REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zasoby biblioteczne udostępniane są przez Bibliotekę Główną PUM oraz Filię Nr 1, zwane dalej Biblioteką. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów stanowiących własność PUM w Szczecinie oraz materiałów uzyskiwanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. 3. Zbiory są udostępniane: a) drogą wypożyczeń indywidualnych, b) drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, c) prezencyjnie w czytelniach, d) w pracowniach komputerowych, 2 1. Korzystanie z materiałów bibliotecznych na miejscu jest bezpłatne. 2. Biblioteka wykonuje odpłatnie usługi z zakresu informacji naukowej, sprowadzania materiałów drogą wypożyczeń międzybibliotecznych oraz kserografii. 3. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Bibliotekę określa Cennik, wprowadzany w drodze zarządzenia Rektora PUM na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej. 3 Osoby korzystające z Biblioteki zobowiązane są do: a) pozostawienia wierzchnich okryć, toreb, plecaków itp. w szatni, b) niekorzystania z telefonów komórkowych, c) zachowania ciszy, d) przestrzegania zakazu spożywania posiłków i napojów (dopuszcza się napoje w zamykanych pojemnikach).

2 II. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 4 1. Z Wypożyczalni korzystać mogą: a) pracownicy, doktoranci i studenci PUM w Szczecinie, b) pracownicy szpitali uniwersyteckich PUM w Szczecinie, c) studenci innych szczecińskich uczelni na podstawie karty międzybibliotecznej wydawanej przez macierzystą uczelnię, d) inni pracownicy resortu zdrowia z terenu województwa zachodniopomorskiego. 2. Osoby wymienione w ust. 1 winny wypełnić właściwy formularz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, oraz okazać dokument tożsamości ze zdjęciem lub aktualną legitymację studencką. 3. Wypełnienie i podpisanie formularza jest zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu biblioteki Studenci PUM posiadający elektroniczną legitymację studencką mogą korzystać z Wypożyczalni, bez konieczności uzyskania karty bibliotecznej. 2. Pozostałe wymienione w 4 ust. 1 osoby, winny posiadać kartę biblioteczną. Koszt karty bibliotecznej określa Cennik. 3. Pracownicy resortu ochrony zdrowia z terenu województwa zachodniopomorskiego mogą korzystać z Wypożyczalni po wniesieniu rocznej opłaty abonamentowej w wysokości określonej w cenniku Kartę biblioteczną odbiera się osobiście. 2. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. 3. Właściciel karty bibliotecznej jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę o wszelkich zmianach danych zawartych w formularzu. 4. Właściciel karty bibliotecznej jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę o zagubieniu lub zniszczeniu karty bibliotecznej. Opłatę za duplikat określa Cennik Dostęp do księgozbioru w Wypożyczalni jest wolny. 2. Zamówienia na materiały biblioteczne z magazynu składa się drogą elektroniczną, nie później niż na pół godziny przed zamknięciem Wypożyczalni Wypożyczanie materiałów bibliotecznych odbywa się za okazaniem elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej i dokumentu tożsamości. 2. Wypożyczenia rejestruje się komputerowo na podstawie kodu kreskowego książki i elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej. 3. Po zarejestrowaniu wypożyczonych książek, należy sprawdzić stan swojego konta i zgłosić ewentualne uwagi.

3 9 1. Okres wypożyczenia (status) książki jest ustalany osobno dla każdego woluminu. 2. Wyróżnia się następujące statusy: a) na miejscu, b) 3 dni, c) 1 tydzień, d) 1 miesiąc, e) 2 miesiące, f) 3 miesiące, g) 6 miesięcy, h) 12 miesięcy, i) długoterminowe. 3. Biblioteka zastrzega sobie prawo skrócenia okresu wypożyczenia, a także żądania wcześniejszego zwrotu materiałów bibliotecznych. 4. Przedłużanie wypożyczenia jest możliwe jedynie w przypadku, kiedy Biblioteka dysponuje większą liczbą egzemplarzy danego dzieła oraz gdy nie ma na to dzieło zapotrzebowania ze strony innych czytelników. 5. Do wypożyczeń długoterminowych uprawnieni są wyłącznie pracownicy naukowodydaktyczni PUM. Pracownik ma obowiązek udostępniania wypożyczonych książek na prośbę Biblioteki Biblioteka nie wypożycza użytkownikom indywidualnym: a) materiałów bibliotecznych ze statusem na miejscu, b) druków wydanych przed 1945 r., c) prac doktorskich, d) zbiorów specjalnych, e) czasopism, f) wydawnictw z księgozbioru podręcznego, g) dokumentów oryginalnych sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. 2. Korzystanie z dokumentów wymienionych w pkt. 1 jest możliwe wyłącznie w Czytelni Student i doktorant PUM może mieć na swoim koncie maksymalnie 15 książek. Pracownik naukowo-dydaktyczny może mieć na swoim koncie maksymalnie 20 książek. Pozostałe osoby wymienione w 4 ust. 1 mogą mieć na swoim koncie maksymalnie 5 książek. 2. Na początku każdego roku akademickiego student PUM może wypożyczyć maksymalnie 7 książek. Dodatkowe egzemplarze można wypożyczać po 15-tym października danego roku akademickiego. 3. Wypożyczalnia może na początku roku akademickiego ograniczyć liczbę wypożyczanych książek.

4 12 Studenci PUM zobowiązani są do rozliczenia się z Wypożyczalnią na koniec każdego roku akademickiego i uzyskania pieczątki biblioteki w indeksie Studenci PUM mogą korzystać ze zbiorów bibliotek uczelni wyższych Szczecina na podstawie karty międzybibliotecznej wydawanej bezpłatnie przez Wypożyczalnię PUM (należy dostarczyć zdjęcie). 2. Rozliczenie studentów PUM posiadających kartę międzybiblioteczną z Wypożyczalnią może nastąpić jedynie po uzyskaniu potwierdzeń zwrotów z bibliotek, z których student korzystał. 3. W przypadku zagubienia karty międzybibliotecznej należy uzyskać potwierdzenie czystego konta ze wszystkich bibliotek, które podpisały porozumienie z PUM o współpracy międzybibliotecznej. 4. Przed uzyskaniem dyplomu lub odejściem z uczelni pracownicy, doktoranci i studenci PUM muszą uzyskać na karcie obiegowej potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką oraz zwrócić rozliczoną kartę międzybiblioteczną. III. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ Usługi z zakresu wypożyczeń międzybibliotecznych wykonuje Czytelnia i Filia nr Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczanie użytkownikom materiałów bibliotecznych z zakresu medycyny, których nie posiada biblioteka PUM. 3. Prawo do korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej mają: a) pracownicy, doktoranci i studenci PUM w Szczecinie, b) pracownicy szpitali uniwersyteckich PUM w Szczecinie, c) inni pracownicy resortu ochrony zdrowia z terenu województwa zachodniopomorskiego, d) biblioteki krajowe i zagraniczne. 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez wypożyczalnię międzybiblioteczną jest posiadanie przez użytkownika elektronicznej legitymacji studenckiej lub aktualnej karty bibliotecznej. 5. Nie sprowadza się materiałów bibliotecznych dostępnych w bibliotekach na terenie Szczecina. 6. Materiały sprowadzone z innych bibliotek w oryginale udostępniane są wyłącznie w czytelni, a koszty związane z ich uzyskaniem ponosi osoba zamawiająca.

5 7. Dokumenty wtórne (np. kserokopie) sprowadzane z innych bibliotek osoba zamawiająca otrzymuje na własność po uiszczeniu stosownej opłaty określonej w Cenniku. IV. REGULAMIN CZYTELNI Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani. 2. Korzystanie ze zbiorów czytelnianych odbywa się wyłącznie na miejscu. 3. Pracownicy, doktoranci i studenci PUM mogą wypożyczać książki z Czytelni na noc lub na weekend Dostęp do księgozbioru czytelnianego jest wolny. 2. Materiały biblioteczne przechowywane w magazynie, udostępniane są po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną lub u dyżurującego bibliotekarza, nie później niż na pół godziny przed zamknięciem czytelni. 3. Użytkownik ma prawo korzystać w Czytelni z własnego sprzętu komputerowego (np. laptopa, notebook a) i reprograficznego (np. skanera, aparatu cyfrowego, kamery cyfrowej) pod warunkiem, że nie zakłóca pracy innym osobom. 4. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do: a) pozostawienia u bibliotekarza elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości i wpisania się do zeszytu odwiedzin, b) zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych własnych materiałów oraz okazania ich przy wychodzeniu z czytelni, c) zwrotu materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszania zauważonych braków bibliotekarzowi. V. REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ W Dziale Informacji Naukowej użytkownicy mają do dyspozycji: a) pracownię komputerową, b) informatorium, c) pokoje pracy indywidualnej Z komputerów w pracowni komputerowej i informatorium mogą korzystać: a) osoby wymienione w 4 pkt. 1, b) inne osoby zainteresowane literaturą z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, po wypełnieniu formularza określonego w 4 pkt. 2 i założeniu indywidualnego konta ważnego przez 5 dni. 2. Komputery w pracowni komputerowej i informatorium mają ustawiony czas bezczynności. Przy braku aktywności (klawiatury lub myszki) przez 10 minut, komputer zostanie automatycznie zrestartowany, a uruchomione programy pozamykane.

6 Po ponownym uruchomieniu komputera wszystkie dane zapisane na dysku twardym komputera ulegną skasowaniu. 19 Z pokoi pracy indywidualnej mogą korzystać tylko studenci, doktoranci i pracownicy PUM Stanowiska do pracy wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu. 2. Dostęp do wszystkich komputerów jest autoryzowany. 3. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, wyglądzie pulpitu, instalowanie dodatkowego oprogramowania oraz wykorzystywanie sprzętu do celów niezgodnych z przeznaczeniem (np. gry, oglądanie filmów). 4. W okresie nasilonego zainteresowania dostępem do komputerów, czas korzystania z nich może zostać ograniczony. 5. Przed opuszczeniem stanowiska należy skasować wszystkie wprowadzone dane i wylogować się Korzystanie z komputerów jest możliwe po założeniu indywidualnego konta i uzyskaniu hasła. W tym celu należy zgłosić się do Działu Informacji Naukowej i okazać bibliotekarzowi elektroniczną legitymację studencką lub kartę biblioteczną i ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. 2. Hasła dostępu do konta nie wolno udostępniać innym osobom Przeszukiwanie baz danych z pomocą bibliotekarza oraz drukowanie jest odpłatne na zasadach określonych w Cenniku. 2. Zapisywanie wyników pracy na własnych nośnikach elektronicznych lub wysyłanie ich na konto owe jest bezpłatne Bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez osobę przy komputerze. 2. Wszystkie nieprawidłowości i ewentualne uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 3. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

7 VI. PRACOWNIA KSEROGRAFICZNA Pracownia kserograficzna świadczy następujące usługi: a) wykonywanie odbitek kserograficznych z materiałów bibliotecznych na zamówienie użytkowników, b) wykonywanie odbitek kserograficznych z materiałów bibliotecznych na zamówienie bibliotek krajowych i zagranicznych, c) wykonywanie kserokopii na potrzeby innych jednostek PUM, d) skanowanie materiałów bibliotecznych na zamówienie użytkowników, e) skanowanie materiałów bibliotecznych na zamówienie bibliotek krajowych i zagranicznych, f) bindowanie materiałów dla potrzeb Biblioteki, g) bindowanie materiałów dla potrzeb innych jednostek uczelni, 2. Wysokość opłat za usługi pracowni kserograficznej określa Cennik. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Użytkownik biblioteki zobowiązany jest jak najtroskliwiej obchodzić się z materiałami bibliotecznymi. Niedopuszczalne jest wyrywanie kartek, dokonywanie podkreśleń, dopisków, itp. 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany: a) odkupić egzemplarz tego samego dzieła bądź jego najnowszego wydania, lub b) zapłacić za zagubione lub zniszczone dzieło unikalne, niedostępne w kraju kwotę ustaloną przez dyrektora biblioteki, lub c) dostarczyć inne dzieło znajdujące się w sprzedaży i wskazane przez bibliotekę, lub d) zwrócić wykonaną i oprawioną na własny koszt kserokopię zagubionego tytułu. 3. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych automatycznie naliczana jest opłata przez zintegrowany system biblioteczny ALEPH za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu w wysokości określonej w Cenniku Naruszenie postanowień Regulaminu, a w szczególności: a) trwałe uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież materiałów bibliotecznych, b) brak właściwej reakcji na wezwanie do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, c) niewłaściwe zachowanie się na terenie Biblioteki stanowią podstawę do zastosowania sankcji określonej w pkt. 2.

8 2. W stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu przewidziane są następujące sankcje: a) indywidualne upomnienie na piśmie, b) czasowe albo trwałe pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki, c) powiadomienie o naruszeniu postanowień Regulaminu dziekana lub kierownictwo zakładu pracy, d) odpowiedzialność dyscyplinarna przewidziana przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym, e) dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. 3. Decyzję o zastosowaniu sankcji podejmuje dyrektor Biblioteki Głównej. 4. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami tego regulaminu należy do kompetencji dyrektora Biblioteki Głównej. 5. Od decyzji dyrektora Biblioteki Głównej przysługuje odwołanie do Rektora PUM Regulamin uchwala senat na wniosek dyrektora Biblioteki Głównej, po zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną. 2. Zmiany regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym w 70 ust. 2 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i ogłaszane na stronie internetowej biblioteki.

R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 PRAWO KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych należących do Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych należących do Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych należących do Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin korzystania z materiałów, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ZW 36 /2011

Załącznik nr 1 do ZW 36 /2011 Załącznik nr 1 do ZW 36 /2011 REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1. Przepisy ogólne 1.1. Dom studencki jest miejscem czasowego zamieszkania studentów i innych osób uprawnionych,

Bardziej szczegółowo

prawne (instytucje) po dopełnieniu następujących formalności: wypełnionego na podstawie wiarygodnego dokumentu (ze zdjęciem);

prawne (instytucje) po dopełnieniu następujących formalności: wypełnionego na podstawie wiarygodnego dokumentu (ze zdjęciem); REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MEDIATEKI MBP W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. ZBIORY Mediateka może gromadzić: płyty analogowe, płyty CD-ROM, płyty VCD-ROM, płyty DVD-ROM, płyty BD- ROM, PS3, kasety magnetofonowe (z nagraniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r. Koleje Małopolskie sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Dom Studenta (zwany dalej DS) jest miejscem czasowego zamieszkania studentów AMG i osób uprawnionych oraz miejscem ich nauki i wypoczynku.

Dom Studenta (zwany dalej DS) jest miejscem czasowego zamieszkania studentów AMG i osób uprawnionych oraz miejscem ich nauki i wypoczynku. REGULAMIN MIESZKAŃCÓW Domu Studenta Akademii Medycznej w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Studenta (zwany dalej DS) jest miejscem czasowego zamieszkania studentów AMG i osób uprawnionych oraz miejscem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo