Douglas W. Hubbard w Polsce Zaprezentuj firmę podczas tego wydarzenia!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Douglas W. Hubbard w Polsce Zaprezentuj firmę podczas tego wydarzenia!"

Transkrypt

1 Douglas W. Hubbard w Polsce Zaprezentuj firmę podczas tego wydarzenia! Pewność, że oferta Twojej firmy dotrze do: - zarządów spółek - dyrektorów finansowych - dyrektorów inwestycyjnych - risk menedżerów - analityków - controllerów sektory: - energetyka - sektor bankowy - sektor ubezpieczeniowy - fundusze inwestycyjne - farmacja - nowe technologie - FMCG - ochrona zdrowia - instytuty naukowe - przemysł ciężki czerwiec 2015

2 Douglas Douglas W. Hubbard W. Hubbard jest wynalazcą jest wynalazcą Ekonomii Ekonomii Informacji Informacji Stosowanej Stosowanej (Applied (Applied Information Information Econimics Econimics AIE) AIE) i założycielem i założycielem Hubbard Hubbard Secision Secision Research Research (HDR). (HDR). Jest autorem Jest autorem trzech trzech książek, książek, Pomiar Pomiar uniwersalny, uniwersalny, Odkrywanie Odkrywanie w biznesie w biznesie wartości wartości niematerialnych (wydanej (wydanej dwukrotnie dwukrotnie w Polsce), w Polsce), The Failure The Failure of Risk of Risk Management: Management: Why It's Why Broken It's Broken and How and to How Fix to It Fix It Pulse: Pulse: The New The Science New Science of Harnessing of Harnessing Internet Internet Buzz to Buzz Track to Track Threats Threats and Opportunities. and Opportunities. Książki Książki te zostały te zostały wydane wydane w pięciu w pięciu językach językach i rozeszły i rozeszły się w ponad się w ponad 100 tys. 100 egzemplarzy. tys. egzemplarzy. Douglas Douglas W. W. Hubbard Hubbard koncentruje koncentruje się na się zastosowaniu na zastosowaniu AIE do AIE rozwiązywania do rozwiązywania bieżących bieżących problemów, problemów, z którymi z którymi stykają stykają się w się swojej w swojej działalności działalności korporacje. korporacje. W ciągu W ciągu ostatnich ostatnich 19 lat 19 Hubbard lat Hubbard dokonał dokonał analizy analizy pod pod względem względem ryzyka ryzyka wielu wielu istotnych istotnych projektów, projektów, inwestycji inwestycji i innych i innych decyzji decyzji biznesowych. biznesowych. AIE pozwala AIE pozwala na praktyczne na praktyczne zastosowanie zastosowanie kilkunastu kilkunastu metod metod analizy analizy ilościowej, ilościowej, w tym w analizy tym analizy Bayesa, Bayesa, metody metody Monte Monte Carlo Carlo i wielu i wielu innych. innych. Douglas Douglas W. Hubbard W. Hubbard posiada posiada ponad ponad 25-letnie 25-letnie doświadczenie doświadczenie w zakresie w zakresie konsultingu konsultingu biznesowego biznesowego i analizy i analizy finansowej finansowej w tak w tak różnych różnych branżach branżach jak ubezpieczenia, jak ubezpieczenia, bankowość, bankowość, usługi usługi komunalne, komunalne, polityka, polityka, rozrywka, rozrywka, przemysł przemysł zbrojeniowy zbrojeniowy i wytwórczy. i wytwórczy. Niezależnie Niezależnie od wydawnictw od wydawnictw książkowych, książkowych, Douglas Douglas W. Hubbard W. Hubbard publikował publikował liczne liczne artykuły artykuły w CIO w Magazine, CIO Magazine, Information Information Week, Week, DBMS DBMS Magazine, Magazine, Architecture Architecture Boston, Boston, OR/MS OR/MS Today Today i Analytics i Analytics Magazine. Magazine. Opracowana Opracowana przez przez niego niego metodologia metodologia Ekonomii Ekonomii Informacji Informacji Stosowanej Stosowanej otrzymała otrzymała najwyższe najwyższe oceny oceny od The od Gartner The Gartner Group, Group, The Giga The Information Giga Information Group Group i Forrester i Forrester Research. Research. Jest Jest popularnym popularnym i i cenionymmówcą na konferencjach na konferencjach dotyczących dotyczących pomiarów pomiarów i ekonomii. i ekonomii. Zapraszamy do do współpracy firmy, firmy, które które będą będą chciały chciały zaprezentować swoją swoją ofertę ofertę podczas seminarium Douglasa W. W. Hubbard a W czerwcu W czerwcu 2015 r przyjedzie r. przyjedzie do Polski do Polski autor autor bestsellera bestsellera How How to Measure to Measure Anything: Anything: Finding Finding the Value the Value of Intangibles of Intangibles in Business, Business, najlepiej najlepiej sprzedającej sprzedającej się na się Amazon.com na Amazon.com książki książki z dziedziny z dziedziny matematyki matematyki w biznesie, w biznesie, wydanej wydanej również również dwukrotnie dwukrotnie w Polsce w Polsce pod tytułem pod tytułem Pomiar Pomiar uniwersalny. uniwersalny. Douglas Douglas poprowadzi poprowadzi w czerwcu w czerwcu br. w br. Warszawie w Warszawie całodniowe całodniowe seminarium seminarium do udziału do udziału w którym w którym zaprosimy zaprosimy ekspertów ekspertów zajmujących zajmujących się zarządzaniem się zarządzaniem ryzykiem, ryzykiem, analityków analityków a także a także menedżerów menedżerów z innych z innych pionów pionów zarządzania zarządzania organizacjami, organizacjami, bo wszyscy bo wszyscy stoją stoją przed przed wyzwaniem wyzwaniem zmierzenia zmierzenia ryzyka ryzyka podejmowanych przez przez siebie siebie decyzji! decyzji! Zapraszamy do do współpracy przy przy tym tym wydarzeniu!

3 Oferta współpracy seminarium: Douglas W. W. Hubbard Zakres Zakres świadczeń świadczeń Partner Partner strategiczny strategiczny Partner Partner Wystawca Wystawca Przed Przed seminarium: seminarium: Logo w Logo materiałach w materiałach reklamowych reklamowych seminarium: seminarium: na zaproszeniach na zaproszeniach skierowanych skierowanych do potencjalnych do potencjalnych uczestników uczestników (baza (baza Ilość logotypów Ilość logotypów w w jedno jedno z czterech z czterech potencjalnych potencjalnych odbiorców odbiorców maili: maili: ok. 10 ok. 000, 10 nie 000, licząc nie licząc mailingów mailingów Jedyne Jedyne wyróżnione wyróżnione grupie grupie bez bez partnerów). partnerów). Planowana Planowana jest 5 jest krotna 5 krotna wysyłka wysyłka i w pozostałych i w pozostałych materiałach materiałach w średniej w średniej grupie grupie ograniczeń ograniczeń reklamowych reklamowych seminarium seminarium ogłoszenia ogłoszenia u partnerów u partnerów medialnych medialnych na witrynie na witrynie internetowej internetowej seminarium seminarium Zaproszenia Zaproszenia na seminarium seminarium do dyspozycji do dyspozycji sponsora sponsora Zniżka Zniżka dla klientów dla klientów sponsora/partnera 20% 20% 15% 15% 10% 10% W trakcie W trakcie seminarium: seminarium: Otwarcie Otwarcie seminarium seminarium Zapętlona Zapętlona prezentacja prezentacja sponsora sponsora (ppt/flash) (ppt/flash) wyświetlana wyświetlana podczas podczas przerw przerw Banner, Banner, roll-up roll-up obok obok rejestracji rejestracji oraz na oraz sali na głównej sali głównej 3 sztuki 3 sztuki 2 sztuki 2 sztuki 1 sztuka 1 sztuka Prezentacja Prezentacja materiałów materiałów promocyjno-informacyjnych sponsora sponsora w strefie w strefie rejestracji rejestracji uczestników uczestników Zamieszczenie materiałów materiałów sponsora sponsora w pakiecie w pakiecie dla uczestników dla uczestników ( oddzielna ( oddzielna broszura/ulotka) 2 strony 2 strony miejsce miejsce Reklama Reklama w materiałach w materiałach konferencyjnych wybrane wybrane przez przez 1 strona 1 strona w środku w środku Sponsora Sponsora Po seminarium: Po seminarium: Lista uczestników Lista uczestników seminarium seminarium wraz z wraz danymi z danymi teleadresowymi Cena pakietu Cena pakietu zł VAT zł + VAT zł VAT zł + VAT zł VAT zł + VAT Jeśli Jeśli są są Państwo zainteresowani indywidualnym, prowadzonym przez przez Douglasa szkoleniem wewnętrznym zawierającym elementy konsultacji prosimy o o kontakt. Katarzyna Łasak Łasak tel: tel:

4 Douglas W. Hubbard w Polsce czerwiec 2015 r. W jaki sposób zmierzyć coś, co wydaje się być niemierzalne? W jaki sposób podmioty mogą podejmować świadome decyzje, monitorować wyniki lub zarządzać ryzykiem, gdy tak wiele niepewnych czynników wymyka się poza możliwości pomiaru? Podczas całodziennego seminarium Douglas W. Hubbard przedstawi praktyczne rozwiązania pomiaru niemierzalnych czynników, które występują w działalności organizacji. Opisze również jak korzystać z jego metody do pomiaru wszelkich zjawisk niematerialnych, myśleć o ryzyku jak aktuariusz i podejmować decyzje niosące ryzyko w oparciu o wskaźniki ilościowe, co jak udowodniono, wpływa pozytywnie na proces podejmowania decyzji. Zaproszenie do udziału w seminarium kierujemy do wszystkich osób, które zajmują się tworzeniem, przeglądem, realizacją projektów biznesowych i pomiarem efektywności działania. PROGRAM Ekonomia Informacji Stosowanej (AIE) Przedstawienie metod, które zgodnie z niezależnymi naukowymi pomiarami, pozwalają na poprawę jakości prognoz zarządczych i podejmowanych decyzji. Kluczową sprawą dla AIE jest sposób koncentrowania się analizy na pomiarach tych czynników, które mają znaczenie. AIE oblicza wartość informacji o czynnikach niepewnych w podejmowaniu decyzji i koncentruje się na obszarach, które mają największy wpływ na decyzje. Złudzenie niemierzalności Identyfikacja istotnych dla podejmowania decyzji czynników, które powszechnie są uważane za niematerialne lub niemierzalne. Sposób pomiaru zauważalnych a więc mierzalnych konsekwencji tych czynników przerwa na kawę Budowa modelu decyzyjnego w warunkach niepewności i wartość informacji Trudności i korzyści w procesie budowy modelu decyzyjnego w warunkach niepewności: Skuteczność stosowania w praktyce AIE w porównaniu z modelami deterministycznym i probabilistycznym Kluczowe wskaźniki uzyskane z Modelu probabilistycznego zastosowanie symulacji Monte Carlo z wyskalowanymi wartościami, Obliczenie wartości informacji i określenie poziomu akceptowalności ryzyka przerwa na obiad Wstęp do metod empirycznych Praktyczne przykłady i zastosowanie metod Ekonomii Informacji Stosowanej. Jak i kiedy stosować różne metody statystyczne takie jak losowe wyznaczanie próby w oparciu o wygodne arkusze Power tools przerwa na kawę Ćwiczenie z kalibracji Techniki wspierające subiektywną ocenę prawdopodobieństwa zdarzeń niepewnych i zakres wartości niepewnych. Przykłady pozwalające na doskonalenie techniki we własnym zakresie. PRESTIŻOWE KONFERENCJE WARSZATATY I SEMINARIA Pełna lista warsztatów na kontakt tel:

5 PRESTIŻOWE KONFERENCJE WARSZATATY I SEMINARIA PERSONALITIES Katarzyna Łasak Pl. Powstańców Warszawy Warszawa telefon: Personalities jest przedsięwzięciem zainicjowanym przez Katarzynę Łasak, reprezentującą piętnastoletnie doświadczenie na rynku prestiżowych konferencji i seminariów dla kadry zarządzającej. To boutique. Firma skoncentrowana na najciekawszych tematach indywidualnie adresowanych do wyjątkowych klientów. Ideą działania Personalities jest praca z Osobowościami, z którymi spotkania to inspiracja, motywacja i nowe wyzwania. To także radość przebywania pośród ludzi obdarzonych rozumem i wyobraźnią. Takie Osobowości są nie tylko prelegentami na konferencjach i innych spotkaniach biznesowych przez nas organizowanych, to także ich uczestnicy. Personalities organizuje wyspecjalizowane szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje podczas których wiedzę podnoszą eksperci. Również w formule in-house. Wspiera także firmy, instytucje i organizacje w przygotowaniu ich wydarzeń: poza dotarciem do najlepszych prelegentów na rynku nie tylko polskim, ale też międzynarodowym Personalities oferuje wsparcie w opracowaniu merytorycznej zawartości programu i audience building. Z uwagi na współpracę z wieloma ekspertami o wyspecjalizowanych kompetencjach Personalities przeprowadza też projekty rekrutacyjne.

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo