 Warszawa, 30 kwietnia 2014 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z wyników oceny sprawozdania finansowego DTP S.A. za 2013 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 rok I. Wstęp. Rok 2013 był drugim pełnym rokiem obrotowym DTP Spółki Akcyjnej (zwanej dalej Spółką ) - Spółka została utworzona w dniu 23 marca 2011 r. i wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 kwietnia 2011 r. Skład Rady Nadzorczej. W okresie roku 2013 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: - w okresie od 1 stycznia do 19 czerwca 2013 roku: 1) Edmund Mzyk 2) Robert Ditrych 3) Sebastian Kuciński 4) Waldemar Paturej 5) Jakub Ryba 6) Piotr Tutak - w okresie od 19 czerwca do 6 listopada 2013 roku: 1) Edmund Mzyk 2) Robert Ditrych 3) Sebastian Kuciński 4) Rafał Godoj 5) Jakub Ryba 6) Piotr Tutak - w okresie od 6 listopada do 31 grudnia 2013 roku: 1) Edmund Mzyk 2) Robert Ditrych 3) Hubert Rozpędek 4) Rafał Godoj 5) Jakub Ryba 6) Piotr Tutak II. Sprawozdanie z wyników czynności, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych oraz 19 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki. A. Ocena JEDNOSTKOWEGO sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 rok 1. Rada Nadzorcza Spółki w wykonaniu posiadanych kompetencji, wynikających z art Kodeksu spółek handlowych oraz 19 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 1

6 31 grudnia 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za 2013 rok. 2. Rada Nadzorcza zapoznała się szczegółowo z raportem i opinią audytora, wybranego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, tj. raportem i opinią biegłego rewidenta ze spółki PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podmiotu wpisanego na prowadzoną przez KRBR listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 477. Opinia nie zawierała żadnych zastrzeżeń. Wybór audytora został dokonany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 z dnia 27 maja 2013 roku. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stanowiskiem i rekomendacją Komitetu Audytu, nie wnosi uwag odnośnie rzetelności opinii i raportu biegłego rewidenta. 3. W ocenie Rady Nadzorczej przedstawione przez Zarząd Spółki dokumenty: a) sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zysk netto w kwocie tys. zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2012, zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza zarazem, że Zarząd Spółki sporządził sprawozdanie finansowe za 2013 rok jasno, rzetelnie i prawidłowo, zgodnie z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Powyższa ocena została dokonana po zapoznaniu się ze stanowiskiem i rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. 4. W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku zostało sporządzone zostało sporządzone zgodnie 2

7 z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259), które przewiduje odmienny format prezentacji i zakres ujawnionych informacji w stosunku do wymogów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości. Powyższa ocena została dokonana po zapoznaniu się ze stanowiskiem i rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. 5. Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z kierowanym do Walnego Zgromadzenia DTP S.A. wnioskiem Zarządu Spółki, dotyczącym podziału zysku netto za 2013 rok w kwocie tys. zł. Rada Nadzorcza dokonała oceny tego wniosku i nie wnosi zastrzeżeń do propozycji przeznaczenia w całości zysku netto na uprzednio utworzony kapitał rezerwowy Spółki. Powyższa ocena została dokonana po zapoznaniu się ze stanowiskiem i rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. B. Ocena SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. w 2013 roku 1. Rada Nadzorcza Spółki w wykonaniu posiadanych kompetencji, wynikających z art Kodeksu spółek handlowych oraz 19 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. w roku obrotowym 2013, przy czym konsolidacji metodą pełną zostały poddane wyniki jednostki dominującej DTP S.A. oraz wyniki jednostek zależnych: Debt Trading Partners Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, Finanse Ratalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Debt Trading Partners Sp. z o.o. Bis Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (za okres od 5 do 31 grudnia 2013 r.). 2. Rada Nadzorcza zapoznała się szczegółowo z raportem i opinią audytora, wybranego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego DTP S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. w 2013 roku, tj. raportem i opinią biegłego rewidenta ze spółki PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podmiotu wpisanego na prowadzoną przez KRBR listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 477. Opinia nie zawierała żadnych zastrzeżeń. Wybór audytora został dokonany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 z dnia 27 maja 2013 roku. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stanowiskiem i rekomendacją Komitetu Audytu, nie wnosi uwag odnośnie rzetelności opinii i raportu biegłego rewidenta. 3. W ocenie Rady Nadzorczej przedstawione przez Zarząd Spółki dokumenty: a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., na które składa się: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 3

8 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zysk netto w kwocie tys. zł, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. w 2013 roku, przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej DTP S.A. na 31 grudnia 2013 roku, jak też skonsolidowanego wyniku finansowego za rok obrotowy 2013, zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza zarazem, że Zarząd Spółki sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok jasno, rzetelnie i prawidłowo, zgodnie z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Powyższa ocena została dokonana po zapoznaniu się ze stanowiskiem i rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. 4. W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zostało sporządzone zostało sporządzone zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259), które przewiduje odmienny format prezentacji i zakres ujawnionych informacji w stosunku do wymogów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości. III. WNIOSKI Powyższa ocena została dokonana po zapoznaniu się ze stanowiskiem i rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Po dokonaniu oceny dokumentów przedstawiających działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej DTP S.A. w roku obrotowym 2013, Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. o: 4

9 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. w 2013 roku, 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 3) udzielenie członkom Zarządu DTP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, a mianowicie: Michałowi Handzlikowi - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., Pawłowi Czechowskiemu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., Krzysztofowi Koronkiewiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., 4) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, a mianowicie: Edmundowi Mzyk - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Robertowi Ditrych - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Jakubowi Ryba za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Piotrowi Tutak - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Waldemarowi Paturej - za okres od 1 stycznia do 19 czerwca 2012 roku, Sebastianowi Kucińskiemu - za okres od 19 czerwca do 6 listopada 2013 roku, Rafałowi Godoj - za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2013 roku, Hubertowi Rozpędek - za okres od 6 listopada do 31 grudnia 2013 roku, 5) podział zysku netto DTP S.A. za 2013 rok w kwocie tys. zł zgodnie z propozycją Zarządu Spółki, tj. przeznaczenie w całości na kapitał rezerwowy Spółki. 5

10 Zwięzła ocena sytuacji DTP Spółki Akcyjnej za 2013 rok Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. Niniejszy dokument stanowi zwięzłą ocenę sytuacji DTP S.A. ( Spółki ), z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dokonaną przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą nr III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. I. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięcia zrealizowane w 2013 roku przez DTP S.A. oraz podejmowane działania służące zwiększeniu wartości Spółki, do których zaliczyć można m.in.: 1) osiągnięcie rekordowego wyniku finansowego, 2) przejęcie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, 3) przeprowadzenie emisji obligacji o łącznej wartości tys. PLN, 4) starania o zwiększenie wartości aktywów posiadanych w zarządzaniu głównie poprzez analizę rynku pod kątem wyselekcjonowania portfeli wierzytelności najbardziej atrakcyjnych do zakupu, w wyniku których w raportowanym okresie zakupione zostały portfele wierzytelności o wartości nominalnej 590 mln PLN, według stanu na dzień r., 5) poszukiwanie nowych źródeł przychodów oraz kanałów dystrybucji, 6) podjęcie działań w kierunku przeniesienia notowań akcji DTP S.A. na rynek główny GPW, które zostały zwieńczone sukcesem w dniu r.; obecność na rynku głównym GPW zapewni Spółce większy prestiż i wiarygodność w oczach partnerów biznesowych m.in. dzięki przejrzystości działalności oraz przyczyni się do podniesienia płynności walorów, 7) pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej w celu dofinansowania nowych projektów - w wyniku tych działań spółka z Grupy DTP uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B na realizację projektu Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą i partnerami handlowymi. II. W ocenie Rady Nadzorczej sytuację finansową Spółki uznać należy za dobrą i niezagrożoną z uwagi na trwałą dodatnią rentowność. W 2013 roku poprawiły się wszystkie wskaźniki z działalności Spółki i Grupy. Wynik netto za 2013 rok w porównaniu do wyniku netto za 2012 rok dla Spółki poprawił się o 792%, zaś dla Grupy poprawił się o 97%. III. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, że w Spółce dotychczas nie został wprowadzony formalny system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, np. w postaci wyodrębnionych działów lub stanowisk pracy, regulaminów, procedur. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z faktu, że Spółka zatrudnia kilku pracowników i ma charakter spółki holdingowej, zaś działalność operacyjna jest prowadzona w podmiotach zależnych. Spółka nie posiada działu audytu wewnętrznego. Spółka funkcjonuje w oparciu o wypracowane wewnętrzne zasady. Funkcje kontrolne sprawuje Zarząd Spółki, który stale

11 monitoruje sytuację, reaguje na zaistniałe wydarzenia, jak i podejmuje działania prewencyjne, wskazując na możliwe ryzyka. Tym samym, pomimo braku formalnego systemu kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza stwierdza, że w okresie 2013 r. w Spółce były prowadzone działania z zakresu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Działania z zakresu kontroli wewnętrznej wynikają ponadto z kompetencji nałożonych na poszczególne organy Spółki, które zostały określone w regulaminach funkcjonowania poszczególnych organów, a mianowicie: Regulamin Walnych Zgromadzeń przyjęty uchwałą nr 3/II/2012 NWZ Spółki w dniu 6 lutego 2012 r., Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz Regulamin Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą nr 4 NZW z dnia 6 listopada 2013 r., Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 22 grudnia 2011 r. Zidentyfikowane przez Zarząd Spółki ryzyka istotne dla Spółki (de facto dla całej Grupy DTP) to w szczególności: ryzyko finansowe, obejmujące ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością i ryzyko kredytowe, jak również ryzyko rynkowe dotyczące głównie podaży portfeli wierzytelności oraz ich jakości, które zależą od przyjętej polityki banków i innych instytucji finansowych wobec portfela kredytowego. Zdaniem Zarządu Spółki, nie pojawiły się nowe ryzyka istotne dla Spółki. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. Pozostałe ryzyka zidentyfikowane przez Zarząd zostały wskazane w prospekcie emisyjnym opracowanym w związku z zamiarem wejścia Spółki na rynek główny GPW. W ramach nałożonych przepisami prawa obowiązków Rada Nadzorcza prowadziła bieżący monitoring ryzyka występującego w Spółce, analizując pod tym kątem okresowe relacje Zarządu Spółki, prezentujące wyniki finansowe i operacyjne Spółki oraz spółek z Grupy DTP. Z uwagi na fakt, iż działalność operacyjna prowadzana jest w głównej mierze w spółkach zależnych DTP S.A., Rada Nadzorcza widzi potrzebę wdrożenia systemu zarzadzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w pierwszej kolejności w spółkach zależnych prowadzących działalność operacyjną przy jednoczesnym uwzględnieniu procesu wzrastającej skali działalności Spółki i grupy kapitałowej. Obecna skala działalności oraz operacyjne zaangażowanie Zarządu Spółki w bieżące prowadzenie spraw Spółki powoduje, że wdrażanie złożonych systemów w obszarze zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego będzie zyskiwało na istotności w miarę zwiększania skali działalności Spółki oraz spółek z Grupy DTP. IV. Po zapoznaniu się z kierowanym do Walnego Zgromadzenia DTP S.A. wnioskiem Zarządu, dotyczącym podziału zysku netto za 2013 rok w kwocie tys. zł, Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do propozycji przeznaczenia w całości zysku netto na uprzednio utworzony na kapitał rezerwowy Spółki.

II. Sprawozdanie z wyników czynności, o których mowa w art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 19 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki.

II. Sprawozdanie z wyników czynności, o których mowa w art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 19 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki. Warszawa, 30 kwietnia 2014 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z wyników oceny sprawozdania finansowego DTP S.A. za 2013 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz oceny wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej DTP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej DTP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Warszawa, 12 kwietnia 2016 roku Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej DTP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej DTP Spółki Akcyjnej w 2015 roku,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015 Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

ARCUS Spółka Akcyjna

ARCUS Spółka Akcyjna ARCUS Spółka Akcyjna www.arcus.pl Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Arcus S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 7/2014 w sprawie: badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 4/2012 w sprawie: badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JUPITER NFI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU ORAZ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ATAL S.A. Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ATAL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2016, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATAL S.A. ZA ROK 2016, SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 1 S t r o n a CZĘŚĆ I Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o:

Sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUG SPÓŁKA AKCYJNA Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2016, OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/IV-10/2017 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys.

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys. Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. (dawna nazwa BBI Capital NFI S.A.)

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. (dawna nazwa BBI Capital NFI S.A.) SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. (dawna nazwa BBI Capital NFI S.A.) Z DZIAŁALNOŚCI PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU 2012 ORAZ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2015r.

Katowice, Marzec 2015r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

I. Ocena działalności Spółki

I. Ocena działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej BSC Drukarnia Opakowań S.A. ( Spółka ) zawierające ocenę sytuacji Spółki oraz zawierające wyniki oceny sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedziba w Warszawie z działalności w 2013 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE. Warszawa, 14 czerwca 2016 roku

ROCZNE SPRAWOZDANIE. Warszawa, 14 czerwca 2016 roku ROCZNE SPRAWOZDANIE Warszawa, 14 czerwca 2016 roku z działalności Rady Nadzorczej Paged Spółki Akcyjnej (dalej Spółka ) w 2015 roku, z uwzględnieniem elementów wskazanych w zasadzie II.Z.10 ze zbioru Dobrych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. Katowice, Wrzesień 2010 r. 1 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. Postanowienia ogólne 1 Komitet Audytu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; zasadą II.Z.10 Dobrych

Bardziej szczegółowo

I W skład Rady Nadzorczej na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wchodzą następujące osoby:

I W skład Rady Nadzorczej na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wchodzą następujące osoby: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Skotan Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z działalności w 2013 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ( SPÓŁKA ) ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ( SPÓŁKA ) ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ( SPÓŁKA ) ZA 2015 ROK obejmujące: ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

Bardziej szczegółowo

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku godz.

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku godz. Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku godz. 10:00 Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z dnia 29

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES RADA NADZORCZA BIOMAXIMA S.A. SPRAWOZDANIE ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES 1.01.2016 31.12.2016 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Echo Investment SA

Rada Nadzorcza Echo Investment SA Rada Nadzorcza Echo Investment SA Sprawozdanie za rok obrotowy 2005 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Echo Investment S.A. i skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. W okresie od 1.01.2012 roku skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mediacap S.A. w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mediacap S.A. w 2015 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mediacap S.A. w 2015 roku Warszawa, 20 kwietnia 2016 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners NFI SA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners NFI SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners NFI SA PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2011 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2011,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2011 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2011, Kraków, 26 kwietnia 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2011 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2011, OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA ROK 2011, OCENA WNIOSKU ZARZĄDU,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 1. Informacje ogólne SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) została zawiązana w dniu 29 grudnia 2010 roku we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 1 LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4 53-333 WROCŁAW telefon: +48 71 798 80 10 fax: +48 71 798 80 11 www.lcc.pl info@lcc.pl KRS 0000253077 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU Projekt uchwały ad. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ("RADA NADZORCZA") SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ (RADA NADZORCZA) SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ("RADA NADZORCZA") SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("SPÓŁKA") Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2016 ROK,

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2016 ROK, Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2016 Załącznik do raportu bieżącego nr 31/2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2016 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. w roku obrotowym trwającym

Sprawozdanie. z działalności Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. w roku obrotowym trwającym Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. w roku obrotowym trwającym od 3 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku KATOWICE, maj 2012 r. 2 GRAPHIC S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r. Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 16 października 2017 r. Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał NWZ Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. wybiera Pana/Panią.. na Przewodniczącego... Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2010 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2010,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2010 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2010, Kraków, 11 maja 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2010 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2010, OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA ROK 2010, OCENA WNIOSKU ZARZĄDU,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI,

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Taxus Fund S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Taxus Fund S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Taxus Fund S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku Spis treści UCHWAŁA Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia... 2 UCHWAŁA Nr 2/2016 w

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. do pkt. 2 Porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2015 ROK,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2015 ROK, Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2015 Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2015 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres 01.01.2014-31.12.2014 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 31 GRUDNIA 2015 Wrocław, marzec 2016 Na mocy art. 382 3 kodeksu spółek handlowych oraz zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZPUE S.A. za rok 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZPUE S.A. za rok 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2016 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w roku 2016 zawiera: I. ocenę sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku. Mostostal Płock Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku. 2012 r. 2 Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock

Bardziej szczegółowo

GROCLIN Spółka Akcyjna

GROCLIN Spółka Akcyjna GROCLIN Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej GROCLIN Spółka Akcyjna z działalności w 2016 roku Grodzisk Wielkopolski. Kwiecień 2017 rok. WSTĘP. Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów Załącznik do Uchwały nr /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET -BIAŁE BŁOTA S.A. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W 2015 roku w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione organizacyjnie komitet audytu ani komitet do spraw wynagrodzeń.

W 2015 roku w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione organizacyjnie komitet audytu ani komitet do spraw wynagrodzeń. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2015 ROKU SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2015 ROKU I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015. Skład Rady Nadzorczej: W roku obrotowym 2015, w skład Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej. Warszawa, 11 styczeń 2013 r.

Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej. Warszawa, 11 styczeń 2013 r. Proponowane przez UKNF kierunki zmian przepisów prawa związane ze zwiększeniem transparentności rad nadzorczych i zwiększeniem niezależności i kompetencji komitetów audytu Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor

Bardziej szczegółowo

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 65/VIII/2013 z dnia 29.04.2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

Katowice, Kwiecień 2014r.

Katowice, Kwiecień 2014r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 6 lipca 2016 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 6 lipca 2016 roku Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 6 lipca 2016 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1. statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Spółki Pana/Panią.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ORAZ WNIOSKÓW ZARZĄDU INDYKPOL S.A. DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2010 ROK. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ORAZ WNIOSKÓW ZARZĄDU INDYKPOL S.A. DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2010 ROK. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ORAZ WNIOSKÓW ZARZĄDU INDYKPOL S.A. DOTYCZĄCYCH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2010 ROK. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI. Rada Nadzorcza Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie działa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2014 I Skład Rady Nadzorczej II Działalność Rady Nadzorczej III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2012 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2012 roku. Mostostal Płock Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku. 2013 r. Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. przedkłada Zwyczajnemu

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez. Formularz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

Temat: Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał

Temat: Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. wraz z projektami uchwał Raport bieżący nr 15/15 z dnia 05-05-2015 r. Temat: Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU ZA ROK 2013 oraz SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : 0 Liczba głosów wstrzymujących się : 0 Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : 0 Liczba głosów wstrzymujących się : 0 Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów. Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w

Bardziej szczegółowo