Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW DOGODNA RATA SP. Z O.O. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Klientów Dogodna Rata sp. z o.o. (zwane dalej: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub OWU ), mają zastosowanie do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie nr 4/2/2014 (zwanej dalej: umową ubezpieczenia ) zawartej pomiędzy BENEFIA Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , z opłaconym w całości kapitałem zakładowym w wysokości zł, zwaną dalej BENEFIA, a Dogodna Rata sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Feliksa Konecznego 4 1U, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Kraków- Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: , NIP: zwanym dalej: Dogodna Rata lub Ubezpieczającym. 2. Umowa ubezpieczenia została zawarta na rachunek Klientów Ubezpieczającego. Postanowienia ogólne Art. 1 Niniejsze OWU stanowią integralną część umowy ubezpieczenia określając prawa i zobowiązania stron umowy ubezpieczenia oraz osób ubezpieczonych, które zawarły z Ubezpieczającym umowę pożyczki gotówkowej (zwaną w dalszej części OWU umową pożyczki ). Definicje Art. 2 Terminy użyte w niniejszych OWU i innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia oznaczają: 1) umowa ubezpieczenia umowa grupowego ubezpieczenia na życie osób fizycznych, które zawarły z Ubezpieczającym umowę pożyczki, 2) Klient Ubezpieczającego osoba fizyczna w wieku lat, która zawarła z Ubezpieczającym umowę pożyczki, 3) Ubezpieczający Dogodna Rata sp. z o.o., która zawarła umowę ubezpieczenia z BENEFIA, 4) Ubezpieczony Klient Ubezpieczającego objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia, 5) Uposażony wskazana przez Ubezpieczonego osoba lub osoby uprawnione do otrzymania świadczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, 6) Umowa pożyczki umowa pożyczki gotówkowej zawarta na okres do 72 miesięcy, przez pożyczkobiorcę z Ubezpieczającym, na podstawie której Ubezpieczający oddaje do dyspozycji pożyczkobiorcy na czas oznaczony w umowie pożyczki, kwotę środków pieniężnych (pożyczka), a pożyczkobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej i zwrotu na warunkach określonych w umowie pożyczki, 7) suma ubezpieczenia/świadczenie a) z tytułu śmierci Ubezpieczonego lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - kwota odpowiadająca saldu zadłużenia Klienta Ubezpieczającego w dacie zdarzenia ubezpieczeniowego wg pierwotnego harmonogramu spłat, nie uwzględniająca odsetek za nieterminowe płatności; nie wyższa jednak niż maksymalna suma ubezpieczenia określona w Art. 7 ust. 2 OWU, lub b) z tytułu czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w okresie całego okresu ubezpieczenia suma odpowiadająca wysokości 6 rat pozostających do spłaty z tytułu pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy przez Ubezpieczającego wg stanu na dzień poprzedzający zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat, nie uwzględniająca odsetek za nieterminowe płatności, nie wyższa niż maksymalna suma ubezpieczenia określona w art. 7 ust. 2 OWU, lub Strona 1 z 10

2 c) z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego- w okresie całego okresu ubezpieczenia kwota odpowiadająca wysokości 50% kwoty salda zadłużenia wynikającego z pierwotnego harmonogramu spłat wg stanu na dzień poprzedzający dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie uwzględniająca odsetek za nieterminowe płatności, nie wyższa niż maksymalna suma ubezpieczenia określona w art. 7 ust. 2 OWU, 8) okres ubezpieczenia okres, w którym Towarzystwo udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej trwający maksymalnie 72 miesiące począwszy od dnia wymagalności pierwszej raty pożyczki zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat pożyczki, nie dłużej jednak niż do dnia, na który wyznaczono wymagalność ostatniej raty pożyczki zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat pożyczki, 9) składka ubezpieczeniowa kwota należna BENEFIA z tytułu ubezpieczenia pojedynczego Klienta Ubezpieczającego, opłacana jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia danego Ubezpieczonego, 10) stawka ubezpieczeniowa współczynnik będący podstawą ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej, 11) dzień rozpoczęcia odpowiedzialności - dzień wymagalności pierwszej raty pożyczki zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat pożyczki, 12) zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie o charakterze losowym występujące w życiu Ubezpieczonego, którego zajście zgodnie z treścią OWU zobowiązuje BENEFIA do wypłaty świadczenia, 13) deklaracja zgody/deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia oświadczenie Klienta Ubezpieczającego o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, 14) nieszczęśliwy wypadek - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego, gwałtowne zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się chorób, nawet występujących nagle, 15) choroba - stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji narządów lub układów Ubezpieczonego na bodźce środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego, lub czynnik chorobotwórczy (bakteria, wirus lub pasożyt wywołujący chorobę Ubezpieczonego), nie ograniczający się tylko do zmian miejscowych, lecz również powodujący zmiany czynności całego ustroju, 16) czasowa niezdolność do pracy niezdolność Ubezpieczonego do świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej, powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, potwierdzona przez lekarza poprzez wystawienie druku ZUS ZLA stwierdzającego tę samą jednostkę chorobową, trwająca nieprzerwanie przez co najmniej 45 dni, 17) całkowita trwała niezdolność do pracy uszkodzenie ciała lub zmysłu Ubezpieczonego, które uniemożliwiło Ubezpieczonemu wykonywanie jakiejkolwiek pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub prowadzenie działalności gospodarczej, powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy i trwające nadal po upływie tego okresu, o ile według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy, potwierdzone decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub innego organu uprawnionego do wydawania decyzji o przyznaniu renty z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy lub potwierdzone przez lekarza wyznaczonego przez BENEFIA, 18) poważne zachorowanie Ubezpieczonego wystąpienie u Ubezpieczonego choroby lub chorób wymienionych i zdefiniowanych poniżej lub przebycie zabiegów operacyjnych wskazanych poniżej pod warunkiem, że objawy tej choroby lub chorób oraz choroby lub chorób będących przyczyną bezpośrednią lub pośrednią przyczyną dokonania zabiegów operacyjnych, pojawią się po raz pierwszy w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia, a Ubezpieczony pozostanie przy życiu przez okres minimum 30 dni od daty zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, tj. od daty pierwszej diagnozy choroby lub chorób lub daty zabiegu operacyjnego. Za poważne zachorowanie uznaje się: a) zawał mięśnia sercowego - pierwsza w życiu Ubezpieczonego martwica części mięśnia sercowego, spowodowana ostrym niedokrwieniem mięśnia serca powstałym wskutek Strona 2 z 10

3 zamknięcia tętnicy wieńcowej. Rozpoznanie zawału serca musi być oparte na wystąpieniu objawów biochemicznych tj. stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyla zakresu górnej granicy referencyjnej, w przypadku przezskórnej interwencji wieńcowej wzrost wartości troponiny > 5 x 99. percentyla, przy zawale związanym z pomostowaniem tętnic wieńcowych (CABG) wzrost wartości troponiny > 10 x 99. percentyla z towarzyszącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych symptomów niedokrwienia mięśnia sercowego: typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego; jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: - nowopowstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, - odwrócenie załamka T, - nowe patologiczne załamki Q lub, - nowopowstały blok lewej odnogi pęczka Hisa. Zawału serca w rozumieniu niniejszych OWU nie stanowią: ostre zespoły wieńcowe, które nie spełniają kryteriów zawału serca opisanych w powyższej definicji, zawał serca rozpoznany jako przebyty przed przystąpieniem Ubezpieczonego do ubezpieczenia na podstawie obrazu EKG, echokardiografii lub innych badań diagnostycznych, b) operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass) - przeprowadzenie operacji chirurgicznej przy otwartej klatce piersiowej, mającej na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje angioplastyki ani jakichkolwiek innych zabiegów na tętnicach wieńcowych wykonywanych od strony światła tętnicy wieńcowej i wykorzystujących techniki cewnikowania naczyń wieńcowych lub techniki laserowej, c) udar mózgu - martwica tkanki mózgowej wywołana przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej powodujące nagłe wystąpienie trwałego deficytu neurologicznego wymagającego hospitalizacji przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności: wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu, obecność obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres minimum 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu, obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone). Ubezpieczeniem nie są objęte: epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), zawały mózgu lub krwawienia śródczaszkowe spowodowane urazem zewnętrznym, wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych, jakiekolwiek inne zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom objawów klinicznych, d) nowotwór złośliwy - charakteryzujące się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych, naciekające na sąsiadujące zdrowe tkanki i mogące dawać odległe przerzuty. Rozpoznanie musi być potwierdzone badaniem histopatologicznym. Zakres ubezpieczenia obejmuje także białaczkę, chłoniaka złośliwego, ziarnicę złośliwą (chorobę Hodgkina), złośliwe nowotwory szpiku kostnego oraz nowotwory skóry powodujące powstawanie przerzutów. Ubezpieczeniem nie są objęte: rak nieinwazyjny (carcinoma in situ), dysplazja szyjki macicy, lub rak szyjki macicy w stopniu CIN-1, CIN-2, CIN-3 oraz wszelkie zmiany przedrakowe i nieinwazyjne; wczesny rak gruczołu krokowego (T1N0M0 wg klasyfikacji TNM); czerniak złośliwy w stopniu zaawansowania 1A (o grubości 1 mm, poziom II lub III bez owrzodzeń) według klasyfikacji AJCC z 2002; nadmierne rogowacenie skóry, rak podstawno-komórkowy skóry i rak kolczysto-komórkowy skóry; Strona 3 z 10

4 rak brodawkowaty tarczycy ograniczony do gruczołu tarczowego wszelkie nowotwory współistniejące z infekcją HIV; e) niewydolność nerek - końcowe stadium niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności obu nerek wymagające stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia zabiegu przeszczepienia nerki, f) przeszczep narządu - leczenie operacyjne polegające na przeszczepieniu Ubezpieczonemu jako biorcy, jednego lub kilku z następujących narządów lub tkanek pochodzenia ludzkiego: serca, płuca, wątroby, nerki lub szpiku kostnego, pod warunkiem wykonania zabiegu w Polsce lub za granicą na podstawie decyzji uprawnionej instytucji w działającym zgodnie z prawem szpitalu i przez uprawnionego lekarza, g) całkowita utrata wzroku całkowita nieodwracalna utrata widzenia w obu oczach, potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę okulistę, h) zabiegi kardiochirurgiczne zabiegi przeprowadzone w celu leczenia przewlekłej choroby niedokrwiennej serca przy pomocy pomostowania tętnic wieńcowych. Ubezpieczenie obejmuje tylko operacje wymagające otwarcia klatki piersiowej. Dokonanie zabiegu powinno być jednoznacznie potwierdzone dokumentacją medyczną, i) zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu z powodu przewlekłej nabytej choroby zastawki lub zastawek serca. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie zabiegi wszczepiania sztucznych zastawek serca, wykonane metodą operacji na otwartym sercu z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Dokonanie zabiegu powinno być jednoznacznie potwierdzone dokumentacją medyczną, j) Stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym przy następujących kryteriach: Potwierdzenie rozpoznania przez lekarza specjalistę neurologa, Obecność prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym (wynik potwierdzony przez lekarza specjalistę neurologa), Obecność charakterystycznego obrazu w NMR, tzn. potwierdzającego istnienie co najmniej 4 ognisk demielinizacyjnych ( wynik potwierdzony przez lekarza specjalistę neurologa). Przedmiot i zakres ubezpieczenia Art Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) śmierć Ubezpieczonego, 2) poważne zachorowanie Ubezpieczonego, 3) czasową niezdolność do pracy Ubezpieczonego, 4) całkowitą trwałą niezdolność do pracy Ubezpieczonego. 3. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty wyłącznie taki Klient Ubezpieczającego, który w dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej (koniec okresu za jaki pobrana została składka ubezpieczeniowa) nie ukończy 61 roku życia. 4. Z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową nie jest obejmowany pożyczkobiorca, który w dniu przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia jest niezdolny do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub posiada ustalone prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy. 5. Brak jest możliwości przystąpienia do umowy ubezpieczenia przez pełnomocnika. Odpowiedzialność BENEFIA Art Odpowiedzialność BENEFIA w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wymagalności pierwszej raty pożyczki zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat pożyczki po podpisaniu przez tego Ubezpieczonego deklaracji zgody, pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej w wysokości i terminie określonym w umowie ubezpieczenia. 2. W przypadku dokonania zapłaty składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego za danego Ubezpieczonego na rachunek BENEFIA, a następnie rezygnacji tego Ubezpieczonego z Strona 4 z 10

5 ubezpieczenia, Ubezpieczający złoży wniosek do BENEFIA o zaprzestanie udzielania ochrony ubezpieczeniowej temu Ubezpieczonemu. W takim przypadku BENEFIA zobowiązana jest do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej danego Ubezpieczonego na rachunek Ubezpieczającego. 3. Odpowiedzialność BENEFIA w stosunku do istniejących, w dniu wejścia w życie umowy ubezpieczenia, Klientów Ubezpieczającego posiadających umowę pożyczki rozpoczyna się od dnia wejścia w życie umowy ubezpieczenia po opłaceniu przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej należnej za tych Klientów Ubezpieczającego. Art. 5 Odpowiedzialność BENEFIA w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się w razie zajścia jednego z następujących zdarzeń: 1. z chwilą śmierci Ubezpieczonego, przy utrzymaniu odpowiedzialności BENEFIA z tytułu śmierci Ubezpieczonego, 2. z chwilą wypłaty w formie świadczenia 100% sumy ubezpieczenia, 3. z dniem złożenia przez Ubezpieczającego wniosku do BENEFIA o zaprzestanie udzielania ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu, 4. z upływem ostatniego dnia okresu, za który opłacono należną składkę ubezpieczeniową, 5. z dniem ukończenia przez Ubezpieczonego 61 roku życia. Wyłączenia odpowiedzialności BENEFIA Art BENEFIA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli czasowa niezdolność do pracy, całkowita trwała niezdolność do pracy, poważne zachorowanie Ubezpieczonego lub śmierć Ubezpieczonego nastąpił: 1) w wyniku samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, które nastąpiło w ciągu pierwszych 2 lat od daty objęcia go ochroną ubezpieczeniową, 2) dokonania samookaleczenia, 3) bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zdarzeń związanych z działaniami wojennymi lub wojną (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą), inwazją, wojną domową, powstaniem, rewolucją, stanem wojennym, 4) w wyniku zdarzenia związanego ze skażeniem radioaktywnym, spowodowanym działaniem, broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość, a także działania gazu, trucizny, gazów spalinowych, 5) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego pod groźbą kary, kwalifikowanego jako przestępstwo, 6) w wyniku zdarzeń zaistniałych lub chorób zdiagnozowanych przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności BENEFIA będących bezpośrednią lub pośrednią przyczyną zgonu Ubezpieczonego, czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, całkowitej trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczonego lub poważnego zachorowania Ubezpieczonego, 7) w wyniku działania lub pozostawania Ubezpieczonego świadomie lub w sposób zamierzony w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu (w rozumieniu obowiązujących przepisów), pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu obowiązujących przepisów), z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony, 8) na skutek poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym lub paramedycznym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych, z wyłączeniem sytuacji udzielania pierwszej pomocy w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, 9) w wyniku prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez dokumentów uprawniających do kierowania, używania danego pojazdu bez świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu dopuszczającego go do ruchu, a także lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu, za wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich linii lotniczych, odbywanego na ustalonej trasie i według ustalonego rozkładu, w wyniku jazdy pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym jako uczestnik Strona 5 z 10

6 podczas krajowych lub międzynarodowych zawodów, imprez sportowych lub podczas przygotowań do takich zawodów lub imprez; 10) udziału Ubezpieczonego w następujących zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, sporty lotnicze, baloniarstwo, akrobatyka, kaskaderstwo, wspinaczka skałkowa lub wysokogórska, narciarstwo ekstremalne, jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami, szybownictwo, nurkowanie, rafting i wszystkie jego odmiany, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sporty motorowodne, surfing i wszystkie jego odmiany, sporty walki oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne, skoki na linie, wyścigi samochodowe, motocyklowe, gokartów i quadów, kolarstwo górskie i ekstremalne, speleologia, jazda konna, polo, myślistwo, uczestnictwo w wyprawach survivalowych, zorbing. 2. BENEFIA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowej niezdolności, jeżeli czasowa niezdolność do pracy nastąpiła: 1) w wyniku ciąży, powikłań ciąży lub zabiegu usunięcia ciąży, 2) w związku ze zwolnieniem od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. 3. Odpowiedzialność BENEFIA z tytułu poważnego zachorowania ograniczona jest do wypłaty jednego świadczenia z tytułu tego samego poważnego zachorowania. Suma ubezpieczenia Art W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i nie zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność, BENEFIA wypłaca uprawnionemu do świadczenia sumę ubezpieczenia, określoną w art. 2 pkt 7, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i Maksymalna suma ubezpieczenia, określająca górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do jednego Ubezpieczonego wynosi zł. 3. W przypadku gdy kwota zadłużenia Ubezpieczonego w stosunku do Ubezpieczającego przekracza maksymalną sumę ubezpieczenia określoną w ust. 2, odpowiedzialność BENEFIA jest ograniczona do maksymalnej sumy ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa Art Składka ubezpieczeniowa jest liczona jako iloczyn odpowiedniej stawki, sumy ubezpieczenia z dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i liczby miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. 2. W przypadku zmiany warunków umowy pożyczki, polegającej na wydłużeniu okresu spłaty salda zadłużenia, ochrona ubezpieczeniowa będzie wydłużona do końca nowo ustalonego okresu spłaty, pod warunkiem opłacenia składki za wydłużony okres ochrony. Składka za wydłużony okres ochrony będzie obliczona jako iloczyn stawki ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu przedłużania ochrony, salda zadłużenia Klienta Ubezpieczającego z dnia przedłużania ochrony oraz liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia okresu spłaty salda zadłużenia. Tak ustalona składka będzie doliczona do składki całkowitej. W takim przypadku harmonogram spłaty pożyczki stanowiący załącznik do zmienionej umowy pożyczki zastępuje pierwotny harmonogram spłat pożyczki. 3. W przypadku zmiany warunków umowy pożyczki, polegającej na podniesieniu kwoty pożyczki, ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała podniesioną kwotę, pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego składki obliczonej jako iloczyn kwoty, o którą podniesiono pożyczkę, odpowiedniej stawki ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu przedłużania ochrony i okresu na jaki podniesiono pożyczkę określonego w miesiącach. W takim przypadku harmonogram spłaty pożyczki stanowiący załącznik do zmienionej umowy pożyczki zastępuje pierwotny harmonogram spłat pożyczki. 4. Jeżeli BENEFIA na wniosek Ubezpieczającego zaprzestanie udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu, BENEFIA zwróci Ubezpieczającemu, na jego pisemny wniosek, nadpłaconą składkę. Nadpłacona składka obliczona zostanie według następującego wzoru: Strona 6 z 10

7 S K N N 2 1 P Gdzie: S saldo na dzień poprzedzający dzień zaprzestania udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu przez BENEFIA wg pierwotnego harmonogramu spłat, K - początkowa wartość udzielonej pożyczki, N 1 liczba dni ochrony liczona od dnia wymagalności pierwszej raty spłaty pożyczki do dnia wymagalności ostatniej raty pożyczki według pierwotnego harmonogramu spłat, N 2 liczba dni pozostająca do spłaty wg harmonogramu spłat pożyczki na dzień zaprzestania udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu przez BENEFIA, P zapłacona składka jednorazowa. 5. Wyłącznie uprawnionym do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej jest Ubezpieczający. Wypłata świadczenia Art W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej BENEFIA wypłaci świadczenie: 1) Uposażonemu w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 2) Ubezpieczonemu - w przypadku poważnego zachorowania Ubezpieczonego lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy lub czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego. 2. Jako datę zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego uznaje się: 1) dzień śmierci Ubezpieczonego, 2) dzień wystawienia przez lekarza pierwszego druku ZUS ZLA potwierdzającego czasową niezdolność do pracy, 3) dzień wydania decyzji potwierdzającej całkowitą trwałą niezdolność do pracy przez właściwy organ rentowy o przyznaniu renty z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy lub w przypadku niepodlegania przez ubezpieczonego organom rentowym dzień potwierdzenia przez lekarza orzecznika BENEFIA całkowitej trwałej niezdolności do pracy, 4) dzień zdiagnozowania poważnego zachorowania. 3. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia z chwilą śmierci Ubezpieczonego, przy czym: 1) w przypadku, gdy Uposażonych jest więcej niż jeden, suma ubezpieczenia wypłacana jest poszczególnym Uposażonym w częściach wskazanych przez Ubezpieczonego, a w braku takiego wskazania- w częściach równych, 2) jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu, wskazana przez Ubezpieczonego nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w całkowitej kwocie świadczenia wypłacanego przez BENEFIA na wypadek śmierci Ubezpieczonego są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w Deklaracji przystąpienia, 3) jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego lub w chwili śmierci Ubezpieczonego brak jest Uposażonych, osobami uprawnionymi do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego są spadkobiercy Ubezpieczonego w proporcjach określonych w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniu dziedziczenia, 4) w razie śmierci Uposażonego przed zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego, albo w przypadku, gdy Uposażony umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, prawo do wypłaty części świadczenia przypadającej zmarłemu Uposażonemu lub Uposażonemu, który utracił prawo do świadczenia w wyniku umyślnego przyczynienia się do śmierci Ubezpieczonego przejmują pozostali Uposażeni, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających z dyspozycji Ubezpieczonego. 4. BENEFIA wypłaci sumę ubezpieczenia na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia złożonego Strona 7 z 10

8 przez: 1) Ubezpieczonego - w przypadku poważnego zachorowania, czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy, 2) Uposażonego- w przypadku śmierci Ubezpieczonego. 5. Do wniosku o wypłatę świadczenia powinny zostać dołączone następujące dokumenty: 1) poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Ubezpieczającego kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość Uposażonych- w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 2) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, kserokopia aktu zgonu poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Ubezpieczającego - w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 3) karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu Ubezpieczonego - w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 4) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia druku ZUS ZLA - w przypadku czasowej niezdolności do pracy, 5) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub innego organu rentowego uprawnionego do wydawania oświadczeń o przyznaniu renty z tytułu całkowitej i trwałej niezdolności do pracy - w przypadku całkowitej trwałej niezdolności do pracy, 6) wypełniona i podpisana deklaracja zgody Ubezpieczonego, 7) pełna dokumentacja medyczna potwierdzającą wystąpienie poważnego zachorowania (wynik badania histopatologicznego, karty informacyjne z pobytów w szpitalach), 8) kopia umowy pożyczki zawartej przez Ubezpieczonego wraz z pierwotnym harmonogramem spłat, 9) inne wskazane przez BENEFIA dokumenty niezbędne do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia, o ile dokumenty wskazane w pkt 1) 8) okażą się niewystarczające, a BENEFIA nie może uzyskać ich na podstawie posiadanych uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 6. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego, do zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego należy dołączyć prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. 7. BENEFIA uprawniona jest do ustalania okoliczności śmierci, czasowej niezdolności do pracy, całkowitej trwałej niezdolności do pracy lub wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego, w związku z którą ma nastąpić wypłata świadczenia oraz do żądania dostarczenia przez Uposażonych lub osoby występujące z wnioskiem o wypłatę świadczenia innych, niezbędnych dokumentów uzasadniających wypłatę świadczenia. W takim przypadku, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku o wypłatę świadczenia, BENEFIA pisemnie lub drogą elektroniczną poinformuje Uposażonych lub osobę występującą z wnioskiem o wypłatę świadczenia, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do świadczenia lub wysokości świadczenia oraz przeprowadzi postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. 8. Za inne niezbędne dokumenty uzasadniające wypłatę świadczenia uznaje się: a) dokument potwierdzający okoliczności śmierci Ubezpieczonego, b) dokumenty wydane w postępowaniu prowadzonym przez policję, prokuraturę lub sąd mające na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu Ubezpieczonego lub okoliczności nieszczęśliwego wypadku, w następstwie którego doszło do śmierci Ubezpieczonego, czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, całkowitej trwałej niezdolności pracy Ubezpieczonego : raport policji, protokół powypadkowy, protokół BHP, pisemną informację o danych adresowych jednostki policji i siedziby prokuratury lub sądu prowadzących czynności wyjaśniające okoliczności zgonu Ubezpieczonego lub nieszczęśliwego wypadku, który doprowadził do zgonu Ubezpieczonego, czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczonego o ile takie czynności były prowadzone, c) dokumentację medyczną z placówki medycznej, w której nastąpił zgon Ubezpieczonego lub w której zdiagnozowano poważne zachorowanie Ubezpieczonego, d) informację o danych adresowych placówek medycznych, w których Ubezpieczony był lub jest zarejestrowany lub leczony, e) dokument medyczny potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz dane adresowe pogotowia ratunkowego, o ile pogotowie ratunkowe udzieliło Ubezpieczonemu pierwszej pomocy medycznej, f) numer rachunku bankowego, na który Towarzystwo ma dokonać wypłaty świadczenia. Strona 8 z 10

9 9. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, BENEFIA informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Art BENEFIA wypłaci świadczenie na rachunek bankowy wskazany przez osobę lub osoby uprawnione do świadczenia (Ubezpieczony, Uposażeni) w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym i dokumentów, o których mowa w Art. 9 ust. 5-8 OWU. 2. Jedynie w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że odpowiedzialność BENEFIA może zostać wyłączona zgodnie z art. 6 OWU, a co za tym idzie zachodzi potrzeba wyjaśnienia dodatkowych okoliczności, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienia dodatkowe Art. 11 Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia związane z ubezpieczeniem powinny być składane przez Ubezpieczonego w placówkach Ubezpieczającego w miarę możliwości na przewidzianych dla tego celu formularzach. Rozpatrywanie skarg i zażaleń Art Skargi lub zażalenia, związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony może zgłaszać pisemnie do BENEFIA 2. Skargi oraz zażalenia rozpatrywane są przez BENEFIA w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. 3. Skargi lub zażalenia mogą być także wnoszone do Rzecznika Ubezpieczonych oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Opodatkowanie świadczeń Art Zasady opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego są wolne kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 1) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2) dochodu otrzymanego z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej w wypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi. 3. W przypadku zmiany zasad opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych, obligatoryjny będzie stan prawny obowiązujący na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Strona 9 z 10

10 Postanowienia końcowe Art W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wnieść albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego. 3. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia roku i obowiązują od dnia... Strona 10 z 10

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW AASA POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW AASA POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW AASA POLSKA S.A. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Klientów AASA POLSKA S.A. (zwane dalej: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub OWU ), mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYCIĄG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYCIĄG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYCIĄG Generalna umowa ubezpieczenia zawarta w Warszawie, dnia 01.12.2006 roku pomiędzy: Royal Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BRE BANKU SA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BRE BANKU SA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BRE BANKU SA 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców BRE Banku (zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

ul. Korczaka 7, Sosnowiec

ul. Korczaka 7, Sosnowiec Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

BENEFIA OCHRONA POSTANOWIENIA OGÓLNE

BENEFIA OCHRONA POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI grupowego TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA na Życie BENEFIA OCHRONA POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie BENEFIA OCHRONA (zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Art. 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Art. 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Optimum+ POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Optimum+ (zwane dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania Ogólne Warunki Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania dla Klientów Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA

SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA Artykuł I Postanowienia ogólne... 1 Artykuł II Definicje... 1 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 2 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA

Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA Ubezpieczenie na życie dla Pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA KARTA PRODUKTU Przedsiębiorstwo: 1. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, numer zezwolenia na wykonywanie działalności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenia Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych na rzecz Klientów PKO Banku Polskiego S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenia Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych na rzecz Klientów PKO Banku Polskiego S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenia Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych na rzecz Klientów PKO Banku Polskiego S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia I UW_12_2015 Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

art. 1 ust. 2 art. 5 ust. 1 art. 3

art. 1 ust. 2 art. 5 ust. 1 art. 3 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia na wypadek śmierci lub Trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Załącznik do uchwały Zarządu nr 15/17/12/2015 Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania Ogólne Warunki Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania dla Klientów Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY

UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY UBEZPIECZENIE DODATKOWE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA DZIECKA Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego (CCI/1/2016) TABELA INFORMACYJNA DO POSTANOWIEŃ UMOWY RODZAJ INFORMACJI NUMER ZAPISU Z WZORCA

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE MEDICASCO

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE MEDICASCO OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE MEDICASCO Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ( OWU ) stosuje się do umów indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Medicasco

Bardziej szczegółowo

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ):

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ): WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SANTANDER CONSUMER BANK I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Sodexo Benefits and Rewards Services Polska

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Wprowadzenie Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Sodexo Benefits

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/CASHCPI_5_1.0/2015

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/CASHCPI_5_1.0/2015 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/CASHCPI_5_1.0/2015 Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców oznaczone indeksem BNPP/CASHCPI_5_1.0/2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania nr OWU/CIR5/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania nr OWU/CIR5/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania nr OWU/CIR5/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania mają zastosowanie do Umowy dodatkowej oznaczonej w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna]

KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] KARTA PRODUKTU [Informacja ogólna] Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części umowy i warunków ubezpieczenia. Karta Produktu została przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO ( kod Warunków Ubezpieczenia UCC111) Ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy) Załącznik nr 2 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie spłaty zadłużenia nr 9956 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO WNIOSKO-POLISA NR Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia na życie Polisa do Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA wariant rozszerzony WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1 Szczecin, 03.02.2016 r. Dyrektor Sądu Okręgowego ul. Kaszubska 42 70-952 Szczecin ZP/1/PN/O1/2016 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ochrona

Bardziej szczegółowo

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Kod: PGNL-PEKAO 01/11. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Kod: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KOZ/2012) DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KOZ/2012) DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KOZ/2012) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Poważne zachorowania

Poważne zachorowania Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nastepstw Nieszczęśliwych Wypadków SPECIALTYsolutions dla Dzieci, Młodzieży oraz Pracowników w Placówkach Oświatowych Poważne zachorowania Jeżeli u Osoby ubezpieczonej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

Umowy dodatkowe. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń

Umowy dodatkowe. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Umowy dodatkowe Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Styczeń 2016 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI LUB TRWAŁEGO I CAŁKOWITEGO

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. Umowa ubezpieczenia:

1. Umowa ubezpieczenia: KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na życie kredytobiorców zaciągających kredyt mieszkaniowy, pożyczkę hipoteczną lub kredyt konsolidacyjny hipoteczny Umowy Ubezpieczenia Nr KB 0000019 Ubezpieczyciel: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na wypadek śmierci, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania nr OWU/CIR5/1/2016

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania nr OWU/CIR5/1/2016 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania nr OWU/CIR5/1/2016 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania nr OWU/CIR5/1/2016...4 Art. 1 Definicje...4

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego. Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego. Rodzaj informacji INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZAJĄCEGO Z PRZEJĘCIEM OPŁACANIA SKŁADEK BRP-0616 Rodzaj informacji Numer jednostki redakcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/CASHCPI_3_3.0/2015

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/CASHCPI_3_3.0/2015 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW o indeksie BNPP/CASHCPI_3_3.0/2015 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców oznaczone indeksem BNPP/CASHCPI_3_3.0/2015 stanowią integralną część

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Twój Doradca ON-LINE.

Twój Doradca ON-LINE. OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEGO ZACHOROWANIA Ogólne warunki umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania mają zastosowanie do umowy dodatkowej oznaczonej w dokumencie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców mbanku S.A. 1. Ubezpieczyciel: 2. Ubezpieczony: 3. Rola Banku: 4. Umowa ubezpieczenia:

Karta Produktu. Grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców mbanku S.A. 1. Ubezpieczyciel: 2. Ubezpieczony: 3. Rola Banku: 4. Umowa ubezpieczenia: Karta Produktu Grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców mbanku S.A. W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ochronie ubezpieczeniowej. Karta Produktu nie jest elementem Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior Bank S.A. KOD: PGL-TM 02/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych warunkami

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo