Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń"

Transkrypt

1 Produkt finalny projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń Strona1

2 Strona2

3 SPIS TREŚCI: Wstęp... 5 I. Instrukcja uruchamiania monitoringu przedwindykacyjnego w stosunku do podmiotów korzystających z usług Funduszu... 7 Podmioty podlegające procedurze monitoringu przedwindykacyjnego... 9 Okoliczności wypowiedzenia umowy podmiotom korzystających z usług Funduszu Etapy procedury monitoringu przedwindykacyjnego INSTRUKCJA WINDYKACJI POŻYCZEK Podmioty podlegające procedurze windykacji udzielanych pożyczek Czynności windykacyjne Wybór dalszej strategii postępowania windykacyjnego Kontrola czynności windykacyjnych INSTRUKCJA WINDYKACJI PORĘCZEŃ PRZEZ FUNDUSZ Podmioty podlegające procedurze windykacji udzielanych poręczeń Czynności windykacyjne Wybór dalszej strategii postępowania windykacyjnego Kontrola czynności windykacyjnych Załącznik nr 1 Wzór wniosku o wdrożenie planu naprawczego Załącznik nr 2 Wzór przypomnienia o spłacie należności. 26 Załącznik nr 3 Wzór pisma kierowanego przez Opiekuna Finansowego do Koordynatora Funduszu Załącznik nr 4 Wzór notatki z rozmowy z dłużnikiem Załącznik nr 5 Oświadczenie dłużnika o przyjęciu warunków wdrożenia programu naprawczego...29 Załącznik nr 6 Wzór ugody przedsądowej..30 Załącznik nr 7 Wzór protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej (1) Załącznik nr 8 Wzór protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej (2)..33 Załącznik nr 9 Wzór umowy cesji wierzytelności Załącznik nr 10 Wzór ostatecznego wezwania do zapłaty Strona3

4 Strona4

5 Wstęp Celem niniejszej instrukcji jest usystematyzowanie czynności przedwindykacyjnych oraz windykacyjnych w ramach funkcjonowania Funduszu. Wszelkie opisane w instrukcji działania i procedury zmierzają do zapewnienia regularności spłat należności, zdyscyplinowanie pożyczkobiorców, niedopuszczenie do opóźnień w płatnościach, działanie prewencyjne. Instrukcja przedstawia procedury monitoringu przedwindykacyjnego, opisuje działania zmierzające do odzyskania należności od dłużników, którzy nie reagują na monity telefoniczne i pisemne, bezpośredni kontakt z dłużnikiem w celu osobistego zdyscyplinowania go i skłonienia do spłaty zadłużenia. Przedstawia także kierunki postępowania w przypadku niemożności odzyskania od dłużnika należności. Integralną częścią niniejszej instrukcji jest zestaw wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia działań monitoringu przedwindykacyjnego oraz procesu windykacji. W ramach funkcjonowania Funduszu istotnym zajęciem osób odpowiedzialnych za poprawność funkcjonowania procesu wsparcia finansowego podmiotów ekonomii społecznej będzie monitoring należności. Nawet krótkie, kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować powstawanie poważnych zatorów płatniczych. Wprowadzenie monitoringu bieżących należności skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej, wyrobieniem dyscypliny płatniczej u klientów oraz obniżeniem kosztów ich obsługi przez znaczące zmniejszenie liczby należności trudno ściągalnych. Opisany szczegółowo w ramach niniejszej instrukcji monitoring przedwindykacyjny ma na celu odzyskanie całości należności w maksymalnie krótkim okresie przy minimalnych nakładach na proces windykacji. Proces ten charakteryzuje się kompleksowością prowadzanych działań i użytych narzędzi monitoringu. Dotyczy sprawy w początkowej fazie przeterminowania. Brak efektywności działań podejmowanych w ramach monitoringu przedwindykacyjnego skutkować będzie potrzebą uruchomienia procedur windykacyjnych. Ich celem jest odzyskanie należności w drodze procesu sądowego. Ze względu na fakt, iż w chwili obecnej kompleksowymi działaniami sądowo - egzekucyjnymi w zakresie dochodzenia wierzytelności zajmują się zwykle kancelarie prawne powiązane z firmami windykacyjnymi, zakres procedur związanych z windykacją należności ogranicza się w niniejszej instrukcji do procedur, które są niezbędne, aby windykowanie należności w sądzie przeprowadzone zostało w sposób sprawny i szybki, a dłużnik nie mógł podważać bezsporności należności w stosunku do Funduszu. Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu wykonawczego. Strona5

6 Strona6

7 I. Instrukcja uruchamiania monitoringu przedwindykacyjnego w stosunku do podmiotów korzystających z usług Funduszu Strona7

8 Strona8

9 Podmioty podlegające procedurze monitoringu przedwindykacyjnego A. Podmioty prawne, którym zostały udzielone pożyczki 1. Uruchomienie monitoringu przedwindykacyjnego następuje w przypadku: Braku terminowej spłaty raty lub całej pożyczki. Powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz wiadomości, że podmiot ekonomii społecznej, który zaciągnął zobowiązanie w Funduszu, jest nieaktywny na rynku. Przez pojęcie nieaktywny na rynku należy w tym przypadku rozumieć brak możliwości kontaktu z podmiotem (telefonicznego lub mailowego), zaprzestanie aktywności w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (nieobecność na listach rankingowych, zaprzestanie korzystania z doradztwa w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne). Brak uczestnictwa podmiotu w szkoleniach i konferencjach ważnych dla funkcjonowania sektora podmiotów ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku. Zaprzestanie uaktualniania strony internetowej podmiotu. Powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz wiadomości, że podmiot ekonomii społecznej, który zaciągnął zobowiązanie w Funduszu, ma kłopoty finansowe. Otrzymanie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji o śmierci osób, które zaciągały zobowiązanie finansowe w imieniu, lub powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji o śmierci osób, które zaciągały zobowiązanie. Realizacji poręczeń udzielonych osobom fizycznym. powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji o istotnych konfliktach w kadrze zarządzającej podmiotu korzystającego z pożyczki, powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji nt. nienależytego wywiązywania się z realizacji umowy, z którą związana jest pożyczka (dot. pożyczek STANDARD), powiadomienie przez beneficjenta Funduszu o jakichkolwiek występujących trudnościach (nie tylko finansowych), mogących mieć wpływ na możliwość spłaty zobowiązania, Strona9

10 powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji o trudności w realizacji planu wprowadzenia nowego produktu/sprzedaży (dot. pożyczek START GO), zmiany w kadrze zarządzającej podmiotu zaciągającego zobowiązanie, otrzymanie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji o kłopotach osobistych przedstawicieli organizacji, mogących mieć wpływ na współpracę (chyba że taka informacja jest sprzeczna z konstytucją). Okoliczności wypowiedzenia umowy podmiotom korzystających z usług Funduszu Rozwiązanie umowy pożyczkowej lub poręczeniowej bez wypowiedzenia następuje w przypadku: Likwidacji podmiotu ekonomii społecznej; Rezygnacji z członkostwa w spółdzielni socjalnej osoby/ osób fizycznych w liczbie wymuszającej zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielnia socjalnych likwidację podmiotu; Powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji o niezgodnym z umową wydawaniu przez podmiot ekonomii społecznej środków finansowych pochodzących z udzielonej pożyczki lub poręczenia. Etapy procedury monitoringu przedwindykacyjnego Procedura monitoringu przedwindykacyjnego składa się z trzech etapów: I ETAP monitoring korespondencyjny i telefoniczny lub elektroniczny działań podejmowanych przez dłużnika w celu spłaty zadłużenia; II ETAP czynności terenowe; III ETAP program naprawczy. Strona10

11 I ETAP - Monitoring korespondencyjny i telefoniczny 1. Po stwierdzeniu przez Opiekuna Finansowego zaległości płatniczych u klienta korzystającego z usług Funduszu - zaległości w spłacie należnych rat lub odsetek od udzielonej pożyczki przekraczających 3 dni robocze, Opiekun Finansowy (w ramach monitoringu przedwindykacyjnego) w ciągu dwóch dni kontaktuje się z dłużnikiem w celu ustalenia przyczyny braku terminowej spłaty. 2. Po wykonaniu telefonu z każdej rozmowy sporządzona jest przez Opiekuna Finansowego notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy. Notatka musi zawierać - datę rozmowy, - dane dłużnika, z którym przeprowadzona została rozmowa, - opis problemu uniemożliwiającego terminową spłatę, - informację o wyznaczonej ostatecznej dacie spłaty, data spłaty nie może być dłuższa niż 14 dni, - informację o dacie wykonania zobowiązania przez dłużnika (deklaracja dłużnika), wzór przedmiotowej notatki stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji. 3. W przypadku, gdy brak jest kontaktu telefonicznego przez dwa dni (podjęcie minimum 10 prób połączeń z dłużnikiem), Opiekun Finansowy przygotowuje i przesyła do dłużnika przypomnienie o występującej zaległości w formie pisemnej (wzór przypomnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji). Przypomnienie wysyłane jest równocześnie listem poleconym i mailem, na adres podany we wniosku o udzielenie pożyczki lub poręczenia. W przypomnieniu niezbędne jest zobowiązanie dłużnika do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej, wraz z deklaracją daty spłaty zadłużenia lub prośbą o wdrożenie programu naprawczego. Odpowiedź winna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisma. 4. W przypadku, gdy brak jest spłaty zadłużenia w ciągu 14 dni od kontaktu telefonicznego, Opiekun Finansowy przygotowuje i przesyła do dłużnika przypomnienie o występującej zaległości w formie pisemnej (wzór przypomnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji). Przypomnienie wysyłane jest równocześnie listem poleconym i mailem na adres podany we wniosku o udzielenie pożyczki lub poręczenia. W przypomnieniu niezbędne jest zobowiązanie dłużnika do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej, wraz z deklaracją daty spłaty zadłużenia lub prośbą o wdrożenie programu naprawczego. Odpowiedź winna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisma. Przypomnienie, o których mowa w punktach 3 i 4 niniejszej instrukcji, wysyłane jest trzykrotnie w odstępach 7 dni. Wraz z trzecim przypomnieniem wysyłane jest ostateczne wezwaniem do zapłaty Strona11

12 (wzór ostatecznego wezwania do zapłaty stanowi załącznik nr 10 do niniejszej instrukcji). 5. W przypadku braku odpowiedzi umowa zostaje rozwiązana i uruchamiana jest windykacja w formie natychmiastowej. W chwili zadeklarowania przez klienta terminu spłaty zadłużenia i niewywiązania się z tego terminu w ciągu 10 dni wszczyna się postępowanie windykacyjne. II ETAP- Czynności terenowe 1. Po zakończeniu I etapu procedury monitoringu przedwindykacyjnego Opiekun Finansowy tworzy pakiety dokumentów i danych dotyczących dłużnika w celu przeprowadzenia z nim rozmowy. 2. Do rozmowy z dłużnikiem Opiekun Finansowy winien przygotować: - przygotowany przez Koordynatora Funduszu wyciąg z bazy danych informacji o dłużniku, należności i podejmowanych dotychczas czynnościach, - dwa egzemplarze trzeciego przypomnienia i ostatecznego wezwania do zapłaty potwierdzonego przez Radcę Prawnego, (wzór ostatecznego wezwania do zapłaty stanowi załącznik nr 10 do niniejszej instrukcji), - pełnomocnictwo udzielone Opiekunowi Finansowemu przez przedstawiciela podmiotu prowadzącego Fundusz, - propozycję zawarcia ugody (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji), - oświadczenia woli dłużnika o przyjęciu propozycji przygotowanej przez podmiot prowadzący Fundusz lub proponowanych przez dłużnika warunkach spłaty zadłużenia lub zabezpieczenia roszczenia (wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji). 3. Do zakresu czynności terenowych należy: - doręczenie dłużnikowi jednego egzemplarza przypomnienia (wzór przypomnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji) i odebranie na drugim potwierdzenia odbioru, - przekazanie dłużnikowi propozycji zawarcia ugody (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji), - odebranie od dłużnika oświadczenia woli o przyjęciu propozycji przygotowanej przez podmiot prowadzący Fundusz lub proponowanych przez dłużnika warunkach spłaty zadłużenia lub zabezpieczenia roszczenia (wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji), - wszystkie dokumenty przekazywane dłużnikowi winny mieć swoje kserokopie, na których odbierający je dłużnik winien złożyć swój podpis i zawrzeć pisemną klauzulę: Odebrałem w dniu... (wskazać dzień, miesiąc, rok). 4. Opiekun Finansowy dokonuje wyłącznie czynności zgodnych z prawem. 5. Ze względów bezpieczeństwa Opiekun Finansowy winien składać wizyty dłużnikom w towarzystwie Strona12

13 Koordynatora Funduszu lub drugiego Opiekuna Finansowego. 6. Ustalenie z dłużnikiem terminu płatności lub harmonogramu spłat oraz spisanie umowy ugody powoduje wstrzymanie kolejnych czynności monitoringu przedwindykacyjnego. 7. Po spłacie należności głównej Koordynator Funduszu wylicza należne odsetki, notę odsetkową przesyła dłużnikowi, a jej kopię pozostawia w dokumentach Funduszu i przekazuje Opiekunowi Finansowemu, który nadzoruje spłatę należnych odsetek. 8. Po wywiązaniu się dłużnika z przyjętych ustaleń postępowanie związane z monitoringiem przedwindykacyjnym jest zamykane, a posiadane dokumenty archiwizowane. 9. Opiekun Finansowy wprowadza do bazy dłużników informacje o terminach i rodzaju czynności w ramach monitoringu przedwindykacyjnego oraz dokonanych w trakcie postępowania ustaleniach. Strona13

14 Strona14

15 III ETAP - Program naprawczy 1. W uzasadnionych przypadkach (gdy sytuacja dłużnika rokuje dokonanie spłaty pożyczki) podmiot ekonomii społecznej może zwrócić się z wnioskiem (wzór w części załączniki) o wdrożenie przez podmiot zarządzający Funduszem programu naprawczego umożliwiającego przywrócenie dłużnikowi płynności finansowej, a co za tym idzie, umożliwienie terminowej spłaty należności pożyczkowych. 2. O wdrożenie programu naprawczego może ubiegać się wyłączenie podmiot ekonomii społecznej, który wykorzystał pożyczkę zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie pożyczkowej lub poręczeniowej. 3. Składający wniosek o wdrożenie programu naprawczego podmiot ekonomii społecznej ma obowiązek wykazać, że rokuje terminową spłatę zrestrukturyzowanej pożyczki. 4. Program naprawczy będzie realizowany na zasadach i warunkach określonych pisemnie w formie Aneksu do umowy pożyczki/poręczenia lub odrębnej umowy restrukturyzacyjnej pod rygorem nieważności. 5. Program naprawczy zakłada: Restrukturyzację, czyli zmianę harmonogramu spłaty pożyczki Jednorazową możliwość odpracowania jednej raty pożyczki (kapitał plus odsetki) w formie wolontariatu na rzecz innego podmiotu ekonomii społecznej wskazanego przez podmiot zarządzający Funduszem. 6. W przypadku ubiegania się przez podmiot ekonomii społecznej o restrukturyzację, czyli zmianę harmonogramu spłaty pożyczki niezbędnym jest wypełnienie wniosku o restrukturyzację pożyczki lub poręczenia (wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). We wniosku należy podać przyczynę wystąpienia problemu ze spłatą, a także podać nowy, realny harmonogram uregulowania rat(y). 7. O wdrożenie planu naprawczego w formie restrukturyzacji lub odpracowania jednej raty pożyczki podmioty ekonomii społecznej korzystające z usług Funduszu mogą ubiegać się tylko jeden raz w trakcie obowiązywania umowy. 8. Decyzję o przyjęciu do realizacji programu naprawczego podejmuje Zarząd podmiotu prowadzącego Strona15

16 Fundusz. II. Instrukcja windykacji pożyczek i poręczeń udzielanych przez Fundusz Strona16

17 Strona17

18 INSTRUKCJA WINDYKACJI POŻYCZEK Podmioty podlegające procedurze windykacji udzielanych pożyczek A. Podmioty prawne, którym zostały udzielone pożyczki B. Poręczyciele C. Osoby fizyczne ponoszące odpowiedzialność za zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, którym zostały udzielone pożyczki 1.1. Uruchomienie procedury windykacji następuje w przypadku: Rozwiązanie umowy pożyczki bez wypowiedzenia zawieranej przez podmiot prowadzący Fundusz z podmiotem ekonomii społecznej. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron, kiedy klient będzie obowiązany do dokonania zwrotu pobranej przez siebie części (lub całości) pożyczki. Czynności windykacyjne A. Pracownicy i przedstawiciele podmiotu prowadzącego Fundusz są zobowiązani do udostępnienia Opiekunowi Finansowemu materiałów niezbędnych do prowadzenia windykacji. B. Opiekun Finansowy, na każde podjęte postępowanie windykacyjne, zakłada teczkę (segregator itp.), zawierającą kserokopie niezbędnych dokumentów, takich jak: umowa, zobowiązanie do spłaty, notatki z realizowanych czynności, korespondencję przedprocesową i procesową itp. Numer teczki musi odpowiadać numerowi w elektronicznej bazie dłużników. C. Opiekun Finansowy tworzy i aktualizuje elektroniczną bazę dłużników, zawierającą niezbędne dane teleadresowe i personalne dot. osób prawnych i fizycznych, aktualne informacje o wierzytelnościach wymagalnych, dokonywanych wpłatach, podjętych działaniach, terminach płatności, terminach procesowych i egzekucyjnych itp. D. Opiekun Finansowy w porozumieniu z Zarządem podmiotu prowadzącego Fundusz podejmuje decyzję o skierowaniu danej sprawy windykacyjnej do Radcy Prawnego celem podjęcia działań procesowych. E. Oryginały umów ugody z podmiotami ekonomii społecznej są przechowywane w teczkach poszczególnych spraw windykacyjnych. Strona18

19 Wybór dalszej strategii postępowania windykacyjnego A. Decyzja o dalszym postępowaniu windykacyjnym powinna być poprzedzona wstępną kalkulacją jego opłacalności wykonaną w porozumieniu z Zarządem podmiotu prowadzącego Fundusz, a następnie zatwierdzona przez Zarząd. B. W tym celu należy przede wszystkim ocenić przewidywane wpływy: 1. z należności odzyskanych przez Opiekuna Finansowego, 2. z postępowania egzekucyjnego, 3. wynikające z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym na skutek uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. C. Wpływy określone powyżej w punkcie 1 i 2 należy skorygować o współczynnik prawdopodobieństwa ich osiągnięcia, uzależniony od okresu przeterminowania oraz innych czynników, takich jak ocena kondycji finansowej dłużnika i posiadanego przez niego majątku itp. D. Z oczekiwanymi wpływami należy zestawić przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne. E. Powyższa kalkulacja umożliwi podjęcie decyzji co do wyboru dalszej drogi postępowania, którą może być: wystąpienie na drogą sądową w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty należności, które należy przeprowadzić przez wyspecjalizowane biuro prawne, zlecając firmie zewnętrznej całą procedurę postępowania sądowego. sprzedaż należności: 1) W przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży długu ważnym jest zagwarantowanie w umowie pożyczki zgody pożyczkobiorcy na sprzedaż długu podmiotom trzecim. 2) W przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży długu, ważnym jest przeprowadzenie wśród wyspecjalizowanych firm windykacyjnych rozpoznania cenowego, zmierzającego do wybrania firmy proponującej za swoje usługi najniższą cenę przy zachowaniu najwyższej jakości usług. 3) Sprzedając dług, wierzyciel zawiera z firmą windykacyjną umowę przelewu wierzytelności wraz z odsetkami. Od tego momentu dotychczasowy wierzyciel nie ma prawa domagać się od dłużnika uregulowania należności, ponieważ takie uprawnienie przysługuje już firmie windykacyjnej. 4) W umowie należy dokładnie określić strony, czyli wierzyciela i firmę windykacyjną. Firma windykacyjna będąca nabywcą nazywana jest cesjonariuszem, natomiast sprzedawca, czyli dotychczasowy wierzyciel, zwany jest cedentem (wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej procedury). 5) W umowie cesji określa się także zadłużenie, wskazując jego wysokość, tytuł, z jakiego powstało, a także czy zostało w jakiś sposób zabezpieczone (np. hipoteką, zastawem). 6) Po dokonaniu sprzedaży długu należy w terminie 7 dni poinformować o tym fakcie dłużnika pismem poleconym za potwierdzeniem odbioru. sporządzenie protokołu nieściągalności wierzytelności (wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 i nr 8 do niniejszej procedury). Strona19

20 Kontrola czynności windykacyjnych Czynności windykacyjne winny być na bieżąco weryfikowane: co do terminów realizacji poszczególnych czynności, zgodności z postanowieniami niniejszej instrukcji i ewentualnych umów ugody z dłużnikami, zgodności z przepisami prawa. Strona20

21 INSTRUKCJA WINDYKACJI PORĘCZEŃ PRZEZ FUNDUSZ Podmioty podlegające procedurze windykacji udzielanych poręczeń A. Osoby fizyczne, którym zostały udzielone poręczenia 1.2. Uruchomienie procedury windykacji następuje w przypadku: Realizacji poręczenia Czynności windykacyjne A. Kadra podmiotu prowadzącego Fundusz jest zobowiązana do udostępnienia Opiekunowi Finansowemu materiałów niezbędnych do prowadzenia windykacji. B. Opiekun Finansowy, na każde podjęte postępowanie windykacyjne, zakłada teczkę zawierającą kserokopie niezbędnych dokumentów, takich jak: umowa, zobowiązanie do spłaty, notatki z realizowanych czynności, korespondencję przedprocesową i procesową itp. Numer teczki musi odpowiadać numerowi w elektronicznej bazie dłużników. C. Opiekun Finansowy tworzy i aktualizuje elektroniczną bazę dłużników, zawierającą niezbędne dane teleadresowe i personalne dot. osób prawnych i fizycznych, aktualne informacje o wierzytelnościach wymagalnych, dokonywanych wpłatach, podjętych działaniach, terminach płatności, terminach procesowych i egzekucyjnych itp. D. Opiekun Finansowy w porozumieniu z Zarządem podmiotu prowadzącego Fundusz podejmuje decyzję o skierowaniu danej sprawy windykacyjnej do Radcy Prawnego celem podjęcia działań procesowych. Wybór dalszej strategii postępowania windykacyjnego A. Decyzja o dalszym postępowaniu windykacyjnym powinna być poprzedzona wstępną kalkulacją jego opłacalności wykonaną w porozumieniu z Zarządem podmiotu prowadzącego Fundusz, a następnie zatwierdzona przez Zarząd. B. W tym celu należy przede wszystkim ocenić przewidywane wpływy: 1. z należności odzyskanych przez Opiekuna Finansowego, 2. z postępowania egzekucyjnego, 3. wynikające z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym na skutek uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. Strona21

22 C. Wpływy określone powyżej w punkcie 1 i 2 należy skorygować o współczynnik prawdopodobieństwa ich osiągnięcia, uzależniony od okresu przeterminowania oraz innych czynników, takich jak ocena kondycji finansowej dłużnika i posiadanego przez niego majątku itp. D. Z oczekiwanymi wpływami należy zestawić przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne. E. Powyższa kalkulacja umożliwi podjęcie decyzji co do wyboru dalszej drogi postępowania, którą może być: wystąpienie na drogą sądową w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty należności, które należy przeprowadzić przez wyspecjalizowane biuro prawne, zlecając firmie zewnętrznej całą procedurę postępowania sądowego. sprzedaż należności: 1) W przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży długu, ważnym jest zagwarantowanie w umowie poręczenia zgody na sprzedaż długu podmiotom trzecim. 2) W przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży długu, ważnym jest przeprowadzenie wśród wyspecjalizowanych firm windykacyjnych rozpoznania cenowego, zmierzającego do wybrania firmy proponującej za swoje usługi najniższą cenę przy zachowaniu najwyższej jakości usług. 3) Sprzedając dług, wierzyciel zawiera z firmą windykacyjną umowę przelewu wierzytelności wraz z odsetkami. Od tego momentu dotychczasowy wierzyciel nie ma prawa domagać się od dłużnika uregulowania należności, ponieważ takie uprawnienie przysługuje już firmie windykacyjnej. 4) W umowie należy dokładnie określić strony, czyli wierzyciela i firmę windykacyjną. Firma windykacyjna będąca nabywcą nazywana jest cesjonariuszem, natomiast sprzedawca, czyli dotychczasowy wierzyciel, zwany jest cedentem (wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej procedury). 5) W umowie cesji określa się także zadłużenie, wskazując jego wysokość, tytuł, z jakiego powstało, a także czy zostało w jakiś sposób zabezpieczone (np. hipoteką, zastawem). 6) Po dokonaniu sprzedaży długu należy w terminie 7 dni poinformować o tym fakcie dłużnika pismem poleconym za potwierdzeniem odbioru. sporządzenie protokołu nieściągalności wierzytelności (wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 i nr 8 do niniejszej procedury). Kontrola czynności windykacyjnych Czynności windykacyjne winny być na bieżąco weryfikowane: co do terminów realizacji poszczególnych czynności, zgodności z postanowieniami niniejszej instrukcji i ewentualnych umów ugody z dłużnikami, zgodności z przepisami prawa. Strona22

23 ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Wzór wniosku o wdrożenie planu naprawczego WNIOSEK O WDROŻENIE PLANU NAPRAWCZEGO Część I wniosku ( wypełnia dłużnik) Data I. DANE POŻYCZKOBIORCY Nazwa podmiotu Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot II. WYBÓR FORMY PLANU NAPRAWCZEGO (podkreślić właściwe) a) Restrukturyzacja (zmiana harmonogramu spłaty pożyczki) b) Jednorazowa możliwość odpracowania jednej raty pożyczki III. DANE DOTYCZĄCE AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA Pożyczki zgłoszone do planu naprawczego 1) Umowa nr (należy wpisać numer umowy pożyczki/poręczenia) 2) Zaległość w wysokości (należy wpisać wartość niezapłaconych rat wraz z odsetkami) 3) Liczba zaległych rat (należy wpisać liczbę zaległych rat na dzień składania wniosku) 4) Suma zobowiązań podmiotu wobec innych instytucji finansowych na dzień składania wniosku a) z tytułu pożyczek/kredytów własnych PLN (należy wpisać wielkość zaciągniętych zobowiązań) b) z tytułu poręczeń PLN (należy wpisać wielkość zaciągniętych zobowiązań 5) Obecne zabezpieczenia (należy podać rodzaj aktualnego zabezpieczenia poszczególnych pożyczek/kredytów, np. poręczenie, hipoteka, zastaw; w przypadku hipoteki podając kwotę, na jaką została ustanowiona) Podpisy poręczycieli, którzy zgadzają się na złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego Strona23

24 IV. INFORMACJE O AKTUALNEJ SYTUACJI DŁUŻNIKA Część II wniosku (wypełnia Fundusz) 1) Przyczyny wystąpienia o wdrożenie planu naprawczego (należy opisać, jakie okoliczności uniemożliwiają dłużnikowi spłatę zadłużenia na pierwotnych warunkach) ) Dochód netto podmiotu ubiegającego się o wdrożenie planu naprawczego (należy podać, jakie są faktyczne miesięczne dochody podmiotu, które będą źródłem pokrycia przyszłych rat) a) Dochód w 3 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniósł b) Dochód w 2 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniósł c) Dochód w ostatnim miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniósł ) Wysokość kosztów ponoszonych przez podmiot ubiegający się o wdrożenie planu naprawczego w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku a) Koszty w 3 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniosły b) Koszty w 2 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniosły c) Koszty w ostatnim miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniosły ) Obciążenia miesięczne podmiotu z tytułu innych zadłużeń w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku a) Obciążenie w 3 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniosło b) Obciążenie w 2 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniosło c) Obciążenie w ostatnim miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniosło Strona24

25 V. DANE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA PLANU NAPRAWCZEGO Część III wniosku (wypełnia dłużnik) a) Restrukturyzacja (zmiana harmonogramu spłaty pożyczki) - Deklarowana stała wysokość miesięcznej raty PLN (należy określić wysokość miesięcznych wpłat, jakie deklaruje dłużnik) - Spłata zadłużenia rozpocznie się od miesiąca (należy określić, od którego miesiąca dłużnik deklaruje podjąć spłatę zadłużenia) b) Jednorazowa możliwość odpracowania jednej raty pożyczki - Opis możliwych do wykonania przez dłużnika prac lub usług na rzecz innych podmiotów ekonomii społecznej (należy opisać, jakie rodzajowo prace lub usługi może świadczyć dłużnik na rzecz innych podmiotów ekonomii społecznej w oparciu o własne możliwości i umiejętności. Każda z zaproponowanych prac lub usług musi zawierać podaną przez dłużnika wycenę w oparciu o rzeczywistą kalkulację kosztów wraz z podaniem czasu niezbędnego na wykonanie zaproponowanych prac lub usług. Kalkulację poszczególnych pozycji należy podać wg. poniższego przykładu: Prace malarskie 100 godzin - cena za 1 roboczogodzinę 20 zł. Strona25

26 Załącznik nr 2 Wzór przypomnienia o spłacie należności Wrocław, dnia (Podmiot prowadzący Fundusz) L.dz Przypomnienie numer.. Przypominamy, że upłynął termin zapłaty należności dotyczących: Suma do zapłaty (słownie złotych ) Do dnia sporządzenia niniejszego pisma nie odnotowaliśmy zapłaty należności. W przypadku niejasności lub zastrzeżeń prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pod nr telefonu Jeżeli nie ma Pan/Pani zastrzeżeń, prosimy o dokonanie wpłaty należności na rachunek bankowy nr w terminie 7 dni od otrzymania pisma. W przypadku trudności ze spłatą należności wynikających z umowy pożyczki prosimy o wysłanie na adres siedziby funduszu., w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma informacji o planowanym terminie spłaty zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki. Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z procedurami udzielonej Państwu pożyczki, w przypadku trudności ze spłatą należności wynikających z umowy pożyczki, możecie Państwo zwrócić się do podmiotu prowadzącego Fundusz z prośbą o wdrożenie programu naprawczego. Informację taką należy przesłać na adres siedziby Funduszu., w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma W przypadku, gdy wpłata nastąpiła przed doręczeniem niniejszego pisma, prosimy o informację na nr tel Koordynator Funduszu (pieczęć i podpis) Strona26

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo