Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA"

Transkrypt

1 Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Fundusz Po yczkowy dzia a jako wyodr bniona ksi gowo i organizacyjnie jednostka w strukturze Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, powo ana w celu u atwienia prowadzenia dzia alno ci gospodarczej poprzez udzielania po yczek na rozwój dzia alno ci gospodarczej przedsi biorcom maj cym utrudniony dost p do finansowania zewn trznego. Zasi g dzia ania Funduszu obejmuje teren województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzgl dnieniem powiatu bi gorajskiego oraz powiatów s siaduj cych: tomaszowskiego, zamojskiego i janowskiego D ugofalowym celem powo ania Funduszu jest rozwój ekonomiczny regionu Bi goraja i Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju mo liwie du ej liczby przedsi biorstw. Po yczki z Funduszu udzielane s w oparciu o rodki w asne oraz uzyskane z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsi biorczo ci na dokapitalizowanie Funduszu Po yczkowego BARR SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu poszczególne terminy otrzymuj nast puj ce znaczenie: 1.1. Fundusz jest to samodzielna, wyodr bniona z BARR SA organizacyjnie jednostka, która zajmuje si zarz dzaniem rodkami przeznaczonymi na po yczki na finansowanie dzia alno ci gospodarczej zgodnie z tre ci niniejszego Regulaminu Komisja Kwalifikacyjna stanowi wyspecjalizowany organ Funduszu zajmuj cy si procedur oceny wniosków oraz udzielania po yczek przedsi biorcom Klient jest to osoba fizyczna zamierzaj ca rozpocz dzia alno gospodarcz oraz mikro, ma y i redni przedsi biorca o którym mowa w art. 2 a nr I do Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia r. uznaj ce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz dzenie w sprawie wy cze blokowych), realizuj cy przedsi wzi cie na terenie obj tych zasi giem dzia ania Funduszu. 1.. Po yczkobiorca klient, któremu przyznano po yczk Po yczkodawca Bi gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (BARR SA). 2. Terminy wymienione w punkcie 1. maj równie zastosowanie dla ca o ci dokumentacji formalno prawnej Funduszu. 2. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SI O PO YCZK 1. Po yczka z Funduszu Po yczkowego mo e by udzielona wy cznie mikro, ma ym i rednim przedsi biorstwom, spe niaj cym kryteria okre lone w art. 2 a I do Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia r. uznaj ce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz dzenie w sprawie wy cze blokowych), realizuj cym przedsi wzi cia na terenie obj tym zasi giem dzia ania Funduszu, przy czym: 1

2 1.1. Przedsi biorstwa te musz znajdowa si w tzw. wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy pa stwa na wspieranie inwestycji kapita u podwy szonego ryzyka w ma ych i rednich przedsi biorstwach (2006/C/19/02) Przedsi biorstwa te nie mog spe nia kryteriów przedsi biorstwa zagro onego, zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotycz cych pomocy pa stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro onych przedsi biorstw (Dz. Urz. C 2, z r., str. 2-17) Projekty przedsi biorstw finansowane przez Fundusz musz by w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej oraz osób zarz dzaj cych Funduszem ekonomicznie uzasadnione 2. W przypadku gdy o po yczk ubiega si osoba fizyczna zamierzaj ca rozpocz dzia alno gospodarcz podpisanie Umowy i wyp ata Po yczki mo e nast pi po zarejestrowaniu dzia alno ci gospodarczej oraz przed o eniu dokumentów rejestracyjnych w Funduszu, przy równoczesnym spe nieniu kryteriów okre lonych w pkt OPROCENTOWANIE PO YCZEK 1. Po yczki s oprocentowane wed ug sta ej rocznej stopy procentowej b d c sum : - stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowi zuj cej stopy bazowej oraz mar y ustalonej w oparciu komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C1 z r. str.6), obowi zuj cej w dniu udzielenia po yczki, - mar y Funduszu w wysoko ci od 0 do 3 punktów procentowych, ustalanej ka dorazowo przez Komisj Kwalifikacyjn w zale no ci od oceny ryzyka finansowanego przedsi wzi cia. 2. Odsetki naliczane b d od kapita u po yczki pozostaj cego do sp acenia, pocz wszy od dnia pobrania do dnia poprzedzaj cego dzie sp aty. 3. Stopa dziennego oprocentowania wynosi odpowiednio 1/365 sta ej rocznej stopy procentowej okre lonej zgodnie z pkt. 1.. ZASADY UDZIELANIA PO YCZEK 1. Po yczka mo e by przeznaczona na finansowanie przedsi wzi gospodarczych zwi zanych z bie ca i inwestycyjn dzia alno ci gospodarcz. Po yczka nie mo e by udzielona na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym. 2. Wysoko po yczki nie mo e przekroczy kwoty z (s ownie: sto dwadzie cia tysi cy). 3. Okres sp aty po yczki nie mo e przekroczy 60 miesi cy.. W przypadku po yczek na sfinansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymagany jest wk ad w asny Po yczkobiorcy w wysoko ci 20% kosztów przedsi wzi cia. 5. Od udzielanych po yczek pobierana jest jednorazowa prowizja w wysoko ci od 0,5%-2% kwoty udzielonej po yczki. 6. Prowizja od po yczek udzielanych przedsi biorcom rozpoczynaj cym i prowadz cym dzia alno gospodarcz krócej ni 3-m-ce wynosi 0,5%. 7. Warunki udzielenia i sp aty po yczki s okre lone w Umowie zawieranej z Po yczkobiorc 2

3 5. PROCEDURA UBIEGANIA SI O PO YCZK 1. Po yczki przyznawane s na podstawie wniosku. Wnioski o po yczk sk adane do Funduszu musz by kompletne i zawiera wszystkie wymagane za czniki, wyszczególnionych zgodnie z list szczegó owych za czników do wniosku. 2. Wniosek podlega analizie w Funduszu pod k tem: 2.1. zgodno ci z formalnymi wymogami Regulaminu 2.2. stanu przygotowania przedsi wzi cia do realizacji 2.3. efektywno ci ekonomiczno finansowej przedsi wzi cia 2.. realno ci i szans zaistnienia przedsi wzi cia na lokalnym rynku 2.5. zabezpiecze 2.6. stanu przygotowania wnioskodawcy 3. Kondycj finansow Po yczkobiorcy okre la si poprzez analiz : 3.1. posiadanego maj tku trwa ego i obrotowego 3.2. zdolno ci produkcyjnej i mo liwych rynków zbytu 3.3. wyników finansowych za poprzednie okresy dzia alno ci 3.. przedstawionej p ynno ci finansowej 3.5. rentowno ci produkcji, b d wiadczonych us ug 3.6. opinii banku prowadz cego obs ug rachunków 3.7. za wiadczenia z Urz du Skarbowego i ZUS. Na podstawie dokumentów przed o onych przez Po yczkobiorc Fundusz dokonuje oceny merytorycznej wniosku i mo liwo ci sp aty po yczki w okre lonym terminie. Po yczki s udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niesp acenia oraz po ustanowieniu na jej podstawie w a ciwego zabezpieczenia. 5. Równolegle z przeprowadzan analiz wniosku pracownik Funduszu przeprowadza wizytacj w miejscu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w celu weryfikacji i uzupe nienia informacji zawartych we wniosku. 6. Wnioski o po yczk rozpatrywane s w terminie 1 miesi ca. 7. Uruchomienie rodków Po yczki nast puje po podpisaniu Umowy Po yczki i ustanowieniu zabezpiecze. Wyp ata nast puje w formie bezgotówkowej na wskazany przez Po yczkobiorc rachunek bankowy. 6. ZABEZPIECZENIE 1. Udzielenie po yczki uzale nione jest od ustanowienia prawnego zabezpieczenia sp aty po yczki. 2. Na zabezpieczenie wykonania swoich zobowi za z tytu u Po yczki, Po yczkobiorca obligatoryjnie wystawi w chwili zawarcia Umowy Po yczki weksel w asny in blanco wraz z deklaracj wekslow. 3. Pozosta e zabezpieczenia po yczki mog by nast puj ce: por czenie cywilne lub por czenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych, przelew wierzytelno ci, w tym z tytu u umowy ubezpieczenia, blokada rodków na rachunkach bankowych, przew aszczenie rzeczy ruchomych, zastaw, w tym zastaw rejestrowy, hipoteka, inne zabezpieczenia przewidziane przez przepisy prawa.. Dopuszcza si zastosowanie weksla In blanco jako jedynej formy zabezpieczenia je eli kwota Po yczki nie przekracza z. 3

4 5. Wszelkie op aty zwi zane z ustanowieniem zabezpieczenia obci aj Po yczkobiorc. 6. Por czycielem mo e by wy cznie osoba, która wykaza a, e rozumie i akceptuje Umow Po yczki oraz konieczno terminowego regulowania wszelkich zobowi za Po yczkobiorcy wobec Po yczkodawcy. Por czyciel zobowi zuje si do sp acania pozostaj cych do zap aty rat za Po yczkobiorc w przypadku, gdyby z jakiejkolwiek przyczyny zaprzesta on dalszej sp aty. 7. Weksel jest zwracany Po yczkobiorcy za pokwitowaniem, niezw ocznie po wykonaniu wszelkich zobowi za wynikaj cych z Umowy Po yczki lub zniszczony komisyjnie w siedzibie Spó ki w przypadku nie odebrania weksla przez wystawc, po uprzednim zawiadomieniu o odbiorze. 8. Warto nieruchomo ci maj cej stanowi zabezpieczenie sp aty po yczki ustala si na podstawie aktualnego operatu szacunkowego sporz dzonego przez uprawnionego rzeczoznawc maj tkowego (w terminie do 1 roku od daty wp ywu wniosku o po yczk do Funduszu) z uwzgl dnieniem zapisów wynikaj cych z Ksi gi Wieczystej nieruchomo ci (odpis do 1 miesi ca od daty wp ywu wniosku). Dodatkowe zabezpieczenie stanowi przelew wierzytelno ci z umowy ubezpieczenia budynków i budowli znajduj cych si na tej nieruchomo ci. 9. W przypadku mo liwo ci wyceny nieruchomo ci przez pracownika Funduszu na podstawie ceny redniej za metr kwadratowy dla danego typu nieruchomo ci istnieje mo liwo odst pienia od konieczno ci sporz dzania operatu szacunkowego. 10. Warto rzeczy ruchomej maj cej stanowi zabezpieczenie sp aty po yczki ustala si na podstawie porównania cen. 11. Dodatkowe zabezpieczenie do zabezpieczenia rzeczowego na rzeczach ruchomych winien stanowi przelew wierzytelno ci z umowy ubezpieczenia, a w przypadku pojazdów polisy ubezpieczenia AC. 12. Pracownik Funduszu mo e za da dokumentów potwierdzaj cych, i rzeczy ruchome proponowane na zabezpieczenie sp aty po yczki s wolne od obci e, np. w postaci zastawu rejestrowego, czy zastawu s dowego. 7. SP ATA PO YCZKI 1. Raty Po yczki i odsetki sp acane s zgodnie z Harmonogramem sp at stanowi cym za cznik do Umowy Po yczki, w ratach miesi cznych na rachunek bankowy lub w kasie Po yczkodawcy. 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Po yczkobiorcy Fundusz w drodze zapisu w Umowie Po yczki, mo e odroczy na czas okre lony sp at raty, zawieraj cej kapita Po yczki, maksymalnie do 3 miesi cy. Okres karencji jest wliczany do okresu sp aty Po yczki. 3. Odsetki od Po yczki b d naliczane i p atne tak e w okresie karencji.. Po yczkobiorca mo e sp aci ca o lub cz Po yczki w terminie wcze niejszym, ni ustalony w Umowie Po yczki bez wcze niejszego powiadamiania Funduszu. 5. W przypadku wcze niejszej sp aty cz ci kapita u Po yczki Po yczkodawca przeka e Po yczkobiorcy nowy Harmonogram sp at, okre laj cy now wysoko rat kapita owoodsetkowych. 6. Sp aty Po yczki zaliczane s w pierwszej kolejno ci na poczet nale nych odsetek, a nast pnie na poczet kapita u Po yczki. 7. W przypadku opó nienia w sp acie którejkolwiek z rat Po yczki, Po yczkodawca b dzie nalicza odsetki karne od zad u enia przeterminowanego w wysoko ci 200% oprocentowania po yczki okre lonego w umowie.

5 8. ZOBOWI ZANIA PO YCZKOBIORCY 1. Po yczkobiorca jest zobowi zany do: 1.1. wykorzystania Po yczki zgodnie z celem, na który zosta a udzielona; 1.2. niezaci gania w okresie obowi zywania Umowy Po yczki, bez uprzedniej pisemnej zgody Po yczkodawcy, adnych innych po yczek ani kredytów, ani udzielania por cze, w tym por cze wekslowych, gwarancji sp aty Po yczki lub wykonania innego zobowi zania przez osoby trzecie, ani te jakiegokolwiek obci ania swojego maj tku; 1.3. udzielania w ci gu trzech dni, prawdziwych, wyczerpuj cych i terminowych wyja nie i udost pniania wszelkich danych przez Po yczkodawc dokumentów i za wiadcze dotycz cych przedmiotu Po yczki lub sytuacji Po yczkobiorcy oraz Por czycieli; 1.. terminowej zap aty wszelkich podatków, sk adek ZUS i innych obci e publicznoprawnych; 1.5. powiadamiania Po yczkodawcy o ka dej zmianie stanu cywilnego, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu firmy lub numeru telefonu. 2. Ponadto Po yczkobiorca i Por czyciele s zobowi zani do natychmiastowego powiadamiania Po yczkodawcy o ka dym zdarzeniu, które mo e niekorzystnie wp yn na ich zdolno do terminowej sp aty Po yczki, a w szczególno ci o istotnym pogorszeniu si ich stanu maj tkowego. 3. Po yczkobiorca wyra a zgod na udost pnianie prowadzonych ksi g handlowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji pozostaj cych w zwi zku z prowadzon dzia alno ci. Dokumenty i informacje udost pniane b d na ka de danie dyrektora Funduszu i/lub Komisji, którzy dzia a mog tak e przez swoich przedstawicieli.. Po yczkobiorca jest zobowi zany umo liwi Po yczkodawcy kontrol sposobu wykorzystania Po yczki, m.in. przez dostarczenie Po yczkodawcy, na jego danie, odpowiednich dokumentów i wyja nie, a tak e umo liwienie przedstawicielom Po yczkodawcy dokonania oceny przedsi biorstwa w siedzibie lub zak adzie Po yczkobiorcy. 5. W okresie od momentu udzielenia Po yczki do czasu sp aty zobowi za wraz z odsetkami, ka dy rodek trwa y nabyty w jej ramach mo e by u ytkowany wy cznie przez Po yczkobiorc (nie mo e by sprzedany lub oddany w u ytkowanie innemu podmiotowi). W wyj tkowych sytuacjach Po yczkobiorca mo e wyst pi o udzielenie zgody na sprzeda lub zagospodarowanie finansowanych rodków trwa ych w inny sposób. Zgoda na dokonanie transakcji oraz okre lenie jej warunków nale do wy cznej kompetencji Komisji. 9. WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Po yczkodawca mo e wypowiedzie Umow Po yczki z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia i za da sp aty Po yczki wraz z odsetkami tak zaleg ymi, jak i bie cymi, a tak e przyst pi do realizacji zabezpieczenia Po yczki, je eli Po yczkobiorca naruszy postanowienia Umowy Po yczki lub Regulaminu, a w szczególno ci gdy: - Po yczka zosta a wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem - Po yczkobiorca z o y fa szywe dokumenty lub przedstawi fa szywe dane po uzyskaniu po yczki - Po yczkobiorca utraci zdolno do terminowej sp aty rat - Po yczkobiorca zawiesi lub zaprzesta prowadzenia dzia alno ci gospodarczej - znacznie zmniejszy si warto zabezpieczenia - wyst pi opó nienia w sp acie Po yczki powy ej 30 dni. 2. Po up ywie okresu wypowiedzenia Po yczkobiorca jest zobowi zany zap aci od kwoty zad u enia z tytu u niesp aconej po yczki odsetki wed ug obowi zuj cej w BARR SA stawki 5

6 oprocentowania dla zad u enia przeterminowanego, tj. w wysoko ci 200% stopy oprocentowania okre lonej w Umowie Po yczki. 10. POSTANOWIENIA KO COWE 1. czna kwota aktualnych po yczek przyznanych jednemu podmiotowi gospodarczemu nie mo e przekroczy 3% sumy rodków Funduszu Po yczkowego. 2. Fundusz mo e pobiera op aty i prowizje za realizacj procedury udzielania po yczki oraz odsetki od niej. Stawki op at i prowizji s okre lane decyzj Rady Nadzorczej Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. 3. BARR SA zobowi zuje si do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów uprawnionych do ubiegania si o po yczk.. Spory spowodowane dzia aniami uczestnika Funduszu wbrew niniejszemu Regulaminowi poddaje si pod rozstrzygni cie s du powszechnego w a ciwego dla miasta Bi goraja. 5. Po yczkodawca udziela po yczek dla indywidualnych po yczkobiorców na podstawie zawieranych z nimi Umów, a Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek stanowi integraln cz takich umów. 6. Warunki danej po yczki, które nie zosta y okre lone w Regulaminie, a w szczególno ci: kwota Po yczki, oprocentowanie, wysoko op at i prowizji oraz sposób sp at okre la Umowa Po yczki i Harmonogram sp at. 7. Prowizja administracyjna w wysoko ci okre lonej w Umowie Po yczki, mo e by potr cona z kwoty Po yczki przy jej przekazywaniu. 8. Umowa Po yczki jest zwolniona od podatku od czynno ci cywilnoprawnych na podstawie art.2 ust. ustawy o podatku od czynno ci cywilnoprawnych. 9. W przypadku rozbie no ci przy interpretacji postanowie Umowy Po yczki i Szczegó owego Regulaminu, Postanowienia Umowy maj pierwsze stwo. 10. W sprawach nieuregulowanych Umow Po yczki lub Regulaminem stosuje si obowi zuj ce przepisy prawa. 6

Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR SA Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Pożyczka Globalna

Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR SA Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Pożyczka Globalna do procedury P0 P0/Z 03 PN:EN ISO 900:2009 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR SA Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Pożyczka Globalna PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A.

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. REGULAMIN UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. W WARSZAWIE Spis treści : Strona 1 1.Postanowienia wstępne. 3-4 2.Zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: 1. Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Typy Kredytów Bankowych

Typy Kredytów Bankowych Typy Kredytów Bankowych Kredyt Rodzaje kredytów Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt dyskontowy Kredyt lombardowy Kredyt kart kredytowych Kredyt hipoteczny Rodzaje kredytów Procedura kredytowa Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO

REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO Wydanie 27.05.2011 I. OGÓLNE ZASADY DZIA ANIA 1. Forma prawna Fundusz dzia a w strukturze Podlaskiej Fundacji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy DAT-2151-1/08 Jelenia Góra dnia 21.02.2008 r. wg rozdzielnika WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu PoŜyczkowego

Regulamin Funduszu PoŜyczkowego Regulamin Funduszu PoŜyczkowego działającego w ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Tarnów, wrzesień 2008 rok Wydanie 5 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA

REGULAMIN KREDYTOWANIA REGULAMIN KREDYTOWANIA OŁAWA, GRUDZIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania kredytów na działalność gospodarczą... str. 5 ROZDZIAŁ III

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka III Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KALISKA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KALISKA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KALISKA WSTĘP Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w niniejszym regulaminie ustala zasady ubiegania się, udzielania oraz korzystania z pożyczki KALISKA. Udzielane

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Fundusz Pożyczkowy dla Województwa Mazowieckiego w ramach Inicjatywy Jeremie

Regulamin udzielania pożyczek Fundusz Pożyczkowy dla Województwa Mazowieckiego w ramach Inicjatywy Jeremie Regulamin udzielania pożyczek Fundusz Pożyczkowy dla Województwa Mazowieckiego w ramach Inicjatywy Jeremie 2 Regulamin udzielania pożyczek Regulamin udzielania pożyczek 3 Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu Kowal, marzec 2006r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...s. 3 Rozdział 2 Zasady i warunki udzielania kredytów...5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: przeprowadzenie audytu zerowego wraz z benchmarkingiem działań komunikacyjnych Agencji w obszarze Internetu, w tym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek

Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. ... zał cznik nr 1 Kwota, okres oraz cel kredytowania 2.677.453,53 zł

WZÓR UMOWA NR. ... zał cznik nr 1 Kwota, okres oraz cel kredytowania 2.677.453,53 zł UMOWA NR. W dniu... r. pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, posiadającą nr NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166: reprezentowaną przez: zwaną dalej Kredytobiorcą a... będącym płatnikiem

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Regulamin udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Śląska

Tekst Jednolity Regulamin udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Śląska Tekst Jednolity Regulamin udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Śląska Preambuła Spółka do Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Baden-Württemberg International działająca na zlecenie Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi pracodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi pracodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval);

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości - dofinansowanie Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto Miesięczna rata leasingowa 34... Cena brutto. Podatek VAT

Wartość brutto Miesięczna rata leasingowa 34... Cena brutto. Podatek VAT Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 3 października 2014 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa Urząd Skarbowy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 6 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS PRZEZ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCHR) INSTRUKCJA K-048/1 obowiązuje od 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU Data wpływu wniosku: Numer wniosku Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450.000,00zł na sfinansowanie inwestycji

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450.000,00zł na sfinansowanie inwestycji Lipowiec Kościelny, 06.11.2015r. RFN.3021.59.1.2015... (Nazwa i adres oferenta) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego Wójta Gminy Lipowiec Kościelny zapraszam do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo