SKALA PUNKTOWA DLA WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKALA PUNKTOWA DLA WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zasad udzielania dofinansowania osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w kom unikowaniu się ze środków finansowych Państwowego F unausru R ehabilitacji Osób N iepełnospraw nych" SKALA PUNKTOWA DLA WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I. Rodzaj niepełnosprawności - według treści orzeczenia* i zaświadczenia lekarza specjalisty publicznego rejonowego zakładu opieki zdrow otnej * P rzez orzeczenie należ?.' rozumieć: 1) orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z irzech siopni niepełnosprawności, 2) orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, 3) orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia (wydawane p rzez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne resortu edukacji dla dzieci o d lat 3) - z o rzeczeniami równorzędne sa zaświadczenia o pobieraniu na dziecko niepełnosprawne zasiłku pielęgnacyjnego łącznie z zaświadczeniem lekarza specjalisty rejonowego publicznego zakładu opieki zdrow otnej o rodzaju schorzenia 4) orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, 5) orzeczenie o stałej lub długotnvałej niezdolności do p racy w gospodarstw ie rolnym. 1) osoby z dysfunkcja narządów ruchu, poruszające się na wózku inwalidzkim lub po amputacji dłoni albo rąk 10 pkt 2) inne osoby z dysfunkcją narządów ruchu o stopniu niepełnosprawności: a) znacznym S pkt b) umiarkowanym 4 pkt. c) lekkim 1 pkt 3) osoby z dysfunkcją narządu wzroku o stopniu niepełnosprawności: a) znacznym 6 pkt b) umiarkowanym 3 pkt c) lekkim 1 pkt 4) osoby z dysfunkcją narządu słuchu lub mowy o stopniu niepełnosprawności: a) znacznym 6 pkt b) umiarkowanym 3 pkt c) lekkim 1 pkt 5) osoby z deficytami rozwojowymi (upośledzone umysłowo) o stopniu niepełnosprawności: a) znacznym 5 pkt b) umiarkowanym c) lekkim 0 pkt

2 6) osoby niepełnosprawne z ogólnego sianu zdrowia o stopniu niepełnosprawności: a) znacznym b) umiarkowanym c) lekkim 4 pkt 0 pki Uwaga! W przypadku osób z dysfunkcja narządu słuchu lub mony, posiadających orzeczenie o prz.yzjum iu 111 gru py inw alidzkiej powodu głuchoty lub głuchoniemy, stosuje się punkty ja k za niepełnospraw ność )> ' stopn iu um iarkow anym. W przypadku kilku osób niepełnosprawnych, zameldowanych i zam ieszkałych we wspólnym lokalu, sum uje się p u n k ty za rodzaje niepełnospraumości pozostałych członków rodziny - w przypadku, gdy n ie złożyli oni odrębnych wniosków, a zakres zadania obejmuje likwidację barier dla wszystkich niepełnospraw nych członków' rodziny głów nego ivnioskodawcy. W przypadku występowania u tvnioskodawcy różnych rodzajów niepełnospraw ności (niepełn osprawności sprzężone), ustalonych na podstaw ie orzeczenia i zaświadczenia lekarza specjalisty rejonow ego p u b lic-jtego zakładu opieki zdrowotnej, sum uje się ilość punktów z właściwych p ozycji w pkt II. Sytuacja zawodowa 1) zatrudniony lub prowadzący działalność gospodarczą 4 pkt 2) młodzież od lat 18 do 24, ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca 3 pkt 3) nie zatrudniony (bezrobotny albo rencista) poszukujący pracy 4) nie zatrudniony (emeryt albo rencista) nie zainteresowany podjęciem pracy 1 pkt 5) dzieci i młodzież do lat 18 m. Sytuacja mieszkaniowa 1) warunki mieszkaniowe * a) złe b) przeciętne c) dobre d) bardzo dobre 3 pkt 1 pkt 0 pkt * Uwaga! Ustala nyłącznie pracownik centrum po przeprowadzeniu wizji lokalnej 2) zamieszkuje: a) samotnie b) z rodziną c) z osobami nie spokrewnionymi 5 pkt 3 pkt

3 IV. Średni dochód miesięczny na członka wspólnego gospodarstwa domoweao: poniżę; 100,00 zł S Dkt zi / pki 201,00-300,00 zł ÓDkt 301,00-400,00 zł 5 pki 401,00-500,00 zł 4 pkt ,00 zł 3 pkt * zł ^ Din 701,00-800,00 zł 1 pkt powyżej 800,00 zł 0 pkt V. K orzystanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu R ehabilitacji Osób N iepełnospraw nych 1) na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się a) nie korzystał b) korzystał do kwoty niższej niż zł i rozliczył się (w tym za pośrednictwem WOZiRON) 0 pkt 2) korzystał na inne cele ustawowe i rozliczył się 1 pkt 3) korzystał na inne cele ustawowe i jest w trakcie rozliczenia 0 pkt VI. D eklarow any udział własny wnioskodawcy lub/i sponsora ponad obowiązkowe 20% 1) za każde 5% kosztów realizacji zadania, zadeklarowne do pokrycia przez wnioskodawcę ponad 20% - 1 pkt 2) za każde 10% kosztów realizacji zadania, zadeklarowane przez sponsora -

4 ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie WNIOSKUJE o zatwierdzenie zasad dotyczących zwrotu ze środków PFRON kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Podstawa Prawna : - Dziennik Ustaw. Nr z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Nr z dnia 25 czerwca 1998 r. 1. Pracodawca zatrudniający przez okres co najmniej 54 miesięcy osoby niepełnosprawne skierowane do pracy przez Rejonowy Urząd Pracy może ubiegać się o zwrot kosztów : - organizacji nowych stanowisk, polegającej na wyposażeniu miejsca pracy w przedmioty służące bezpośrednio w wykonywaniu czynności zgodnych z kwalifikacjami osoby niepełnosprawnej. - przystosowania istniejących stanowisk, polegającego na ich wyposażeniu stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności - wynagrodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia wypłacanego osobie niepełnosprawnej, zatrudnionej na nowym lub przystosowanym stanowisku pracy.

5 2. Rozpatrując w nioski, o których mowa w 4 u s t. 1 Rozporządzenia Nr. 548 z dnia 25 czerwca 1998 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uważa, że należy się kierować następującymi kryteriami : - możliwościami finansowymi PFRON w danym roku - - potrzebami lokalnego rynku pracy i liczbą osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP o określonych kwalifikacjach - pondycją finansową pracodawcy, zapewniającą zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 54 miesiące - okresem działania oraz doświadczeniem pracodawcy w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych - rentownością produkcji i usług - kosztami organizacji stanowisk pracy i układem pracodawcy w organizacją tych stanowisk - rodzajem schorzenia i niepełnosprawności osób niepełnosprawnych - kwalifikacjami i umiejętnościami osób niepełnosprawnych, które mają być zatrudnione - utworzonym zapleczem socjalnym dla osób niepełnosprawnych - w razie potrzeby uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o utworzonym stanowisku pracy - rodzajem posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza - lokalizacją jednostki występującej o środki PFRON na terenie Powiatu Kłodzkiego

6 Projekt K RY TERIA UDZIELANIA PO ZY CZK I OSOBOM M A C D D A U / M V U M A C \ \ \ J A 17 X I1X7 rv7 T A t AT X i r \ Ć r " t l j i ^ i ^ v7 ojl iv r v ł i n i iv w r r n u / j u i u j u u Z j i r v i j n. J L / i ^ w o v ^ i GOSPODARCZEJ ALBO ROLNICZEJ Podstawa Prawna c 1. Art.. 12 ust. 1-3 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu o osób niepełnosprawnych ( Dz. U. nr.123, poz, 776 ; Dz. U. 160, poz.1082 oraz z 1998 r. Nr. 99, poz. 628, Nr. 106,poz. 668, Nr. 137, poz. 887, Nr. 156, poz. 1019, poz. 1118, poz ) 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umorzenia pożyczek dla osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr. 67, poz. 439 ) U praw nieni: : x - osoby niepełnosprawne bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie P ra c y, Q zdolne do prowadzenia działalności z orzeczonym inwalidztwem - osoby niepełnosprawne nie korzystające z kredytów przyznawanych z Funduszu Pracy - osoby niepełnosprawne nie korzystające do dnia złożenia wniosku ze środków PFRON ( pożyczka może być udzielona tylko r a z ) Kierunki finansowania pożyczka może być udzielona na : - działalność w ytw órczą, budowlaną, handlową i usługową w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej - działalności rolniczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyłączeniem podatników podatku rolnego opłacanego dłużej niż 6 miesięcy

7 - działalność polegającą na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych bez względu na formę jej prowadzenia działalność podejmowaną po raz pierwszy wznowienie działalności, jeśli upłynęło co najmniej 6 - miesięcy od daty wykreślenia wpisu do ewidencji albo cofnięcia koncesji lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej O formuła wniosku i jego załączniki wniosek winien zawierać : - wnioskowaną kw otę i rodzaj działalności - kalkulację kosztów uruchomienia działalności - szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej kwoty pożyczki - przewidywane koszty i dochody prowadzenia działalności ( buisnes plan ) w tym analiza marketingowa - proponowany okres karencji i szczegółowy harmonogram spłaty kredytu - proponowane formy zabezpieczenia kredytu Uwaga - Dla zabezpieczenia obsługi kredytów przyjmuje się formy zabezpieczenia w następującej kolejności : 1. żyranci " V 4*'ćJb$t<ŚL 3 2. zastaw na nieruchomościach 3. weksel 4. hipoteka

8 Formuła umowy kredytowej - Starosta zawiera z osobom niepełnosprawną umowę pożyczki w formie pisemnej. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu, sporządzonego również w formie pisemnej. Wzór umowy pożyczki w załączniku - Integralną częścią umowy powinien być plan spłaty pożyczki ( załącznik nr. 1 do umowy ) - Niezależnie od formy zabezpieczenia pożyczki, przed podpisaniem umowy przez strony, wymagana jest pisemna zgoda małżonka pożyczkobiorcy ( załącznik nr. 3 do umowy ). Jeśli zaś pożyczka będzie zabezpieczana w formie poręczenia, wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda małżonków poręczycieli ( załącznik nr. 2 umowy ) - Pożyczka może być wypłacana jednorazowo lub w transzach. Wypłata kolejnych transz może być uzależniona od rozliczenia poprzednich, jeżeli tak określono w umowie - Wyplata pożyczki lub jej transzy następuje po podpisaniu umowy i dostarczeniu przez pożyczkobiorcę odpowiednio : a ). zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub b ). kopii zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej lub c ). zaświadczenia z urzędu gminy o podleganiu opodatkowaniu podatkiem rolnym, d ). zaświadczenie o uzyskaniu koncesji (jeżeli planowana działalność wymaga koncesji) lub e ). zaświadczenie o uzyskaniu zezwolenia (jeżeli planowana działalność wymaga zezw olenia), f). dokumentów zabezpieczenia pożyczki hipoteką na nieruchomość, jeżeli hipoteka stanowi zabezpieczenie ( co najmniej oświadczenie notarialne o ustanowieniu hipoteki z pokwitowaniem złożenia w Sądzie) - Dopuszcza się wypłatę pożyczki przed przedstawieniem zaświadczenia o uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi. Wówczas w umowie należy określić termin dostarczenia tego dokumentu oraz zawrzeć klauzulę, że w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia, umowa pożyczki będzie rozwiązana w trybie natychmiastowym - Oprocentowanie pożyczki wynosi 5 % udzielonej kwoty, jeżeli pożyczkobiorca spełnia wszystkie warunki umowy - Kwotę oprocentowania rozkłada się na cały okres spłaty pożyczki, nie dłuższy jednak niż 48 miesięcy. Na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy ( szczególnymi względami społecznymi lub gospodarczymi) okres spłaty może być wydłużony do 54 miesięcy - Pożyczkodawca może udzielić karencji w spłacie pożyczki i odsetek od udzielonej kwoty nie pręękraczającej 6 miesięcy

9 Przy rozliczeniu pożyczkobiorcy z wykorzystania pożyczki mogą być brane pod uwagę wyłącznie faktury, rachunki, umowy kupna - sprzedaży itp. z datą wystawienia (zaw'arcia ) po dniu podpisania umowy pożyczki Przez cały okres trwania umowy starosta ma prawdo kontrolowania przebiegu jej realizacji. Negatywne wyniki kontroli powinny stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy. - Starosta ma prawo wypowiedzieć umowę, w przypadku niedotrzymania naw7et jednego z w;arunkó\v umowy, jeżeli wcześniej pożyczkobiorca nie zwtaca się z wnioskiem o jego zmianę poprzez aneksowanie umowy W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu nie spłaconej części pożyczki w okresie nie przekraczającej 90 dni od daty wypowiedzenia umowy wraz z : a). należnymi odsetkami ( 5 % ) w przypadkach niezawinionych przez pożyczkobiorcę: b). odsetkami w wysokości 15 % od udzielonej kwoty w przypadkach zawinionych przez pożyczkobiorcę Przy ustaleniu winy pożyczkobiorcy należy brać pod uwagę przepisy art i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Wszelkie sprawy wynikające z zawartej umowy rozstrzygane są przez Sądy w7łaściw;e dla Starosty.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu systemowego pt. Wsparcie osób z autyzmem II w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 07.03.2014 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo