TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Szczytno, kwiecień 2015 r. 1

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych oraz warunki ich zmiany 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w BS mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielanie kredytu konsumenckiego). 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do.. Zarząd Banku lub osoba przez niego upoważniona ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat i wypłat lokat oszczędnościowych, wkładów oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunki płatne na każde żądanie, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, c) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzi BS oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, d) operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS z zakładem pracy, e) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. f) przelewów i wpłat dokonywanych na rachunki TUŻiR Concordia CAPITAL S.A., Concordia Polska TUW i MACIF Życie TUW tytułem opłaty składek za ubezpieczenie, stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu. 10. Zmiana stawek opłat i prowizji może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednego z poniższych warunków: - zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank, - zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności, - zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych, - zmiany formalne obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. 11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 14. Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 15. BS może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 16. W indywidualnych przypadkach Zarząd Banku lub osoba przez niego upoważniona może ustalić opłatę inną niż przewidziana w Taryfie. 17. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku lub osoba przez niego upoważniona może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 2

3 Spis treści: Treść Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 2 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE 4 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL-KONTO 4 II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH 5 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ IV. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 6 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH VII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Rozdział II A. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto 8 Rozdział II B. KARTY KREDYTOWE 9 Strona Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE 10 I. KREDYTY GOTÓWKOWE 10 II. KREDYTY HIPOTECZNE 11 III. KREDYTY TERMOMODERNIZACYJNE 11 IV KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Rozdział IV. INNE USŁUGI I. UBEZPIECZENIA 12 II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM III. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 12 IV. USŁUGI RÓŻNE 14 V. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 14 Rozdział V. PRODUKTY WYCOFANE Z BIEŻĄCEJ OFERTY BANKU

4 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL- Konto Aktywne POL- Konto VIP 1) POL- Konto POL- Konto Student 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w 6,0 / którym rachunek został otwarty. 2) 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach, wpłatomatach Banku Spółdzielczego w Szczytnie 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Szczytnie: a) w systemie bankowości internetowej / mobilnej autoryzowane tokenem b) w systemie bankowości internetowej / mobilnej autoryzowane jednorazowym kodem z SMS-a autoryzacyjnego c) złożony w formie papierowej Uwaga: nie pobiera się opłat za przelewy realizowane pomiędzy rachunkami własnymi klienta zawierającymi to samo modulo 5.2. w innym banku krajowym: a) w systemie bankowości internetowej / mobilnej autoryzowane tokenem POL- Konto Junior POL- Konto Senior 15,0 3,0 0,5 0,5 0,9 0,9 1,0 0,5 0,5 b) w systemie bankowości internetowej / mobilnej 0,9 0,9 autoryzowane jednorazowym kodem z SMS-a autoryzacyjnego c) w systemie ELIXIR 3,5 2,0 3,5 3,5 3,5 2,0 d) w systemie SORBNET 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 6. Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 1,0 1,0 b) w innym banku krajowym 2,0 2,0 c) kredytowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Szczytnie d) w Banku Spółdzielczym w Szczytnie oraz innym banku krajowym złożony w systemie bankowości internetowej / mobilnej 0,5 0,5 Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 7. Polecenie zapłaty: 7.1. realizacja z rachunku dłużnika 8. System Bankowości Internetowej / Mobilnej 8.1 Aktywacja usług Bankowości Internetowej / Mobilnej 8.2 Korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej 3,0* 3,0* autoryzowanej tokenem miesięcznie 8.3 Korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej / Mobilnej autoryzowanej kodem SMS 8.4 Opłata za otrzymanie SMS-a autoryzacyjnego 0,30zł ** 8.5 Opłata za niezwrócenie tokena przed upływem 2 lat od 10 daty jego wydania. 8.6 Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta. 100,0 *Uwaga: W przypadku, posiadania dostępu do kilku różnych kont bankowych przez Użytkownika Bankowości Elektronicznej prowizja za korzystanie z nich pobierana jest raz w miesiącu z jednego rachunku w wysokości określonej w niniejszej Taryfie. W przypadku posiadania dostępu do kilku różnych kont bankowych w tym firmowych przez Użytkownika Bankowości Elektronicznej prowizja za korzystanie z Bankowości Elektronicznej pobierana jest raz w miesiącu z konta firmowego w wysokości określonej w Taryfie Opłat i Prowizji Bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla Klientów Instytucjonalnych. 4

5 ** Pięć pierwszych SMS-ów autoryzacyjnych w miesiącu bez opłat. 9. Wyciąg z konta bankowego: 9.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Spółdzielczego w Szczytnie 9.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 3, wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,0 b) listem poleconym, 10, sporządzony na wniosek posiadacza rachunku. 5,0 10. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: telefonicznie na hasło, Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków, nie pobiera się opłaty za udzielanie informacji o saldzie rachunku oszczędnościowego POL-IKE przekazywane w formie komunikatu SMS za każdego SMS-a informacyjnego * Pierwszych 10 komunikatów SMS w miesiącu bez opłat. ** Opłata za pierwszych 10 SMS w miesiącu 11. Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Banku BPS S.A., bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i ich jednostkach organizacyjnych. 2,0 2,0 2,0 0,3* 0,3* 2,0** / 0,3 12. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,0 13. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 0,9 14. Inkaso czeku. 6,0 15. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 16. Przekształcenie/ zamiana rodzaju konta oszczędnościowo-rozliczeniowego z zachowaniem dotychczasowego NRB. 12,0 20,0 0,3* 2,0** / 0,3 1) W ofercie Banku do 23 października 2012 r. 2) Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w poprzednim miesiącu łączne wpływy zewnętrzne na Pol-Konto Aktywne wynosiły min. 150 (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się przelewów z innych rachunków przeznaczonych dla Klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz Posiadacza rachunku w Banku Spółdzielczym w Szczytnie oraz wpłat gotówkowych). II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH POL-Plus POL-IKE 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa w miesiącu kalendarzowym: a) pierwsza wypłata - b) kolejne wypłaty niezależnie od formy 10,0-5. Przelew krajowy na rachunek: 5.1 w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 1) w innym banku krajowym 1) w innym banku krajowym w systemie SORBNET 25 zł 1) - 6. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 2 zł 6. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 2 zł 5

6 7. Przekazywanie informacji o stanie rachunku w formie komunikatu SMS za 2,0* / 0,3 * / 0,3 każdego SMS-a informacyjnego * Opłata za pierwszych 10 SMS w miesiącu. 1) Uwaga: Drugi i kolejny przelew z zachowaniem warunków określonych w pkt 4 powiększony o prowizję z pkt 4b. III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 10,0 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Banku BPS S.A., bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości i ich jednostkach organizacyjnych. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w jednostkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Banku BPS S.A., bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości i ich jednostkach organizacyjnych. Uwaga: koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 50 do 2 50, ustalany jest w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku przyjmującym dyspozycję wypłaty 6. Przelew na rachunek: 6.1. w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 6.2. w innych bankach 3,5 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej oraz zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. oraz w innych bankach krajowych. 50,0 nie więcej niż 50% salda na rachunku w przypadku likwidacji rachunku 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 15,0 9. Likwidacja książeczki. IV. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Przelew na rachunek: 4.1. w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 4.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET 3,5 25,0 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: - wypłaty gotówkowe w przekraczające 20 tys. zł należy awizować, na co najmniej 1 dzień przed wypłatą, - kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. 6. Przepisanie lokaty na rzecz innej osoby w drodze cesji 15,0 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. 2. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty: 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku Spółdzielczego w 6

7 Szczytnie 4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Szczytnie Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu od 0,00% do 0,25% dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. od 0,00% do 0,25% 5. Przelew na rachunek: 5.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 5.2. złotowy w innym banku krajowym a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET 5.3. walutowy prowadzony w innym banku krajowym. Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży przekazu w obrocie dewizowym w ciężar rachunku prowadzonego w BS (Rozdział IV. Inne usługi, podrozdział III. Przekazy w obrocie dewizowym, pkt. 6). 6. Wyciąg z konta bankowego: 6.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 6.2. wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 3,5 25,0 - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 3,0 6.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,0 b) listem poleconym, 10,0 7. Przekazywanie informacji o stanie rachunku w formie komunikatu SMS za każdego SMS-a informacyjnego * Opłata za pierwszych 10 SMS w miesiącu. 2,0* / 0,3 8. Likwidacja rachunku walutowego VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty. 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Szczytnie Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty, b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty. od 0,00% do 0,25% od 0,00% do 0,25% 3. Przelew na rachunek: 3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 3.2. złotowy w innym banku krajowym a) w systemie ELIXIR b) w systemie SORBNET 3,5 25, walutowy prowadzony w innym banku krajowym. Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy sprzedaży przekazu w obrocie dewizowym w ciężar rachunku prowadzonego w BS (Rozdział IV. Inne usługi, podrozdział III. Przekazy w obrocie dewizowym, pkt. 6). VII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 6,0 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie, w Banku BPS S.A. oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Szczytnie 1, w innych bankach w systemie ELIXIR 3,5 7

8 5.3. w innych bankach w systemie SORBNET 25,0 6. Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet. 0,9 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 50,0 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Spółdzielczego w Szczytnie, 8.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę. 3,0 9. Likwidacja rachunku. VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 5,0 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego 5,0 dokumentu. 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 20,0 4. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 3,0, max. 20,0 za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 5,0, max. 30,0 za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 7. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 5,0 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 10,0 tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie b) z innymi bankami. 20,0 10. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 5,0 11. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku Spółdzielczym w Szczytnie dla banków zagranicznych. 12. Przeniesienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego banku na wniosek klienta. Rozdział II A KARTY PŁATNICZE 15,0 Lp. KARTY DEBETOWE 3) Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania MasterCard PayPass Stawka VISA Classic Debetowa VISA PayWave 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za użytkowanie kart 1) 3.1 POL-Konto Aktywne 3,0/ 2) 3,0/ 2) 3,0/ 2) 3.2 POL-Konto 1,0 1,0 1,0 3.3 POL-Konto Senior miesięcznie 1,0 1,0 1,0 3.4 POL-Konto Student 1,0 1,0 1,0 3.5 POL-Konto Junior 4. Wydanie duplikatu karty 8,0 8,0 8,0 5. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 6. Transakcje gotówkowe: 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 3 ) od transakcji 8

9 Lp. KARTY DEBETOWE 3) Stawka 6.2 Rodzaj w innych usług bankomatach (czynności) w kraju od transakcji Tryb 4 zł 4 zł 4 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od pobierania transakcji 6 zł 6 zł 6 zł 6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % 2 % 2 % min. 1 min. 1 min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5,0 5,0 5,0 6.8 w punktach oferujących usługę Cashback od transakcji 2,0 2,0 2,0 7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, od transakcji 0,5 0,5 0,5 Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku BPS S.A. 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcym bankomacie. od transakcji 0,5 0,5 0,5 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres. od transakcji 5,0 5,0 5,0 10. Zmiana danych Użytkownika karty. od transakcji 5,0 5,0 5,0 11. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. od transakcji 1,0 1,0 1,0 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. od transakcji 10,0 10,0 10,0 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000, , ,0 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) Opłata nie zostanie pobrana, jeżeli w poprzednim miesiącu zostały dokonane i zaksięgowane na Pol - Koncie Aktywnym płatności bezgotówkowe kartą płatniczą na kwotę min ) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 4) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. Rozdział II B KARTY KREDYTOWE KARTY KREDYTOWE 4) Tryb pobierania BPS Visa Visa Gold Visa Classic Rodzaj usług (czynności) Credit 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty kredytowej 1 ): 3.1 w 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż 6 60 po 11 miesiącach zł od dnia wydania - co najmniej karty od 2 roku użytkowania, jeżeli wartość 3.2 transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: mniej niż ,5 zł miesięcznie co najmniej Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli 4. w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 4.1 mniej niż zł co najmniej rocznie 4.3 mniej niż co najmniej Wydanie dodatkowej karty Obsługa dodatkowej karty rocznie - 25 zł - 7. Wydanie duplikatu karty 25 zł 8. Zmiana numeru PIN w bankomatach - - 9

10 świadczących taką usługę 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty Transakcje bezgotówkowe 2 ) 12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 3 % 3 % 3 % 12.1 w kraju min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł 3 % 3 % 2 % 12.2 za granicą min. 1 min. 1 min Przelew z karty za przelew 3 % 3 % 3 % min. 1 min. 1 min Sprawdzenie salda w bankomacie 15. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres zł 16. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 17. Zmiana danych Użytkownika karty 18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Obsługa nieterminowej spłaty 3 ) Miesięcznie od 20. Minimalna spłata zadłużenia na karcie kwoty salda 3% 3% 3% końcowego min. 4 min. 4 min. 4 okresu rozliczeniowego 1) Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. 2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 3) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 4) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. Lp. Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza od kwoty kredytu 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka: dla posiadaczy rachunków POL-Konto 4 % dla pozostałych Klientów od kwoty kredytu 5 % 2.2 Kredyt dla Seniora od kwoty kredytu 3 % 2.3 Kredyt Odnawialny: 1) dla posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto 2,00 % od kwoty kredytu min Kredyt Bezpieczna Gotówka udzielany w ramach promocji Wymarzony Kredyt : od kwoty kredytu dla posiadaczy rachunków POL-Konto z okresem kredytowania do 12 m-cy włącznie 5,50% z okresem kredytowania powyżej 12 m-cy 6,00% dla pozostałych Klientów z okresem kredytowania do 12 m-cy włącznie 6,00% z okresem kredytowania powyżej 12 m-cy 7,00% 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym od kwoty kredytu 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 2) od kwoty wcześniejszej spłaty 0% 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 2,00 % 10 0 %

11 6. 7. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu). Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy od kwoty prolongowanej od kwoty podwyższenia za aneks min. 20,0 2,00 % min 10,0 8. Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 9. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 15 zł 11. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) 12 zł 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) 5 według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 2) Nie dotyczy kredytu odnawialnego oraz kredytu Bezpieczna Gotówka. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. II. KREDYTY HIPOTECZNE 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 0% 2. Udzielenie kredytu Mój Dom/ Mieszkanie dla Młodych/Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych/uniwersalny Kredyt Hipoteczny/Rodzina na Swoim/ 1,50% min. 300,0 Kredyt Konsolidacyjny: 1) 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej. 2) 0,50% min. 100,0 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem: do 5 lat trwania Umowy kredytu 3) 2% Powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu 0% 6. Opłata za sporządzenie aneksu 50,0 7. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 300,0 8. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75,0 9. Opłata za opinie dotyczącą zabezpieczenia kredytu 100,0 10. Opłata za opinię dotyczącą spłat kredytu 100,0 11. Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii w innym zakresie 50,0 12. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 4) 12 zł 16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 5) według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja nie pobiera się w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli produkt dopuszcza kredytowanie kilku celów kredytowania jednocześnie, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowania. 2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Prowizji nie pobiera się od kredytów, dla których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim. Prowizji nie pobiera się od kredytu Mój Dom/Mieszkanie dla Młodych/Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych/uniwersalnego Hipotecznego/Konsolidacyjnego. 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zestawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. III. KREDYTY TERMOMODERNIZACYJNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu. 2,00% 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej. od 1,50% min. 100,0 3. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od kwoty od 1,50% zwiększenia kredytu. 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 2 i 3, dokonywanych na wniosek klienta płatna od każdego aneksu. min. 100,0 100,0 11

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo