Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń"

Transkrypt

1 Produkt finalny projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń Strona1

2 Strona2

3 SPIS TREŚCI: Wstęp... 5 I. Instrukcja uruchamiania monitoringu przedwindykacyjnego w stosunku do podmiotów korzystających z usług Funduszu... 7 Podmioty podlegające procedurze monitoringu przedwindykacyjnego... 9 Okoliczności wypowiedzenia umowy podmiotom korzystających z usług Funduszu Etapy procedury monitoringu przedwindykacyjnego INSTRUKCJA WINDYKACJI POŻYCZEK Podmioty podlegające procedurze windykacji udzielanych pożyczek Czynności windykacyjne Wybór dalszej strategii postępowania windykacyjnego Kontrola czynności windykacyjnych INSTRUKCJA WINDYKACJI PORĘCZEŃ PRZEZ FUNDUSZ Podmioty podlegające procedurze windykacji udzielanych poręczeń Czynności windykacyjne Wybór dalszej strategii postępowania windykacyjnego Kontrola czynności windykacyjnych Załącznik nr 1 Wzór wniosku o wdrożenie planu naprawczego Załącznik nr 2 Wzór przypomnienia o spłacie należności. 26 Załącznik nr 3 Wzór pisma kierowanego przez Opiekuna Finansowego do Koordynatora Funduszu Załącznik nr 4 Wzór notatki z rozmowy z dłużnikiem Załącznik nr 5 Oświadczenie dłużnika o przyjęciu warunków wdrożenia programu naprawczego...29 Załącznik nr 6 Wzór ugody przedsądowej..30 Załącznik nr 7 Wzór protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej (1) Załącznik nr 8 Wzór protokołu kosztów dla wierzytelności nieściągalnej (2)..33 Załącznik nr 9 Wzór umowy cesji wierzytelności Załącznik nr 10 Wzór ostatecznego wezwania do zapłaty Strona3

4 Strona4

5 Wstęp Celem niniejszej instrukcji jest usystematyzowanie czynności przedwindykacyjnych oraz windykacyjnych w ramach funkcjonowania Funduszu. Wszelkie opisane w instrukcji działania i procedury zmierzają do zapewnienia regularności spłat należności, zdyscyplinowanie pożyczkobiorców, niedopuszczenie do opóźnień w płatnościach, działanie prewencyjne. Instrukcja przedstawia procedury monitoringu przedwindykacyjnego, opisuje działania zmierzające do odzyskania należności od dłużników, którzy nie reagują na monity telefoniczne i pisemne, bezpośredni kontakt z dłużnikiem w celu osobistego zdyscyplinowania go i skłonienia do spłaty zadłużenia. Przedstawia także kierunki postępowania w przypadku niemożności odzyskania od dłużnika należności. Integralną częścią niniejszej instrukcji jest zestaw wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia działań monitoringu przedwindykacyjnego oraz procesu windykacji. W ramach funkcjonowania Funduszu istotnym zajęciem osób odpowiedzialnych za poprawność funkcjonowania procesu wsparcia finansowego podmiotów ekonomii społecznej będzie monitoring należności. Nawet krótkie, kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować powstawanie poważnych zatorów płatniczych. Wprowadzenie monitoringu bieżących należności skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej, wyrobieniem dyscypliny płatniczej u klientów oraz obniżeniem kosztów ich obsługi przez znaczące zmniejszenie liczby należności trudno ściągalnych. Opisany szczegółowo w ramach niniejszej instrukcji monitoring przedwindykacyjny ma na celu odzyskanie całości należności w maksymalnie krótkim okresie przy minimalnych nakładach na proces windykacji. Proces ten charakteryzuje się kompleksowością prowadzanych działań i użytych narzędzi monitoringu. Dotyczy sprawy w początkowej fazie przeterminowania. Brak efektywności działań podejmowanych w ramach monitoringu przedwindykacyjnego skutkować będzie potrzebą uruchomienia procedur windykacyjnych. Ich celem jest odzyskanie należności w drodze procesu sądowego. Ze względu na fakt, iż w chwili obecnej kompleksowymi działaniami sądowo - egzekucyjnymi w zakresie dochodzenia wierzytelności zajmują się zwykle kancelarie prawne powiązane z firmami windykacyjnymi, zakres procedur związanych z windykacją należności ogranicza się w niniejszej instrukcji do procedur, które są niezbędne, aby windykowanie należności w sądzie przeprowadzone zostało w sposób sprawny i szybki, a dłużnik nie mógł podważać bezsporności należności w stosunku do Funduszu. Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi w celu uzyskania tytułu wykonawczego. Strona5

6 Strona6

7 I. Instrukcja uruchamiania monitoringu przedwindykacyjnego w stosunku do podmiotów korzystających z usług Funduszu Strona7

8 Strona8

9 Podmioty podlegające procedurze monitoringu przedwindykacyjnego A. Podmioty prawne, którym zostały udzielone pożyczki 1. Uruchomienie monitoringu przedwindykacyjnego następuje w przypadku: Braku terminowej spłaty raty lub całej pożyczki. Powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz wiadomości, że podmiot ekonomii społecznej, który zaciągnął zobowiązanie w Funduszu, jest nieaktywny na rynku. Przez pojęcie nieaktywny na rynku należy w tym przypadku rozumieć brak możliwości kontaktu z podmiotem (telefonicznego lub mailowego), zaprzestanie aktywności w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (nieobecność na listach rankingowych, zaprzestanie korzystania z doradztwa w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne). Brak uczestnictwa podmiotu w szkoleniach i konferencjach ważnych dla funkcjonowania sektora podmiotów ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku. Zaprzestanie uaktualniania strony internetowej podmiotu. Powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz wiadomości, że podmiot ekonomii społecznej, który zaciągnął zobowiązanie w Funduszu, ma kłopoty finansowe. Otrzymanie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji o śmierci osób, które zaciągały zobowiązanie finansowe w imieniu, lub powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji o śmierci osób, które zaciągały zobowiązanie. Realizacji poręczeń udzielonych osobom fizycznym. powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji o istotnych konfliktach w kadrze zarządzającej podmiotu korzystającego z pożyczki, powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji nt. nienależytego wywiązywania się z realizacji umowy, z którą związana jest pożyczka (dot. pożyczek STANDARD), powiadomienie przez beneficjenta Funduszu o jakichkolwiek występujących trudnościach (nie tylko finansowych), mogących mieć wpływ na możliwość spłaty zobowiązania, Strona9

10 powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji o trudności w realizacji planu wprowadzenia nowego produktu/sprzedaży (dot. pożyczek START GO), zmiany w kadrze zarządzającej podmiotu zaciągającego zobowiązanie, otrzymanie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji o kłopotach osobistych przedstawicieli organizacji, mogących mieć wpływ na współpracę (chyba że taka informacja jest sprzeczna z konstytucją). Okoliczności wypowiedzenia umowy podmiotom korzystających z usług Funduszu Rozwiązanie umowy pożyczkowej lub poręczeniowej bez wypowiedzenia następuje w przypadku: Likwidacji podmiotu ekonomii społecznej; Rezygnacji z członkostwa w spółdzielni socjalnej osoby/ osób fizycznych w liczbie wymuszającej zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielnia socjalnych likwidację podmiotu; Powzięcie przez podmiot prowadzący Fundusz informacji o niezgodnym z umową wydawaniu przez podmiot ekonomii społecznej środków finansowych pochodzących z udzielonej pożyczki lub poręczenia. Etapy procedury monitoringu przedwindykacyjnego Procedura monitoringu przedwindykacyjnego składa się z trzech etapów: I ETAP monitoring korespondencyjny i telefoniczny lub elektroniczny działań podejmowanych przez dłużnika w celu spłaty zadłużenia; II ETAP czynności terenowe; III ETAP program naprawczy. Strona10

11 I ETAP - Monitoring korespondencyjny i telefoniczny 1. Po stwierdzeniu przez Opiekuna Finansowego zaległości płatniczych u klienta korzystającego z usług Funduszu - zaległości w spłacie należnych rat lub odsetek od udzielonej pożyczki przekraczających 3 dni robocze, Opiekun Finansowy (w ramach monitoringu przedwindykacyjnego) w ciągu dwóch dni kontaktuje się z dłużnikiem w celu ustalenia przyczyny braku terminowej spłaty. 2. Po wykonaniu telefonu z każdej rozmowy sporządzona jest przez Opiekuna Finansowego notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy. Notatka musi zawierać - datę rozmowy, - dane dłużnika, z którym przeprowadzona została rozmowa, - opis problemu uniemożliwiającego terminową spłatę, - informację o wyznaczonej ostatecznej dacie spłaty, data spłaty nie może być dłuższa niż 14 dni, - informację o dacie wykonania zobowiązania przez dłużnika (deklaracja dłużnika), wzór przedmiotowej notatki stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji. 3. W przypadku, gdy brak jest kontaktu telefonicznego przez dwa dni (podjęcie minimum 10 prób połączeń z dłużnikiem), Opiekun Finansowy przygotowuje i przesyła do dłużnika przypomnienie o występującej zaległości w formie pisemnej (wzór przypomnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji). Przypomnienie wysyłane jest równocześnie listem poleconym i mailem, na adres podany we wniosku o udzielenie pożyczki lub poręczenia. W przypomnieniu niezbędne jest zobowiązanie dłużnika do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej, wraz z deklaracją daty spłaty zadłużenia lub prośbą o wdrożenie programu naprawczego. Odpowiedź winna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisma. 4. W przypadku, gdy brak jest spłaty zadłużenia w ciągu 14 dni od kontaktu telefonicznego, Opiekun Finansowy przygotowuje i przesyła do dłużnika przypomnienie o występującej zaległości w formie pisemnej (wzór przypomnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji). Przypomnienie wysyłane jest równocześnie listem poleconym i mailem na adres podany we wniosku o udzielenie pożyczki lub poręczenia. W przypomnieniu niezbędne jest zobowiązanie dłużnika do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej, wraz z deklaracją daty spłaty zadłużenia lub prośbą o wdrożenie programu naprawczego. Odpowiedź winna zostać udzielona w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisma. Przypomnienie, o których mowa w punktach 3 i 4 niniejszej instrukcji, wysyłane jest trzykrotnie w odstępach 7 dni. Wraz z trzecim przypomnieniem wysyłane jest ostateczne wezwaniem do zapłaty Strona11

12 (wzór ostatecznego wezwania do zapłaty stanowi załącznik nr 10 do niniejszej instrukcji). 5. W przypadku braku odpowiedzi umowa zostaje rozwiązana i uruchamiana jest windykacja w formie natychmiastowej. W chwili zadeklarowania przez klienta terminu spłaty zadłużenia i niewywiązania się z tego terminu w ciągu 10 dni wszczyna się postępowanie windykacyjne. II ETAP- Czynności terenowe 1. Po zakończeniu I etapu procedury monitoringu przedwindykacyjnego Opiekun Finansowy tworzy pakiety dokumentów i danych dotyczących dłużnika w celu przeprowadzenia z nim rozmowy. 2. Do rozmowy z dłużnikiem Opiekun Finansowy winien przygotować: - przygotowany przez Koordynatora Funduszu wyciąg z bazy danych informacji o dłużniku, należności i podejmowanych dotychczas czynnościach, - dwa egzemplarze trzeciego przypomnienia i ostatecznego wezwania do zapłaty potwierdzonego przez Radcę Prawnego, (wzór ostatecznego wezwania do zapłaty stanowi załącznik nr 10 do niniejszej instrukcji), - pełnomocnictwo udzielone Opiekunowi Finansowemu przez przedstawiciela podmiotu prowadzącego Fundusz, - propozycję zawarcia ugody (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji), - oświadczenia woli dłużnika o przyjęciu propozycji przygotowanej przez podmiot prowadzący Fundusz lub proponowanych przez dłużnika warunkach spłaty zadłużenia lub zabezpieczenia roszczenia (wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji). 3. Do zakresu czynności terenowych należy: - doręczenie dłużnikowi jednego egzemplarza przypomnienia (wzór przypomnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji) i odebranie na drugim potwierdzenia odbioru, - przekazanie dłużnikowi propozycji zawarcia ugody (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji), - odebranie od dłużnika oświadczenia woli o przyjęciu propozycji przygotowanej przez podmiot prowadzący Fundusz lub proponowanych przez dłużnika warunkach spłaty zadłużenia lub zabezpieczenia roszczenia (wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji), - wszystkie dokumenty przekazywane dłużnikowi winny mieć swoje kserokopie, na których odbierający je dłużnik winien złożyć swój podpis i zawrzeć pisemną klauzulę: Odebrałem w dniu... (wskazać dzień, miesiąc, rok). 4. Opiekun Finansowy dokonuje wyłącznie czynności zgodnych z prawem. 5. Ze względów bezpieczeństwa Opiekun Finansowy winien składać wizyty dłużnikom w towarzystwie Strona12

13 Koordynatora Funduszu lub drugiego Opiekuna Finansowego. 6. Ustalenie z dłużnikiem terminu płatności lub harmonogramu spłat oraz spisanie umowy ugody powoduje wstrzymanie kolejnych czynności monitoringu przedwindykacyjnego. 7. Po spłacie należności głównej Koordynator Funduszu wylicza należne odsetki, notę odsetkową przesyła dłużnikowi, a jej kopię pozostawia w dokumentach Funduszu i przekazuje Opiekunowi Finansowemu, który nadzoruje spłatę należnych odsetek. 8. Po wywiązaniu się dłużnika z przyjętych ustaleń postępowanie związane z monitoringiem przedwindykacyjnym jest zamykane, a posiadane dokumenty archiwizowane. 9. Opiekun Finansowy wprowadza do bazy dłużników informacje o terminach i rodzaju czynności w ramach monitoringu przedwindykacyjnego oraz dokonanych w trakcie postępowania ustaleniach. Strona13

14 Strona14

15 III ETAP - Program naprawczy 1. W uzasadnionych przypadkach (gdy sytuacja dłużnika rokuje dokonanie spłaty pożyczki) podmiot ekonomii społecznej może zwrócić się z wnioskiem (wzór w części załączniki) o wdrożenie przez podmiot zarządzający Funduszem programu naprawczego umożliwiającego przywrócenie dłużnikowi płynności finansowej, a co za tym idzie, umożliwienie terminowej spłaty należności pożyczkowych. 2. O wdrożenie programu naprawczego może ubiegać się wyłączenie podmiot ekonomii społecznej, który wykorzystał pożyczkę zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie pożyczkowej lub poręczeniowej. 3. Składający wniosek o wdrożenie programu naprawczego podmiot ekonomii społecznej ma obowiązek wykazać, że rokuje terminową spłatę zrestrukturyzowanej pożyczki. 4. Program naprawczy będzie realizowany na zasadach i warunkach określonych pisemnie w formie Aneksu do umowy pożyczki/poręczenia lub odrębnej umowy restrukturyzacyjnej pod rygorem nieważności. 5. Program naprawczy zakłada: Restrukturyzację, czyli zmianę harmonogramu spłaty pożyczki Jednorazową możliwość odpracowania jednej raty pożyczki (kapitał plus odsetki) w formie wolontariatu na rzecz innego podmiotu ekonomii społecznej wskazanego przez podmiot zarządzający Funduszem. 6. W przypadku ubiegania się przez podmiot ekonomii społecznej o restrukturyzację, czyli zmianę harmonogramu spłaty pożyczki niezbędnym jest wypełnienie wniosku o restrukturyzację pożyczki lub poręczenia (wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). We wniosku należy podać przyczynę wystąpienia problemu ze spłatą, a także podać nowy, realny harmonogram uregulowania rat(y). 7. O wdrożenie planu naprawczego w formie restrukturyzacji lub odpracowania jednej raty pożyczki podmioty ekonomii społecznej korzystające z usług Funduszu mogą ubiegać się tylko jeden raz w trakcie obowiązywania umowy. 8. Decyzję o przyjęciu do realizacji programu naprawczego podejmuje Zarząd podmiotu prowadzącego Strona15

16 Fundusz. II. Instrukcja windykacji pożyczek i poręczeń udzielanych przez Fundusz Strona16

17 Strona17

18 INSTRUKCJA WINDYKACJI POŻYCZEK Podmioty podlegające procedurze windykacji udzielanych pożyczek A. Podmioty prawne, którym zostały udzielone pożyczki B. Poręczyciele C. Osoby fizyczne ponoszące odpowiedzialność za zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, którym zostały udzielone pożyczki 1.1. Uruchomienie procedury windykacji następuje w przypadku: Rozwiązanie umowy pożyczki bez wypowiedzenia zawieranej przez podmiot prowadzący Fundusz z podmiotem ekonomii społecznej. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron, kiedy klient będzie obowiązany do dokonania zwrotu pobranej przez siebie części (lub całości) pożyczki. Czynności windykacyjne A. Pracownicy i przedstawiciele podmiotu prowadzącego Fundusz są zobowiązani do udostępnienia Opiekunowi Finansowemu materiałów niezbędnych do prowadzenia windykacji. B. Opiekun Finansowy, na każde podjęte postępowanie windykacyjne, zakłada teczkę (segregator itp.), zawierającą kserokopie niezbędnych dokumentów, takich jak: umowa, zobowiązanie do spłaty, notatki z realizowanych czynności, korespondencję przedprocesową i procesową itp. Numer teczki musi odpowiadać numerowi w elektronicznej bazie dłużników. C. Opiekun Finansowy tworzy i aktualizuje elektroniczną bazę dłużników, zawierającą niezbędne dane teleadresowe i personalne dot. osób prawnych i fizycznych, aktualne informacje o wierzytelnościach wymagalnych, dokonywanych wpłatach, podjętych działaniach, terminach płatności, terminach procesowych i egzekucyjnych itp. D. Opiekun Finansowy w porozumieniu z Zarządem podmiotu prowadzącego Fundusz podejmuje decyzję o skierowaniu danej sprawy windykacyjnej do Radcy Prawnego celem podjęcia działań procesowych. E. Oryginały umów ugody z podmiotami ekonomii społecznej są przechowywane w teczkach poszczególnych spraw windykacyjnych. Strona18

19 Wybór dalszej strategii postępowania windykacyjnego A. Decyzja o dalszym postępowaniu windykacyjnym powinna być poprzedzona wstępną kalkulacją jego opłacalności wykonaną w porozumieniu z Zarządem podmiotu prowadzącego Fundusz, a następnie zatwierdzona przez Zarząd. B. W tym celu należy przede wszystkim ocenić przewidywane wpływy: 1. z należności odzyskanych przez Opiekuna Finansowego, 2. z postępowania egzekucyjnego, 3. wynikające z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym na skutek uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. C. Wpływy określone powyżej w punkcie 1 i 2 należy skorygować o współczynnik prawdopodobieństwa ich osiągnięcia, uzależniony od okresu przeterminowania oraz innych czynników, takich jak ocena kondycji finansowej dłużnika i posiadanego przez niego majątku itp. D. Z oczekiwanymi wpływami należy zestawić przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne. E. Powyższa kalkulacja umożliwi podjęcie decyzji co do wyboru dalszej drogi postępowania, którą może być: wystąpienie na drogą sądową w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty należności, które należy przeprowadzić przez wyspecjalizowane biuro prawne, zlecając firmie zewnętrznej całą procedurę postępowania sądowego. sprzedaż należności: 1) W przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży długu ważnym jest zagwarantowanie w umowie pożyczki zgody pożyczkobiorcy na sprzedaż długu podmiotom trzecim. 2) W przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży długu, ważnym jest przeprowadzenie wśród wyspecjalizowanych firm windykacyjnych rozpoznania cenowego, zmierzającego do wybrania firmy proponującej za swoje usługi najniższą cenę przy zachowaniu najwyższej jakości usług. 3) Sprzedając dług, wierzyciel zawiera z firmą windykacyjną umowę przelewu wierzytelności wraz z odsetkami. Od tego momentu dotychczasowy wierzyciel nie ma prawa domagać się od dłużnika uregulowania należności, ponieważ takie uprawnienie przysługuje już firmie windykacyjnej. 4) W umowie należy dokładnie określić strony, czyli wierzyciela i firmę windykacyjną. Firma windykacyjna będąca nabywcą nazywana jest cesjonariuszem, natomiast sprzedawca, czyli dotychczasowy wierzyciel, zwany jest cedentem (wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej procedury). 5) W umowie cesji określa się także zadłużenie, wskazując jego wysokość, tytuł, z jakiego powstało, a także czy zostało w jakiś sposób zabezpieczone (np. hipoteką, zastawem). 6) Po dokonaniu sprzedaży długu należy w terminie 7 dni poinformować o tym fakcie dłużnika pismem poleconym za potwierdzeniem odbioru. sporządzenie protokołu nieściągalności wierzytelności (wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 i nr 8 do niniejszej procedury). Strona19

20 Kontrola czynności windykacyjnych Czynności windykacyjne winny być na bieżąco weryfikowane: co do terminów realizacji poszczególnych czynności, zgodności z postanowieniami niniejszej instrukcji i ewentualnych umów ugody z dłużnikami, zgodności z przepisami prawa. Strona20

21 INSTRUKCJA WINDYKACJI PORĘCZEŃ PRZEZ FUNDUSZ Podmioty podlegające procedurze windykacji udzielanych poręczeń A. Osoby fizyczne, którym zostały udzielone poręczenia 1.2. Uruchomienie procedury windykacji następuje w przypadku: Realizacji poręczenia Czynności windykacyjne A. Kadra podmiotu prowadzącego Fundusz jest zobowiązana do udostępnienia Opiekunowi Finansowemu materiałów niezbędnych do prowadzenia windykacji. B. Opiekun Finansowy, na każde podjęte postępowanie windykacyjne, zakłada teczkę zawierającą kserokopie niezbędnych dokumentów, takich jak: umowa, zobowiązanie do spłaty, notatki z realizowanych czynności, korespondencję przedprocesową i procesową itp. Numer teczki musi odpowiadać numerowi w elektronicznej bazie dłużników. C. Opiekun Finansowy tworzy i aktualizuje elektroniczną bazę dłużników, zawierającą niezbędne dane teleadresowe i personalne dot. osób prawnych i fizycznych, aktualne informacje o wierzytelnościach wymagalnych, dokonywanych wpłatach, podjętych działaniach, terminach płatności, terminach procesowych i egzekucyjnych itp. D. Opiekun Finansowy w porozumieniu z Zarządem podmiotu prowadzącego Fundusz podejmuje decyzję o skierowaniu danej sprawy windykacyjnej do Radcy Prawnego celem podjęcia działań procesowych. Wybór dalszej strategii postępowania windykacyjnego A. Decyzja o dalszym postępowaniu windykacyjnym powinna być poprzedzona wstępną kalkulacją jego opłacalności wykonaną w porozumieniu z Zarządem podmiotu prowadzącego Fundusz, a następnie zatwierdzona przez Zarząd. B. W tym celu należy przede wszystkim ocenić przewidywane wpływy: 1. z należności odzyskanych przez Opiekuna Finansowego, 2. z postępowania egzekucyjnego, 3. wynikające z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym na skutek uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności. Strona21

22 C. Wpływy określone powyżej w punkcie 1 i 2 należy skorygować o współczynnik prawdopodobieństwa ich osiągnięcia, uzależniony od okresu przeterminowania oraz innych czynników, takich jak ocena kondycji finansowej dłużnika i posiadanego przez niego majątku itp. D. Z oczekiwanymi wpływami należy zestawić przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne. E. Powyższa kalkulacja umożliwi podjęcie decyzji co do wyboru dalszej drogi postępowania, którą może być: wystąpienie na drogą sądową w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty należności, które należy przeprowadzić przez wyspecjalizowane biuro prawne, zlecając firmie zewnętrznej całą procedurę postępowania sądowego. sprzedaż należności: 1) W przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży długu, ważnym jest zagwarantowanie w umowie poręczenia zgody na sprzedaż długu podmiotom trzecim. 2) W przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży długu, ważnym jest przeprowadzenie wśród wyspecjalizowanych firm windykacyjnych rozpoznania cenowego, zmierzającego do wybrania firmy proponującej za swoje usługi najniższą cenę przy zachowaniu najwyższej jakości usług. 3) Sprzedając dług, wierzyciel zawiera z firmą windykacyjną umowę przelewu wierzytelności wraz z odsetkami. Od tego momentu dotychczasowy wierzyciel nie ma prawa domagać się od dłużnika uregulowania należności, ponieważ takie uprawnienie przysługuje już firmie windykacyjnej. 4) W umowie należy dokładnie określić strony, czyli wierzyciela i firmę windykacyjną. Firma windykacyjna będąca nabywcą nazywana jest cesjonariuszem, natomiast sprzedawca, czyli dotychczasowy wierzyciel, zwany jest cedentem (wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej procedury). 5) W umowie cesji określa się także zadłużenie, wskazując jego wysokość, tytuł, z jakiego powstało, a także czy zostało w jakiś sposób zabezpieczone (np. hipoteką, zastawem). 6) Po dokonaniu sprzedaży długu należy w terminie 7 dni poinformować o tym fakcie dłużnika pismem poleconym za potwierdzeniem odbioru. sporządzenie protokołu nieściągalności wierzytelności (wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 i nr 8 do niniejszej procedury). Kontrola czynności windykacyjnych Czynności windykacyjne winny być na bieżąco weryfikowane: co do terminów realizacji poszczególnych czynności, zgodności z postanowieniami niniejszej instrukcji i ewentualnych umów ugody z dłużnikami, zgodności z przepisami prawa. Strona22

23 ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Wzór wniosku o wdrożenie planu naprawczego WNIOSEK O WDROŻENIE PLANU NAPRAWCZEGO Część I wniosku ( wypełnia dłużnik) Data I. DANE POŻYCZKOBIORCY Nazwa podmiotu Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot II. WYBÓR FORMY PLANU NAPRAWCZEGO (podkreślić właściwe) a) Restrukturyzacja (zmiana harmonogramu spłaty pożyczki) b) Jednorazowa możliwość odpracowania jednej raty pożyczki III. DANE DOTYCZĄCE AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA Pożyczki zgłoszone do planu naprawczego 1) Umowa nr (należy wpisać numer umowy pożyczki/poręczenia) 2) Zaległość w wysokości (należy wpisać wartość niezapłaconych rat wraz z odsetkami) 3) Liczba zaległych rat (należy wpisać liczbę zaległych rat na dzień składania wniosku) 4) Suma zobowiązań podmiotu wobec innych instytucji finansowych na dzień składania wniosku a) z tytułu pożyczek/kredytów własnych PLN (należy wpisać wielkość zaciągniętych zobowiązań) b) z tytułu poręczeń PLN (należy wpisać wielkość zaciągniętych zobowiązań 5) Obecne zabezpieczenia (należy podać rodzaj aktualnego zabezpieczenia poszczególnych pożyczek/kredytów, np. poręczenie, hipoteka, zastaw; w przypadku hipoteki podając kwotę, na jaką została ustanowiona) Podpisy poręczycieli, którzy zgadzają się na złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego Strona23

24 IV. INFORMACJE O AKTUALNEJ SYTUACJI DŁUŻNIKA Część II wniosku (wypełnia Fundusz) 1) Przyczyny wystąpienia o wdrożenie planu naprawczego (należy opisać, jakie okoliczności uniemożliwiają dłużnikowi spłatę zadłużenia na pierwotnych warunkach) ) Dochód netto podmiotu ubiegającego się o wdrożenie planu naprawczego (należy podać, jakie są faktyczne miesięczne dochody podmiotu, które będą źródłem pokrycia przyszłych rat) a) Dochód w 3 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniósł b) Dochód w 2 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniósł c) Dochód w ostatnim miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniósł ) Wysokość kosztów ponoszonych przez podmiot ubiegający się o wdrożenie planu naprawczego w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku a) Koszty w 3 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniosły b) Koszty w 2 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniosły c) Koszty w ostatnim miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniosły ) Obciążenia miesięczne podmiotu z tytułu innych zadłużeń w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku a) Obciążenie w 3 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniosło b) Obciążenie w 2 miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniosło c) Obciążenie w ostatnim miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wdrożenie programu naprawczego wyniosło Strona24

25 V. DANE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA PLANU NAPRAWCZEGO Część III wniosku (wypełnia dłużnik) a) Restrukturyzacja (zmiana harmonogramu spłaty pożyczki) - Deklarowana stała wysokość miesięcznej raty PLN (należy określić wysokość miesięcznych wpłat, jakie deklaruje dłużnik) - Spłata zadłużenia rozpocznie się od miesiąca (należy określić, od którego miesiąca dłużnik deklaruje podjąć spłatę zadłużenia) b) Jednorazowa możliwość odpracowania jednej raty pożyczki - Opis możliwych do wykonania przez dłużnika prac lub usług na rzecz innych podmiotów ekonomii społecznej (należy opisać, jakie rodzajowo prace lub usługi może świadczyć dłużnik na rzecz innych podmiotów ekonomii społecznej w oparciu o własne możliwości i umiejętności. Każda z zaproponowanych prac lub usług musi zawierać podaną przez dłużnika wycenę w oparciu o rzeczywistą kalkulację kosztów wraz z podaniem czasu niezbędnego na wykonanie zaproponowanych prac lub usług. Kalkulację poszczególnych pozycji należy podać wg. poniższego przykładu: Prace malarskie 100 godzin - cena za 1 roboczogodzinę 20 zł. Strona25

26 Załącznik nr 2 Wzór przypomnienia o spłacie należności Wrocław, dnia (Podmiot prowadzący Fundusz) L.dz Przypomnienie numer.. Przypominamy, że upłynął termin zapłaty należności dotyczących: Suma do zapłaty (słownie złotych ) Do dnia sporządzenia niniejszego pisma nie odnotowaliśmy zapłaty należności. W przypadku niejasności lub zastrzeżeń prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pod nr telefonu Jeżeli nie ma Pan/Pani zastrzeżeń, prosimy o dokonanie wpłaty należności na rachunek bankowy nr w terminie 7 dni od otrzymania pisma. W przypadku trudności ze spłatą należności wynikających z umowy pożyczki prosimy o wysłanie na adres siedziby funduszu., w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma informacji o planowanym terminie spłaty zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki. Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z procedurami udzielonej Państwu pożyczki, w przypadku trudności ze spłatą należności wynikających z umowy pożyczki, możecie Państwo zwrócić się do podmiotu prowadzącego Fundusz z prośbą o wdrożenie programu naprawczego. Informację taką należy przesłać na adres siedziby Funduszu., w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma W przypadku, gdy wpłata nastąpiła przed doręczeniem niniejszego pisma, prosimy o informację na nr tel Koordynator Funduszu (pieczęć i podpis) Strona26

ZARZĄDZENIE NR 11/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 29 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 29 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 11/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji w SGSP Na podstawie 16 Regulaminu organizacyjnego SGSP stanowiącego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W STALOWEJ WOLI

REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W STALOWEJ WOLI WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 2/K/16 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 3/K/12 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... ..., dn.... miejscowość data UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... Zawarta pomiędzy Agencją Handlowo Usługową Tracker z siedzibą w Łodzi, przy ul. Czorsztyńskiej 3A, NIP: 728-002-00-06,

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą

UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą UWAGA! Niniejszy wzór podlegać będzie aktualizacji. Ostateczne wzory zostaną zamieszczone po akceptacji ich przez Instytucję Zarządzającą Załącznik nr 39.9 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Załącznik do Zarządzenia nr 1 Do Zarządzenia Prezesa Zarządu ZIK Sp. z o.o. Nr 16/2015 z dnia REGULAMIN PROCEDUR WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ZIK SP. Z.O.O. Z TYTUŁU DOSTAW WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ INNYCH

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Refinanse Przedmiot zlecenia Obowiązki Refinanse Obowiązki Zleceniodawcy Sądowe tytuły wykonawcze Inne postanowienia

UMOWA Refinanse Przedmiot zlecenia Obowiązki Refinanse Obowiązki Zleceniodawcy Sądowe tytuły wykonawcze Inne postanowienia Przed zapoznaniem się z zapisami poniższej umowy należy mieć na uwadze, że muszą one uwzględniać ryzyko prowadzenia działań windykacyjnych na zasadzie prowizji oraz koszta z tym związane ponoszone przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Projekt:... współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego , zwanym dalej Beneficjentem,

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem, Załącznik 11-wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - wsparcie pomostowe UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

zawarta w... w dniu... pomiędzy:... (pełna nazwa Beneficjenta) (pełne dane Beneficjenta pomocy)

zawarta w... w dniu... pomiędzy:... (pełna nazwa Beneficjenta) (pełne dane Beneficjenta pomocy) Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY SERWISPRAWA.PL SP. Z O.O. e-mail: biuro@serwisprawa.pl tel.: (71) 390 84 08 Plac Powstańców Śląskich 7 53-332 Wrocław

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Nr. zawarta w pomiędzy: Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ul. Jagiellońskiej 3, NIP 6070050851, REGON

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Instrukcja windykacji należności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Instrukcja windykacji należności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 Instrukcja określa tryb i zasady windykacji należności pieniężnych w przypadku, gdy dłużnik opóźnia się z ich zapłatą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Projekt:... współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia 9 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia 9 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie: Regulaminu określającego tryb postępowania w zakresie windykacji należności

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Terminologia na użytek niniejszej procedury: 1. Należność cywilnoprawna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Procedura windykacji należności w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Toruniu zwana dalej procedurą określa

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi.

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi. PP11.0152/8/12 Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 w Czeladzi z dnia 24 listopada 2012roku W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r.

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r. Wzór umowy Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Umowa stanowiąca wynik postępowania Konkursu ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI

UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI Adres korespondencyjny: ul. Oswiecimska 7, 42-700 Lubliniec tel. 34 344 86 30, fax. 34 389 50 91 www.campter.pl, biuro@campter.pl UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI Zawarta dnia data zawarcia umowy w pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy :

Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy : Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9 Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy : Międzyzakładową

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja

UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja zawarta w Warszawie w dniu... na podstawie decyzji Nr... z dnia... 2) pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, Płock,

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, Płock, 1/ 5 OGŁOSZENIE Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż wierzytelności z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 Załącznik nr 2 Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 zawarta w dniu września 2015 r. w Będzinie pomiędzy następującymi Stronami: Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY KOMISJA Socjalno - Bytowa WNIOSEK o udzielnie pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1. Imię i nazwisko..., 2. Miejsce pracy..., 3. Miejsce zamieszkania..., 4. Telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia Załącznik nr 19 Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego zawarta dnia w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego Załącznik nr 12 Dotyczy realizacji projektu Kobieta Przedsiębiorcza nr WND-POKL.06.02.00-20-095/10 Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: UMOWA Nr. Druk nr 6 (Wzór umowy) z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 9591844609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ Zawarta w dniu. pomiędzy: Biotech Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, NIP 527-267-68-95 reprezentowanym przez Petra Kvapila Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi

Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi Sporządzona na podstawie: 1. Art.42 ust.5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.jdz.u. z 2013r poz. 885 z póz. zm) Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 A ŻNINA z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO...

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO... UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Słubickim reprezentowanym przez.. zwanym dalej "STAROSTĄ" a... reprezentowanym przez..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ zawarta w dniu.. w Przysusze pomiędzy: Powiatem Przysuskim/Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock,

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, 1/ 6 OGŁOSZENIE Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza postępowanie ofertowe na bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. sprzedaży

UMOWA nr.. sprzedaży Po zmianie 06.09.2016r. Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i 3 ust.3 ) UMOWA nr.. sprzedaży Zawarta w dniu 2016 r. w Wołowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Umowa nr PK_II_7_2016 Zawarta w dniu... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy : Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo