Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW DOGODNA RATA SP. Z O.O. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Klientów Dogodna Rata sp. z o.o. (zwane dalej: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub OWU ), mają zastosowanie do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie nr 4/2/2014 (zwanej dalej: umową ubezpieczenia ) zawartej pomiędzy BENEFIA Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , z opłaconym w całości kapitałem zakładowym w wysokości zł, zwaną dalej BENEFIA, a Dogodna Rata sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Feliksa Konecznego 4 1U, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Kraków- Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: , NIP: zwanym dalej: Dogodna Rata lub Ubezpieczającym. 2. Umowa ubezpieczenia została zawarta na rachunek Klientów Ubezpieczającego. Postanowienia ogólne Art. 1 Niniejsze OWU stanowią integralną część umowy ubezpieczenia określając prawa i zobowiązania stron umowy ubezpieczenia oraz osób ubezpieczonych, które zawarły z Ubezpieczającym umowę pożyczki gotówkowej (zwaną w dalszej części OWU umową pożyczki ). Definicje Art. 2 Terminy użyte w niniejszych OWU i innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia oznaczają: 1) umowa ubezpieczenia umowa grupowego ubezpieczenia na życie osób fizycznych, które zawarły z Ubezpieczającym umowę pożyczki, 2) Klient Ubezpieczającego osoba fizyczna w wieku lat, która zawarła z Ubezpieczającym umowę pożyczki, 3) Ubezpieczający Dogodna Rata sp. z o.o., która zawarła umowę ubezpieczenia z BENEFIA, 4) Ubezpieczony Klient Ubezpieczającego objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia, 5) Uposażony wskazana przez Ubezpieczonego osoba lub osoby uprawnione do otrzymania świadczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, 6) Umowa pożyczki umowa pożyczki gotówkowej zawarta na okres do 72 miesięcy, przez pożyczkobiorcę z Ubezpieczającym, na podstawie której Ubezpieczający oddaje do dyspozycji pożyczkobiorcy na czas oznaczony w umowie pożyczki, kwotę środków pieniężnych (pożyczka), a pożyczkobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej i zwrotu na warunkach określonych w umowie pożyczki, 7) suma ubezpieczenia/świadczenie a) z tytułu śmierci Ubezpieczonego lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczonego - kwota odpowiadająca saldu zadłużenia Klienta Ubezpieczającego w dacie zdarzenia ubezpieczeniowego wg pierwotnego harmonogramu spłat, nie uwzględniająca odsetek za nieterminowe płatności; nie wyższa jednak niż maksymalna suma ubezpieczenia określona w Art. 7 ust. 2 OWU, lub b) z tytułu czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w okresie całego okresu ubezpieczenia suma odpowiadająca wysokości 6 rat pozostających do spłaty z tytułu pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy przez Ubezpieczającego wg stanu na dzień poprzedzający zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat, nie uwzględniająca odsetek za nieterminowe płatności, nie wyższa niż maksymalna suma ubezpieczenia określona w art. 7 ust. 2 OWU, lub Strona 1 z 10

2 c) z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego- w okresie całego okresu ubezpieczenia kwota odpowiadająca wysokości 50% kwoty salda zadłużenia wynikającego z pierwotnego harmonogramu spłat wg stanu na dzień poprzedzający dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie uwzględniająca odsetek za nieterminowe płatności, nie wyższa niż maksymalna suma ubezpieczenia określona w art. 7 ust. 2 OWU, 8) okres ubezpieczenia okres, w którym Towarzystwo udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej trwający maksymalnie 72 miesiące począwszy od dnia wymagalności pierwszej raty pożyczki zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat pożyczki, nie dłużej jednak niż do dnia, na który wyznaczono wymagalność ostatniej raty pożyczki zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat pożyczki, 9) składka ubezpieczeniowa kwota należna BENEFIA z tytułu ubezpieczenia pojedynczego Klienta Ubezpieczającego, opłacana jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia danego Ubezpieczonego, 10) stawka ubezpieczeniowa współczynnik będący podstawą ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej, 11) dzień rozpoczęcia odpowiedzialności - dzień wymagalności pierwszej raty pożyczki zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat pożyczki, 12) zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie o charakterze losowym występujące w życiu Ubezpieczonego, którego zajście zgodnie z treścią OWU zobowiązuje BENEFIA do wypłaty świadczenia, 13) deklaracja zgody/deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia oświadczenie Klienta Ubezpieczającego o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, 14) nieszczęśliwy wypadek - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego, gwałtowne zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się chorób, nawet występujących nagle, 15) choroba - stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji narządów lub układów Ubezpieczonego na bodźce środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego, lub czynnik chorobotwórczy (bakteria, wirus lub pasożyt wywołujący chorobę Ubezpieczonego), nie ograniczający się tylko do zmian miejscowych, lecz również powodujący zmiany czynności całego ustroju, 16) czasowa niezdolność do pracy niezdolność Ubezpieczonego do świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej, powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, potwierdzona przez lekarza poprzez wystawienie druku ZUS ZLA stwierdzającego tę samą jednostkę chorobową, trwająca nieprzerwanie przez co najmniej 45 dni, 17) całkowita trwała niezdolność do pracy uszkodzenie ciała lub zmysłu Ubezpieczonego, które uniemożliwiło Ubezpieczonemu wykonywanie jakiejkolwiek pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wykonywania wolnego zawodu lub prowadzenie działalności gospodarczej, powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy i trwające nadal po upływie tego okresu, o ile według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy, potwierdzone decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub innego organu uprawnionego do wydawania decyzji o przyznaniu renty z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy lub potwierdzone przez lekarza wyznaczonego przez BENEFIA, 18) poważne zachorowanie Ubezpieczonego wystąpienie u Ubezpieczonego choroby lub chorób wymienionych i zdefiniowanych poniżej lub przebycie zabiegów operacyjnych wskazanych poniżej pod warunkiem, że objawy tej choroby lub chorób oraz choroby lub chorób będących przyczyną bezpośrednią lub pośrednią przyczyną dokonania zabiegów operacyjnych, pojawią się po raz pierwszy w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia, a Ubezpieczony pozostanie przy życiu przez okres minimum 30 dni od daty zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, tj. od daty pierwszej diagnozy choroby lub chorób lub daty zabiegu operacyjnego. Za poważne zachorowanie uznaje się: a) zawał mięśnia sercowego - pierwsza w życiu Ubezpieczonego martwica części mięśnia sercowego, spowodowana ostrym niedokrwieniem mięśnia serca powstałym wskutek Strona 2 z 10

3 zamknięcia tętnicy wieńcowej. Rozpoznanie zawału serca musi być oparte na wystąpieniu objawów biochemicznych tj. stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyla zakresu górnej granicy referencyjnej, w przypadku przezskórnej interwencji wieńcowej wzrost wartości troponiny > 5 x 99. percentyla, przy zawale związanym z pomostowaniem tętnic wieńcowych (CABG) wzrost wartości troponiny > 10 x 99. percentyla z towarzyszącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych symptomów niedokrwienia mięśnia sercowego: typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego; jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: - nowopowstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, - odwrócenie załamka T, - nowe patologiczne załamki Q lub, - nowopowstały blok lewej odnogi pęczka Hisa. Zawału serca w rozumieniu niniejszych OWU nie stanowią: ostre zespoły wieńcowe, które nie spełniają kryteriów zawału serca opisanych w powyższej definicji, zawał serca rozpoznany jako przebyty przed przystąpieniem Ubezpieczonego do ubezpieczenia na podstawie obrazu EKG, echokardiografii lub innych badań diagnostycznych, b) operacyjne wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass) - przeprowadzenie operacji chirurgicznej przy otwartej klatce piersiowej, mającej na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje angioplastyki ani jakichkolwiek innych zabiegów na tętnicach wieńcowych wykonywanych od strony światła tętnicy wieńcowej i wykorzystujących techniki cewnikowania naczyń wieńcowych lub techniki laserowej, c) udar mózgu - martwica tkanki mózgowej wywołana przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej powodujące nagłe wystąpienie trwałego deficytu neurologicznego wymagającego hospitalizacji przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności: wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu, obecność obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres minimum 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu, obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone). Ubezpieczeniem nie są objęte: epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), zawały mózgu lub krwawienia śródczaszkowe spowodowane urazem zewnętrznym, wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych, jakiekolwiek inne zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom objawów klinicznych, d) nowotwór złośliwy - charakteryzujące się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych, naciekające na sąsiadujące zdrowe tkanki i mogące dawać odległe przerzuty. Rozpoznanie musi być potwierdzone badaniem histopatologicznym. Zakres ubezpieczenia obejmuje także białaczkę, chłoniaka złośliwego, ziarnicę złośliwą (chorobę Hodgkina), złośliwe nowotwory szpiku kostnego oraz nowotwory skóry powodujące powstawanie przerzutów. Ubezpieczeniem nie są objęte: rak nieinwazyjny (carcinoma in situ), dysplazja szyjki macicy, lub rak szyjki macicy w stopniu CIN-1, CIN-2, CIN-3 oraz wszelkie zmiany przedrakowe i nieinwazyjne; wczesny rak gruczołu krokowego (T1N0M0 wg klasyfikacji TNM); czerniak złośliwy w stopniu zaawansowania 1A (o grubości 1 mm, poziom II lub III bez owrzodzeń) według klasyfikacji AJCC z 2002; nadmierne rogowacenie skóry, rak podstawno-komórkowy skóry i rak kolczysto-komórkowy skóry; Strona 3 z 10

4 rak brodawkowaty tarczycy ograniczony do gruczołu tarczowego wszelkie nowotwory współistniejące z infekcją HIV; e) niewydolność nerek - końcowe stadium niewydolności nerek w postaci nieodwracalnego upośledzenia czynności obu nerek wymagające stałego stosowania dializ lub przeprowadzenia zabiegu przeszczepienia nerki, f) przeszczep narządu - leczenie operacyjne polegające na przeszczepieniu Ubezpieczonemu jako biorcy, jednego lub kilku z następujących narządów lub tkanek pochodzenia ludzkiego: serca, płuca, wątroby, nerki lub szpiku kostnego, pod warunkiem wykonania zabiegu w Polsce lub za granicą na podstawie decyzji uprawnionej instytucji w działającym zgodnie z prawem szpitalu i przez uprawnionego lekarza, g) całkowita utrata wzroku całkowita nieodwracalna utrata widzenia w obu oczach, potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę okulistę, h) zabiegi kardiochirurgiczne zabiegi przeprowadzone w celu leczenia przewlekłej choroby niedokrwiennej serca przy pomocy pomostowania tętnic wieńcowych. Ubezpieczenie obejmuje tylko operacje wymagające otwarcia klatki piersiowej. Dokonanie zabiegu powinno być jednoznacznie potwierdzone dokumentacją medyczną, i) zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu z powodu przewlekłej nabytej choroby zastawki lub zastawek serca. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie zabiegi wszczepiania sztucznych zastawek serca, wykonane metodą operacji na otwartym sercu z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Dokonanie zabiegu powinno być jednoznacznie potwierdzone dokumentacją medyczną, j) Stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym przy następujących kryteriach: Potwierdzenie rozpoznania przez lekarza specjalistę neurologa, Obecność prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym (wynik potwierdzony przez lekarza specjalistę neurologa), Obecność charakterystycznego obrazu w NMR, tzn. potwierdzającego istnienie co najmniej 4 ognisk demielinizacyjnych ( wynik potwierdzony przez lekarza specjalistę neurologa). Przedmiot i zakres ubezpieczenia Art Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) śmierć Ubezpieczonego, 2) poważne zachorowanie Ubezpieczonego, 3) czasową niezdolność do pracy Ubezpieczonego, 4) całkowitą trwałą niezdolność do pracy Ubezpieczonego. 3. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty wyłącznie taki Klient Ubezpieczającego, który w dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej (koniec okresu za jaki pobrana została składka ubezpieczeniowa) nie ukończy 61 roku życia. 4. Z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową nie jest obejmowany pożyczkobiorca, który w dniu przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia jest niezdolny do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub posiada ustalone prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy. 5. Brak jest możliwości przystąpienia do umowy ubezpieczenia przez pełnomocnika. Odpowiedzialność BENEFIA Art Odpowiedzialność BENEFIA w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wymagalności pierwszej raty pożyczki zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat pożyczki po podpisaniu przez tego Ubezpieczonego deklaracji zgody, pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej w wysokości i terminie określonym w umowie ubezpieczenia. 2. W przypadku dokonania zapłaty składki ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego za danego Ubezpieczonego na rachunek BENEFIA, a następnie rezygnacji tego Ubezpieczonego z Strona 4 z 10

5 ubezpieczenia, Ubezpieczający złoży wniosek do BENEFIA o zaprzestanie udzielania ochrony ubezpieczeniowej temu Ubezpieczonemu. W takim przypadku BENEFIA zobowiązana jest do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej danego Ubezpieczonego na rachunek Ubezpieczającego. 3. Odpowiedzialność BENEFIA w stosunku do istniejących, w dniu wejścia w życie umowy ubezpieczenia, Klientów Ubezpieczającego posiadających umowę pożyczki rozpoczyna się od dnia wejścia w życie umowy ubezpieczenia po opłaceniu przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej należnej za tych Klientów Ubezpieczającego. Art. 5 Odpowiedzialność BENEFIA w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się w razie zajścia jednego z następujących zdarzeń: 1. z chwilą śmierci Ubezpieczonego, przy utrzymaniu odpowiedzialności BENEFIA z tytułu śmierci Ubezpieczonego, 2. z chwilą wypłaty w formie świadczenia 100% sumy ubezpieczenia, 3. z dniem złożenia przez Ubezpieczającego wniosku do BENEFIA o zaprzestanie udzielania ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu, 4. z upływem ostatniego dnia okresu, za który opłacono należną składkę ubezpieczeniową, 5. z dniem ukończenia przez Ubezpieczonego 61 roku życia. Wyłączenia odpowiedzialności BENEFIA Art BENEFIA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli czasowa niezdolność do pracy, całkowita trwała niezdolność do pracy, poważne zachorowanie Ubezpieczonego lub śmierć Ubezpieczonego nastąpił: 1) w wyniku samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, które nastąpiło w ciągu pierwszych 2 lat od daty objęcia go ochroną ubezpieczeniową, 2) dokonania samookaleczenia, 3) bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zdarzeń związanych z działaniami wojennymi lub wojną (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą), inwazją, wojną domową, powstaniem, rewolucją, stanem wojennym, 4) w wyniku zdarzenia związanego ze skażeniem radioaktywnym, spowodowanym działaniem, broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość, a także działania gazu, trucizny, gazów spalinowych, 5) w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego pod groźbą kary, kwalifikowanego jako przestępstwo, 6) w wyniku zdarzeń zaistniałych lub chorób zdiagnozowanych przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności BENEFIA będących bezpośrednią lub pośrednią przyczyną zgonu Ubezpieczonego, czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, całkowitej trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczonego lub poważnego zachorowania Ubezpieczonego, 7) w wyniku działania lub pozostawania Ubezpieczonego świadomie lub w sposób zamierzony w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu (w rozumieniu obowiązujących przepisów), pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu obowiązujących przepisów), z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony, 8) na skutek poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym lub paramedycznym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych, z wyłączeniem sytuacji udzielania pierwszej pomocy w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, 9) w wyniku prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez dokumentów uprawniających do kierowania, używania danego pojazdu bez świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu dopuszczającego go do ruchu, a także lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu, za wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich linii lotniczych, odbywanego na ustalonej trasie i według ustalonego rozkładu, w wyniku jazdy pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym jako uczestnik Strona 5 z 10

6 podczas krajowych lub międzynarodowych zawodów, imprez sportowych lub podczas przygotowań do takich zawodów lub imprez; 10) udziału Ubezpieczonego w następujących zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, sporty lotnicze, baloniarstwo, akrobatyka, kaskaderstwo, wspinaczka skałkowa lub wysokogórska, narciarstwo ekstremalne, jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami, szybownictwo, nurkowanie, rafting i wszystkie jego odmiany, sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sporty motorowodne, surfing i wszystkie jego odmiany, sporty walki oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne, skoki na linie, wyścigi samochodowe, motocyklowe, gokartów i quadów, kolarstwo górskie i ekstremalne, speleologia, jazda konna, polo, myślistwo, uczestnictwo w wyprawach survivalowych, zorbing. 2. BENEFIA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowej niezdolności, jeżeli czasowa niezdolność do pracy nastąpiła: 1) w wyniku ciąży, powikłań ciąży lub zabiegu usunięcia ciąży, 2) w związku ze zwolnieniem od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. 3. Odpowiedzialność BENEFIA z tytułu poważnego zachorowania ograniczona jest do wypłaty jednego świadczenia z tytułu tego samego poważnego zachorowania. Suma ubezpieczenia Art W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i nie zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność, BENEFIA wypłaca uprawnionemu do świadczenia sumę ubezpieczenia, określoną w art. 2 pkt 7, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i Maksymalna suma ubezpieczenia, określająca górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do jednego Ubezpieczonego wynosi zł. 3. W przypadku gdy kwota zadłużenia Ubezpieczonego w stosunku do Ubezpieczającego przekracza maksymalną sumę ubezpieczenia określoną w ust. 2, odpowiedzialność BENEFIA jest ograniczona do maksymalnej sumy ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa Art Składka ubezpieczeniowa jest liczona jako iloczyn odpowiedniej stawki, sumy ubezpieczenia z dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i liczby miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. 2. W przypadku zmiany warunków umowy pożyczki, polegającej na wydłużeniu okresu spłaty salda zadłużenia, ochrona ubezpieczeniowa będzie wydłużona do końca nowo ustalonego okresu spłaty, pod warunkiem opłacenia składki za wydłużony okres ochrony. Składka za wydłużony okres ochrony będzie obliczona jako iloczyn stawki ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu przedłużania ochrony, salda zadłużenia Klienta Ubezpieczającego z dnia przedłużania ochrony oraz liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia okresu spłaty salda zadłużenia. Tak ustalona składka będzie doliczona do składki całkowitej. W takim przypadku harmonogram spłaty pożyczki stanowiący załącznik do zmienionej umowy pożyczki zastępuje pierwotny harmonogram spłat pożyczki. 3. W przypadku zmiany warunków umowy pożyczki, polegającej na podniesieniu kwoty pożyczki, ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała podniesioną kwotę, pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego składki obliczonej jako iloczyn kwoty, o którą podniesiono pożyczkę, odpowiedniej stawki ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu przedłużania ochrony i okresu na jaki podniesiono pożyczkę określonego w miesiącach. W takim przypadku harmonogram spłaty pożyczki stanowiący załącznik do zmienionej umowy pożyczki zastępuje pierwotny harmonogram spłat pożyczki. 4. Jeżeli BENEFIA na wniosek Ubezpieczającego zaprzestanie udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu, BENEFIA zwróci Ubezpieczającemu, na jego pisemny wniosek, nadpłaconą składkę. Nadpłacona składka obliczona zostanie według następującego wzoru: Strona 6 z 10

7 S K N N 2 1 P Gdzie: S saldo na dzień poprzedzający dzień zaprzestania udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu przez BENEFIA wg pierwotnego harmonogramu spłat, K - początkowa wartość udzielonej pożyczki, N 1 liczba dni ochrony liczona od dnia wymagalności pierwszej raty spłaty pożyczki do dnia wymagalności ostatniej raty pożyczki według pierwotnego harmonogramu spłat, N 2 liczba dni pozostająca do spłaty wg harmonogramu spłat pożyczki na dzień zaprzestania udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonemu przez BENEFIA, P zapłacona składka jednorazowa. 5. Wyłącznie uprawnionym do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej jest Ubezpieczający. Wypłata świadczenia Art W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej BENEFIA wypłaci świadczenie: 1) Uposażonemu w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 2) Ubezpieczonemu - w przypadku poważnego zachorowania Ubezpieczonego lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy lub czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego. 2. Jako datę zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego uznaje się: 1) dzień śmierci Ubezpieczonego, 2) dzień wystawienia przez lekarza pierwszego druku ZUS ZLA potwierdzającego czasową niezdolność do pracy, 3) dzień wydania decyzji potwierdzającej całkowitą trwałą niezdolność do pracy przez właściwy organ rentowy o przyznaniu renty z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy lub w przypadku niepodlegania przez ubezpieczonego organom rentowym dzień potwierdzenia przez lekarza orzecznika BENEFIA całkowitej trwałej niezdolności do pracy, 4) dzień zdiagnozowania poważnego zachorowania. 3. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia z chwilą śmierci Ubezpieczonego, przy czym: 1) w przypadku, gdy Uposażonych jest więcej niż jeden, suma ubezpieczenia wypłacana jest poszczególnym Uposażonym w częściach wskazanych przez Ubezpieczonego, a w braku takiego wskazania- w częściach równych, 2) jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu, wskazana przez Ubezpieczonego nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w całkowitej kwocie świadczenia wypłacanego przez BENEFIA na wypadek śmierci Ubezpieczonego są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w Deklaracji przystąpienia, 3) jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego lub w chwili śmierci Ubezpieczonego brak jest Uposażonych, osobami uprawnionymi do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego są spadkobiercy Ubezpieczonego w proporcjach określonych w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniu dziedziczenia, 4) w razie śmierci Uposażonego przed zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci śmierci Ubezpieczonego, albo w przypadku, gdy Uposażony umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, prawo do wypłaty części świadczenia przypadającej zmarłemu Uposażonemu lub Uposażonemu, który utracił prawo do świadczenia w wyniku umyślnego przyczynienia się do śmierci Ubezpieczonego przejmują pozostali Uposażeni, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających z dyspozycji Ubezpieczonego. 4. BENEFIA wypłaci sumę ubezpieczenia na podstawie wniosku o wypłatę świadczenia złożonego Strona 7 z 10

8 przez: 1) Ubezpieczonego - w przypadku poważnego zachorowania, czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy, 2) Uposażonego- w przypadku śmierci Ubezpieczonego. 5. Do wniosku o wypłatę świadczenia powinny zostać dołączone następujące dokumenty: 1) poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Ubezpieczającego kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość Uposażonych- w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 2) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, kserokopia aktu zgonu poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Ubezpieczającego - w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 3) karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu Ubezpieczonego - w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 4) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia druku ZUS ZLA - w przypadku czasowej niezdolności do pracy, 5) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub innego organu rentowego uprawnionego do wydawania oświadczeń o przyznaniu renty z tytułu całkowitej i trwałej niezdolności do pracy - w przypadku całkowitej trwałej niezdolności do pracy, 6) wypełniona i podpisana deklaracja zgody Ubezpieczonego, 7) pełna dokumentacja medyczna potwierdzającą wystąpienie poważnego zachorowania (wynik badania histopatologicznego, karty informacyjne z pobytów w szpitalach), 8) kopia umowy pożyczki zawartej przez Ubezpieczonego wraz z pierwotnym harmonogramem spłat, 9) inne wskazane przez BENEFIA dokumenty niezbędne do potwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia, o ile dokumenty wskazane w pkt 1) 8) okażą się niewystarczające, a BENEFIA nie może uzyskać ich na podstawie posiadanych uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 6. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego, do zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego należy dołączyć prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. 7. BENEFIA uprawniona jest do ustalania okoliczności śmierci, czasowej niezdolności do pracy, całkowitej trwałej niezdolności do pracy lub wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego, w związku z którą ma nastąpić wypłata świadczenia oraz do żądania dostarczenia przez Uposażonych lub osoby występujące z wnioskiem o wypłatę świadczenia innych, niezbędnych dokumentów uzasadniających wypłatę świadczenia. W takim przypadku, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku o wypłatę świadczenia, BENEFIA pisemnie lub drogą elektroniczną poinformuje Uposażonych lub osobę występującą z wnioskiem o wypłatę świadczenia, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do świadczenia lub wysokości świadczenia oraz przeprowadzi postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. 8. Za inne niezbędne dokumenty uzasadniające wypłatę świadczenia uznaje się: a) dokument potwierdzający okoliczności śmierci Ubezpieczonego, b) dokumenty wydane w postępowaniu prowadzonym przez policję, prokuraturę lub sąd mające na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu Ubezpieczonego lub okoliczności nieszczęśliwego wypadku, w następstwie którego doszło do śmierci Ubezpieczonego, czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, całkowitej trwałej niezdolności pracy Ubezpieczonego : raport policji, protokół powypadkowy, protokół BHP, pisemną informację o danych adresowych jednostki policji i siedziby prokuratury lub sądu prowadzących czynności wyjaśniające okoliczności zgonu Ubezpieczonego lub nieszczęśliwego wypadku, który doprowadził do zgonu Ubezpieczonego, czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczonego lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy Ubezpieczonego o ile takie czynności były prowadzone, c) dokumentację medyczną z placówki medycznej, w której nastąpił zgon Ubezpieczonego lub w której zdiagnozowano poważne zachorowanie Ubezpieczonego, d) informację o danych adresowych placówek medycznych, w których Ubezpieczony był lub jest zarejestrowany lub leczony, e) dokument medyczny potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy medycznej oraz dane adresowe pogotowia ratunkowego, o ile pogotowie ratunkowe udzieliło Ubezpieczonemu pierwszej pomocy medycznej, f) numer rachunku bankowego, na który Towarzystwo ma dokonać wypłaty świadczenia. Strona 8 z 10

9 9. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, BENEFIA informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Art BENEFIA wypłaci świadczenie na rachunek bankowy wskazany przez osobę lub osoby uprawnione do świadczenia (Ubezpieczony, Uposażeni) w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym i dokumentów, o których mowa w Art. 9 ust. 5-8 OWU. 2. Jedynie w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że odpowiedzialność BENEFIA może zostać wyłączona zgodnie z art. 6 OWU, a co za tym idzie zachodzi potrzeba wyjaśnienia dodatkowych okoliczności, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienia dodatkowe Art. 11 Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia związane z ubezpieczeniem powinny być składane przez Ubezpieczonego w placówkach Ubezpieczającego w miarę możliwości na przewidzianych dla tego celu formularzach. Rozpatrywanie skarg i zażaleń Art Skargi lub zażalenia, związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony może zgłaszać pisemnie do BENEFIA 2. Skargi oraz zażalenia rozpatrywane są przez BENEFIA w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. 3. Skargi lub zażalenia mogą być także wnoszone do Rzecznika Ubezpieczonych oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Opodatkowanie świadczeń Art Zasady opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego są wolne kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: 1) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2) dochodu otrzymanego z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej w wypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi. 3. W przypadku zmiany zasad opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych, obligatoryjny będzie stan prawny obowiązujący na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Strona 9 z 10

10 Postanowienia końcowe Art W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wnieść albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego. 3. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia roku i obowiązują od dnia... Strona 10 z 10

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo-wychowawczych indeks NNWS/08/05/15 Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji, hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY Ogólne Warunki Programu Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wspólne Ogólnych Warunków Programu Ubezpieczeń Dodatkowych...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...3 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek Karta Produktu Polisa na Dobry Początek W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek. Karta Produktu nie jest częścią Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Pewne Wsparcie Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia nr 8000KW15 Znajdujące się w ramkach w treści OWU komentarze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo