Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA"

Transkrypt

1 Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Fundusz Po yczkowy dzia a jako wyodr bniona ksi gowo i organizacyjnie jednostka w strukturze Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, powo ana w celu u atwienia prowadzenia dzia alno ci gospodarczej poprzez udzielania po yczek na rozwój dzia alno ci gospodarczej przedsi biorcom maj cym utrudniony dost p do finansowania zewn trznego. Zasi g dzia ania Funduszu obejmuje teren województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzgl dnieniem powiatu bi gorajskiego oraz powiatów s siaduj cych: tomaszowskiego, zamojskiego i janowskiego D ugofalowym celem powo ania Funduszu jest rozwój ekonomiczny regionu Bi goraja i Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju mo liwie du ej liczby przedsi biorstw. Po yczki z Funduszu udzielane s w oparciu o rodki w asne oraz uzyskane z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsi biorczo ci na dokapitalizowanie Funduszu Po yczkowego BARR SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu poszczególne terminy otrzymuj nast puj ce znaczenie: 1.1. Fundusz jest to samodzielna, wyodr bniona z BARR SA organizacyjnie jednostka, która zajmuje si zarz dzaniem rodkami przeznaczonymi na po yczki na finansowanie dzia alno ci gospodarczej zgodnie z tre ci niniejszego Regulaminu Komisja Kwalifikacyjna stanowi wyspecjalizowany organ Funduszu zajmuj cy si procedur oceny wniosków oraz udzielania po yczek przedsi biorcom Klient jest to osoba fizyczna zamierzaj ca rozpocz dzia alno gospodarcz oraz mikro, ma y i redni przedsi biorca o którym mowa w art. 2 a nr I do Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia r. uznaj ce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz dzenie w sprawie wy cze blokowych), realizuj cy przedsi wzi cie na terenie obj tych zasi giem dzia ania Funduszu. 1.. Po yczkobiorca klient, któremu przyznano po yczk Po yczkodawca Bi gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (BARR SA). 2. Terminy wymienione w punkcie 1. maj równie zastosowanie dla ca o ci dokumentacji formalno prawnej Funduszu. 2. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SI O PO YCZK 1. Po yczka z Funduszu Po yczkowego mo e by udzielona wy cznie mikro, ma ym i rednim przedsi biorstwom, spe niaj cym kryteria okre lone w art. 2 a I do Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia r. uznaj ce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz dzenie w sprawie wy cze blokowych), realizuj cym przedsi wzi cia na terenie obj tym zasi giem dzia ania Funduszu, przy czym: 1

2 1.1. Przedsi biorstwa te musz znajdowa si w tzw. wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy pa stwa na wspieranie inwestycji kapita u podwy szonego ryzyka w ma ych i rednich przedsi biorstwach (2006/C/19/02) Przedsi biorstwa te nie mog spe nia kryteriów przedsi biorstwa zagro onego, zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotycz cych pomocy pa stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro onych przedsi biorstw (Dz. Urz. C 2, z r., str. 2-17) Projekty przedsi biorstw finansowane przez Fundusz musz by w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej oraz osób zarz dzaj cych Funduszem ekonomicznie uzasadnione 2. W przypadku gdy o po yczk ubiega si osoba fizyczna zamierzaj ca rozpocz dzia alno gospodarcz podpisanie Umowy i wyp ata Po yczki mo e nast pi po zarejestrowaniu dzia alno ci gospodarczej oraz przed o eniu dokumentów rejestracyjnych w Funduszu, przy równoczesnym spe nieniu kryteriów okre lonych w pkt OPROCENTOWANIE PO YCZEK 1. Po yczki s oprocentowane wed ug sta ej rocznej stopy procentowej b d c sum : - stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowi zuj cej stopy bazowej oraz mar y ustalonej w oparciu komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C1 z r. str.6), obowi zuj cej w dniu udzielenia po yczki, - mar y Funduszu w wysoko ci od 0 do 3 punktów procentowych, ustalanej ka dorazowo przez Komisj Kwalifikacyjn w zale no ci od oceny ryzyka finansowanego przedsi wzi cia. 2. Odsetki naliczane b d od kapita u po yczki pozostaj cego do sp acenia, pocz wszy od dnia pobrania do dnia poprzedzaj cego dzie sp aty. 3. Stopa dziennego oprocentowania wynosi odpowiednio 1/365 sta ej rocznej stopy procentowej okre lonej zgodnie z pkt. 1.. ZASADY UDZIELANIA PO YCZEK 1. Po yczka mo e by przeznaczona na finansowanie przedsi wzi gospodarczych zwi zanych z bie ca i inwestycyjn dzia alno ci gospodarcz. Po yczka nie mo e by udzielona na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym. 2. Wysoko po yczki nie mo e przekroczy kwoty z (s ownie: sto dwadzie cia tysi cy). 3. Okres sp aty po yczki nie mo e przekroczy 60 miesi cy.. W przypadku po yczek na sfinansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym wymagany jest wk ad w asny Po yczkobiorcy w wysoko ci 20% kosztów przedsi wzi cia. 5. Od udzielanych po yczek pobierana jest jednorazowa prowizja w wysoko ci od 0,5%-2% kwoty udzielonej po yczki. 6. Prowizja od po yczek udzielanych przedsi biorcom rozpoczynaj cym i prowadz cym dzia alno gospodarcz krócej ni 3-m-ce wynosi 0,5%. 7. Warunki udzielenia i sp aty po yczki s okre lone w Umowie zawieranej z Po yczkobiorc 2

3 5. PROCEDURA UBIEGANIA SI O PO YCZK 1. Po yczki przyznawane s na podstawie wniosku. Wnioski o po yczk sk adane do Funduszu musz by kompletne i zawiera wszystkie wymagane za czniki, wyszczególnionych zgodnie z list szczegó owych za czników do wniosku. 2. Wniosek podlega analizie w Funduszu pod k tem: 2.1. zgodno ci z formalnymi wymogami Regulaminu 2.2. stanu przygotowania przedsi wzi cia do realizacji 2.3. efektywno ci ekonomiczno finansowej przedsi wzi cia 2.. realno ci i szans zaistnienia przedsi wzi cia na lokalnym rynku 2.5. zabezpiecze 2.6. stanu przygotowania wnioskodawcy 3. Kondycj finansow Po yczkobiorcy okre la si poprzez analiz : 3.1. posiadanego maj tku trwa ego i obrotowego 3.2. zdolno ci produkcyjnej i mo liwych rynków zbytu 3.3. wyników finansowych za poprzednie okresy dzia alno ci 3.. przedstawionej p ynno ci finansowej 3.5. rentowno ci produkcji, b d wiadczonych us ug 3.6. opinii banku prowadz cego obs ug rachunków 3.7. za wiadczenia z Urz du Skarbowego i ZUS. Na podstawie dokumentów przed o onych przez Po yczkobiorc Fundusz dokonuje oceny merytorycznej wniosku i mo liwo ci sp aty po yczki w okre lonym terminie. Po yczki s udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niesp acenia oraz po ustanowieniu na jej podstawie w a ciwego zabezpieczenia. 5. Równolegle z przeprowadzan analiz wniosku pracownik Funduszu przeprowadza wizytacj w miejscu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w celu weryfikacji i uzupe nienia informacji zawartych we wniosku. 6. Wnioski o po yczk rozpatrywane s w terminie 1 miesi ca. 7. Uruchomienie rodków Po yczki nast puje po podpisaniu Umowy Po yczki i ustanowieniu zabezpiecze. Wyp ata nast puje w formie bezgotówkowej na wskazany przez Po yczkobiorc rachunek bankowy. 6. ZABEZPIECZENIE 1. Udzielenie po yczki uzale nione jest od ustanowienia prawnego zabezpieczenia sp aty po yczki. 2. Na zabezpieczenie wykonania swoich zobowi za z tytu u Po yczki, Po yczkobiorca obligatoryjnie wystawi w chwili zawarcia Umowy Po yczki weksel w asny in blanco wraz z deklaracj wekslow. 3. Pozosta e zabezpieczenia po yczki mog by nast puj ce: por czenie cywilne lub por czenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych, przelew wierzytelno ci, w tym z tytu u umowy ubezpieczenia, blokada rodków na rachunkach bankowych, przew aszczenie rzeczy ruchomych, zastaw, w tym zastaw rejestrowy, hipoteka, inne zabezpieczenia przewidziane przez przepisy prawa.. Dopuszcza si zastosowanie weksla In blanco jako jedynej formy zabezpieczenia je eli kwota Po yczki nie przekracza z. 3

4 5. Wszelkie op aty zwi zane z ustanowieniem zabezpieczenia obci aj Po yczkobiorc. 6. Por czycielem mo e by wy cznie osoba, która wykaza a, e rozumie i akceptuje Umow Po yczki oraz konieczno terminowego regulowania wszelkich zobowi za Po yczkobiorcy wobec Po yczkodawcy. Por czyciel zobowi zuje si do sp acania pozostaj cych do zap aty rat za Po yczkobiorc w przypadku, gdyby z jakiejkolwiek przyczyny zaprzesta on dalszej sp aty. 7. Weksel jest zwracany Po yczkobiorcy za pokwitowaniem, niezw ocznie po wykonaniu wszelkich zobowi za wynikaj cych z Umowy Po yczki lub zniszczony komisyjnie w siedzibie Spó ki w przypadku nie odebrania weksla przez wystawc, po uprzednim zawiadomieniu o odbiorze. 8. Warto nieruchomo ci maj cej stanowi zabezpieczenie sp aty po yczki ustala si na podstawie aktualnego operatu szacunkowego sporz dzonego przez uprawnionego rzeczoznawc maj tkowego (w terminie do 1 roku od daty wp ywu wniosku o po yczk do Funduszu) z uwzgl dnieniem zapisów wynikaj cych z Ksi gi Wieczystej nieruchomo ci (odpis do 1 miesi ca od daty wp ywu wniosku). Dodatkowe zabezpieczenie stanowi przelew wierzytelno ci z umowy ubezpieczenia budynków i budowli znajduj cych si na tej nieruchomo ci. 9. W przypadku mo liwo ci wyceny nieruchomo ci przez pracownika Funduszu na podstawie ceny redniej za metr kwadratowy dla danego typu nieruchomo ci istnieje mo liwo odst pienia od konieczno ci sporz dzania operatu szacunkowego. 10. Warto rzeczy ruchomej maj cej stanowi zabezpieczenie sp aty po yczki ustala si na podstawie porównania cen. 11. Dodatkowe zabezpieczenie do zabezpieczenia rzeczowego na rzeczach ruchomych winien stanowi przelew wierzytelno ci z umowy ubezpieczenia, a w przypadku pojazdów polisy ubezpieczenia AC. 12. Pracownik Funduszu mo e za da dokumentów potwierdzaj cych, i rzeczy ruchome proponowane na zabezpieczenie sp aty po yczki s wolne od obci e, np. w postaci zastawu rejestrowego, czy zastawu s dowego. 7. SP ATA PO YCZKI 1. Raty Po yczki i odsetki sp acane s zgodnie z Harmonogramem sp at stanowi cym za cznik do Umowy Po yczki, w ratach miesi cznych na rachunek bankowy lub w kasie Po yczkodawcy. 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Po yczkobiorcy Fundusz w drodze zapisu w Umowie Po yczki, mo e odroczy na czas okre lony sp at raty, zawieraj cej kapita Po yczki, maksymalnie do 3 miesi cy. Okres karencji jest wliczany do okresu sp aty Po yczki. 3. Odsetki od Po yczki b d naliczane i p atne tak e w okresie karencji.. Po yczkobiorca mo e sp aci ca o lub cz Po yczki w terminie wcze niejszym, ni ustalony w Umowie Po yczki bez wcze niejszego powiadamiania Funduszu. 5. W przypadku wcze niejszej sp aty cz ci kapita u Po yczki Po yczkodawca przeka e Po yczkobiorcy nowy Harmonogram sp at, okre laj cy now wysoko rat kapita owoodsetkowych. 6. Sp aty Po yczki zaliczane s w pierwszej kolejno ci na poczet nale nych odsetek, a nast pnie na poczet kapita u Po yczki. 7. W przypadku opó nienia w sp acie którejkolwiek z rat Po yczki, Po yczkodawca b dzie nalicza odsetki karne od zad u enia przeterminowanego w wysoko ci 200% oprocentowania po yczki okre lonego w umowie.

5 8. ZOBOWI ZANIA PO YCZKOBIORCY 1. Po yczkobiorca jest zobowi zany do: 1.1. wykorzystania Po yczki zgodnie z celem, na który zosta a udzielona; 1.2. niezaci gania w okresie obowi zywania Umowy Po yczki, bez uprzedniej pisemnej zgody Po yczkodawcy, adnych innych po yczek ani kredytów, ani udzielania por cze, w tym por cze wekslowych, gwarancji sp aty Po yczki lub wykonania innego zobowi zania przez osoby trzecie, ani te jakiegokolwiek obci ania swojego maj tku; 1.3. udzielania w ci gu trzech dni, prawdziwych, wyczerpuj cych i terminowych wyja nie i udost pniania wszelkich danych przez Po yczkodawc dokumentów i za wiadcze dotycz cych przedmiotu Po yczki lub sytuacji Po yczkobiorcy oraz Por czycieli; 1.. terminowej zap aty wszelkich podatków, sk adek ZUS i innych obci e publicznoprawnych; 1.5. powiadamiania Po yczkodawcy o ka dej zmianie stanu cywilnego, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu firmy lub numeru telefonu. 2. Ponadto Po yczkobiorca i Por czyciele s zobowi zani do natychmiastowego powiadamiania Po yczkodawcy o ka dym zdarzeniu, które mo e niekorzystnie wp yn na ich zdolno do terminowej sp aty Po yczki, a w szczególno ci o istotnym pogorszeniu si ich stanu maj tkowego. 3. Po yczkobiorca wyra a zgod na udost pnianie prowadzonych ksi g handlowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji pozostaj cych w zwi zku z prowadzon dzia alno ci. Dokumenty i informacje udost pniane b d na ka de danie dyrektora Funduszu i/lub Komisji, którzy dzia a mog tak e przez swoich przedstawicieli.. Po yczkobiorca jest zobowi zany umo liwi Po yczkodawcy kontrol sposobu wykorzystania Po yczki, m.in. przez dostarczenie Po yczkodawcy, na jego danie, odpowiednich dokumentów i wyja nie, a tak e umo liwienie przedstawicielom Po yczkodawcy dokonania oceny przedsi biorstwa w siedzibie lub zak adzie Po yczkobiorcy. 5. W okresie od momentu udzielenia Po yczki do czasu sp aty zobowi za wraz z odsetkami, ka dy rodek trwa y nabyty w jej ramach mo e by u ytkowany wy cznie przez Po yczkobiorc (nie mo e by sprzedany lub oddany w u ytkowanie innemu podmiotowi). W wyj tkowych sytuacjach Po yczkobiorca mo e wyst pi o udzielenie zgody na sprzeda lub zagospodarowanie finansowanych rodków trwa ych w inny sposób. Zgoda na dokonanie transakcji oraz okre lenie jej warunków nale do wy cznej kompetencji Komisji. 9. WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Po yczkodawca mo e wypowiedzie Umow Po yczki z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia i za da sp aty Po yczki wraz z odsetkami tak zaleg ymi, jak i bie cymi, a tak e przyst pi do realizacji zabezpieczenia Po yczki, je eli Po yczkobiorca naruszy postanowienia Umowy Po yczki lub Regulaminu, a w szczególno ci gdy: - Po yczka zosta a wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem - Po yczkobiorca z o y fa szywe dokumenty lub przedstawi fa szywe dane po uzyskaniu po yczki - Po yczkobiorca utraci zdolno do terminowej sp aty rat - Po yczkobiorca zawiesi lub zaprzesta prowadzenia dzia alno ci gospodarczej - znacznie zmniejszy si warto zabezpieczenia - wyst pi opó nienia w sp acie Po yczki powy ej 30 dni. 2. Po up ywie okresu wypowiedzenia Po yczkobiorca jest zobowi zany zap aci od kwoty zad u enia z tytu u niesp aconej po yczki odsetki wed ug obowi zuj cej w BARR SA stawki 5

6 oprocentowania dla zad u enia przeterminowanego, tj. w wysoko ci 200% stopy oprocentowania okre lonej w Umowie Po yczki. 10. POSTANOWIENIA KO COWE 1. czna kwota aktualnych po yczek przyznanych jednemu podmiotowi gospodarczemu nie mo e przekroczy 3% sumy rodków Funduszu Po yczkowego. 2. Fundusz mo e pobiera op aty i prowizje za realizacj procedury udzielania po yczki oraz odsetki od niej. Stawki op at i prowizji s okre lane decyzj Rady Nadzorczej Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. 3. BARR SA zobowi zuje si do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów uprawnionych do ubiegania si o po yczk.. Spory spowodowane dzia aniami uczestnika Funduszu wbrew niniejszemu Regulaminowi poddaje si pod rozstrzygni cie s du powszechnego w a ciwego dla miasta Bi goraja. 5. Po yczkodawca udziela po yczek dla indywidualnych po yczkobiorców na podstawie zawieranych z nimi Umów, a Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek stanowi integraln cz takich umów. 6. Warunki danej po yczki, które nie zosta y okre lone w Regulaminie, a w szczególno ci: kwota Po yczki, oprocentowanie, wysoko op at i prowizji oraz sposób sp at okre la Umowa Po yczki i Harmonogram sp at. 7. Prowizja administracyjna w wysoko ci okre lonej w Umowie Po yczki, mo e by potr cona z kwoty Po yczki przy jej przekazywaniu. 8. Umowa Po yczki jest zwolniona od podatku od czynno ci cywilnoprawnych na podstawie art.2 ust. ustawy o podatku od czynno ci cywilnoprawnych. 9. W przypadku rozbie no ci przy interpretacji postanowie Umowy Po yczki i Szczegó owego Regulaminu, Postanowienia Umowy maj pierwsze stwo. 10. W sprawach nieuregulowanych Umow Po yczki lub Regulaminem stosuje si obowi zuj ce przepisy prawa. 6

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 MAREK PAWLAK AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI Funkcjonowanie w Polsce gospodarki rynkowej spowodowa o coraz cz stsze wyst powanie zjawiska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo