Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach odpłatności za studia Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 1 Postanowienia ogólne 1. W ciągu całego okresu pobierania nauki Student Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, zwanej dalej Uczelnią, jest zobowiązany wnosić opłaty obowiązujące na wybranym kierunku studiów. 2. Na wymagane opłaty za jeden kierunek studiów składają się: czesne wnoszone za każdy rok studiów przewidziany programem kształcenia, opłaty dodatkowe wynikające z programu kształcenia oraz dodatkowo czesne w przypadkach szczególnych zgodnie z 7, 8 i 9 niniejszego regulaminu. 3. Podstawowe roczne czesne, które określa umowa o odpłatności za studia (dalej jako: Umowa) oraz regulamin opłat to miesięczna kwota podana w tabeli opłat w 11 x 11 dla osób podejmujących naukę w roku akademickim 2013/ Student zobowiązany jest do wnoszenia opłat przelewem na indywidualny numer konta bankowego. Student może zostać poproszony o przedstawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty. 5. Wysokość opłat w pierwszym roku studiów podana jest w Tabeli opłat dla osób podejmujących naukę w WSNHiD w roku akademickim 2013/2014, zwanej dalej Tabelą opłat stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu opłat i z każdym kolejnym rokiem akademickim może ulec zmianie w sposób określony w Umowie. Informacje o wysokości czesnego i innych opłat w każdym kolejnym roku akademickim, w tym szczególnie o zmianach wynikających z ust. 3, Uczelnia opublikuje w Wirtualnej Uczelni w terminie do 5 czerwca przed danym rokiem akademickim oraz poinformuje o tym fakcie Studenta w trybie określonym w 1 ust Student wyraża zgodę na doręczanie pism, decyzji i powiadomień za pomocą Wirtualnej Uczelni oraz za pomocą uczelnianej poczty elektronicznej. 7. Decyzje indywidualne w sprawach finansowych Studentów podejmuje Kanclerz. 2 Czesne 1. Na całość opłat za studiowanie na jednym kierunku studiów uznaje się czesne wnoszone za każdy kolejny rok studiów pomnożone przez liczbę lat przewidzianą w programie kształcenia. W przypadku, gdy w programie kształcenia ostatni rok studiów trwa semestr, za ten okres nalicza się czesne w wysokości połowy wartości określonej w Tabeli opłat dla roku studiów. 2. Opłacone czesne daje Studentowi prawo realizowania wszystkich modułów określonych w programie kształcenia. 3. Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 75% rocznego czesnego oraz jest zwolniony z opłaty wpisowej na drugim kierunku studiów. Zniżka w czesnym dotyczy kierunku studiów, na którym obowiązuje niższe czesne. 4. Jeśli w danym roku akademickim Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów powtarza rok lub przebywa na urlopie od zajęć, traci prawo do zniżki na drugim kierunku studiów, o której mowa w ust Opłaty dodatkowe w programie kształcenia 1. Opłaty dodatkowe wynikające z programu kształcenia określone są w Tabeli opłat. 2. W przypadku niezaliczenia modułu Student wnosi za jego powtarzanie dodatkową opłatę. Opłatę należy wnieść przed terminem rozpoczęcia zajęć przy czym wniesienie opłaty jest warunkiem wydania karty warunkowej. 3. Dodatkową opłatę wnosi Student, gdy realizuje za zgodą Kierownika Katedry moduły dodatkowe, nieobjęte programem kształcenia, w tym dodatkowy moduł językowy, oraz Student, któremu wyznaczono płatne różnice programowe w związku ze zmianą programu kształcenia. 4. Student, który realizuje za zgodą Kierownika Katedry dodatkowy blok zajęć, stanowiący rozszerzenie oferty edukacyjnej na danym kierunku (specjalność lub specjalizacja), zobowiązany jest wnieść opłatę dodatkową w wysokości 35% czesnego za każdy rok studiowania dodatkowego bloku zajęć. 5. Student wnosi opłatę za wydanie dyplomu i suplementu oraz duplikatu legitymacji studenckiej i dyplomu. Wydanie dokumentu następuje po udokumentowaniu wpłaty. 6. Student wnosi opłatę za wydanie wykazu zaliczeń. 1

2 4 System płatności czesnego - liczba rat 1. Student zobowiązany jest do opłacania czesnego w ustalonych terminach, zgodnie z zadeklarowanym przez siebie systemem płatności (opłata roczna lub opłata ratalna). Pierwsza deklaracja systemu płatności określona jest w Umowie. 2. Student może zmienić system płatności z jednej na jedenaście rat lub z jedenastu na jedną na kolejny rok akademicki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia, składając deklarację systemu płatności za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni lub, jeśli możliwość ta nie jest dostępna, składając taką deklarację na piśmie, w dziekanacie. 3. Student nie może zmienić wybranej zasady wnoszenia czesnego między czesnym stałym z czesnym zmiennym przez cały okres trwania studiów. 5 Terminy płatności 1. Za datę uregulowania należnej płatności uważa się datę wpływu na konto bankowe Uczelni, na indywidualny numer konta, który zostaje wskazany dla danego Studenta w Umowie. 2. Terminy wnoszenia czesnego są następujące: a) dla opłaty rocznej do 5 września, b) dla 11 rat do 5 dnia każdego miesiąca, od września do lipca 3. W przypadku osób przyjętych na studia po 5 września należne raty czesnego powinny zostać uiszczone w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu na studia. 6 Opóźnienia w płatnościach 1. Za każdy dzień zwłoki w uiszczaniu czesnego i innych opłat związanych z programem kształcenia naliczane są odsetki ustawowe. 2. W przypadku stwierdzenia należnych i nieuregulowanych opłat Uczelnia wzywa studenta do ich uregulowania przesyłając najpierw wezwanie elektroniczne, a następnie, w przypadku jego bezskuteczności, wezwanie na piśmie, za które Uczelnia pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli Opłat. 3. Wpłaty dokonywane przez Studenta zalicza się na spłaty należności w kolejności chronologicznej, zaczynając od najstarszych. 4. Skreślenie z listy studentów z powodu niewniesienia opłat na studia następuje w trybie postępowania administracyjnego, które Uczelnia wszczyna w przypadku stwierdzenia należnych i nieuregulowanych opłat, po uprzednim wezwaniu studenta do zapłaty należności. 5. W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności Uczelnia zastrzega sobie prawo do osobistego (przez przedstawiciela) powiadomienia Studenta o stanie zaległości i uzgodnienia zasad spłat telefonicznie. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą naliczane koszty takiego poinformowania, a monit telefoniczny może mieć miejsce nie częściej aniżeli dwa razy na miesiąc. 6. W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności powyżej 30 dni Uczelnia uprawniona jest do listownego powiadomienia Studenta o powstałej zaległości nie częściej aniżeli raz w miesiącu. Strony zgodnie postanawiają, że koszty takiego poinformowania nie mogą przekroczyć 20,00 zł za jeden monit. Student wyraża zgodę na takie powiadomienia, monity i na obciążenie go ich kosztami. Zasady naliczania czesnego w szczególnych przypadkach 7 Urlop 1. Student, który otrzymał zgodę Kierownika Katedry na urlop od zajęć i złożył wniosek o urlop przed 15 października w przypadku urlopu rozpoczynającego się od semestru zimowego lub przed 15 marca w przypadku urlopu rozpoczynającego się od semestru letniego, nie opłaca czesnego za żaden semestr, w trakcie, którego przebywa na urlopie. 2. Student, który otrzymał zgodę Kierownika Katedry na urlop od zajęć i złożył wniosek o urlop po terminach określonych w ust. 1, zobowiązany jest do wniesienia czesnego za okres od rozpoczęcia semestru do końca miesiąca, w którym złożył wniosek. W przypadku, gdy Student zapłacił za wnosi opłatę w wysokości 10% podstawowego rocznego czesnego za każdy miesiąc nauki lub w wysokości zgodnej z systemem dotychczas wpłacanych rat. 3. Studentowi, który w związku z uzyskaniem urlopu od zajęć w Uczelni zmienia rocznik, z którym realizuje dalszy program kształcenia, Uczelnia przedstawia aneks z obowiązującą go nową Tabelą opłat odpowiadającą płatnościom określonym dla rocznika, z którym Student realizuje dalszy program kształcenia. 4. Student kontynuujący studia po urlopie, zobowiązany jest do wniesienia opłat za wyznaczone różnice programowe zgodnie z Tabelą opłat. 5. Urlop losowy oraz urlop zdrowotny nie zwalnia z uiszczania opłat czesnego. 2

3 8 Powtarzanie semestru 1. Student, który powtarza semestr, płaci za ten okres standardowe czesne. 2. Studentowi, który w związku z powtarzaniem roku zmienia rocznik, z którym realizuje dalszy program kształcenia, Uczelnia przedstawia aneks do umowy z obowiązującą go nową Tabelą opłat odpowiadającą płatnościom określonym dla rocznika, z którym Student realizuje dalszy program kształcenia. 9 Skreślenie z listy studentów i wznowienie studiów 1. Skreślenie z listy studentów w przypadku rezygnacji ze studiów następuje na podstawie podania złożonego przez Studenta zgodnie z Regulaminem studiów, przy czym skreślenia dokonuje się z dniem wpływu podania. 2. Skreślenie z listy studentów, także w przypadku rezygnacji ze studiów, nie zwalnia Studenta z obowiązku uregulowania wszystkich wymaganych należności naliczanych do dnia skreślenia i wynikających z postanowień Umowy. 3. Student, który został skreślony z listy studentów w trakcie semestru, także w przypadku rezygnacji, zobowiązany jest do wniesienia czesnego za okres od rozpoczęcia semestru do końca miesiąca, w którym został skreślony z listy studentów, wyliczone wg reguły określonej w ust. 4. Czesne wniesione za ten okres nie wlicza się do rozliczenia czesnego za studia, chyba że Student wznowi studia i będzie kontynuował naukę w ciągu tego samego roku akademickiego. 4. Czesne za miesiące pobierania nauki w semestrze, w którym student został skreślony wylicza się następująco: w semestrze zimowym 10% rocznego czesnego za rozpoczęte miesiące październik, listopad, grudzień i styczeń; w semestrze letnim 10% rocznego czesnego za rozpoczęte miesiące marzec, kwiecień, maj, czerwiec. 5. Student wznawiający studia jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wznowienie studiów. Wniesienie opłaty za wznowienie studiów jest warunkiem przywrócenia statusu Studenta. 6. Warunkiem przywrócenia statusu Studenta jest również uregulowanie wszystkich wymaganych należności naliczanych do dnia skreślenia i wynikających z postanowień Umowy. 7. Studentowi, który w związku ze skreśleniem i wznowieniem studiów zmienia rocznik, z którym realizuje dalszy program kształcenia, Uczelnia przedstawia aneks do Umowy wraz z obowiązującą go nową Tabelą opłat odpowiadającą płatnościom określonym dla rocznika, z którym Student realizuje dalszy program kształcenia. 10 Zmiana kierunku lub specjalności studiów, zmiana formy studiów 1. Student, który zmienia kierunek, specjalność lub formę studiów, wnosi opłaty w wysokości obowiązującej na nowym kierunku studiów od pierwszego miesiąca, w którym studiuje na nowym kierunku studiów, zaś do tego czasu wnosi opłaty w wysokości odpowiadającej dotychczasowemu kierunkowi. 2. Student zmieniający kierunek, specjalność lub formę studiów, któremu wyznaczono do realizacji dodatkowe różnice programowe, zobowiązany jest do wniesienia opłat za te zajęcia. 11 Podjęcie studiów w wyniku przeniesienia lub na podstawie decyzji Kierownika Katedry 1. Do wniesienia opłaty rekrutacyjnej zobowiązany jest Student, który podejmuje studia w Uczelni za zgodą Kierownika Katedry w wyniku przeniesienia się z innej uczelni. 2. Czesne Studenta podejmującego studia w sposób określony w ust. 1 naliczane jest za każdy semestr zaliczany w Uczelni. 12 Regulamin Opłat wchodzi w życie od roku akademickiego 2013/2014 3

4 Załącznik nr 1 do Regulaminu opłat Tabela opłat dla osób podejmujących naukę w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w roku akademickim 2013/2014. I Zasady wnoszenia czesnego 1. W uczelni funkcjonują dwie zasady wnoszenia czesnego ( z wyjątkiem kierunku grafika) 1.1 Czesne stałe z gwarancją wysokości czesnego na I i II stopniu 1.2 Czesne zmienne z gwarancją wysokości czesnego na I i II stopniu 1.3 Wysokość czesnego o których mowa w pkt. 1.1 oraz 1.2, może ulec zmianie z każdym kolejnym rokiem akademickim o kwotę nie wyższą niż wyliczona w oparciu o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa GUS 2. Wybrana zasada wnoszenia czesnego, o której mowa w ust. 1 nie podlega zmianie przez cały okres trwania studiów. 3. Wysokość czesnego i innych opłat związanych z programem kształcenia dla Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 jest następująca: II Wysokość czesnego na studiach I 1. Wysokość czesnego na studiach I czesne stałe: Studia I 3 Stacjonarny zł 410 zł Politologia Studia I 3 Nie zł 365 zł Studia I 3 Stacjonarny zł 410 zł Kulturoznawstwo Studia I 3 Nie zł 365 zł Studia I 3 Stacjonarny zł 410 zł Pedagogika Studia I 3 Nie zł 365 zł Studia I 3 Stacjonarny zł 410 zł Bezpieczeństwo w biznesie Studia I 3 Nie zł 365 zł Studia I 3 Stacjonarny zł 410 zł Doradztwo i coaching Studia I 3 Nie zł 365 zł Studia I 3,5 Stacjonarny zł 445 zł Informatyka Studia I 4 Nie zł 410 zł Studia I 3 Stacjonarny zł 570 zł Grafika Studia I 3 Nie zł 570 zł * Podane ceny są cenami netto 2. Podstawowa wysokość opłaty wpisowej wynosi. Dla kandydatów na studia I została wprowadzona promocja a w terminie od do r. opłata wynosi 99 zł. 3. Po tym terminie obowiązuje standardowa kwota opłaty wpisowej czyli. 4. Pozostałe opłaty ustalone są w obowiązującym Regulaminie Opłat. 5. Oferta promocyjna na kierunku Grafika dla kandydatów zapisujących się do r. Grafika Studia I 3 Stacjonarny 0 zł 4960 zł 475 zł Studia I 3 Nie 0 zł 4960 zł 475 zł 6. Oferta promocyjna obowiązuje w całym cyklu kształcenia (z uwzględnieniem inflacji) pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów do roku 7. Dla kandydatów na studia I została wprowadzona promocja w opłacie wpisowej. Kandydaci, którzy zapiszą się w terminie od do r. są zwolnieni z opłaty wpisowej. 8. Pozostałe opłaty ustalone są w obowiązującym Regulaminie Opłat. 9. Oferta promocyjna na kierunku Grafika dla kandydatów zapisujących się podczas drugiej tury rekrutacji od do r. 4

5 Grafika Studia I 3 Stacjonarny 5330 zł 510 zł Studia I 3 Nie 5330 zł 510 zł 10. Oferta promocyjna obowiązuje w całym cyklu kształcenia (z uwzględnieniem inflacji) pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów od do roku. Dopuszcza się możliwość złożenia dokumentów bez świadectwa dojrzałości z zobowiązaniem dostarczenia świadectwa najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. 11. Podstawowa wysokość opłaty wpisowej wynosi. Dla kandydatów na studia I została wprowadzona promocja w opłacie wpisowej. Kandydaci, którzy zapiszą się w terminie od do r. są zwolnieni z opłaty wpisowej a w terminie od do r. opłata wynosi 99 zł. 12. Po tym terminie obowiązuje standardowa kwota opłaty wpisowej czyli. 13. Pozostałe opłaty ustalone są w obowiązującym Regulaminie Opłat. 14. Wysokość czesnego na studiach I czesne zmienne: Kierunek Stopień studiów opłata rok studiów za 11 rat I rok 3 870,00 zł 370,00 zł Politologia studia I II rok 4 500,00 zł 430,00 zł I rok 3 550,00 zł 340,00 zł Politologia studia I nie II rok 4 080,00 zł 390,00 zł I rok 3 870,00 zł 370,00 zł Kulturoznawstwo studia I II rok 4 500,00 zł 430,00 zł I rok 3 550,00 zł 340,00 zł Kulturoznawstwo studia I nie II rok 4 080,00 zł 390,00 zł I rok 3 870,00 zł 370,00 zł Pedagogika studia I II rok 4 500,00 zł 430,00 zł I rok 3 550,00 zł 340,00 zł Pedagogika studia I nie II rok 4 080,00 zł 390,00 zł Bezpieczeństwo w biznesie studia I II rok 4500,00 zł 430,00 zł Bezpieczeństwo w biznesie studia I nie II rok 4080,00 zł 390,00 zł Doradztwo i Coaching studia I II rok 4500,00 zł 430,00 zł Doradztwo i Coaching studia I nie II rok 4080,00 zł 390,00 zł I rok 4 285,00 zł 410,00 zł Informatyka studia I II rok 4 700,00 zł 450,00 zł III rok 5 225,00 zł 500,00 zł IV rok 5 225,00 zł 500,00 zł I rok 4 080,00 zł 390,00 zł Informatyka studia I nie II rok 4 500,00 zł 430,00 zł III rok 4 500,00 zł 430,00 zł IV rok 5 020,00 zł 480,00 zł 5

6 15. Podstawowa wysokość opłaty wpisowej wynosi. Dla kandydatów na studia I została wprowadzona promocja a w terminie od do r. opłata wynosi 99 zł. 16. Po tym terminie obowiązuje standardowa kwota opłaty wpisowej czyli. 17. Dla kierunku grafika obowiązuje jedna forma wnoszenia czesnego - czesne stałe. 18. Pozostałe opłaty ustalone są w obowiązującym Regulaminie Opłat. III Wysokość czesnego na studiach II 1. Wysokość czesnego na studiach II czesne stałe: Opłat Politologia Studia II 2 Stacjonarny zł 390 zł Studia II 2 Nie zł 345 zł Kulturoznawstwo Studia II 2 Stacjonarny zł 390 zł Studia II 2 Nie zł 345 zł Pedagogika Studia II 2 Stacjonarny zł 410 zł Studia II 2 Nie zł 345 zł 2. Podstawowa wysokość opłaty wpisowej wynosi. Dla kandydatów na została wprowadzona promocja a w terminie od do r. opłata wynosi 99 zł. 3. Po tym terminie obowiązuje standardowa kwota opłaty wpisowej czyli. 4. Pozostałe opłaty ustalone są w obowiązującym Regulaminie Opłat. 5. Wysokość czesnego na studiach II czesne zmienne: Kierunek Stopień studiów opłata rok studiów za 11 rat Politologia Politologia nie Kulturoznawstwo Kulturoznawstwo nie Pedagogika Pedagogika nie II rok 4390,00 zł 420,00 zł II rok 4390,00 zł 420,00 zł I rok 4080,00 zł 390,00 zł II rok 4600,00 zł 440,00 zł 6. Podstawowa wysokość opłaty wpisowej wynosi. Dla kandydatów na została wprowadzona promocja a w terminie od do r. opłata wynosi 99 zł. 7. Po tym terminie obowiązuje standardowa kwota opłaty wpisowej czyli. 8. Pozostałe opłaty ustalone są w obowiązującym Regulaminie Opłat. 9. Oferta promocyjna dla absolwentów WSNHiD i dla kandydatów z uczelni, z którymi WSNHiD ma podpisaną umowę o współpracy czesne stałe trwania w Politologia Studia II 2 Stacjonarny 0 zł 3660 zł 350 zł Studia II 2 Nie 0 zł 3240 zł 310 zł Kulturoznawstwo Studia II 2 Stacjonarny 0 zł 3660 zł 350 zł Studia II 2 Nie 0 zł 3240 zł 310 zł Pedagogika Studia II 2 Stacjonarny 0 zł 3870 zł 370 zł Studia II 2 Niestacjonarne 0 zł 3240 zł 310 zł 6

7 10. Oferta promocyjna dla absolwentów WSNHiD i dla kandydatów z uczelni, z którymi WSNHiD ma podpisaną umowę o współpracy czesne zmienne: Kierunek Stopień studiów opłata rok studiów za 11 rat Politologia I rok 3450,00 zł 330,00 zł II rok 3970,00 zł 380,00 zł Politologia nie I rok 3240,00 zł 310,00 zł II rok 3760,00 zł 360,00 zł Kulturoznawstwo I rok 3450,00 zł 330,00 zł II rok 3970,00 zł 380,00 zł Kulturoznawstwo nie I rok 3240,00 zł 310,00 zł II rok 3760,00 zł 360,00 zł Pedagogika I rok 3660,00 zł 350,00 zł I rok 3240,00 zł 310,00 zł Pedagogika nie II rok 3760,00 zł 360,00 zł 11. Absolwenci WSNHiD oraz kandydaci z uczelni, z którymi WSNHiD ma podpisaną umowę o współpracy są zwolnieni z opłaty wpisowej. 12. Promocja w czesnym obowiązuje tylko przez pierwszy rok studiów. Na 2 roku studiów obowiązują podstawowe ceny czesnego bez promocji. 13. Pozostałe opłaty ustalone są w obowiązującym Regulaminie Opłat. IV Przy zapisie na wyższy semestr opłaty naliczane są zgodne z cennikiem obowiązującym na danym roku studiów. V Inne opłaty związane z tokiem studiów Tytuły wpłat Warunkowe zaliczenie modułu - moduł 50 godz. na studiach ch oraz 30 godz. na studiach niech Warunkowe zaliczenie modułu - moduł 100 godz. na studiach ch oraz 60 godz. na studiach niech Różnica programowa (opłata uzależniona od ilości godzin modułów wchodzących w skład różnic programowych): Moduł 50 godz. na studiach ch oraz 30 godz. na studiach niech Moduł 100 godz. na studiach ch oraz 60 godz. na studiach niech Dodatkowy moduł językowy (50 godzin) - płatne jednorazowo, wnoszona przed rozpoczęciem zajęć Dodatkowa specjalność lub specjalizacja Inne opłaty za wznowienie studiów opłata za semestr (rcz = roczne czesne) opłata jednorazowa 600 zł 600 zł 0,35 rcz 500 zł rekrutacyjna płatna jednorazowo przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego Wezwanie do zapłaty Za naruszenie zasad korzystania z biblioteki polegającej na nieoddaniu wypożyczonych materiałów w ustalonym terminie naliczane są opłaty za każdy dzień zwłoki: Za zgubienie książki z biblioteki uczelnianej pobiera się opłatę w wysokości antykwarycznej ceny zagubionej książki lub zobowiązuje się studenta do złożenia nowego egzemplarza danego tytułu. Opłaty za wystawienie dokumentów Wydanie dokumentów następuje po udokumentowaniu wpłaty. duplikat legitymacji duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej dyplom i suplement duplikat dyplomu i suplementu lub duplikat odpisu dyplomu i duplikat odpisu suplementu odpis dyplomu lub suplementu w języku obcym (za egzemplarz) wykaz zaliczeń 20 zł za książkę - 0,50 zł za materiał audiowizualny: 1 zł za dublet czasopisma 1 zł opłata jednorazowa 7 zł 22,50 zł wykaz zaliczeń wydany w języku obcym 250 zł * Usługi edukacyjne są zwolnione z podatku VAT - kwoty podane w załączniku nr 1 do Regulaminu Opłat to całkowity koszt czesnego. 60 zł 90 zł 40 zł 200 zł 7

Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci. Postanowienia ogólne

Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach odpłatności za studia Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci 1 Postanowienia ogólne 1. W ciągu całego okresu pobierania nauki student

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci 1 Postanowienia ogólne

Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach odpłatności za studia Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci 1 Postanowienia ogólne 1. W ciągu całego okresu pobierania nauki student

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci. Postanowienia ogólne

Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach odpłatności za studia Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci 1 Postanowienia ogólne 1. W ciągu całego okresu pobierania nauki student

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2010/2011 POZNAŃ 2010 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2014/2015 POZNAŃ 2014 Strona 2 z 7 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 1 z 8 Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 2 z 8 TABELA OPŁAT NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ZA CO ILE DO KIEDY NR KONTA OPŁATY REKRUTACYJNE JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013

Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 Wrocław 2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia w Wyższej Szkole Bankowej

Bardziej szczegółowo

STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2013/2014 POZNAŃ 2013 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013

Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 Regulamin opłat na studiach w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013 Wrocław 2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia w Wyższej Szkole Bankowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA WYŻSZE (WZÓR) sporządzona w dniu [data] w [Warszawie/Sopocie/Katowicach/Poznaniu/Wrocławiu] pomiędzy:

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA WYŻSZE (WZÓR) sporządzona w dniu [data] w [Warszawie/Sopocie/Katowicach/Poznaniu/Wrocławiu] pomiędzy: załącznik do zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Generalnego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z dnia 5 kwietnia 2017 roku UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA WYŻSZE (WZÓR) sporządzona w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2016/2017 POZNAŃ 2016 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin odpłatności za studia

Regulamin odpłatności za studia Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie WARSZAWA 2016 r. 1 REGULAMIN NINIEJSZY USTALA: 1. Wysokość i zasady wnoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy

REGULAMIN PŁATNOŚCI. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica REGULAMIN PŁATNOŚCI dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz słuchaczy i kandydatów na studia podyplomowe Krakowskiej Wyższej Szkoły

Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz słuchaczy i kandydatów na studia podyplomowe Krakowskiej Wyższej Szkoły Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz słuchaczy i kandydatów na studia podyplomowe Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2016 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT za studiowanie w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r.

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. Zarządzenie Kanclerza Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Nr /203 z dnia 28.0.203 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Załącznik nr 4 do zarządzenia Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 5/2008 z dnia 10 marca 2008 r. Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia Regulamin opłat za studia

Bardziej szczegółowo

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych Uchwała nr 549 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej Rozdział 1. Zasady wnoszenia opłat obowiązujące kandydatów na studia lub podejmujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu rok akademicki 2017/18

Regulamin opłat studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu rok akademicki 2017/18 Regulamin opłat studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu rok akademicki 2017/18 1 Przepisy ogólne 1. Collegium Da Vinci, zwana dalej Uczelnią, jest niepubliczną szkołą wyższą kształcącą na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2011 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 30 sierpnia 2011 r. Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Regulamin opłat za studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji Postanowienia ogólne 1. Zasady dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach Uchwała nr 384 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku

Bardziej szczegółowo

Umowa o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich rocznik 2015/2016

Umowa o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich rocznik 2015/2016 Umowa o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich rocznik 2015/2016 sporządzona w dniu [data] w [Warszawie/Wrocławiu] pomiędzy SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, ul. Chodakowska 19/31,

Bardziej szczegółowo

Umowa o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na rok akademicki 2016/2017. sporządzona w dniu [data] w [Warszawie/Wrocławiu] pomiędzy:

Umowa o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na rok akademicki 2016/2017. sporządzona w dniu [data] w [Warszawie/Wrocławiu] pomiędzy: Umowa o kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na rok akademicki 2016/2017 sporządzona w dniu [data] w [Warszawie/Wrocławiu] pomiędzy: SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, ul. Chodakowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE KRAKÓW, GRUDZIEŃ 2011 ROZDZIAŁ l POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia w Wyższej Szkole Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI. na rok akademicki 2016/2017. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN PŁATNOŚCI. na rok akademicki 2016/2017. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN PŁATNOŚCI na rok akademicki 2016/2017 Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje opłat oraz terminy i zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION/ EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION/ EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Słuchaczy studiów podyplomowych, MBA/Executive MBA i LL.M. REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION/

Bardziej szczegółowo

1 PRZEPISY OGÓLNE 2 OPŁATA REKRUTACYJNA

1 PRZEPISY OGÓLNE 2 OPŁATA REKRUTACYJNA REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I INFORMATYKI im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2015/2016 POZNAŃ 2015 Strona 2 z 7 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007. z dnia 10 grudnia 2007 r.

Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007. z dnia 10 grudnia 2007 r. Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za studia w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, EXECUTIVE MBA I FRANKLIN UNIVERSITY MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FINANSÓW I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 6/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 6/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Finansowej na rok akademicki 2015/2016 dla studentów podejmujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2012/2013 POZNAŃ 2012 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 81. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2012 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 81. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2012 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 81 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja finansowa dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej obowiązująca od roku akademickiego 2011/2012

Instrukcja finansowa dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej obowiązująca od roku akademickiego 2011/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2011 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 30 sierpnia 2011 r. Instrukcja finansowa dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Dietetyka)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Dietetyka) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice tel. (32) 207 27 00, fax (32) 207 27 05 www.swsm.pl Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Kosmetologia)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Kosmetologia) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice tel. (32) 207 27 00, fax (32) 207 27 05 www.swsm.pl Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W TORUNIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU (rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2015 r.

Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2015 r. Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Finansowej dla studentów podejmujących studia w semestrze letnim

Bardziej szczegółowo

oraz studia pomostowe w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej rozpoczynające Rozdział I Postanowienia ogólne 1

oraz studia pomostowe w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej rozpoczynające Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2016 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 01 czerwca 2016r. Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice tel./fax. 207-30-70, 207-30-80 www.wsti.pl Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... dotycząca warunków odpłatności za kształcenie na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów

U M O W A Nr... dotycząca warunków odpłatności za kształcenie na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 98 Rektora UMK z dnia 29 czerwca 2012 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu... (podstawowa jednostka organizacyjna) U M O W A Nr... dotycząca warunków odpłatności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 27 maja 2013 r.

Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 27 maja 2013 r. Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin za studia w WSB w Gdańsku str 1 REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W WSB W GDAŃSKU W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI i innych opłat wynikających z organizacji studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PŁATNOŚCI i innych opłat wynikających z organizacji studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych. I. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Rektora nr 1/12/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. REGULAMIN PŁATNOŚCI i innych opłat wynikających z organizacji studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 31 maja 2011 roku

Uchwała Nr 27/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 31 maja 2011 roku KW.433-1/11 Uchwała Nr 27/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Kanclerza WSR w Warszawie z dnia 29.12.2011 r. WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI ANEKS do umowy nr... /. o warunkach odpłatności

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia I i II stopnia w Sopockiej Szkole Wyższej 1. Czesne

Opłaty za studia I i II stopnia w Sopockiej Szkole Wyższej 1. Czesne Opłaty za studia I i II stopnia w Sopockiej Szkole Wyższej 1. Czesne 1. Czesne jest opłatą za naukę objętą programem studiów w danym roku akademickim i nie obejmuje opłat dodatkowych. 2. Czesne można wnosić:

Bardziej szczegółowo

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU ZARZĄDZENIE NR 5 KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU Z DNIA 27.06.2014 r. W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TOKIEM STUDIÓW. Postanawiam co następuje: Studenci

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2011/2012 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 27 pa

Uchwała nr 2/2011/2012 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 27 pa Uchwała nr 2/2011/2012 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 27 października 2011 roku w sprawie Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: KANCLERZ. mgr Krzysztof Gawrecki. 1. Rektorat, 2. Dziekanat, 3. Kwestura, 4. Dział marketingu i informacji, 5. Dział IT.

Do wiadomości: KANCLERZ. mgr Krzysztof Gawrecki. 1. Rektorat, 2. Dziekanat, 3. Kwestura, 4. Dział marketingu i informacji, 5. Dział IT. Zarządzenie Kanclerza nr 2/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Gnieźnieńskiej Szkole WyŜszej Milenium 1. W nawiązaniu do 55, ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 48/d/06/2012 Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia (wypełnia uczelnia). zawarta we Wrocławiu pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat na studiach I stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Regulamin opłat na studiach I stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Regulamin opłat na studiach I stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu są płatne. 2. Regulamin niniejszy określa rodzaje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI 9.1/06

Uchwała Nr XXI 9.1/06 Uchwała Nr XXI 9.1/06 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne Na podstawie art. 99 ust. 3 i

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia (wypełnia uczelnia). zawarta we Wrocławiu pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr /2014 o studia na kierunku realizowanym w ramach projektu: Pewniak na rynku pracy poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka specjalność: PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FINANSÓW I ZARZĄDZANIA WE WROCŁAWIU

REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FINANSÓW I ZARZĄDZANIA WE WROCŁAWIU REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FINANSÓW I ZARZĄDZANIA WE WROCŁAWIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI i ZARZĄDZANIA w POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI i ZARZĄDZANIA w POZNANIU REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA WYśSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI i ZARZĄDZANIA w POZNANIU OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 września 2014 roku Wprowadzony Zarządzeniem Kanclerza nr KRC/10/13/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

Standardowy harmonogram wnoszenia czesnego za studia. 2 raty

Standardowy harmonogram wnoszenia czesnego za studia. 2 raty Załącznik nr 1 do Regulaminu dla Studentów studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Tabela usług edukacyjnych dla Studentów studiów wyższych obowiązująca akademickim 2017/2018 - Wydział Finansów

Bardziej szczegółowo

3. Terminy uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów

3. Terminy uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KSZTAŁCENIE zawarta dnia 2016/10/01. w Białymstoku pomiędzy: Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9,

UMOWA O KSZTAŁCENIE zawarta dnia 2016/10/01. w Białymstoku pomiędzy: Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9, UMOWA O KSZTAŁCENIE zawarta dnia 2016/10/01. w Białymstoku pomiędzy: Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9, 15-875 Białystok wpisaną pod pozycją 266 do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy DO-0130/97/2012 Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 161 Rektora UŚ z dnia 24 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie REGULAMIN ODPŁATNOŚCI za studia i inne formy kształcenia Rzeszów, październik 2017 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 576 Senatu UZ z dnia 25.05.2016 UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie TERMIN ZAPŁATY Kwota 30 wrzesień. 10 grudzień

Wyszczególnienie TERMIN ZAPŁATY Kwota 30 wrzesień. 10 grudzień Załącznik do Uchwały nr 1/3/2014 Zarządu Rzeczy Dobre Sp. z o.o. z dnia 31.03.2014 roku. REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MARKETINGU W CHRZANOWIE OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

na studia, b. wpisowe, o którym mowa w 8, wpłacane jednorazowo przy ubieganiu się

na studia, b. wpisowe, o którym mowa w 8, wpłacane jednorazowo przy ubieganiu się Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej z dnia 3 czerwca 2014 r. Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 57. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 57. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 czerwca 2010 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2014/2015 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r.

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r. Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

nazwa kierunku: nr kolejny kierunku: nazwa wydziału prowadzącego kierunek: .../.../..

nazwa kierunku: nr kolejny kierunku: nazwa wydziału prowadzącego kierunek: .../.../.. PWSZ - ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE ORAZ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. OBWIESZCZENIE Nr 2. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 9 lipca 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. OBWIESZCZENIE Nr 2. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 9 lipca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU OBWIESZCZENIE Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Wysokość opłat ustala Rektor UW.

1. Wysokość opłat ustala Rektor UW. Uchwała nr 16 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wysokości i regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Załącznik nr 1 do uchwały nr 329 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2016/2017 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w rekrutacji zimowej.

REGULAMIN OPŁAT NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w rekrutacji zimowej. REGULAMIN OPŁAT NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w rekrutacji zimowej. Opole 2012/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 420 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH

UCHWAŁA NR 420 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH UCHWAŁA NR 420 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie wysokości i regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: KANCLERZ. mgr Krzysztof Gawrecki. 1. Rektorat, 2. Dziekanat, 3. Kwestura, 4. Dział marketingu i informacji, 5. Dział IT.

Do wiadomości: KANCLERZ. mgr Krzysztof Gawrecki. 1. Rektorat, 2. Dziekanat, 3. Kwestura, 4. Dział marketingu i informacji, 5. Dział IT. Zarządzenie Kanclerza nr 4/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Gnieźnieńskiej Szkole WyŜszej Milenium 1. W nawiązaniu do Statutu Gnieźnieńskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 511/06/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2012 roku

Zarządzenie nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2012 roku Zarządzenie nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i studia niestacjonarne zaoczne

Bardziej szczegółowo

9. Odsetki ustawowe naliczane są od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty, nawet po skreśleniu z listy słuchaczy

9. Odsetki ustawowe naliczane są od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty, nawet po skreśleniu z listy słuchaczy Regulamin opłat związanych z przebiegiem nauki w Niepublicznym Studium Plastycznym -Aktywnym Studium Plastycznym Technik Teatralno-Filmowych w Warszawie 1 1. Kształcenie w Niepublicznym Studium Plastycznym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Rodzaje i zasady pobierania opłat

Rozdział I Rodzaje i zasady pobierania opłat Załącznik do Uchwały nr 16/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydanie dokumentów oraz tryb

Bardziej szczegółowo