Wirtualna Uczelnia - konto studenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualna Uczelnia - konto studenta"

Transkrypt

1 Wirtualna Uczelnia - konto studenta AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

2 Informacje ogólne Niniejsza dokumentacja została opracowana w celu ułatwienia i wspomagania obsługi modułu studentom. Instrukcja przedstawia obsługę podstawowego pakietu funkcjonalności Wirtualnej Uczelni. Instrukcja zawiera opis menu głównego studenta. Można znaleźd tu informacje, w jaki sposób wyświetlid: dane ogólne tok studiów przebieg studiów oceny stypendia plan zajęd prowadzący uwagi i decyzje terminy egzaminów Ostatnią z omówionych funkcjonalności jest wyszukiwanie dydaktyków. Opis został dodatkowo wzbogacony zrzutami ułatwiającymi obsługę Wirtualnej Uczelni. Niektóre funkcjonalności będą w pełni dostępne dopiero po całkowitym wypełnieniu systemu właściwymi danymi.

3 Logowanie Strona logowania Wirtualnej Uczelni znajduje się pod adresem https://uczelnia.awf.edu.pl STARTOWE LOGOWANIE DLA STUDENTÓW login: numer albumu poprzedzony inicjałami (dwie duże litery) hasło: numer PESEL PRZYKŁAD: Student: Łukasz Ludwik Bąk-Konstantynopolitaoski, mający numer albumu 0A8176, jako swój login podaje ŁBA zera przed numerem albumu nie stanowią części loginu, natomiast należy uwzględniad polskie znaki. Należy wpisad login i hasło oraz zaznaczyd opcję student i wybrad przycisk Zaloguj. Otworzy się strona główna konta użytkownika. Po zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła. Nowe hasło musi zawierad minimum 8 znaków (w tym przynajmniej: jedną cyfrę, literę i znak specjalny, # $ % ^ & *) bez użycia polskich znaków.

4 Student. Dane studenta Na stronie znajduje się tabela, zawierająca dane dotyczące studiowanego kierunku oraz dane personalne. Na stronie można zmodyfikowad nr telefonu komórkowego oraz adresy , wybierając przycisk Edytuj, który po przejściu do trybu edycji zmienia się na Zapisz, Anuluj. W oknie znajdują się opcje umożliwiające wyrażenie zgody bądź nie na udostępnianie adresu e- mail oraz na wysyłanie informacji do rodziców. Po użyciu przycisku Pobierz formularz zgłoszeniowy pojawi się możliwośd zapisu lub podglądu dokumentu zgłoszeniowego do systemu internetowego.

5 Student Tok studiów Na stronie znajdują się informacje dotyczące toku studiów.

6 Student Przebieg studiów Na stronie znajdują się informacje na temat przebiegu studiów.

7 Student Oceny Strona zawiera tabelę, w której znajdują się informacje dotyczące przedmiotów oraz ocen uzyskanych w bieżącym semestrze. Dane z innych semestrów również są dostępne a nawigacja między poszczególnymi semestrami odbywa się poprzez przyciski Poprzedni i Następny.

8 Student Prowadzący Na stronie znajdują się przedmioty obowiązujące w obecnym semestrze oraz informacja o wykładowcach. W kolumnie Rodzaj zajęć wyświetlane są skróty formy zajęd. Skróty rodzaju zajęd przypisywane są przez dziekanat i mogą ulec zmianie. W kolumnie Podział godz. znajduje się przycisk Pokaż. Po jego wybraniu na ekranie zostanie wyświetlony plan zajęd dla wybranego przedmiotu. Plan zajęd wyświetlany jest na obowiązujący tydzieo lub dzieo w zależności od wyboru pola. Można też wyświetlid plan zajęd obowiązujący na poprzednie dni lub tygodnie, a także na następne korzystając z przycisków Poprzedni i Następny. Aby powrócid do poprzedniej strony należy wybrad przycisk Powrót. Po wybraniu przycisku Pokaż w kolumnie Dyżury wyświetlone zostaną dyżury wybranego prowadzącego.

9 Student Plan studiów Na stronie można znaleźd informacje na temat przedmiotów (aby wyświetlid informacje o przedmiocie należy kliknąd na nazwę przedmiotu). Po wybraniu nazwiska prowadzącego, system wyświetli o nim informacje. W tabeli znajdują się również takie dane jak: rodzaj zajęd (kolumna Rodzaj zajęć), ilośd godzin w semestrze (kolumna Godz. w sem.), punkty ECTS (kolumna Pkt. ECTS), forma zaliczenia (kolumna Egzamin). W ostatniej kolumnie można pobrad pliki dodane przez wykładowcę do przedmiotu. Po wybraniu przycisku Pobierz nastąpi otwarcie strony Student Pobierz dokumenty. Po wybraniu nazwy dokumentu otworzy się okno umożliwiające otworzenie lub pobranie dokumentu.

10 Student Podział godzin Na stronie znajduje się podział godzin. Można wyświetlad podział godzin dziennie, tygodniowo lub semestralnie. Połączenie ww. opcji oraz planu sesji spowoduje wyświetlenie informacji dotyczących planu zajęd oraz sesji łącznie. Po wyświetleniu planu zajęd na monitorze komputera, można go wydrukowad wybierając format wydruku lub zapisad na dysku poprzez wybranie jednej z opcji pobierz.

11 Student. Podział godzin. TOK Strona daje możliwośd wyszukania podziału godzin przypisanego do toku. Aby wyszukad zajęcia z toku, należy z list rozwijanych wybrad odpowiednie dane dotyczące toku. Plan zajęd można pobrad w różnych formatach posługując się przyciskami na dole strony.

12 Student Moduły i Grupy To strona z informacją o przynależności do grup studenckich. Przycisk Poprzedni służy do wyświetlenia danych dotyczących grup z poprzednich semestrów.

13 Student. Sylabus Kolejną pozycją w menu głównym jest Sylabus. Sylabus to karta przedmiotu, w której zawarte są informacje o przedmiocie. Dodawane są one do przedmiotu, który jest w programie semestru, na który uczęszcza student. Sylabus uzupełniany jest przez prowadzącego przedmiot. Po wybraniu tej pozycji, na ekranie pojawia się tabela z nazwą przedmiotu, do którego dodany jest sylabus, formą przedmiotu, imieniem i nazwiskiem opiekuna sylabusa, języka w jakim wyświetlany jest sylabus oraz aktywne pole zaznacz. Aby wyświetlid sylabus należy najpierw go zaznaczyd wybierając przycisk Zaznacz. Następnym krokiem jest wybranie przycisku Pokaż, który znajduje się nad tabelą po lewej stronie. Sylabus można drukowad wybierając z listy rozwijanej opcję Drukuj a następnie przycisk Eksportuj. Można go również zapisad na dysku w formie pliku pdf lub doc.

14 Student. Stypendia Po wybraniu pozycji z menu zostaną wyświetlone dane dotyczące wniosków stypendialnych oraz stypendiów przyznanych na bieżący semestr. Wybierając aktywne pole Pokaż można uzyskad takie informacje jak: nazwa stypendium, kwota, status księgowania oraz daty naliczenia, księgowania i wypłaty stypendium a także ewentualne uwagi.

15 Student Uwagi i decyzje Na stronie znajdują się informacje dotyczące daty, treści oraz osoby wydającej decyzje lub uwagę.

16 Student Wpis do indeksu Na stronie znajdują się szablony indeksu wraz z uzupełnionymi wpisami, które można wydrukowad używając przycisku Drukuj.

17 Twoje dane finansowe. Dane finansowe Na stronie widoczne są dane finansowe.

18 Twoje dane finansowe. Należności Na tej stronie widoczna jest tabela wpłaconych rat i pozostających do zapłaty. Na koocu tabeli pokazany jest wykaz należności naliczonych przez uczelnię, wpłat dokonanych przez studenta oraz saldo, które naliczane jest na bieżący dzieo. Szczegóły opłaty widoczne są po wybraniu przycisku Pokaż.

19 Twoje dane finansowe. Naliczenia W tym miejscu widoczne są naliczenia. Po wybraniu przycisku Pokaż na ekranie pojawią się informacje szczegółowe naliczenia.

20 Twoje dane finansowe. Wpłaty Na stronie widoczne są wpłaty dokonane przez studenta.

21 Wybory Wybory to kolejna z pozycji menu głównego. W tej sekcji można dokonad wyboru przedmiotów, promotora czy też specjalności.

22 Wiadomości. Mail do dziekanatu Z tej strony można wysład wiadomośd do dziekanatu. W polu rozwija się lista adresów mailowych do wszystkich dziekanatów uczelni. Należy zwrócid uwagę na wybór właściwego adresata.

23 Wiadomości. Ogłoszenia WU W tej zakładce wyświetlane są ogłoszenia i aktualności wysłane przez dziekanat.

24 Terminy sesji egzaminacyjnej Na stronie znajdują się informacje dotyczące zaplanowanych egzaminów.

25 Ustawienia. Zmiana hasła Strona umożliwiająca studentowi zmianę dotychczasowego hasła. Funkcjonalnośd pozwala na zmianę aktualnego hasła dostępowego do serwisu. Aby dokonad takiej zmiany należy podad aktualne hasło, a następnie dwukrotnie wpisad nowe. Nowe hasło musi zawierad minimum 8 znaków (w tym przynajmniej: jedną cyfrę, literę i znak specjalny, # $ % ^ & *) bez użycia polskich znaków. W przypadku zapomnienia hasła można je odzyskad dzięki opcji Odzyskiwanie hasła dostępnej ze strony logowania.

26 Ustawienia. Zmiana nr telefonu oraz Strona umożliwiająca zmianę zapisanego numeru telefonu oraz adresu .

27 Ankiety i egzaminy. Ankiety Na stronie wyświetlane są ankiety przeznaczone do wypełnienia. W tabeli znajdują się pola: Nazwa ankiety w tej kolumnie widnieje nazwa ankiety Wypełnianie w kolumnie widad aktywny przycisk Wypełnij a po jego wybraniu, system otwiera ankietę w nowym oknie Termin wypełnienia od data dotycząca zamieszczenia ankiety do wypełniania Termin wypełnienia do jest to termin po upływie, którego, ankieta nie będzie mogła byd już wypełniona Rodzaj ankiet w tej kolumnie widnieje nazwa rodzaju ankiety Status w tej kolumnie zamieszczona jest informacja o stanie ankiety. Statusy, jakie mogą byd wyświetlone to: Wypełniona status ten oznacza, że, ankieta została już wypełniona i nie można jej poprawid Wypełniona częściowo status informujący o tym, że ankieta została wypełniona częściowo i można dokonad jej modyfikacji Niewypełniona status oznaczający że, ankieta nie została jeszcze wypełniona

28 Ankiety i egzaminy. Egzaminy Na stronie znajduje się lista egzaminów. Egzaminy mogą byd wypełnione lub nie. Dane, jakie widnieją w tabeli to: Nazwa egzaminu w tej kolumnie zawarta jest nazwa egzaminu Wypełnienie przycisk należy wybrad, by wypełnid egzamin Termin wypełnienia od początek terminu wypełniania egzaminu Termin wypełnienia do termin, do którego należy wypełnid egzamin Rodzaj egzaminu w kolumnie zapisana jest nazwa rodzaju egzaminu Status dane pokazują status, jaki posiada egzamin. Możliwe statusy to: Wypełniony status wskazujący na to, że egzamin została już wypełniony Niewypełniony status wskazujący na to, że egzamin nie został wypełniony Wynik w kolumnie, przy każdym egzaminie znajduje się aktywny napis Wynik, po wybraniu którego wyświetlany jest wynik egzaminu. W przypadku, gdy egzamin nie jest jeszcze wypełniony na ekranie pojawia się komunikat informujący, że egzamin najpierw trzeba wypełnid..

29 Współpraca międzynarodowa. Po wybraniu pozycji współpraca międzynarodowa otworzy się strona Programu wymiany międzynarodowej. Na stronie dostępne są programy wymiany. Dane wyświetlane w tabeli to: ID id przypisane do konkretnego programu Nazwa dane dotyczące nazwy programu wyjazdu międzynarodowego Opis to pole zawiera opis programu Operacja opis poniżej Wybierając przycisk edytuj można przejśd do formularza zgłoszeniowego, gdzie można wprowadzid swoje dane, zapisad je i przesład wypełniony formularz do dziekanatu. Opcja przesyłania formularza do dziekanatu odbywa się automatycznie po jego zapisaniu, co sygnalizuje zmiana statusu na wysłany. Po zapisaniu formularza uaktywnia się przycisk Drukuj, z którego można pobrad i wydrukowad formularz, wygasa natomiast przycisk w kolumnie Edycja, co oznacza że formularz nie może byd już edytowany.

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży

Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży Instrukcja uż ytkownika Elektronicżny Urżąd Podawcży Spis treści Wstęp... 3 Konto użytkownika... 3 Zakładanie nowego konta... 3 Weryfikacja tożsamości przy pomocy certyfikatu... 4 Weryfikacja tożsamości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy 1 Użytkownicy 1.1 Użytkownicy Dostęp do tej karty możliwy jest po przejściu : [Panel Administracyjny->Użytkownicy]. Karta Lista użytkowników zawiera listę wszystkich użytkowników systemu. Listę tę można

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP

Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl - 1 - 1. WSTĘP 3 1.1. Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP 3 1.2. Słownik pojęć 3 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SGBIP 4 2.1. Opis głównych elementów

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl

Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl Systemy informatyczne WUM... 2 Rozpoczęcie pracy... 3 Strona główna aplikacji... 4 Sekcja nawigacji... 4 Sekcja wniosków... 5 Składanie

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża [mswf] Proces nominacji sędziego Portal e-nominacje Opracowane przez ServiceDesk Łomża Spis treści 1. Rejestracja i logowanie... 3 2. Złożenie kandydatury... 7 2.1. Wypełnianie karty zgłoszenia... 8 2.2.

Bardziej szczegółowo

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ Bezobsługowe Centra Wydruku, Skanowania i Kopiowania (e-druk) Bezobsługowe Centrum Wydruku (BCW) to system rozliczania wydruków, kserokopii i skanów w oparciu o Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6 ,, skr. Poczt. 55 tel. 22 834-76-67 Spis treści Zawartość: Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2 Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3 Zamieszczanie zdjęcia 5 Ustawienia hasła 6 Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo