Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostkowy raport roczny za rok 2013"

Transkrypt

1 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności Virtual Vision S.A. - Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego - Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - Opinię oraz raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy Informację na temat przestrzegania zasad o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Warszawa, dnia 2 czerwca

2 Virtual Vision S.A. ul. Bociania Warszawa tel.: +48 (22) fax: +48 (22) Warszawa, 2 czerwca 2014 Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi, Przekazujemy Raport Roczny podsumowujący działalność VIRTUAL VISION S.A. w 2013 roku. Spółka nie pozyska całkowitego finansowania budżetu do realizacji planowanego filmu animowanego i podjęła decyzje o zmianie obszaru swej działalności. W obecnej sytuacji rynkowej instytuty finansowe, udzielające pożyczek, nie kwalifikują przysych praw do filmu jako wystarczających zabezpieczeń na udzielanie kredytów, bez których realizacja nie mogła dojść do skutku. Obecnie Spółka występuje jako manager projektu realizacji innowacyjnego, międzynarodowego centra usługowego o powierzchni 40 tys. metrów kwadratowych. Z projektem tym spółka wiąże perspektywy rozwoju w kolejnym roku obrotowym. Pragniemy również podziękować za zaufanie, którym obdarzyli Państwo na naszą Spółkę w 2013 roku i za wykazaną cierpliwość, gdyż nowo realizowane projekty mają 3-4 letnią perspektywę co wymaga od inwestorów długoterminowego spojrzenia. W roku 2013 dane finansowe Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku po dokonanych odpisach, wykazują stratę w wysokości ,29. Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ,42 przy kapitale zapasowym w wysokości ,44. Prezes Zarządu Richard Kunicki 2

3 Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO Raport Roczny 2013 VIRTUAL VISION S.A. w tys. Zł 2013 od do od do od do w tys. EUR 2012 od do Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał własny Powyższe dane finansowe za 2013 rok zostały przeliczone na EURO według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na roku i wynoszącego 4,1472 PLN za EURO 3

4 4

5 1. Informacje o Spółce a. Virtual Vision S.A. została zawiązana Aktem notarialnym sporządzonym w dniu r., Repertorium A nr 3282/2007, w Kancelarii Notarialnej Marek Rudziński w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 44 C. Zgodnie ze statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. b. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Bocianiej 47. c. Spółka posługuje się numerem REGON oraz numerem NIP d. Otwarcie ksiąg rachunkowych oraz rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 16 lipca 2007 roku. e. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS f. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim: działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, informatyka, działalność badawczo-rozwojowa, działalność gospodarcza pozostała, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem. g. Władze spółki Władzami spółki jest Zarząd i Rada Nadzorcza W roku obrotowym Zarząd sprawowany był przez: - Richarda Kunickiego Prezes Zarządu. W roku obrotowym w skład Rady Nadzorczej wchodzili: - Andrzej Górski Conek Rady Nadzorczej. - Szymon Dąbrowski Conek Rady Nadzorczej - Sandra Maria Kunicki Conek Rady Nadzorczej, - Ivan Solvason Conek Rady Nadzorczej, - Ralph Christians Conek Rady Nadzorczej 2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od do i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przysości oraz że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Spółka nie pozyskała finansowania budżetu filmu, Spółka i podjęła decyzję o zmianie obszaru swej działalności. 3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości 5

6 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przysości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. b. Inwestycje długoterminowe Udziały w innych jednostkach wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Udzielone pożyczki długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. c. Inwestycje krótkoterminowe Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciążają koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic. Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. d. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej wal uty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. e. Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne 6

7 wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. f. Kapitały Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przysych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Wytworzone przez jednostkę filmy przeznaczone do sprzedaży wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami wg cen sprzedaży netto uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieopisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przesych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przysych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wy konanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług które zostaną wykonane w przysości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. h. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka nie tworzy rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ponieważ nie występują przejściowe różnice w momencie zaliczenia przychodów lub kosztów z punktu widzenia ustawy o rachunkowości. i. Wynik finansowy Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe 7

8 oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania obciążają wpływają na wynik operacji finansowych. j. Rachunek przepływów środków pieniężnych Rachunek przepływów środków pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią. 8

9 Sprawozdanie finansowe za okres od do Virtual Vision S.A. BILANS () Virtual Vision S.A. AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe , ,58 A. Kapitał (fundusz) własny , ,71 Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0, ,34 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 2. Wartość firmy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 3. Inne wartości 0, ,34 (wielkość ujemna) niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,49 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 1. Środki trwałe 9 592, ,58 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 5 657, ,93 d) środki transportu 3 935, ,65 e) inne środki trwałe IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników , ,44 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych , ,91 4, ,75 4, ,75 4, ,75 - udziały lub akcje 4, ,75 b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,46 VIII. Zysk (strata) netto , ,27 IX. O dpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku , , , ,64 Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 9

10 Sprawozdanie finansowe za okres od do Virtual Vision S.A. - inne papiery wartościowe dochodowego - udzielone pożyczki 2. Rezerwa na - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa udziały lub akcje - krótkoterminowa - inne papiery wartościowe 3. Pozostałe rezerwy , ,64 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - długoterminowe - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe , ,64 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek , , , ,00 B. Aktywa obrotowe , ,24 a) kredyty i pożyczki , ,00 I. Zapasy Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe d) inne b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,47 II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , , Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , do 12 miesięcy - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,52 2. Wobec pozostałych jednostek 0, ,60 a) kredyty i pożyczki - do 12 miesięcy 0, ,85- - powyżej 12 miesięcy 0, ,75 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , , , , ,01 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,00 c) inne zobowiązania finansowe Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 10

11 Sprawozdanie finansowe za okres od do Virtual Vision S.A. Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 11

12 Sprawozdanie finansowe za okres od do Virtual Vision S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w ariant porównawczy) za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 (wariant porównawczy) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,00 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,00 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , ,73 I. Amortyzacja 4 466, ,92 II. Zużycie materiałów i energii 7 820, ,93 III. Usługi obce , ,64 IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 002,80 30,00 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia - 0,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,24 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,73 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,04 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne , ,04 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,09 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,68 III. Inne koszty operacyjne 2 100, ,41 Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 12

13 Sprawozdanie finansowe za okres od do Virtual Vision S.A. Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 13

14 Sprawozdanie finansowe za okres od do Virtual Vision S.A. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto ( ,29) ( ,27) II. Korekty razem , ,37 1. Amortyzacja 4 466, ,92 2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,00 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,75-5. Zmiana stanu rezerw ,57-6. Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności ,84 (7 375,52) 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów ( ,39) ,58 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 865,94) , Inne korekty , ,71 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (3 259,27) (33 078,90) I. Wpływy 5, ,82 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: 5, ,82 a) w jednostkach powiązanych ,82 b) w pozostałych jednostkach 5,17 zbycie aktywów finansowych 5,17 dywidendy i udziały w zyskach - - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - odsetki - - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 14

15 Sprawozdanie finansowe za okres od do Virtual Vision S.A. 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i prawne 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej , ,82 I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe - - II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych - - zysku 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego II) 8. Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - - D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) (3 254,10) 2 598,08 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (3 254,10) 2 598,08 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - F. Środki pieniężne na początek okresu 3 259,11 661,03 Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 15

16 Sprawozdanie finansowe za okres od do Virtual Vision S.A. Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 16

17 Sprawozdanie finansowe za okres od do Virtual Vision S.A. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2013 od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 do 31 grudnia 2012 Zł l. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,98 Kapitał podstawowy na początek okresu , ,00 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego zwiększenie wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy zwiększenie wpłata kapitału zmniejszenie należne lecz nie wniesione wpłaty na kapitał 0,00 0,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 Kapitał zapasowy na początek okresu , ,44 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego zwiększenie emisja akcji powyżej wartość nominalną 0,00 0,00 Zmniejszenie 0,00 0,00 Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,44 Strata z lat poprzednich na początek okresu , ,14 Zwiększenie , ,32 Zmniejszenie Strata z lat poprzednich na koniec okresu , ,46 Wynik netto Zysk/strata netto , ,27 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,71 Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 17

18 1. Wartości niematerialne i prawne Inne Inne WNiP WNiP 31 grudnia grudnia 2012 Wartość brutto na początek okresu , ,34 Zwiększenia 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 Wartość brutto na koniec okresu , ,34 Skumulowana amortyzacja na początek okresu 0,00 0,00 Amortyzacja za okres 0,00 0,00 Na koniec okresu 0,00 0,00 Odpis aktualizujący ,34 Wartość netto na początek okresu , ,34 Wartość netto na koniec okresu 0, ,34 Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 18

19 2. Rzeczowe aktywa trwałe 31 grudnia grudnia 2012 Urządzenia techniczne i maszyny Wartość brutto na początek okresu , ,86 Zwiększenia 6 030,87 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 Wartość brutto na koniec okresu , ,86 Skumulowana amortyzacja na początek okresu , ,33 Amortyzacja za okres 2 649, ,60 Na koniec okresu , ,93 Odpis aktualizujący ,90 - Wartość netto na początek okresu , ,53 Wartość netto na koniec okresu 5 657, ,93 Środki transportu Wartość brutto na początek okresu 9 081, ,57 Zwiększenia 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 Wartość brutto na koniec okresu 9 081, ,57 Skumulowana amortyzacja na początek okresu 3 329, ,60 Amortyzacja za okres 1 816, ,32 Na koniec okresu 5 146, ,92 Wartość netto na początek okresu 5 751, ,97 Wartość netto na koniec okresu 3 935, ,65 Spółka wynajmuje pomieszczenia biurowe w Warszawie przy ul. Bocianiej. Miesięczny czynsz netto od drugiej połowy roku wynosi Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe i WNiP 31 grudnia grudnia 2012 Maszyny i urządzenia 0,00 0,00 Środki transportu 0,00 0,00 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 Środki trwałe w budowie: w tym urządzenia telewizyjne 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 Na środki trwałe w budowie składają się zakupione urządzenia telewizyjne, które w przysości wykorzystywane będą przy produkcji filmów. W 2012 roku utworzono odpis na trwałą utratę wartości środków trwałych w budowie w kwocie ,43. Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2014 roku wyniosą około 10 tys.. Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 19

20 4. Należności długoterminowe 31 grudnia grudnia 2012 Inne należności - sprzedaż zintegrowanego systemu 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Inwestycje długoterminowe Udziały lub akcje 31 grudnia grudnia 2012 Stan na początek okresu wg ceny nabycia , ,78 Odpisy aktualizujące wartość na początek okresu ,03 2,00 Stan na początek okresu wartość bilansowa , ,78 Zwiększenia w tym: - nabycie udziałów 0,00 0,00 Zmniejszenia w tym: - sprzedaż udziałów ,75 Stan na koniec okresu wg ceny nabycia 4, ,78 Odpisy aktualizujące wartość na koniec okresu 0, ,03 Stan na koniec okresu wartość bilansowa 4, ,75 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Na dzień bilansowy pozycja nie występuje. 7. Zapasy Na dzień bilansowy pozycja nie występuje. Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 20

21 8. Należności krótkoterminowe 31 grudnia grudnia 2012 Należności z tytułu dostaw i usług wobec jedn. 0,00 0,00 powiązanych w tym: - należności bieżące do 12 m-cy 0,00 0,00 - należności przeterminowane 0,00 0,00 Należności z tytułu dostaw i usług wobec jedn. 0, ,60 pozostałych w tym: - należności bieżące powyżej 12 m-cy 0, ,00 - należności przeterminowane powyżej roku , ,85 - odpis na należności handlowe , ,25 Należności z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społecznych w tym: , ,00 - podatek VAT do przeniesienia na następny okres i do zwrotu na rachunek bankowy , ,00 Pozostałe należności jednostki powiązane 0,00 0,00 Rozliczenie z VAP 0,00 0,00 Pozostałe należności w tym: , ,92 - zapłaty za usługi, na które nie otrzymano faktury ,01 0,00 - kaucja 6 000, ,00 - rozrachunki z Panem Kunickim 0, ,92 - inne 7 000, ,00 Opis aktualizujący na pozostałe należności , ,00 Ogółem należności krótkoterminowe , ,52 9. Inwestycje krótkoterminowe 9.1 Środki pieniężne 31 grudnia grudnia 2012 Środki pieniężne - na rachunku bankowym 5, ,11 5, , Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne 31 grudnia grudnia nakłady finansowe na produkcję filmu , ,93 - prawo do licencji Bug Muldoon , ,45 - pozostałe 2 988,17 122, , ,61 Zarząd informuję, że z związku z rozszerzeniem swojej działalności Spółka planuje uzyskać, w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, korzyści ekonomiczne ze sprzedaży, wynajęcia lub Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 21

22 wydzierżawienia wartości materialnych, które zostały zaksięgowane jako aktywa i odnoszą się do poniesionych nakładów na realizację filmu. Zarząd szacuje, że wartość godziwa w/w aktywów nie jest niższa od wartości prezentowanej w bilansie. 11. Kapitał podstawowy Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy wynosił ,00 i składał się z akcji o wartości nominalnej 1 grosz każda, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 0,20 groszy każda akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 12 groszy każda akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 8 groszy każda akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 6 groszy każda Virtual Vision S.A. wyemitowała akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Uprzywilejowanie akcji polega na tym, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 22

23 łącznie akcji Emitenta co zwiększyło udział VAP Video Art Production GmbH w ogólnej liczbie głosów w Spółce do 47,31 %. Na dzień większościowymi akcjonariuszami byli: Akcjonariusz VAP Video Art Production GmbH Liczba Akcji Serii A (uprzywil. 2:1) Liczba Akcji Serii B, C, D, E, F (zwykłych) Liczba akcji serii G Liczba Akcji ogółem) Liczba głosów na WZ z posiadanych akcji Udział w głosach na WZ z posiadanych akcji ,31,% Roderyk Invest Ltd ,35% Pan Jenik Radon... Inni akcjonariusze ,8%... 35,54% Razem ,00% Na dzień większościowymi akcjonariuszami byli: Akcjonariusz VAP Video Art Production GmbH Liczba Akcji Serii A (uprzywil. 2:1) Liczba Akcji Serii B, C, D, E, F (zwykłych) Liczba akcji serii G Liczba Akcji ogółem) Liczba głosów na WZ z posiadanych akcji Udział w głosach na WZ z posiadanych akcji ,30,% Roderyk Invest Ltd ,35% Pan Jenik Radon... Inni akcjonariusze ,8%... 36,55% Razem ,00% 12. Wynik finansowy Strata netto za okres obrotowy od do wynosi ,29. Zarząd proponuje aby strata została pokryta z zysków w latach przysych. Informacja stanowi integralną część sprawozdania finansowego 23

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo