Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O."

Transkrypt

1 Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer [nr_dowodu_klienta], PESEL [pesel_klienta], zamieszkałym (ą) w [kod_miasto_klienta], ulica [ulica_klienta], tel. komórkowy: + 48 [telefon_klienta]; adres poczty elektronicznej: [mail_klienta] ( Pożyczkobiorca ), a APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Bankowy, nr 2, miejsc. Warszawa, kod , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości 4,527,550,00 zł ( Apro Financial lub Pożyczkodawcą ). 1 WARUNKI UMOWY POŻYCZKI 1.1 Apro Financial udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej na warunkach określonych w niniejszej Umowie Pożyczki. 1.2 Na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie pożyczki, a także zgodnie z Formularzem Informacyjnym dotyczącym pożyczki konsumenckiej, otrzymanym i zaakceptowanym przez Pożyczkobiorcę w dniu [data_wygenerowania], Apro Financial udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości [kapital_pozyczki] złotych (słownie: [kwota_pozyczki_slownie]) ( Całkowita kwota pożyczki ). 1.3 Niniejsza Umowa Pożyczki wchodzi w życie po spełnieniu wszystkich poniższych warunków: a) pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pożyczki przez Apro Financial, w szczególności na podstawie pozytywnej weryfikacji Pożyczkobiorcy, dokonanej za jego zgodą, dokonanej przez Pożyczkodawcę w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz w biurach informacji gospodarczej, w szczególności: Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie; b) uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę opłaty rejestracyjnej (w sposób opisany poniżej). Opłata rejestracyjna powinna zostać uiszczona: a) w kwocie 0,01 złotych (słownie: jeden grosz) na rachunek bankowy Apro Financial, którego numer oraz informacje niezbędne do wykonania przelewu Pożyczkobiorca otrzyma od Apro Financial (I) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki, lub (II) poprzez wysłanie wiadomości mailowej, na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki. b) Przelew może zostać wykonany wyłącznie z rachunku bankowego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, którego posiadaczem jest Pożyczkobiorca. c) w kwocie 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) przy wykorzystaniu dostępnego na stronie internetowej Apro Financial systemu BlueCash, który umożliwia wykonanie przelewu za jego pomocą. W tytule przelewu kwoty opłaty rejestracyjnej, dokonywanej tak za pomocą rachunku bankowego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Pożyczkobiorcy albo systemu BlueCash, Pożyczkobiorca wpisuje tekst: Opłata rejestracyjna. Akceptuję warunki Umowy Pożyczki rushcash [pesel_klienta] c) pozytywnym zweryfikowaniu danych podanych przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki z informacjami zawartymi w potwierdzeniu przelewu opłaty rejestracyjnej dokonanego przez Pożyczkobiorcę; d) Jeśli Apro Financial: (I) nie otrzyma przelewu opłaty rejestracyjnej, (II) w tytule przelewu nie znajdzie się tekst zgodny z przekazaną przez Apro Financial informacją, (III) nie będzie możliwe potwierdzenie danych przekazanych przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki z danymi Pożyczkobiorcy zawartymi w potwierdzeniu dokonania przelewu opłaty rejestracyjnej lub (IV) nie będzie możliwe potwierdzenie danych przekazanych przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki z danymi Pożyczkobiorcy zawartymi w zaświadczeniu bądź wyciągu z rachunku Pożyczkobiorcy, proces rejestracyjny Pożyczkobiorcy nie zostanie pomyślnie zakończony. Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o pomyślnym lub negatywnym zakończeniu procesu rejestracji w jeden z następujących sposobów: (I) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki, (II) pisemnie na adres wskazany w komparycji umowy, lub (III) poprzez wysłanie wiadomości mailowej, na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki; e) wygenerowaniu przez Apro Financial wersji Umowy Pożyczki gotowej do podpisu, co jest równoznaczne z zakończeniem procesu rejestracji Umowy Pożyczki. 1.4 Pożyczkodawca po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji wysyła na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę 2 egzemplarze umowy pożyczki podpisane przez osoby upoważnione do zawarcia Umowy Pożyczki w imieniu Apro Financial. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do podpisania Umowy Pożyczki oraz odesłaniu jednego egzemplarza drogą pocztową na adres Apro Financial. 1.5 Uiszczenie opłaty rejestracyjnej nie zobowiązuje Apro Financial do udzielenia pożyczki. 1.6 W przypadku negatywnego zakończenia procesu rejestracji Apro Financial nie jest zobowiązane do zwrotu opłaty rejestracyjnej. W takim przypadku poczytuje się, iż dokonana opłata rejestracyjna została uiszczona tytułem pokrycia kosztów administracyjnych Apro Financial związanych z procesem rejestracyjnym. 1.7 Pożyczka wypłacona zostanie Pożyczkobiorcy zgodnie z 2 niniejszej Umowy Pożyczki, a jej spłata powinna nastąpić w terminie ustalonym zgodnie z 5 Umowy Pożyczki. 1.8 Strony postanawiają, że Umowa Pożyczki jest umową zawartą na czas określony i obowiązuje od dnia kalendarzowego, w którym

2 nastąpiło potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę i Apro Financial, w jeden z następujących sposobów: (I) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki, (II) pisemnie na adres wskazany w komparycji umowy, lub (III) poprzez wysłanie wiadomości mailowej o pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki, do dnia spłaty kwoty pożyczki określonej w punkcie 5.1 Umowy Pożyczki oraz wszystkich należności z tytułu Umowy Pożyczki, w szczególności kwot wynikających z tytułu odsetek, prowizji i opłat, przy czym pożyczka wraz z wszystkimi należnościami powinna zostać ostatecznie spłacona nie później niż w dniu [ostatnia_rata]. 1.9 Strony postanawiają, że po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki wraz ze wszystkimi należnościami, niniejsza Umowa Pożyczki wygaśnie. W celu ubiegania się o kolejną pożyczkę w Apro Financial Pożyczkobiorca zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku o udzielenie pożyczki Przedłużenie okresu spłaty zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki może mieć miejsce w przypadku: (I) pozytywnego rozpatrzenia przez Apro Financial złożonego przez Pożyczkobiorcę wniosku o przedłużenie okresu spłaty albo (II) złożenia przez Apro Financial Pożyczkobiorcy propozycji w w/w zakresie. Szczegóły dotyczące przedłużenia okresu zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki uregulowane są w 4 Umowy Pożyczki. 2 WYPŁATA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ Całkowita kwota pożyczki, o której mowa w punkcie 1.2 niniejszej Umowy Pożyczki zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy, w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia zakończenia procesu rejestracji, zgodnie z 1 Umowy Pożyczki. Wypłata pożyczki nastąpi na rachunek bankowy lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Pożyczkobiorcy wskazany we wniosku Pożyczkobiorcy o udzielenie pożyczki. 3 OPROCENTOWANIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ 3.1 W związku z udzieleniem pożyczki oraz z tytułu wykonywania przez Apro Financial czynności, o których mowa w punkcie 3.2 Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Apro Financial opłaty administracyjnej płatnej jednorazowo w terminie spłaty pożyczki w wysokości [oplata_administracyjna] złotych. 3.2 Apro Financial w całym okresie spłaty pożyczki, będzie wykonywać czynności w zakresie obsługi spłaty pożyczki, które mają ułatwić Pożyczkobiorcy spłatę pożyczki w terminach określonych w Umowie Pożyczki, tj.: a) kontakt telefoniczny w celu poinformowania o udzieleniu i wypłacie pożyczki, b) monitorowanie terminowej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę, c) wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki, w celu przypomnienia terminu spłaty kwoty pożyczki, d) kontakt telefoniczny w celu przypomnienia terminu spłaty raty pożyczki. 3.3 Pożyczka jest nieoprocentowana. 3.4 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania ( RRSO ), obliczona zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim, dla pierwotnego okresu spłaty pożyczki (tj. dla spłaty dokonanej w terminie wskazanym w punkcie 5.1 Umowy Pożyczki) wynosi: [rrso]%. 3.5 W przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie należności wynikających z Umowy Pożyczki (kapitał, odsetki, opłaty, prowizje, i inne należności) Apro Financial ma prawo do naliczania odsetek karnych z tytułu opóźnienia w płatności w wysokości obowiązującej w danym momencie stopie odsetek maksymalnych (w skali roku), tj. odpowiadającej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Powyższa kwota naliczana jest od zaległej kwoty kapitału pożyczki, prowizji i opłat i jest liczona od pierwszego dnia powstania opóźnienia w spłacie należności. 3.6 Nie przewiduje się obowiązku ponoszenia przez Pożyczkobiorcę opłat notarialnych. 4 PROWIZJE, OPŁATY, INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z POŻYCZKĄ GOTÓWKOWĄ Prowizje, opłaty i koszty ponoszone przez Pożyczkobiorcę w związku z pożyczką przewidzianą niniejszą Umową Pożyczki: a) opłata administracyjna płatna jednorazowo w terminie spłaty pożyczki, zgodnie z Punktem 3.1 Umowy; b) prowizja za przedłużenie okresu spłaty zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki na uzgodniony pomiędzy Stronami okres, o którym mowa w punktach Umowy Pożyczki (dotyczy sytuacji, gdy Pożyczkobiorca złoży pozytywnie rozpatrzony przez Apro Financial wniosek o przedłużenie spłaty pożyczki albo Apro Financial bezpośrednio lub za pośrednictwem partnera Apro Financial złoży Pożyczkobiorcy propozycję przedłużenia okresu zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki, a Pożyczkobiorca ją przyjmie), w wysokości: [kwota_prowizji] (słownie: [kwota_prowizji_slownie]) złotych. Prowizja ta należna będzie Apro Financial w całości z chwilą, gdy Pożyczkobiorca skorzysta z możliwości przedłużenia okresu spłaty zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki, i będzie także należna Apro Financial każdorazowo w przypadku każdego kolejnego przedłużenia okresu zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki. c) opłata upominawcza od każdego wezwania do zapłaty wysłanego do Pożyczkobiorcy listem zwykłym lub poleconym, monitu telefonicznego, monitu sms lub wykonywania wizyt terenowych, równa kosztom rzeczywiście poniesionym przez Pożyczkodawcę, nie więcej jednak niż 10 (dziesięć) złotych w okresie każdego tygodnia.

3 5 INFORMACJE DOTYCZĄCE SPŁATY POŻYCZKI 5.1 Termin całkowitej spłaty pożyczki przypada na dzień [ostatnia_rata] (dzień / miesiąc / rok), a wymagana kwota pożyczki powinna zostać spłacona przez Pożyczkobiorcę w tym dniu jednorazowo (w jednej racie) wraz z kwotą należnej opłaty administracyjnej, poprzez dokonanie przelewu z tytułu spłaty pożyczki na rachunek bankowy Apro Financial w banku [nazwa_banku_do_splat] w [apro_bank_miejscowosc], numer [rachunek_do_splat]. 5.2 Za dzień spłaty pożyczki przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Apro Financial. W przypadku, gdy termin spłaty pożyczki przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, termin spłaty upływa w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym. Dokonane wpłaty będą zaliczane na spłatę należności z tytułu pożyczki zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7.4 Umowy Pożyczki. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że partnerzy Apro Financial nie są uprawnieni do przyjmowania od Pożyczkobiorcy jakichkolwiek kwot z tytułu Umowy Pożyczki, w szczególności kwot z tytułu spłaty pożyczki. 5.3 Strony ustalają, iż jeśli Pożyczkobiorca nie jest w zwłoce dłużej niż pięć dni w spłacie pożyczki odsetek lub jakichkolwiek opłat, Pożyczkobiorca może zgłosić wniosek o przedłużenie okresu spłaty, a także Apro Financial może bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego partnera, według swojego wyłącznego uznania, przed upływem dnia spłaty, o którym mowa w punkcie 5.1, złożyć Pożyczkobiorcy propozycję przedłużenia okresu spłaty zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki o uzgodniony pomiędzy Stronami okres, jeżeli sytuacja ekonomiczno finansowa Pożyczkobiorcy nie uległa pogorszeniu od momentu udzielenia pożyczki. W przypadku przedłużenia okresu spłaty pożyczki Apro Financial przekaże bezpłatnie Pożyczkobiorcy zaktualizowany nowy harmonogram spłaty. 5.4 W momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku Pożyczkobiorcy lub akceptacji przez Pożyczkobiorcę propozycji, o której mowa w punkcie 5.3, termin jednorazowej spłaty pożyczki zostanie przedłużony o jeden miesiąc licząc od dnia spłaty, o którym mowa w punkcie 5.1, pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty prowizji wraz z należnymi odsetkami, na rachunek bankowy Apro Financial w banku [nazwa_banku_do_splat] w [apro_bank_miejscowosc], numer [rachunek_do_splat], nie później niż do dnia spłaty, o którym mowa w punkcie 5.1. Brak wpłaty pełnej kwoty prowizji na wskazany rachunek bankowy Pożyczkodawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim skutkuje brakiem przedłużenia terminu spłaty pożyczki. 5.5 W przypadku przedłużenia terminu spłaty pożyczki kwota kapitału pożyczki powinna zostać spłacona jednorazowo wraz z odsetkami i wszelkimi prowizjami i opłatami wynikającymi z Umowy Pożyczki. 5.6 Okres zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki może być przedłużany wielokrotnie. W przypadku braku spłaty zgodnie z harmonogramem spłaty, Apro Financial może wypowiedzieć umowę pożyczki zgodnie z punktem 9.1a. 5.7 Propozycja przedłużenia okresu spłaty zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki może być złożona Pożyczkobiorcy bezpośrednio lub za pośrednictwem partnera Apro Financial (wg wyboru Apro Financial) w następujący sposób: a) za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy; b) telefonicznie na numer telefonu komórkowego lub kontaktowego Pożyczkobiorcy; c) pocztą elektroniczną na adres Pożyczkobiorcy. 5.8 Złożenie przez Pożyczkobiorcę wniosku o przedłużenie terminu spłaty, przyjęcie lub nieprzyjęcie przez Pożyczkobiorcę propozycji Apro Financial przedłużenia okresu spłaty zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki może być przekazane Apro Financial w jeden z poniższych sposobów: a) za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) wysłanej do Apro Financial z telefonu Pożyczkobiorcy na telefon Apro Financial o numerze: ; b) telefonicznie (rozmowa z konsultantem Apro Financial) pod nr telefonu: ; c) w inny sposób uzgodniony wcześniej z Apro Financial. 5.9 W przypadku braku odpowiedzi Pożyczkobiorcy na propozycję przedłużenia okresu spłaty zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki złożoną przez Apro Financial (lub za pośrednictwem partnera Apro Financial) przyjmuje się, że Pożyczkobiorca nie przyjął tej propozycji W przypadku całkowitej spłaty pożyczki w terminie wskazanym w punkcie 5.1 Umowy Pożyczki całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim będzie wynosić: [calkowita_kwota_pozyczki] złotych. W razie pierwszego przedłużenia okresu zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki o okres jednego miesiąca całkowita kwota do spłaty będzie wynosiła [kwota_calkowita_prowizja] złotych W przypadku przedłużenia okresu zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki o kolejny jeden miesiąc całkowita kwota do spłaty będzie zwiększać się o: [kwota_prowizji] złotych za każdy kolejny jeden miesiąc. Dla potrzeb powyższego obliczenia przyjmuje się, że miesiąc ma 30 dni W przypadku przedłużenia Umowy Pożyczki, kwota kapitału i opłaty administracyjnej pozostaje taka sama, natomiast okres, na jaki Apro Financial udziela Pożyczkobiorcy pożyczki, może ulec zmianie W przypadku przedłużenia okresu spłaty pożyczki Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy na adres wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki nowy, zaktualizowany harmonogram spłaty W przypadku, gdy Pożyczkobiorca dokona całkowitej spłaty pożyczki w odpowiednim terminie spłaty przewidzianym w Umowie Pożyczki, i wpłaci kwotę wyższą niż kwota wymagana do spłaty, nadpłata z tego tytułu zostanie zwrócona Pożyczkobiorcy na wskazany przez niego nr rachunku i podlega natychmiastowemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni.

4 6 SPŁATA POŻYCZKI PRZED TERMINEM OKREŚLONYM W UMOWIE POŻYCZKI 6.1 Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki. 6.2 W przypadku spłaty całości pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy Pożyczki. 6.3 W przypadku spłaty części pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki pkt. 6.2 stosuje się odpowiednio. 6.4 W przypadku spłaty całości pożyczki przed terminem, Apro Financial jest zobowiązany do rozliczenia z Pożyczkobiorcą pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty. Rozliczenie wcześniejszej spłaty pożyczki w całości nastąpi w ten sposób, że Apro Financial dokona zwrotu ewentualnej nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Pożyczkobiorcy (podany przez niego we wniosku o udzielenie pożyczki lub w odrębnym piśmie uzupełniającym). 7 INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEWYWIĄZANIA SIĘ Z WARUNKÓW UMOWY POŻYCZKI 7.1 Apro Financial może uznać za przypadek niewywiązania się Pożyczkobiorcy z warunków Umowy Pożyczki którekolwiek z poniższych zdarzeń: a) brak spłaty zobowiązań w terminie określonym w Umowie Pożyczki; b) opóźnienie w spłacie posiadanych zobowiązań przez Pożyczkobiorcę; c) złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Pożyczkobiorcę w trakcie trwania umowy; d) cofnięcie bądź ograniczenie wszelkich zgód udzielonych przez Pożyczkobiorcę niezbędnych do zawarcia Umowy Pożyczki. 7.2 W przypadku zdarzeń, o których mowa w punkcie 7.1 Umowy Pożyczki, Apro Financial ma prawo: a) wypowiedzieć niniejszą Umowę Pożyczki, i jednocześnie b) zażądać od Pożyczkobiorcy spłaty wszystkich kwot należnych Apro Financial (niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami, pozostałe do zapłaty opłaty administracyjne wynikające z harmonogramu załączonego do niniejszej umowy, inne wynikające z Umowy Pożyczki i podlegające zapłacie koszty, opłaty w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia; a także c) przekazać dane o zadłużeniu Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz.U.2014r., poz.1015) gdy przekracza ono kwotę 200 zł oraz gdy jest ono wymagalne od co najmniej 60 dni; d) wszcząć postępowania sądowe lub inne dopuszczone przez polskie prawo przeciwko Pożyczkobiorcy; e) podjąć działania windykacyjne obejmujące: wezwania do zapłaty wysyłane listami zwykłymi i listami poleconymi, monity telefoniczne, monity sms, lub wykonywanie wizyt terenowych. 7.3 W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w spłacie przez Pożyczkobiorcę, Apro Financial może przed wystąpieniem na drogę sądową umożliwić Pożyczkobiorcy spłatę zaległości w terminach uzgodnionych z Apro Financial w trakcie trwania Umowy Pożyczki. 7.4 W przypadku braku spłaty należności Apro Financial z tytułu udzielonej Pożyczkobiorcy pożyczki, w terminie określonym w niniejszej Umowie Pożyczki, Apro Financial ma prawo do wystąpienia na drogę windykacyjną. Wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę zaliczone będą na spłatę należności z tytułu Umowy Pożyczki, bez względu na ewentualne późniejsze dyspozycje Pożyczkobiorcy, według następującej kolejności: a) koszty windykacji, w tym koszty upomnień i wezwań związane z dochodzeniem roszczenia; b) prowizje i opłaty oraz koszty płatne zgodnie Umową Pożyczki; c) odsetki od kapitału przeterminowanego; d) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe; e) kapitał przeterminowany; f) odsetki bieżące; g) kapitał niewymagalny. 7.5 Niezależnie od prowizji i opłat wskazanych w 5 Umowy Pożyczki w przypadku podjęcia działań upominawczych lub windykacyjnych Apro Financial będzie uprawniony do obciążania Pożyczkobiorcy następującymi kosztami i opłatami: a) kosztami sądowymi - w zależności od wysokości roszczenia dochodzonego przez Apro Financial; b) kosztami postępowania egzekucyjnego - w zależności od roszczenia egzekwowanego przez Apro Financial; c) kosztami zastępstwa procesowego - w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia oraz zasądzonych stawek. 7.6 W przypadku podjęcia przez Apro Financial działań windykacyjnych, Pożyczkodawca może powierzyć prowadzenie tych działań podmiotowi zewnętrznemu wyspecjalizowanemu w dochodzeniu wierzytelności przeterminowanych. Apro Financial jest uprawnione do powierzenia prowadzenia działań windykacyjnych podmiotowi zewnętrznemu wyspecjalizowanemu w dochodzeniu wierzytelności przeterminowanych w przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie należności wynikających z Umowy pożyczki (kapitał, odsetki, opłaty, prowizje i inne należności) co najmniej 30 dni. 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŻYCZKI 8.1 Pożyczkobiorca zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ze zm) ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Pożyczkobiorca w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pożyczkodawcy kwoty udostępnionej pożyczki powiększonej o należne odsetki, naliczone zgodnie ze stopą procentową dla Umowy Pożyczki, za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wysokość odsetek w stosunku dziennym wynosi 0

5 (słownie: zero ) złotych. 8.2 Dniem spłaty jest dzień przekazania Apro Financial środków pieniężnych przez Pożyczkobiorcę. Za dzień spłaty przekazania środków pieniężnych, uważa się dzień uznania rachunku bankowego Apro Financial tymi środkami. 8.3 Warunkiem skutecznego odstąpienia od Umowy Pożyczki jest listowne przesłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki na adres zawarty w preambule niniejszej Umowy Pożyczki. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 8.1, wystarczające jest wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Pożyczkobiorca otrzymał przy podpisaniu niniejszej Umowy Pożyczki. 9 WYPOWIEDZENIE UMOWY POŻYCZKI 9.1 Apro Financial zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki, gdy: a) Pożyczkobiorca nie dokona spłaty zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki w ustalonym terminie; b) Pożyczkobiorca utraci zdolność kredytową; c) nastąpi ujawnienie rozbieżności pomiędzy danymi podanymi we wniosku oraz dokumentami i informacjami uzyskanymi w związku z rozpatrywaniem wniosku, jak również w trakcie obowiązywania umowy a stanem faktycznym; d) którakolwiek ze zgód, których udzielenie jest obowiązkowe dla zawarcia Umowy Pożyczki, udzielonych przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o udzielenie pożyczki, zostanie cofnięta lub w inny sposób podważona bądź ograniczona. 9.2 Termin wypowiedzenia umowy przez Apro Financial wynosi 30 dni po uprzednim bezskutecznym listownym wezwaniu Pożyczkobiorcy do zapłaty zaległych należności z tytułu Umowy Pożyczki (kapitał, odsetki, opłaty, prowizje i inne należności) w terminie 7 dni od otrzymania wezwania lub 7 kalendarzowych dni w przypadku zagrożenia upadłością lub niewypłacalnością Pożyczkobiorcy. 9.3 Skuteczne wypowiedzenie Umowy Pożyczki wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez Pożyczkodawcę osobiście, w formie elektronicznej na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie lub przesłanego za pośrednictwem poczty na adres zawarty w preambule niniejszej Umowy Pożyczki. Oświadczenie przesłane za pośrednictwem poczty jest skuteczne od daty doręczenia. 9.4 W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki, Apro Financial ma prawo podjąć wszystkie działania przewidziane w punkcie 7.2 (b) - (e) niniejszej Umowy Pożyczki, a także wszelkie inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 10 OŚWIADCZENIA STRON 10.1 Apro Financial udziela Pożyczkobiorcy pożyczki zgodnie z niniejszą Umową Pożyczki na podstawie oświadczeń złożonych przez Pożyczkobiorcę, w pełni polegając na tych oświadczeniach. Pożyczkobiorca oświadcza, że: a) wszelkie złożone przez Niego oświadczenia, dokumenty i informacje przedłożone w związku z niniejszą Umową Pożyczki, są prawdziwe; b) rozumie, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania oświadczeń złożonych w niniejszej Umowie Pożyczki oraz informacji zawartych w Formularzu Informacyjnym dotyczącym pożyczki konsumenckiej i w niniejszej Umowie; c) zapoznał się z warunkami Umowy Pożyczki oraz akceptuje postanowienia w niej zawarte; d) jest posiadaczem rachunku bankowego w banku [klient_bank], numer [klient_rachunek] Pożyczkobiorca oświadcza Apro Financial, że zamierza przeznaczyć pożyczkę na potrzeby indywidualnej konsumpcji, a nie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej Pożyczkobiorca oświadcza, że nie działa pod przymusem ze strony osoby trzeciej Pożyczkobiorca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, nie karaną i nie pozbawioną wolności Pożyczkobiorca oświadcza, że przeciwko Pożyczkobiorcy nie toczy się postępowanie egzekucyjne, ani według jego wiedzy nie grozi mu wszczęcie takiego postępowania, a składniki majątku Pożyczkobiorcy nie zostały zajęte przez komornika lub inny organ egzekucyjny Pożyczkobiorca został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawiania oraz wyraził zgodę na ich przetwarzanie we Wniosku o udzielenie pożyczki Na potrzeby niniejszej Umowy Pożyczki, o ile inne jej postanowienia wprost nie stanowią inaczej lub nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, przyjmuje się, że miesiąc ma 30 dni, a rok 365 dni. 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11.1 Apro Financial może przenieść wszelkie przysługujące mu z tytułu niniejszej Umowy Pożyczki wierzytelności na osoby trzecie, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę. Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przejdą wszelkie związane z nimi prawa i obowiązki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Pożyczkodawcy w formie pisemnej o każdej zmianie danych osobowych lub adresowych. Wszelkie skutki niewypełnienia powyższego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę Z chwilą dostarczenia do Apro Financial skróconego odpisu aktu zgonu Pożyczkobiorcy lub uzyskania od organu wypłacającego świadczenie pisemnej informacji o śmierci Pożyczkobiorcy Umowa Pożyczki ulega rozwiązaniu W przypadku, gdy Apro Financial nie wykona w stosunku do Pożyczkobiorcy zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki bądź wykona je w sposób nienależyty, Pożyczkobiorca może żądać ich wykonania, a gdyby żądanie okazało się nieskuteczne, ma prawo dochodzenia swoich roszczeń do wysokości udzielonej pożyczki Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarcie niniejszej Umowy Pożyczki nie podlega

6 podatkowi od czynności cywilnoprawnych Prawem właściwym dla niniejszej Umowy Pożyczki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Pożyczki zastosowanie znajdą w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ze zm) Wszelka korespondencja między Stronami powinna być kierowana na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy Pożyczki, chyba że jedna ze Stron doręczyła drugiej zawiadomienie o zmianie adresu Wszelka korespondencja składana przez Pożyczkobiorcę musi być sporządzona w języku polskim lub przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego O ile niniejsza Umowa Pożyczki nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy Pożyczki wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie spory pomiędzy Apro Financial a Pożyczkobiorcą, Strony postarają się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Apro Financial. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument w takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy) Organem nadzorującym ochronę interesów konsumentów w znaczeniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) o ochronie konkurencji i konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowa niniejsza zostaje zawarta po dokładnym zapoznaniu się Pożyczkobiorcy i Apro Financial z jej treścią Dokument umowy wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki oraz harmonogramem spłaty zostanie doręczony Pożyczkobiorcy na adres pocztowy wskazany w komparycji niniejszej umowy. W imieniu Apro Financial Pożyczkobiorca i data

7 Dane Pożyczkobiorcy: Miejscowość i data (Imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (kod pocztowy, miejscowość) (PESEL) APRO FINANCIAL POLAND SP. Z O.O. Plac Bankowy, nr 2, miejsc. Warszawa, kod OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI* Zgodnie z przysługującym mi prawem do odstąpienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki, odstępuje od Umowy Pożyczki nr zawartej dnia Zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu na rachunek Pożyczkodawcy całej należnej mu kwoty z tytułu otrzymanej pożyczki. Podpis klienta: czytelnie Imię i Nazwisko * Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać listownie na adres: Plac Bankowy, nr 2, miejsc. Warszawa, kod

8 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER [numer_sprawy] Typ informacji Dane Pożyczkodawca Apro Financial Poland sp. z o.o. Adres (siedziba): Plac Bankowy nr2. WARSZAWA, kod Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres strony internetowej: Pośrednik pożyczkowy pierwszego stopnia przyjmujący Wniosek i prowadzący sprawę (Partner): Nazwa, imię i nazwisko Partnera: Adres (siedziba/miejsce zamieszkania): miejscowość (Adres, z którego ma korzystać konsument): Kod pocztowy: Ulica, numer domu, numer mieszkania/lokalu: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres strony internetowej Partnera: Kod (numer) Partnera: [kod_partnera] [nazwa_partnera] [miejscowosc_partnera] [kod_pocztowy_partnera] [ulica_nr_domu_partnera], [miejscowosc_partnera] (+48) [telefon_partnera] [ _partnera] (+48) [fax_partnera] [www_partnera] Opis głównych cech pożyczki Rodzaj pożyczki Całkowita kwota pożyczki Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Pani/Panu wypłacone Terminy i sposób wypłaty pożyczki W jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne Czas obowiązywania Umowy Pożyczki Zasady i terminy spłaty pożyczki pożyczka konsumencka [kapital_pozyczki] złotych Wraz z zawarciem umowy Apro Financial dokona wypłaty pożyczki w dniu podpisania umowy. Jeśli data wypłaty środków będzie inna niż data podpisania umowy, do Klienta zostanie wysłany listem poleconym nowy harmonogram spłat przesunięty o różnicę w tych dniach. Apro Financial dokona wypłaty pożyczki poprzez przelew całej kwoty pożyczki na rachunek bankowy Klienta: [klient_rachunek]. Umowa zawierana jest na czas określony i obowiązuje od dnia kalendarzowego, w którym nastąpiło potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę i Apro Financial w jeden z następujących sposobów: (I) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki, (II) pisemnie na adres wskazany w komparycji umowy, lub (III) poprzez wysłanie wiadomości mailowej, na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki, o pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji do dnia spłaty kwoty pożyczki tj. do dnia [ostatnia_rata]. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania spłaty pożyczki oraz wszelkich związanych z nią opłat, kosztów, odsetek na indywidualny rachunek bankowy Apro Financial Poland sp. z o.o. podany w Umowie Pożyczki. Termin całkowitej spłaty pożyczki przypada na dzień [ostatnia_rata] (dzień / miesiąc / rok), a wymagana kwota pożyczki powinna zostać spłacona przez Pożyczkobiorcę w tym dniu jednorazowo (w jednej racie) wraz z wszelkimi należnymi odsetkami i opłatami. Okres zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki może być przedłużany o kolejne okresy jednego miesiąca. W momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku klienta lub akceptacji przez Pożyczkobiorcę propozycji, o której mowa w punkcie 5.3, termin jednorazowej spłaty pożyczki będzie przypadał po upływie jednego miesiąca. W przypadku przedłużenia terminu spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania na rzecz Apro Financial wpłaty wymaganej kwoty z tytułu przedłużenia terminu spłaty pożyczki obejmującej kwotę prowizji wraz z wszelkimi należnymi odsetkami na rachunek bankowy Apro Financial w banku [nazwa_banku_do_splat], numer [rachunek_do_splat] a kwota kapitału pożyczki powinna zostać spłacona jednorazowo wynikającymi z Umowy Pożyczki. Za dzień spłaty pożyczki przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Apro Financial Poland sp. z o.o. W przypadku, gdy termin spłaty pożyczki przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, termin spłaty upływa w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym. Wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę zaliczone będą na spłatę należności

9 Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które pożyczkodawca udostępnia Pani/Panu oraz wszelkie koszty, które zobowiązany będzie Pani/Pan ponieść w związku z Umową Pożyczki. Pożyczka wiązana (z zakupem towaru lub usługi) lub w formie odroczonej płatności -opis towaru lub usługi: -cena: Wymagane zabezpieczenia pożyczki Zabezpieczenie, jakie będzie Pani/Pan musiał/a przedstawić w związku z Umową Pożyczki Informacja, czy Umowa Pożyczki przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie Jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki, płatności dokonywane przez Panią/Pana nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty pożyczki, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w Umowie Pożyczki lub w umowie dodatkowej, to Umowa Pożyczki nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie. z tytułu Umowy Pożyczki, bez względu na ewentualne późniejsze dyspozycje Pożyczkobiorcy, według następującej kolejności: a) koszty windykacji, w tym koszty upomnień i wezwań związane z dochodzeniem roszczenia; b) prowizje i opłaty oraz koszty płatne zgodnie Umową Pożyczki; c) odsetki od kapitału przeterminowanego; d) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe; e) kapitał przeterminowany; f) odsetki bieżące; g) kapitał niewymagalny. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że Partnerzy nie są uprawnieni do przyjmowania od Pożyczkobiorcy jakichkolwiek kwot z tytułu Umowy Pożyczki, w tym w szczególności kwot z tytułu spłaty pożyczki. W przypadku całkowitej spłaty pożyczki w terminie spłaty podanym w umowie całkowita kwota do spłaty będzie wynosiła [calkowita_kwota_pozyczki] złotych. W przypadku przedłużenia okresu zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki o jeden miesiąc całkowita kwota do spłaty będzie zwiększać się o: [kwota_prowizji] złotych za każdy kolejny okres jednego miesiąca. Dla potrzeb powyższego obliczenia przyjmuje się, że miesiąc ma 30 dni. nie dotyczy, nie dotyczy nie dotyczy - rodzaj zabezpieczenia kredytu: nie dotyczy nie dotyczy Koszt pożyczki Stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Pani/Panu w porównaniu oferowanych pożyczek. Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej Do uzyskania pożyczki konieczne jest zawarcie przez Panią/Pana umowy dodatkowej w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt* stała stopa oprocentowania pożyczki równa 0% rocznie. Oprocentowanie nie będzie ulegać zmianie. - stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: 0 % - wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy (Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy): 0% - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania [rrso]% - Reprezentatywny przykład: nie dotyczy - Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: całkowita kwota pożyczki, okres spłaty pożyczki, spłata jednorazowa, koszt opłaty administracyjnej - obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: Tak/nie - rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy - obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: Tak/nie - rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: nie dotyczy a) opłata administracyjna płatna jednorazowo w terminie spłaty pożyczki w wysokości [oplata_administracyjna]; b) prowizja za przedłużenie okresu spłaty zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki na uzgodniony pomiędzy Stronami okres, w wysokości: [kwota_prowizji] (słownie: [kwota_prowizji]) złotych. Prowizja ta należna będzie Apro Financial w całości z chwilą, gdy Pożyczkobiorca skorzysta z możliwości przedłużenia okresu spłaty zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki, i będzie także należna Apro Financial każdorazowo w przypadku każdego kolejnego przedłużenia okresu zadłużenia z tytułu kwoty kapitału pożyczki. c) opłata upominawcza od każdego wezwania do zapłaty wysłanego

10 Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych Koszty korzystania z kart kredytowych Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z Umową Pożyczki Opłaty notarialne Skutek braku płatności Skutki braku płatności lub opóźnienia w płatnościach mogą być dla Pana/Pani następujące: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy do Pożyczkobiorcy listem zwykłym lub poleconym, monitu telefonicznego, monitu sms lub wykonywania wizyt terenowych, równa kosztom rzeczywiście poniesionym przez Pożyczkodawcę, nie więcej jednak niż 10 (dziesięć) złotych w okresie każdego tygodnia. Nie dotyczy W przypadku, gdy Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie należności wynikających z Umowy Pożyczki (kapitał, odsetki, opłaty, prowizje, i inne należności) Apro Financial ma prawo do naliczania odsetek karnych za opóźnienia w płatności w wysokości obowiązującej w danym momencie stopie odsetek maksymalnych (w skali roku), tj. odpowiadającej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Powyższa kwota naliczana jest od zaległej kwoty kapitału pożyczki, prowizji i opłat. W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia Apro Financial może wypowiedzieć Umowę Pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy Apro Financial może zażądać od Pożyczkobiorcy spłaty wszystkich kwot należnych Pożyczkodawcy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia. W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia Apro Financial może zawiadomić odpowiednie rejestry publiczne lub instytucje zajmujących się zbieraniem danych o dłużnikach o fakcie niewykonania Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę; W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia Apro Financial może wszcząć postępowanie sądowe. W przypadku braku płatności lub jej opóźnienia Apro Financial może naliczyć opłatę upominawczą od każdego wezwania do zapłaty wysłanego do Pożyczkobiorcy listem zwykłym lub poleconym, monitu telefonicznego, monitu sms lub wykonywania wizyt terenowych, równa kosztom rzeczywiście poniesionym przez Pożyczkodawcę, nie więcej jednak niż 10 (dziesięć) złotych za każdą czynność windykacyjną. Apro Financial uprawnione jest do sporządzania kolejnych wezwań do zapłaty lub podejmowania kolejnych czynności windykacyjnych, z tym że nie będą one dokonywane częściej niż raz na 7 (siedem) dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty lub zakończenia danej czynności windykacyjnej. Inne ważne informacje Odstąpienie od Umowy Pożyczki Tak/nie W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Pożyczki ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki: Spłata pożyczki przed terminem określonym w Tak Umowie Pożyczki Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w Umowie Pożyczki. Uprawnienie pożyczkodawcy do zastrzeżenia Nie dotyczy prowizji za spłatę pożyczki przed terminem* Sprawdzenie w bazie danych Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: Krajowego Rejestru Długów Jeżeli pożyczkodawca odmówi Pani/Panu udzielenia Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru Dłużników pożyczki konsumenckiej na podstawie informacji ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biura zawartych w bazie danych pożyczkodawca niezwłocznie Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego zobowiązany jest przekazać Pani/Panu bezpłatną Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, Biura Informacji informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać Kredytowej S.A. bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. Prawo do otrzymania projektu Umowy Pożyczki Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, Pożyczki. bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki konsumenckiej, Tak jeżeli w ocenie pożyczkodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia pożyczki konsumenckiej. Czas obowiązywania Formularza W przypadku zawarcia i wejście w życie Umowy Pożyczki niniejsza informacja zachowuje ważność od [data_wygenerowania] najpóźniej do dnia spłaty pożyczki.

11 W przypadku niezawarcia Umowy Pożyczki lub zawarcia Umowy Pożyczki, lecz jej niewejścia w życie, niniejsza informacja zachowuje ważność od [data_wygenerowania] do dnia [data_wyg_plus1d] Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość: a) dane pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: (Adres, z którego ma korzystać konsument) (siedziba): Numer telefonu (infolinii): (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres strony internetowej: * (informacja ta ma charakter opcjonalny) Rejestr * (organ, który zarejestrował działalność pożyczkodawcy) b) dane dotyczące umowy Odstąpienie od Umowy Pożyczki Wybór prawa właściwego Do zawartej z Panią/Panem Umowy Pożyczki będzie miało zastosowanie prawo Postanowienie Umowy Pożyczki dotyczące wyboru prawa właściwego Język Umowy Pożyczki c) dane dotyczące odwołań Pozasądowe rozstrzyganie sporów Data wystawienia : [data_wygenerowania] Dane identyfikacyjne: Apro Financial Poland sp. z o.o. Plac Bankowy, nr 2. Warszawa, kod Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem Dodatkowo rejestracje pod numerem NIP oraz numerem REGON ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak/nie - sposób odstąpienia od umowy: pisemnie. Warunkiem skutecznego odstąpienia od Umowy Pożyczki jest listowne przesłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki na adres Pożyczkodawcy. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki przed jego upływem. - termin: (14) czternaście dni od dnia zawarcia Umowy. - skutki: Pożyczkobiorca w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pożyczkodawcy kwoty udostępnionej pożyczki powiększonej o należne odsetki, naliczone zgodnie ze stopą procentową dla Umowy Pożyczki, za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wysokość odsetek w stosunku dziennym wynosi 0 złotych. Prawo polskie. Umowa Pożyczki nie przewiduje wyboru i zmiany prawa właściwego. Za Pani/Pana zgodą w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki zamierzamy się z Panią/Panem porozumiewać w języku polskim. Wszelkie spory pomiędzy Apro Financial a Pożyczkobiorcą, Strony postarają się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Apro Financial. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument w takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy). - przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: Tak/nie Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią formularza: Podpis klienta i data:.

12 APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Plac Bankowy 2, Warszawa [nazwa_klienta] Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy ulica [ulica_klienta].. Adres zamieszkania [kod_miasto_klienta] Adres zamieszkania HARMONOGRAM SPŁATY POŻYCZKI DOTYCZY UMOWY [numer_sprawy] NUMER KONTA DO SPŁATY POŻYCZKI: [rachunek_do_splat] W BANKU PEKAO S.A. LP [harmon ogram] Termin całkowitej spłaty pożyczki Kapitał Opłata administracyjna Łączna kwota raty

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo