Regulamin Mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"

Transkrypt

1 Regulamin Mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I. Przepisy ogólne 1. Dom Studencki jest integralną częścią Uczelni, miejscem zamieszkania uprawnionych do tego studentów i innych osób zakwaterowanych doraźnie, w którym wymaga się właściwego zachowania zapewniającego warunki do nauki, pracy i wypoczynku. 2. Reprezentantem ogółu mieszkańców jest Rada Mieszkańców, która jako organ Samorządu Studenta jest współgospodarzem Domu Studenta. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do współdziałania z Radą Mieszkańców, przestrzegania jej postanowień i podporządkowania się jej decyzjom. 3. Wszyscy mieszkańcy Domu Studenta mają czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Mieszkańców. 4. Sprawami administracyjnymi i gospodarczymi zarządza Kierownik Domu Studenta, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Domu Studenta. Kierownik współpracuje z Radą Mieszkańców. 5. Domy Studenckie podporządkowane są Działowi ds. Bytowych Studentów. 6. Wszyscy mieszkańcy, a także osoby przebywający czasowo na terenie Domu Studenta, zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu oraz zarządzeń władz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi regulujących zagadnienia szczegółowe. II. Przepisy porządkowe 1. Cisza nocna w Domu Studenckim obowiązuje : - w dni powszednie w godzinach - 23:00 7:00 - w piątki, soboty, niedziele i święta w godzinach - 24:00 7:00 2.W czasie obowiązywania ciszy nocnej drzwi do Domu Studenta są zamykane. W tym czasie wpuszczani mogą być tylko mieszkańcy Domu Studenta, osoby sprawujące nadzór nad akademikiem, osoby upoważnione przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi a także inne osoby po uzyskaniu zgody Kierownika D-su, a w razie jego nieobecności, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Mieszkańców lub jego Zastępcy. 3. Przyjmowanie gości (za zgodą współlokatorów) może mieć miejsce: - w dni powszednie w godzinach 8:00-23:00 - w dni wolne od zajęć w godzinach 8:00 24:00. Przedłużanie godzin pobytu musi być uzgodnione z Przewodniczącym Rady Mieszkańców lub jego Zastępcą. 4. Gość wchodzący do Domu Studenta jest zobowiązany zostawić w portierni ważny dokument potwierdzający jego tożsamość oraz podać numer pokoju i nazwisko jego mieszkańca. Mieszkaniec Domu Studenta ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie gościa.

2 5. Nie mają wstępu na teren Domu Studenta osoby nie będące jego mieszkańcami znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz osoby mające zakaz wstępu z uwagi na wcześniejsze niegodne zachowanie. 6. Administracja i służby ochrony obiektu przy współudziale Rady Mieszkańców mają prawo usunąć z terenu Domu Studenta osoby nie będące mieszkańcami, które swoim zachowaniem zakłócają spokój mieszkańcom. 7.Administracja Domu Studenta, członkowie Rady Mieszkańców oraz osoby upoważnione przez władze Uczelni maja prawo do komisyjnego wejścia do pokoi o każdej porze. 8. Na terenie Domu Studenta zabrania się: - prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej, gastronomicznej z wyłączeniem działalności funkcjonujących na podstawie oddzielnych umów z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, - wnoszenia, używania i dystrybucji środków odurzających, - organizowania gier hazardowych, - wymiany zamków w drzwiach, dorabiania kluczy oraz udostępnia kluczy do pokoi osobom trzecim, - odstępowania swojego miejsca w domu studenckim osobom trzecim, - zmiany miejsca zakwaterowania bez uzgodnienia z Kierownikiem Domu Studenta, - posiadania i zatrzymywania zwierząt, - dokonywania zmian technicznych instalacji, - palenia tytoniu i używania otwartego ognia w pomieszczeniach wspólnego użytku, - organizowania w pomieszczeniach ogólnodostępnych imprez o charakterze prywatnym bez zgody Kierownika Domu Studenta oraz Przewodniczącego Rady Mieszkańców lub jego zastępcy. III. Zasady zakwaterowania 1. Zakwaterowania studentów dokonuje kierownik Domu Studenta na podstawie list oraz imiennych skierowań wydanych przez Dział ds. Bytowych Studentów. 2. Zakwaterowanie odbywa się w oparciu o rozdział miejsc w pokojach dokonany przez kierownika Domu Studenta i Radę Mieszkańców. Student może się ubiegać o przydział pokoju wraz ze współmałżonkiem albo z dzieckiem. 3. Kwaterowanie studentów, którym przyznano miejsce w Domu Studenta na rok akademicki rozpoczyna się nie wcześniej niż w trzech ostatnich dniach roboczych, w miesiącu wrześniu, w godzinach pracy administracji (7:30 15:30). Za zamieszkanie w tych dniach studenci nie wnoszą opłat. 4. Przed zakwaterowaniem student podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Mieszkańca Domu Studenta, zarządzeniami porządkowymi oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Student podpisuje umowę najmu pokoju w Domu Studenckim. 5. Przy zakwaterowaniu student otrzymuje dodatkowe wyposażenie, którego otrzymanie potwierdza własnoręcznym podpisem na KARCIE WYPOSAŻENIA STUDENTA. Za zniszczenie częściowe lub całkowite powierzonego mienia mieszkaniec odpowiada materialnie pokrywając w całości wyrządzoną szkodę.

3 6. W chwili zakwaterowania student otrzymuje imienną KARTĘ WSTĘPU do domów studenckich, którą legitymuje się przebywając na terenie Domu Studenta. 7. Należność za miejsce w Domu Studenta mieszkaniec opłaca w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem należności za miesiąc październik, którą studenci wpłacają przed zakwaterowaniem. 8. Dowód wpłaty jest podstawą do zakwaterowania, w związku z czym osoby, które uzyskały miejsce w D-sie mają obowiązek dowód wpłaty przedłożyć przy zakwaterowaniu. 9. W przypadku przekroczenia obowiązującego terminu płatności opisanego w pkt.7, doliczona zostaje kara umowna za zwłokę w wysokości 10 % sumy należności- za każdy miesiąc opóźnienia w opłacie-, którą student uiszcza na konto Domu Studenta. 10.Opłaty za zakwaterowania należy regulować bezpośrednio na konto danego Domu Studenta. Należność za dany miesiąc obliczana jest proporcjonalnie, w zależności od długości pobytu (dotyczy miesiąca zakwaterowania i wykwaterowania); 1) Od 1 do 10 dni w miesiącu 1/3 kwoty opłaty, 2) Od 11 do 20 dni w miesiącu 2/3 kwoty opłaty, 3) Powyżej 20 dni w miesiącu pełna kwota opłaty. Szczegółowy cennik opłat za zamieszkanie w Domach Studenckich znajduje się w wydawanym każdego roku zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Medycznego. 11. Mieszkańcom zalegającym z opłatami, w następnym roku akademickim może być odmówione przyznanie miejsca w Domu Studenckim. 12. Student traci prawo do przyznanego miejsca w Domu Studenta po upływie czasu na jaki mu przydzielono miejsce a także w przypadku: a/ niewykorzystania przyznanego miejsca przez okres 7 dni począwszy od daty uzyskania skierowania, b/ zalegania z opłatą za miejsce w Domu Studenckim przez okres dwóch miesięcy, c/ cofnięcie przydziału miejsca w Domu Studenckim, d/ rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, e/ skreślenia z listy studentów, f/ ukończenia studiów. Utrata prawa do zamieszkania z przyczyn wymienionych w ust. a/,b/ następuje automatycznie i obowiązek realizacji tego przepisu spoczywa na kierowniku Domu Studenta. O utracie prawa do zamieszkania, z przyczyn wymienionych w ust c/, d/ decyduje Kierownik Działu ds. Bytowych Studentów. O ewentualnej prolongacie terminu wymienionego w ust. b/ decyduje Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich na pisemny, udokumentowany wniosek studenta złożony w Dziale ds. Bytowych Studentów. 13. W szczególnych przypadkach, na wniosek Kierownika Domu Studenta zaopiniowany przez Radę Mieszkańców student może zostać pozbawiony w trybie natychmiastowym miejsca w DS. jeżeli rażąco nie przestrzega niniejszego regulaminu, odstępuje swoje miejsce innej osobie oraz rażąco narusza zasady współżycia społecznego. 14. Mieszkaniec, który utracił prawo do zamieszkania w Domu Studenckim zobowiązany jest do wyprowadzenia się w ciągu 7 dni. Decyzję o pozbawieniu prawa do zamieszkania

4 w DS. student otrzymuje na piśmie. Po upływie tego terminu Kierownik Domu Studenta dokonuje wykwaterowania komisyjnego. 15. Komisja, o której mowa w ust. 14 sporządza protokół z wykwaterowania. 16. Powiadomienie o konieczności odbioru rzeczy z depozytu Domu Studenta Kierownik Domu Studenta przekazuje do Działu ds. Bytowych Studentów. 17. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 16 oraz wezwanie do zapłaty należności, zostaje przesłane na adres stałego zamieszkania lub adres korespondencyjny osoby wykwaterowanej. 18. Przy wykwaterowaniu mieszkaniec ma obowiązek zwrócić pobrane wyposażenie, uregulować ewentualne inne zobowiązania oraz pozostawić pokój w stanie nie gorszym niż zastany. IV. Prawa mieszkańca 1. Mieszkańcy Domu Studenta mają prawo do: a/ współuczestniczenia w decydowaniu o sprawach związanych z zamieszkaniem w Domu Studenckim, b/ kierowania do Rady Mieszkańców i administracji uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania akademika, c/ korzystania z przydzielonego pokoju oraz ze wszystkich pomieszczeń akademika a także urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku, d/ zmiany pokoju w ciągu roku akademickiego - zamiana następuje po załatwieniu wszelkich formalności w administracji, e/ zachowania prywatności w zajmowanym pokoju, f/ dokonania wystroju wnętrza pokoju w sposób nie powodujący zniszczeń dopuszczający możliwość przywrócenia do stanu pierwotnego, g/ używania wniesionych do pokoju własnych urządzeń (np. sprzętu audiowizualnego, komputerowego, radiofonicznego itp.), z zastrzeżeniem, że Uczelnia nie odpowiada materialnie za sprzęt, h/ organizowanie indywidualnych lub grupowych imprez kulturalno-rozrywkowych w pomieszczeniach wspólnego użytku za zgodą Rady Mieszkańców i kierownika Domu Studenta, odpowiedzialność za przebieg imprezy ponoszą jej organizatorzy. V. Obowiązki mieszkańca 1. Mieszkańcy Domu Studenta zobowiązani są do: a/ przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, zarządzeń władz Uczelni, wewnętrznych regulaminów Kierownika Domu Studenta i Rady Mieszkańców, oraz poleceń Administracji i Rady Mieszkańców, b/ dokonywania w obowiązującym terminie czynności kwaterunkowych i meldunkowych, istnieje obowiązek powiadomienia administracji o zamiarze wykwaterowania i rozwiązania umowy najmu. Tryb wypowiedzenia umowy najmu reguluje umowa najmu pokoju w Domu Studenckim. c/ terminowego wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, d/ utrzymania pokoi i pomieszczeń wspólnego użytku w czystości i porządku, e/ poszanowania mienia Uczelni,

5 f/ przestrzegania zasad współżycia mieszkańców, g/ przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, zwłaszcza zakazu używania w pokojach kuchenek i grzejników elektrycznych - gotowanie może odbywać się wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach, h/ okazywania KARTY WSTĘPU przy pobieraniu klucza do pokoju a także na żądanie portiera, administracji oraz Rady Mieszkańców, i/ pozostawiania kluczy w portierni przy opuszczaniu Domu Studenta, j/ zgłaszanie pracownikom administracji zauważonych awarii lub usterek sprzętu, k/ informowania pracowników administracji, Radę Mieszkańców o zauważonych przypadkach rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, l/ usunięcia na własny koszt szkody powstałej z winy mieszkańca lub jego gości. ł/przestrzegania zakazu gier hazardowych, przyjęć alkoholowych na terenie Domu Studenta, używania narkotyków i środków odurzających. Winni naruszenia tego zakazu (organizatorzy i uczestnicy) mogą być zawieszeni w prawach studenta i usuwani z Domu Studenta. Wszystkie wykroczenia dokonane pod wpływem alkoholu lub narkotyków i środków odurzających będą karane ze szczególną ostrością. VI. Ochrona mienia mieszkańca 1. Uczelnia może pokryć straty w przypadku udowodnionej kradzieży tylko za przedmioty niezbędne do zamieszkania w Domu Studenckim oraz do nauki. 2. Straty pokrywane są w formie jednorazowej zapomogi z funduszu pomocy materialnej przyznawanej przez Wydziałowe Komisje Stypendialne na wniosek Rady Mieszkańców. 3. Uczelnia stwarza mieszkańcom możliwość ubezpieczenia pokoi w firmach ubezpieczeniowych za zgodą wszystkich mieszkańców. Koszty ubezpieczenia pokrywają mieszkańcy pokoju i nie podlegają one zwrotowi przy wykwaterowaniu. VII. Przepisy końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. 2. W sprawach nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych regulaminem jest Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich. 3. Traci moc Regulamin Mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia roku.

Załącznik nr 1 do ZW 36 /2011

Załącznik nr 1 do ZW 36 /2011 Załącznik nr 1 do ZW 36 /2011 REGULAMIN MIESZKAŃCA DOMU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1. Przepisy ogólne 1.1. Dom studencki jest miejscem czasowego zamieszkania studentów i innych osób uprawnionych,

Bardziej szczegółowo

Dom Studenta (zwany dalej DS) jest miejscem czasowego zamieszkania studentów AMG i osób uprawnionych oraz miejscem ich nauki i wypoczynku.

Dom Studenta (zwany dalej DS) jest miejscem czasowego zamieszkania studentów AMG i osób uprawnionych oraz miejscem ich nauki i wypoczynku. REGULAMIN MIESZKAŃCÓW Domu Studenta Akademii Medycznej w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Studenta (zwany dalej DS) jest miejscem czasowego zamieszkania studentów AMG i osób uprawnionych oraz miejscem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Kombatanta im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Szczecinie Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Szczecinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. Postanowienia ogólne II. Warunki pobytu/zakwaterowanie 12,00 10,00 10,00

Regulamin I. Postanowienia ogólne II. Warunki pobytu/zakwaterowanie 12,00 10,00 10,00 Regulamin Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Znajomość regulaminu ułatwi nam współpracę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC)

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 14 grudnia 2014 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Obowiązuje od dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) OBOWIĄZUJE OD 01.11.2014 PODSTAWA PRAWNA. Uchwała nr 8/2014 Zarządu Spółki Arriva RP

REGULAMIN PRZEWOZU ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) OBOWIĄZUJE OD 01.11.2014 PODSTAWA PRAWNA. Uchwała nr 8/2014 Zarządu Spółki Arriva RP REGULAMIN PRZEWOZU ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) OBOWIĄZUJE OD 01.11.2014 PODSTAWA PRAWNA Uchwała nr 8/2014 Zarządu Spółki Arriva RP 1 2 ZMIANY L.p. Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. Data

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo