SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759) Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: a) Ustawa, pzp oznacza Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami. b) Cena oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z dnia 11 września 2001 r. Nr 97, poz z późn. zmianami) c) Dostawa należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy lub leasingu. d) Najkorzystniejsza oferta - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny odnoszącej się do przedmiotu zamówienia publicznego. e) Środki publiczne - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. f) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. g) Znak postępowania : ZP BN Uwaga : w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. h) Tryb postępowania przetarg nieograniczony ( art.10 ust.1 oraz art Prawa zamówień publicznych). i) Nazwa postępowania: DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO j) Nazwa i adres zamawiającego : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska Katowice tel. 32/ fax. 32/ Internet: Kody klasyfikacji CPV : meble medyczne Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zatwierdził w dniu r Z upoważnienia Dyrektora SPSKM Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy mgr Ewa Mołek 1

2 Załączniki do SIWZ : 1 2 Opis przedmiotu zamówienia załącznik asortymentowy Załącznik nr 1 Formularz OFERTA Załącznik nr 2 3 Formularz - oświadczenie art.22 Załącznik nr 3 4 Formularz - oświadczenie art.24 5 Formularz - wykaz dostaw 6 Projekt umowy Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli medycznych wykonanych z blachy kwasoodpornej. Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2012r z okresem gwarancji min. 24 miesiące. Wszędzie gdzie w SIWZ pojawiają się określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, a także normę (certyfikat, standard), wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. Pod pojęciem równoważny należy rozumieć taki przedmiot oferowany, który odpowiada co najmniej takiemu poziomowi funkcjonalnemu, użytkowemu i technicznemu co wskazany przez zamawiającego. Równoważny rozumiany jako nie gorszy niż opisany w siwz. 3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem asortymentowym i ilościowym (52 pozycje) znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ. Nie spełnienie wymaganych w SIWZ parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. II) USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 5. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz.679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie. Oferowane meble muszą posiadać deklaracje zgodności CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych a w przypadku braku takiego wpisu atest PZH, certyfikat zgodnie z normą EN ISO i 9001 oraz deklarację producenta iż oferowany wyrób dopuszczony jest do stosowania w służbie zdrowia. Precyzyjne określenie dotyczące odpowiednich deklaracji, atestów wyszczególnione jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. III) USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia i faktury. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. 2

3 IV) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego Blok Operacyjny wraz z montażem zabudowy meblowej w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz do godz w dni robocze. Wymaga się aby Wykonawca poinformował Zamawiającego o terminie dostawy minimum 2 dni przed dostawą. Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest Kierownik Działu Zaopatrzenia tel. 32/ V) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące: a) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1( jedną) dostawę mebli medycznych dla Bloku Operacyjnego. W tym celu do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg metody spełnia nie spełnia 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust.1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust.2 winien spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną). VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy powinni złożyć: a. Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnieniu określonego w Rozdziale V ust.1 SIWZ wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z wykonawców oddzielnie. c. Aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie. e. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał 3

4 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie. f. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie (np.referencje). Zakres referencji musi potwierdzać spełnienie odpowiednio określonego w Rozdziale V ust.1 lit.b SIWZ - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców. g. Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ. h. Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz asortymentowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ i. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie ( jeżeli dotyczy) w oryginale. j. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę ( jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty) w oryginale. k. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeśli wykonawca posiada taki wpis. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej : 1 jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów o których mowa w pkt.1 ppkt. c-e, składa dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, c. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2 jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja / spółki cywilne) : a. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; b. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, musi być dołączone do oferty; c. wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy; d. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych; W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda : a) wpisu do rejestru wyrobów medycznych b) deklaracji zgodności CE dotyczy wszystkich mebli c) Atestów PZH w przypadku gdy wykonawca nie posiada wpisu do rejestru wyrobów medycznych. 4

5 d) Deklaracji zgodności producenta iż oferowany wyrób jest dopuszczony do stosowania w służbie zdrowia. e) Certyfikatu potwierdzającego, że wyrób przeznaczony jest do użytku medycznego zgodnie z normą EN ISO i 9001 f) Foldery lub katalogi zawierające opis i fotografie oferowanych mebli. VII) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresów podanych w rozdziale I SIWZ. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego ( np. odpowiedzi na pytania). 3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Barbara Huchro Dział Zamówień Publicznych i Umów (w godzinach ) tel. 032/ fax. 032/ Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień ( nie później niż dwa dni przed terminem składania ofert), chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego po terminie składania wniosku, tj. do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Wszelkie zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcy zobowiązani są przesyłać mailem w formie edytowalnej ( zgodnie z art.38 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zamieści odpowiedzi na stronie internetowej. VIII) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. W postępowaniu nie jest wymagane złożenie wadium IX) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia określone w rozdz. VI niniejszej specyfikacji oraz dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym numerem, a oferta złożona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM Katowice, ul. Francuska Dostawa mebli medycznych dla Bloku Operacyjnego ZP BN Nie otwierać przed r. godz Nazwa i adres Wykonawcy( np. pieczęć firmowa) 5

6 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy zamieścić informację ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści. 8. Jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo. XI) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 2 ( budynek administracji - dyrekcji) do dnia r do godz Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 2 (budynek administracji-dyrekcji) w dniu r o godz Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XII) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena brutto realizacji zamówienia musi być wyliczona jako suma wartości : netto plus podatek VAT. 3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz.535) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( zasada zaokrąglania poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). UWAGA: Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności : a) Omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści oferty, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ; b) Oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto. XIII) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Cena 100% Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta będzie spełniała wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. XIV) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umów nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umów na adres wykonawcy. Przesłanie umowy do siedziby wykonawcy nie zmienia terminu podpisania umowy i terminu dostawy przedmiotu zamówienia określonego w umowie. Brak zwrotu podpisanych umów w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania zostanie potraktowane jako uchylanie się od podpisania umowy, co upoważnia Zamawiającego do zastosowania art.94 ust.3 ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę przed 6

7 upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ww. załączniku. XV) POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Zamawiający udostępni dokumentację przetargową po złożeniu pisemnego wniosku ( fax, mail). W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentacji. Udostępnianie dokumentacji przetargowej może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego. XVII) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANI O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Tym wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r, Nr 113, poz. 759.), przysługują środki ochrony prawnej na podstawie art.180 ust.2 pkt.2-4 w postaci odwołania wyłącznie wobec następujących czynności : 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 7

8 Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE dotyczy wszystkich pozycji LP 1 2 PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANE DOKUMENTY REJESTRACYJNE powierzchnie drzwi, frontów szuflad, boków, podłóg i sufitów szaf i wózków gładkie uniemożliwiające skaleczenie wykonane w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku nie gorszej niż 0H18N9 konstrukcja boków, podłóg i sufitów szaf oraz wózków wykonana przynajmniej z pojedynczej blachy o odpowiedniej grubości zapewniającej sztywność całej konstrukcji min. 1 mm. Blaty z blachy grubości min. 1,5 mm. konstrukcja drzwi i frontów szuflad wykonana w konstrukcji z podwójnej blachy wypełnionej 3 plastrem miodu,wszystkie drzwi zamykane na klucz zamkiem dwupunktowym. 4 tolerancja wymiarów mebli ± 10 [mm] uchwyty w kształcie litery U wykonane ze stali 5 nierdzewnej zawiasy nierdzewne zapewniające dokładne samozamykanie się drzwi wyposażone w hamulce przeciwdziałające głośnemu zamykaniu się drzwi. Wszystkie fronty drzwi malowane proszkowo na wskazany kolor RAL Szuflady osadzone na rolkach samodociągowych z funkcją hamulca w ostatniej fazie przesuwu powodującą ciche domykanie. Szuflady wysuwane na całą głębokość. szczelna konstrukcja szaf, uniemożliwiająca przenikanie kurzu kółka wykonane z tworzywa antystatycznego nie brudzącego podłoża półki wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej lub szkła (zgodnie z opisem szczegółowym) z zamocowaniem umożliwiającym regulację wysokości szafy na nóżkach o wysokości od 100[mm] do 150 [mm] z możliwością poziomowania WARTOŚĆ OFEROWANA OPISAĆ 13 zakres regulacji poziomu nóżek, min. 20 [mm] fronty szafek i szuflad zaopatrzone w pewnie osadzone w konstrukcji uszczelki chroniące przed wnikaniem zanieczyszczeń (uszczelki mocowane na "wcisk", łączenie uszczelek w rogach zgrzewem, niedopuszczalne mocowanie uszczelek klejem) wszystkie powierzchnie łatwe do dezynfekcji, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, dołączyć listę środków dezynfekcyjnych! zlewy zintegrowane z blatami bez widocznych połączeń oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. 8

9 ZABUDOWA MEBLOWA 1 SZT. Nazwa Producenta:. Nr katalogowy: Rok produkcji:. 3. Zabudowa meblowa złożona z modułów szafek wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Zabudowa złożona z 10 szafek w dolnym rzędzie i 10 szafek w górnym rzędzie, łącznie 20 szafek. Drzwi szafek malowane na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi oznaczone numerem odpowiadającym numerowi na kluczach. Każda szafka wyposażona w dwa kluczyki, zamek dwupunktowy, oznaczenie cyfrą oraz w wieszak na ubranie (poprzeczny profil). /NIE 5. Zabudowa wyposażona w klucz matkę. Zabudowa wyposażona w ławeczkę, tylna część ławeczki zabudowana maskownicą (zdejmowana). Wymiary: 2000x750x2200 mm (dł x szer x wys), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 9

10 ZABUDOWA MEBLOWA 1 SZT. Nazwa Producenta:.. Nr katalogowy: Rok produkcji: 3. Zabudowa meblowa złożona z modułów szafek wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Zabudowa złożona z 11 szafek w dolnym rzędzie i 11 szafek w górnym rzędzie, łacznie 22 szafki. Drzwi szafek malowane na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi oznaczone numerem odpowiadającym numerowi na kluczach. Każda szafka wyposażona w dwa kluczyki, zamek dwupunktowy, oznaczenie cyfrą oraz w wieszak na ubranie (poprzeczny profil). /NIE 5/ Zabudowa wyposażona w klucz matkę. Zabudowa wyposażona w ławeczkę, tylna część ławeczki zabudowana maskownicą. Wymiary: 2250x750x2200 mm (dł x szer x wys), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 10

11 3. ZABUDOWA MEBLOWA 1 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy:.. Rok produkcji: 3. Zabudowa złożona z prawej strony z szafki stojącej jednoskrzydłowej (dł. 650mm) z lewej strony maskownica (dł.450mm). Zabudowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Maskownica i front malowany na dowolny kolor z palety RAL. /NIE, Wartość oferowanych Drzwi szafki pełne. 5. Drzwi otwierane z lewej na prawą stronę. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. 8. Wewnątrz szafka bez półki Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Szafka wyposażona w zamek dwupunktowy i komplet kluczy Wymiary: 1100x550x900 mm (dłxszerxwys), podać Gwarancja min. 24 miesiące. 11

12 SZAFKA MEDYCZNA 3 SZT. Nazwa Producenta:. Nr katalogowy:. Rok produkcji: Szafka medyczna jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafki otwierane z lewej na prawą stronę. Drzwi szafki przeszklone, front malowany na dowolny kolor z palety RAL. Szkło w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka zaopatrzona w zamek dwupunktowy i komplet kluczy /NIE 10. Wymiary: 500x370x600 mm (dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 12

13 5. SZAFKA 3 SZT. Nazwa Producenta:. Nr katalogowy:.. Rok produkcji:. /NIE Szafka stojąca jednoskrzydłowa Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne, zaopatrzone w zamek dwupunktowy i komplet kluczy. Drzwi otwierane skrzydłowo z lewej na prawą stronę. Fronty drzwi malowany na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. 8. Wewnątrz szafka bez półki Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). 1 Szafka wyposażona w zamek. 1 Wymiary: 500x600x850 mm (dł x szer x wys), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 13

14 SZAFKA MEDYCZNA 2 SZT. Nazwa Producenta:.. Nr katalogowy:.. Rok produkcji:.. Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. /NIE 3. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo Drzwi przeszklone, front malowany na dowolny kolor z palety RAL. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka wyposażona w zamek dwupunktowy i komplet kluczy 10. Wymiary: 965x370x600 mm (dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 14

15 SZAFA MEDYCZNA 1 SZT. Nazwa Producenta:.. Nr katalogowy:.. Rok produkcji: 3. Szafa medyczna z podziałem, górna część przeszklona (front). Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). /NIE, Wartość oferowanych Górna część: (front) przeszklona Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste, front malowany na dowolny kolor z palety RAL. Dolna część: drzwi pełne z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu, front malowany na dowolny kolor z palety RAL Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Szafka zaopatrzona w zamek dwupunktowy i komplet kluczy Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. 1 Półki regulowane. 1 W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. 13. Półka montowana na stałe Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. 1 Szafa dodatkowo kotwiona do ściany. 1 Wymiary: 600x450x2000 mm (dłxszerxwys), podać 15

16 Gwarancja min. 24 miesiące. 8. SZAFKA MEDYCZNA 4 SZT. Nazwa Producenta:. Nr katalogowy:.. Rok produkcji:. Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. /NIE 3. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo Drzwi przeszklone, front malowany na dowolny kolor z palety RAL. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka wyposażona w zamek dwupunktowy i komplet kluczy Pod szafką maskownica do oświetlenia podblatowego, wys. 5cm. 1 Wymiary: 1300x370x500mm(dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych 16

17 Gwarancja min. 24 miesiące. 9. SZAFKA MEDYCZNA 1 SZT. Nazwa Producenta:. Nr katalogowy:.. Rok produkcji: Szafka medyczna jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafki otwierane z lewej na prawą stronę. Drzwi szafki przeszklone, front malowany na dowolny kolor z palety RAL. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka wyposażona w zamek dwupunktowy i komplet kluczy. Pod szafką maskownica do oświetlenia podblatowego, wys. 5cm. /NIE 1 Wymiary: 650x370x500 mm (dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych 17

18 Gwarancja min. 24 miesiące. 10. SZAFKA 3 SZT. Nazwa Producenta:.. Nr katalogowy:.. Rok produkcji: /NIE Szafka stojąca z czterema szufladami Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega głośnemu zamykaniu się ). Szafka z szufladami zamykanymi na zamek centralny, wyposażona w komplet kluczy. Fronty szuflad wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Fronty szuflad malowane z na dowolny kolor z palety RAL. Ostatnia (dolna) szuflada głębsza, pozostałe o równej głębokości. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). 1 Wymiary: 600x450x900 mm (dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych 18

19 Gwarancja min. 24 miesiące. 1 SZAFKA 1 SZT. Nazwa Producenta:.. Nr katalogowy:.. Rok produkcji: /NIE Szafka stojąca dwuskrzydłowa. 3. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne, front malowany na dowolny kolor z palety RAL., Wartość oferowanych Drzwi otwierane skrzydłowo. 5. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. 8. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) Szafka wyposażona w zamek dwupunktowy i komplet kluczy 1 Wymiary: 840x450x900 mm (dłxszerxwys), podać 19

20 Gwarancja min. 24 miesiące. 1 SZAFA 2 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy:.. Rok produkcji:. Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. /NIE 3. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. 5. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Drzwi zaopatrzone w zamek dwupunktowy i komplet kluczy Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. 1 Szafa dodatkowo kotwiona do ściany. 13. Wymiary: 800x470x2000 mm (dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych 20

21 Gwarancja min. 24 miesiące. 13. SZAFA 1 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy:. Rok produkcji:.. Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. /NIE 3. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. 5. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Drzwi zaopatrzone w zamek dwupunktowy i komplet kluczy Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. 1 Szafa dodatkowo kotwiona do ściany., Wartość oferowanych 21

22 13. Wymiary: 1000x470x2000 mm (dłxszerxwys), podać Gwarancja min. 24 miesiące. 1 SZAFA MEDYCZNA 7 SZT. Nazwa Producenta:.. Nr katalogowy:. Rok produkcji:.. Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. /NIE 3. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. 5. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Drzwi zaopatrzone w zamek dwupunktowy i komplet kluczy Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9., Wartość oferowanych 22

23 1 Wymiary: 800x580x2000 mm (dłxszerxwys), podać Gwarancja min. 24 miesiące. 15. SZAFA MEDYCZNA 1 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy:.. Rok produkcji: Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. /NIE 3. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. 5. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Drzwi zaopatrzone w zamek dwupunktowy i komplet kluczy Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9., Wartość oferowanych 23

24 1 1 Wymiary: 1000x580x2000 mm (dłxszerxwys), podać Gwarancja min. 24 miesiące. 1 SZAFKA 2 SZT. Nazwa Producenta:.. Nr katalogowy: Rok produkcji: /NIE Szafka otwarta (bez drzwiczek). Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. 3. Szafka bez drzwiczek. 5. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wymiary: 600x470x850 mm (dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 24

25 1 SZAFKA 1 SZT. Nazwa Producenta:.. Nr katalogowy: Rok produkcji: /NIE, Wartość oferowanych Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. 3. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo Drzwi szafki przeszklone, front malowany na dowolny kolor z palety RAL. Szkło w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka wyposażona w zamek dwupunktowy i komplet kluczy. 10. Wymiary: 1400x370x600mm(dłxszerxwys), podać Gwarancja min. 24 miesiące. 25

26 18. SZAFKA 1 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Rok produkcji:. /NIE, Wartość oferowanych Szafka stojąca dwuskrzydłowa. 3. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne, front malowany na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi otwierane skrzydłowo Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Szafka wyposażona w zamek dwupunktowy i komplet kluczy. 1 Wymiary: 1400x600x900mm(dłxszerxwys), podać Gwarancja min. 24 miesiące. 26

27 19. SZAFKA 2 SZT. Nazwa Producenta:. Nr katalogowy:.. Rok produkcji:.. Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. /NIE 3. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo Drzwi przeszklone, front malowany na dowolny kolor z palety RAL. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka wyposażona w zamek dwupunktowy i komplet kluczy. Wymiary: 1500x370x600 mm (dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 27

28 20. SZAFKA 2 SZT. Nazwa Producenta:. Nr katalogowy:.. Rok produkcji:. /NIE Szafka stojąca z czterema szufladami Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega głośnemu zamykaniu się ). Szafka z szufladami zamykanymi na zamek centralny. Fronty szuflad malowane z na dowolny kolor z palety RAL. Fronty szuflad z uchwytem typu C, z podwójną ścianką wypełnione plastrem miodu, uszczelki gumowe pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). Ostatnia (dolna) szuflada głębsza, pozostałe o równej głębokości. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). 1 Wymiary: 1000x600x900mm(dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 28

29 2 SZAFA MEDYCZNA 2 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy:. Rok produkcji:. /NIE Szafa medyczna z podziałem, drzwi pełne Szafa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części pojedyncze drzwi otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego), front drzwi malowany na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi szafy zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. 8. Półki regulowane. 9. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. 10. Półka montowana na stałe Półka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi zaopatrzone w zamek dwupunktowy i komplet kluczy Wymiary: 600x470x2000 mm (dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 29

30 2 SZAFKA 2 SZT. Nazwa Producenta:.. Nr katalogowy: Rok produkcji:.. Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca. Szafka dwudrzwiowa w całości wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. /NIE 3. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Front drzwi malowany na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka wyposażona w zamek dwupunktowy i komplet kluczy. 10. Wymiary: 800x370x600 mm (dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych Wyrób jest dopuszczony do stosowania w Gwarancja min. 24 miesiące. 30

31 23. STÓŁ ROBOCZY 1 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy:. Rok produkcji:. /NIE Stół roboczy z półką Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół z półką dolną umieszczoną 140 mm od podłoża. Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wymiary: 1100x600x850mm (dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 2 STÓŁ ROBOCZY 1 SZT. Nazwa Producenta:. Nr katalogowy:. Rok produkcji:. /NIE Stół roboczy z basenem., Wartość oferowanych 31

32 Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. 3. Basen o głębokości 300 mm Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Stół z maskownicą z trzech stron, o wysokości 300 mm. Stół bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową. W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa. 10. Wymiary: 800x600x850mm (dłxszerxwys), podać Gwarancja min. 24 miesiące. 25. STÓŁ ROBOCZY 1 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Rok produkcji:. /NIE Stół roboczy szafką i półką. 3. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Po lewej stronie stół zabudowany szafką z pojedynczymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo (z lewej na prawą stronę), o długości 600 mm., Wartość oferowanych 32

33 5. 8. Szafka wyposażona w zamek i komplet kluczy Drzwi pełne, malowane na dowolny kolor RAL. Drzwi wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na wcisk (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. Drzwi szafki zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Szafka zaopatrzona w zamek dwupunktowy i komplet kluczy 9. Szafka wyposażona w jedną półkę Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół z półką dolną umieszczoną 140 mm od podłoża. Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wymiary: 1950x600x850 mm (dłxszerxwys), podać Gwarancja min. 24 miesiące. 33

34 2 STOLIK 2 SZT. Nazwa Producenta:. Nr katalogowy: Rok produkcji: Stolik ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z blatem zagłębionym i dwoma półkami montowanymi na stałe, zagłębionymi. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Blat i półki stolika wyposażone w relingi z czterech stron. Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Wymiary: 1115x870x1200 mm (dłxszerxwys) /NIE, podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 34

35 2 STÓŁ ROBOCZY 1 SZT. Nazwa Producenta:.. Nr katalogowy: Rok produkcji: /NIE Stół roboczy. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. 3. Stół wyposażony w jeden blat. 5. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu), połączenie nóżek w kształcie litery H. Wymiary: 1450x450x900 mm (dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 28. STÓŁ ROBOCZY 1 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Rok produkcji:. /NIE Stół roboczy., Wartość oferowanych 35

36 Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. 3. Stół wyposażony w jeden blat. 5. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu), połączenie nóżek w kształcie litery H. Wymiary: 1400x550x900 mm (dłxszerxwys), podać Gwarancja min. 24 miesiące. 29. STOLIK TYPU MAYO 4 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy:. Rok produkcji:. 3. Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. /NIE, Wartość oferowanych 36

37 5. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o Dopuszczalne obciążenie 15 kg. 9. Krawędzie zaokrąglone, 10. Wymiary: 740x490x960/1370mm (dł x szer x wys) Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz Deklaracja Zgodności CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty)., podać Gwarancja min. 24 miesiące. 30. STOLIK OPATRUNKOWY 2 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy:. Rok produkcji:. Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. /NIE 3. Odległość między blatami wynosi 445 mm. 5. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego., Wartość oferowanych 37

38 8. Wymiary blatu: 750x650 mm. 9. Wymiary: 865x720x880 mm (dłxszerxwys), podać Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz Deklaracja Zgodności CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące. 3 STOLIK OPATRUNKOWY 2 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Rok produkcji:.. Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. /NIE 3. Odległość między blatami wynosi 445 mm. 5. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach o średnicy fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. 8. Wymiary blatu: 1000x650 mm. 9. Wymiary: 1115x720x880mm(dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych 38

39 Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia r. (kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące. 3 REGAŁ LISTWOWY - 3 SZT. Nazwa Producenta:.. Nr katalogowy:.. Rok produkcji: 3. Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. /NIE 5. Wymiary: H-1800 mm (dł), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 39

40 33. REGAŁ LISTWOWY 1 SZT. Nazwa Producenta:. Nr katalogowy:.. Rok produkcji:. 3. Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Regał tworzą trzy listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał dostosowany do zawieszenia czterech rzędów wieszaków na obuwie. Jeden wieszak na obuwie złożony z 15 par haczyków do zawieszenia obuwia. /NIE 5. Regał łącznie na 60 pary obuwia. Wymiary: około 1650x300x1900mm (dłxszerxwys), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 40

41 3 REGAŁ LISTWOWY 2 SZT. Nazwa Producenta:.. Nr katalogowy: Rok produkcji:.. 3. Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał bez wyposażenia, z 2 haczykami (po 2 haczyki na jednej listwie czyli razem 4 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. /NIE 5. Wymiary: H-600mm (dł), podać, Wartość oferowanych Gwarancja min. 24 miesiące. 35. REGAŁ LISTWOWY 1 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy: Rok produkcji: Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. /NIE, Wartość oferowanych 41

42 3. Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał bez wyposażenia, z 5 haczykami (po 5 haczyków na jednej listwie czyli razem 10 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. 5. Wymiary: H-900 mm (dł), podać Gwarancja min. 24 miesiące. 3 REGAŁ MOBILNY NA FARTUCHY RTG 1 SZT. Nazwa Producenta: Nr katalogowy:.. Rok produkcji: Regał mobilny na fartuchy RTG wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. /NIE, Wartość oferowanych 3. Regał przeznaczony w 8 wieszaków na fartuchy RTG. Podstawa na czterech kółkach mm (dwa kółka z blokadą). Podstawa z półką zagłębioną 5. Regał wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia oraz stałą dolną półkę. Wymiary: 763x513x1500 mm (dłxszerxwys), podać 42

Wartość netto. Cena jedn. Netto. kpl.

Wartość netto. Cena jedn. Netto. kpl. Lp. opis wymiary (dłxszerxwys) w mm Cena jedn. Netto kpl. Wartość netto wartość VAT Wartość brutto 1. Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z jednym blatem zagłębionym montowanym

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34109-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne 2014/S 022-034109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

08/10/2013 S195 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. Polska-Katowice: Materiały medyczne

08/10/2013 S195 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. Polska-Katowice: Materiały medyczne 08/10/2013 S195 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Katowice: Materiały medyczne 2013/S 195-335892 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

1. Szafki stojące z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:

1. Szafki stojące z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe), w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: Załącznik nr 1a do SIWZ PZP-225/10/2015 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW: 1. Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według poniższej specyfikacji. Wyposażenie musi spełniać niżej wymienione parametry

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Wywóz odpadów - II Numer ogłoszenia: 342936-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 119-216904. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 119-216904. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216904-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 119-216904 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa sprzętu laboratoryjnego - III Numer ogłoszenia: 275718-2014;

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Odzież ochronna i zabezpieczająca 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Odzież ochronna i zabezpieczająca 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118359-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Odzież ochronna i zabezpieczająca 2016/S 068-118359 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156493-2013:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa materiałów opatrunkowych - II Numer ogłoszenia: 100030-2015;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych (fabrycznie nowych) dla Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych (fabrycznie nowych) dla Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Znak sprawy: GZS.MS.2.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa sprzętu laboratoryjnego - III Numer ogłoszenia: 77368-2016;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GZS.TI.3.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Elbląg: Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 5 pakietach. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Elbląg: Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 5 pakietach. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg, 16.09.2013 r. Oznaczenie sprawy 56/2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:206540-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 2014/S 117-206540 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

13/05/2014 S91 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

13/05/2014 S91 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 13/05/2014 S91 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Katowice: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2014/S 091-158784 Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa odczynników - XIV Numer ogłoszenia: 275792-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Katowice: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394559-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Usługi ubezpieczeniowe 2015/S 216-394559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiat Kościerski Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Nr sprawy: DPS.3431-2./11 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Materiały medyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Materiały medyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118350-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Materiały medyczne 2016/S 068-118350 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa leków antywirusowych. Numer ogłoszenia: 19208-2012; data

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Nieregularny transport osób 2016/S 073-127787. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Katowice: Nieregularny transport osób 2016/S 073-127787. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:127787-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Nieregularny transport osób 2016/S 073-127787 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Cena netto za 1 szt. VAT za 1 szt zł. Cena brutto za 1 szt zł

Cena netto za 1 szt. VAT za 1 szt zł. Cena brutto za 1 szt zł A. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Regał ze stali nierdzewnej do narzędzi (1 szt.) Cena netto za 1 szt VAT za 1 szt Cena brutto za 1 szt Lp. Opis parametrów wymaganych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA. istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 1. pozyskanie i zrywka drewna wielkowymiarowego, 2. pozyskanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-02-01 10:36 Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 44218-2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Odzież medyczna 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Odzież medyczna 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38098-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Odzież medyczna 2016/S 024-038098 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

na dostawę betonu towarowego w ilości 650 m 3 na modernizację (utwardzenienie) dróg na terenie Gminy Damnica

na dostawę betonu towarowego w ilości 650 m 3 na modernizację (utwardzenienie) dróg na terenie Gminy Damnica ZAMAWIAJĄCY GMINA DAMNICA ul. Górna 1 76-231 Damnica http://www.damnica.pl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę betonu towarowego w ilości 650 m 3 na modernizację (utwardzenienie)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa, dnia 11 września 2007 roku Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 strona internetowa: http://www.pca.gov.pl e-mail: przetarg@pca.gov.pl tel. + 48 22 355-70-00 fax.+ 48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Katowice: Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą poziomego zbiornika ciśnieniowego Numer ogłoszenia: 189464-2011; data zamieszczenia: 07.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 10 2011-06-03 08:42 Wyrzysk: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych, szwów chirurgicznych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP / 5 / 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA Doposażenie placu zabaw W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69-73 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa odczynnikăłw - XIII. Numer ogłoszenia: 242582-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa odczynnikăłw - XIII. Numer ogłoszenia: 242582-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katowice: Dostawa odczynnikăłw - XIII. Numer ogłoszenia: 242582-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tychy: Dostawa mebli biurowych i medycznych Numer ogłoszenia: 269612-2013; data zamieszczenia: 10.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa implantów i ekspanderów piersi oraz ekspanderów tkankowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa nowych mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Katowice: Dostosowanie sanitariatu Izby Przyjęć dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia: 4378-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 15020-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Działu Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Dostawa mebli medycznych w 4 pakietach dla Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Kolnie Numer ogłoszenia: 225038-2011; data zamieszczenia: 01.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa nowych mebli biurowych i krzeseł do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiat Kościerski Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu Nr sprawy: DPS.BO.272.1.1.2016 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Siemiatycze dnia 01.06.2017r Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych Nr sprawy: 38/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Strona 1 z 7 Chorzów: Zakup i dostawa obuwia ochronnego dla pracowników medycznych SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Numer ogłoszenia: 264352-2010; data zamieszczenia: 25.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.wroc.pl Wrocław: Dostawa środków czystości-dogrywka; USK/DZP/PN- 202/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Leasing operacyjny ambulansów drogowych typu A1-2 szt. i typu A2-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO I OSOBOWO- TOWAROWEGO DO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PAŃSTWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sejny: Dostawa wyrobów medycznych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sejny: Dostawa wyrobów medycznych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Sejny: Dostawa wyrobów medycznych. Numer ogłoszenia: 202988-2015; data zamieszczenia: 08.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

:08

:08 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwyrzysk.com/przetargi/dostawy.html Wyrzysk: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sosnowiec: Wykonanie, dostawa i montaż mebli dla potrzeb Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 242109-2014; data zamieszczenia: 21.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Iłża: Dostawa wyrobów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 10 grudnia 2012r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa nowych mebli biurowych i krzeseł do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks Ełk: dostawa aparatów KTG dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 30796-2012; data zamieszczenia: 01.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Ełk: dostawa aparatów KTG dla Pro-Medica w Ełku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Katowice: DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH 3 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH 3 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katowice: DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH 3 Numer ogłoszenia: 157998-2012; data zamieszczenia: 16.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl Poznań: Dostawa mebli i krzeseł biurowych dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Zakup i dostawy zamkniętego systemu do pobierania krwi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo