Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika Aleksander Buczyński 8 lutego 2004 roku Spis treści 1 Streszczenie 2 2 Definicje 3 3 Ogólna budowa programu 3 4 Crawler Krótki opis działania Wywołanie modułu URL startowy i definiowanie witryn do pobrania Akceptowane rozszerzenia nazw plików Długie pliki tekstowe Strony nie pobrane Ignorowane znaczniki elementów IndexBuilder Krótki opis działania Wywołanie modułu Pomijanie wybranych słów Budowa indeksu dla dużych korpusów Zapytania do archiwum Zapytanie o słowa Zapytanie o kolokacje Zapytanie o konteksty Powiązania między zapytaniami Zapytania ogólne a zapytania z gwiazdką Brak wyników? Interfejs indywidualny - SAManager Krótki opis działania Wywołanie programu Czysty tekst CSV

2 8 Interfejs indywidualny - SAMain Wywołanie modułu Wybór archiwum Menu główne Zewnętrzny edytor Rozmieszczanie okien pod FVWM Interfejs sieciowy - PrettyPrinter Krótki opis działania Wywołanie modułu Rozmieszczenie plików Interfejs sieciowy - QueryServer Krótki opis działania Wywołanie modułu QueryServer a PrettyPrinter Konfiguracja kodu PHP Konfigurowanie programu Zmienne konfiguracyjne Przykład lokalnego pliku konfiguracyjnego Zmienne uniwersalne Crawler IndexBuilder SAManager / SAMain Interfejs sieciowy - ogólne PrettyPrinter QueryServer Streszczenie Kolokacje to połączony robot internetowy i wyszukiwarka kolokacji. Program składa się z modułów, które można uruchamiać samodzielnie, lub za pośrednictwem interfejsu graficznego. Wywołanie programu i poszczególnych modułów: java kolokacje.standalone.samain [dir] java kolokacje.crawler.crawler dir [var1=value1 var2=value2...] java kolokacje.index.indexbuilder dir [var1=value1 var2=value2...] java kolokacje.server.prettyprinter dir [var1=value1 var2=value2...] java kolokacje.server.queryserver dir [var1=value1 var2=value2...] java kolokacje.standalone.samanager dir [var1=value1 var2=value2...] 2

3 2 Definicje W niniejszej instrukcji termin archiwum używany jest na określenie wybranego przez użytkownika katalogu roboczego, w którym program przechowuje pobrane teksty, zbudowane indeksy, podsumowania i pliki robocze. Użytkownik może w tym katalogu umieszczać dodatkowe pliki konfiguracyjne, modyfikujące zachowanie poszczególnych modułów programu. Tam, gdzie pojawia się odniesienie do nazwy konkretnego pliku w archiwum, należy pamiętać o tym, że użytkownik może zmodyfikować konfigurację programu i nazwać dany plik inaczej. Jest to jednak modyfikacja spotykana na tyle rzadko, że nie widzimy przeciwskazań do stosowania w tekście instrukcji tego typu uproszczeń, np. addresses.acc zamiast pliku, którego nazwę określa zmienna konfiguracyjna addressesfile. 3 Ogólna budowa programu Program składa się z trzech głównych modułów, odpowiadającym kolejnym etapom pracy nad pozyskiwanym z Internetu tekstem Crawler, IndexBuilder oraz Archive. Ostatni z nich występuje w różnych wersjach, odpowiadających różnym rozwiązaniom (elementom rozwiązania) interfejsu użytkownika. Każdy z tych trzech modułów może być wywoływany z linii poleceń lub za pomocą interfejsu graficznego dostarczanego przez odrębny moduł SAMain. Crawler odpowiada za przeszukiwanie Internetu, selekcję stron, selekcję elementów strony WWW, ich konwersję i zapis w jednolitym formacie na dysku lokalnym. Moduł IndexBuilder wczytuje z archiwum wcześniej pobrane i skonwertowane pliki tekstowe, a następnie uzupełnia katalog o pliki indeksu kolokacji, umożliwiające szybki dostęp zarówno do danych statystycznych, jak i wyszukiwanie konkretnych słów lub kolokacji. Kolejnym etapem jest dostęp do danych zawartych w archiwum, obliczanie miar statystycznych i generowanie czytelnych zestawień. Możliwe tu są dwa podejścia zorientowane na udostępnianie wyników poprzez sieć (PrettyPrinter i QueryServer) oraz na pracę indywidualną (SAManager). Moduł SAManager to graficzny interejs dostępu do archiwum, zorientowany na użytkowników indywidualnie pracujących nad zbiorem tekstów, oparty na komponentach Javy (AWT / Swing). Umożliwia skorzystanie z podstawowych funkcji modułu archiwum za pomocą kilku kliknięć myszką. Interfejs WWW powstaje przez połączenie modułów PrettyPrinter i QueryServer. PrettyPrinter generuje strony WWW zawierające podstawowe podsumowania i zestawienia (czysty HTML), zawierające odwołania do stron dynamicznych (PHP) umożliwiających zadanie bardziej szczegółowych zapytań, obsługiwanych następnie przez QueryServer. Np. kliknięcie na jedną z kolokacji w wygenerowanym statycznie ogólnym rankingu lub porównaniu rankingów powoduje przejście do generowanej dynamicznie listy przykładowych kontekstów tej kolokacji, a kliknięcie na słowo w wygenerowanym statycznie słowniku frekwencyjnym 3

4 przejście do generowanego dynamicznie rankingu kolokacji dla tego słowa. Podział na dwa podmoduły sieciowe wynika z tego, że przygotowanie niektorych danych wymaga przejrzenia całego archiwum. Wielokrotne zadawanie tego typu zapytań w trybie interaktywnym byłoby dużym obciążeniem dla serwera. Przy pracy samodzielnej nie ma to większego znaczenia, ale w przypadku, w którym z zestawień korzysta większa ilość osób, wygenerowanie i zachowanie statycznych stron HTML pozwala na uniknięcie wielokrotnego wykonywania tej samej pracy. SAMain to centrum sterowania zorientowany na indywidualnego użytkownika graficzny interfejs, który umożliwia prosty dostęp do podstawowych funkcji wszystkich modułów programu. Pozwala też pominąć pewne etapy niekonieczne przy pracy indywidualnej (np. zapisywanie i odczytywanie indeksu), co przydaje się np. przy testowaniu wpływu różnych konfiguracji modułu IndexBuilder na wyniki konkretnego zapytania. 4 Crawler 4.1 Krótki opis działania Crawler kopiuje tekstową zawartość wskazanych stron lub witrynych internetowych do wskazanego archiwum. W trakcie tego procesu zawartość strony konwertowana jest do jednolitego kodowania i segmentowana na elementy (z grubsza odpowiadające elementom HTML / XML) i konwertowana do jednolitego kodowania. Elementy mogą zostać poddane pewnej selekcji - krótkie i/lub powtarzające się mogą zostać odrzucone. Podział na elementy odwzorowany jest w postaci podziału na linie tekstu. Pracę modułu można w dowolnym momencie przerwać, a następnie wznowić w tym samym punkcie. Można też pobierać do archiwum wiele wersji tej samej strony lub witryny (np. codzienny serwis prasowy). W wyniku działania modułu na dysku lokalnym powstaje katalog z plikami tekstowymi o ujednoliconym kodowaniu (domyślnie UTF-8), reprezentującymi zawartość tekstową zbadanych stron WWW. Nazwy tych plików mają postać XXXXX.txt, gdzie XXXXX jest liczbą naturalną (w razie potrzeby dopełnioną na początku zerami do pięciu cyfr): np txt, txt, txt itd. Dodatkowo w katalogu tym zapisywane są, także w formie plików tekstowych: Spis stron, które reprezentują ww. pliki tekstowe - plik indexed.url Lista zignorowanych URL z podaną przyczyną odrzucenia, umożliwiająca m.in. zdiagnozowanie niezgodnego z oczekiwaniami zakresu pełzania (spowodowanego np. błędem w wyrażeniu regularnym opisującym witrynę lub niemożnością rozpoznania przez program stosowanych przez autora strony odsyłaczy, nieznanymi rozszerzeniami nazw plików) - plik ignored.url W przypadku włączonego filtru duplikatów (rekomendowane): słownik początkowych fragmentów elementów - plik indexed.elm 4

5 W przypadku zewnętrznego przerwania działania programu lub wyczerpania ustalonego limitu: kolejka niezbadanych odsyłaczy, umożliwiająca późniejsze wznowienie działania - plik queue.url 4.2 Wywołanie modułu Składnia wywołania: java kolokacje.crawler.crawler dir [var1=value1 var2=value2...] Przykłady użycia: java kolokacje.crawler.crawler emacs start=http://jamesthornton.com/emacs/node/ java kolokacje.crawler.crawler md start=c:\mojedo~1 inputencoding=windows-1250 dir - katalog archiwum, jak w definicji (patrz 2). Jeśli jako archiwum podany zostanie nieistniejący katalog, moduł spróbuje go utworzyć. var - jedna ze zmiennych konfiguracyjnych zdefiniowanych w pliku config.ini. value - nowa (przesłaniająca na czas wywołania modułu wartość z config.ini) wartość zmiennej. Można skorzystać z opcji przekazania wartości zmiennych konfiguracyjnych przez parametr wywołania dla wywołań jednorazowych lub np. generowanych przez zewnętrzny program, jednak zalecane jest raczej utworzenie lokalnego pliku konfiguracyjnego. Znaczenie zmiennych oraz ich domyślne wartości opisane są w 11. Szczególnie często przy wywołaniu modułu używana jest zmienna start - adres strony WWW, ewentualnie ścieżka do pliku lub katalogu, od którego program ma zacząć pełzanie. Jeśli jako start podany zostanie lokalny katalog, moduł potraktuje go jako stronę z odsyłaczami do wszystkich znajdujących się w tym katalogu plików i katalogów. 4.3 URL startowy i definiowanie witryn do pobrania Witryny do pobrania opisywane są w pliku addresses.acc w katalogu archiwum. Można je zdefiniować na trzy sposoby. Jeśli opcja regexpaddressestester jest włączona, to każda linijka pliku addresses.acc będzie traktowana przez program jako wyrażenie regularne opisujące witryny do pobrania. Jeśli znaleziony URL pasuje do dowolnego z tych wyrażeń, URL dodawany jest do kolejki stron do pobrania. Jeśli opcja regexpaddressestester jest wyłączona, to każda linijka pliku addresses.acc będzie traktowana jako prefiks opisujący witryny do pobrania. Jeśli znaleziony URL rozpoczyna się dowolnym z tych prefiksów, dodawany jest do kolejki stron do pobrania. Jeśli użytkownik nie zdefiniuje pliku addresses.acc, akceptowane są tylko i wyłącznie URL, których prefiksem jest start. Jeśli użytkownik zdefiniuje plik addresses.acc, akceptowane są tylko i wyłącznie URL spełniające jedną z reguł z tego pliku. 5

6 Jeśli URL startowy nie zawiera nazwy konkretnego pliku, a jedynie nazwę serwera (i ewentualnie katalog), powinien kończyć się ciachem (/). 4.4 Akceptowane rozszerzenia nazw plików Ze względu na to, że uwzględnianie rozszerzeń nazw plików w ramach wyrażenia regularnego opisującego witrynę byłoby skomplikowane i zaciemniałoby obraz sytuacji, lista dopuszczalnych rozszerzeń została wydzielona do odrębnego pliku konfiguracyjnego - extension.acc. Domyślnie program ściąga wszystkie pliki z rozszerzeniem.htm,.html,.xhtml,.xml,.txt,.php,.asp. Dla porządku do listy akceptowalnych rozszerzeń dodany został również ciach (/). Obecna wersja programu nie różnicuje swojego zachowania w zależności od rodzaju pliku, tzn. np. rozpoznając język sprawdza te same znaczniki, niezależnie od tego czy ma do czynienia z dokumentem HTML czy XHTML. 4.5 Długie pliki tekstowe Ze względu na ograniczenie maksymalnej długość segmentu i zorientowanie na obróbkę plików HTML, obecna wersja programu może mieć problemy z analizą plików tekstowych dłuższych niż znaków i nie zawierających żadnych znaczników HTML/XML. Można temu zaradzić poprzez dodanie w długim pliku tekstowym kilku sztucznych znaczników np. <rozdział n> na początku każdego rozdziału, jeśli plik zawiera książkę. 4.6 Strony nie pobrane URL stron, które nie zakwalifikowały się do pobrania, odnotowywane są w pliku ignored.url, wraz z krótkim oznaczeniem, umożliwiającym zdiagnozowanie przyczyny odrzucenia danego odsyłacza. Oznaczenie malformed syntax extension address IO encoding Przyczyna odrzucenia URL nie jest poprawny, np. ze względu na niekreślony protokół URL jest nielegalny, np. ze względu na znaki, które nie powinny występować w URL Rozszerzenie nazwy pliku nie jest żadnym z wymienionych w pliku extension.acc URL nie pasuje do żadnego z wzorców określonych w pliku addresses.acc lub przez URL startowy Problemy z połączeniem lub odczytaniem pliku Nieznane kodowanie 6

7 4.7 Ignorowane znaczniki elementów Można zadeklarować niektóre znaczniki jako pełniące jedynie funkcje dekoracyjne (domyślnie np. znacznik font). Takie znacznik bedą przeźroczyste dla modułu pobierającego strony WWW (nie będą brane pod uwagę przy podziale na elementy). 5 IndexBuilder 5.1 Krótki opis działania IndexBuilder wczytuje pliki tekstowe znajdujące się we wskazanym katalogu, tworzy indeks kolokacji oraz tablicę suffiksową wraz z indeksem. Indeks kolokacji zawiera informacje o wystąpieniach par słów obok siebie w tekście. Po zsumowaniu wystąpień wszystkich par tworzonych przez słowo x otrzymujemy listy wystąpień słowa x, dzięki temu indeks kolokacji służy jednocześnie jako indeks wystąpień słów. Tablica suffiksowa zawiera wszystkie słowa występujące w korpusie (bez duplikatów). Równoległy do tablicy indeks służy efektywnemu wyszukiwaniu słów zawierających dany ciąg znaków. 5.2 Wywołanie modułu Składnia wywołania: java kolokacje.index.indexbuilder dir [var1=value1 var2=value2...] Przykłady użycia: java kolokacje.index.indexbuilder emacs java kolokacje.index.indexbuilder emacs minwordlength=4 dir, var, value - znaczenie tak jak w module Crawler. 5.3 Pomijanie wybranych słów Można zadeklarować niektóre słowa jako przezroczyste - pomijane przy indeksowaniu. W tym celu należy przed rozpoczęciem budowy indeksu umieścić w katalogu archiwum plik ignore.wrd zawierający listę takich słów, każde w odrębnej linijce. Można też wskazać inny plik przez zmienną whitewordsfile. Można również zadeklarować, że ignorowane mają być wszelkie słowa o długości mniejszej niż zadana. W tym celu należy ustawić wartość zmiennej min- WordLength. 7

8 5.4 Budowa indeksu dla dużych korpusów Przy budowie indeksu dla dużych archiwów (rzędu 500 tys. słów i większych), program może zgłosić błąd OutOfMemoryError. Należy w takim przypadku usunąć domyślne ograniczenie wielkości stosu i dostępnej pamięci dla wirtualnej maszyny Javy. Można to osiągnąć poprzez wywołanie (javy, nie samego programu) z opcją -Xmxrozmiar, np.: java -Xmx228m kolokacje.index.indexbuilder emacs 228m w podanym przykładzie oznacza, że maszyna wirtualna może teraz wykorzystywać 228 megabajtów pamięci. Przy podawaniu nowego ograniczenia nie jest wskazane przekraczanie wielkości fizycznie dostępnej pamięci RAM, gdyż może to spowodować istotne spowolnienie pracy programu. 6 Zapytania do archiwum 6.1 Zapytanie o słowa Zapytanie o słowa może być ogólne o wszystkie słowa występujące w tekście (słownik frekwencyjny) albo szczegółowe, o konkretne słowo lub rodzinę słów (np. *wyraz* słowa zawierające rdzeń wyraz albo *a słowa kończące się literą a ). Głównym parametrem zapytania o słowa jest lista interesujących nas rodzin słów rozdzielona spacjami. Każdy z elementów tej listy może rozpoczynać się i/lub kończyć gwiazdką, oznaczającą zero lub więcej dowolnych znaków. Jeśli parametr ten pozostaje pusty, zapytanie traktowane jest jako ogólne. Dodatkowe parametry zapytania: Minimalna liczba wystąpień (ang. min number of occurences) słowa o mniejszej niż zadana liczbie wystąpień pomijane są w wynikach. Ignorowanie liczb (ang. exclude numbers) czy w wynikach mają być pomijane liczby. Za liczby uznawane są wszelkie słowa rozpoczynające się od cyfry (w tym np. 2003r, 3D, 121a). Kolejność wyników (ang. word order) zaimplementowana została kolejność alfabetyczna (domyślna), według częstości wystąpień oraz a tergo. 6.2 Zapytanie o kolokacje Zapytanie o kolokacje może być ogólne o wszystkie kolokacje występujące w tekście albo szczegółowe, o kolokacje konkretnego słowa lub grupy słów. Jeśli parametr ten pozostaje pusty, zapytanie traktowane jest jako ogólne. Dodatkowe parametry zapytania: Testy, których wartości należy obliczyć i wyświetlić w wynikach. Test, według którego wartości należy posortować wyniki. Jeśli wybrana zostanie opcja all rankings seperately, utworzone zostanie porównanie rankingów patrz niżej. 8

9 Minimalna liczba wystąpień (ang. min number of occurences) kolokacje o mniejszej niż zadana liczbie wystąpień pomijane są w wynikach. Kierunek kolokacji (ang. only left, only right, both left and right) dla zapytań szczegółowych określa czy w wynikach mają być uwzględniane tylko kolokacje lewe, prawe czy oba rodzaje. Ignorowanie nazw własnych (ang. exclude proper names) czy w wynikach mają być pomijane nazwy własne. Za nazwy własne uznawane są kolokacje, których wszystkie wystąpienia w korpusie tekstów rozpoczynają sie dużymi literami. Tylko nazwy własne (ang. only proper names) czy w wynikach mają być pomijane kolokacje nie spełniające ww. kryteriów nazwy własnej. W zależności od wybranej kolejności sortowania, wynikiem będzie: Ranking kolokacji, posortowany według wartości wybranego testu. Kolejne kolumny przedstawiają: parę słów tworzącą kolokację, liczbę wystąpień pierwszego słowa, liczbę wystąpień drugiego słowa, wyniki poszczególnych testów. Porównanie rankingów według różnych testów. Kolejne kolumny przedstawiają wyniki rankingów (pary słów w kolejności od najwyżej ocenionej kolokacji) według poszczególnych testów. 6.3 Zapytanie o konteksty Głównym parametrem zapytania może być słowo lub kolokacja (para słów rozdzielona spacjami). W jednym i drugim przypadku dopuszczalne są gwiazdki na oznaczenie nieznanej części słowa, ale należy stosować je z wyczuciem - obliczenie odpowiedzi np. na zapytanie o konteksty wystąpień dla kolokacji *a* *e* może zająć bardzo dużo czasu. Wynik: fragmenty tekstów zawierające dane słowo lub kolokację. Dodatkowe parametry zapytania: Długość lewego kontekstu, długość prawego kontekstu - liczona jest w znakach. Kontekst może być w rzeczywistości nieco krótszy - obcinany jest do najbliższej spacji, tak by nie pokazywać fragmentów słów. 6.4 Powiązania między zapytaniami Zarówno interfejs indywidualny jak i sieciowy starają się ułatwić zadawanie zapytań związanych z wynikiem poprzedniego. I tak: W wynikach zapytania o słowa kliknięcie na odpowiednie przyciski lub odsyłacze (samples lub collocations) powoduje zadanie zapytanie o konteksty lub kolokacje danego słowa W wynikach zapytania o kolokacje, kliknięcie na kolokację powoduje zadanie zapytania o konteksty danej kolokacji 9

10 W wynikach zapytania o konteksty, kliknięcie na przycisku z nazwą pliku powoduje otwarcie pliku, z którego pochodzi dany kontekst. W wersji sieciowej dodatkowo umieszczany jest odsyłacz na stronę, na podstawie której przygotowany został dany plik lokalny. 6.5 Zapytania ogólne a zapytania z gwiazdką Aczkolwiek tablice sufiksowe znakomicie przyspieszają wyszukiwanie słów zawierających dany rdzeń, nie należy przesadzać ze stosowaniem gwiazdki - słów spełniających dany wzorzec jest z reguły znacznie więcej niż się spodziewamy. Zapytanie ogólne są szybsze niż zapytanie szczegółowe. Dlatego niewskazane - choć możliwe - jest stosowanie wzorca ** na oznaczenie dowolnego słowa. Przykłady: Lepiej zadać zapytanie ogólne o wszystkie słowa, niż zapytanie szczegółowe o słowa pasujące do ** Lepiej zadać zapytanie ogólne o wszystkie kolokacje, niż zapytanie szczegółowe o kolokacje dla ** Lepiej zadać zapytanie o konteksty wystąpień słowa X, niż o konteksty kolokacji dla X ** Zapytania o konteksty dla kolokacji ** ** lepiej w ogóle nie zadawać. 6.6 Brak wyników? Jeśli w odpowiedzi na zapytanie o słowa lub o kolokacje nie otrzymamy wyników (lub otrzymamy znacznie mniej wyników niż się spodziewamy), może to być efektem: literówki w zapytaniu lub w tekście oryginalnym; nadmiernie restrykcyjnych filtrów wyników warto zwrócić uwagę zwłaszcza na minimalną liczbę wystąpień, przy niewielkich korpusach domyślna wartość (3) oznacza odrzucenie większości par słów. 7 Interfejs indywidualny - SAManager 7.1 Krótki opis działania Moduł udostępnia interfejs graficzny umożliwiający zadawanie zapytań archiwum i przeglądanie wyników. Treść zapytania należy wpisać w okienko tekstowe na dole okna, a następnie nacisnąć jeden z przycisków Find words (słowa), Find collocations (kolokacje) lub Find samples (próbki kontekstów). W przypadkach zapytania o słowa i o kolokacje można pozostawić treść zapytania pustą, wówczas zapytanie traktowane jest jako zapytanie ogólne. Znaczenie oraz parametry poszczególnych zapytań opisane są w dziale 6. 10

11 7.2 Wywołanie programu Składnia wywołania: java kolokacje.standalone.samanager [var1=value1 var2=value2...] Przykłady użycia: java kolokacje.standalone.samanager emacs java kolokacje.standalone.samanager gnupl forcewindowslocation=1 Okno wyników umożliwia zapisanie rezultatów zapytania na dysku w jednym z dwóch formatów - jako czysty tekst (Save TXT) i Comma Separated Values (Save CSV) Czysty tekst Jeśli wybrany zostanie zapis jako czysty tekst, zachowanie zależy od typu wyników. dla rankingów kolokacji i porównania rankingów zapisana zostanie lista wszystkich kolokacji, każda para słów w odrębnej linijce, w kolejności od najistotniejszej do najmniej istotnej; dla słów zapisane zostaną same słowa, bez liczby wystąpień, każde w odrębnej linijce; dla próbek kontekstów zapisane zostaną całe konteksty (trzy kolumny tworzące próbkę) CSV Przy zapisie w formacie CSV (Comma Separated Values), zapisane zostaną wszystkie kolumny tablicy wyników. Każdy rząd umieszczany jest w nowej linijce, zawartość każdej komórki brana w cudzysłowy i oddzielana od sąsiednich przecinkami. Cudzysłowy w zawartości komórki zastępowane są cudzysłowami podwójnymi. Tak zapisane dane można zaimportować do arkusza kalkulacyjnego (np. OpenOffice Calc) i w nim prowadzić dalszą ich obróbke. 8 Interfejs indywidualny - SAMain 8.1 Wywołanie modułu Składnia: java kolokacje.standalone.samain java kolokacje.standalone.samain dir 11

12 8.2 Wybór archiwum Jeśli nie podamy archiwum, z którym chcemy pracować, jako parametru wywołania, należy wybrać je zaraz po uruchomieniu modułu. Możemy też utworzyć nowe archiwum poprzez podanie nieistniejącego katalogu. 8.3 Menu główne Po wybraniu archiwum pojawia się główne menu programu. Poszczególne przyciski umożliwiają: Choose file or directory Przycisk Działanie Kiedy aktywny Start / resume Uruchamia moduł Crawler, przyjmując zawsze crawling za start URL wpisany w okienku znajdującym się nad przyciskiem Otwiera okno wyboru pliku, a po dokonaniu wyboru uruchamia moduł Crawler z parametrem start odpowiadającym wybranemu plikowi lub katalogowi zawsze Edit list Otwiera listę słów ignorowanych przez zawsze moduł IndexBuilder (Re)build index Buduje indeks kolokacji, uwzględniając jeśli do archiwum przy wywołaniu modułu IndexBuilder pobrany ustawione na panelu parametry, i uruchamia został co najmniej w odrębnym oknie moduł SAzostał Manager (patrz 7), pozwalający zadawać 1 plik / strona zapytania zbudowanemu indeksowi (Re)build and Jw. + zapisuje zbudowany indeks do archiwum jw. save index Query saved indeny Wczytuje wcześniej zbudowany i zapisa- jeśli w archiwum indeks, a następnie uruchamia w od- rębnym oknie moduł SAManager (patrz 7), pozwalający zadawać zapytania temu jest zapirębnym sany indeks kolokacji indeksowi Custom config.ini Otwiera lokalny plik konfiguracyjny zawsze Archived pages Wyświetla listę URL pobranych do archiwum jeśli do archi- stron wum pobrany został co najmniej 1 plik / strona Change archive Wybór innego archiwum zawsze About Wyświetla podstawowe informacje zawsze o programie Exit Wyjście z programu zawsze 12

13 8.4 Zewnętrzny edytor Do przeglądania i edycji niektórych plików - np. lokalnego pliku konfiguracyjnego, listy słów ignorowanych czy plików archiwum - wykorzystywany jest zewnętrzny edytor, zdefiniowany poprzez zmienną editorcommand. Edytorowi temu program może przekazać następujące parametry: {0} - nazwa pliku, {1} - kodowanie oraz {2} - numer znaku w pliku. Jeśli włączona jest zmienna setenvironment, to ustawiane są również zmienne środowiska - odpowiednio FILENAME, ENCODING i POSITION. 8.5 Rozmieszczanie okien pod FVWM FVWM nie uwzględnia tzw. dekoracji okien przy ich rozmieszczaniu, co powoduje, że przy domyślnej konfiguracji część okna jest niewidoczna. Aby temu zapobiec, należy w pliku konfiguracyjnym (patrz 11) ustawić wartość zmiennej forcewindowslocation na yes. Modyfikując wartości locationx i locationy można wpływać na początkowe umieszczenie okna. 9 Interfejs sieciowy - PrettyPrinter 9.1 Krótki opis działania Moduł wczytuje indeks kolokacji, a następnie na podstawie szablonów tworzy i zapisuje do archiwum pliki XHTML z podstawowymi zestawieniami listę pobranych stron, słownik najczęściej występujących słów, najsilniejsze kolokacje według poszczególnych rankingów oraz porównanie tych rankingów. Możliwe jest również wygenerowanie rankingów kolokacji dla szczególnie istotnych wyrazów lub grup wyrazów. 9.2 Wywołanie modułu Składnia wywołania: java kolokacje.server.prettyprinter dir [var1=value1 var2=value2...] Przykłady użycia: java kolokacje.server.prettyprinter emacs java kolokacje.server.prettyprinter emacs serverport=7762 java kolokacje.server.prettyprinter emacs wordsmincount=20 java kolokacje.server.prettyprinter gnupl maxrows=100 rowsperpage=100 dir, var, value - znaczenie tak jak w module Crawler. 13

14 9.3 Rozmieszczenie plików Do prawidłowego działania moduł PrettyPrinter potrzebuje szablonów stron oraz arkusza stylów. Najlepiej po prostu zakładać katalogi archiwów na tym samym poziomie i w tym samym katalogu, w którym umieszczony jest katalog kolokacje (zawierający kod programu), styles (zawierający arkusze stylów) oraz php (zawierający kod php umożliwiający zadawanie zapytań modułowi QueryServer i wyświetlanie ich wyników). W przypadku, gdy nie jest to możliwe / wskazane, należy: Poprawić w wykorzystywanych szablonach odnośniki do arkusza stylów; Poprawić w pliku php/coll.php odnośnik do arkusza stylów; Poprawić zmienną phpref (określającą położenie pliku coll.php względem katalogu archiwum) w pliku konfiguracyjnym. Wynikowe pliki HTML umieszczane są zawsze w katalogu archiwum. 10 Interfejs sieciowy - QueryServer 10.1 Krótki opis działania Moduł wczytuje indeks kolokacji i uruchamia serwer zapytań, przyjmujący na zewnętrznym porcie zapytania przesyłane np. poprzez interfejs PHP. Do obsługi każdego zapytania jest uruchamiany odrębny wątek, a zatem serwer może odpowiadać na wiele zapytań jednocześnie. Jeżeli jakiś błąd podczas obsługi zapytania spowoduje przedwczesne zakończenie wątku, nie powoduje to przerwania pracy serwera Wywołanie modułu Składnia wywołania: java kolokacje.server.queryserver dir [var1=value1 var2=value2...] Przykłady użycia: java kolokacje.server.queryserver emacs java kolokacje.server.queryserver emacs serverport=7762 java kolokacje.server.queryserver gnupl maxasterixambiguity=100 dir, var, value - znaczenie tak jak w module Crawler. 14

15 10.3 QueryServer a PrettyPrinter Serwer zapytań może znajdować się na innym komputerze niż pliki HTML wygenerowane przez moduł PrettyPrinter. Można to wykorzystać, aby np. uniemożliwić bezpośredni dostęp do serwera zapytań (bezpośredni, czyli nie poprzez zapytania generowane przez interfejs WWW). Ważne jest, aby: Na tym samym komputerze znajdowały się pliki HTML i PHP; W pliku php/queryserver.php znalazł się adres serwera (patrz niżej); Serwer zapytań widziany był przez serwer WWW; Na komputerze z serwerem zapytań znajdowały się pliku indeksu kolokacji oraz tablicy suffiksowej; Moduły PrettyPrinter oraz QueryServer zostały wywołane z tą samą wartością zmiennej serverport (najlepiej zapisać ją w lokalnym pliku konfiguracyjnym); Na obu komputerach znajdował się komplet plików tekstowych z archiwum (to akurat nie jest to wymagane, ale brak tych plików nieco ogranicza funkcjonalność programu) Konfiguracja kodu PHP Aby strony napisane w PHP widziały serwer zapytań, należy im podać adres tego serwera. W pliku php/queryserver.php należy zmienić wartość zmiennej queryserver na adres komputera, na którym uruchomiony został / zostanie moduł QueryServer. Numer portu przekazywany jest dynamicznie przez URL, jako parametr port, a zatem nie należy go wpisywać w kod PHP. 11 Konfigurowanie programu 11.1 Zmienne konfiguracyjne Wartości zmiennych konfiguracyjnych mogą być ustawiane poprzez: 1. interfejs graficzny modułu SAMain (tylko wybrane zmienne) 2. argument wywołania (postaci zmienna=wartość modułów Crawler, IndexBuilder, SAManager, PrettyPrinter i QueryServer 3. lokalny plik konfiguracyjny (plik config.ini umieszczony w katalogu archiwum) 4. ogólny plik konfiguracyjny (plik config.ini umieszczony w katalogu kolokacje - wartości domyślne) 15

16 Priorytet odpowiada powyższej kolejności, tzn. wartości z lokalnego pliku konfiguracyjnego przesłaniają wartości domyślne z pliku ogólnego, a wartości przekazane podczas wywołania z linii poleceń lub poprzez interfejs graficzny modułu SAMain przesłaniają te z obu plików konfiguracyjnych. Przypisanie wartości na zmienną ma zawsze postać: zmienna=wartość W plikach konfiguracyjnych dozwolona jest spacja po jednej lub obu stronach znaku =, przy przekazywaniu przez argument wywołania - nie. W plikach konfiguracyjnych każde przypisanie musi być umieszczone w odrębnej linijce. Do oznaczenia linijki komentarza można używać znaku # lub ;. Puste linie są ignorowane. Dla zmiennych binarnych (logicznych) można zamiennie używać wartości true, yes, on i 1. Analogicznie false = no = off = Przykład lokalnego pliku konfiguracyjnego Osoby pracujące pod MSWindows i tworzące korpus na podstawie lokalnych plików tekstowych mogą umieścić w archiwum następujący plik config.ini: defaultinputencoding = windows-1250 archiveencoding = windows-1250 editorcommand = notepad {0} setenvironment = no 11.3 Zmienne uniwersalne Nazwa zmiennej Wartość Znaczenie zmiennej domyślna archiveencoding UTF-8 kodowanie plików archiwum oraz tablicy suffiksowej collocationindexfile colls.idx nazwa pliku z indeksem kolokacji indexsummaryfile colls.ini nazwa pliku zawierająca podsumowanie indeksu kolokacji suffixbasefile suffix.txt nazwa pliku tablicy suffiksowej suffixindexfile suffix.idx nazwa pliku indeksu tablicy suffiksowej urllistfile indexed.url nazwa pliku zawierającego listę stron WWW skopiowanych do archiwum 16

17 11.4 Crawler consideronlyendtags off czy podczas podziału strony na elementy należy brać pod uwagę tylko znaczniki zamykające defaultinputencoding iso kodowanie plików wejściowych duplicatefilter on czy podczas kopiowania do archiwum pomijane będą powtarzające się elementy duplicatefilterlength 40 ograniczenie na ilość znaków porównywanych przy sprawdzaniu czy elementy się powtarzają ignoretagfile ignore.tag nazwa pliku zawierającego znaczniki, które należy ignorować podczas segmentacji zawartości strony wejściowej na elementy indexedelementsfile indexed.elm nazwa pliku zawierającego informacje o już skopiowanych elementach, wykorzystywanego przy włączonym duplicatefilter languagefilter off czy włączony jest filtr językowy (zachowanie zależy od languagefilterstrict, a pożądany język określony jest przez requestedlanguage) languagefilterstrict 1 jeśli włączony jest filtr językowy, to wartość tej zmiennej decyduje, czy odrzucane będą wszystkie strony zawierające oznaczenie języka innego niż pożądany (0), czy wszystkie strony nie zawierające pożądanego języka (1) maxfilespercrawl 800 maksymalna liczba stron, które można pobrać podczas jednego uruchomienia programu minelementlength 1 minimalna długość elementu kwalifikująca go do skopiowania do archiwum overridebydefault no czy program powinien skasować dotychczasową zawartość archiwum przed rozpoczęciem ściągania nowych stron regexpaddresstester yes jeśli zmienna jest włączona, linie pliku adresses.acc traktowane są jako wyrażenie regularne opisujące akceptowane URL; jeśli nie - jako akceptowane prefiksy URL requestedlanguage pl jeśli włączony jest filtr językowy, zmienna określa pożądany język (dwuliterowym kodem ISO) resumeinterrupted yes czy program powinien wznawiać przerwane działanie simplifytext yes czy tekst strony powinien być upraszczany poprzez ujednolicenie cudzysłowów, apostrofów i odstępów urlqueuefile queue.url nazwa pliku zawierającego listę URL oczekujacych na pobrania do archiwum urlignoredfile ignored.url nazwa pliku, do którego mają być zapisywane odrzucone URL (nie zakwalifikowane do pobrania do archiwum) 17

18 11.5 IndexBuilder minwordlength 2 minimalna długość słowa kwalifikująca je jako nieprzeźroczyste (uwzględniane przy budowie indeksu) ()[]{}!?\/<> znaki stanowiące granice segmentów (aby wystąpienie pary słów zostało dodane do indeksu, słowa te nie mogą być rozdzielone żadnym z tych znaków) whitewordsfile ignore.wrd nazwa pliku zawierającego słowa, które należy pominąć przy budowaniu indeksu wordseparators +-*= #^& %$~_ 11.6 SAManager / SAMain znaki stanowiące granice słów (uzupełniające w tym zakresie segmentseparators); uwaga - spacja jest traktowana jako granica słowa zawsze defaultrowsperpage 20 domyślna liczba wierszy na stronie przy wyświetlaniu wyników w wersji standalone defaulttestselection Freq, z22, SCP, FSCP domyślny wybór zaznaczonych testów kolokacji, przedstawiony jako ciąg skrótów rozdzielony przecinkami editorcommand emacs {0} komenda służąca wywołaniu zewnętrznego edytora - patrz 8.4 forcewindowslocation no czy należy wymuszać umieszczanie nowych okien do pozycji locationx, locationy - przydatne np. pod FVWM, gdy okna umieszczane są zbyt wysoko locationx 40 współrzędna X lewego górnego rogu nowych okien, gdy włączone jest force- WindowsLocation locationy 40 współrzędna Y lewego górnego rogu nowych okien, gdy włączone jest force- WindowsLocation setenvironment yes czy przy wywoływaniu zewnętrznego edytora należy ustawiać zmienne środowiska 18

19 11.7 Interfejs sieciowy - ogólne serverport 7801 port, na którym serwer przyjmuje zapytania 11.8 PrettyPrinter collsmincount 3 minimalna liczba wystąpień kolokacji kwalifikująca je do rankingów excludenumbers yes czy na listach słów i kolokacji pomijać liczby (kolokacje z liczbami) excludepropernames yes czy na listach kolokacji pomijać nazwy własne maxrows 100 maksymalna liczba wierszy rankingu kolokacji do zapisania phpref../php/coll.php położenie pliku coll.php względem katalogu archiwum printallwords yes czy zapisać listy słów printallcolls yes czy zapisać rankingi kolokacji printallnames yes czy zapisać listę nazw własnych printallpages yes czy zapisać listę pobranych stron printerprompt yes czy zapytać użytkownika o dodatkowe rankingi kolokacji dla poszczególnych słów lub grup słów rowsperpage 50 liczba wierszy na stronę templatesencoding UTF-8 kodowanie szablonów stron wordsmincount 100 minimalna liczba wystąpień słowa kwalifikująca je na listy słów 11.9 QueryServer fieldseparator <> separator pól rekordu w odpowiedzi maxasterixambiguity 20 maksymalna niejednoznaczność gwiazdki recordseparator <<>> separator rekordów w odpowiedzi serverlogfile plik, do którego należy zapisywać komunikaty diagnostyczne (jeśli nieokreślony - stderr) servertestselection Freq, DF, LLR, MxI, z22, Dice, SCP, FSCP, RIDF testy kolokacji wykorzystywane przez serwer i kolejność ich prezentacji (lista rozdzielona przecinkami) 19

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

Trochę o plikach wsadowych (Windows)

Trochę o plikach wsadowych (Windows) Trochę o plikach wsadowych (Windows) Zmienne środowiskowe Zmienną środowiskową można ustawić na stałe w systemie (Panel sterowania->system- >Zaawansowane ustawienia systemu->zmienne środowiskowe) lub też

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM DO KONFIGURACJI KONCENTRATORA DANYCH TYPU PD22 PD22Wiz.exe INSTRUKCJA OBSŁUGI Zielona Góra 2007 2 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP. 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Edytor materiału nauczania

Edytor materiału nauczania Edytor materiału nauczania I. Uruchomienie modułu zarządzania rozkładami planów nauczania... 2 II. Opuszczanie elektronicznej biblioteki rozkładów... 5 III. Wyszukiwanie rozkładu materiałów... 6 IV. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Tomasz Boiński: 1 Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Pozycjonowanie stron Promocja strony odbywa się poprzez umiejscowienie jej jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki indeksują

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

CMS- kontakty (mapa)

CMS- kontakty (mapa) CMS- kontakty (mapa) Rozpatrzy inny rodzaj kontaktu mapa sytuacyjna. W naszej kategorii kontaktów dodamy teraz multimedialną mapę dojazdową. W tym celu potrzebny nam będzie moduł HTML 1.0. Będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Rozproszonych

Zakład Systemów Rozproszonych Zakład Systemów Rozproszonych Politechnika Rzeszowska Moduł 5: Wybrane programy użytkowe Edytor Vi Edytor Vi uruchamiany jest w oknie terminala. Przy jego pomocy możemy dokonywać następujących operacji:

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Instrukcja użytkownika mgr inż. Piotr Trochimiuk, mgr inż. Krzysztof Siwiec, prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

KLIENT Z39.50. System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) Instrukcja użytkowania. Poznań, kwiecień 2005 r.

KLIENT Z39.50. System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) Instrukcja użytkowania. Poznań, kwiecień 2005 r. ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAŃ 60, skr. 40 System SOWA-2/MARC21 (wersja plikowa lub klient/serwer) KLIENT

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH Repozytorium PW Instrukcja importowania danych Opracowanie: mgr inż. Wacław Struk Warszawa, lipiec 2013 Spis treści 1. Generowanie formatu

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT SITE ANALYZER 2.7.1

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT SITE ANALYZER 2.7.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT SITE ANALYZER 2.7.1 Producent: Lukaszjarosinski.com Nazwa oprogramowania: Websoft Site Analyzer 2.7.1 Wersja finalna: 28.02.2013 Kontakt: lukaszjarosinski@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

1 Rejestrator czasu pracy

1 Rejestrator czasu pracy 1 Rejestrator czasu pracy Rejestrator Czasu Pracy (określany również skrótowo RCP) pozwala na zbieranie i prezentowanie informacji o godzinach przepracowanych przez wybranych użytkowników systemu. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2 Wprowadzania liczb Liczby wpisywane w komórce są wartościami stałymi. W Excel'u liczba może zawierać tylko następujące znaki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ), / $ %. E e Excel ignoruje znaki plus (+) umieszczone

Bardziej szczegółowo

Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online)

Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online) Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online) Spis treści Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online)...1

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji

Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji Instrukcja połączenia z programem Compas LAN i import konfiguracji 1. Ustalamy ile komputerów będziemy wykorzystywać do użytkowania programów Compas LAN i EQU. Jeśli komputerów jest więcej niż jeden musimy

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozszerzenia składni zapytań programu Poliqarp o elementy statystyczne

Propozycja rozszerzenia składni zapytań programu Poliqarp o elementy statystyczne Propozycja rozszerzenia składni zapytań programu Poliqarp o elementy statystyczne Aleksander Buczyński 2006.06.26 Poliqarp - stan obecny Zwracane są kolejne konteksty wystąpień ciągów segmentów pasujących

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

ScanAnalyzer. Instrukcja obsługi aplikacji. Producent: THSoft Tomasz Hutnik Tel:

ScanAnalyzer. Instrukcja obsługi aplikacji. Producent: THSoft Tomasz Hutnik Tel: Instrukcja obsługi aplikacji ScanAnalyzer wersja 1.1 z dnia 21.05.2017r Producent: THSoft Tomasz Hutnik Tel: 503 047 158 biuro@thsoft.pl www.thsoft.pl ScanAnalyzer przeznaczony jest do automatycznego i

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Blockly Kodowanie pomoc.

Blockly Kodowanie pomoc. 1 Blockly Kodowanie pomoc. Słowniczek: Zmienna posiada nazwę wywoływaną w programie oraz miejsce na przechowywanie wartości. Instrukcja warunkowa pozwala na wykonanie instrukcji w zależności od warunku

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Centrum Sterowania SZARP

Centrum Sterowania SZARP SZARP http://www.szarp.org Centrum Sterowania SZARP SZARP wersja 3.1 Paweł Pałucha Darek Marcinkiewicz Centrum Sterowania SZARP (SZARP Control Center, SCC) jest niewielkim programem, który wyświetla menu

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WK, FN-1, semestr letni 2010 Tworzenie list frekwencyjnych za pomocą korpusów i programu Poliqarp

WK, FN-1, semestr letni 2010 Tworzenie list frekwencyjnych za pomocą korpusów i programu Poliqarp WK, FN-1, semestr letni 2010 Tworzenie list frekwencyjnych za pomocą korpusów i programu Poliqarp Natalia Kotsyba, IBI AL UW 24 marca 2010 Plan zajęć Praca domowa na zapytania do Korpusu IPI PAN za pomocą

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Spis treści

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Spis treści Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.3.195 Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja i uruchomienie... 2 3. Proces automatycznej analizy strony... 3 4. Opcje zaawansowane... 6 4.1

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pamięci RAM

Diagnostyka pamięci RAM Diagnostyka pamięci RAM 1 (Pobrane z slow7.pl) Uszkodzenie pamięci RAM jest jednym z najczęściej występujących problemów związanych z niestabilnym działaniem komputera. Efektem uszkodzenia kości RAM są

Bardziej szczegółowo

instrukcja INSTALACJI www.piersa.pl APi_proxy

instrukcja INSTALACJI www.piersa.pl APi_proxy instrukcja INSTALACJI 1 1. Instalacja Proces instalacji jest prosty wgrywamy pliki na serwer nadajemy prawa chmod 777 lub 755 dla katalogu w którym znajduje się aplikacja przeważnie będzie to katalog public_html

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Archiwum DG 2016 PL-SOFT

Archiwum DG 2016 PL-SOFT 2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo