Regulamin udzielania po yczek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin udzielania po yczek"

Transkrypt

1 Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, Warszawa tel , fax Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin udzielania po yczek z funduszu po yczkowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata oraz Fundacji Wspomagania Wsi Sierpie

2 Definicje poj u ywanych w regulaminie: Doradca osoba prowadz ca dzia alno gospodarcz, z któr Fundacja podpisa a umow cywilno-prawn w zakresie udzielania i obs ugi po yczek. Fundacja Fundacja Wspomagania Wsi. Inspektor terenowy pracownik Fundacji nadzoruj cy i wspó pracuj cy z doradcami. Mikroprzedsi biorstwo - przedsi biorstwo, które zatrudnia mniej ni 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Por czyciel osoba pe noletnia, która potwierdza mo liwo sp aty po yczki, posiadaj ca udokumentowane sta e dochody pozwalaj ce na sp at po yczki w przypadku niewywi zywania si po yczkobiorcy z zobowi za wobec Fundacji. Program po yczkowy - Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim. Po yczkobiorca osoba prowadz ca dzia alno gospodarcz, która korzysta z programu po yczkowego. Mog to by osoby pozostaj ce w zwi zku ma e skim niezale nie od rodzaju wspólnoty maj tkowej (wspólnota lub rozdzielno maj tkowa) jak i osoby stanu wolnego. Zarz d Fundacji organ wykonawczy Fundacji przygotowuj cy programy dzia ania i kieruj cy jej dzia alno ci. Zarz d reprezentuje Fundacj na zewn trz oraz rozpatruje wnioski o udzieleniu mikropo yczek Regulamin okre la zasady i tryb udzielania po yczek przez Fundacj Wspomagania Wsi w ramach programu o nazwie Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim powsta ego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Dzia anie 1.1 Wsparcie Kapita owe Przedsi biorczo ci Schemat A Wsparcie Kapita owe Funduszy oraz ze rodków w asnych Fundacji Wspomagania Wsi. 2. Program po yczkowy ma na celu przeciwdzia anie bezrobociu na terenach wiejskich i w ma ych miastach do mieszka ców, poprzez stworzenie mo liwo ci uzyskania niewielkiego kapita u w formie po yczki na rozwój dzia alno ci gospodarczej, a w szczególno ci, b d c pomoc w utworzeniu nowego miejsca pracy. 3. Program po yczkowy realizowany jest na obszarze województwa podkarpackiego O po yczk mog ubiega si osoby stale zamieszka e na wsi lub w miastach do mieszka ców znajduj cych si na obszarach o których mowa w 1 ust. 3, a które w chwili ubiegania si o po yczk : a. s mikroprzedsi biorcami prowadz cymi dzia alno gospodarcz w rozumieniu przepisów Ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. 2004, Nr 173, poz.1807); b. s w a cicielami przedsi biorstw znajduj cych si we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji (Rozporz dzenie Komisji WE nr. 1828/2006, Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy pa stwa na wspieranie inwestycji kapita u podwy szonego ryzyka w ma ych i rednich przedsi biorstwach. Dz. Urz. 2006/C 194/02); 2

3 c. s w a cicielami przedsi biorstw nie spe niaj cych kryteriów przedsi biorstwa zagro onego (Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotycz cych pomocy pa stwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro onych przedsi biorstw Dz.Urz. C244 z , str.2-17) 2. O po yczki nie mog si ubiega : a. spó ki kapita owe; b. osoby, które sp acaj po yczk udzielon przez Fundacj Wspomagania Wsi; c. osoby, które s por czycielami nie sp aconych po yczek udzielonych przez Fundacj Wspomagania Wsi; d. osoby, których wspó ma onkowie s po yczkobiorcami lub por czycielami niesp aconych po yczek udzielonych przez Fundacj Wspomagania Wsi; e. po yczkobiorcy i ich wspó ma onkowie, którzy poprzedni po yczk sp acali nieterminowo Po yczki udzielane s na: a. dzia alno gospodarcz zlokalizowan na obszarze województwa podkarpackiego z wy czeniem dzia alno ci rolniczej; b. cele inwestycyjne wydatki zwi zane z tworzeniem nowych miejsc pracy, z budow lub rozbudow przedsi biorstwa, z zakupem maszyn lub urz dze niezb dnych do prowadzenia dzia alno ci; c. cele obrotowe wydatki na zakup towarów handlowych, zakup surowców do produkcji i us ug, zakup us ug zewn trznych. 2. Po yczki nie mog by przeznaczone na: a. finansowanie sp at kredytów bankowych; b. finansowanie kosztów delegacji s u bowych i szkole ; c. finansowanie kosztów ubezpieczenia od nast pstw nieszcz liwych wypadków; d. finansowanie kosztów bada lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odr bnych; e. finansowania kosztów egzaminów umo liwiaj cych uzyskanie wiadectw, dyplomów za wiadcze, okre lonych uprawnie zawodowych lub tytu ów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji do wykonywania danego zawodu Warunki udzielania po yczki: a. po yczki udziela si do kwoty z.; c. po yczki udzielane s na okres do 24 miesi cy dla po yczek do z oraz do 36 miesi cy dla po yczek powy ej z (licz c od daty podpisania umowy do dnia sp aty ostatniej raty); d. okres karencji w sp acie po yczki nie mo e by d u szy ni 2 miesi ce licz c od daty podpisania umowy do dnia sp aty pierwszej raty; e. oprocentowanie po yczki odpowiada stopie referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowi zuj cej stopy bazowej oraz mar y ustalanej w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmian metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 3

4 (Dz. Urz. UE C 14 z ,str.6), udzielanych beneficjentom pomocy niespe niaj cych kryteriów zagro onego przedsi biorcy w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 7 rozporz dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 obowi zuj cej w dniu podpisania umowy. Informacja o aktualnym oprocentowaniu podawana b dzie na f. nie ma mo liwo ci skorzystania z po yczek preferencyjnych stanowi cych pomoc publiczn ; g. po yczki mog by sp acone w terminach wcze niejszych ni terminy ustalone umow. Odsetki naliczane s do dnia sp aty po yczki. Za dzie sp aty uznaje si dat wp ywu na konto Fundacji. Kolejna po yczka mo e by udzielona nie wcze niej ni po sp acie poprzedniej po yczki, pod warunkiem braku opó nie w sp atach rat poprzednio udzielonej po yczki. 2. Po yczki udzielane s na podstawie umowy cywilno-prawnej podpisanej pomi dzy po yczkobiorc i Fundacj. 3. Po yczkobiorc, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, s cznie osoby pozostaj ce w zwi zku ma e skim niezale nie od rodzaju wspólnoty maj tkowej (wspólnota lub rozdzielno maj tkowa) oraz osoby wolne. 4. Nie przewiduje si tworzenia rezerw na po yczki Po yczk mo na uzyska po przed o eniu Fundacji, za po rednictwem doradcy, Wniosku o po yczk, na formularzu Fundacji, wraz z niezb dnymi za cznikami wymienionymi w tym wniosku oraz po przed o eniu dokumentów, o których mowa w 6 pkt 7, potwierdzaj cych zdolno zabezpieczenia sp aty po yczki przez por czycieli wymienionych we wniosku. 2. Wniosek o po yczk opracowywany jest w konsultacji i przy pomocy doradcy wskazanego przez Fundacj. 3. Ocena Wniosku o po yczk nast puje przed up ywem 14 dni roboczych od momentu jego zarejestrowania w systemie rejestracyjnym Fundacji, pod warunkiem spe nienia wymaga zawartych w 5 pkt O wynikach oceny Wniosku o po yczk wnioskodawca zostaje powiadomiony bezzw ocznie po przeprowadzeniu oceny przez Fundacj. Jednocze nie wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie posiedzenia Zarz du Fundacji w sprawie przyznania po yczki. Terminy posiedze Zarz du Fundacji ustalone s na pierwszy i pi tnasty dzie miesi ca kalendarzowego. W przypadku gdy pierwszy i pi tnasty dzie miesi ca kalendarzowego przypada na dzie ustawowo wolny od pracy, termin posiedzenia Zarz du Fundacji ustala si na pierwszy dzie roboczy poprzedzaj cy pierwszy i pi tnasty dzie miesi ca. 5. Doradca ma prawo da jednorazowej op aty od po yczkobiorcy za po rednictwo i pomoc w przygotowaniu wniosku i innych dokumentów koniecznych do uzyskania po yczki w kwocie do 3% warto ci po yczki, ale nie wi cej ni 300z. 6. Decyzj o przyznaniu po yczki podejmuje Zarz d Fundacji uwzgl dniaj c opini inspektora terenowego nadzoruj cego prac doradców na terenie województwa. Opinia inspektora terenowego jest opracowana na podstawie Wniosku o po yczk osoby ubiegaj cej si o po yczk oraz opinii doradcy. 4

5 7. Zarz d Fundacji mo e zaproponowa wnioskodawcy inn ni przedstawion we wniosku wysoko po yczki lub zmian okresu sp aty, a tak e za da dodatkowych zabezpiecze po yczki. Zarz d mo e odmówi udzielenia po yczki bez podania przyczyny Zabezpieczenie po yczki stanowi: a. por czenie co najmniej dwóch osób fizycznych dla po yczek do z i trzech osób dla po yczek do z. ustanowione wed ug przepisów prawa wekslowego, lub co najmniej jednej osoby fizycznej i funduszu por czeniowego, z którym Fundacja podpisa a umow o wspó pracy; b. weksel in blanco wraz z deklaracj wekslow wystawiony przez po yczkobiorc wraz z por czeniem wekslowym wystawionym przez por czycieli i potwierdzonym przez ich wspó ma onków, niezale nie od rodzaju wspólnoty maj tkowej (tj. rozdzielno ci lub wspólnoty maj tkowej). 2. Fundacja mo e za da por czenia wi kszej liczby osób. 3. Po yczkobiorca znajduje por czycieli wyra aj cych zgod na por czenie jego po yczki. 4. Por czycielem musi by osoba pe noletnia, posiadaj ca udokumentowane sta e dochody pozwalaj ce na sp at po yczki w przypadku niewywi zywania si po yczkobiorcy z zobowi za wobec Fundacji. 5. Por czycielami mog by : a. dla po yczek do z : - osoby pracuj ce o wynagrodzeniu brutto równym co najmniej 135% kwoty minimalnego wynagrodzenia, których okres zatrudnienia jest nie krótszy ni okres sp aty po yczki powi kszony o 6 miesi cy; - emeryci i renci ci, których kwota emerytury lub renty zapewnia, z uwzgl dnieniem ogranicze wynikaj cych z przepisów prawa, sp at po yczki w okresie ustalonym w umowie; - osoby prowadz ce dzia alno gospodarcz nie krócej ni rok, które w chwili udzielania por czenia nie zalegaj ze sk adkami na ubezpieczenie spo eczne i z podatkami zwi zanymi z prowadzon przez nich dzia alno ci gospodarcz, a ich dochód netto po opodatkowaniu wykazywany w zeznaniu podatkowym za ostatni rok, nie jest mniejszy ni wielko por czanej po yczki; - w a ciciele gospodarstw rolnych, o dochodzie nie ni szym ni z rocznie; - fundusz por czeniowy, z którym Fundacja podpisa a umow o wspó pracy; b. dla po yczek powy ej z do z : - osoby pracuj ce o wynagrodzeniu brutto równym co najmniej 150% kwoty minimalnego wynagrodzenia, których okres zatrudnienia jest nie krótszy ni okres sp aty po yczki powi kszony o 6 miesi cy; - emeryci i renci ci, których emerytura lub renta zapewnia, z uwzgl dnieniem ogranicze wynikaj cych z przepisów prawa, sp at po yczki w okresie ustalonym w umowie; - osoby prowadz ce dzia alno gospodarcz nie krócej ni rok, które w chwili udzielania por czenia nie zalegaj ze sk adkami na ubezpieczenie spo eczne 5

6 i z podatkami zwi zanymi z prowadzon przez nich dzia alno ci gospodarcz, a ich dochód netto po opodatkowaniu wykazywany w zeznaniu podatkowym za ostatni rok, nie jest mniejszy ni wielko por czanej po yczki; - w a ciciele gospodarstw rolnych, o dochodzie nie ni szym ni z rocznie, - fundusz por czeniowy, z którym Fundacja podpisa a umow o wspó pracy. 6. Por czycielami nie mog by : a. po yczkobiorcy oraz ich wspó ma onkowie niezale nie od rodzaju ich wspólnoty maj tkowej; b. por czyciele po yczek udzielonych przez Fundacj Wspomagania Wsi oraz ich wspó ma onkowie niezale nie od rodzaju ich wspólnoty maj tkowej; c. wspó ma onek po yczkobiorcy niezale nie od rodzaju wspólnoty maj tkowej (tj. rozdzielno ci lub wspólnoty maj tkowej); d. po yczkobiorcy i por czyciele oraz ich wspó ma onkowie, po yczek sp acanych nieterminowo. 7. Dokumentami potwierdzaj cymi zdolno por czenia po yczki s : a. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac : - za wiadczenie o zatrudnieniu i rednich miesi cznych dochodach z ostatnich 3 miesi cy wystawione nie wcze niej ni miesi c przed ich przedstawieniem Fundacji; b. dla osób otrzymuj cych rent lub emerytur : - odcinek przekazu ZUS/KRUS renty lub emerytury za ostatni miesi c przed z o eniem wniosku o po yczk ; c. dla osób prowadz cych gospodarstwa rolne: - za wiadczenie Urz du Gminy o osi ganym dochodzie z tytu u prowadzenia gospodarstwa rolnego; - za wiadczenie z KRUS o niezaleganiu ze sk adkami; d. dla osób prowadz cych dzia alno gospodarcz : - kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsi biorców lub za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej potwierdzana za zgodno przez doradc, - za wiadczenie Urz du Skarbowego o niezaleganiu z zobowi zaniami podatkowymi oraz o wysoko ci dochodów miesi cznych za ostatnie trzy miesi ce wystawione nie pó niej ni miesi c przed z o eniem; - za wiadczenie Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych o niezaleganiu ze sk adkami na rzecz Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych wystawione nie pó niej ni miesi c przed z o eniem wniosku o po yczk ; e. dokument potwierdzaj cy por czenie po yczki, wystawiony przez fundusz por czeniowy, o którym mowa w 6 ust W przypadku niesp acania przez po yczkobiorc po yczki, por czyciele solidarnie sp acaj wierzytelno wobec Fundacji na podstawie pisma Wypowiedzenia umowy - wezwania do sp aty po yczki i zawiadomienia o wype nieniu weksla. Fundacja mo e dochodzi nale nych p atno ci w pe nej wysoko ci od wszystkich por czycieli lub od wybranego por czyciela. 9. Wypowiedzenie umowy - wezwanie do sp aty po yczki i zawiadomienia o wype nieniu weksla Fundacja wystawia w formie pisemnej i dor cza po yczkobiorcy i por czycielom listem poleconym ze zwrotnym po wiadczeniem odbioru. Wezwanie okre la kwot nale n Fundacji, termin oraz sposób jej zap aty. 6

7 10. Terminem wp aty wierzytelno ci jest data wp yni cia na rachunek bankowy Fundacji kwoty wyszczególnionej w wezwaniu do sp aty Podpisanie umowy przez Fundacj mo e nast pi tylko po skompletowaniu wszystkich wymaganych za czników do Wniosku o po yczk oraz uznanych za wystarczaj ce dowodów por czycieli zabezpieczaj cych sp at po yczki, o których mowa w 6 pkt Podpisanie umowy po yczki przez po yczkobiorc, por czenia wekslowego, weksla wraz z deklaracj wekslow nast puje w obecno ci doradcy upowa nionego przez Fundacj. Doradca zobowi zany jest do z o enia o wiadczenia do czonego do umowy po yczki, e wymagane podpisy osób zosta y z o one w jego obecno ci. 3. Po yczkobiorca w okresie pomi dzy dat z o enia Wniosku o po yczk a dat podj cia decyzji o przyznaniu po yczki przez Zarz d Fundacji ma prawo wyst pi na pi mie o zmian wysoko ci wnioskowanej kwoty po yczki jak i okresu sp aty po yczki bez konieczno ci zmiany przekazanego Wniosku o po yczk. 4. Zarz d Fundacji mo e wyrazi zgod na zmian : a. przeznaczenia ca o ci lub cz ci po yczki; b. liczby, terminów i wysoko ci rat sp aty po yczki. 5. Zmiany do umowy po yczki po yczkobiorca zg asza na pi mie wraz z uzasadnieniem. 6. Zmiany umowy po yczki, pod rygorem niewa no ci, wymagaj formy pisemnej w formie aneksu podpisanego przez wszystkie osoby, które podpisa y umow po yczki. 7. Inspektor terenowy i doradca upowa nieni s do przeprowadzania wizytacji i kontroli w zakresie obj tym umow po yczki. W przypadku odmowy lub utrudniania Fundacji lub doradcy dokonania wizytacji lub kontroli, Fundacja ma prawo do wypowiedzenia umowy po yczki. 8. Po yczkobiorca zobowi zany jest niezw ocznie powiadomi Fundacj o: a. zaci gni tych kredytach i po yczkach oraz o innych zobowi zaniach maj cych wp yw na jego sytuacj finansow (ustanowienie zastawu, udzielenie por cze, zobowi za alimentacyjnych itp.); b. zmianie adresu zamieszkania, zmianie adresu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, zawieszenia lub wykre lenia z ewidencji prowadzonej dzia alno ci gospodarczej; c. zmianie adresu zamieszkania por czycieli po yczki. 9. Po yczkobiorca jest zobowi zany do udzielania doradcy informacji w zakresie zwi zanym z realizacj przedsi wzi cia, na które Fundacja udzieli a po yczki, a w szczególno ci: a. danych o przebiegu realizowanego przedsi wzi cia; b. stanu finansów przedsi wzi cia, w tym stanu sp aty po yczki; c. wyst powania ewentualnych trudno ci i zagro e w prowadzeniu dzia alno ci. 10. Otrzymane informacje maj charakter poufny. Doradca mo e je jedynie przekaza inspektorowi terenowemu i cz onkom Zarz du Fundacji Wyp ata po yczki nast puje jednorazowo w wysoko ci i w terminie okre lonym w umowie po yczki. 2. Wyp aty po yczek dokonywane s tylko na konto bankowe po yczkobiorcy. 7

8 3. Po yczkobiorca zobowi zany jest do niezw ocznego powiadomienia Fundacji o zmianie banku i/lub zmianie numeru konta w okresie od daty z o enia Wniosku o po yczk do daty podpisania umowy po yczki. 4. Wszelkie op aty zwi zane z zawarciem umowy po yczki ponosi po yczkobiorca. 5. Po yczki sp acane s miesi cznie na konto Fundacji w równych ratach, których wysoko jest podana w Harmonogramie sp aty po yczki. Ostatnia rata jest rat wyrównuj c. 6. Za dat sp aty rat po yczki przyjmuje si dat wp yni cia sp aty na rachunek bankowy Fundacji. Dotyczy to równie sp at dokonywanych przez por czycieli. 7. Szczegó owy Harmonogram sp at po yczki wraz z wielko ci rat stanowi Za cznik nr 1 do umowy, który zostanie przekazany w terminie 30 dni po podpisaniu umowy. 8. W przypadku opó nie w sp acie którejkolwiek z rat po yczki lub dokonania niepe nej wp aty którejkolwiek z rat po yczki, Fundacja nalicza odsetki umowne od zad u enia przeterminowanego, których wysoko ustala Zarz d Fundacji. 9. Wp acenie niepe nej kwoty raty traktowane jest do czasu uzupe nienia brakuj cej kwoty za opó nienie, liczone od daty sp aty raty ustalonej w Harmonogramie sp aty po yczki do daty wp yni cia na konto Fundacji dop aty do pe nej kwoty raty. 10. Kwoty wp acane tytu em sp aty po yczki Fundacja zalicza w pierwszej kolejno ci na sp at odsetek nale nych, nast pnie na sp at odsetek umownych od zad u enia przeterminowanego (je li wyst puje), a pozosta kwot zalicza na sp at kapita u. 11. O wyst puj cych opó nieniach w sp atach lub niesp acaniu po yczki w terminach przewidzianych w umowie Fundacja informuje po yczkobiorc oraz por czycieli Fundacja mo e wypowiedzie po yczk z 14 dniowym okresem wypowiedzenia w nast puj cych przypadkach: a. wykorzystania po yczki niezgodnie z jej przeznaczeniem okre lonym w umowie po yczki; b. przekroczenia o 30 dni terminów sp aty, okre lonych w umowie po yczki, którejkolwiek raty; c. utraty zdolno ci do sp aty po yczki; d. sp acania rat w niepe nej wysoko ci; e. niewykonania zobowi za przyj tych przez po yczkobiorc w umowie po yczki, w szczególno ci zobowi za wynikaj cych z 10 umowy po yczki. 2. Od po yczek wypowiedzianych pobierane s odsetki umowne w wysoko ci równej 1,5-krotno ci odsetek ustawowych obowi zuj cych w okresie ich naliczania. 3. Oprocentowanie okre lone w ust. 2 naliczane jest, przy wypowiedzeniu po yczki, w przypadku: a. okre lonym w ust. 1 pkt. a od ca ej kwoty po yczki pocz wszy od dnia jej wyp aty; b. okre lonym w ust. 1. pkt. d i f od kwoty pozosta ej do sp aty po yczki, pocz wszy od dnia wypowiedzenia umowy; c. okre lonym w ust. 1 pkt. c i e od ca ej kwoty pozosta ej do sp aty po yczki, pocz wszy od daty sp aty ostatniej raty w pe nej wysoko ci dokonanej w terminie ustalonym w Harmonogramie sp aty po yczki. 8

9 4. Po yczkobiorca zobowi zany jest sp aci wypowiedzian po yczk lub jej niesp acon cz jednorazowo w ca o ci wraz z odsetkami w wysoko ci okre lonej w pkt 3, przed up ywem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 5. Niesp acenie wypowiedzianej po yczki spowoduje jej egzekucj na drodze s dowej. 6. Za dat sp aty wypowiedzianej po yczki i nale nych odsetek ustalonych w pkt. 2 przyjmuje si dat wp yni cia sp aty na rachunek bankowy Fundacji. Dotyczy to równie sp at dokonywanych przez por czycieli. 7. Kwot wp acan tytu em wypowiedzianej po yczki Fundacja zalicza w pierwszej kolejno ci na sp at odsetek, a pozosta kwot zalicza na sp at po yczki. 8. Fundacja mo e wypowiedzie po yczk w ka dym czasie o ile uzna wad realizacji po yczki za niemo liw do skorygowania Spory, które mog wynikn ze stosowania niniejszego Regulaminu strony b d stara y si rozstrzyga polubownie, a w przypadku braku porozumienia b d rozstrzygane przez s d pa stwowy w a ciwy dla miejsca siedziby Fundacji Wspomagania Wsi. 2. Regulamin wchodzi w ycie z dniem r. na podstawie stosownej uchwa y Zarz du Fundacji Wspomagania Wsi. Za Zarz d Fundacji Wspomagania Wsi 9

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

5. Suma ubezpieczenia (wyliczona zgodnie z Kalkulacj sumy ubezpieczenia utraty zysku ); a) Ca kowita suma ubezpieczenia zysku brutto PLN

5. Suma ubezpieczenia (wyliczona zgodnie z Kalkulacj sumy ubezpieczenia utraty zysku ); a) Ca kowita suma ubezpieczenia zysku brutto PLN WNIOSEK O UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku b traktowane przez Aviv TUO S.A. jako poufne i nie b nikomu udost pnione. 1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczaj cego;

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 MAREK PAWLAK AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI Funkcjonowanie w Polsce gospodarki rynkowej spowodowa o coraz cz stsze wyst powanie zjawiska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r.

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ PROWADZENIA BADA NAUKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Bardziej szczegółowo