Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Kolokacje 1.0 instrukcja użytkownika Aleksander Buczyński 8 lutego 2004 roku Spis treści 1 Streszczenie 2 2 Definicje 3 3 Ogólna budowa programu 3 4 Crawler Krótki opis działania Wywołanie modułu URL startowy i definiowanie witryn do pobrania Akceptowane rozszerzenia nazw plików Długie pliki tekstowe Strony nie pobrane Ignorowane znaczniki elementów IndexBuilder Krótki opis działania Wywołanie modułu Pomijanie wybranych słów Budowa indeksu dla dużych korpusów Zapytania do archiwum Zapytanie o słowa Zapytanie o kolokacje Zapytanie o konteksty Powiązania między zapytaniami Zapytania ogólne a zapytania z gwiazdką Brak wyników? Interfejs indywidualny - SAManager Krótki opis działania Wywołanie programu Czysty tekst CSV

2 8 Interfejs indywidualny - SAMain Wywołanie modułu Wybór archiwum Menu główne Zewnętrzny edytor Rozmieszczanie okien pod FVWM Interfejs sieciowy - PrettyPrinter Krótki opis działania Wywołanie modułu Rozmieszczenie plików Interfejs sieciowy - QueryServer Krótki opis działania Wywołanie modułu QueryServer a PrettyPrinter Konfiguracja kodu PHP Konfigurowanie programu Zmienne konfiguracyjne Przykład lokalnego pliku konfiguracyjnego Zmienne uniwersalne Crawler IndexBuilder SAManager / SAMain Interfejs sieciowy - ogólne PrettyPrinter QueryServer Streszczenie Kolokacje to połączony robot internetowy i wyszukiwarka kolokacji. Program składa się z modułów, które można uruchamiać samodzielnie, lub za pośrednictwem interfejsu graficznego. Wywołanie programu i poszczególnych modułów: java kolokacje.standalone.samain [dir] java kolokacje.crawler.crawler dir [var1=value1 var2=value2...] java kolokacje.index.indexbuilder dir [var1=value1 var2=value2...] java kolokacje.server.prettyprinter dir [var1=value1 var2=value2...] java kolokacje.server.queryserver dir [var1=value1 var2=value2...] java kolokacje.standalone.samanager dir [var1=value1 var2=value2...] 2

3 2 Definicje W niniejszej instrukcji termin archiwum używany jest na określenie wybranego przez użytkownika katalogu roboczego, w którym program przechowuje pobrane teksty, zbudowane indeksy, podsumowania i pliki robocze. Użytkownik może w tym katalogu umieszczać dodatkowe pliki konfiguracyjne, modyfikujące zachowanie poszczególnych modułów programu. Tam, gdzie pojawia się odniesienie do nazwy konkretnego pliku w archiwum, należy pamiętać o tym, że użytkownik może zmodyfikować konfigurację programu i nazwać dany plik inaczej. Jest to jednak modyfikacja spotykana na tyle rzadko, że nie widzimy przeciwskazań do stosowania w tekście instrukcji tego typu uproszczeń, np. addresses.acc zamiast pliku, którego nazwę określa zmienna konfiguracyjna addressesfile. 3 Ogólna budowa programu Program składa się z trzech głównych modułów, odpowiadającym kolejnym etapom pracy nad pozyskiwanym z Internetu tekstem Crawler, IndexBuilder oraz Archive. Ostatni z nich występuje w różnych wersjach, odpowiadających różnym rozwiązaniom (elementom rozwiązania) interfejsu użytkownika. Każdy z tych trzech modułów może być wywoływany z linii poleceń lub za pomocą interfejsu graficznego dostarczanego przez odrębny moduł SAMain. Crawler odpowiada za przeszukiwanie Internetu, selekcję stron, selekcję elementów strony WWW, ich konwersję i zapis w jednolitym formacie na dysku lokalnym. Moduł IndexBuilder wczytuje z archiwum wcześniej pobrane i skonwertowane pliki tekstowe, a następnie uzupełnia katalog o pliki indeksu kolokacji, umożliwiające szybki dostęp zarówno do danych statystycznych, jak i wyszukiwanie konkretnych słów lub kolokacji. Kolejnym etapem jest dostęp do danych zawartych w archiwum, obliczanie miar statystycznych i generowanie czytelnych zestawień. Możliwe tu są dwa podejścia zorientowane na udostępnianie wyników poprzez sieć (PrettyPrinter i QueryServer) oraz na pracę indywidualną (SAManager). Moduł SAManager to graficzny interejs dostępu do archiwum, zorientowany na użytkowników indywidualnie pracujących nad zbiorem tekstów, oparty na komponentach Javy (AWT / Swing). Umożliwia skorzystanie z podstawowych funkcji modułu archiwum za pomocą kilku kliknięć myszką. Interfejs WWW powstaje przez połączenie modułów PrettyPrinter i QueryServer. PrettyPrinter generuje strony WWW zawierające podstawowe podsumowania i zestawienia (czysty HTML), zawierające odwołania do stron dynamicznych (PHP) umożliwiających zadanie bardziej szczegółowych zapytań, obsługiwanych następnie przez QueryServer. Np. kliknięcie na jedną z kolokacji w wygenerowanym statycznie ogólnym rankingu lub porównaniu rankingów powoduje przejście do generowanej dynamicznie listy przykładowych kontekstów tej kolokacji, a kliknięcie na słowo w wygenerowanym statycznie słowniku frekwencyjnym 3

4 przejście do generowanego dynamicznie rankingu kolokacji dla tego słowa. Podział na dwa podmoduły sieciowe wynika z tego, że przygotowanie niektorych danych wymaga przejrzenia całego archiwum. Wielokrotne zadawanie tego typu zapytań w trybie interaktywnym byłoby dużym obciążeniem dla serwera. Przy pracy samodzielnej nie ma to większego znaczenia, ale w przypadku, w którym z zestawień korzysta większa ilość osób, wygenerowanie i zachowanie statycznych stron HTML pozwala na uniknięcie wielokrotnego wykonywania tej samej pracy. SAMain to centrum sterowania zorientowany na indywidualnego użytkownika graficzny interfejs, który umożliwia prosty dostęp do podstawowych funkcji wszystkich modułów programu. Pozwala też pominąć pewne etapy niekonieczne przy pracy indywidualnej (np. zapisywanie i odczytywanie indeksu), co przydaje się np. przy testowaniu wpływu różnych konfiguracji modułu IndexBuilder na wyniki konkretnego zapytania. 4 Crawler 4.1 Krótki opis działania Crawler kopiuje tekstową zawartość wskazanych stron lub witrynych internetowych do wskazanego archiwum. W trakcie tego procesu zawartość strony konwertowana jest do jednolitego kodowania i segmentowana na elementy (z grubsza odpowiadające elementom HTML / XML) i konwertowana do jednolitego kodowania. Elementy mogą zostać poddane pewnej selekcji - krótkie i/lub powtarzające się mogą zostać odrzucone. Podział na elementy odwzorowany jest w postaci podziału na linie tekstu. Pracę modułu można w dowolnym momencie przerwać, a następnie wznowić w tym samym punkcie. Można też pobierać do archiwum wiele wersji tej samej strony lub witryny (np. codzienny serwis prasowy). W wyniku działania modułu na dysku lokalnym powstaje katalog z plikami tekstowymi o ujednoliconym kodowaniu (domyślnie UTF-8), reprezentującymi zawartość tekstową zbadanych stron WWW. Nazwy tych plików mają postać XXXXX.txt, gdzie XXXXX jest liczbą naturalną (w razie potrzeby dopełnioną na początku zerami do pięciu cyfr): np txt, txt, txt itd. Dodatkowo w katalogu tym zapisywane są, także w formie plików tekstowych: Spis stron, które reprezentują ww. pliki tekstowe - plik indexed.url Lista zignorowanych URL z podaną przyczyną odrzucenia, umożliwiająca m.in. zdiagnozowanie niezgodnego z oczekiwaniami zakresu pełzania (spowodowanego np. błędem w wyrażeniu regularnym opisującym witrynę lub niemożnością rozpoznania przez program stosowanych przez autora strony odsyłaczy, nieznanymi rozszerzeniami nazw plików) - plik ignored.url W przypadku włączonego filtru duplikatów (rekomendowane): słownik początkowych fragmentów elementów - plik indexed.elm 4

5 W przypadku zewnętrznego przerwania działania programu lub wyczerpania ustalonego limitu: kolejka niezbadanych odsyłaczy, umożliwiająca późniejsze wznowienie działania - plik queue.url 4.2 Wywołanie modułu Składnia wywołania: java kolokacje.crawler.crawler dir [var1=value1 var2=value2...] Przykłady użycia: java kolokacje.crawler.crawler emacs start=http://jamesthornton.com/emacs/node/ java kolokacje.crawler.crawler md start=c:\mojedo~1 inputencoding=windows-1250 dir - katalog archiwum, jak w definicji (patrz 2). Jeśli jako archiwum podany zostanie nieistniejący katalog, moduł spróbuje go utworzyć. var - jedna ze zmiennych konfiguracyjnych zdefiniowanych w pliku config.ini. value - nowa (przesłaniająca na czas wywołania modułu wartość z config.ini) wartość zmiennej. Można skorzystać z opcji przekazania wartości zmiennych konfiguracyjnych przez parametr wywołania dla wywołań jednorazowych lub np. generowanych przez zewnętrzny program, jednak zalecane jest raczej utworzenie lokalnego pliku konfiguracyjnego. Znaczenie zmiennych oraz ich domyślne wartości opisane są w 11. Szczególnie często przy wywołaniu modułu używana jest zmienna start - adres strony WWW, ewentualnie ścieżka do pliku lub katalogu, od którego program ma zacząć pełzanie. Jeśli jako start podany zostanie lokalny katalog, moduł potraktuje go jako stronę z odsyłaczami do wszystkich znajdujących się w tym katalogu plików i katalogów. 4.3 URL startowy i definiowanie witryn do pobrania Witryny do pobrania opisywane są w pliku addresses.acc w katalogu archiwum. Można je zdefiniować na trzy sposoby. Jeśli opcja regexpaddressestester jest włączona, to każda linijka pliku addresses.acc będzie traktowana przez program jako wyrażenie regularne opisujące witryny do pobrania. Jeśli znaleziony URL pasuje do dowolnego z tych wyrażeń, URL dodawany jest do kolejki stron do pobrania. Jeśli opcja regexpaddressestester jest wyłączona, to każda linijka pliku addresses.acc będzie traktowana jako prefiks opisujący witryny do pobrania. Jeśli znaleziony URL rozpoczyna się dowolnym z tych prefiksów, dodawany jest do kolejki stron do pobrania. Jeśli użytkownik nie zdefiniuje pliku addresses.acc, akceptowane są tylko i wyłącznie URL, których prefiksem jest start. Jeśli użytkownik zdefiniuje plik addresses.acc, akceptowane są tylko i wyłącznie URL spełniające jedną z reguł z tego pliku. 5

6 Jeśli URL startowy nie zawiera nazwy konkretnego pliku, a jedynie nazwę serwera (i ewentualnie katalog), powinien kończyć się ciachem (/). 4.4 Akceptowane rozszerzenia nazw plików Ze względu na to, że uwzględnianie rozszerzeń nazw plików w ramach wyrażenia regularnego opisującego witrynę byłoby skomplikowane i zaciemniałoby obraz sytuacji, lista dopuszczalnych rozszerzeń została wydzielona do odrębnego pliku konfiguracyjnego - extension.acc. Domyślnie program ściąga wszystkie pliki z rozszerzeniem.htm,.html,.xhtml,.xml,.txt,.php,.asp. Dla porządku do listy akceptowalnych rozszerzeń dodany został również ciach (/). Obecna wersja programu nie różnicuje swojego zachowania w zależności od rodzaju pliku, tzn. np. rozpoznając język sprawdza te same znaczniki, niezależnie od tego czy ma do czynienia z dokumentem HTML czy XHTML. 4.5 Długie pliki tekstowe Ze względu na ograniczenie maksymalnej długość segmentu i zorientowanie na obróbkę plików HTML, obecna wersja programu może mieć problemy z analizą plików tekstowych dłuższych niż znaków i nie zawierających żadnych znaczników HTML/XML. Można temu zaradzić poprzez dodanie w długim pliku tekstowym kilku sztucznych znaczników np. <rozdział n> na początku każdego rozdziału, jeśli plik zawiera książkę. 4.6 Strony nie pobrane URL stron, które nie zakwalifikowały się do pobrania, odnotowywane są w pliku ignored.url, wraz z krótkim oznaczeniem, umożliwiającym zdiagnozowanie przyczyny odrzucenia danego odsyłacza. Oznaczenie malformed syntax extension address IO encoding Przyczyna odrzucenia URL nie jest poprawny, np. ze względu na niekreślony protokół URL jest nielegalny, np. ze względu na znaki, które nie powinny występować w URL Rozszerzenie nazwy pliku nie jest żadnym z wymienionych w pliku extension.acc URL nie pasuje do żadnego z wzorców określonych w pliku addresses.acc lub przez URL startowy Problemy z połączeniem lub odczytaniem pliku Nieznane kodowanie 6

7 4.7 Ignorowane znaczniki elementów Można zadeklarować niektóre znaczniki jako pełniące jedynie funkcje dekoracyjne (domyślnie np. znacznik font). Takie znacznik bedą przeźroczyste dla modułu pobierającego strony WWW (nie będą brane pod uwagę przy podziale na elementy). 5 IndexBuilder 5.1 Krótki opis działania IndexBuilder wczytuje pliki tekstowe znajdujące się we wskazanym katalogu, tworzy indeks kolokacji oraz tablicę suffiksową wraz z indeksem. Indeks kolokacji zawiera informacje o wystąpieniach par słów obok siebie w tekście. Po zsumowaniu wystąpień wszystkich par tworzonych przez słowo x otrzymujemy listy wystąpień słowa x, dzięki temu indeks kolokacji służy jednocześnie jako indeks wystąpień słów. Tablica suffiksowa zawiera wszystkie słowa występujące w korpusie (bez duplikatów). Równoległy do tablicy indeks służy efektywnemu wyszukiwaniu słów zawierających dany ciąg znaków. 5.2 Wywołanie modułu Składnia wywołania: java kolokacje.index.indexbuilder dir [var1=value1 var2=value2...] Przykłady użycia: java kolokacje.index.indexbuilder emacs java kolokacje.index.indexbuilder emacs minwordlength=4 dir, var, value - znaczenie tak jak w module Crawler. 5.3 Pomijanie wybranych słów Można zadeklarować niektóre słowa jako przezroczyste - pomijane przy indeksowaniu. W tym celu należy przed rozpoczęciem budowy indeksu umieścić w katalogu archiwum plik ignore.wrd zawierający listę takich słów, każde w odrębnej linijce. Można też wskazać inny plik przez zmienną whitewordsfile. Można również zadeklarować, że ignorowane mają być wszelkie słowa o długości mniejszej niż zadana. W tym celu należy ustawić wartość zmiennej min- WordLength. 7

8 5.4 Budowa indeksu dla dużych korpusów Przy budowie indeksu dla dużych archiwów (rzędu 500 tys. słów i większych), program może zgłosić błąd OutOfMemoryError. Należy w takim przypadku usunąć domyślne ograniczenie wielkości stosu i dostępnej pamięci dla wirtualnej maszyny Javy. Można to osiągnąć poprzez wywołanie (javy, nie samego programu) z opcją -Xmxrozmiar, np.: java -Xmx228m kolokacje.index.indexbuilder emacs 228m w podanym przykładzie oznacza, że maszyna wirtualna może teraz wykorzystywać 228 megabajtów pamięci. Przy podawaniu nowego ograniczenia nie jest wskazane przekraczanie wielkości fizycznie dostępnej pamięci RAM, gdyż może to spowodować istotne spowolnienie pracy programu. 6 Zapytania do archiwum 6.1 Zapytanie o słowa Zapytanie o słowa może być ogólne o wszystkie słowa występujące w tekście (słownik frekwencyjny) albo szczegółowe, o konkretne słowo lub rodzinę słów (np. *wyraz* słowa zawierające rdzeń wyraz albo *a słowa kończące się literą a ). Głównym parametrem zapytania o słowa jest lista interesujących nas rodzin słów rozdzielona spacjami. Każdy z elementów tej listy może rozpoczynać się i/lub kończyć gwiazdką, oznaczającą zero lub więcej dowolnych znaków. Jeśli parametr ten pozostaje pusty, zapytanie traktowane jest jako ogólne. Dodatkowe parametry zapytania: Minimalna liczba wystąpień (ang. min number of occurences) słowa o mniejszej niż zadana liczbie wystąpień pomijane są w wynikach. Ignorowanie liczb (ang. exclude numbers) czy w wynikach mają być pomijane liczby. Za liczby uznawane są wszelkie słowa rozpoczynające się od cyfry (w tym np. 2003r, 3D, 121a). Kolejność wyników (ang. word order) zaimplementowana została kolejność alfabetyczna (domyślna), według częstości wystąpień oraz a tergo. 6.2 Zapytanie o kolokacje Zapytanie o kolokacje może być ogólne o wszystkie kolokacje występujące w tekście albo szczegółowe, o kolokacje konkretnego słowa lub grupy słów. Jeśli parametr ten pozostaje pusty, zapytanie traktowane jest jako ogólne. Dodatkowe parametry zapytania: Testy, których wartości należy obliczyć i wyświetlić w wynikach. Test, według którego wartości należy posortować wyniki. Jeśli wybrana zostanie opcja all rankings seperately, utworzone zostanie porównanie rankingów patrz niżej. 8

9 Minimalna liczba wystąpień (ang. min number of occurences) kolokacje o mniejszej niż zadana liczbie wystąpień pomijane są w wynikach. Kierunek kolokacji (ang. only left, only right, both left and right) dla zapytań szczegółowych określa czy w wynikach mają być uwzględniane tylko kolokacje lewe, prawe czy oba rodzaje. Ignorowanie nazw własnych (ang. exclude proper names) czy w wynikach mają być pomijane nazwy własne. Za nazwy własne uznawane są kolokacje, których wszystkie wystąpienia w korpusie tekstów rozpoczynają sie dużymi literami. Tylko nazwy własne (ang. only proper names) czy w wynikach mają być pomijane kolokacje nie spełniające ww. kryteriów nazwy własnej. W zależności od wybranej kolejności sortowania, wynikiem będzie: Ranking kolokacji, posortowany według wartości wybranego testu. Kolejne kolumny przedstawiają: parę słów tworzącą kolokację, liczbę wystąpień pierwszego słowa, liczbę wystąpień drugiego słowa, wyniki poszczególnych testów. Porównanie rankingów według różnych testów. Kolejne kolumny przedstawiają wyniki rankingów (pary słów w kolejności od najwyżej ocenionej kolokacji) według poszczególnych testów. 6.3 Zapytanie o konteksty Głównym parametrem zapytania może być słowo lub kolokacja (para słów rozdzielona spacjami). W jednym i drugim przypadku dopuszczalne są gwiazdki na oznaczenie nieznanej części słowa, ale należy stosować je z wyczuciem - obliczenie odpowiedzi np. na zapytanie o konteksty wystąpień dla kolokacji *a* *e* może zająć bardzo dużo czasu. Wynik: fragmenty tekstów zawierające dane słowo lub kolokację. Dodatkowe parametry zapytania: Długość lewego kontekstu, długość prawego kontekstu - liczona jest w znakach. Kontekst może być w rzeczywistości nieco krótszy - obcinany jest do najbliższej spacji, tak by nie pokazywać fragmentów słów. 6.4 Powiązania między zapytaniami Zarówno interfejs indywidualny jak i sieciowy starają się ułatwić zadawanie zapytań związanych z wynikiem poprzedniego. I tak: W wynikach zapytania o słowa kliknięcie na odpowiednie przyciski lub odsyłacze (samples lub collocations) powoduje zadanie zapytanie o konteksty lub kolokacje danego słowa W wynikach zapytania o kolokacje, kliknięcie na kolokację powoduje zadanie zapytania o konteksty danej kolokacji 9

10 W wynikach zapytania o konteksty, kliknięcie na przycisku z nazwą pliku powoduje otwarcie pliku, z którego pochodzi dany kontekst. W wersji sieciowej dodatkowo umieszczany jest odsyłacz na stronę, na podstawie której przygotowany został dany plik lokalny. 6.5 Zapytania ogólne a zapytania z gwiazdką Aczkolwiek tablice sufiksowe znakomicie przyspieszają wyszukiwanie słów zawierających dany rdzeń, nie należy przesadzać ze stosowaniem gwiazdki - słów spełniających dany wzorzec jest z reguły znacznie więcej niż się spodziewamy. Zapytanie ogólne są szybsze niż zapytanie szczegółowe. Dlatego niewskazane - choć możliwe - jest stosowanie wzorca ** na oznaczenie dowolnego słowa. Przykłady: Lepiej zadać zapytanie ogólne o wszystkie słowa, niż zapytanie szczegółowe o słowa pasujące do ** Lepiej zadać zapytanie ogólne o wszystkie kolokacje, niż zapytanie szczegółowe o kolokacje dla ** Lepiej zadać zapytanie o konteksty wystąpień słowa X, niż o konteksty kolokacji dla X ** Zapytania o konteksty dla kolokacji ** ** lepiej w ogóle nie zadawać. 6.6 Brak wyników? Jeśli w odpowiedzi na zapytanie o słowa lub o kolokacje nie otrzymamy wyników (lub otrzymamy znacznie mniej wyników niż się spodziewamy), może to być efektem: literówki w zapytaniu lub w tekście oryginalnym; nadmiernie restrykcyjnych filtrów wyników warto zwrócić uwagę zwłaszcza na minimalną liczbę wystąpień, przy niewielkich korpusach domyślna wartość (3) oznacza odrzucenie większości par słów. 7 Interfejs indywidualny - SAManager 7.1 Krótki opis działania Moduł udostępnia interfejs graficzny umożliwiający zadawanie zapytań archiwum i przeglądanie wyników. Treść zapytania należy wpisać w okienko tekstowe na dole okna, a następnie nacisnąć jeden z przycisków Find words (słowa), Find collocations (kolokacje) lub Find samples (próbki kontekstów). W przypadkach zapytania o słowa i o kolokacje można pozostawić treść zapytania pustą, wówczas zapytanie traktowane jest jako zapytanie ogólne. Znaczenie oraz parametry poszczególnych zapytań opisane są w dziale 6. 10

11 7.2 Wywołanie programu Składnia wywołania: java kolokacje.standalone.samanager [var1=value1 var2=value2...] Przykłady użycia: java kolokacje.standalone.samanager emacs java kolokacje.standalone.samanager gnupl forcewindowslocation=1 Okno wyników umożliwia zapisanie rezultatów zapytania na dysku w jednym z dwóch formatów - jako czysty tekst (Save TXT) i Comma Separated Values (Save CSV) Czysty tekst Jeśli wybrany zostanie zapis jako czysty tekst, zachowanie zależy od typu wyników. dla rankingów kolokacji i porównania rankingów zapisana zostanie lista wszystkich kolokacji, każda para słów w odrębnej linijce, w kolejności od najistotniejszej do najmniej istotnej; dla słów zapisane zostaną same słowa, bez liczby wystąpień, każde w odrębnej linijce; dla próbek kontekstów zapisane zostaną całe konteksty (trzy kolumny tworzące próbkę) CSV Przy zapisie w formacie CSV (Comma Separated Values), zapisane zostaną wszystkie kolumny tablicy wyników. Każdy rząd umieszczany jest w nowej linijce, zawartość każdej komórki brana w cudzysłowy i oddzielana od sąsiednich przecinkami. Cudzysłowy w zawartości komórki zastępowane są cudzysłowami podwójnymi. Tak zapisane dane można zaimportować do arkusza kalkulacyjnego (np. OpenOffice Calc) i w nim prowadzić dalszą ich obróbke. 8 Interfejs indywidualny - SAMain 8.1 Wywołanie modułu Składnia: java kolokacje.standalone.samain java kolokacje.standalone.samain dir 11

12 8.2 Wybór archiwum Jeśli nie podamy archiwum, z którym chcemy pracować, jako parametru wywołania, należy wybrać je zaraz po uruchomieniu modułu. Możemy też utworzyć nowe archiwum poprzez podanie nieistniejącego katalogu. 8.3 Menu główne Po wybraniu archiwum pojawia się główne menu programu. Poszczególne przyciski umożliwiają: Choose file or directory Przycisk Działanie Kiedy aktywny Start / resume Uruchamia moduł Crawler, przyjmując zawsze crawling za start URL wpisany w okienku znajdującym się nad przyciskiem Otwiera okno wyboru pliku, a po dokonaniu wyboru uruchamia moduł Crawler z parametrem start odpowiadającym wybranemu plikowi lub katalogowi zawsze Edit list Otwiera listę słów ignorowanych przez zawsze moduł IndexBuilder (Re)build index Buduje indeks kolokacji, uwzględniając jeśli do archiwum przy wywołaniu modułu IndexBuilder pobrany ustawione na panelu parametry, i uruchamia został co najmniej w odrębnym oknie moduł SAzostał Manager (patrz 7), pozwalający zadawać 1 plik / strona zapytania zbudowanemu indeksowi (Re)build and Jw. + zapisuje zbudowany indeks do archiwum jw. save index Query saved indeny Wczytuje wcześniej zbudowany i zapisa- jeśli w archiwum indeks, a następnie uruchamia w od- rębnym oknie moduł SAManager (patrz 7), pozwalający zadawać zapytania temu jest zapirębnym sany indeks kolokacji indeksowi Custom config.ini Otwiera lokalny plik konfiguracyjny zawsze Archived pages Wyświetla listę URL pobranych do archiwum jeśli do archi- stron wum pobrany został co najmniej 1 plik / strona Change archive Wybór innego archiwum zawsze About Wyświetla podstawowe informacje zawsze o programie Exit Wyjście z programu zawsze 12

13 8.4 Zewnętrzny edytor Do przeglądania i edycji niektórych plików - np. lokalnego pliku konfiguracyjnego, listy słów ignorowanych czy plików archiwum - wykorzystywany jest zewnętrzny edytor, zdefiniowany poprzez zmienną editorcommand. Edytorowi temu program może przekazać następujące parametry: {0} - nazwa pliku, {1} - kodowanie oraz {2} - numer znaku w pliku. Jeśli włączona jest zmienna setenvironment, to ustawiane są również zmienne środowiska - odpowiednio FILENAME, ENCODING i POSITION. 8.5 Rozmieszczanie okien pod FVWM FVWM nie uwzględnia tzw. dekoracji okien przy ich rozmieszczaniu, co powoduje, że przy domyślnej konfiguracji część okna jest niewidoczna. Aby temu zapobiec, należy w pliku konfiguracyjnym (patrz 11) ustawić wartość zmiennej forcewindowslocation na yes. Modyfikując wartości locationx i locationy można wpływać na początkowe umieszczenie okna. 9 Interfejs sieciowy - PrettyPrinter 9.1 Krótki opis działania Moduł wczytuje indeks kolokacji, a następnie na podstawie szablonów tworzy i zapisuje do archiwum pliki XHTML z podstawowymi zestawieniami listę pobranych stron, słownik najczęściej występujących słów, najsilniejsze kolokacje według poszczególnych rankingów oraz porównanie tych rankingów. Możliwe jest również wygenerowanie rankingów kolokacji dla szczególnie istotnych wyrazów lub grup wyrazów. 9.2 Wywołanie modułu Składnia wywołania: java kolokacje.server.prettyprinter dir [var1=value1 var2=value2...] Przykłady użycia: java kolokacje.server.prettyprinter emacs java kolokacje.server.prettyprinter emacs serverport=7762 java kolokacje.server.prettyprinter emacs wordsmincount=20 java kolokacje.server.prettyprinter gnupl maxrows=100 rowsperpage=100 dir, var, value - znaczenie tak jak w module Crawler. 13

14 9.3 Rozmieszczenie plików Do prawidłowego działania moduł PrettyPrinter potrzebuje szablonów stron oraz arkusza stylów. Najlepiej po prostu zakładać katalogi archiwów na tym samym poziomie i w tym samym katalogu, w którym umieszczony jest katalog kolokacje (zawierający kod programu), styles (zawierający arkusze stylów) oraz php (zawierający kod php umożliwiający zadawanie zapytań modułowi QueryServer i wyświetlanie ich wyników). W przypadku, gdy nie jest to możliwe / wskazane, należy: Poprawić w wykorzystywanych szablonach odnośniki do arkusza stylów; Poprawić w pliku php/coll.php odnośnik do arkusza stylów; Poprawić zmienną phpref (określającą położenie pliku coll.php względem katalogu archiwum) w pliku konfiguracyjnym. Wynikowe pliki HTML umieszczane są zawsze w katalogu archiwum. 10 Interfejs sieciowy - QueryServer 10.1 Krótki opis działania Moduł wczytuje indeks kolokacji i uruchamia serwer zapytań, przyjmujący na zewnętrznym porcie zapytania przesyłane np. poprzez interfejs PHP. Do obsługi każdego zapytania jest uruchamiany odrębny wątek, a zatem serwer może odpowiadać na wiele zapytań jednocześnie. Jeżeli jakiś błąd podczas obsługi zapytania spowoduje przedwczesne zakończenie wątku, nie powoduje to przerwania pracy serwera Wywołanie modułu Składnia wywołania: java kolokacje.server.queryserver dir [var1=value1 var2=value2...] Przykłady użycia: java kolokacje.server.queryserver emacs java kolokacje.server.queryserver emacs serverport=7762 java kolokacje.server.queryserver gnupl maxasterixambiguity=100 dir, var, value - znaczenie tak jak w module Crawler. 14

15 10.3 QueryServer a PrettyPrinter Serwer zapytań może znajdować się na innym komputerze niż pliki HTML wygenerowane przez moduł PrettyPrinter. Można to wykorzystać, aby np. uniemożliwić bezpośredni dostęp do serwera zapytań (bezpośredni, czyli nie poprzez zapytania generowane przez interfejs WWW). Ważne jest, aby: Na tym samym komputerze znajdowały się pliki HTML i PHP; W pliku php/queryserver.php znalazł się adres serwera (patrz niżej); Serwer zapytań widziany był przez serwer WWW; Na komputerze z serwerem zapytań znajdowały się pliku indeksu kolokacji oraz tablicy suffiksowej; Moduły PrettyPrinter oraz QueryServer zostały wywołane z tą samą wartością zmiennej serverport (najlepiej zapisać ją w lokalnym pliku konfiguracyjnym); Na obu komputerach znajdował się komplet plików tekstowych z archiwum (to akurat nie jest to wymagane, ale brak tych plików nieco ogranicza funkcjonalność programu) Konfiguracja kodu PHP Aby strony napisane w PHP widziały serwer zapytań, należy im podać adres tego serwera. W pliku php/queryserver.php należy zmienić wartość zmiennej queryserver na adres komputera, na którym uruchomiony został / zostanie moduł QueryServer. Numer portu przekazywany jest dynamicznie przez URL, jako parametr port, a zatem nie należy go wpisywać w kod PHP. 11 Konfigurowanie programu 11.1 Zmienne konfiguracyjne Wartości zmiennych konfiguracyjnych mogą być ustawiane poprzez: 1. interfejs graficzny modułu SAMain (tylko wybrane zmienne) 2. argument wywołania (postaci zmienna=wartość modułów Crawler, IndexBuilder, SAManager, PrettyPrinter i QueryServer 3. lokalny plik konfiguracyjny (plik config.ini umieszczony w katalogu archiwum) 4. ogólny plik konfiguracyjny (plik config.ini umieszczony w katalogu kolokacje - wartości domyślne) 15

16 Priorytet odpowiada powyższej kolejności, tzn. wartości z lokalnego pliku konfiguracyjnego przesłaniają wartości domyślne z pliku ogólnego, a wartości przekazane podczas wywołania z linii poleceń lub poprzez interfejs graficzny modułu SAMain przesłaniają te z obu plików konfiguracyjnych. Przypisanie wartości na zmienną ma zawsze postać: zmienna=wartość W plikach konfiguracyjnych dozwolona jest spacja po jednej lub obu stronach znaku =, przy przekazywaniu przez argument wywołania - nie. W plikach konfiguracyjnych każde przypisanie musi być umieszczone w odrębnej linijce. Do oznaczenia linijki komentarza można używać znaku # lub ;. Puste linie są ignorowane. Dla zmiennych binarnych (logicznych) można zamiennie używać wartości true, yes, on i 1. Analogicznie false = no = off = Przykład lokalnego pliku konfiguracyjnego Osoby pracujące pod MSWindows i tworzące korpus na podstawie lokalnych plików tekstowych mogą umieścić w archiwum następujący plik config.ini: defaultinputencoding = windows-1250 archiveencoding = windows-1250 editorcommand = notepad {0} setenvironment = no 11.3 Zmienne uniwersalne Nazwa zmiennej Wartość Znaczenie zmiennej domyślna archiveencoding UTF-8 kodowanie plików archiwum oraz tablicy suffiksowej collocationindexfile colls.idx nazwa pliku z indeksem kolokacji indexsummaryfile colls.ini nazwa pliku zawierająca podsumowanie indeksu kolokacji suffixbasefile suffix.txt nazwa pliku tablicy suffiksowej suffixindexfile suffix.idx nazwa pliku indeksu tablicy suffiksowej urllistfile indexed.url nazwa pliku zawierającego listę stron WWW skopiowanych do archiwum 16

17 11.4 Crawler consideronlyendtags off czy podczas podziału strony na elementy należy brać pod uwagę tylko znaczniki zamykające defaultinputencoding iso kodowanie plików wejściowych duplicatefilter on czy podczas kopiowania do archiwum pomijane będą powtarzające się elementy duplicatefilterlength 40 ograniczenie na ilość znaków porównywanych przy sprawdzaniu czy elementy się powtarzają ignoretagfile ignore.tag nazwa pliku zawierającego znaczniki, które należy ignorować podczas segmentacji zawartości strony wejściowej na elementy indexedelementsfile indexed.elm nazwa pliku zawierającego informacje o już skopiowanych elementach, wykorzystywanego przy włączonym duplicatefilter languagefilter off czy włączony jest filtr językowy (zachowanie zależy od languagefilterstrict, a pożądany język określony jest przez requestedlanguage) languagefilterstrict 1 jeśli włączony jest filtr językowy, to wartość tej zmiennej decyduje, czy odrzucane będą wszystkie strony zawierające oznaczenie języka innego niż pożądany (0), czy wszystkie strony nie zawierające pożądanego języka (1) maxfilespercrawl 800 maksymalna liczba stron, które można pobrać podczas jednego uruchomienia programu minelementlength 1 minimalna długość elementu kwalifikująca go do skopiowania do archiwum overridebydefault no czy program powinien skasować dotychczasową zawartość archiwum przed rozpoczęciem ściągania nowych stron regexpaddresstester yes jeśli zmienna jest włączona, linie pliku adresses.acc traktowane są jako wyrażenie regularne opisujące akceptowane URL; jeśli nie - jako akceptowane prefiksy URL requestedlanguage pl jeśli włączony jest filtr językowy, zmienna określa pożądany język (dwuliterowym kodem ISO) resumeinterrupted yes czy program powinien wznawiać przerwane działanie simplifytext yes czy tekst strony powinien być upraszczany poprzez ujednolicenie cudzysłowów, apostrofów i odstępów urlqueuefile queue.url nazwa pliku zawierającego listę URL oczekujacych na pobrania do archiwum urlignoredfile ignored.url nazwa pliku, do którego mają być zapisywane odrzucone URL (nie zakwalifikowane do pobrania do archiwum) 17

18 11.5 IndexBuilder minwordlength 2 minimalna długość słowa kwalifikująca je jako nieprzeźroczyste (uwzględniane przy budowie indeksu) ()[]{}!?\/<> znaki stanowiące granice segmentów (aby wystąpienie pary słów zostało dodane do indeksu, słowa te nie mogą być rozdzielone żadnym z tych znaków) whitewordsfile ignore.wrd nazwa pliku zawierającego słowa, które należy pominąć przy budowaniu indeksu wordseparators +-*= #^& %$~_ 11.6 SAManager / SAMain znaki stanowiące granice słów (uzupełniające w tym zakresie segmentseparators); uwaga - spacja jest traktowana jako granica słowa zawsze defaultrowsperpage 20 domyślna liczba wierszy na stronie przy wyświetlaniu wyników w wersji standalone defaulttestselection Freq, z22, SCP, FSCP domyślny wybór zaznaczonych testów kolokacji, przedstawiony jako ciąg skrótów rozdzielony przecinkami editorcommand emacs {0} komenda służąca wywołaniu zewnętrznego edytora - patrz 8.4 forcewindowslocation no czy należy wymuszać umieszczanie nowych okien do pozycji locationx, locationy - przydatne np. pod FVWM, gdy okna umieszczane są zbyt wysoko locationx 40 współrzędna X lewego górnego rogu nowych okien, gdy włączone jest force- WindowsLocation locationy 40 współrzędna Y lewego górnego rogu nowych okien, gdy włączone jest force- WindowsLocation setenvironment yes czy przy wywoływaniu zewnętrznego edytora należy ustawiać zmienne środowiska 18

19 11.7 Interfejs sieciowy - ogólne serverport 7801 port, na którym serwer przyjmuje zapytania 11.8 PrettyPrinter collsmincount 3 minimalna liczba wystąpień kolokacji kwalifikująca je do rankingów excludenumbers yes czy na listach słów i kolokacji pomijać liczby (kolokacje z liczbami) excludepropernames yes czy na listach kolokacji pomijać nazwy własne maxrows 100 maksymalna liczba wierszy rankingu kolokacji do zapisania phpref../php/coll.php położenie pliku coll.php względem katalogu archiwum printallwords yes czy zapisać listy słów printallcolls yes czy zapisać rankingi kolokacji printallnames yes czy zapisać listę nazw własnych printallpages yes czy zapisać listę pobranych stron printerprompt yes czy zapytać użytkownika o dodatkowe rankingi kolokacji dla poszczególnych słów lub grup słów rowsperpage 50 liczba wierszy na stronę templatesencoding UTF-8 kodowanie szablonów stron wordsmincount 100 minimalna liczba wystąpień słowa kwalifikująca je na listy słów 11.9 QueryServer fieldseparator <> separator pól rekordu w odpowiedzi maxasterixambiguity 20 maksymalna niejednoznaczność gwiazdki recordseparator <<>> separator rekordów w odpowiedzi serverlogfile plik, do którego należy zapisywać komunikaty diagnostyczne (jeśli nieokreślony - stderr) servertestselection Freq, DF, LLR, MxI, z22, Dice, SCP, FSCP, RIDF testy kolokacji wykorzystywane przez serwer i kolejność ich prezentacji (lista rozdzielona przecinkami) 19

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Paweł Budynek Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Praca licencjacka Promotor: dr inż. Rafał Wojciechowski KIERUNEK: Informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo