Agricultura 2(2) 2003, 19-31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agricultura 2(2) 2003, 19-31"

Transkrypt

1 Agricultura 2(2) 2003, WPŁYW DESZCZOWANIA I NAWOŻENIA MINERALNEGO NA PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY JAREJ I PSZENŻYTA JAREGO UPRAWIANYCH NA GLEBIE LEKKIEJ CZ. I. PLONY ZIARNA Dariusz Rakowski Streszczenie. Podczas trzyletniego doświadczenia prowadzonego w latach na glebie lekkiej zbadano wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na wielkość plonów ziarna pszenicy jarej i pszenżyta jarego. Określono również produktywność 1 kg nawozów mineralnych oraz 1 mm deszczowania. Obserwacje klimatologiczne pochodziły z tej samej stacji doświadczalnej, w której były prowadzone badania. Uzupełniające nawadnianie zwiększyło plon ziarna pszenicy jarej o ponad 30% (1,31 t ha -1 ), a pszenżyta o 23% (1,21 t ha -1 ). Pod wpływem intensywnego nawożenia mineralnego plon ziarna pszenicy wzrósł średnio o 88% (2,89 t ha -1 ), a pszenżyta o prawie 67% (2,77 t ha -1 ) w porównaniu z obiektem kontrolnym. Produkcyjność 1 mm zastosowanej wody oraz nawożenia mineralnego była wyższa w przypadku pszenicy niż pszenżyta. Uproszczona analiza ekonomiczna wykazała, iż przyrost plonu ziarna pod wpływem deszczowania i nawożenia nie był w stanie zrekompensować wyższych kosztów uprawy przy aktualnych cenach zbóż. Słowa kluczowe: deszczowanie, nawożenie, pszenica jara, pszenżyto jare WSTĘP Przyczyną braku stabilności plonowania zbóż jarych jest niedostatek opadów atmosferycznych w okresie wzmożonego zapotrzebowania roślin na wodę. Intensywne odmiany pszenicy i pszenżyta jarego są zdolne wydać bardzo wysokie plony pod warunkiem optymalnego nawożenia mineralnego i nawadniania. Na glebach lekkich, charakteryzujących się małą retencją wody, zmienność plonowania zbóż jarych jest bardzo duża. Zdaniem wielu autorów, właśnie pszenica jara najbardziej reaguje na brak wody [Dzieżyc i in. 1987a, Grabarczyk 1987, Dzieżyc i Trybała 1989]. W związku z sukcesywnym wprowadzaniem do uprawy intensywnych odmian zbóż jarych, głównym celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie wybranych odmian pszenicy i pszenżyta jarego uprawianych na glebie lekkiej oraz ocena efektów produkcyjnych i ekonomicznych zastosowanych zabiegów.

2 20 D. Rakowski MATERIAŁ I METODY Badania polowe przeprowadzono w latach na glebie brunatnej kwaśnej, wytworzonej z piasku słabo gliniastego pochodzenia zwałowego (5Bw pgl:pgm). W doświadczeniu polowym założonym metodą losowanych podbloków w układzie zależnym split-split-plot w czterech powtórzeniach badano trzy czynniki: I O (wariant kontrolny), W (wariant deszczowany), uzupełniające deszczowanie stosowano według dekadowych potrzeb opadowych pszenicy i pszenżyta [Dzieżyc i in. 1987b], II odmiany pszenicy: Banti i Hena oraz pszenżyta: Migo i Maja, III nawożenie mineralne: 0 NPK (kontrola, bez nawożenia), 1 NPK 150 kg ha -1 ( ), 2 NPK 300 kg ha -1, 3 NPK 450 kg ha -1. Gleba charakteryzowała się małą zawartością przyswajalnych form azotu (2,0-2,5 mg 100g gleby -1 ), potasu (4,2-6,4 mg 100g gleby -1 ), fosforu (3,5-5,7 mg 100g gleby -1 ) i lekko kwaśnym odczynem (ph w 1n. KCl 5,6). Przedsiewnie zastosowano fosfor i potas oraz 50 kg ha -1 azotu w formie saletry amonowej. Badane gatunki zbóż nawożono azotem pogłównie w fazach krzewienia i strzelania w źdźbło, różnicując ilości wysiewane na poszczególne obiekty według założonych wariantów nawozowych. W latach prowadzenia doświadczenia panowały zmienne warunki klimatyczne (rys. 1). Rośliny deszczowano najintensywniej w 1998 r., charakteryzującym się małą ilością opadów i ich niekorzystnym rozkładem w okresie wegetacji. W latach wystąpiły obfite opady i dlatego zastosowano odpowiednio 40 i 50 mm wody (tab.1). Jednorazowe dawki nawodnieniowe były dostosowane do efektywnej użytecznej retencji gleby i wynosiły od 10 do 36 mm. Tabela 1. Dawki wody zastosowane do deszczowania pszenicy jarej i pszenżyta jarego, mm Table 1. Spring wheat and spring triticale sprinkling irrigation doses, mm Maj May Czerwiec June Lipiec July Miesiąc Month Dekada Decade Rok Year Razem Total Doboru testowanych odmian zbóż jarych dokonano w oparciu o rejonizację odmianową. Powierzchnia poletek do zbioru wynosiła 15 m 2. Do określenia ekonomicznej efektywności zastosowanych zabiegów przyjęto ceny zbóż i środków produkcji obowiązujące w roku Istotność wszystkich uzyskanych różnic oceniono testem Tukeya na poziomie ufności 0,05. Acta Sci. Pol.

3 Wpływ deszczowania i nawożenia... Cz. I. Plony ziarna 21 Rys. 1. Rys. 1. Klimatogramy w układzie dekadowym według Waltera i Lietha w modyfikacji Gregorczyka Ten-day climatic conditions following Walter and Lieth, modified by Gregorczyk Agricultura 2(2) 2003

4 22 D. Rakowski WYNIKI Zastosowane deszczowanie i nawożenie mineralne istotnie różnicowały plony ziarna pszenicy i pszenżyta (tab. 2 i 3). Wpływ tych czynników był istotny w każdym roku badań. W porównaniu z wieloleciem jedynie w okresie wegetacyjnym 1998 r. (spośród trzech lat badań) odnotowano stosunkowo większy deficyt opadów, który miał wpływ na najniższe plony ziarna zbóż na obiektach nienawadnianych. Najmniejszy efekt deszczowania uzyskano w wilgotnym 1996 roku. Uzyskiwane w każdym roku doświadczenia plony testowanych odmian pszenicy jarej różniły się nieistotnie. Podobnie plonowały również obie odmiany pszenżyta. Istotne oddziaływanie deszczowania stwierdzono w każdym roku doświadczenia. Średnie z trzech lat badań plony ziarna pszenicy jarej, niezależnie od odmiany, wzrosły pod wpływem nawadniania o 31,0% (1,31 t ha -1 ), zaś pszenżyta jarego o 23,5% (1,21 t ha -1 ). Jednak efektywność tego zabiegu zależała w dużym stopniu od przebiegu warunków klimatycznych. Największe przyrosty plonu obu odmian pszenicy, wynoszące średnio 70% (2,5 t ha -1 ), uzyskano w 1998 r. Natomiast w chłodniejszym i przekropnym 1996 roku plon ziarna wzrósł tylko o 13,0% (0,61 t ha -1 ). Nawadnianie pszenżyta istotnie różnicowało wielkość plonów ziarna. Lepiej plonującą okazała się odmiana Migo, która w bardziej suchym 1998 r. wydała plon o 14,0% (0,9 t ha -1 ) wyższy niż odmiana Maja. W 1996 r. zwyżki plonu odmiany Migo pod wpływem tego zabiegu wynosiły 10,3% (0,60 t ha -1 ). W wyniku nawożenia mineralnego uzyskano istotny przyrost plonu ziarna obu gatunków zbóż. Największe plony uzyskano w 1998 r. z obiektów nawożonych najwyższą dawką NPK. Niezależnie od warunków występujących w okresie wegetacyjnym, średni plon ziarna pszenicy pod wpływem najwyższej dawki NPK zwiększył się o 88,5% (2,89 t ha -1 ), a pszenżyta o 66,5% (2,77 t ha -1 ). Współdziałanie zastosowanych zabiegów agrotechnicznych było istotne w kształtowaniu plonów pszenicy i pszenżyta we wszystkich latach doświadczenia. Oceniając kompleksowy efekt działania wody i nawozów mineralnych wykazano, że odmiana pszenicy Banti dała największy przyrost plonu ziarna, aż o 192,0% (5,0 t ha -1 ). W przypadku pszenżyta była to odmiana Migo wzrost o 161,0% (5,8 t ha -1 ). Niezależnie od odmiany, zanotowano zwiększenie plonów o 140,0% (4,0 t ha -1 ) w odniesieniu do pszenicy oraz o 98,0% (3,88 t ha -1 ) w przypadku pszenżyta. Produkcyjność nawadniania zależała od przebiegu pogody, a zwłaszcza od ilości i rozkładu opadów oraz od wielkości zastosowanych uzupełniających dawek wody. Najkorzystniejszy wskaźnik produkcyjności netto 1 mm wody uzyskano w 1998 roku: 21,0 kg mm -1 w odniesieniu do pszenicy i 19,0 kg mm -1 przy pszenżycie (tab. 4). Natomiast najmniejszą jednostkową produkcyjność otrzymano nawadniając pszenżyto jare w 1996 roku ( 10,7 kg mm -1 ), a pszenicę w 1997 roku (16,0 kg mm -1 ). Produkcyjność jednostkowa wody wyraźnie zależała również od nawożenia mineralnego. Korzystne działanie wysokich dawek NPK dotyczyło obu porównywanych gatunków zbóż. produkcyjność 1 mm zastosowanej wody pod wpływem nawożenia była o 7% wyższa w przypadku pszenicy niż pszenżyta. Produkcyjność netto 1 kg NPK nie była istotnie zróżnicowana (tab. 5). Najmniejsze efekty nawożenia otrzymano w suchszym 1998 roku, nawożąc pszenicę jarą. Natomiast na obiektach deszczowanych produkcyjność netto 1 kg NPK dla pszenicy była o 30% większa niż w warunkach naturalnych. Acta Sci. Pol.

5 Tabela 2. Plony ziarna pszenicy jarej, t ha -1 Table 2. Yield of spring wheat grain, t ha -1 Czynnik Factor Deszczowanie Sprinkling irrigation Nie deszczowane Non-sprinkling irrigated Deszczowane Sprinkling irrigated Fertilization Banti Rok Year Hena Banti Hena Banti Hena 0 3,00 2,90 2,95 3,00 3,10 3,05 2,60 2,10 2,35 2,90 2, ,46 4,20 4,33 4,60 4,20 4,40 3,60 3,40 3,50 4,20 3, ,30 5,46 5,38 5,20 5,10 5,15 3,80 4,00 3,90 4,80 4, ,80 5,70 5,75 6,00 5,80 5,90 5,00 4,30 3,60 5,60 5,30 4,65 4,67 4,66 4,70 4,55 4,62 3,75 3,45 3,34 4,37 4,20 0 3,30 3,27 3,28 3,20 3,30 3,25 4,80 4,20 4,50 3,76 3, ,00 5,00 5,00 5,60 5,10 5,35 6,00 5,30 5,65 5,53 5, ,20 6,00 6,10 6,30 6,20 6,25 6,90 7,00 6,95 6,47 6, ,80 6,60 6,70 6,80 6,70 6,75 7,60 7,30 7,45 7,07 6,87 5,32 5,22 5,27 5,46 5,32 5,40 6,32 5,95 6,14 5,57 5,62 0 3,15 3,08 3,11 3,10 3,20 3,15 3,70 3,15 3,42 3,33 3, ,73 4,60 4,66 5,10 4,65 4,87 4,80 4,35 4,57 4,86 4, ,75 5,73 5,74 5,75 5,65 5,70 5,35 5,50 5,42 5,63 5, ,30 6,15 6,22 6,40 6,25 6,32 6,30 5,80 6,05 6,33 6,08 4,98 4,94 4,96 5,08 4,93 5,00 5,04 4,70 4,86 4,97 4,91 NIR 0,05 LSD 0.05 dla for: deszczowania sprinkling irrigation (A) 0,86 0,31 0,39 0,52 odmian cultivars (B) ni ns ni ns ni ns ni ns nawożenia fertilisation (C) 0,78 0,55 0,64 0,65 interakcji interaction A x B ni ns ni ns 0,52 0,53 A x C ni ns 0,73 0,86 0,17 ni różnica nieistotna ns non-significant difference Banti Hena

6 2 D. Rakowski Tabela 3. Plony ziarna pszenżyta jarego, t ha -1 Table 3. Yield of spring triticale grain, t ha -1 Czynnik Factor Deszczowanie Sprinkling irrigation Nie deszczowane Non-sprinkling irrigated Deszczowane Sprinkling irrigated Fertilisation Migo Rok Year Maja Migo Maja Migo Maja 0 5,20 4,30 4,75 3,30 3,83 3,56 3,60 3,40 3,50 4,03 3, ,00 5,40 5,70 4,70 5,10 4,90 4,10 4,20 4,15 4,90 4, ,40 5,60 6,00 6,10 5,90 6,00 5,30 4,70 5,00 5,93 5, ,70 6,00 6,35 6,60 6,30 6,45 5,70 5,20 5,45 6,30 5,83 6,00 5,30 5,70 5,17 5,28 5,23 4,70 4,40 4,52 5,30 5,00 0 5,40 4,50 4,95 3,80 4,30 4,05 4,80 4,00 4,40 4,60 4, ,26 5,80 6,03 5,80 5,93 5,86 6,40 5,80 6,10 6,15 5, ,80 6,20 6,40 7,43 6,80 7,11 8,70 7,60 8,15 7,60 6, ,20 6,86 7,03 7,63 7,80 7,71 9,40 8,20 8,80 8,00 7,62 6,40 5,80 6,10 6,16 6,13 6,18 7,30 6,40 6,86 6,60 6,13 0 5,30 4,40 4,85 3,55 4,06 3,80 4,20 3,70 3,95 4,31 4, ,13 5,60 5,86 5,25 5,51 5,38 5,25 5,00 5,12 5,52 5, ,60 5,90 6,25 6,76 6,35 6,55 7,00 6,15 6,57 6,76 6, ,95 6,43 6,69 7,11 7,05 7,08 7,55 6,70 7,12 7,15 6,72 6,20 5,55 5,91 5,66 5,74 5,70 6,00 5,40 5,70 5,95 5,56 NIR 0,05 LSD 0.05 deszczowania sprinkling irrigation (A) 0,34 0,86 0,35 0,52 odmian cultivars (B) 0,27 ni ns 0,63 0,30 nawożenia fertilisation (C) 0,53 0,78 0,76 0,70 interakcji interaction A x C 0,72 1,21 0,98 0,97 A x B x C 0,81 ni ns ni ns 0,24 ni różnica nieistotna ns non-significant difference Migo Maja Acta Sci. Pol.

7 Wpływ deszczowania i nawożenia... Cz. I. Plony ziarna 25 Tabela 4. Produkcyjność 1 mm zastosowanej wody w pszenicy i pszenżycie, kg ziarna Table 4. Productivity of 1 mm of irrigation applied to wheat and triticale, kg of grain Czynnik Factor Fertilisation Fertilisation Rok Year Pszenica jara Spring wheat 0 8,4 4,0 17,0 9, ,2 19,0 17,8 17, ,7 22,0 25,3 22, ,7 18,9 23,3 22,0 16,7 16,0 21,0 17,8 Pszenżyto jare Spring triticale 0 5,0 9,7 7,5 7, ,2 19,3 16,2 14, ,5 22,3 26,2 20, ,0 25,5 28,0 23,5 10,7 19,2 19,5 16,5 Tabela 5. Produkcyjność 1 kg NPK, kg ziarna Table 5. Productivity of 1 kg NPK, kg of grain Czynnik Factor Deszczowanie Sprinkling irrigation Nie deszczowane Non-sprinkling irrigated Rok Year Fertilisation Pszenica jara Spring wheat 150 8,9 8,9 7,6 8, ,9 6,9 5,1 6, ,2 6,3 5,0 5,8 7,6 7,4 5,9 7,0 Deszczowane Sprinkling irrigated ,3 14,0 7,6 11, ,5 10,0 7,3 8, ,5 7,7 6,5 7,2 9,4 10,6 7,1 9,0 Nie deszczowane Non-sprinkling irrigated Pszenżyto jare Spring triticale 150 6,3 8,8 4,3 6, ,1 7,9 5,0 5, ,5 6,4 4,5 4,8 4,6 7,7 4,6 5,6 Deszczowane Sprinkling irrigated 150 7,3 12,1 11,5 10, ,2 10,2 12,0 9, ,6 8,1 9,7 7,5 5,7 10,1 11,0 8,9 Poprawa warunków wilgotnościowych przyczyniła się do zwiększenia wskaźnika produkcyjności nawożenia pszenżyta o 59, a pszenicy jarej o 29%. Dane zamieszczone w tabeli 5 wskazują, że produkcyjność netto nawożenia mineralnego miała wyższe war- Agricultura 2(2) 2003

8 26 D. Rakowski tości na obiektach nawadnianych w porównaniu z kontrolnymi. Wartości te malały wraz ze wzrostem dawki NPK, przy czym dynamika obniżania się produkcyjności była jednak mniejsza na obiektach nawadnianych. Produkcyjność 1 kg NPK była o 10% wyższa w pszenicy niż w pszenżycie. Na podstawie wyników uzyskanych z trzyletniego doświadczenia polowego przeprowadzono uproszczoną analizę ekonomiczną deszczowania i nawożenia mineralnego. Wysokość przyrostu plonów ziarna pod wpływem nawadniania i intensywnego nawożenia kształtowała się na podobnym poziomie od 3,78 t ha -1 u pszenżyta odmiany Maja do 4,17 t ha -1 u pszenicy odmiany Banti (tab. 6). Uzyskana wartość tych przyrostów była uwarunkowana różnicą cen jednostkowych poszczególnych gatunków zbóż. Porównując oba gatunki stwierdzono, iż najwyższą wartość otrzymanego plonu ziarna uzyskano w uprawie pszenicy. Spośród testowanych odmian pszenicy jarej największy dochód rolniczy uzyskano w przypadku odmiany Banti (843,00 zł ha -1 ), (tab. 7). W uprawie pszenżyta najkorzystniejszą okazała się odmiana Migo (366,00 zł ha -1 ). Uwzględniając jednakowe koszty deszczowania i nawożenia mineralnego należy stwierdzić, że wartości te bezpośrednio wpływały na otrzymywane dochody. Jednak ze względu na jednostkową cenę ziarna oraz wysokość plonów testowanych odmian największą wartością przyrostu plonu charakteryzowała się pszenica jara Banti (2.126,70 zł ha -1 ). Należy zaznaczyć, że przy uproszczonych szacunkach i założeniach najbardziej opłacalna jest uprawa pszenicy jarej. W przypadku pszenżyta jarego nawadnianego i nawożonego najwyższą dawką NPK stwierdzono straty, natomiast przy wyższych cenach skupu ziarna niż analizowane koszt uprawy tego zboża kształtuje się na granicy opłacalności. W przeprowadzonym doświadczeniu potwierdzona została zależność, iż na glebie lekkiej można uzyskać odpowiednio wysokie plony pod warunkiem stosowania nawadniania, intensywnego nawożenia oraz prawidłowej agrotechniki zbóż. DYSKUSJA I PODSUMOWANIE Podstawowymi czynnikami plonotwórczymi na glebie lekkiej są deszczowanie i nawożenie mineralne. Zdaniem Dzieżyca i in. [1987b] południowo-zachodnia część Pomorza jest zaliczana do rejonów o dużych potrzebach nawadniania, które wynikają między innymi z niedoborów opadów i przewagi gleb lekkich o małej zdolności retencji wody. Występowanie niedoborów wilgoci w okresie krytycznym dla zbóż jarych zdarza się w naszych warunkach stosunkowo często i wpływa na spadek plonów. Maciejewski [1986] oraz Nowak i Trybała [1995] uważają, że ryzyko to można znacznie zmniejszyć poprzez stosowanie deszczowania. W doświadczeniu Borówczaka i in. [1996] wykazano ponad 100-procentowy wzrost plonów ziarna pszenicy i pszenżyta w wyniku stosowania deszczowania. Żarski [1992] podaje, że plon ziarna zbóż jarych w warunkach deszczowania wzrósł o 127%. Efekty deszczowania są ściśle uzależnione od pogody i w latach suchych mogą być bardzo korzystne. Badania Koszańskiego i in. [1994] dowiodły, że zbiory pszenicy jarej z obiektów deszczowanych w latach posusznych wzrosły o 251, a pszenżyta jarego aż o 331%. Acta Sci. Pol.

9 Wpływ deszczowania i nawożenia... Cz. I. Plony ziarna 1 Tabela 6. Przybliżone efekty ekonomiczne deszczowania i nawożenia mineralnego 1 ha pszenicy jarej i pszenżyta jarego na glebie lekkiej Table 6. Approximate economic results of sprinkling irrigation and mineral fertilisation of 1 ha of spring wheat and spring triticale on light soil Wyszczególnienie Specification Średni przyrost plonu, t ha -1 yield gain, t ha -1 Deszczowanie Sprinkling irrigation nie deszczowane non-sprinkling irrigated deszczowane sprinkling irrigated Fertilisation Pszenica jara Spring wheat Pszenżyto jare Spring triticale Banti Hena Migo Maja 150 1,30 1,10 0,97 1, ,90 2,05 1,90 1, ,70 2,50 2,27 1, ,63 2,33 2,20 2, ,57 3,60 3,57 3, ,17 4,07 3,97 3,78 Cena jednostkowa ziarna, zł t -1 Grain unit price, PLN t ,00 380,00 Wartość przyrostu plonu, zł t -1 Yield gain value, PLN ha -1 nie deszczowane non-sprinkling irrigated deszczowane sprinkling irrigated ,00 561,00 368,00 403, , ,50 722,00 593, , ,00 863,00 722, , ,30 836,00 798, , , , , , , , ,00 Koszty deszczowania, zł ha -1 Costs of sprinkling irrigation, PLN ha ,00 Koszty nawożenia, zł ha -1 Costs of fertilisation, PLN ha , , ,00 Agricultura 2(2) 2003

10 2 D. Rakowski Tabela 7. Dochód rolniczy uzyskany z produkcji pszenicy i pszenżyta przy deszczowaniu i zróżnicowanym nawożeniu mineralnym Table 7. Farmer s income obtained from wheat and triticale production with sprinkling irrigation and varied mineral fertilisation Wyszczególnienie Specification Dochód rolniczy, zł ha -1 Farmer s income, PLN ha -1 Deszczowanie Sprinkling irrigation nie deszczowane non-sprinkling irrigated deszczowane sprinkling irrigated Fertilisation Pszenica jara Spring wheat Pszenżyto jare Spring triticale Banti Hena Migo Maja ,00 383,00 190,00 225, ,00 689,00 366,00 237, ,00 741,00 329,00 188, ,00 240,00-112,00-150, ,00 710,00 231,00 220, ,00 772,00 205,00 132,00 Acta Sci. Pol.

11 Wpływ deszczowania i nawożenia... Cz. I. Plony ziarna 29 O wysokich przyrostach plonów ziarna zbóż jarych w wyniku tego zabiegu w latach suchych donoszą również Dzieżyc [1973], Jankowiak [1986], Maciejewski [1986], Dudek i Żarski [1991], Karczmarczyk i in. [1990], Grabarczyk i in. [1994] oraz Nowak [1995]. Jednak w latach o bardzo dużych opadach w okresach krytycznych zbóż nawadnianie może obniżać plony ziarna [Mazurek i Mazurek 1987, Bieszczad i Piotrowski 1992]. Przyrosty plonów pszenicy i pszenżyta uzyskane w przeprowadzonych badaniach były zbliżone do wielkości przytoczonych z literatury. Jedynie w roku 1998, najbardziej deficytowym w opady w okresie wegetacji spośród badanych lat, większe przyrosty plonów uzyskano w przypadku pszenicy jarej. Drugim obok deszczowania czynnikiem umożliwiającym otrzymanie wysokich plonów ziarna zbóż jest nawożenie mineralne. Na wzrost efektywności intensywnego nawożenia mineralnego pod wpływem deszczowania wskazuje wielu autorów, m.in. Biskupski i in. [1976], Mazurek i Mazurek [1987], Bieszczad i Piotrowski [1992], Rużyczka [1992], Koszański i in. [1994], Nowak [1996] oraz Koziara [1998]. W swoich badaniach stwierdzili, że plony pszenicy i pszenżyta były największe w obiektach nawożonych dawką 150 kg NPK ha -1 oraz nawadnianych. Stosowanie wyłącznie nawożenia powodowało wzrost plonów pszenżyta tylko do dawki 120 kg NPK ha -1. Dalsze zwiększanie dawek tego składnika w warunkach niskiego uwilgotnienia nie wpływało pozytywnie na wielkość uzyskiwanych plonów. Rezultaty przeprowadzonych badań własnych wskazują, że stosowane dawki NPK istotnie różnicowały wysokość plonów ziarna badanych gatunków zbóż. Należy podkreślić, że na glebach lekkich i ubogich tylko stosowanie wysokich dawek NPK oraz zapewnienie dobrych warunków wodnych stanowi gwarancję uzyskiwania wyrównanych i wysokich plonów zbóż. Efektywność ekonomiczna uprawy zbóż zależy od relacji cen płodów rolnych i kosztów środków produkcji. W naszym kraju te relacje są niewłaściwe i niekorzystne dla rolnika. Należy jednak podkreślić, że obok efektywności ekonomicznej ważny jest efekt społeczny zastosowanych zabiegów, wyrażający się wzrostem plonów. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że: deszczowanie pszenicy jarej powoduje istotne przyrosty plonów ziarna średnio o 31, a pszenżyta o 23%; znacznie lepsze efekty daje nawożenie mineralne, przyrost plonu wyniósł odpowiednio 88 i 66,5%. Równoczesne zastosowanie obydwu czynników zwiększa plony pszenicy o 140, a pszenżyta o 98%, niezależnie od testowanych odmian. Najlepiej plonującą odmianą pszenicy była Banti (7,07 t ha -1 ), natomiast pszenżyta Migo (8,00 t ha -1 ); produkcyjność nawozów mineralnych wzrasta pod wpływem nawadniania, a maleje wraz ze wzrostem dawki NPK; wyższe dawki nawożenia mineralnego zwiększają efektywność nawadniania; przeprowadzony uproszczony rachunek ekonomiczny wykazał, że w latach uzyskany dochód rolniczy był wyższy z uprawy pszenicy niż pszenżyta. Jednak przy obowiązujących cenach ziarna zbóż przyrost plonu pod wpływem deszczowania i nawożenia nie był w stanie zrekompensować wyższych kosztów uprawy. PIŚMIENNICTWO Bieszczad St., Piotrowski M., Plonowanie pszenżyta jarego w warunkach deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 32, Agricultura 2(2) 2003

12 30 D. Rakowski Biskupski A., Bogdanowiczowa M., Dzieżyc J., Wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na plon i jakość ziarna odmian pszenic jarych i ozimych na glebach lekkich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 181, Borówczak F., Maciejewski T., Grześ St., Szukała J., Efekty deszczowania i nawożenia azotem niektórych roślin uprawnych w warunkach Wielkopolski w latach Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 438, Dudek St., Żarski J., Reakcja dwóch odmian pszenicy jarej (Henika, Kadett) na deszczowanie. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 30, Dzieżyc J., Ocena reakcji odmian pszenicy, ziemniaków, buraków i kapusty na nawadnianie i wysokie nawożenie w warunkach gleb lekkich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 140, Dzieżyc J., Dmowski Z., Nowak L., Panek K., 1987a. Efekty i efektywność produkcyjna deszczowania roślin w uprawie polowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 326, Dzieżyc J., Nowak L., Panek K., 1987b. Dekadowe wskaźniki potrzeb opadowych roślin uprawianych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 284, Dzieżyc J., Trybała M., Rola wody w intensyfikacji produkcji roślinnej na glebach lekkich. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 377, Grabarczyk St., Efekty, potrzeby i możliwości nawodnień deszczownianych w różnych regionach kraju. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 314, Grabarczyk St., Dudek St., Grzelak B., Peszek J., Rzekanowski Cz., Żarski J., Możliwości produkcyjne gleby bardzo lekkiej w warunkach deszczowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 414, Jankowiak J., Skutki występowania posuch i efekty nawodnień deszczownianych w zachodniej części niżu polskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 268, Karczmarczyk St., Kaczmarek G., Kowalski W., Friedrich S., Plonowanie oraz wzrost i rozwój wybranych odmian owsa w zależności od deszczowania i nawożenia mineralnego. Cz. I. Plony ziarna. Szczec. Rocz. Nauk., Nauki Przyr. Roln. 5 (2), Koszański Z., Podsiadło C., Roy M., Zbieć I., Reakcja zbóż jarych na deszczowanie. Mat. konf. Instytutu Techniki Rolniczej, AR Szczecin, Koziara W., Plon i wartość siewna pszenżyta jarego w zależności od deszczowania, sposobu uprawy i nawożenia azotem. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rolnictwo 187, Maciejewski T., Wpływ deszczowania i gęstości siewu na plonowanie pszenicy jarej. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo CLXXI, Mazurek J., Mazurek J., Wpływ wysokich dawek NPK na plonowanie odmian pszenicy jarej w warunkach sztucznego nawadniania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 181, Nowak L., Deszczowanie roślin w ujęciu regionalnym. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Konferencje IX, Nowak L., Efekty deszczowania pszenżyta ozimego w rejonie Dolnego Śląska. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 438, Nowak L., Trybała M., Efekty produkcyjne nawadniania i nawożenia mineralnego wybranych odmian jęczmienia jarego na glebie lekkiej, Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo 267, Rużyczka A., Wpływ deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotowego na wysokość i jakość plonu pszenżyta uprawianego na glebie lekkiej. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 32, Żarski J., Efekty deszczowania zbóż jarych na glebie bardzo lekkiej. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 32, Acta Sci. Pol.

13 Wpływ deszczowania i nawożenia... Cz. I. Plony ziarna 31 EFFECT OF SPRINKLING IRRIGATION AND MINERAL FERTILISATION ON YIELDING OF SOME SPRING WHEAT AND SPRING TRITICALE CULTIVARS ON LIGHT SOIL PART I. GRAIN YIELD Abstract. The three-year ( ) field experiment studied the effect of irrigation and mineral fertilisation on yielding in spring wheat and spring triticale cultivated on light soil. The productivity of 1kg of mineral fertilisers and 1mm of sprinkling irrigation was also analysed. The weather conditions were recorded at the experiment station located at the site of the experiment. A supplementary irrigation increased the spring wheat grain yield by over 30% (1.31 t ha -1 ), and triticale by 23% (1.21 t ha -1 ). Intensive mineral fertilisation increased the wheat grain yield by 88% (2.89 t ha -1 ) and triticale by almost 67% (2.77 t ha -1 ). The productivity of 1mm of water applied and mineral fertilisation were higher in wheat than triticale. A simplified economic analysis showed that a decrease in grain yield due exposed to sprinkling irrigation and fertilisation could not compensate for higher production costs at current cereal prices. Key words: sprinkling irrigation, fertilisation, spring wheat, spring triticale Dariusz Rakowski, Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademii Rolniczej w Szczecinie, ul. J. Słowackiego 17, Szczecin, Agricultura 2(2) 2003

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

Reakcja trzech odmian owsa na deszczowanie i nawożenie azotem

Reakcja trzech odmian owsa na deszczowanie i nawożenie azotem NR 231 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 WIESŁAW KOZIARA Katedra Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Poznaniu Reakcja trzech odmian owsa na deszczowanie i nawożenie azotem Response

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO I NAWOśENIA AZOTEM NA

WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO I NAWOśENIA AZOTEM NA InŜynieria Rolnicza 3/63 Koszański Zdzisław, Ewa Rumasz-Rudnicka, Cezary Podsiadło, Anna Jaroszewska Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Agricultura 2(2) 2003, 33-42

Agricultura 2(2) 2003, 33-42 Agricultura 2(2) 2003, 33-42 WPŁYW DESZCZOWANIA I NAWOŻENIA MINERALNEGO NA PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY JAREJ I PSZENŻYTA JAREGO UPRAWIANYCH NA GLEBIE LEKKIEJ CZ. II. AKTYWNOŚĆ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2011 Tom 5 Zeszyt 2 KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA GLEBY NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W RESZTKACH POŻNIWNYCH PSZENICY JAREJ

WPŁYW UWILGOTNIENIA I NAWOŻENIA GLEBY NA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW W RESZTKACH POŻNIWNYCH PSZENICY JAREJ WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2010: t. 10 z. 1 (29) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 89 97 Resztki roślinne, pozostałe po sprzęcie roślin, mogą być źródłem substancji organicznej oraz makro- i mikroelementów

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wysokość plonu ziarna i zawartość białka ogółem pszenicy ozimej odmiany Almari

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wysokość plonu ziarna i zawartość białka ogółem pszenicy ozimej odmiany Almari NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 MARIA RALCEWICZ TOMASZ KNAPOWSKI Katedra Chemii Rolnej, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania, Akademia Rolnicza ul. Słowackiego 17, Szczecin

Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania, Akademia Rolnicza ul. Słowackiego 17, Szczecin Acta Agrophysica, 2008, 11(2), 437-442 EFEKTY NAWADNIANIA ROŚLIN JAGODOWYCH Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz-Rudnicka Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania, Akademia Rolnicza ul. Słowackiego 17, 71-434

Bardziej szczegółowo

Wpływ deszczowania, dokarmiania dolistnego i nawożenia azotem na plon korzeni i efekty ekonomiczne uprawy buraków cukrowych

Wpływ deszczowania, dokarmiania dolistnego i nawożenia azotem na plon korzeni i efekty ekonomiczne uprawy buraków cukrowych NR 222 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 FRANCISZEK BORÓWCZAK STANISŁAW GRZEŚ Katedra Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wpływ deszczowania,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa NR 239 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 4 KAZIMIERZ CHMURA ZENOBIUSZ DMOWSKI LECH NOWAK ELŻBIETA WILGOSZ Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05 1/8 Wstępne opracowanie wyników plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z doświadczeń polowych przeprowadzonych w sezonie wegetacyjnym 2009/2010 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DESZCZOWANIA I NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE JĘCZMIENIA BROWARNEGO NA GLEBIE LEKKIEJ

WPŁYW DESZCZOWANIA I NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE JĘCZMIENIA BROWARNEGO NA GLEBIE LEKKIEJ Wpływ deszczowania i nawożenia INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 69 78 Komisja Technicznej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ NAD WPŁYWEM DESZCZOWANIA I ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE PROSA ODMIANY GIERCZYCKIE NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ NAD WPŁYWEM DESZCZOWANIA I ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE PROSA ODMIANY GIERCZYCKIE NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Nr 1/2007, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 179 186 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Wstępne wyniki

Bardziej szczegółowo

Zmiany składu chemicznego gleby w polu ziemniaka pod wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego

Zmiany składu chemicznego gleby w polu ziemniaka pod wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego Lech Nowak, Agnieszka Kruhlak, Elżbieta Chylińska, Zenobiusz Dmowski Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu Zmiany składu chemicznego w polu ziemniaka pod wpływem

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OPADÓW, NAWADNIANIA ORAZ NAWOŻENIA MINERALNEGO NA PLONOWANIE BRZOSKWINI ODMIANY INKA

WPŁYW OPADÓW, NAWADNIANIA ORAZ NAWOŻENIA MINERALNEGO NA PLONOWANIE BRZOSKWINI ODMIANY INKA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Wpływ opadów, nawadniania Nr /009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 758 Komisja Technicznej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UPRAWY OWSA W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM

PLONOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UPRAWY OWSA W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3 (70), 141 147 KAZIMIERZ KLIMA, TEOFIL ŁABZA PLONOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA UPRAWY OWSA W SIEWIE CZYSTYM I MIESZANYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Czesław Rzekanowski, Jacek Żarski, Stanisław Rolbiecki Katedra Melioracji i Agrometeorologii Wydział Rolniczy

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego Część II.

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego Część II. NR 251 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 TOMASZ ZBROSZCZYK 1 WŁADYSLAW NOWAK 2 1 Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin,

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI POLSKI

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI POLSKI WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2005: t. 5 z. specj. (14) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 341 352 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2005 WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW

Bardziej szczegółowo

NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001

NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 SZYMON DZIAMBA 1 MICHAŁ DZIAMBA JOANNA DZIAMBA 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ przedsiewnej biostymulacji

Bardziej szczegółowo

Efektywno ekonomiczno-produkcyjna nawadniania i nawoenia mineralnego wybranych gatunków warzyw

Efektywno ekonomiczno-produkcyjna nawadniania i nawoenia mineralnego wybranych gatunków warzyw Cezary Podsiadło, Anna Jaroszewska, Emilia Rokosz Zakład Produkcji Rolinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie Efektywno ekonomiczno-produkcyjna nawadniania i nawoenia mineralnego wybranych gatunków

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 5: t. 5 z. specj. (14) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 353 365 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 5 WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój,

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WPŁYWU WARUNKÓW OPADOWYCH NA PLONOWANIE ZIEMNIAKA BARDZO WCZESNEGO I WCZESNEGO W POŁUDNIOWEJ POLSCE

OKREŚLENIE WPŁYWU WARUNKÓW OPADOWYCH NA PLONOWANIE ZIEMNIAKA BARDZO WCZESNEGO I WCZESNEGO W POŁUDNIOWEJ POLSCE WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2012 (IV VI): t. 12 z. 2 (38) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 133 141 pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY OPADOWE PSZENICY JAREJ NA GLEBACH KOMPLEKSÓW PSZENNEGO DOBREGO I śytniego BARDZO DOBREGO W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE

POTRZEBY OPADOWE PSZENICY JAREJ NA GLEBACH KOMPLEKSÓW PSZENNEGO DOBREGO I śytniego BARDZO DOBREGO W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE Acta Agrophysica, 9, 13(1), 39- POTRZEBY OPADOWE PSZENICY JAREJ NA GLEBACH KOMPLEKSÓW PSZENNEGO DOBREGO I śytniego BARDZO DOBREGO W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE Zenobiusz Dmowski, Halina DzieŜyc Katedra

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTÓW NAWADNIANIA KROPLOWEGO BORÓWKI WYSOKIEJ

OCENA EFEKTÓW NAWADNIANIA KROPLOWEGO BORÓWKI WYSOKIEJ Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 OCENA EFEKTÓW NAWADNIANIA KROPLOWEGO BORÓWKI WYSOKIEJ Zdzisław Koszański, Ewa RumaszRudnicka Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 2 AGNIESZKA FALIGOWSKA, JERZY SZUKAŁA

Bardziej szczegółowo

ROLA CZYNNIKA WODNEGO I TERMICZNEGO W KSZTAŁTOWANIU PLONÓW ZIARNA KUKURYDZY

ROLA CZYNNIKA WODNEGO I TERMICZNEGO W KSZTAŁTOWANIU PLONÓW ZIARNA KUKURYDZY Acta Agrophysica, 24, 3(1), 189-195 ROLA CZYNNIKA WODNEGO I TERMICZNEGO W KSZTAŁTOWANIU PLONÓW ZIARNA KUKURYDZY Jacek śarski, Stanisław Dudek, Bogdan Grzelak Zakład Agrometeorologii, Akademia Techniczno-Rolnicza

Bardziej szczegółowo

REAKCJA KUKURYDZY NA NAWADNIANIE W ŚWIETLE WYNIKÓW WIELOLETNIEGO EKSPERYMENTU POLOWEGO

REAKCJA KUKURYDZY NA NAWADNIANIE W ŚWIETLE WYNIKÓW WIELOLETNIEGO EKSPERYMENTU POLOWEGO Reakcja kukurydzy na nawadnianie INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/09, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 167174 Komisja Technicznej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka NR 220 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 CEZARY TRAWCZYŃSKI Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia

Bardziej szczegółowo

PRODUKCYJNA I EKOLOGICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY ZIMEJ

PRODUKCYJNA I EKOLOGICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY ZIMEJ Inżynieria Rolnicza 3(91)/2007 PRODUKCYJNA I EKOLOGICZNA OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW APLIKACJI NAWOZÓW W UPRAWIE PSZENICY ZIMEJ Helena Sztuder Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, Instytut

Bardziej szczegółowo

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora TYTUŁ Projekt nawożenia NPK pszenicy ozimej odmiany Pegassos opracowany na podstawie dokumentacji gospodarstwa rolnego Dane do projektu: Warunki

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars Wpływ integrowanej technologii produkcji na plonowanie odmian

Bardziej szczegółowo

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r.

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. .pl https://www..pl Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Autor: Ewa Ploplis Data: 6 lutego 2018 Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Wyższe zbiory głównych ziemiopłodów. W jakich działach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I CYNKIEM NA SKŁAD CHEMICZNY I PLON BIAŁKA ZIARNA PSZENŻYTA JAREGO

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I CYNKIEM NA SKŁAD CHEMICZNY I PLON BIAŁKA ZIARNA PSZENŻYTA JAREGO FRAGM. AGRON. 27(4) 2010, 45 55 WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I CYNKIEM NA SKŁAD CHEMICZNY I PLON BIAŁKA ZIARNA PSZENŻYTA JAREGO TOMASZ KNAPOWSKI, WOJCIECH KOZERA, EDWARD MAJCHERCZAK, BOŻENA BARCZAK Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

EFEKTY NAWADNIANIA BORÓWKI WYSOKIEJ NA GLEBIE LEKKIEJ EFFECTS OF IRRIGATION OF HIGHBUSH BLUBERRY CULTIVAED ON SANDY SOIL

EFEKTY NAWADNIANIA BORÓWKI WYSOKIEJ NA GLEBIE LEKKIEJ EFFECTS OF IRRIGATION OF HIGHBUSH BLUBERRY CULTIVAED ON SANDY SOIL Efekty nawadniania borówki wysokiej INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 183190 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Rola międzyplonów ścierniskowych w monokulturowej uprawie pszenicy jarej

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Rola międzyplonów ścierniskowych w monokulturowej uprawie pszenicy jarej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV(1) SECTIO E 2010 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, e-mail: kurir@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

ROLA CZYNNIKA WODNEGO W KSZTAŁTOWANIU PLONU WYBRANYCH ROŚLIN POLOWYCH ROLE OF THE WATER FACTOR IN YIELD FORMATION OF CHOSEN FIELD CROPS

ROLA CZYNNIKA WODNEGO W KSZTAŁTOWANIU PLONU WYBRANYCH ROŚLIN POLOWYCH ROLE OF THE WATER FACTOR IN YIELD FORMATION OF CHOSEN FIELD CROPS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 9/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 33 44 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Rola czynnika

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO Jan Jurga, Tomasz K. Dobek Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO Fragm. Agron. 31(1) 2014, 25 31 WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZIARNIE ODMIAN PSZENŻYTA OZIMEGO Bogusława Jaśkiewicz 1 Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ nawożenia dolistnego na plony i jakość ziarna pszenicy jarej

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ nawożenia dolistnego na plony i jakość ziarna pszenicy jarej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIII (4) SECTIO E 2008 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska Prusa 14, 08-110 Siedlce, e-mail: szur@ap.siedlce.pl BARBARA

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2013 nr 3 29 Agrotechnika i mechanizacja WYBRANE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ PLONU HANDLOWEGO TRZECH ODMIAN ZIEMNIAKA W LATACH 2010-2012 dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Oddział

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara: jakie nasiona wybrać?

Pszenica jara: jakie nasiona wybrać? .pl https://www..pl Pszenica jara: jakie nasiona wybrać? Autor: Katarzyna Dobroń Data: 13 marca 2017 Jest nazywana królową zbóż, ale lubi być uprawiana na dobrych jakościowo ziemiach. W Polsce do łask

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE OWSA ROSNĄCEGO W MIESZANKACH IW SIEWIE CZYSTYM W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA AZOTOWEGO

PLONOWANIE OWSA ROSNĄCEGO W MIESZANKACH IW SIEWIE CZYSTYM W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA AZOTOWEGO ŻYWNOŚĆ l(18)supl, 1999 TADEUSZ MICHALSKI, ROBERT IDZIAK PLONOWANIE OWSA ROSNĄCEGO W MIESZANKACH IW SIEWIE CZYSTYM W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA AZOTOWEGO Streszczenie W latach 1996-1997 porównywano rozwój

Bardziej szczegółowo

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakres tematyczny 1. Czynniki plonotwórcze hierarchia; 2. Krytyczne

Bardziej szczegółowo

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r.

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r. Nawożenie potasem Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz Toruń, 25-26.06.2015 r. Rola potasu Reguluje gospodarką wodną roślin i zwiększa tolerancję na suszę

Bardziej szczegółowo

EFEKTY PLONOTWÓRCZE NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA STOSOWANEGO NA TERENACH ODŁOGOWANYCH

EFEKTY PLONOTWÓRCZE NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA STOSOWANEGO NA TERENACH ODŁOGOWANYCH Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 5 (2) 2006, 101 109 EFEKTY PLONOTWÓRCZE NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA STOSOWANEGO NA TERENACH ODŁOGOWANYCH Elżbieta Chylińska, Lech Nowak Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DESZCZOWANIA I NAWOŻENIA AZOTEM NA ZRÓŻNICOWANIE MORFOLOGICZNE DWÓCH ODMIAN PROSA (PANICUM MILIACEUM L.) NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ

WPŁYW DESZCZOWANIA I NAWOŻENIA AZOTEM NA ZRÓŻNICOWANIE MORFOLOGICZNE DWÓCH ODMIAN PROSA (PANICUM MILIACEUM L.) NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 6/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 267 277 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Andrzej Dziamski,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DESZCZOWANIA, SYSTEMÓW UPRAWY ROLI I POLIMERU NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION GROCHU

WPŁYW DESZCZOWANIA, SYSTEMÓW UPRAWY ROLI I POLIMERU NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION GROCHU FRAGM. AGRON. 28(1) 2011, 15 22 WPŁYW DESZCZOWANIA, SYSTEMÓW UPRAWY ROLI I POLIMERU NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION GROCHU AGNIESZKA FALIGOWSKA, JERZY SZUKAŁA Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wpływ następczy międzyplonów i słomy na produkcyjno-ekonomiczne efekty uprawy pszenżyta ozimego

Wpływ następczy międzyplonów i słomy na produkcyjno-ekonomiczne efekty uprawy pszenżyta ozimego NR 247 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2008 ANNA PŁAZA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Wpływ następczy międzyplonów i słomy na produkcyjno-ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ. Wstęp. Materiał i metody

OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) KAMILA CZERNIAK, EUGENIUSZ KOŁOTA OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ Z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę Doświadczenia w użytkowaniu wielokośnym w roku 2014 założono w pięciu miejscowościach (rys. 1). Oceniano siedem odmian (4 krajowe i 3 zagraniczne) będących w Krajowym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie. Autoreferat

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie. Autoreferat UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa mgr inż. Andrzej Żołnowski ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA NA ZAWARTOŚĆ GLIKOALKALOIDÓW W ZIEMNIAKU PODCZAS WEGETACJI I PRZECHOWYWANIA*

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Sorgo uprawiane na ziarno: 5 zboże na świecie

Sorgo uprawiane na ziarno: 5 zboże na świecie .pl https://www..pl Sorgo uprawiane na ziarno: 5 zboże na świecie Autor: prof. dr hab. inż. Józef Sowiński Data: 24 marca 2016 Wśród zbóż sorgo jest 5 pod względem zajmowanej powierzchni i wielkości zbiorów.

Bardziej szczegółowo

Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach rzadkich siewów

Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach rzadkich siewów NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 JERZY GRABIŃSKI JAN MAZUREK Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Plonowanie żyta mieszańcowego odmiany Nawid w warunkach

Bardziej szczegółowo

POBIERANIE I WYKORZYSTANIE AZOTU W UPRAWIE JĘCZMIENIA JAREGO Z WSIEWKĄ KONICZYNY PERSKIEJ I SERADELI

POBIERANIE I WYKORZYSTANIE AZOTU W UPRAWIE JĘCZMIENIA JAREGO Z WSIEWKĄ KONICZYNY PERSKIEJ I SERADELI Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2009 Piotr Sobkowicz Katedra Kształtowania Agroekosystemów Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu POBIERANIE I WYKORZYSTANIE AZOTU W UPRAWIE JĘCZMIENIA JAREGO Z WSIEWKĄ

Bardziej szczegółowo

EFEKTY NAWADNIANIA ROŚLIN ZBOŻOWYCH W POLSCE SHAPING OF IRRIGATION NEEDS FOR FRUIT PLANTS IN POLAND

EFEKTY NAWADNIANIA ROŚLIN ZBOŻOWYCH W POLSCE SHAPING OF IRRIGATION NEEDS FOR FRUIT PLANTS IN POLAND INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 29 42 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Efekty nawadniania

Bardziej szczegółowo

Porównanie plonowania odmian jęczmienia jarego w różnych warunkach glebowych

Porównanie plonowania odmian jęczmienia jarego w różnych warunkach glebowych 69 Polish Journal of Agronomy 2015, 23, 69 73 Porównanie plonowania odmian jęczmienia jarego w różnych warunkach glebowych Kazimierz Noworolnik Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANOWISK PO WIELOLETNICH MONOKULTURACH BURAKA CUKROWEGO, GROCHU PASTEWNEGO I JĘCZMIENIA JAREGO. Mariusz Piekarczyk, Teresa Rajs, Teofil Ellmann

OCENA STANOWISK PO WIELOLETNICH MONOKULTURACH BURAKA CUKROWEGO, GROCHU PASTEWNEGO I JĘCZMIENIA JAREGO. Mariusz Piekarczyk, Teresa Rajs, Teofil Ellmann Agricultura 2(2) 2003, 149-155 OCENA STANOWISK PO WIELOLETNICH MONOKULTURACH BURAKA CUKROWEGO, GROCHU PASTEWNEGO I JĘCZMIENIA JAREGO Mariusz Piekarczyk, Teresa Rajs, Teofil Ellmann Streszczenie. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ŚLIW ODMIAN AMERSIS I CACANSKA RANA NA ZRÓŻNICOWANE WARUNKI WILGOTNOŚCIOWE I NAWOŻENIE MINERALNE

REAKCJA ŚLIW ODMIAN AMERSIS I CACANSKA RANA NA ZRÓŻNICOWANE WARUNKI WILGOTNOŚCIOWE I NAWOŻENIE MINERALNE Reakcja śliw INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 233 242 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów

Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów NR 236 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 ANDRZEJ OLEKSY ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Plonowanie oraz wartość paszowa ziarna owsa nagoziarnistego w siewie czystym i mieszanym

Plonowanie oraz wartość paszowa ziarna owsa nagoziarnistego w siewie czystym i mieszanym NR 229 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 EDWARD WRÓBEL TADEUSZ KRAJEWSKI MAREK KRAJEWSKI Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Plonowanie oraz wartość

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

Wpływ deszczowania, dokarmiania dolistnego i nawożenia azotem na plony i efekty ekonomiczne uprawy buraków cukrowych na nasiona

Wpływ deszczowania, dokarmiania dolistnego i nawożenia azotem na plony i efekty ekonomiczne uprawy buraków cukrowych na nasiona NR 222 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 FRANCISZEK BORÓWCZAK STANISŁAW GRZEŚ Katedra Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wpływ deszczowania,

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Irena Małecka, Andrzej Blecharczyk, Zuzanna Sawinska. Wpływ sposobów uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenżyta ozimego

ANNALES. Irena Małecka, Andrzej Blecharczyk, Zuzanna Sawinska. Wpływ sposobów uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenżyta ozimego ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 1 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Poznaniu ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań, Poland

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE BORÓWKI WYSOKIEJ NA NIZINIE SZCZECIŃSKIEJ W ZALEŻNOŚCI OD OPADÓW I NAWADNIANIA

PLONOWANIE BORÓWKI WYSOKIEJ NA NIZINIE SZCZECIŃSKIEJ W ZALEŻNOŚCI OD OPADÓW I NAWADNIANIA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Plonowanie borówki wysokiej Nr 3/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 191 199 Komisja Technicznej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OCENA POTRZEB I EFEKTÓW DESZCZOWANIA BOBIKU W WARUNKACH ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA AZOTOWEGO

OCENA POTRZEB I EFEKTÓW DESZCZOWANIA BOBIKU W WARUNKACH ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA AZOTOWEGO INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 1/II/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 25 35 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Ocena potrzeb

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA SIARKĄ NA PLONOWANIE OWSA I ZIEMNIAKA

WPŁYW NAWOŻENIA SIARKĄ NA PLONOWANIE OWSA I ZIEMNIAKA WPŁYW NAWOŻENIA SIARKĄ NA PLONOWANIE OWSA I ZIEMNIAKA Justyna Grochowska Koło Naukowe Chemii Rolnej Wydział Rolniczy, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Opiekun naukowy dr Bożena Barczak Opiekun

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (4) SECTIO E 2009 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce e-mail: kurir@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

ogółem pastewne jadalne

ogółem pastewne jadalne Znaczenie roślin strączkowych w polskim rolnictwie Powierzchnia uprawy Powierzchnia zasiewów roślin strączkowych w Polsce w okresie ostatnich 25 lat ulegała dużym zmianom, największą powierzchnię, (ponad

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA 1, BRYGIDA WIERZBICKA 1, MACIEJ NOWAK 2 PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Dow AgroSciences Polska Sp z o.o. ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa tel: +48 22 8540320 Fax: +48 22 8540329 Email: fwrpols@dow.com www.dowagro.pl N-Lock TM Stabilizator azotu Zawiera 200 g substancji

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Life Sciences, Bydgoszcz, Poland Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Life Sciences, Bydgoszcz, Poland Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stanisław ROLBIECKI 1, Roman ROLBIECKI 1, Cezary PODSIADŁO 2 1 Department of Land Reclamation and Agrometeorology, University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland Katedra Melioracji i Agrometeorologii,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady Owies Uprawa owsa od wielu lat systematycznie się zmniejszała. Obecnie obserwuje się nieznaczny jej wzrost. Wynika to z zainteresowania wykorzystaniem owsa na cele energetyczne i zwiększającego się pogłowia

Bardziej szczegółowo