Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej"

Transkrypt

1 Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r.

2 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego (IF) dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej zostało przeprowadzone w ramach projektu TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z: Fundacją Gospodarczą im. K. Marcinkowskiego w Ciechanowie, WYG International Sp. z o.o., Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Polsko-Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich, Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Stowarzyszeniem Niemiecko- Polskiej Współpracy Socjalnej. Æ Niniejszy raport jest podsumowaniem badania przeprowadzonego przez WYG International. Raport został opracowany przez: Magdalenę Wolińską (opis metodologii i przebiegu realizacji badania) oraz Tomasza Schimanka (opracowanie koncepcji i metodologii badań, przeprowadzenie pozostałych analiz i opracowanie całości raportu). W realizacji badań uczestniczył także Mateusz Przywara. Nadzór formalny i merytoryczny nad realizacją badania pełnili: Andrzej Dziurdzik i Tomasz Gierwatowski. Æ Równolegle do badania dotyczącego możliwości tworzenia IF WYG International przeprowadził także badanie dotyczące sytuacji prawnej w zakresie wspierania działalności organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej, którego wyniki przedstawione zostały w oddzielnym raporcie. W rekomendacjach z niniejszego badania wykorzystane zostały najważniejsze wyniki badania sytuacji prawnej. 2. Cel i założenia badania Æ Celem badania możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej było dostarczenie realizatorom projektu TORO informacji, wniosków i rekomendacji przydatnych do osiągnięcia kluczowych rezultatów projektu: stworzenia instrumentu finansowania organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej, opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu Warszawy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami ekonomii

3 społecznej oraz wypracowania mechanizmu wsparcia dla tych podmiotów w prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Æ Badanie dotyczyło trzech obszarów: obecnie dostępnej oferty finansowego wsparcia zwrotnego skierowanej do organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej na Mazowszu, dotychczasowych doświadczeń organizacji otrzymujących dotacje z Miasta Stołecznego Warszawy w korzystaniu z pożyczek, poręczeń oraz ich oczekiwań pod adresem idealnego kredytu. Æ Instytucje ekonomii społecznej (IES) wykorzystują działalność gospodarczą dla realizacji celów społecznie użytecznych. Ze względu na brak definicji instytucji ekonomii społecznej w polskim prawie realizatorzy badania przyjęli założenie, że w analizie nie będą wyróżniać konkretnych form prawnych, w jakich mogą działać IES, a wykorzystają dwa typy działalności, która może być przez te instytucje prowadzona: niekomercyjnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej służącej realizacji celów pożytku publicznego. Formy prawne, w jakich mogą działać IES, będą uwzględniane jedynie w kontekście powiązanych z daną formą uprawnień i/lub ograniczeń dotyczących prowadzonej działalności. 3. Metodologia badania Æ Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o analizę dokumentów dotyczących dostępnej oferty instytucji finansowych, szesnaście indywidualnych wywiadów pogłębionych z organizacjami pozarządowymi korzystającymi ze wsparcia Miasta Warszawy w 2010 roku oraz cztery indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji finansowych oferujących kredyty lub pożyczki dla organizacji pozarządowych. Pomocniczo w analizie wykorzystano również wyniki badań ilościowych dotyczących warszawskich organizacji pozarządowych Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Warszawie 2010 przekazanych przez Centrum Komunikacji Społecznej (CKS). Æ Podstawą wytypowania organizacji do badania była lista dotacji przyznanych przez Urząd Miasta, Centrum Komunikacji Społecznej i poszczególne dzielnice w 2010 roku, udostępniona przez CKS. W przypadku badania dotyczącego instrumentu finansowego dokonano wyboru celowego. Podstawowym kryterium wyboru były wysokie przychody organizacji oraz jej duże doświadczenie w zakresie prowadzonej działalności. Dodatkowo przyjęto dwa założenia: po pierwsze nie powinny być to organizacje wytypowane do badania środowiska prawnego, po drugie powinny być to organizacje

4 reprezentujące różne obszary działalności Miasta. W efekcie wytypowano 16 organizacji do badania oraz 5 rezerwowych. Podstawą do wytypowania instytucji finansowych do badania było rozpoznanie dokonane na początku realizacji badania pod kątem posiadania oferty dla organizacji pozarządowych lub IES działających na Mazowszu. Dzięki rozpoznaniu zidentyfikowano pięć takich instytucji, przy czym w trakcie realizacji badania okazało się, że jedna z tych instytucji już nie ma oferty dla organizacji pozarządowych. W rezultacie zbadano 16 organizacji pozarządowych i cztery instytucje finansowe: Organizacje pozarządowe, których przedstawiciele wzięli udział w wywiadach Bank Żywności SOS Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Fundacja "Emeryt" Fundacja "Pro Bono Pl" Fundacja Dzieci Niczyje Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury Fundacja Świat na tak Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami Powiślańska Fundacja Społeczna Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Stowarzyszenie Komuna Otwock Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Stowarzyszenie Teatralne Remus Towarzystwo Rozwoju Rodziny Warszawskie Towarzystwo Cyklistów

5 Instytucje finansowe, których przedstawiciele wzięli udział w wywiadach Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Bank Ochrony Środowiska Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Stowarzyszenie Radomskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Æ W badaniu uwzględniono następujące kwestie: 1. Działające w Polsce instrumenty finansowania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą służącą celom pożytku publicznego (kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje finansowe, inne) 1.1. Komu jest udzielane wsparcie? 1.2. W jakich obszarach, sferach? 1.3. W jakich formach i na jakich zasadach? 1.4. Na jakich warunkach, jakie są istotne ograniczenia w tym zakresie? 1.5. Jakie są mocne i słabe strony dostępnej oferty wsparcia? 2. Doświadczenia i oczekiwania IES 2.1. Jak długo IES prowadzi działalność niekomercyjną i działalność gospodarczą, i jakie są główne źródła finansowania obu rodzajów działalności? 2.2. Jakie są dotychczasowe doświadczenia IES w korzystaniu ze wsparcia zwrotnego? 2.3. Czy IES potrzebuje finansowego wsparcia zwrotnego i jakie, przede wszystkim, byłoby jego przeznaczenie? 2.4. Jakiego instrumentu i na jakich warunkach oczekiwałby IES?

6 2.5. W jaki sposób IES pokryłby spłatę zaciągniętych zobowiązań? 2.6. Co w chwili obecnej jest największą przeszkodą dla IES w skorzystaniu ze zwrotnych instrumentów finansowania? 2.7. Czy IES posiada odpowiednią wiedzę, niezbędną do korzystania z finansowych instrumentów zwrotnych? 3. Modelowy produkt kredytowy dla IES 3.1. Dla kogo powinien być dostępny? 3.2. W jakich obszarach, sferach? (chodzi o przedmiot kredytowania) 3.3. Na jakich warunkach, jakie są istotne potrzeby i możliwości organizacji w tym zakresie? jakiego rodzaju kredytami są zainteresowane IES (kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, kredyty pomostowe, kredyty w rachunku bieżącym, inne)? na jakiego typu wydatki przeznaczone byłyby środki z kredytów? jaki byłby preferowany okres finansowania? jakie są możliwe formy ustanowienia zabezpieczeń przez IES? jaki byłby akceptowalny okres oczekiwania na udzielenie kredytu? jakie mogłyby być formy udokumentowania posiadanych środków w przyszłych okresach zapewniających spłatę zaciągniętego kredytu? 4. Przebieg realizacji badania Æ Badanie było realizowane w okresie styczeń początek maja 2011 roku. W ramach badania zostały przeprowadzone: analiza danych zastanych i indywidualne wywiady pogłębione. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych metod badawczych zostały zawarte w rozdziale dotyczącym metodologii. Æ W styczniu została opracowana koncepcja badań oraz scenariusze do wywiadów indywidualnych, znajdujące się w załączniku 1 i 2 do niniejszego raportu. Zarówno koncepcja badania, jak scenariusze wywiadów zostały skonsultowane ze wszystkim partnerami projektu TORO. Dokonano także wstępnego rozpoznania w zakresie dostępnej oferty instytucji finansowych.

7 Æ W lutym wytypowano organizacje i instytucje finansowe do wywiadów indywidualnych, które zostały przeprowadzone w lutym i w pierwszym tygodniu marca. Z uwagi na okres ferii zimowych pierwotną listę organizacji poszerzono o kilka kolejnych organizacji z listy przekazanej przez CKS. Wywiady przeprowadzane były z reguły z członkami zarządów instytucji i organizacji przez przygotowanych wcześniej badaczy. Wywiady odbywały się w siedzibach organizacji, średni czas przeprowadzenia wywiadu to ok. 75 minut. W lutym rozpoczęto również analizę dokumentacji dotyczącej zidentyfikowanych w styczniu instytucji finansowych. Æ W marcu dokonana została wstępna analiza wyników wywiadów indywidualnych, na podstawie której przygotowano prezentację przedstawioną liderowi i partnerom projektu TORO. Zakończono także analizę dostępnej na rynku oferty instytucji finansowych. Æ W kwietniu, na podstawie wyników analiz cząstkowych i wyników wywiadów indywidualnych, przygotowany został raport podsumowujący badanie. Raport został przekazany liderowi i partnerom Projektu na początku maja 2011 roku. Æ Jedynym napotkanym problemem, w trakcie realizacji badania, była nieobecność osób kompetentnych w organizacjach (z uwagi na okres ferii zimowych) oraz odmowa przeprowadzenia badania przez dwie organizacje pozarządowe (brak zainteresowania) i jedną instytucję finansową (brak aktualnej oferty). 5. Wyniki badania 5.1. Działające na Mazowszu instrumenty finansowania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą służącą celom pożytku publicznego Æ Rozpoznanie aktualnej oferty pożyczek, kredytów lub poręczeń, skierowanej do organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej działających na Mazowszu dokonano za pośrednictwem Internetu. Przeanalizowano kilkadziesiąt stron internetowych instytucji finansowych oraz informacje dodatkowe (raporty, sprawozdania, materiały konferencyjne, publikacje). Æ Podstawową kategorią instytucji poddanych analizie były banki. Zidentyfikowano trzy banki, które oferowały możliwość zakładania kont czy też kredytów dla organizacji pozarządowych. W przypadku dwóch z nich (PKO BP i DnB Nord) po bliższym rozpoznaniu okazało się, że oferta dla organizacji jest już nieaktualna. W przypadku

8 trzeciej instytucji, Banku Ochrony Środowiska, oferta okazała się aktualna, ale nie obejmuje systemowych rozwiązań, dotyczących organizacji pozarządowych. 1 Oferta oznacza, że Bank uwzględnia specyfikę działalności non-profit, ale warunki prowadzenia rachunku czy też udzielenia kredytu są negocjowane indywidualnie z każdą organizacją i zależne są od jednostkowej sytuacji finansowej każdej organizacji. Æ Pozostałe banki oferują organizacjom możliwość zakładania i prowadzenia rachunków bankowych oraz uzyskiwania kredytów na takich warunkach, na jakich są one dostępne dla przedsiębiorców; najczęściej jest to w ramach wydzielonej oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Taką ofertę mają na przykład Alior Bank, BRE Bank, BPH, ING, mbank, czy też aktualnie wspominane PKO BP i DnB Nord. Æ Oferta dla przedsiębiorców nie uwzględnia specyfiki działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje, co w wielu przypadkach nie pozwala organizacjom spełnić warunków uzyskania kredytu. Dotyczy to na przykład takich wymogów, jak określona wysokość rocznych obrotów, spodziewana wysokość rocznych przychodów w okresie kredytowym czy też biznes plan niezbędny do uzyskania kredytu. Niespełnienie tych wymogów kwalifikuje organizacje do kategorii klientów banków o najwyższym stopniu ryzyka, co powoduje, że banki żądają od organizacji stosownych zabezpieczeń kredytu w postaci środków finansowych lub majątkowych. Większość organizacji nie ma ani wolnych środków, ani majątku, którym mogłaby taki kredyt zabezpieczyć. Æ Nie zidentyfikowano również żadnych, dostępnych na Mazowszu, bankowych ofert poręczeń czy też gwarancji finansowych dla organizacji pozarządowych dawanych przez banki. Takie poręczenia, czy też gwarancje, mogłyby stanowić rozwiązanie problemu braku zabezpieczeń kredytowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że niektóre banki oferują swoim klientom gwarancje finansowe (np. PKO BP czy DnB Nord), ale są one dość kosztowne, co znów wyklucza możliwość skorzystania przez organizacje pozarządowe z tej oferty. Æ Organizacje pozarządowe mogą korzystać ze standardowej oferty kredytowej, jaki klienci banków, w których prowadzą swoje rachunki. Kredyty dostępne dla klientów banków to najczęściej: kredyt krótkoterminowy odnawialny w rachunku bieżącym, inwestycyjny - kredyt przeznaczony na uzupełniające finansowanie przedsięwzięć mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego, kredyt obrotowy z terminarzem spłat w rachunku kredytowym. 1 -

9 Niektóre banki oferują również swoim klientom kredyty pomostowe pod przedsięwzięcia realizowane ze środków Unii Europejskiej (np. PKO BP). Æ Ale banki, które proponują możliwość otwarcia rachunku organizacjom pozarządowym, w żaden sposób głębiej nie definiują tej kategorii potencjalnych klientów. Inaczej mówiąc, fakt bycia organizacją pozarządową, nie powoduje żadnych dodatkowych przywilejów dla otwierającego rachunek. Organizacje są traktowane na tych samych zasadach jak inni klienci korporacyjni, najczęściej banki stosują wobec organizacji te same kryteria, które stosują do małych i średnich przedsiębiorstw. W części banków warunkiem niezbędnym do założenia rachunku i/lub uzyskania kredytu przez organizację pozarządową jest np. prowadzenie działalności gospodarczej. Æ Wyjątkowe, na tle innych banków, są banki spółdzielcze. Ich specyfika polega na tym, że są to banki samodzielne, w których najważniejsze decyzje podejmowane są nie w centrali, a na poziomie lokalnym, w miejscowej placówce banku. To powoduje, że banki spółdzielcze obsługują wiele lokalnych organizacji pozarządowych, także udzielając im kredytów. Z analizy dostępnej dokumentacji nie wynika jednak, aby były to rozwiązania o charakterze systemowym. Mają one raczej bardzo indywidualny, lokalny charakter. Nie jest to więc świadoma polityka otwarcia na organizacje pozarządowe, a raczej polityka realizacja strategii budowania silnej pozycji banku spółdzielczego na lokalnym rynku i tworzenia własnego wizerunku dobrego sąsiada, w tym również dla działających tam organizacji. Æ Inne instytucje finansowe, których oferta jest dostępna na Mazowszu, to instytucje oferujące pożyczki lub gwarancje finansowe dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich firm. Ta oferta jest stosunkowo bogata.. W ramach Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw na Mazowszu działa 19 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oferujących wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców. 2 Fundusze prowadzą organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców lub agencje rozwoju lokalnego, które dodatkowo oferują również wsparcie informacyjne, szkoleniowe i doradcze. Z założeń systemu KSU wynika, że wsparcie, w tym także finansowe, oferowane jest wyłącznie dla przedsiębiorców oraz dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą. Organizacje pozarządowe, czy też IES, mogą więc potencjalnie korzystać z tej oferty, ale jedynie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako przedsiębiorcy. Generalnie działające fundusze pożyczkowe i poręczeniowe nie stosują żadnych preferencji i ułatwień dla organizacji pozarządowych czy też instytucji ekonomii społecznej. Są jednak indywidualne przykłady funduszy bardziej otwartych na tego typu podmioty. Sztandarowym 2 - więcej na stronie internetowej:

10 przykładem jest fundusz poręczeniowy, prowadzonych przez Działdowską Agencję Rozwoju Regionalnego, który udzielił kilkunastu poręczeń dla spółdzielni socjalnych. 3 Æ Także wśród innych funduszy pożyczkowych, zarówno komercyjnych (np. Inicjatywa Mikro), jak i wspieranych ze środków publicznych (np. Counterpart Fund) nie ma wydzielonej oferty dla organizacji pozarządowych i IES. Wyjątek stanowią dwie instytucje finansowe, nastawione na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Są to działający od ponad 12. lat Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO) 4 oraz obecna nieco ponad rok na rynku, oferta Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE). 5 W obu przypadkach mamy do czynienia z ofertą stworzoną z myślą o organizacjach nienastawionych na zysk, a więc zarówno organizacjach pozarządowych, jak IES. Æ Oferta PAFPIO obejmuje pożyczki pomostowe (pod realizację projektu), pożyczki inwestycyjne i pożyczki operacyjne (bieżąca działalność). Kredytobiorca musi wskazać źródło spłaty pożyczki, prowadzić księgowość, złożyć wniosek wraz z dokumentacją prawno-finansową. Wysokość pożyczki wynosi od do 1,5 miliona złotych, średnia wysokość pożyczki to 109 tysięcy złotych. Oprocentowanie jest stałe: 12% przy pożyczkach pomostowych, pozostałe od 13 do 15%. Przy udzieleniu pożyczki pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 1% wartości pożyczki. Okres spłaty pożyczki wynosi od 12. do 18. miesięcy, czas jej uzyskania to ok. dwa tygodnie. Warunki spłaty indywidualne. PAFPIO udziela obecnie około 200. pożyczek rocznie, w sumie udzielił 448 pożyczek na łączną kwotę 107 milionów złotych. Æ Wśród organizacji uczestniczących w wywiadach indywidualnych znalazły się takie, które korzystały lub korzystają z pożyczek PAFPIO. Do największych zalet tych pożyczek zaliczają: dostępność pożyczki dla organizacji, otwarte i miłe podejście do organizacji, a przede wszystkim zrozumienie specyfiki ich działania, krótki okres uzyskania pożyczki, mniej formalności związanych z jej uzyskaniem, niż w bankach, ułatwienia w uzyskaniu pożyczki dla stałych klientów, możliwość negocjowania warunków spłat pożyczki

11 Æ Do podstawowych słabych stron oferty PAFPIO organizacje zaliczyły: ograniczenie oferty do pożyczek zobowiązanych umową na realizację określonego projektu, wysokie oprocentowanie, porównywalne z komercyjnym. Æ Oferta TISE obejmuje pożyczki pomostowe (pod projekt), pożyczki na rozwój statutowej lub gospodarczej, promesy, gwarancje bankowe. Oferta dostępna jest dla podmiotów not for profit. Zabezpieczeniem jest weksel lub notarialne poddanie się egzekucji. Wysokość pożyczki to minimum 100 tysięcy złotych, nie więcej niż 70% sumy przychodów w poprzednim roku. Oprocentowanie pożyczki stałe: 9,5-11%, opłata: 1-3% przy udzieleniu pożyczki, 2% za udzielenie promesy na 6 miesięcy. Okres spłaty pożyczki do 36. miesięcy, czas uzyskania: ok. miesiąca, warunki spłaty indywidualne. W ciągu roku TISE udzieliło 98 pożyczek. Æ Oferta dostępna dla organizacji pozarządowych nie jest w żaden sposób ograniczona tematycznie, choć np. Bank Ochrony Środowiska preferuje projekty w sferze ekologii. Generalnie można powiedzieć, że pośredni wpływ na obszary działania organizacji, w których wykorzystywane są kredyty lub pożyczki, mają zewnętrzne źródła finansowania (np. EFS), gdyż to pod finansowane przez nie projekty udzielane są pożyczki pomostowe. Æ Można zatem powiedzieć, że podstawową mocną stroną rynku oferty instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego dostępnych dla mazowieckich organizacji pozarządowych i IES jest to, że są dwie instytucje finansowe mające ofertę sprofilowaną do potrzeb tego typu klientów. W obu przypadkach za ofertę odpowiadają osoby, które bardzo dobrze znają trzeci sektor, co także z pewnością jest mocnym atutem. Warunki uzyskania kredytu w obu przypadkach są dostępne dla organizacji, o czym świadczą udzielone pożyczki. Trzeba jednak pamiętać, że oferty PAFPIO i TISE skierowane są do wszystkich organizacji pozarządowych w całej Polsce. Æ Z kolei podstawową słabą stronę stanowi fakt, że rynek instrumentów zwrotnych jest tak ubogi, jeżeli chodzi o ofertę, zwłaszcza banków. Ma to istotne znaczenie, gdyż organizacje mogłyby wtedy korzystać z kredytów z rachunku bieżącego, prowadzonego w danym banku. Oferta, z której mogą potencjalnie korzystać organizacje, nie uwzględnia specyfiki działalności statutowej nie nastawionej na zysk. Organizacje, żeby uzyskać kredyt czy też pożyczkę, muszą spełnić identyczne warunki, jak przedsiębiorca, dlatego z takich możliwości nie korzystają lub nie otrzymują kredytu czy pożyczki. Æ Szansą rozwoju tego rynku jest z jednej strony niewielka podaż, z drugiej strony deklarowany popyt, w szczególności na kredyty, pożyczki pomostowe oraz niewielkie,

12 bieżące. Z pewnością także zapotrzebowanie na instrumenty zwrotne stymuluje wsparcie organizacji pozarządowych ze środków publicznych (PO FIO, samorządy terytorialne) oraz ze środków funduszy strukturalnych, które będą dostępne do 2103 roku. Æ Podstawowe zagrożenie wiąże się ze stopniowym wyczerpywaniem się oferty wsparcia funduszy strukturalnych, niejasną przyszłością tych funduszy i możliwości korzystania z nich przez organizacje pozarządowe po 2013 roku. Æ Inne przykłady finansowego wsparcia zwrotnego dla organizacji pozarządowych i IES: Od 2-3 lat pojedyncze samorządy w Polsce uruchamiają pożyczki dla organizacji pozarządowych na realizację projektów na rzecz mieszkańców. Z reguły pożyczki stanowią uzupełniające źródło finansowania projektów, mających zapewnione finansowanie z innych źródeł (najczęściej Europejskiego Funduszu Społecznego), można je więc określić pomostowymi. Od ubiegłego roku możliwość udzielania pożyczek, gwarancji, poręczeń przez samorządy organizacjom pozarządowym na realizację zadań w sferze pożytku publicznego zapisana została w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 6 Takie pożyczki oferuje na przykład gmina Cieszyn. Samorząd udziela pożyczek organizacjom pozarządowym, które organizują działania ze środków unijnych. Wysokość pożyczki nie może przekraczać wartości środków przyznanych przez donatora. Pożyczka jest nieoprocentowana, ale okres, na jaki jest przyznawana, nie może wykraczać poza dany rok budżetowy. Warunkiem uzyskania pożyczki jest przedstawienie decyzji o przyznanych środkach na realizację projektu oraz złożenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczkę może otrzymać jedynie organizacja, która nie posiada własnych funduszy. Na podobnych zasadach pożyczek udzielają (lub udzielały) w roku 2010 także samorządy Jastrzębia Zdroju, Elbląga, Tłuszcza czy też Podkowy Leśnej. Innym, ciekawym przykładem spoza Mazowsza jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (MARR). 7 MARR ma za zadanie wspomaganie przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie Małopolski. Wśród wielu działań, MARR proponuje również pożyczki pomostowe dla organizacji pozarządowych. Organizacja pozarządowa rozumiana jest tu jako podmiot niepubliczny, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, mający siedzibę i zarejestrowany na terenie województwa małopolskiego. Pożyczki MARR mogą być wydatkowane na realizację zadań i pokrycie wydatków związanych z przyznaną 6 - art.5, ust

13 beneficjentowi dotacją i refundowanych w ramach tej dotacji. Pożyczka udzielona przez MARR nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych i nie może być przyznana na okres dłuższy niż 60 miesięcy (maksymalnie o 6 miesięcy dłuższy niż termin realizacji umowy dotacji). Ze względu na specyfikę realizacji projektów MARR zakłada możliwość indywidualnego ustalenia harmonogramu spłat. Jeżeli chodzi o koszt pożyczki, to jest on nienegocjowany i składa się z jednorazowej prowizji równej 1% kwoty pożyczki i miesięcznego oprocentowania wynoszącego 5,26%. Kolejny przykład pochodzi również z Małopolski. W 2009 roku powstał tam Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (MFES) 8. J ego celem jest wspieranie przedsięwzięć społecznych poprzez ułatwienie im dostępu do kapitału. Kapitał Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej wynosi zł (zebrany dzięki fundatorom: Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej). MEFS oferuje poręczenia. Możliwość skorzystania z tej oferty mają wszystkie organizacje, które działają dla osiągnięcia celów społecznych (nie ma żadnych wymogów co do formy prawnej). Poręczenie może dotyczyć kredytu, pożyczki, dotacji, w tym na wkład i wyposażenie spółdzielni socjalnej, zobowiązań wynikających z transakcji handlowych, finansowania wadium przetargowego, finansowania pomostowego dla projektów finansowanych ze środków UE. Poręczenia mogą wynosić do 70% wartości zobowiązania, chociaż w społecznie uzasadnionych przypadkach mogą wzrosnąć do całości zobowiązania, jednak nie może przekroczyć złotych (w razie potrzeby uzyskania większego poręczenia Fundusz współpracuje z innymi poręczycielami). Poręczenia są udzielane na maksymalnie 5 lat. Aby uzyskać poręczenie organizacja musi przedstawić zabezpieczenie w postaci weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową i ewentualną zgodą współmałżonka Doświadczenia organizacji pozarządowych w korzystaniu z instrumentów zwrotnych i instytucji finansowych w udzielaniu pożyczek i kredytów 9 Æ Wśród badanych przedstawicieli organizacji można wyróżnić dwie grupy. Pierwsza grupa to osoby, które działalność swoich organizacji ściśle wiążą z określoną misją wszystkie dane ilościowe wykorzystane w tej części pochodzą ze wstępnych wyników badania Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Warszawie 2010 przekazanych przez Centrum Komunikacji Społecznej.

14 i traktują tę działalność wyłącznie w kategoriach społecznych. Dla nich własna działalność powinna być w całości finansowana z dotacji publicznych i ofiarności indywidualnej, i absolutnie nie można jej finansować za pomocą instrumentów zwrotnych, i narażać w ten sposób na zbyt duże ryzyko. Jeden z badanych wyraził to w sposób następujący: W planie, w koncepcji naszej działalności nie zakładaliśmy nigdy brania pożyczek. Po prostu jesteśmy organizacją, której kapitałem są ludzie, którzy ją tworzą. ( ) Organizacje pozarządowe powinny wyłącznie korzystać ze środków wsparcia nieodpłatnych od samorządu, z programów rządowych, a nie z pożyczek czy działalności gospodarczej. Æ Druga grupa, to organizacje także związane z realizacją określonej misji, ale postrzegające znacznie szerzej, elastyczniej sposoby jej realizacji, prowadzące działalność statutową odpłatną lub gospodarczą. Te organizacje dopuszczają możliwość korzystania z instrumentów zwrotnych, co więcej w ograniczonym, co prawda zakresie korzystają z nich. O działalności gospodarczej prowadzonej przez jedną z organizacji jej przedstawiciel powiedział tak: Trzeba szukać różnych możliwości, działalność gospodarcza to dla nas jest samofinansowanie. Æ Rzecz ciekawa, że trudno odnaleźć wyraźne korelacje pomiędzy podejściem do własnej działalności prezentowanym przez te dwie grupy, a sferą działania organizacji, jej stażem czy też wielkością rocznych przychodów. Podejście to jest w dużej mierze kształtowane poprzez indywidualne poglądy prezesa czy innych członków zarządu. Æ Niechęć do podejmowania działalności gospodarczej czy też szerzej działalności odpłatnej przekłada się także na praktykę funkcjonowania warszawskich organizacji pozarządowych. Na podstawie badania ich kondycji okazało się, że większość z nich nie podejmuje działalności odpłatnej (czy to statutowej czy gospodarczej):

15 Wśród tych, które pobierają opłaty większość prowadzi działalność statutową odpłatną: Oznacza to, że zaledwie około 10% badanych organizacji warszawskich prowadzi lub prowadziła działalność gospodarczą. Æ Wracając do wyników badania jakościowego, to wiedza na temat dostępnych instrumentów zwrotnych w pierwszej grupie organizacji (niechętnych działalności komercyjnej) jest żadna lub ogranicza się do stereotypowych stwierdzeń, typu kredyty są niedostępne dla organizacji lub są dla nich za drogie. Organizacje z tej grupy nie korzystały z kredytów czy też pożyczek, ale też z reguły nigdy nie poszukiwały takiej możliwości. Również w obawie przed ryzykiem: Zarząd odpowiada swoim majątkiem za to, co robi w organizacji, to niech mi Pan znajdzie takich ludzi myślących, którzy wezmą pożyczkę zwrotną i zagwarantują ją własnym majątkiem. Æ W drugiej grupie badanych organizacji, to znaczy tych otwartych na różne formy i źródła finansowania własnej działalności, rozpoznanie rynku instrumentów zwrotnych jest dość dobre, organizacje z reguły przeprowadzają własne rozpoznanie rynku, zaczynając od banków, w których mają rachunki. Sporadycznie zdarzały się także przypadki, w których banki same zwracały się z ofertą do organizacji.

16 Æ W oparciu o to rozpoznanie organizacje stwierdziły, że oprócz PAFPIO nie ma innej oferty skierowanej do mazowieckich organizacji pozarządowych. Część z badanych organizacji z tej oferty skorzystała. Potwierdza to dokonanie rozpoznania, oprócz PAFPIO jest jeszcze oferta TISE, ale jest dostępna stosunkowo niedawno (rok), stąd też jeszcze niewiele organizacji o niej słyszało, a jeszcze mniej korzystało. Æ Nie oznacza to, że organizacje nie podejmowały wysiłku uzyskania kredytów czy też pożyczek w innych instytucjach. Takie próby podejmowane były z reguły w bankach, które prowadzą rachunki organizacji, jak też w bankach, które reklamowały się, że posiadają specjalną ofertę dla organizacji pozarządowych. W pierwszym przypadku jedyne, z czego korzystały organizacje, to standardowy kredyt z rachunku (debetowy), próby uzyskania np. kredytu obrotowego skończyły się niepowodzeniem. W drugim przypadku okazało się, że specjalna oferta dla organizacji nie różni się niczym od standardowej ofert kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw (PKO BP i DnBNord). Æ Oferta PAFPIO przez organizacje, które z niej nie korzystały, oceniana jest dość krytycznie, przede wszystkim z uwagi na wysokie koszty pozyskania pożyczki oraz jej spłaty. Oferta PAFPIO przez organizacje, które z niej skorzystały, jest oceniana raczej pozytywnie, o czym zresztą świadczy fakt, że najczęściej organizacje korzystają z niej ponownie. O głównych mocnych i słabych stronach oferty PAFPIO według organizacji mowa powyżej. Æ Kilka organizacji próbowało uzyskać kredyty w bankach, z reguły bez powodzenia, co według nich wynika przede wszystkim z faktu, że bankowcy nie rozumieją działalności non-profit, a ich procedury w żaden sposób nie uwzględniają tej specyfiki. Jeden z badanych przytoczył przykład: No i oni w tym banku nie mogli zrozumieć, że ja nie jestem wstanie podać im wysokości planowanych obrotów organizacji w przyszłym roku. Æ Podobnie uważają przedstawiciele badanych instytucji finansowych. Według nich znajomość specyfiki działalności trzeciego sektora jest niezbędna do tego, aby móc dobrze współpracować z organizacjami pozarządowymi. Æ Kredyty, które udało się organizacjom uzyskać, są efektem dobrych relacji interpersonalnych pomiędzy ludźmi z organizacji i bankowcami tak widzą to członkowie organizacji. Jedna z organizacji uzyskała także kredyt leasingowy w BRE Banku (wsparcie finansowe dotyczyło zakupu urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej), inna pożyczkę ze SKOK-u, pozostałe kredyty debetowe z rachunku.

17 Æ Niektóre organizacje doświadczyły także tego, że banki nie chciały udzielać kredytu podmiotom niegospodarczym. Æ Inna praktyka stosowana przez organizacje wobec trudności z uzyskaniem kredytu, to uzyskiwanie kredytu lub pożyczki przez osoby fizyczne (np. prezesa czy członka zarządu) i przeznaczanie ich na działalność organizacji. Æ Organizacje szukały możliwości uzyskania kredytu lub pożyczki z reguły na działalność statutową. Nie wynika to tylko z faktu, że takie są potrzeby organizacji, ale również z dość częstej opinii, że kredyty/pożyczki na działalność gospodarczą organizacji powinny być udzielane na standardowych warunkach, nie zaś na warunkach specjalnych. Æ Podstawowym ograniczeniem w korzystaniu z instrumentów zwrotnych jest, zdaniem organizacji, brak oferty uwzględniającej specyfikę działalności statutowej organizacji. Dotyczy to na przykład planów finansowych, możliwości spłat pożyczki. Banki nie uwzględniają tego, że organizacja nie jest w stanie zaplanować np. wysokości przychodów na przyszły rok, i nie rozumieją, że nie wypracowuje zysku. Stawiają w związku z tym warunki, których organizacje nie mogą spełnić. Æ Drugą istotną barierą w korzystaniu z instrumentów zwrotnych są koszty z tym związane, których organizacje często nie mają możliwości sfinansowania z dostępnych dla siebie źródeł. Chodzi więc zarówno o problem z ich finansowaniem, jak i wysokość kosztów, które muszą płacić organizacje. Æ W związku z brakiem zysku organizacja jest zakwalifikowana do grupy podmiotów najwyższego ryzyka. Konsekwencją tego jest konieczność zabezpieczenia zobowiązania i to w wysokości o wiele większej niż kwota pożyczki. Organizacje nie mają możliwości takich zabezpieczeń (brak wolnych środków, majątku): nie dostaliśmy kredytu, bo bank zażądał zabezpieczenia, a my nie jesteśmy majętną organizacją, cały nasz kapitał jest w ludziach, a nie w materialnych dobrach, nie mamy ziemi, gruntu, budynków. Potwierdziły to również opinie badanych przedstawicieli instytucji finansowych, a także wyniki badań warszawskich organizacji. Większość z warszawskich organizacji ma stosunkowo niskie przychody roczne. Nieco ponad 27% organizacji miało przychody roczne powyżej 100 tysięcy złotych, a ponad 43% przychody mniejsze lub równe 50 tysięcy złotych.

18 Æ Większość organizacji warszawskich (blisko 70%) dysponowała w 2009 roku majątkiem, którego wartość nie przekracza 100 tysięcy złotych. Zdecydowana większość nie dysponowała również żadnymi rezerwami finansowymi: Æ Z punktu widzenia organizacji zabezpieczenie, jakim jest umowa dotacji, także jest niepewne, bo trudno dokładnie przewidzieć, kiedy i w jakiej wysokości pojawią się środki w ramach dotacji. Dotyczy to w szczególności środków europejskich, gdzie opóźnienia w przepływie środków sięgają nawet kilku miesięcy.

19 Æ Organizacje pytane o to, z jakiego źródła spłacają zaciągnięte pożyczki lub kredyty, wskazywały najczęściej na: odpis 1%, darowizny od osób fizycznych i prawnych, zyski z prowadzonej działalności gospodarczej, działalność odpłatną oraz tak zwane oszczędności na działalności statutowej. Æ Większość badanych organizacji przyznała, że spłacanie pożyczek nie jest dla nich łatwe i muszą rzeczywiście dobrze gospodarować, aby znaleźć środki na ich spłatę. Stąd też, według nich, kredyty, pożyczki muszą być tańsze, bo inaczej organizacje nie będą mogły ich spłacać. Ale z drugiej strony w badaniu warszawskich organizacji ponad 90% z nich zadeklarowała, że w 2009 roku uregulowały swoje zobowiązania. Æ Z kolei przedstawiciele badanych instytucji finansowych stwierdzali, że większość korzystających z ich wsparcia organizacji terminowo spłaca zaciągnięte zobowiązania. Przyznawali jednak, że w niektórych przypadkach wymaga to dużego zaangażowania z ich strony we współpracę z organizacją. Tłumaczyli to z jednej strony niewielką wiedzą w zakresie zarządzania finansowego po stronie organizacji, z drugiej strony nieterminowością przepływów finansowych do organizacji, np. od jej grantodawców. Æ Według badanych (organizacji i instytucji finansowych) organizacje nie mają z reguły problemów ze znalezieniem osób, które miałyby wiedzę i doświadczenie niezbędne do negocjacji z instytucjami finansowymi w celu uzyskania kredytu czy pożyczki., ale są to często osoby jednorazowo wspierające organizacje w określonych sytuacjach. Prawdziwym problemem jest brak wiedzy i doświadczeń wśród osób na co dzień zarządzających finansami organizacji. Dotyczy to zarówno rachunkowości i rozliczania budżetowego, jak i szeroko pojętego planowania oraz gospodarki finansowej. Ten brak w dużej mierze powoduje obawy organizacji przed korzystaniem z kredytu, niemożność zaplanowania przepływów finansowych na etapie pozyskiwania wsparcia czy też problemy w terminowej spłacie zobowiązań. Niską wiedzę w tym zakresie potwierdza badanie warszawskich organizacji. W 2009 roku prawie 72% trzymała środki finansowe na rachunkach bieżących, 8% zakładała lokaty terminowe, a prawie 12% miała środki w gotówce. Æ Instytucje finansowe zwracały także uwagę na to, że organizacje mają niemal zakodowaną niechęć do wypełniania formalności, i to także ogranicza ich możliwości do korzystania z pożyczek czy kredytów. Æ W wypowiedziach organizacji pojawiło się także kilka pomysłów na to, jak ułatwić korzystanie z instrumentów zwrotnych (chodzi o organizacje warszawskie): uruchomienie bezpłatnych gwarancji Miasta lub innych instytucji publicznych pod kredyty uzyskiwane w bankach,

20 uruchomienie przez Miasto funduszu pożyczkowego dla organizacji i IES, który byłby obsługiwany przez bank, np. bank, w którym Miasto ma rachunki, co pozwoliłoby wynegocjować korzystne warunki obsługi takiego funduszu, wariant funduszu pożyczkowego Miasta: połączenie go z dotacjami uzyskiwanymi przez organizacje z budżetu Miasta (pozwoliłoby to rozwiązać problem wkładu własnego), uruchomienie kredytów i pożyczek uwzględniających specyfikę działalności nonprofit, najlepiej z doradztwem dla aplikujących organizacji, uruchomienie przez organizacje funduszy pożyczkowych dla innych organizacji pozarządowych. Æ Pojawiły się również opinie organizacji, że pożyczki i kredyty nie są potrzebne, należy usprawniać już istniejące mechanizmy finansowania działalności statutowej organizacji (przede wszystkim dotacje, darowizny, odpis 1% oraz zbiórki publiczne) Oczekiwania wobec idealnego kredytu Æ Pytani o idealny kredyt, badani najczęściej odpowiadali: bezpłatny. Część z nich zaraz jednak zastrzegała, że wie, że nie jest to możliwe, więc chodzi o kredyt jak najtańszy. Æ Badani w szczegółach byli dość zbieżni, co do parametrów idealnego kredytu, choć różnicowali je w zależności od sytuacji organizacji i jej potrzeb kredytowych oraz od przeznaczenia kredytu. Jak powiedział jeden z badanych: Wszystko zależy, na jakich warunkach byłby dostępny, bo jeżeli byłyby to pożyczki nieoprocentowane na krótki czas dla organizacji; niewielkie kwoty mogłyby być dla wszystkich, bo są organizacje, na przykład w Warszawie, które dostały lokale w przetargach i potrzebują środków, by je urządzić; na to potrzeba ok. 10 tysięcy złotych, co dla nich jest zawrotną kwotą. Æ Część badanych zwracała uwagę na potrzebę wsparcia kredytowego w pierwszym kwartale roku. Zawsze problem z płynnością finansową występuje na początku roku, ponieważ organizacje startują do różnych konkursów, starają się o granty, a decyzje zapadają w drugim kwartale, czasami w trzecim kwartale roku; tymczasem trzeba jakieś zadania realizować przez pierwszy kwartał.

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Badanie standardów zarządzania finansami w NGO

Badanie standardów zarządzania finansami w NGO Badanie standardów zarządzania finansami w NGO Raport końcowy MABOR Centrum Doradztwa i Szkoleń Badanie standardów zarządzania finansami w NGO Raport końcowy MABOR Centrum Doradztwa i Szkoleń Streszczenie

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo