Regulamin udzielania po yczek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania po yczek"

Transkrypt

1 Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, Warszawa tel , fax Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin udzielania po yczek z funduszu po yczkowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata oraz Fundacji Wspomagania Wsi Sierpie

2 Definicje poj u ywanych w regulaminie: Doradca osoba prowadz ca dzia alno gospodarcz, z któr Fundacja podpisa a umow cywilno-prawn w zakresie udzielania i obs ugi po yczek. Fundacja Fundacja Wspomagania Wsi. Inspektor terenowy pracownik Fundacji nadzoruj cy i wspó pracuj cy z doradcami. Mikroprzedsi biorstwo - przedsi biorstwo, które zatrudnia mniej ni 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Por czyciel osoba pe noletnia, która potwierdza mo liwo sp aty po yczki, posiadaj ca udokumentowane sta e dochody pozwalaj ce na sp at po yczki w przypadku niewywi zywania si po yczkobiorcy z zobowi za wobec Fundacji. Program po yczkowy - Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim. Po yczkobiorca osoba prowadz ca dzia alno gospodarcz, która korzysta z programu po yczkowego. Mog to by osoby pozostaj ce w zwi zku ma e skim niezale nie od rodzaju wspólnoty maj tkowej (wspólnota lub rozdzielno maj tkowa) jak i osoby stanu wolnego. Zarz d Fundacji organ wykonawczy Fundacji przygotowuj cy programy dzia ania i kieruj cy jej dzia alno ci. Zarz d reprezentuje Fundacj na zewn trz oraz rozpatruje wnioski o udzieleniu mikropo yczek Regulamin okre la zasady i tryb udzielania po yczek przez Fundacj Wspomagania Wsi w ramach programu o nazwie Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim powsta ego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Dzia anie 1.1 Wsparcie Kapita owe Przedsi biorczo ci Schemat A Wsparcie Kapita owe Funduszy oraz ze rodków w asnych Fundacji Wspomagania Wsi. 2. Program po yczkowy ma na celu przeciwdzia anie bezrobociu na terenach wiejskich i w ma ych miastach do mieszka ców, poprzez stworzenie mo liwo ci uzyskania niewielkiego kapita u w formie po yczki na rozwój dzia alno ci gospodarczej, a w szczególno ci, b d c pomoc w utworzeniu nowego miejsca pracy. 3. Program po yczkowy realizowany jest na obszarze województwa podkarpackiego O po yczk mog ubiega si osoby stale zamieszka e na wsi lub w miastach do mieszka ców znajduj cych si na obszarach o których mowa w 1 ust. 3, a które w chwili ubiegania si o po yczk : a. s mikroprzedsi biorcami prowadz cymi dzia alno gospodarcz w rozumieniu przepisów Ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. 2004, Nr 173, poz.1807); b. s w a cicielami przedsi biorstw znajduj cych si we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji (Rozporz dzenie Komisji WE nr. 1828/2006, Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy pa stwa na wspieranie inwestycji kapita u podwy szonego ryzyka w ma ych i rednich przedsi biorstwach. Dz. Urz. 2006/C 194/02); 2

3 c. s w a cicielami przedsi biorstw nie spe niaj cych kryteriów przedsi biorstwa zagro onego (Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotycz cych pomocy pa stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro onych przedsi biorstw Dz.Urz. C244 z , str.2-17) 2. O po yczki nie mog si ubiega : a. spó ki kapita owe; b. osoby, które sp acaj po yczk udzielon przez Fundacj Wspomagania Wsi; c. osoby, które s por czycielami nie sp aconych po yczek udzielonych przez Fundacj Wspomagania Wsi; d. osoby, których wspó ma onkowie s po yczkobiorcami lub por czycielami niesp aconych po yczek udzielonych przez Fundacj Wspomagania Wsi; e. po yczkobiorcy i ich wspó ma onkowie, którzy poprzedni po yczk sp acali nieterminowo Po yczki udzielane s na: a. dzia alno gospodarcz zlokalizowan na obszarze województwa podkarpackiego z wy czeniem dzia alno ci rolniczej; b. cele inwestycyjne wydatki zwi zane z tworzeniem nowych miejsc pracy, z budow lub rozbudow przedsi biorstwa, z zakupem maszyn lub urz dze niezb dnych do prowadzenia dzia alno ci; c. cele obrotowe wydatki na zakup towarów handlowych, zakup surowców do produkcji i us ug, zakup us ug zewn trznych. 2. Po yczki nie mog by przeznaczone na: a. finansowanie sp at kredytów bankowych; b. finansowanie kosztów delegacji s u bowych i szkole ; c. finansowanie kosztów ubezpieczenia od nast pstw nieszcz liwych wypadków; d. finansowanie kosztów bada lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odr bnych; e. finansowania kosztów egzaminów umo liwiaj cych uzyskanie wiadectw, dyplomów za wiadcze, okre lonych uprawnie zawodowych lub tytu ów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji do wykonywania danego zawodu Warunki udzielania po yczki: a. po yczki udziela si do kwoty z.; c. po yczki udzielane s na okres do 24 miesi cy dla po yczek do z oraz do 36 miesi cy dla po yczek powy ej z (licz c od daty podpisania umowy do dnia sp aty ostatniej raty); d. okres karencji w sp acie po yczki nie mo e by d u szy ni 2 miesi ce licz c od daty podpisania umowy do dnia sp aty pierwszej raty; e. oprocentowanie po yczki odpowiada stopie referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowi zuj cej stopy bazowej oraz mar y ustalanej w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmian metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 3

4 (Dz. Urz. UE C 14 z ,str.6), udzielanych beneficjentom pomocy niespe niaj cych kryteriów zagro onego przedsi biorcy w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 7 rozporz dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 obowi zuj cej w dniu podpisania umowy. Informacja o aktualnym oprocentowaniu podawana b dzie na f. nie ma mo liwo ci skorzystania z po yczek preferencyjnych stanowi cych pomoc publiczn ; g. po yczki mog by sp acone w terminach wcze niejszych ni terminy ustalone umow. Odsetki naliczane s do dnia sp aty po yczki. Za dzie sp aty uznaje si dat wp ywu na konto Fundacji. Kolejna po yczka mo e by udzielona nie wcze niej ni po sp acie poprzedniej po yczki, pod warunkiem braku opó nie w sp atach rat poprzednio udzielonej po yczki. 2. Po yczki udzielane s na podstawie umowy cywilno-prawnej podpisanej pomi dzy po yczkobiorc i Fundacj. 3. Po yczkobiorc, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, s cznie osoby pozostaj ce w zwi zku ma e skim niezale nie od rodzaju wspólnoty maj tkowej (wspólnota lub rozdzielno maj tkowa) oraz osoby wolne. 4. Nie przewiduje si tworzenia rezerw na po yczki Po yczk mo na uzyska po przed o eniu Fundacji, za po rednictwem doradcy, Wniosku o po yczk, na formularzu Fundacji, wraz z niezb dnymi za cznikami wymienionymi w tym wniosku oraz po przed o eniu dokumentów, o których mowa w 6 pkt 7, potwierdzaj cych zdolno zabezpieczenia sp aty po yczki przez por czycieli wymienionych we wniosku. 2. Wniosek o po yczk opracowywany jest w konsultacji i przy pomocy doradcy wskazanego przez Fundacj. 3. Ocena Wniosku o po yczk nast puje przed up ywem 14 dni roboczych od momentu jego zarejestrowania w systemie rejestracyjnym Fundacji, pod warunkiem spe nienia wymaga zawartych w 5 pkt O wynikach oceny Wniosku o po yczk wnioskodawca zostaje powiadomiony bezzw ocznie po przeprowadzeniu oceny przez Fundacj. Jednocze nie wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie posiedzenia Zarz du Fundacji w sprawie przyznania po yczki. Terminy posiedze Zarz du Fundacji ustalone s na pierwszy i pi tnasty dzie miesi ca kalendarzowego. W przypadku gdy pierwszy i pi tnasty dzie miesi ca kalendarzowego przypada na dzie ustawowo wolny od pracy, termin posiedzenia Zarz du Fundacji ustala si na pierwszy dzie roboczy poprzedzaj cy pierwszy i pi tnasty dzie miesi ca. 5. Doradca ma prawo da jednorazowej op aty od po yczkobiorcy za po rednictwo i pomoc w przygotowaniu wniosku i innych dokumentów koniecznych do uzyskania po yczki w kwocie do 3% warto ci po yczki, ale nie wi cej ni 300z. 6. Decyzj o przyznaniu po yczki podejmuje Zarz d Fundacji uwzgl dniaj c opini inspektora terenowego nadzoruj cego prac doradców na terenie województwa. Opinia inspektora terenowego jest opracowana na podstawie Wniosku o po yczk osoby ubiegaj cej si o po yczk oraz opinii doradcy. 4

5 7. Zarz d Fundacji mo e zaproponowa wnioskodawcy inn ni przedstawion we wniosku wysoko po yczki lub zmian okresu sp aty, a tak e za da dodatkowych zabezpiecze po yczki. Zarz d mo e odmówi udzielenia po yczki bez podania przyczyny Zabezpieczenie po yczki stanowi: a. por czenie co najmniej dwóch osób fizycznych dla po yczek do z i trzech osób dla po yczek do z. ustanowione wed ug przepisów prawa wekslowego, lub co najmniej jednej osoby fizycznej i funduszu por czeniowego, z którym Fundacja podpisa a umow o wspó pracy; b. weksel in blanco wraz z deklaracj wekslow wystawiony przez po yczkobiorc wraz z por czeniem wekslowym wystawionym przez por czycieli i potwierdzonym przez ich wspó ma onków, niezale nie od rodzaju wspólnoty maj tkowej (tj. rozdzielno ci lub wspólnoty maj tkowej). 2. Fundacja mo e za da por czenia wi kszej liczby osób. 3. Po yczkobiorca znajduje por czycieli wyra aj cych zgod na por czenie jego po yczki. 4. Por czycielem musi by osoba pe noletnia, posiadaj ca udokumentowane sta e dochody pozwalaj ce na sp at po yczki w przypadku niewywi zywania si po yczkobiorcy z zobowi za wobec Fundacji. 5. Por czycielami mog by : a. dla po yczek do z : - osoby pracuj ce o wynagrodzeniu brutto równym co najmniej 135% kwoty minimalnego wynagrodzenia, których okres zatrudnienia jest nie krótszy ni okres sp aty po yczki powi kszony o 6 miesi cy; - emeryci i renci ci, których kwota emerytury lub renty zapewnia, z uwzgl dnieniem ogranicze wynikaj cych z przepisów prawa, sp at po yczki w okresie ustalonym w umowie; - osoby prowadz ce dzia alno gospodarcz nie krócej ni rok, które w chwili udzielania por czenia nie zalegaj ze sk adkami na ubezpieczenie spo eczne i z podatkami zwi zanymi z prowadzon przez nich dzia alno ci gospodarcz, a ich dochód netto po opodatkowaniu wykazywany w zeznaniu podatkowym za ostatni rok, nie jest mniejszy ni wielko por czanej po yczki; - w a ciciele gospodarstw rolnych, o dochodzie nie ni szym ni z rocznie; - fundusz por czeniowy, z którym Fundacja podpisa a umow o wspó pracy; b. dla po yczek powy ej z do z : - osoby pracuj ce o wynagrodzeniu brutto równym co najmniej 150% kwoty minimalnego wynagrodzenia, których okres zatrudnienia jest nie krótszy ni okres sp aty po yczki powi kszony o 6 miesi cy; - emeryci i renci ci, których emerytura lub renta zapewnia, z uwzgl dnieniem ogranicze wynikaj cych z przepisów prawa, sp at po yczki w okresie ustalonym w umowie; - osoby prowadz ce dzia alno gospodarcz nie krócej ni rok, które w chwili udzielania por czenia nie zalegaj ze sk adkami na ubezpieczenie spo eczne 5

6 i z podatkami zwi zanymi z prowadzon przez nich dzia alno ci gospodarcz, a ich dochód netto po opodatkowaniu wykazywany w zeznaniu podatkowym za ostatni rok, nie jest mniejszy ni wielko por czanej po yczki; - w a ciciele gospodarstw rolnych, o dochodzie nie ni szym ni z rocznie, - fundusz por czeniowy, z którym Fundacja podpisa a umow o wspó pracy. 6. Por czycielami nie mog by : a. po yczkobiorcy oraz ich wspó ma onkowie niezale nie od rodzaju ich wspólnoty maj tkowej; b. por czyciele po yczek udzielonych przez Fundacj Wspomagania Wsi oraz ich wspó ma onkowie niezale nie od rodzaju ich wspólnoty maj tkowej; c. wspó ma onek po yczkobiorcy niezale nie od rodzaju wspólnoty maj tkowej (tj. rozdzielno ci lub wspólnoty maj tkowej); d. po yczkobiorcy i por czyciele oraz ich wspó ma onkowie, po yczek sp acanych nieterminowo. 7. Dokumentami potwierdzaj cymi zdolno por czenia po yczki s : a. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac : - za wiadczenie o zatrudnieniu i rednich miesi cznych dochodach z ostatnich 3 miesi cy wystawione nie wcze niej ni miesi c przed ich przedstawieniem Fundacji; b. dla osób otrzymuj cych rent lub emerytur : - odcinek przekazu ZUS/KRUS renty lub emerytury za ostatni miesi c przed z o eniem wniosku o po yczk ; c. dla osób prowadz cych gospodarstwa rolne: - za wiadczenie Urz du Gminy o osi ganym dochodzie z tytu u prowadzenia gospodarstwa rolnego; - za wiadczenie z KRUS o niezaleganiu ze sk adkami; d. dla osób prowadz cych dzia alno gospodarcz : - kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsi biorców lub za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej potwierdzana za zgodno przez doradc, - za wiadczenie Urz du Skarbowego o niezaleganiu z zobowi zaniami podatkowymi oraz o wysoko ci dochodów miesi cznych za ostatnie trzy miesi ce wystawione nie pó niej ni miesi c przed z o eniem; - za wiadczenie Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych o niezaleganiu ze sk adkami na rzecz Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych wystawione nie pó niej ni miesi c przed z o eniem wniosku o po yczk ; e. dokument potwierdzaj cy por czenie po yczki, wystawiony przez fundusz por czeniowy, o którym mowa w 6 ust W przypadku niesp acania przez po yczkobiorc po yczki, por czyciele solidarnie sp acaj wierzytelno wobec Fundacji na podstawie pisma Wypowiedzenia umowy - wezwania do sp aty po yczki i zawiadomienia o wype nieniu weksla. Fundacja mo e dochodzi nale nych p atno ci w pe nej wysoko ci od wszystkich por czycieli lub od wybranego por czyciela. 9. Wypowiedzenie umowy - wezwanie do sp aty po yczki i zawiadomienia o wype nieniu weksla Fundacja wystawia w formie pisemnej i dor cza po yczkobiorcy i por czycielom listem poleconym ze zwrotnym po wiadczeniem odbioru. Wezwanie okre la kwot nale n Fundacji, termin oraz sposób jej zap aty. 6

7 10. Terminem wp aty wierzytelno ci jest data wp yni cia na rachunek bankowy Fundacji kwoty wyszczególnionej w wezwaniu do sp aty Podpisanie umowy przez Fundacj mo e nast pi tylko po skompletowaniu wszystkich wymaganych za czników do Wniosku o po yczk oraz uznanych za wystarczaj ce dowodów por czycieli zabezpieczaj cych sp at po yczki, o których mowa w 6 pkt Podpisanie umowy po yczki przez po yczkobiorc, por czenia wekslowego, weksla wraz z deklaracj wekslow nast puje w obecno ci doradcy upowa nionego przez Fundacj. Doradca zobowi zany jest do z o enia o wiadczenia do czonego do umowy po yczki, e wymagane podpisy osób zosta y z o one w jego obecno ci. 3. Po yczkobiorca w okresie pomi dzy dat z o enia Wniosku o po yczk a dat podj cia decyzji o przyznaniu po yczki przez Zarz d Fundacji ma prawo wyst pi na pi mie o zmian wysoko ci wnioskowanej kwoty po yczki jak i okresu sp aty po yczki bez konieczno ci zmiany przekazanego Wniosku o po yczk. 4. Zarz d Fundacji mo e wyrazi zgod na zmian : a. przeznaczenia ca o ci lub cz ci po yczki; b. liczby, terminów i wysoko ci rat sp aty po yczki. 5. Zmiany do umowy po yczki po yczkobiorca zg asza na pi mie wraz z uzasadnieniem. 6. Zmiany umowy po yczki, pod rygorem niewa no ci, wymagaj formy pisemnej w formie aneksu podpisanego przez wszystkie osoby, które podpisa y umow po yczki. 7. Inspektor terenowy i doradca upowa nieni s do przeprowadzania wizytacji i kontroli w zakresie obj tym umow po yczki. W przypadku odmowy lub utrudniania Fundacji lub doradcy dokonania wizytacji lub kontroli, Fundacja ma prawo do wypowiedzenia umowy po yczki. 8. Po yczkobiorca zobowi zany jest niezw ocznie powiadomi Fundacj o: a. zaci gni tych kredytach i po yczkach oraz o innych zobowi zaniach maj cych wp yw na jego sytuacj finansow (ustanowienie zastawu, udzielenie por cze, zobowi za alimentacyjnych itp.); b. zmianie adresu zamieszkania, zmianie adresu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, zawieszenia lub wykre lenia z ewidencji prowadzonej dzia alno ci gospodarczej; c. zmianie adresu zamieszkania por czycieli po yczki. 9. Po yczkobiorca jest zobowi zany do udzielania doradcy informacji w zakresie zwi zanym z realizacj przedsi wzi cia, na które Fundacja udzieli a po yczki, a w szczególno ci: a. danych o przebiegu realizowanego przedsi wzi cia; b. stanu finansów przedsi wzi cia, w tym stanu sp aty po yczki; c. wyst powania ewentualnych trudno ci i zagro e w prowadzeniu dzia alno ci. 10. Otrzymane informacje maj charakter poufny. Doradca mo e je jedynie przekaza inspektorowi terenowemu i cz onkom Zarz du Fundacji Wyp ata po yczki nast puje jednorazowo w wysoko ci i w terminie okre lonym w umowie po yczki. 2. Wyp aty po yczek dokonywane s tylko na konto bankowe po yczkobiorcy. 7

8 3. Po yczkobiorca zobowi zany jest do niezw ocznego powiadomienia Fundacji o zmianie banku i/lub zmianie numeru konta w okresie od daty z o enia Wniosku o po yczk do daty podpisania umowy po yczki. 4. Wszelkie op aty zwi zane z zawarciem umowy po yczki ponosi po yczkobiorca. 5. Po yczki sp acane s miesi cznie na konto Fundacji w równych ratach, których wysoko jest podana w Harmonogramie sp aty po yczki. Ostatnia rata jest rat wyrównuj c. 6. Za dat sp aty rat po yczki przyjmuje si dat wp yni cia sp aty na rachunek bankowy Fundacji. Dotyczy to równie sp at dokonywanych przez por czycieli. 7. Szczegó owy Harmonogram sp at po yczki wraz z wielko ci rat stanowi Za cznik nr 1 do umowy, który zostanie przekazany w terminie 30 dni po podpisaniu umowy. 8. W przypadku opó nie w sp acie którejkolwiek z rat po yczki lub dokonania niepe nej wp aty którejkolwiek z rat po yczki, Fundacja nalicza odsetki umowne od zad u enia przeterminowanego, których wysoko ustala Zarz d Fundacji. 9. Wp acenie niepe nej kwoty raty traktowane jest do czasu uzupe nienia brakuj cej kwoty za opó nienie, liczone od daty sp aty raty ustalonej w Harmonogramie sp aty po yczki do daty wp yni cia na konto Fundacji dop aty do pe nej kwoty raty. 10. Kwoty wp acane tytu em sp aty po yczki Fundacja zalicza w pierwszej kolejno ci na sp at odsetek nale nych, nast pnie na sp at odsetek umownych od zad u enia przeterminowanego (je li wyst puje), a pozosta kwot zalicza na sp at kapita u. 11. O wyst puj cych opó nieniach w sp atach lub niesp acaniu po yczki w terminach przewidzianych w umowie Fundacja informuje po yczkobiorc oraz por czycieli Fundacja mo e wypowiedzie po yczk z 14 dniowym okresem wypowiedzenia w nast puj cych przypadkach: a. wykorzystania po yczki niezgodnie z jej przeznaczeniem okre lonym w umowie po yczki; b. przekroczenia o 30 dni terminów sp aty, okre lonych w umowie po yczki, którejkolwiek raty; c. utraty zdolno ci do sp aty po yczki; d. sp acania rat w niepe nej wysoko ci; e. niewykonania zobowi za przyj tych przez po yczkobiorc w umowie po yczki, w szczególno ci zobowi za wynikaj cych z 10 umowy po yczki. 2. Od po yczek wypowiedzianych pobierane s odsetki umowne w wysoko ci równej 1,5-krotno ci odsetek ustawowych obowi zuj cych w okresie ich naliczania. 3. Oprocentowanie okre lone w ust. 2 naliczane jest, przy wypowiedzeniu po yczki, w przypadku: a. okre lonym w ust. 1 pkt. a od ca ej kwoty po yczki pocz wszy od dnia jej wyp aty; b. okre lonym w ust. 1. pkt. d i f od kwoty pozosta ej do sp aty po yczki, pocz wszy od dnia wypowiedzenia umowy; c. okre lonym w ust. 1 pkt. c i e od ca ej kwoty pozosta ej do sp aty po yczki, pocz wszy od daty sp aty ostatniej raty w pe nej wysoko ci dokonanej w terminie ustalonym w Harmonogramie sp aty po yczki. 8

9 4. Po yczkobiorca zobowi zany jest sp aci wypowiedzian po yczk lub jej niesp acon cz jednorazowo w ca o ci wraz z odsetkami w wysoko ci okre lonej w pkt 3, przed up ywem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 5. Niesp acenie wypowiedzianej po yczki spowoduje jej egzekucj na drodze s dowej. 6. Za dat sp aty wypowiedzianej po yczki i nale nych odsetek ustalonych w pkt. 2 przyjmuje si dat wp yni cia sp aty na rachunek bankowy Fundacji. Dotyczy to równie sp at dokonywanych przez por czycieli. 7. Kwot wp acan tytu em wypowiedzianej po yczki Fundacja zalicza w pierwszej kolejno ci na sp at odsetek, a pozosta kwot zalicza na sp at po yczki. 8. Fundacja mo e wypowiedzie po yczk w ka dym czasie o ile uzna wad realizacji po yczki za niemo liw do skorygowania Spory, które mog wynikn ze stosowania niniejszego Regulaminu strony b d stara y si rozstrzyga polubownie, a w przypadku braku porozumienia b d rozstrzygane przez s d pa stwowy w a ciwy dla miejsca siedziby Fundacji Wspomagania Wsi. 2. Regulamin wchodzi w ycie z dniem r. na podstawie stosownej uchwa y Zarz du Fundacji Wspomagania Wsi. Za Zarz d Fundacji Wspomagania Wsi 9

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości - dofinansowanie Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla przedsi biorczych Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Kapitał dla przedsi biorczych Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN Regulamin okre la zasady i tryb przyjmowania zabezpiecze wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego uczestnikom projektu: Kapitał dla przedsi biorczych realizowanego przez Le ajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A.

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. REGULAMIN UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. W WARSZAWIE Spis treści : Strona 1 1.Postanowienia wstępne. 3-4 2.Zasady

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie . pieczątka pracodawcy miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADKEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: 1. Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA

REGULAMIN KREDYTOWANIA REGULAMIN KREDYTOWANIA OŁAWA, GRUDZIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania kredytów na działalność gospodarczą... str. 5 ROZDZIAŁ III

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Zasady przyznawania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 z dnia 21.02.2011r Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Zasady przyznawania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi pracodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi pracodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval);

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU Data wpływu wniosku: Numer wniosku Wypełniają Pracownicy Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ GRUDZIĄDZKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek

Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMśY

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMśY Załącznik do zarządzenia nr 103/SOR/12 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMśY Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r. Projekt ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. w sprawie szczegó owych warunków i trybu udzielania po yczek z bud etu pa stwa na wyprzedzaj ce finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego:

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego: Wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU P U P w S Z T U M I E Z / S w D Z I E R Z G O N I U 82-440 Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11, tel. (055) 276-22-50, fax: (055) 276-33-74, gdsz@praca.gov.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/12 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 34/12 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 34/12 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 3/2012 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...)

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...) Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K ... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) (Adres zameldowania) Dyrektor POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Przemyślu W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.. 1... 2...

PROJEKT 2.. 1... 2... Wzór - Umowa ramowa dla cz. 3-5 nr zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO

REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO Wydanie 27.05.2011 I. OGÓLNE ZASADY DZIA ANIA 1. Forma prawna Fundusz dzia a w strukturze Podlaskiej Fundacji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 01.03.2016 r.)

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 01.03.2016 r.) Data rejestracji wniosku:... Osoba rejestrująca:... WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 01.03.2016 r.) I. DANE O WNIOSKODAWCY Imię i nazwisko Wnioskodawcy Adres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 16.12.2010r. REGULAMIN w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo