dla najlepszych studentów Komisja Stypendialna WZ UW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla najlepszych studentów Komisja Stypendialna WZ UW"

Transkrypt

1 dla najlepszych studentów

2 Stypendium przyznawane jest przez Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Studentów (par. 37 RPM). Podstawy przyznawania stypendium rektora ujęte są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (dalej zwany RPM). Szczegółowe zasady przyznawania znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu. Informacje znaleźć można również na stronie OKS (http://www.oks.uw.edu.pl/) lub Biura Spraw Studenckich (http://www.bss.uw.edu.pl/aktualnosci/stypendium_rektor a.pdf)

3 W danym roku akademickim student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. (par. 3 RPM)

4 Zarówno student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I lub II stopnia (par. 4-5 RPM), który: uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen, osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, ma osiągnięcia naukowe, bądź artystyczne.

5 Ostypendium rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli zostałprzyjętystudia w roku złożenia egzaminu maturalnegoi jeśli jest laureatemolimpiadymiędzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Profil olimpiady musi pokrywać się z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

6 Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów, a w wypadku przyznania świadczenia na innym kierunku do zwrotu otrzymanych świadczeń. Oświadczenie generuje się w USOSweb.

7 Stypendium rektora nie może zostać przyznane: studentomposiadającym tytułmagistralub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany), jeśli od momentuukończenia studiów I stopniaupłynęływięcej niż 3 lata, studentom powtarzającym rok studiów, osobom, któreukończyły już jakiś kierunekiwnioskują na studiach I stopnia, osobom, którewznowiłystudia poskreśleniuz listy studentów z powodu niezaliczenia roku, studentom, którzynie zostali wpisani na kolejny rok studiów(np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończeniaostatniego rokui przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

8 Stypendium rektora mogą otrzymywać obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy: 1) posiadają zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 2) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej; 3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 4) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkami ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 5) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 6) otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach; 7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP; 8) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Płatniczym i członkami ich rodzin posiadającymi środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania podczas studiów, chyba że podjęli oni studia w Uniwersytecie Warszawskim na zasadach określonych w art. 43 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 9) posiadają ważną Kartę Polaka.

9 Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia a OKS z dn. 6 grudnia 2013 r. stypendium przyznane zostało 5%-10%najlepszych studentów danego roku* * Procent liczby studentów otrzymujących stypendium oraz kwota stypendium zostaną ogłoszone nie później niż 14 dni przed wypłatą. Komunikat pojawi się na stronach OKS.

10 Krok 1 -Zaloguj się na -Wejdź w zakładkę: Dla studentów Moje studia Wnioski -Sprawdź czy istnieje otwarta tura dla wniosku o stypendium rektora, jeśli tak, przejdź do kroku 2. WAŻNE!Aby złożyć wniosek trzeba mieć wpisany do USOSweb-anumer konta bankowego!numer konta najlepiej uzupełnić w Dziekanacie/Sekretariacie. Można też zrobić to przez zakładkę Płatności w USOSweb.

11 Krok 2 -Wypełnij wniosek. Podaj swoje osiągnięcia. Średnia pojawi się automatycznie po stworzeniu rankingów przez dziekanat*. -Pamiętaj o numerze konta! Możesz go wprowadzić w zakładce Dla studenta Moje studia Płatności Dodaj nr konta -Zatwierdź wniosek. Nie będziesz mógł go już edytować, dlatego wcześniej sprawdź jego poprawność. *Brak rankingu jest jak najbardziej uzasadniony będą one tworzone dopiero po wnioskowaniu.

12 Krok 3 -Wydrukuj swój wniosek i podpisz go. Jeżeli na wniosku drukuje się nieaktualny (zeszłoroczny) rok studiów należy poprawić go ręcznie na wydruku. -Zatwierdzony, wydrukowany i podpisany wniosek złóż w Komisji Stypendialnej WZ UW (pokój BP14) lub u Pani Teresy Redman(pokój C223) najpóźniej 15 października. Nie zapomnij dołączyć dokumentów potwierdzających podane osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe. Jeślijesteś studentem I roku studiów magisterskich dołącz zaświadczenie o średniej za III rok studiów licencjackich. Jeśli tego nie zrobisz nie otrzymasz stypendium nawet ze średnią 5.0!

13 Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta złożony osobiście w pokoju BP14 lub C223 najpóźniej 15 października (par. 30 ust. 2 RPM). Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznacznie z nieubieganiem się o stypendium! Rada: Wydrukuj dwa wnioski. Złóż jeden, na drugim poproś o pieczątkę potwierdzającą złożenie wniosku w terminie i zatrzymaj.

14 Osoby, które wyjeżdżają na Erasmusa mogą złożyć wniosek na dwa sposoby: 1) Upoważnić do złożenia wniosku osobę trzecią, po otwarciu tury złożyć wniosek w USOSwebi pdfwysłać upoważnionejosobie, aby ona go podpisała i z załącznikami złożyła w wyznaczonym terminie. 2) Po otwarciu tury złożyć wniosek, wydrukować go i podpisać, zrobić skanywniosku i załączników oraz wysłać na adres owy Komisji Stypendialnej jednostki, a dokumenty niezwłocznie wysłać pocztą na adres KS. Data stempla pocztowego jest datą złożenia wniosku, przesłanie skanów ułatwi pracę Komisji.

15 Studenci, którzy w poprzednim roku akademickim bylistudentami innej uczelni niż UW muszą dostarczyć wystawione przez poprzednią uczelnię: zaświadczenie o średniej ocenza poprzedni rok akademicki, wyliczonej zgodnie z zasadami danej uczelni. Na zaświadczeniu powinna znaleźć się informacja o skali ocenobowiązującej wpoprzedniej uczelni (jeśli uczelnia nie będzie w stanie wystawić zaświadczenia o skali ocen, można załączyć kopię właściwej strony z suplementu dyplomu oryginał trzeba mieć przy sobie podczas składania wniosku na potrzeby potwierdzenia zgodności danych). W przypadku wskazania osiągnięć: dokumenty poświadczające osiągnięciasportowe, naukowe i artystyczne(wykaz uznawanych dokumentów można znaleźć w Załączniku nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW. Zaświadczenie ouzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w olimpiadzie przedmiotowej, na którym będzie określona liczba uzyskanych w trzecim etapie punktów oraz najwyższy wynik punktowy z tego etapu (wynik punktowy osoby z pierwszego miejsca) albo zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata olimpiady międzynarodowej. WAŻNE: Osiągnięcia nieudokumentowane nie będą brane pod uwagę!

16 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji stypendialnej(par. 37 ust. 5 RPM). W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne, Komisja Stypendialna lub OKSS wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dniz pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia(par. 37 ust 6 RPM).

17 Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium rektora ma zostać przyznane. W przypadku studenta I roku studiów drugiego stopnia ocena wniosku dotyczy średniej ocen i osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, o ile studia drugiego stopnia student rozpoczął w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wnioski są oceniane metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe.

18 Wysoka średnia ocen Osiągnięcie naukowe Osiągnięcia artystyczne Osiągnięcia sportowe Student może złożyć wniosek uwzględniający wszystkie cztery kryteria, jednak przy ocenie brane pod uwagę będą co najwyżej dwaz nich, w ramach których student uzyskał największą ilość punktów. Dane osiągnięcie może być uwzględniane tylko raz, np. w przypadku wygłaszania tego samego referatu na kilku konferencjach należy wskazać tę, która jest najwyżej punktowana. Każde osiągnięcie musi być udokumentowane.

19 Obliczanie punktów: Lp=100*(średnia_ocen-4.00) gdzie: Lp= Liczba punktów Za kryterium wysokiej średniej ocen można otrzymać od 0 do 100 punktów. Student, który uzyskał wpis warunkowy na kolejny rok studiów otrzymuje 0 punktów za kryterium wysokiej średniej ocen.

20 *W uzasadnionych przypadkach OKSS może przyznać do 100 pkt. za osiągnięcia znacznej wagi.

21

22 *W uzasadnionych przypadkach OKSS może przyznać do 100 pkt. za osiągnięcia znacznej wagi.

23 * Osiągnięć sportowych nie sumuje się. Brane pod uwagę jest osiągnięcie najwyżej punktowane.

24 * Osiągnięć sportowych nie sumuje się. Brane pod uwagę jest osiągnięcie najwyżej punktowane.

25 Publikacje o charakterze nienaukowym (np. sprawozdanie z konferencji). Artykuły, publikacje lub przekłady bez potwierdzenia o przyjęciu do druku. Artykuły recenzyjne. Redakcja publikacji. Bierny udział w sympozjach, konferencjach lub sesjach naukowych. Organizacja konferencji lub spotkań. Udział w pracach koła naukowego. Udział w projekcie badawczym. Udział w szkoleniach, wykładach otwartych, warsztatach, spotkaniach panelowych oraz spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji. Udział w konkursach, festiwalach, olimpiadach lub eliminacjach do konkursów, festiwali, olimpiad. Certyfikaty językowe lub inne certyfikaty uzyskane np. podczas szkoleń, warsztatów. Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe. Inne nagrody i wyróżnienie za wyniki lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (np. nagrody rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe, fundacje lub osoby prywatne). Osiągnięcia potwierdzone wyłącznie oświadczeniem wnioskodawcy. Artykuły w gazetach i czasopismach nienaukowych. Ukończenie innego kierunku studiów, ukończenie innego kierunku studiów z wyróżnieniem.

26 Świadczenie przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres 10 miesięcy (par. 10 RPM). Pierwsza wypłata pojawia się w grudniu i uwzględnia wyrównanie za październik i listopad (par. 10 ust. 1 RPM). Wysokość wypłat podawana jest do wiadomości nie później niż 14 dni od dnia pierwszej wypłaty (par. 16 ust. 3 RPM).* * Kwoty stypendiów powinny pojawić się w informacjach Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów UW w ostatnich dniach listopada.

27 Studentowi przebywającemu na urlopie stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wypłacane po powrocie z urlopu. Studentowi, który uzyskał zgodę na urlop w trakcie roku akademickiego, wypłata stypendium rektora dla najlepszych studentów zostaje wstrzymana od miesiąca następnego po otrzymaniu zgody na urlop. Pozostała część stypendium wypłacana jest po powrocie z urlopu.

28 O rozpatrzeniu wniosku dowiedzieć się można z zakładki Wnioski w Usoswebie. Przy złożonym wniosku wyświetli się informacja PRZYZNANElub NIEPRZYZNANE. Od tej pory wiesz czy otrzymasz stypendium. Informacje powinny pojawić się w listopadzie. Należy pamiętać, że nie jest to równoznaczne z decyzją.

29 Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium jest decyzją administracyjną. Faktycznie decyzje zostaną podjęte na przełomie listopada i grudnia. Zwykle gotowe do odbioru lub wysyłki są w lutym. Nieodebranie decyzji powoduje wstrzymanie wypłat. Odwołanie od decyzji OKSS nie przysługuje. Student może jednak złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Warszawa, dn. 27 czerwca 2013 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA DO KONTYNUOWANIA STUDIÓW BEZ WNOSZENIA OPŁAT W KOLEJNYM ROKU STUDIÓW NA DRUGIM KIERUNKU STUDIÓW W FORMIE STACJONARNEJ TRYB POSTĘPOWANIA STUDENTA ORAZ JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Od dnia 1 lipca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja I nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja I nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Własny fundusz stypendialny (zwany

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO o naborze wniosków w ramach programu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2015 r. II edycja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo