Sprawozdanie z V Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z V Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2009, TOM 52, Nr 3, Sprawozdania Sprawozdanie z V Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej Kraków, marca 2009 roku W dniach marca 2009 r. w Krakowie odbyło się V Sympozjum Naukowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej. Obrady rozpoczęły się w dniu 105. rocznicy urodzin B. F. Skinnera. Jubileuszowy charakter Sympozjum podkreślony został przez szczególne miejsce konferencji Aulę Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz projekcję ostatniego publicznego wystąpienia Skinnera, które odbyło się na 10 dni przed jego śmiercią w Bostonie. Wykład ten wygłoszony został przez Skinnera z okazji przyznania mu przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne nagrody za całokształt działalności naukowej. Celem Sympozjum było rozwinięcie tematu ubiegłorocznej konferencji dotyczącej moŝliwości i ograniczeń psychologii behawioralnej i psychologii poznawczej. Temat ten został podjęty na początku w wystąpieniu Skinnera, który mówił o tym, dokąd wiedzie poszukiwanie wyjaśnień zachowania człowieka w jego umyśle, a dokąd poszukiwanie wyjaśnień w środowisku. Następnie problematyka ta została poruszona w 9 wykładach i 21 referatach, podzielonych na pięć sesji tematycznych. Nad jakością przemówień czuwał Komitet Naukowy w składzie: prof. dr hab. Jan Czesław Czabała (APS), prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (UJ), prof. dr hab. Edward Nęcka (UJ), prof. dr hab. Piotr Oleś (KUL, SWPS), prof. dr hab. Paweł Ostaszewski (UW, SWPS), prof. dr hab. Wojciech Pisula (IP PAN), dr hab. Ewa Czerniawska (prof. UW), dr hab. Krzysztof Krzy- Ŝewski (prof. UKSW), dr hab. Agnieszka Niedźwieńska (UJ), dr hab. Romuald Polczyk (UJ), dr Przemysław Bąbel (UJ), dr Monika Suchowierska (SWPS). Wykłady, które otwierały bądź kończyły kolejne sesje, wygłosili: prof. Edward Nęcka, prof. Paweł Ostaszewski, dr hab. Krzysztof KrzyŜewski (prof. UKSW), dr hab. Romuald Polczyk, prof. Piotr Oleś, prof. Maria Kielar-Turska, prof. Czesław Czabała, dr hab. Ewa Czerniawska. Profesor Nęcka przedstawił trudności, jakie stwarza nauce odpowiednie ujęcie problemu samokontroli wymaga on bowiem opisu z pozycji dalekich od klasycznego pozytywizmu. Nauka empiryczna oferuje wyjaśnienia w terminach przyczyno-skutkowych, co prowadzi do kłopotów w zrozumieniu zjawisk polegających na samoregulacji i samokontroli. W psychologii poznawczej problem ten przejawia się w tendencji do szukania wyjaśnień pozornych. W referacie ukazane zostały moŝliwości i ograniczenia naukowego ujęcia tego zagadnienia. Profesor Ostaszewski, przeciwstawiając się powszechnemu poglądowi, Ŝe Skinner był ostatnim przedstawicielem behawioryzmu, zaprezentował tezy dwóch waŝnych post-skinnerowskich rodzajów behawioryzmu. Pierwszym z nich jest behawioryzm teleologiczny Rachlina, który analizuje tylko zachowania obiektywnie obserwowane, a terminy odnoszone do poziomu mentalnego traktuje jako nazwy typowych wzorców zachowania rozciągniętych w czasie. Drugi behawioryzm teoretyczny Staddona włącza do wyjaśniania zachowania terminy czysto teoretyczne, dotyczące hipotetycznych stanów wewnętrznych, wynikających ze specyficznej historii doświadczeń ze środowiskiem, a nie będących ani bodźcami, ani reakcjami.

2 350 SPRAWOZDANIA Wykład prof. KrzyŜewskiego dotyczył ksiąŝki Skinnera Science and human behavior, w której Skinner nie tylko dokonał przejścia od zachowania jako obiektu badania psychologicznego do zachowującego się (behaver), lecz takŝe mocno eksponował to przejście i podkreślał jego znaczenie. Pozwolił tym samym postawić pytanie o przesłanki tego przejścia, sposób jego dokonania i jego rezultat w postaci pewnej wizji tego zachowującego się. Skinner stwierdził: Zachowanie domaga się jakiegoś zachowującego się organizmu, po czym nastąpił szereg stwierdzeń dookreślających owego zachowującego się w wyniku analizy jego zachowania. Z tego względu, iŝ taki sposób pracy jest charakterystyczny nie tylko dla innych behawiorystów, lecz takŝe dla psychologów o innej orientacji teoretycznej, moŝna według KrzyŜewskiego potraktować zabieg Skinnera jako pewną propozycję w dyskusji na temat moŝliwości zbudowania antropologii psychologicznej. O sposobach wyjaśniania sugestialności interrogatywnej, czyli podatności na sugestię w kontekście przesłuchania, opowiedział dr hab. Romuald Polczyk (UJ). Istniejące teorie sugestialności koncentrują się na procesach poznawczych i emocjonalnych. W wystąpieniu zaprezentowana została moŝliwość wyjaśnienia tego zagadnienia zgodnie z podejściem behawioralnym. Opierając się na załoŝeniu, Ŝe w codziennym Ŝyciu ludziom często zadawane są pytania sugerujące poŝądaną odpowiedź, moŝna wnioskować, Ŝe pytający, otrzymując oczekiwaną odpowiedź, doznaje satysfakcji, wskutek czego zachowuje się w nagradzający dla pytanego sposób. W ten sposób ludzie uczyliby się ulegać sugestiom. W swoim wystąpieniu prof. Oleś podjął temat inspiracji behawiorystycznych w teoriach osobowości. Mówił o znaczeniu wnioskowania przyczynowo-skutkowego i eksperymentalnego paradygmatu badawczego w rozwoju teorii społecznego uczenia się oraz poznawczych teorii uczenia się. Zaznaczył, Ŝe choć w ostatnich dekadach odchodzi się w psychologii osobowości od prostych wyjaśnień przyczynowo-skutkowych na rzecz bardziej złoŝonych modeli zjawisk, istnieją takie domeny zachowań, które w sposób wystarczający opisują i wyjaśniają reguły opracowane w ramach behawioryzmu. Prof. Kielar-Turska skupiła się w swoim wykładzie na strategiach komunikacyjnych rodziców w interakcji z dzieckiem. Przedstawiła wyniki badań (Lasota, Kielar- -Turska, 2008), które wykazały róŝnice w zachowaniach komunikacyjnych matek w stosunku do dzieci, u których rozwój mowy przebiegał w sposób prawidłowy, oraz w stosunku do dzieci, u których rozwój mowy był opóźniony. W pierwszym przypadku częściej pojawiały się strategie rozwijające, rozszerzanie pola uwagi dziecka, pozostawianie dziecku swobody. W drugim częściej występowały strategie ograniczające, wyręczanie dziecka, kontrola imperatywna. Uzyskane wyniki badań sugerują, Ŝe korygowanie i stymulowanie rozwoju dziecka naleŝałoby rozpocząć od treningu strategii rodziców stosowanych wobec dzieci. Prof. Czabała zwrócił uwagę na to, Ŝe w obszarze badań nad skutecznością róŝnych terapii zaprzestano koncentrowania się na pytaniu, która psychoterapia jest najbardziej skuteczna, sformułowano natomiast pytanie o to, jaka terapia jest najbardziej efektywna w leczeniu konkretnego zaburzenia. Pytanie to opiera się na załoŝeniu, Ŝe skuteczność określonych metod zaleŝy od ich adekwatnego doboru do leczenia zróŝnicowanych zaburzeń psychicznych. W wystąpieniu przedstawiono wyniki badań potwierdzających uŝyteczność stosowania technik behawioralnych w leczeniu róŝnego rodzaju zaburzeń lękowych (fobie, lęk uogólniony, napadowe zaburzenia lękowe), w zaburzeniach depresyjnych, w uzaleŝnieniach. W swoim wykładzie prof. Czerniawska odpowiadała na pytanie: Czy i dlaczego funkcje węchowe człowieka są warte zainteresowania? DuŜe znaczenie funkcji węchowych dla człowieka wynika stąd, Ŝe zapach wywiera duŝy wpływ na jego zacho-

3 SPRAWOZDANIA 351 wanie, jak równieŝ na emocje i funkcjonowanie poznawcze. Wpływ ten jest jednak inny niŝ sugerowałyby to działania osób w branŝy marketingowej. Zaprezentowana została specyfika zmysłu węchu na tle innych zmysłów oraz specyfika pamięci węchowej na tle innych rodzajów pamięci. Wskazano na znaczenie diagnozy funkcji węchowych w przypadku pewnych schorzeń psychicznych i somatycznych. Pierwsza z sesji referatowych, prowadzona przez P. Ostaszewskiego, nosiła tytuł: Z historii psychologii behawioralnej. Po wykładzie plenarnym prof. KrzyŜewskiego wygłoszone zostały trzy referaty. Pierwszą prelegentką była Anna M. Ziółkowska (UW, PTPB), która odwoływała się do wygłoszonego przez Skinnera 25 lat temu referatu zatytułowanego: Dlaczego nie podejmujemy działań mających na celu ocalenie świata. Autorka przedstawiła przewidywane przez Skinnera zagroŝenia dla świata, ich przyczyny oraz proponowane sposoby rozwiązania z perspektywy 25 lat, które minęły od wygłoszenia tego referatu. Referat Magdaleny ŚwieŜaczyńskiej (UW) dotyczył sposobu widzenia behawioryzmu przez Dennetta. Twierdził on, będąc w całkowitej opozycji wobec Skinnera, Ŝe przy opisie zachowania naleŝy uŝywać intencjonalnego słownictwa, gdyŝ opis jedynie za pomocą historii wzmocnień nie wystarcza. Wystąpienie miało na celu ukazanie braku zrozumienia lub niewłaściwą interpretację zasad radykalnego behawioryzmu. Dominika Czajak (UJ, PTPB) przybliŝyła słuchaczom postać Iwana Pietrowicza Pawłowa. Ukazała przemianę Pawłowa fizjologa w Pawłowa psychologa, drogę prowadzącą go do jego znanych na całym świecie odkryć oraz przytoczyła pewne mało znane fakty z Ŝycia wybitnego naukowca. Sesja druga zatytułowana została Jedno zachowanie róŝne punkty widzenia. Przewodniczył jej prof. Nęcka. Sesja rozpoczęła się wykładem plenarnym Romualda Polczyka, następnie referaty wygłosiło pięciu prelegentów. Przemysław Bąbel przedstawił ewolucję poglądów dotyczących udziału procesów poznawczych w warunkowaniu klasycznym i instrumentalnym. W klasycznym podejściu procesy poznawcze nie odgrywały Ŝadnej roli w procesie uczenia się. Twierdzenia Tolmana traktowano jak herezję. Z czasem jednak herezja przestała być herezją, wręcz przeciwnie stała się dogmatem. W refleksji nad tym, czy słusznie, zaprezentowane zostały badania wskazujące na to, Ŝe zarówno warunkowanie klasyczne, jak i instrumentalne moŝe mieć charakter automatyczny. Następny referat, dotyczący roli nagród i kar w powstawaniu efektu oczekiwań nauczyciela, zaprezentował Sławomir Trusz (UP, PTPB). Przedstawione zostały wczesne badania dotyczące samospełniających się przepowiedni oraz rezultaty późniejszych metaanaliz, wskazujące, Ŝe znaczenie sprzęŝeń zwrotnych w powstawaniu efektu oczekiwań nauczyciela jest raczej niewielkie. Przeanalizowano rolę nagród i kar na podstawie teorii czterech czynników pośredniczących Rosenthala. Arkadiusz Białek (UJ) zreferował istniejące obecnie stanowiska w sporze dotyczącym wyjaśniania zdolności szympansów do podąŝania za cudzym spojrzeniem. Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czy umiejętność ta wynika jedynie z reagowania szympansów na wskazówki zawarte w zachowaniu innych osobników, czy teŝ opiera się na ich wiedzy odnoszącej się do tego, co inny organizm widzi. Łukasz Paw (UJ, PTPB), odpowiadając na pytanie: Czy gołąb doświadcza dysonansu poznawczego, zaprezentował paradygmat eksperymentalny, rozwijany głównie przez Zentalla, w którym gołąb prezentuje zachowania dające się wyjaśnić za pomocą pojęcia dysonansu poznawczego. Zachowanie gołębia moŝna jednak przedstawić w kategoriach mniej złoŝonych zachowań. Jest to dla prelegenta punkt wyjścia do rozwaŝań na temat przydatności wprowadzania do psychologii nowych teoretycznych konstruktów wyjaśniających zachowanie człowieka. Ostatni w tej sesji referat zaprezentował Krzysztof Cipora (UJ, PTPB), który analizował techniki neurolingwistycznego programowania pod kątem występowania w nich elementów procesów warunkowania. Wyodrębnił wspólne części pewnych interwencji,

4 352 SPRAWOZDANIA wyraŝonych jednak w zupełnie róŝnych językach. Równocześnie wskazywał na obszary, w których te interwencje w istotny sposób się od siebie róŝnią. Sesja trzecia, której przewodniczyła prof. Kielar-Turska, dotyczyła tematu skuteczności terapii behawioralnej. Po wykładzie plenarnym Cz. Czabały wystąpili: Monika Suchowierska (SWPS, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku) i Rafał Kawa (UW, Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku). Zdefiniowali oni, czym jest nauka, pseudonauka i antynauka, by następnie, na postawie wyników róŝnych badań, przedstawić, które ze stosowanych powszechnie oddziaływań mających na celu poprawę funkcjonowania dzieci z autyzmem moŝna zaliczyć do podejść naukowych, pseudonaukowych, a takŝe antynaukowych. Alina Sylka i Monika Zielińska (Uniwersytet Gdański, Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych) przedstawiły program interwencji kryzysowej stosowanej przy budowaniu zachowań werbalnych u dzieci z zaburzeniem ekspresji słownej. Efekty terapii zaprezentowały na przykładzie dzieci leczonych w Centrum. Katarzyna Kasprzyk i Joanna Wachel (Filia nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie) zaprezentowały badania własne, przeprowadzone na dwojgu dzieciach z autyzmem, mające na celu określenie skuteczności uczenia z wykorzystaniem nagród pozytywnych, kar pozytywnych oraz rekonstrukcji. Sesja czwarta, prowadzona przez prof. Czabałę, dotyczyła moŝliwości terapii behawioralnej. Po wykładzie plenarnym prof. Kielar-Turskiej moŝna było usłyszeć cztery referaty. Pierwszy wygłosiły Monika Szmidt i Monika Zielińska (Uniwersytet Gdański, Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych). Przedstawiły one historię postępowania terapeutycznego zastosowanego u dziewczynki z autyzmem w celu wyeliminowania moczenia dziennego. Porównywały techniki stosowane przez róŝne placówki. Wystąpienie zakończyły pytaniem o etykę w pracy terapeuty behawioralnego. Aneta Bagińska i Monika Zielińska (Uniwersytet Gdański, Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych) podjęły problem właściwej diagnozy i skuteczności terapii mutyzmu wybiórczego. Przedstawiły równieŝ własne doświadczenia w pracy z osobami cierpiącymi na mutyzm wybiórczy. Joanna Jaworska, Anna Lubomirska i Ewa Włodarska (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka) zaprezentowały korzyści płynące z zastosowania planów aktywności w rozwijaniu deficytowych sfer u dzieci z autyzmem. Wskazały na elastyczność metody, umoŝliwiającą tworzenie planów odpowiednich dla róŝnych poziomów funkcjonowania dzieci oraz dopasowanych do rodzaju kształtowanych umiejętności. Ostatni w tej sesji tematycznej referat wygłosiła Anna Rejek (Przedszkole Integracyjne nr 247 w Warszawie). Dotyczył on wywoływania mowy u dzieci z autyzmem przy wykorzystaniu elementów terapii behawioralnej i terapii przez zabawę. Zagadnienie zostało omówione na przykładzie dwuletniego uczestnika zajęć logopedycznych. W ostatniej sesji, zatytułowanej Zastosowania psychologii behawioralnej, prowadzonej przez Agnieszkę Niedźwieńską, zaprezentowanych zostało pięć referatów. Małgorzata Siekańska (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) mówiła o zachowaniach rodziców wobec dzieci uprawiających sport wyczynowo. Wskazywała na rozbieŝności między opiniami rodziców i ich dzieci dotyczące zachowań spostrzeganych jako wywieranie presji i zachowań spostrzeganych jako wspieranie. Ukazała, jak moŝna efektywnie wspierać dzieci uprawiające sport. Beata Wasylewicz (UJ) przedstawiła badania dotyczące skuteczności terapii EEG biofeedback w leczeniu ADHD. Omówiła zmiany pojawiające się wskutek takiej terapii na poziomie behawioralnym i poznawczym, a takŝe w sposobie funkcjonowania struktur mózgowych. Aleksandra Gronostaj (UJ, Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt) zaprezentowała techniki behawioralne wykorzystywane w pracy personelu placówki opiekuńczo-

5 SPRAWOZDANIA 353 -wychowawczej typu interwencyjnego. Wskazywała na istotność jasnego i szczegółowego precyzowania wymagań oraz systematycznego stosowania wzmocnień. O wpływie wzmocnień na zachowanie mówiła równieŝ Alicja Leszczyńska (UJ). Wskazała, w jaki sposób prawo dopasowania pozwala opisywać, przewidywać i pozytywnie wpływać na zachowanie uczniów. Ostatni referat, zatytułowany przewrotnie: Co daje skrzyŝowanie komputera z budzikiem?, wygłoszony przez Karola Wolskiego (UJ), dotyczył moŝliwości zastosowania psychologii poznawczo-behawioralnej w projektowaniu przedmiotów codziennego uŝytku. Na zakończenie warto podkreślić, Ŝe zadanie, jakie stawia sobie Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, z przewodniczącym Przemysławem Bąblem na czele, jest wciąŝ realizowane. Zadaniem tym jest rozwijanie i propagowanie wiedzy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy behawioralnej jako nauki o zachowaniu. Coroczne konferencje są dobrym sposobem, by taką wiedzę psychologiczną szerzyć. Jednocześnie uwidacznia się ogromna potrzeba środowiska, by taką wiedzę zdobywać. Przejawia się to w coraz większej liczbie słuchaczy, którzy przyjeŝdŝają na konferencję z całej Polski. Są wśród nich reprezentanci zarówno ośrodków akademickich, jak i terapeutycznych. Z roku na rok zwiększa się równieŝ liczba wystąpień, w tym najwybitniejszych polskich psychologów. Tegoroczna konferencja była potwierdzeniem tego, Ŝe Towarzystwo się rozwija, a jego wpływ na rozwój wiedzy psychologicznej jest coraz większy. Beata Wasylewicz Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

I SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ

I SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ I SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ Kraków, 18 marca 2005 r. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Opiekun Naukowy Sympozjum: dr hab. Jerzy Siuta, prof. UJ Komitet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Kraków, 19 20 marca 2010

Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Kraków, 19 20 marca 2010 PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, 2011 * tom 16, nr 3 s. 91 95 Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Kraków, 19 20 marca 2010 ANNA M. ZIÓŁKOWSKA Instytut

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

Sprawozdania. Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2010, TOM 53, Nr 2, 243-247 Sprawozdania Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej Kraków, 19-20 marca 2010 roku W

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Skąd się biorą emocje? Dlaczego w konkretnej sytuacji czujemy się tak, a nie inaczej?

Skąd się biorą emocje? Dlaczego w konkretnej sytuacji czujemy się tak, a nie inaczej? CBT Depresji Skąd się biorą emocje? Dlaczego w konkretnej sytuacji czujemy się tak, a nie inaczej? Terapia poznawczo-behawioralna Epiktet z Hierapolis : Nie niepokoją nas rzeczy, ale nasze mniemania o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum dnia 21 maja 2013 r. Specjalności w ramach studiów na kierunku psychologia studia jednolite magisterskie Program kształcenia przewiduje dwie specjalności do wyboru przez studentów począwszy od 6 semestru (3 roku studiów).

Bardziej szczegółowo

II SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ

II SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ Księga streszczeń II SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ Kraków 20 marca 2006 r. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wprowadzenie 18 marca 2005 roku odbyło się

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Percepcja, język, myślenie

Percepcja, język, myślenie Psychologia procesów poznawczych Plan wykładu Percepcja, język, myślenie Historia psychologii poznawczej W 2 Wstęp do psychologii poznawczej Historia psychologii poznawczej dawniej Psychologia poznawcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Szczegółowy plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PSYCHOLOGIA I ROK STUDIÓW: 4. 5. 6. 7. Wstęp do psychologii Historia myśli psychologicznej I semestr: wykład+dwiczenia O E 50 6 wykład O E 30 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb stacjonarny

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb stacjonarny MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Adresaci modułu i cel zajęć Kierownik Stosowana Analiza Zachowania metody pracy z dziećmi z autyzmem.

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania egzaminu magisterskiego w Instytucie Psychologii (obowiązująca od roku akad. 2010/11):

Procedura przeprowadzania egzaminu magisterskiego w Instytucie Psychologii (obowiązująca od roku akad. 2010/11): Procedura przeprowadzania egzaminu magisterskiego w Instytucie Psychologii (obowiązująca od roku akad. 2010/11): 1.W trakcie egzaminu magisterskiego student otrzymuje trzy pytania główne: a. Recenzent

Bardziej szczegółowo

Nowe pytania egzaminacyjne

Nowe pytania egzaminacyjne Nowe pytania egzaminacyjne 1. Jakie jest znaczenie genetyki behawioralnej w badaniach psychologicznych? 2. Wyjaśnij pojęcie funkcjonalnej asymetrii mózgu i omów jak zmieniały się poglądy na ten temat.

Bardziej szczegółowo

IV SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ Psychologia behawioralna i psychologia poznawcza: możliwości i ograniczenia

IV SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ Psychologia behawioralna i psychologia poznawcza: możliwości i ograniczenia Księga streszczeń IV SYMPOZJUM NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ Psychologia behawioralna i psychologia poznawcza: możliwości i ograniczenia Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

W S P Ó Ł P R A C A PRZEDSZKOLA I SZKOŁY Z RODZICAMI SZANSĄ NA SUKCS DZIECKA

W S P Ó Ł P R A C A PRZEDSZKOLA I SZKOŁY Z RODZICAMI SZANSĄ NA SUKCS DZIECKA BoŜena Janiszewska psycholog W S P Ó Ł P R A C A PRZEDSZKOLA I SZKOŁY Z RODZICAMI SZANSĄ NA SUKCS DZIECKA DOM RODZINNY naturalne środowisko wychowawcze dziecka PRZEDSZKOLE instytucjonalne środowiska SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Niestacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Niestacjonarne Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i psychopatologia Kod przedmiotu

Psychologia kliniczna i psychopatologia Kod przedmiotu Psychologia kliniczna i psychopatologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna i psychopatologia Kod przedmiotu 14.4-WP-PSpP-PSYKP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia cz.5. Organizacja pomocy psychologicznej w szkołach i placówkach

Program szkolenia cz.5. Organizacja pomocy psychologicznej w szkołach i placówkach Załącznik nr 5 do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy) Program szkolenia cz.5. Organizacja psychologicznej w szkołach i placówkach Cele ogólne szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia z treścią wraz z interpretacją

Bardziej szczegółowo

w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015

w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 OFERTA ZAJĘĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Siemianowicach Śląskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 ZAPISY NA WSZYSTKIE OFEROWANE ZAJĘCIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT PORADNI

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie słabowidzący. mgr Małgorzata Śliwińska. Zajęcia dla dzieci 5,6 - letnich

OFERTA DLA UCZNIÓW. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie słabowidzący. mgr Małgorzata Śliwińska. Zajęcia dla dzieci 5,6 - letnich OFERTA DLA UCZNIÓW Zajęcia dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum Doskonalenie funkcji percepcyjno motorycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi, wzmacnianie

Bardziej szczegółowo

Wokół myśli pedagogicznej Jana Władysława

Wokół myśli pedagogicznej Jana Władysława KRONIKA NAUKOWA Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXX/2014 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 422 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/aunc_ped.2014.011 Joanna Falkowska UMK Toruń Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY OFERTA 2017 / 2018

SZKOLENIA I WARSZTATY OFERTA 2017 / 2018 SZKOLENIA I WARSZTATY OFERTA 2017 / 2018 Zapraszamy na szkolenia i warsztaty dotyczące: przebiegu rozwoju małego dziecka (od narodzin do 6 roku życia) wieloprofilowej oceny rozwoju małego dziecka prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Pamięć i uczenie się. Pamięć (prof. Edward Nęcka) Pamięć (Tulving) to hipotetyczny system w umyśle (mózgu) przechowujący informacje

Pamięć i uczenie się. Pamięć (prof. Edward Nęcka) Pamięć (Tulving) to hipotetyczny system w umyśle (mózgu) przechowujący informacje Pamięć i uczenie się Wprowadzenie w problematykę zajęć Pamięć (prof. Edward Nęcka) to zdolność do przechowywania informacji i późniejszego jej wykorzystania. W 1 dr Łukasz Michalczyk Pamięć (prof. Edward

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać swoją uwagę do efektywnej pracy?

Jak wykorzystać swoją uwagę do efektywnej pracy? Jak wykorzystać swoją uwagę do efektywnej pracy? Wielu psychologów sportu jest zdania, że sukces można osiągnąć realizując regułę KOP, czyli, że kluczem do osiągnięcia celu są koncentracja, opanowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Zabawa-rozwój-kreatywność. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych. Od 8 do 10 spotkań raz w tygodniu po 90 minut

OFERTA DLA UCZNIÓW. Zabawa-rozwój-kreatywność. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych. Od 8 do 10 spotkań raz w tygodniu po 90 minut OFERTA DLA UCZNIÓW Zabawa-rozwój-kreatywność Zajęcia grupowe Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przy szczególnym udziale zadań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Psychologia rozwojowa i psychopatologia małego dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Developmental

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE

BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Nr 8 Wrzesień 2007 BIULETYN INFORMACYJNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 KRAKÓW - PODGÓRZE Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18 tel/fax: (012) 266-19 - 50 e-mail: ppp3krakow@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie lekarzom i personelowi medycznemu technik właściwej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1

Bardziej szczegółowo

Odbiorca- dzieci i młodzież

Odbiorca- dzieci i młodzież OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów Spotkania dla rodziców Odbiorca-

Bardziej szczegółowo

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Psychoterapia indywidualna Terapia zaburzeń emocjonalnych i patologicznych cech osobowości. Korzyści (nabyta wiedza i Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Niwelowanie

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Procesy poznawcze: myślenie, pamięć, uczenie 1100-Ps12MPU-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii.

OPIS PRZEDMIOTU. Procesy poznawcze: myślenie, pamięć, uczenie 1100-Ps12MPU-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Procesy poznawcze: myślenie, pamięć, uczenie 1100-Ps12MPU-SJ Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016 L.p. Temat (problem) Forma zajęć Odbiorcy prowadzący Uwagi o realizacji 1. Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem? Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PDPK modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychodietetyka z elementami

Bardziej szczegółowo

branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji

branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji Studia Podyplomowe DOSKONALENIE KOMPTENCJI WYCHOWAWCZYCH realizowane w ramach projektu pn. Dwusemestralne studia podyplomowe, dla nauczycieli i wychowawców kryzysowym na podstawie umowy z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.K. NORWIDA W TYCHACH LATA 2014-2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.K. NORWIDA W TYCHACH LATA 2014-2017 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.K. NORWIDA W TYCHACH LATA 2014-2017 PODSTAWA PRAWNA DO REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami

Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami Anna Karłyk-Ćwik Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami Toruń 2009 Recenzenci ks. prof. dr hab. Czesław Kustra prof.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli

OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI Oddział w Łodzi www.ptd-lodz.com, ptd.lodz@gmail.com OFERTA SZKOLENIOWA Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli Tytuł szkolenia Adresaci Tematyka Autorstwo i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ

PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ Grupa osób niemówiących nigdy nie została zidentyfikowana jako wymagająca specyficznych oddziaływań i pomocy mającej na celu kompensowanie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Białymstoku 21 października 2009 r.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku 21 października 2009 r. NARADA DYREKTORÓW Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w województwie podlaskim Kuratorium Oświaty w Białymstoku 21 października 2009 r. PROGRAM NARADY 1. Nowy nadzór pedagogiczny (wizytator K.O.) filozofia

Bardziej szczegółowo

Biofeedback nowa forma terapii w poradnictwie. Teoria i praktyka

Biofeedback nowa forma terapii w poradnictwie. Teoria i praktyka Biofeedback nowa forma terapii w poradnictwie. Teoria i praktyka I Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Kraków 23 listopada 2012 ELIZA MAZUR PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Poznań Copyright by Danuta Anna Michałowska PRZEGLĄD GŁÓWNYCH TEORII NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

Poznań Copyright by Danuta Anna Michałowska PRZEGLĄD GŁÓWNYCH TEORII NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ 1 PRZEGLĄD GŁÓWNYCH TEORII NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ GŁÓWNE TEORIE NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ: 1. behawiorystyczne zajmujące się w różnych ujęciach bodźcami, reakcjami i wzmocnieniami; 2. poznawczo procesualne

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Diagnoza W zakresie diagnozy (icznej, icznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Terapia krótkoterminowa./ Moduł 103.: Psychoterapia - miedzy teorią a praktyką 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Brief therapy

Bardziej szczegółowo

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04.

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04. Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015 Program szczegółowy środa, 22.04.2015 SESJA 1 / sala 25 / godz. 10:00 11:30 Terapia i poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 45 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 45 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Beata Kastelaniec Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Przykładowy schemat do budowy lub modyfikacji. programu nauczania

Przykładowy schemat do budowy lub modyfikacji. programu nauczania Piotr Kaja, Andrzej Peć Przykładowy schemat do budowy lub modyfikacji programu nauczania ORE, 11-12 maja 2011 I. OD AUTORA II. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA III. TREŚCI NAUCZANIA Specyfika

Bardziej szczegółowo

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Psychoterapia indywidualna Terapia zaburzeń emocjonalnych i patologicznych cech osobowości. Korzyści (nabyta wiedza i umiejętności) Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota)

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota) Ośrodek Rozwoju Edukacji Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wpisany w rejestr ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DE.III.1.5471.54/3/2014 działający przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 45 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 45 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Beata Kastelaniec Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych

PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych Warszawa, dnia 11-15 luty 2013 r. Godzina: 09.00 17.00. PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu KURS

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZNIÓW. Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych

OFERTA DLA UCZNIÓW. Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej. Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych OFERTA DLA UCZNIÓW Gry i zabawy dla dzieci z klas III IV szkoły podstawowej Zajęcia grupowe Uczniowie z klas III IV szkół podstawowych Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1 tel.: 89 646 65 98

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1 tel.: 89 646 65 98 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1 tel.: 89 646 65 98 mgr Kinga Prusinowska oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny dr Monika Włodarczyk Dudka psycholog Ostróda 8 października

Bardziej szczegółowo

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie pod redakcją Ditty Baczały Jacka J. Błeszyńskiego Marzenny Zaorskiej Toruń 2009 Spis treści Wstęp.....................................................

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty.

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty. www.pracowniaterapeutyczna.pl kontakt telefoniczny 501 640 703 OGÓLNE WARUNKI SZKOLEŃ Organizujemy szkolenia z naboru indywidualnego oraz przyjmujemy zamówienia dla grup. Realizacja szkoleń następuje po

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania. Moduł 188: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Dobre praktyki w psychologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży immatrykulacja 1/17 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKADEMIA KARIERY OD POMYSŁU DO REALIZACJI...

PROJEKT AKADEMIA KARIERY OD POMYSŁU DO REALIZACJI... PROJEKT AKADEMIA KARIERY OD POMYSŁU DO REALIZACJI... Grzegorz Ślęzak Anna Hajdukiewicz Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ KD- 6/2016 dzień drugi, część 1. Łomża, 3 listopada 2016 r. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Psychologii Klinicznej Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Praktyczna diagnoza kliniczna dziecka w relacji z opiekunem wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. ważne ogłoszenie. na rok szkolny 2017/2018

OFERTA. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. ważne ogłoszenie. na rok szkolny 2017/2018 OFERTA na rok szkolny 2017/2018 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ważne ogłoszenie W roku szkolnym 2017/2018 poradnia rozpoczyna IV edycję Szkoły dla rodziców i wychowawców. Wszystkie proponowane formy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY Rodzaj zajęć Liczba modułów h ECTS Liczba godzin w poszczególnych formach zajęć Moduły trzonowe: podstawowe 6 315 39 135

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przedmowa. 2o Psychologia rozwoju człowieka 63

Wstęp. Przedmowa. 2o Psychologia rozwoju człowieka 63 Wstęp Przedmowa n 1. Cele, założenia i zastosowanie psychologii 13 1.1. Analiza zachowania i doznawania jako zadanie psychologii 14 1.2. Psychologia jako dziedzina badań 16 1.2.1. Cele badań naukowych

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Psycholog wiedza umiejętności kompetencje

Psycholog wiedza umiejętności kompetencje Psycholog wiedza umiejętności kompetencje Joanna Urbańska Zakład Podstaw Badań Psychologicznych Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.psychologia.amu.edu.pl I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Czwartek (16 czerwca 2016)

Czwartek (16 czerwca 2016) PROGRAM XXV OKPR Czwartek (16 czerwca 2016) od 8 30 Rejestracja uczestników parter przy wejściu do Instytutu Psychologii 9 15-10 15 Uroczyste otwarcie XXV Jubileuszowej Konferencji Psychologii Rozwojowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia. jednolite studia magisterskie stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych dr Dominik Batorski inŝ. Paweł Kucharski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie postaw na studiach III stopnia stan faktyczny i moŝliwości - przykład

Kształtowanie postaw na studiach III stopnia stan faktyczny i moŝliwości - przykład Kształtowanie postaw na studiach III stopnia stan faktyczny i moŝliwości - przykład Uniwersytet Gdański, 25 czerwca 2010 r. Ewa Chmielecka, Ekspert Boloński Fragment sylabusu do wykładu Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Dziecka rok szkolny 2015/2016 Okaż dziecku trochę miłości, a odbierzesz w zamian znacznie więcej John Ruskin Skład zespołu: psycholog mgr Joanna Fossa-Smok, koordynator zespołu pedagog

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju

Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju Może to autyzm? Kiedy rozwój dziecka budzi niepokój rodziców zwłaszcza w zakresie mowy i komunikacji, rozwoju ruchowego oraz/lub w sferze emocjonalno

Bardziej szczegółowo

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej JEDNOSTKA MODUŁOWA: 322[17].Z3.01 Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej Wymagania wstępne : Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Terminarz sesji egzaminacyjnej, semestr zimowy 2016/2017, studia niestacjonarne

Terminarz sesji egzaminacyjnej, semestr zimowy 2016/2017, studia niestacjonarne Nazwa Toku Kierunek Typ Rodzaj Specjalność Nazwa testu Wykładowcy Data testu Sale Fakultety-ST- Terminarz sesji egzaminacyjnej, semestr zimowy 2016/2017, studia Trening mentalny w praktyce psychologicznej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ Moduł 100 : Psychopatologia Rozwoju Dzieci i Młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Children

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp (Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Paweł Jankowski, Małgorzata Rękosiewicz)... 11

Spis treści. Wstęp (Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Paweł Jankowski, Małgorzata Rękosiewicz)... 11 Spis treści Wstęp (Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Paweł Jankowski, Małgorzata Rękosiewicz)... 11 Część pierwsza Rozwój w okresie dzieciństwa i rola środowiska społecznego Rozdział I. Środowisko

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII Oferta BLOKÓW SPECJALIZACYJNYCH Studia niestacjonarne 2014/2015

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII Oferta BLOKÓW SPECJALIZACYJNYCH Studia niestacjonarne 2014/2015 WYDZIAŁ PSYCHOLOGII Oferta BLOKÓW SPECJALIZACYJNYCH Studia niestacjonarne 2014/2015 Blok: Psychologia rynku prof. dr hab. Andrzej Falkowski Wykład specjalizacyjny: Psychologia rynku prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: Charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu KURS DLA SPECJALISTÓW (40h) DZIEŃ 1 09.00 13.00. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 307 03 36 strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Podstawy psychoterapii

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Podstawy psychoterapii SYLABUS MODUŁU (PRZDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Informacje ogólne Kod S-PPL modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychoterapii Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo