Centrum Wodne LAGUNA Gryfino, ul. Wodnika 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Wodne LAGUNA 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1"

Transkrypt

1 Centrum Wodne LAGUNA Gryfino, ul. Wodnika 1 R E G U L A M I N O B I E K T U CENTRUM WODNE LAGUNA Gryfino, listopad 2010 r.

2 1. Wstęp 2. Godziny otwarcia 3. UŜytkownicy 4. Ogólne zasady korzystania z usług CW Laguna 5. Obsługa grup dzieci i młodzieŝy 6. Szatnia główna 7. Strefa płatna 8. Przebieralnia 9. Hale basenowe 10. ZjeŜdŜalnie wodne 11. Sauna 12. Solaria 13. Fitness Laguna 14. TęŜnia 15. Przedmioty znalezione 16. TęŜnie 17. Nadzór i bezpieczeństwo 18. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa 19. Postanowienia końcowe Definicje : Regulamin oznacza niniejszy regulamin; CW Laguna, Obiekt Centrum Wodne Laguna z siedzibą : Gryfino, ul. Wodnika 1; UŜytkownik, Klient osoba przebywająca i korzystająca z usług CW Laguna z wyłączeniem pomieszczeń dzierŝawionych przez podmioty prowadzące działalność na terenie CW Laguna; Identyfikator, pasek kodujący pasek zapinany z kluczem słuŝący do otwierania szafki w przebieralni oraz rejestrowania czasu pobytu klienta w strefie płatnej; Obsługa, Personel pracownicy CW Laguna, w tym pracownicy firmy świadczącej usługi czystości i pracownicy ochrony fizycznej i mienia przebywający na obiekcie; 1

3 1. Wstęp 1. Właścicielem CW Laguna jest Gmina Gryfino z siedzibą w Gryfinie przy ulicy 1 Maja Gmina Gryfino przekazała obiekt CW Laguna w trwały zarząd zakładowi budŝetowemu Centrum Wodne Laguna. 3. Przestrzeganie Regulaminu obiektu słuŝy zapewnieniu bezpieczeństwa jego UŜytkownikom oraz zachowaniu naleŝytego stanu CW Laguna. 4. Regulamin ustala zasady korzystania z urządzeń i pomieszczeń znajdujących się w CW Laguna. 5. Regulamin obowiązuje wszystkich UŜytkowników i odwiedzających CW Laguna. Wraz z wejściem na teren CW Laguna UŜytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień oraz wszystkich pozostałych zasad bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji CW Laguna. 6. Podczas imprez masowych oraz zajęć zorganizowanych prowadzonych na terenie CW Laguna za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przez osoby biorące w nich udział odpowiedzialni są organizatorzy imprez, opiekunowie grup itp. 2. Cennik usług i godziny otwarcia obiektu 1. Cennik usług CW Laguna podany jest do ogólnej wiadomości (kasa, strona internetowa, poszczególne pomieszczenia). 2. Zmiana cennika wchodzi w Ŝycie z dniem jej ogłoszenia do ogólnej wiadomości (kasa, strona internetowa, poszczególne pomieszczenia). 3. Zakup biletu wstępu oznacza wyraŝenie zgody na skorzystanie za ustaloną cenę z usług CW Laguna dostępnych w momencie zakupu biletu. 4. Karty abonamentowe upowaŝniają posiadacza karty do zakupu biletów wstępu do CW Laguna po cenie wynikającej z cennika obowiązującego w danym dniu. Bilety mogą być zakupione wyłącznie w ramach posiadanych na karcie środków. Zmiana cennika usług CW Laguna nie powoduje zmiany wartości karty abonamentowej (w tym przyznanej w dniu zakupu karty kwoty bonusowej). 5. Karty VIP obowiązują przez okres roku od dnia zakupu. Karty VIP upowaŝniają właściciela karty do korzystania bez limitu z usług CW Laguna tj. basenów, sauny i szafki depozytowej w szatni z dowolną osobą towarzyszącą. Obecność właściciela karty na basenie jest obowiązkowa. Dopuszcza się korzystanie z karty przez małŝonka właściciela karty VIP (wówczas juŝ bez osoby towarzyszącej). 6. Godziny otwarcia CW Laguna i korzystania z poszczególnych urządzeń lub usług podane są do ogólnej wiadomości (kasa, strona internetowa, poszczególne pomieszczenia). 2

4 7. W przypadku duŝej frekwencji, organizacji imprez lub zawodów, a takŝe ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji oraz bezpieczeństwo UŜytkowników poszczególne części CW Laguna mogą zostać czasowo zamknięte. 8. Zamknięcie poszczególnych części CW Laguna (w tym poszczególnych atrakcji basenowych) nie powoduje zmian cennika usług CW Laguna. O braku moŝliwości skorzystania z danej części CW Laguna UŜytkownik jest powiadamiany przed zakupem biletu wejściowego do strefy płatnej. Zakup biletu oznacza wówczas wyraŝenie chęci skorzystania z usług CW Laguna w ograniczonym zakresie po cenie wynikającej z cennika. 9. Planowana przerwa na prace konserwacyjno - remontowe zakładana jest raz w roku w miesiącu wrześniu, a jej termin podawany jest z wyprzedzeniem na terenie CW Laguna oraz na stronie internetowej pod adresem 3. UŜytkownicy 1. Z usług CW Laguna mogą korzystać: osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane na podstawie wcześniejszej rezerwacji biletów wstępu. 2. Bilet grupowy przysługuje grupie od 6 osób pełnopłatnych. 3. Bilet rodzinny przysługuje 4-osobowej rodzinie, w skład której wchodzą rodzice i dzieci w wieku 5-18 lat. 4. Dzieci do lat 4 (rok urodzenia) uprawnione są do bezpłatnego wstępu na pływalnię. 5. Dzieciom do lat 7 przysługuje ulgowy bilet wstępu. 6. Dzieci poniŝej lat 9 mogą przebywać na terenie CW Laguna oraz korzystać z kąpieli i urządzeń wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci. 7. Uczniowie i studenci do 26 roku Ŝycia oraz emeryci, renciści oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności uprawnieni są do ulgowego wstępu na pływalnię za okazaniem waŝnej legitymacji. 8. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wpisanego opiekuna, przysługuje wstęp bezpłatny. Opiekunem moŝe być wyłącznie osoba pełnoletnia. 9. Osobom ze skłonnościami do ataków skurczów lub utraty przytomności oraz psychicznie upośledzonym wstęp i pobyt na terenie CW Laguna jest dozwolony wyłącznie z pełnoletnią osobą towarzyszącą. 10. Osoby, których stan wskazuje na spoŝycie alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, osoby z zewnętrznymi oznakami chorób (chorobami zakaźnymi, skóry i otwartymi ranami ciała), osoby stwarzające niebezpieczeństwo utonięcia lub osoby 3

5 stanowiące zagroŝenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię oraz nie będą mogły skorzystać z solarium. 4. Ogólne zasady korzystania z usług CW Laguna 1. Pobyt na terenie CW Laguna słuŝy wypoczynkowi i rekreacji. W związku z powyŝszym kaŝdy UŜytkownik zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie i nie zakłócać spokoju innym UŜytkownikom. 2. W szczególności niedopuszczalne jest : - hałasowanie, uŝywanie radioodbiorników, telewizorów przenośnych, instrumentów muzycznych, itp. - wyrzucanie szkła i innych ostrych przedmiotów, - zarobkowe fotografowanie i filmowanie bez zezwolenia, - propagowanie wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, bez zezwolenia Dyrektora lub Kierowników Obiektu - palenie tytoniu na terenie całego obiektu, - wyrzucanie i pozostawianie odpadków w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 3. Z usług CW Laguna świadczonych w strefie płatnej moŝe korzystać jednocześnie maksymalnie 475 osób. 4. UŜytkownik moŝe korzystać ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie CW Laguna zgodnie z obowiązującym regulaminem. 5. UŜytkownik korzysta z usług CW Laguna na podstawie zakupionego biletu i wydanego w kasie paska kodującego. Zorganizowane grupy przedszkolne, szkolne itp. mogą przebywać na terenie Obiektu na podstawie zbiorowego paska kodującego, będącego w posiadaniu opiekuna grupy. Paski kodujące pozostają własnością CW Laguna. 6. Pełna naleŝność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłuŝony czas pobytu na terenie strefy płatnej CW Laguna musi być regulowana najpóźniej w momencie jej opuszczenia. 7. Urządzenia i wyposaŝenie CW Laguna naleŝy uŝytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. 8. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia CW Laguna naleŝy informować Obsługę. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących własność CW Laguna uŝytkownicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody. 9. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren CW Laguna. 4

6 10. Zakazane jest wnoszenie na teren strefy płatnej CW Laguna: alkoholu, środków chemicznych, przedmiotów szklanych, pojazdów (rowery, hulajnogi, rolki, wózki dziecięce itp.) i innych niebezpiecznych przedmiotów. 11. Na terenie hal basenowych zabronione jest spoŝywanie produktów Ŝywnościowych. 12. KaŜda działalność zarobkowa wewnątrz CW Laguna w tym równieŝ udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, organizacja imprez klubowych, sportowych i innych imprez zespołowych, moŝliwe są wyłącznie za zgodą Dyrektora lub Kierownictwa CW Laguna. Organizatorzy imprez zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wewnętrznego oraz przepisów bezpieczeństwa. 13. Na terenie CW Laguna obowiązuje zakaz sprzedaŝy, podawania, wnoszenia i spoŝywania napojów alkoholowych, bez zezwolenia Dyrektora lub Kierownictwa CW Laguna oraz uprzedniego uzyskania zgody Władz Samorządowych Miasta i Gminy Gryfino. 14. Kierownictwo CW Laguna moŝe, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub innymi waŝnymi powodami, ograniczyć korzystanie z CW Laguna w całości lub z jego części. 15. Na ciągły, modulowany sygnał dźwiękowy kąpiący się obowiązani są do natychmiastowego wyjścia z wody i opuszczenia obiektu zgodnie ze wskazaniami Obsługi. 16. W przypadku korzystania z usług CW Laguna w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, UŜytkownik zostanie z obiektu usunięty, a w przypadkach raŝącego naruszenia regulaminu lub popełnienia przestępstwa, nastąpi zgłoszenie tego faktu do organów ścigania. 5. Obsługa grup dzieci i młodzieŝy 1. W celu stworzenia dzieciom i młodzieŝy szkolnej warunków bezpiecznego i przyjemnego spędzania czasu w CW Laguna, nieodzowne jest zapewnienie ze strony organizatora przyjazdu grupy właściwej opieki i nadzoru przez upowaŝnionych do tego wychowawców lub opiekunów. 2. Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niŝ 15 uczniów. W grupach przedszkolnych jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niŝ 10 dzieci. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zaleŝna jest od stopnia niepełnosprawności podopiecznych (ilość opiekunów uzaleŝniona od wskazań na orzeczeniach). 3. Na dziesięciu uczestników grupy jeden opiekun wchodzi na halę basenową bezpłatnie. 4. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika przeznaczonego dla dzieci przedszkolnych. Korzystanie przez dzieci przedszkolne z pływalni moŝe mieć miejsce wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych. 5

7 5. W czasie pobytu na terenie CW Laguna opiekunowie grup zobowiązani są dopilnować, aby uczestnicy grupy zachowywali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu. 6. Opiekun grupy obowiązany jest przybyć i wejść do CW Laguna razem z grupą. Grupa bez opiekuna lub wymaganej ilości opiekunów nie będzie wpuszczona na pływalnię. 7. Za bezpieczeństwo grupy na terenie CW Laguna, w tym na halach basenowych odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grupy. 8. Opiekunowie obowiązani są przebrać się w szatni w strój kąpielowy (lub koszulkę, szorty i klapki) i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz nadzorować zachowanie jej uczestników. 9. Do obowiązków opiekunów grup naleŝy w szczególności: a) wprowadzenie grupy do holu głównego CW Laguna, pozostawienie odzieŝy wierzchniej w szatni głównej i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do strefy płatnej, b) załatwienie w kasach wszystkich formalności związanych z wykupem pobytu grupowego oraz pobranie pasków z kluczykami do szafek w przebieralni, a w szczególności podpisanie zobowiązania przekazanego przez kasjera CW Laguna, c) przekazanie pasków z kluczykami uczestnikom grupy oraz pouczenie o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczykami, d) wprowadzenie grupy do przebieralni i dopilnowanie przebrania się w kabinach w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieŝy i butów w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek, e) przeprowadzenie grupy z przebieralni do pomieszczeń natryskowych i dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy pod prysznicami oraz wskazanie toalet i zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z toalet w czasie całego pobytu w halach basenowych, f) zgłoszenie najbliŝszemu ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej i przekazanie mu podpisanego zobowiązania, o którym mowa w lit b) niniejszego ustępu. g) kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania porządku oraz niedopuszczenie do niszczenia mienia lub urządzeń CW Laguna, h) zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczbowego podopiecznych i wyprowadzenie grupy z hali basenowej pod natryski po upływie wyznaczonego czasu pobytu, i) dopilnowanie zabrania przez uczestników grupy wszystkich rzeczy osobistych z szafek oraz przebieralni, 6

8 j) dopilnowanie rozliczenia się z pasków kodujących oraz z czasu pobytu grupy w kasie CW Laguna i wyprowadzenie grupy do holu głównego. 6. Szatnia główna 1. Szatnia główna jest bezpłatna i obowiązuje wszystkich klientów CW Laguna w tym równieŝ wszystkie grupy zorganizowane korzystające z CW Laguna. 2. Szatnia czynna jest we wszystkie dni tygodnia w godz. otwarcia obiektu. 3. W szatni głównej przechowywane są nakrycia wierzchnie oraz obuwie. 4. Personel szatni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, w szczególności za : wyroby jubilerskie, pieniądze, dokumenty i telefony komórkowe, inne przedmioty przedstawiające wartość szczególną. 5. Przy szatni głównej dostępne są równieŝ odpłatne szafki depozytowe. 6. Dla bezpieczeństwa przechowywanej odzieŝy na jednym wieszaku moŝe wisieć tylko jedna sztuka odzieŝy. 7. Pozostawiona w szatni odzieŝ wydawana jest wyłącznie na podstawie numerka szatniowego. 8. OdzieŜ naleŝy odebrać najpóźniej w dniu jej zdeponowania w szatni do godz OdzieŜ nieodebraną do godz moŝna odebrać dnia następnego w godzinach otwarcia Obiektu na podstawie numerka szatniowego. 9. OdzieŜ od grupy zorganizowanej pobiera personel szatni. Opiekun grupy otrzymuje jeden numerek szatniowy na podstawie wpisu do rejestru grup. OdzieŜ wydawana jest wyłącznie opiekunowi grupy na podstawie numerka szatniowego. 10. Za zgubiony numerek szatniowy pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku (podanej do ogólnej wiadomości). Opłata ta jest zwracana w przypadku odnalezienia numerka na podstawie spisanego protokołu zagubienia. 7. Strefa płatna 1. W obszarze strefy płatnej znajdują się kolejno: strefa zmiany obuwia, przebieralnie z szafkami, natryski z toaletami oraz hale basenowe. 2. Prawo wejścia do strefy płatnej CW Laguna posiada kaŝdy UŜytkownik, który wykupił w kasie CW Laguna bilet wstępu. Wraz z biletem UŜytkownik otrzymuje pasek kodujący z kluczem słuŝący do otwierania szafki w przebieralni oraz rejestrowania czasu pobytu w strefie płatnej. 3. Na kaŝde Ŝądanie Obsługi CW Laguna UŜytkownik obowiązany jest okazywać pasek kodujący. 7

9 4. UŜytkownik korzystający z CW Laguna zobowiązany jest do bezwzględnego zwrotu paska kodującego po zakończeniu czasu przebywania w strefie płatnej. 5. Wykupiony bilet wstępu podlega rozliczeniu w kasie CW Laguna przy opuszczaniu strefy płatnej w oparciu o rzeczywisty czas przebywania w strefie płatnej odczytany z paska kodującego przez kasy fiskalne. Za niewykorzystany czas pobytu na basenie w ramach wykupionego biletu oraz w przypadku wydalenia UŜytkownika z Obiektu z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane. Za kaŝdą przekroczona minutę czasu pobytu w strefie płatnej UŜytkownik ma obowiązek uiścić dopłatę w gotówce. 6. W przypadku kolejki przy rozliczeniu czasu pobytu w CW Laguna UŜytkownik po opuszczeniu przebieralni ma moŝliwość osobistego zatrzymania czasu pobytu w strefie płatnej przy pomocy czytnika przy kasie. 8. Przebieralnia 1. Po wejściu do strefy płatnej tj. na teren przebieralni w wyznaczonym miejscu kaŝdy UŜytkownik ma obowiązek zmienić obuwie na obuwie kąpielowe lub chodzić boso. 2. W przebieralni naleŝy poruszać się w obuwiu kąpielowym lub boso. 3. Kabiny przebieralni słuŝą wyłącznie do zmiany odzieŝy na strój kąpielowy przy rozpoczęciu korzystania z usług CW Laguna oraz odwrotnie po zakończeniu korzystania z pływalni. 4. Kabiny przebieralni przeznaczone są dla jednej osoby dorosłej z wyjątkiem kabin dla osób niepełnosprawnych oraz opiekuna z małym dzieckiem. 5. Do przechowywania odzieŝy, obuwia i rzeczy osobistych naleŝy wykorzystywać wyłącznie szafki znajdujące się w przebieralni. Kierownictwo CW Laguna nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w kabinach oraz na terenie przebieralni. 6. Kierownictwo CW Laguna nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach w przebieralni. 7. Kierownictwo CW Laguna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach, w szczególności za : wyroby jubilerskie, pieniądze, dokumenty i telefony komórkowe, inne przedmioty przedstawiające wartość szczególną 8. O kaŝdorazowym fakcie zagubienia paska kodującego z kluczem do szafki lub samego klucza UŜytkownik zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Obsługę CW Laguna. W przypadku zagubienia paska kodującego lub klucza od szafki pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku (podanej do ogólnej wiadomości). Opłata ta jest zwracana w przypadku odnalezienia zagubionego przedmiotu na podstawie spisanego protokołu zagubienia. 8

10 9. Hale basenowe 1. Pobyt w halach basenowych dozwolony jest wyłącznie w stroju kąpielowym (kostium, slipy, szorty) z materiałów syntetycznych w dowolnym kolorze. Dopuszcza się moŝliwość przebywania opiekunów grup niekorzystających z kąpieli w klapkach kąpielowych i lekkiej odzieŝy wierzchniej. 2. UŜytkownik zamierzający korzystać z kąpieli lub sauny zobowiązany jest do skorzystania z prysznica przed wejściem do hal basenowych. 3. W celu zapewnienia UŜytkownikom maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i komfortu zabrania się : a) biegania po obrzeŝach basenów oraz po terenie hal basenowych, b) wskakiwania do wody, c) wpychania do wody innych uŝytkowników, d) zanurzania innych osób korzystających z kąpieli, e) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach, f) załatwiania potrzeb fizjologicznych w basenach, g) uŝywania w wodzie basenowej mydła i innych środków czyszczących, h) wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów, i) siadania lub wieszania się na linach torowych, j) organizowania wszelkiego rodzaju gier piłkami poza wyznaczonymi zajęciami prowadzonymi pod nadzorem opiekuna, k) przebywania na basenie z gumą do Ŝucia, l) wszczynania fałszywych alarmów, m) stwarzania innych sytuacji zagraŝających bezpośrednio lub pośrednio bezpieczeństwu swojemu lub innych osób. 4. UŜytkownicy powinni korzystać z krzeseł, leŝaków itp. tylko w suchym stroju kąpielowym lub po uprzednim połoŝeniu ręcznika. Przenoszenie leŝaków, krzeseł itp. w inne miejsca niŝ wyznaczone przez personel CW Laguna jest zabronione. 5. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny. 6. Osoby nieumiejące pływać winny zachować szczególną ostroŝność. 7. Szczegółowe zasady korzystania z danej atrakcji znajdują się na terenie obiektu. 8. O kaŝdym wypadku lub zranieniu naleŝy niezwłocznie informować ratowników CW Laguna w celu uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej. 10. ZjeŜdŜalnie wodne 1. Korzystanie ze zjeŝdŝalni odbywa się na własną odpowiedzialność UŜytkownika. 9

11 2. NaleŜy zachować szczególną ostroŝność na schodach prowadzących do zjeŝdŝalni uŝywając istniejących poręczy i uchwytów. 3. Przed zjazdem naleŝy zapoznać się z tablicami informacyjnymi dot. zjeŝdŝalni. 4. Podczas zjazdu naleŝy zachować co najmniej 20 metrową odległość między osobami zjeŝdŝającymi. 5. Ślizg naleŝy wykonywać w pozycji leŝącej lub półleŝącej. 6. Zabrania się wykonywania zjazdu głową w dół lub na brzuchu. 7. Podczas zjazdu zabrania się zatrzymywania się i stawania wewnątrz zjeŝdŝalni oraz trzymania się podczas zjazdu za obrzeŝa rynny. 8. Po wykonaniu ślizgu naleŝy jak najszybciej opuścić basen lądujący. 9. Zabrania się wychodzić z basenu lądującego poprzez murki stanowiące jego obrzeŝa. 11. Strefa saun 1. Ze strefy saun moŝna korzystać za dodatkową opłatą podaną w cenniku CW Laguna. 2. Z sauny nie wolno korzystać bezpośrednio po posiłku (dopiero po 1 2 godzinach). 3. Z sauny nie wolno korzystać po wypiciu alkoholu. 4. Osoby chore i zaŝywające leki powinny zasięgnąć porady lekarza. 5. Dzieci i młodzieŝ do lat 15 mogą przebywać w saunie tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 6. Przed wejściem do strefy saun naleŝy wykąpać się w ciepłej wodzie myjąc się mydłem. Po kąpieli naleŝy wytrzeć się do sucha. Do sauny wchodzi się w stroju kąpielowym. 7. W saunach nie wolno siadać na ławki bezpośrednio mokrym ciałem lub w mokrym stroju kąpielowym bez uprzednio połoŝonego pod całą powierzchnią ciała ręcznika. 8. Na ławki w saunach nie moŝna wchodzić w obuwiu. 9. W saunach nie wolno dotykać pieca, kamieni na nim połoŝonych oraz lamp IR, gdyŝ grozi to poparzeniem. 10. W saunie suchej zabrania się Klientom polewania kamieni na piecu bez uprzedniej zgody obsługi. 11. Szczegółowe zasady korzystania z danej sauny znajdują się na terenie strefy saun. 12. Solaria 1. Z solarium moŝna korzystać za dodatkową opłatą podaną w cenniku CW Laguna. 2. Osoby korzystające z solarium dokonują zabiegu na własne ryzyko i odpowiedzialność. 3. Osoby korzystające z solarium zobowiązane są do stosowania się do zaleceń personelu CW Laguna. 10

12 4. Z solarium mogą korzystać osoby pełnoletnie. Dzieci i młodzieŝ do lat 18 mogą korzystać z solarium tylko za zgodą rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 5. Kobiety w ciąŝy, osoby chore i zaŝywające leki powinny zasięgnąć porady lekarza. 6. Przed rozpoczęciem korzystania z solarium naleŝy ze skóry usunąć wszelkie kosmetyki i zdjąć biŝuterię. 7. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych, które moŝna pobrać od Obsługi solarium. 8. Szczegółowe zasady korzystania z danego solarium znajdują się w pokojach solariowych. 9. Osoba korzystająca z solarium w przypadku pogorszenia się samopoczucia, zasłabnięcia itp. zobowiązana jest niezwłocznie przerwać zabieg i w razie potrzeby powiadomić o tym Obsługę CW Laguna, która udzieli pomocy lub wezwie lekarza. 13. Fitness Laguna 1. Do udziału w zajęciach w Fitness Laguna upowaŝnia waŝny karnet miesięczny lub jednorazowy bilet wstępu zakupiony w kasie CW Laguna. 2. Zakup karnetu lub biletu stanowi jednoczesne oświadczenie, Ŝe stan zdrowia kupującego pozwala na wykonywanie wszystkich ćwiczeń przeprowadzanych w trakcie zajęć. 3. Karnet lub bilet jest umową terminową, zawieraną na czas określony, w której sprzedający zobowiązuje się do świadczenia na rzecz kupującego konkretnych usług w konkretnym czasie. KaŜdy karnet ma ściśle określony termin waŝności, po upływie którego automatycznie traci waŝność bez względu na sytuacje losowe i inne zdarzenia uniemoŝliwiające wykorzystanie karnetu przez kupującego. Po upływie terminu waŝności karnetu nie moŝna korzystać z zajęć, nawet gdy nie zostały wykorzystane wszystkie wejścia. Wyjątkiem jest odwołanie zajęć w Fitness Laguna z winy prowadzącego zajęcia lub CW Laguna. 4. Na wybrane przez siebie zajęcia terminowe moŝna zapisać się osobiście lub telefonicznie. Poinformowanie o rezygnacji z zajęć terminowych z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem umoŝliwia przepisanie rezerwacji na zajęcia w innym terminie. W innych przypadkach rezerwacja przepada. 5. Wszystkie rzeczy osobiste naleŝy przechowywać w zamykanej szafce w przebieralni Fitness Laguna. Obsługa Fitness Laguna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szafce w przebieralni w szczególności za : wyroby jubilerskie, pieniądze, dokumenty i telefony komórkowe, inne przedmioty przedstawiające wartość szczególną 6. Kluczyk do zamykanej szafki w przebieralni Fitness Laguna wydawany jest za pobraniem np. dokumentu toŝsamości lub karnetu. Za zgubiony kluczyk pobierana jest opłata w wysokości 11

13 określonej w cenniku (podanej do ogólnej wiadomości). Opłata ta jest zwracana w przypadku odnalezienia kluczyka na podstawie spisanego protokołu zagubienia. 7. Dbając o bezpieczeństwo i komfort klientów prosimy o : - punktualne przychodzenie na zajęcia grupowe; - uczestnictwo w zajęciach o odpowiednim stopniu zaawansowania; - wnoszenie napojów tylko w plastikowych butelkach; - zdejmowanie biŝuterii przed zajęciami; - korzystanie na zajęciach z czystego, zmiennego obuwia oraz stroju adekwatnego do prowadzonych zajęć. 14. TęŜnia 1. Z tęŝni moŝna korzystać za dodatkową opłatą podaną w cenniku CW Laguna. 2. Osoby korzystające z tęŝni dokonują zabiegu na własne ryzyko i odpowiedzialność. 3. Osoby korzystające z tęŝni zobowiązane są do stosowania się do zaleceń personelu CW Laguna. 4. Z tęŝni mogą korzystać osoby pełnoletnie. Dzieci i młodzieŝ do lat 18 mogą korzystać z tęŝni tylko za zgodą rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 5. Kobiety w ciąŝy, osoby chore i zaŝywające leki powinny zasięgnąć porady lekarza. 6. Szczegółowe zasady korzystania z tęŝni znajdują się w pomieszczeniu tęŝni. 7. Osoba korzystająca z tęŝni w przypadku pogorszenia się samopoczucia, zasłabnięcia itp. zobowiązana jest niezwłocznie przerwać zabieg i w razie potrzeby powiadomić o tym Obsługę CW Laguna, która udzieli pomocy lub wezwie lekarza. 15. Przedmioty znalezione 1. Rzeczy znalezione na terenie CW Laguna naleŝy przekazać personelowi Obiektu tj. ratownikom lub obsłudze kasy, którzy przekazują je do punktu rzeczy znalezionych prowadzonego w szatni głównej CW Laguna. Zatrzymywanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie prawa. 2. Pracownik szatni głównej CW Laguna wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez Właściciela. 3. Nieodebrane rzeczy znalezione przechowywane są w wydzielonym miejscu przez okres 14 dni. Po tym okresie pracownik szatni głównej przekazuje nieodebrane rzeczy znalezione do magazynu CW Laguna. Magazynier CW Laguna dokonuje 1 raz w miesiącu kwalifikacji rzeczy znalezionych w grupach : a) do likwidacji, 12

14 b) do przekazania do Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Przekazanie rzeczy znalezionych i nieodebranych instytucji wymienionej w pkt. 3 b) następuje w oparciu o sporządzoną przez magazyniera listę asortymentową. 16. Promocje CW Laguna 1. CW Laguna ma prawo do wprowadzania promocji na usługi świadczone na obiekcie. 2. Szczegółowy regulamin danej promocji podany jest do ogólnej wiadomości (kasa, strona internetowa, poszczególne pomieszczenia). 3. KaŜda promocja organizowana przez CW Laguna jest odrębna i opiera się o odrębny regulamin. 4. Promocje organizowane w CW Laguna nie podlegają łączeniu. 5. CW Laguna zastrzega sobie prawo do odwołania promocji oraz zmiany regulaminu promocji bez podawania przyczyn. 6. Informacja o odwołaniu promocji lub ewentualnych zmianach regulaminu promocji zostanie podana do ogólnej wiadomości (kasa, strona internetowa, poszczególne pomieszczenia). 7. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji mogą być składane przez Klientów, w formie pisemnej, w sekretariacie CW Laguna. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis podstawy reklamacji. 8. Reklamacje rozpatrywane będą przez Dyrektora CW Laguna w terminie 14 dni od dnia otrzymania. W razie negatywnego dla Klienta rozstrzygnięcia reklamacji o wyniku tego postępowania Klient zostanie powiadomiony listem poleconym. Stanowisko Dyrektora CW Laguna zajęte po rozpatrzeniu reklamacji będzie ostateczne. 9. Roszczenia z tytułu udziału w promocji nie mogą być zgłaszane po upływie 30 dni od dnia zakończenia promocji. 17. Nadzór i bezpieczeństwo 1. W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru oraz bezpieczeństwa Klientom CW Laguna cały Obiekt został wyposaŝony w wewnętrzny i zewnętrzny system monitoringu (znajdujący się równieŝ w pomieszczeniu przebieralni z wyłączeniem kabin), który rejestruje wszystkie zdarzenia mające miejsce na terenie CW Laguna. 2. Materiał filmowy zgromadzony w trakcie monitoringu moŝe być uŝyty jak dowód rzeczowy w sprawach prowadzonych przez Kierownictwo CW Laguna oraz organy zewnętrzne do tego uprawnione. 13

15 3. O bezpieczeństwo UŜytkowników korzystających z usług CW Laguna dba Obsługa Obiektu. KaŜdy UŜytkownik obiektu winien bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez Obsługę. 4. Ratownicy pełniący dyŝur na pływalni ubrani w czerwone koszulki z identyfikatorem imiennym, na plecach z napisem RATOWNIK CW LAGUNA lub RATOWNIK SPOŁECZNY oraz granatowe szorty są zobowiązani do pełnienia nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z kąpieli. 5. Nadzór organizacyjny nad członkami grup zorganizowanych pełnią opiekunowie tych grup. 6. Personel jest pouczony, aby w stosunku do Klientów CW Laguna zachowywać się taktownie i kulturalnie. Przekazywanie Obsłudze Obiektu napiwków lub prezentów jest zabronione. 7. Wszelkie Ŝyczenia i zaŝalenia UŜytkownicy Obiektu winni zgłaszać Kierownictwu CW Laguna osobiście lub poprzez wpis do ksiąŝki skarg i wniosków znajdującej się w kasie na I piętrze CW Laguna. 8. KaŜdy UŜytkownik Obiektu, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub nie podporządkowuje się poleceniom Obsługi, moŝe być z CW Laguna usunięty przez powołanych do tego pracowników słuŝb ochrony. 18. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa 1. Kierownictwo Obiektu ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez UŜytkowników CW Laguna wyłącznie w przypadku zawinienia Obsługi Obiektu lub wynikające z wadliwego działania urządzeń znajdujących się w CW Laguna. 2. Kierownictwo Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, zaleceń i instrukcji Obsługi lub przez nieodpowiednie korzystanie z urządzeń Obiektu. 19. Postanowienia końcowe 1. Regulamin niniejszy wchodzi w Ŝycie w dniu zatwierdzenia i obowiązuje na czas nieokreślony. 2. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa m.in. w zakresie bhp i p.poŝ. określają przepisy prawa powszechnie obowiązujące.... / Zatwierdzam / 14

Regulamin. Korzystania z Pływalni Krytej. w Myśliborzu. Definicje: Zarządca - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, 11 Listopada 2.

Regulamin. Korzystania z Pływalni Krytej. w Myśliborzu. Definicje: Zarządca - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, 11 Listopada 2. Regulamin Korzystania z Pływalni Krytej w Myśliborzu 1 Definicje: Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. Zarządca - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, 11 Listopada 2. Użytkownik, Klient - osoba,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wewnętrzny dla użytkowników obiektu Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie

REGULAMIN wewnętrzny dla użytkowników obiektu Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie REGULAMIN wewnętrzny dla użytkowników obiektu Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie Cel regulaminu 1. 1. Regulamin wewnętrzny służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości w obiekcie Pływalni.

Bardziej szczegółowo

Grupy zorganizowane prosimy zgłaszać w administracji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

Grupy zorganizowane prosimy zgłaszać w administracji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 Grupy zorganizowane prosimy zgłaszać w administracji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 Regulamin korzystania z pływalni Śremski Sport Sp. z o. o. przez grupy zorganizowane i rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 www.mosir.mlawa.pl Opiekun grupy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 www.mosir.mlawa.pl Opiekun grupy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 www.mosir.mlawa.pl Opiekun grupy 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnej krytej pływalni w Paniówkach

Regulamin Gminnej krytej pływalni w Paniówkach Regulamin Gminnej krytej pływalni w Paniówkach Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. 1 2 Pływalnia czynna jest: od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Centrum Wodne LAGUNA 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 CENTRUM WODNE LAGUNA. Gryfino, maj 2014 r.

Centrum Wodne LAGUNA 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 CENTRUM WODNE LAGUNA. Gryfino, maj 2014 r. Centrum Wodne LAGUNA 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 R E G U L A M I N O B I E K T U CENTRUM WODNE LAGUNA Gryfino, maj 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Godziny otwarcia 3. Użytkownicy 4. Ogólne zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 W KATOWICACH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 W KATOWICACH. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53 W KATOWICACH 1. Postanowienia ogólne 1. Pływalnia jest obiektem należącym do Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach. 2. Regulamin obowiązuje wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR W ELBLĄGU

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR W ELBLĄGU REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR W ELBLĄGU I. Zasady korzystania z Krytej Pływalni: 1. Wszystkie osoby korzystające z Krytej Pływalni i jej urządzeń zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Pływalni

Bardziej szczegółowo

b) dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała maksymalnie do połowy uda i bez kieszeni. Zabrania się wchodzenia do wody w szortach, bermudach i

b) dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała maksymalnie do połowy uda i bez kieszeni. Zabrania się wchodzenia do wody w szortach, bermudach i REGULAMIN BASENU 1. Basen znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie przy ulicy Sosnowej 16, 62-510 Konin. 2. Osoby chcące przebywać i korzystać z basenu zobowiązane są zapoznać się z regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKU WODNEGO AQUALIFE

REGULAMIN PARKU WODNEGO AQUALIFE REGULAMIN PARKU WODNEGO AQUALIFE 1. Park Wodny Aqualife jest czynny od godz. 7.00 21:45 we wszystkie dni tygodnia. Dyrekcja Parku zastrzega prawo do wyłączenia określonych obszarów pływalni z użytkowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 stycznia roku

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 stycznia roku Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 stycznia roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim Na podstawie 1 Uchwały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pływalni. Zajęcia grupowe na pływalni odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Regulamin Pływalni. Zajęcia grupowe na pływalni odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się na tablicy ogłoszeń. Regulamin Pływalni 1 Pływalnia jest obiektem miejskim przekazanym umową dzierżawy dla ZKS Stal Rzeszów zlokalizowanym w Rzeszowie przy ul. A. Matuszczaka 9 2 1. Pływalnia jest czynna w dni powszednie od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE Opiekun grupy REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się: zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O B I E K T U S P O R T O W E G O P Ł Y W A L N I " I K A R "

R E G U L A M I N O B I E K T U S P O R T O W E G O P Ł Y W A L N I  I K A R R E G U L A M I N O B I E K T U S P O R T O W E G O P Ł Y W A L N I " I K A R " Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIU KRYTEJ PŁYWALNI W STARACHOWICACH

REGULAMIU KRYTEJ PŁYWALNI W STARACHOWICACH I REGULAMIU KRYTEJ PŁYWALNI W STARACHOWICACH CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Kryta Pływalnia w Starachowicach przy ul. Szkolnej 14 B jest obiektem Gminy Starachowice, 2. Pływalnia jest czynna: - w dni powszednie od 6.00

Bardziej szczegółowo

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dnia 02.12.2014r. Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS W LUBLINIE PRZY UL. LANGIEWICZA 22

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS W LUBLINIE PRZY UL. LANGIEWICZA 22 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS W LUBLINIE PRZY UL. LANGIEWICZA 22 I. ZASADY OGÓLNE 1. Pływalnia Centrum Kultury Fizycznej UMCS (zwana dalej pływalnią CKF ) jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG I. PŁYWALNIA KRYTA normalny w 60 min. Bez ograniczeń 8% 0,00zł normalny w Bez ograniczeń 8%,00zł normalny w 0 min.

Bardziej szczegółowo

III. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZATNIACH, PRZEBIERALNIACH I NATRYSKACH

III. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZATNIACH, PRZEBIERALNIACH I NATRYSKACH I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji,,NAUTlCA jest samorządowym zakładem budżetowym gminy Gorzyce. 2. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 22:00;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PŁYWALNI ZSO NR 1 W ŁODZI, UL. CZAJKOWSKIEGO 14

REGULAMIN OGÓLNY PŁYWALNI ZSO NR 1 W ŁODZI, UL. CZAJKOWSKIEGO 14 REGULAMIN OGÓLNY PŁYWALNI ZSO NR 1 W ŁODZI, UL. CZAJKOWSKIEGO 14 I. CZĘŚĆ OGÓLNA Pływalnia ZSO nr 1 jest obiektem Gminy Łódź, administrowanym przez Urząd Miasta Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora ZSO

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 28.05.2015 r. Regulamin Basenu Kąpielowego w Andrychowie.

Tekst jednolity na dzień 28.05.2015 r. Regulamin Basenu Kąpielowego w Andrychowie. Tekst jednolity na dzień 28.05.2015 r. Regulamin Basenu Kąpielowego Basen Kąpielowy jest obiektem Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OBIEKTU PŁYWALNI CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE

REGULAMIN OGÓLNY OBIEKTU PŁYWALNI CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE REGULAMIN OGÓLNY OBIEKTU PŁYWALNI CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE Właścicielem pływalni jest Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów. Zarządzającym jest Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

www.kropelka.info Regulamin Szkoły Nauki Pływania Kropelka

www.kropelka.info Regulamin Szkoły Nauki Pływania Kropelka Regulamin Szkoły Nauki Pływania Kropelka 1 Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Szkołę Nauki Pływania Kropelka z siedzibą w Legnicy, ul. Gliwicka 5b/5, 59-220

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATINIUM SPORTS CENTER. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PLATINIUM SPORTS CENTER. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN POBIERZ REGULAMIN W FORMACIE PDF REGULAMIN PLATINIUM SPORTS CENTER 1 Postanowienia ogólne 1. 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Platinium Sports Center

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ

REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ 1. Pływalnia Kryta jest obiektem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli przy ul. Pszczyńskiej 9. 2. Pływalnia Kryta jest czynna: w dni robocze od 7.00 22.00,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA

OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA Lp. Usługa Opis usługi Czas korzystania Wiek i status osób uprawnionych Cena usługi 1 Bilet jednorazowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 1do zarządzenia nr 15/2013 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. warszawy z dnia 9.09.2013 r. Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strefy H 2 O

Regulamin Strefy H 2 O Regulamin Strefy H 2 O Strefa H 2 O zlokalizowana w Centrum Sportowym na terenie Obiektów Sportowo- Rekreacyjnych Zygmuntowskie MOSiR Bystrzyca, przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie prowadzona jest przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 203A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 203A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2012r. Zarządzenie Nr 203A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek i opłat za korzystanie z Hali sportowo-widowiskowej w Gołuchowie Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM. z dnia 26 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 4743 UCHWAŁA NR XVIII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ. OSiR WYSPIARZ w Świnoujściu

REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ. OSiR WYSPIARZ w Świnoujściu 1 REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ OSiR WYSPIARZ w Świnoujściu 1. Pływalnia Kryta jest obiektem ogólnodostępnym, znajdującym się w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" z siedzibą przy ul. Matejki 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7 REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7 1. Hala sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mochach, ul. Szkolna 7, tel. 65 54-90-023 2. Hala sportowa otwarta jest: od

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Nauki Pływania Kropelka

Regulamin Szkoły Nauki Pływania Kropelka Regulamin Szkoły Nauki Pływania Kropelka Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczących przez Szkołę Nauki Pływania Kropelka z siedzibą w Legnicy, ul. Gliwicka 5b/5, 59-220 Legnica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR WŁODAWA. 2.Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Pływalni www.mosir.wlodawa.

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR WŁODAWA. 2.Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Pływalni www.mosir.wlodawa. REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR WŁODAWA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.Kryta Pływalnia mieszcząca się przy ul. Szkolnej 4 (zwana dalej Pływalnią) jest zarządzana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym,

zwanym dalej Zamawiającym, Znak sprawy ZP 10/2007. DRUK WZP-89 UWAGA: Po podpisaniu należy d o ł ą c z y ć d o o f e r t y! UMOWA DZIERŻAWY - wzór zawarta w dniu... r. w Zgierzu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LODOWISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LODOWISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Z/15/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LODOWISKA 1. Lodowisko w Świdnicy przy ul. Śląskiej 33 znajduje się pod zarządem Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy. 2. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI PRZY SP NR 11 IM. F. CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI PRZY SP NR 11 IM. F. CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI PRZY SP NR 11 IM. F. CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Kryta Pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze jest obiektem miejskim, znajdującym się w trwałym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA LIPNA. z dnia 12 lutego 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA LIPNA. z dnia 12 lutego 2015 roku ZARZĄDZENIE NR /205 BURMISTRZA MIASTA LIPNA z dnia 2 lutego 205 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. Na podstawie art. 4 ust. pkt 2 i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU AQUAPARK W SUWAŁKACH

REGULAMIN OBIEKTU AQUAPARK W SUWAŁKACH REGULAMIN OBIEKTU AQUAPARK W SUWAŁKACH 1. Pływalnia jest obiektem użyteczności publicznej pn. AQUAPARK w Suwałkach, zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 7. 2. Obiekt jest otwarty codziennie w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 CZĘŚĆ 2 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł K 2 Wstęp ulgowy1h

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW NA BASEN. ZSP w Mostach

REGULAMIN WYJAZDÓW NA BASEN. ZSP w Mostach REGULAMIN WYJAZDÓW NA BASEN ZSP w Mostach Regulamin wyjazdów na basen dla uczniów klas IV-VI ZSP w Mostach. Zajęcia odbywać się będą w krytej pływalni w Gimnazjum Kosakowie. W harmonogramie przewidziany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU. z dnia 30 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII.395.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA B/ / 2016

Załącznik nr 3 UMOWA B/ / 2016 UMOWA B/ / 2016 Załącznik nr 3 zawarta w dniu 2016r. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym przez Pana Jacka Kubaczyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY 1 1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych

Bardziej szczegółowo

1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku

1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Załącznik do Zarządzenia Nr 497/14 1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku W dni powszednie od poniedziałku do piątku: Tabela 1 l.p Godziny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXIX/7/16 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 29 września 2016 r.

Wrocław, dnia 18 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXIX/7/16 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 października 2016 r. Poz. 4702 OBWIESZCZENIE NR XXIX/7/16 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PŁYWALNI ZSO NR 1 W ŁODZI, UL. CZAJKOWSKIEGO 14

REGULAMIN OGÓLNY PŁYWALNI ZSO NR 1 W ŁODZI, UL. CZAJKOWSKIEGO 14 REGULAMIN OGÓLNY PŁYWALNI ZSO NR 1 W ŁODZI, UL. CZAJKOWSKIEGO 14 I. CZĘŚĆ OGÓLNA Pływalnia ZSO nr 1 jest obiektem Gminy Łódź, administrowanym przez Urząd Miasta Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora ZSO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY 1 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu (zwane dalej Centrum ) jest miejską instytucją kultury organizowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu

Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu Mając na uwadze, że: 1. Gminna Hala Sportowa została wybudowana aby stworzyć dodatkową możliwość aktywnego uprawniania sportu dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/40/11 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/40/11 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI/40/11 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego przy ul. Biskupskiej w Iławie Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Pływalni Miejskiej w Zambrowie. Wejścia na Pływalnię

CENNIK USŁUG Pływalni Miejskiej w Zambrowie. Wejścia na Pływalnię CENNIK USŁUG Pływalni Miejskiej w Zambrowie Wejścia na Pływalnię Załącznik do Zarządzenia Butmistrza Miasta Zambrów Nr 0050.138.2017 z dnia 30.11.2017 roku I. Wejścia indywidualne PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania z usług

Ogólne warunki korzystania z usług 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Salę Zabaw Małolatek prowadzona przez firmę Tisar Play ul. Kokotek 30, Ruda Śląska 41-700o numerze NIP

Bardziej szczegółowo

Cennik korzystania z obiektu

Cennik korzystania z obiektu Hala Basenowa Czas ważności Niedziela Piątek Sobota - Niedziela 6:00-8:00 8:00-22:00 8:00-22:00 Normalny 7 zł 0,70 zł 13 zł 1,30 zł 16 zł 1, zł Ulgowy 7 zł 0,70 zł 9 zł 0,90 zł 11 zł 1,10 zł Familijny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI Załącznik nr 1 Do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz. Z dnia REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI 1. Pływalnia jest obiektem miejskim zarządzanym przez NOSiR. 2. Obiekt jest otwarty codziennie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM Postanowienia ogólne 1. Kryta pływalnia jest obiektem stanowiącym własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w imieniu

Bardziej szczegółowo

Cennik korzystania z obiektu

Cennik korzystania z obiektu Hala Basenowa Czas ważności Piątek Sobota - Niedziela 6:00-8:00 8:00-22:00 8:00-22:00 Normalny 7 zł 0,70 zł 13 zł 1,30 zł 16 zł 1, zł Ulgowy 7 zł 0,70 zł 9 zł 0,90 zł 11 zł 1,10 zł Familijny (2+1) / 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BAWIALNI PeReLunia

REGULAMIN BAWIALNI PeReLunia REGULAMIN BAWIALNI PeReLunia 1. Bawialnia PeReLunia znajduje się w Zawierciu przy ulicy Górnośląskiej 11 i czynna jest codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00. 2. Bawialnię prowadzi: ILPANA Spółka Cywilna.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Kompleksu Basenów

Regulamin Ogólny Kompleksu Basenów Regulamin Ogólny Kompleksu Basenów Kompleks Basenów zlokalizowany w obiekcie sportowo-rekreacyjnym AQUA Lublin, przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania zajęć na basenie

Procedury organizowania zajęć na basenie Procedury organizowania zajęć na basenie w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym w Łomiankach obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 2204 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 29 marca 2017 r. 1. 1. Na podstawie 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA OSÓB I ZESPOŁÓW KORZYSTAJĄCYCH Z HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 48 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 w Warszawie

REGULAMIN DLA OSÓB I ZESPOŁÓW KORZYSTAJĄCYCH Z HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 48 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 w Warszawie REGULAMIN DLA OSÓB I ZESPOŁÓW KORZYSTAJĄCYCH Z HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 48 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33 w Warszawie 1 1. Hala sportowa służy do prowadzenia programowych lekcji wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Opłata za każdą następną Uprawnienia do. dla posiadaczy Podstawowy. minutę pobytu w. (po przekroczeniu czasu 60 dniach/godzinach:

Opłata za każdą następną Uprawnienia do. dla posiadaczy Podstawowy. minutę pobytu w. (po przekroczeniu czasu 60 dniach/godzinach: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/017 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY WAWER Pływalnia ANIN ul. V Poprzeczna, 0-611 Warszawa 1. Bilet (chip)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 CZĘŚĆ 2 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia POZYCJA CENNIKA NAZWA USŁUGI CENA BRUTTO STAWKA PODATKU VAT OPIS USŁUGI Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 22 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 22 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ /13

UCHWAŁA NR XXXVI/ /13 UCHWAŁA NR XXXVI/ /13 Projekt-druk Nr 404 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, obiektów sportowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDU UCZNIÓW KLAS III NA BASEN

REGULAMIN WYJAZDU UCZNIÓW KLAS III NA BASEN REGULAMIN WYJAZDU UCZNIÓW KLAS III NA BASEN Podstawa Prawna 1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HAL BASENOWYCH W WODNYM CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNYM AQUASFERA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HAL BASENOWYCH W WODNYM CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNYM AQUASFERA REGULAMIN KORZYSTANIA Z HAL BASENOWYCH W WODNYM CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNYM AQUASFERA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przez Obiekt WCRS Aquasfera (dalej zwany WCRS lub obiekt ) rozumie się budynek oraz przyległe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Basenu AGH I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulamin Basenu AGH I. CZĘŚĆ OGÓLNA Regulamin Basenu AGH I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Basen AGH, położony w Krakowie przy ul. Buszka 4, jest jednostką organizacyjną Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 2. Basen AGH czynny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI MIEJSKIEJ GARWOLANKA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI MIEJSKIEJ GARWOLANKA REGULAMIN OGÓLNY 1. Pływalnia jest obiektem Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. 2. Obiekt jest otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6:00-22:00, ostatni klienci wchodzą o godzinie 20:45,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/42/2015 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/42/2015 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR XII/42/2015 RADY GMINY NOWA SÓL w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, boisk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY 1. Wstęp na imprezy biletowane następuje za okazaniem ważnego biletu wstępu, karty wstępu KDR (Karty

Bardziej szczegółowo

użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu b. długi sygnał dźwiękowy zakończenie zajęć -

użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu b. długi sygnał dźwiękowy zakończenie zajęć - REGULAMIN OGÓLNY 1. Pływalnia jest obiektem Gminy Wolsztyn, administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie. 2. Obiekt jest otwarty codziennie w godzinach 6:00 22:00 3. Pracownikom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Krytej Pływalni Wodna Nuta w Opolu

Regulamin Krytej Pływalni Wodna Nuta w Opolu Regulamin Krytej Pływalni Wodna Nuta w Opolu 1. Kryta Pływalnia Wodna Nuta w Opolu, w postanowieniach niniejszego regulaminu zwana dalej pływalnią, jest obiektem Miasta Opola zarządzanym przez Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Centrum Sportu SPARTAN S.C.

Regulamin korzystania z Centrum Sportu SPARTAN S.C. Regulamin korzystania z Centrum Sportu SPARTAN S.C. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z siłowni i zajęć fitness w Centrum Sportu Spartan S.C. (zwanym dalej Ośrodkiem ) przez Klientów posiadających

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin korzystania z szatni szkolnej

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin korzystania z szatni szkolnej Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin korzystania z szatni szkolnej 1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Niniejszy Regulamin służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie Krytej Pływalni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Zabaw dla dzieci Fabryka Misia

Regulamin Centrum Zabaw dla dzieci Fabryka Misia Regulamin Centrum Zabaw dla dzieci Fabryka Misia 1. Centrum Zabaw dla dzieci Fabryka Misia znajduje się w Białymstoku przy ulicy Zwycięstwa 8; prowadzi ją MADRO Białystok sp. z o.o. z siedziba w Białymstoku.

Bardziej szczegółowo

KRYTEJ PŁYWALNI w Woli

KRYTEJ PŁYWALNI w Woli KRYTEJ PŁYWALNI w Woli ul. Pszczyńska 9 43-225 Wola tel. (032) 448 89 31, (032) 448 89 52 kierownik - wew. 27 sekretariat - wew. 26 fax - wew. 25 recepcja - wew. 23 kasa - wew. 30 ratownicy - wew. 29 sauna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1806 UCHWAŁA NR XIX/244/12 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Obiekt jest otwarty od godz w dni powszednie w soboty i niedziele, a w dni świąteczne zgodnie z podaną informacją.

Obiekt jest otwarty od godz w dni powszednie w soboty i niedziele, a w dni świąteczne zgodnie z podaną informacją. 1. REGULAMIN OGÓLNY Pływalnia jest obiektem Centrum Kultury i Sportu w Miechowie Obiekt jest otwarty od godz. 7.00-22.00 w dni powszednie 8.00 22.00 w soboty i niedziele, a w dni świąteczne zgodnie z podaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ PŁYWALNI SPORTOWEJ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ PŁYWALNI SPORTOWEJ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ PŁYWALNI SPORTOWEJ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM Część ogólna 1. 1. Pływalnia jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt, zwany dalej Ośrodkiem.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY

REGULAMIN PORZĄDKOWY Załącznik nr 5 do Statutu REGULAMIN PORZĄDKOWY Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 Gimnazjum Niepublicznego Nr 13 Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 6 02-743 Warszawa ul. J. S. Bacha 2 I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁYWALNI OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO W OLSZTYNIE

REGULAMIN PŁYWALNI OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO W OLSZTYNIE REGULAMIN PŁYWALNI OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO W OLSZTYNIE CZĘŚĆ OGÓLNA 1.Pływalnia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej przy ul. Bydgoskiej 33, w Olsztynie jest czynna codziennie w godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH NA TERENIE ŚLĄSKIEGO WESOŁEGO MIASTECZKA SP. Z O.O.

REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH NA TERENIE ŚLĄSKIEGO WESOŁEGO MIASTECZKA SP. Z O.O. REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH NA TERENIE ŚLĄSKIEGO WESOŁEGO MIASTECZKA SP. Z O.O. 1. Regulamin dotyczy grup zorganizowanych i obowiązuje łącznie z Regulaminem Śląskiego Wesołego Miasteczka Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG od 1 sierpnia 2017 r.

CENNIK USŁUG od 1 sierpnia 2017 r. CENNIK USŁUG od 1 sierpnia 2017 r. BASEN 1. BASEN - BILET NORMALNY - 1h 7,50 zł 2. BASEN - BILET ULGOWY - 1 h ( dzieci, młodzież, studenci do 25 roku życia, emeryci, renciści, niepełnosprawni do 18 roku

Bardziej szczegółowo

Dla klientów posługujących się kartami abonamentowymi udziela się rabatu w wysokości 20 % na wszystkie usługi

Dla klientów posługujących się kartami abonamentowymi udziela się rabatu w wysokości 20 % na wszystkie usługi WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KNUROWIE 1) Pływalnia Kryta, ul. Szpitalna 23: Bilet wstępu:

Bardziej szczegółowo

KRYTEJ PŁYWALNI w Woli

KRYTEJ PŁYWALNI w Woli KRYTEJ PŁYWALNI w Woli ul. Pszczyńska 9 43-225 Wola tel. (032) 448 89 31, (032) 448 89 52 kierownik - wew. 27 sekretariat - wew. 26 fax - wew. 25 recepcja - wew. 23 kasa - wew. 30 ratownicy - wew. 29 sauna

Bardziej szczegółowo

KRAV MAGA 360 ul. Pułaskiego 30, Poznań tel. +48 727 907 468 tel. +48 693 160 410. e-mail: kravmaga.szkolenia@gmail.com http://kravmaga360.

KRAV MAGA 360 ul. Pułaskiego 30, Poznań tel. +48 727 907 468 tel. +48 693 160 410. e-mail: kravmaga.szkolenia@gmail.com http://kravmaga360. Regulamin KM 360 REGULAMIN KLUBU KRAV MAGA 360 DOTYCZĄCY ŚWIADCZENIA USŁUG W KLUBIE KRAV MAGA 360 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2012 r. i jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/14. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 61/14. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 61/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13

CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł 8 K 2 Wstęp ulgowy1h pływanie 10 zł 8 Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KINA WARSZAWA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY IM. OSKARA KOLBERGA W PRZEWORSKU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KINA WARSZAWA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY IM. OSKARA KOLBERGA W PRZEWORSKU REGULAMIN KORZYSTANIA Z KINA WARSZAWA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY IM. OSKARA KOLBERGA W PRZEWORSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. 2. Zakupienie biletu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 726 UCHWAŁA NR XXIII/117/16 RADY GMINY LUTOMIERSK w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z przyszkolnej hali sportowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Parku Wodnego w Ełku. 1. Nazwa, adres, cel

Regulamin Parku Wodnego w Ełku. 1. Nazwa, adres, cel Regulamin Parku Wodnego w Ełku 1. Nazwa, adres, cel 1. Park Wodny w Ełku czynny jest w dni powszednie od godziny 6:00 do godziny 22:00, w soboty, niedziele i święta czynny od godziny 8:00 do godziny 22:00.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r.

Uchwała Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r. Uchwała Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminów korzystania z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr../2016 Z dnia Dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi

Zarządzenie nr../2016 Z dnia Dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi Zarządzenie nr../2016 Z dnia 18.07.2016 Dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w Teatrze Muzycznym w Łodzi 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1769 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 20 marca 2015 roku

Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1769 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI. z dnia 20 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 1769 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 2649 UCHWAŁA NR XXXII/143/2013 RADY MIASTA BRZEZINY w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH NA TERENIE ŚLĄSKIEGO WESOŁEGO MIASTECZKA

REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH NA TERENIE ŚLĄSKIEGO WESOŁEGO MIASTECZKA REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH NA TERENIE ŚLĄSKIEGO WESOŁEGO MIASTECZKA 1. Regulamin dotyczy grup zorganizowanych i obowiązuje łącznie z Regulaminem Śląskiego Wesołego Miasteczka. 2. Przez grupę zorganizowaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 573/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 573/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 573/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę AQUAPARK

Bardziej szczegółowo