Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu"

Transkrypt

1 Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE LUB OTRZYMANIA NAGRODY NIE JEST WYMAGANY ZAKUP PROGRAMU. 1. CZAS TRWANIA KONKURSU: Konkurs trwa nieprzerwanie od godz czasu wschodnioamerykańskiego dnia 1 marca 2011 roku do godz czasu wschodnioamerykańskiego dnia 30 czerwca 2011 roku ( Czas trwania Konkursu ). Komputer sponsora stanowi oficjalne urządzenie pomiaru czasu w zakresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. 2. ZGODA NA STOSOWANIE SIĘ DO OFICJALNYCH ZASAD KONKURSU: Przystępując do Konkursu, Uczestnicy w pełni i bezwarunkowo akceptują oraz wyrażają zgodę na stosowanie się do niniejszych Oficjalnych zasad Konkursu oraz decyzji Sponsora, które są ostateczne i wiążące we wszystkich kwestiach dotyczących Konkursu. 3. WARUNKI KWALIFIKUJĄCE: Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich (które w dniu przystąpienia do Konkursu mają ukończone 18 lat) zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym zamieszkują. KONKURS JEST NIEWAŻNY W KANADYJSKIEJ PROWINCJI QUEBEC, W AMERYKAŃSKICH STANACH RHODE ISLAND, MAINE I FLORYDA, A TAKŻE W PORTORYKO ORAZ W MIEJSCACH, W KTÓRYCH ZABRANIAJĄ TEGO PRZEPISY, PRAWO LUB INNE POSTANOWIENIA. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy (w tym wszelkie osoby powiązane z działalnością przedsiębiorstwa), przedstawiciele i pełnomocnicy firmy Corel Corporation, jej spółek zależnych i stowarzyszonych (zwanych dalej firmą Corel lub Sponsorem ), a także osoby zarządzające Konkursem, partnerzy sponsorujący nagrody w Konkursie i/lub partnerzy promocji, jak również ich rodziny (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci i osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym). Konkurs podlega prawom, przepisom i regulacjom lokalnym, federalnym, prowincjonalnym, stanowym oraz krajowym. 4. SPONSOR: Sponsorem Konkursu jest firma Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, K1Z 8R7 Kanada. 5. ZASADY UCZESTNICTWA: Szczegóły dotyczące Konkursu można uzyskać na stronie rejestracji w witrynie Konkursu pod adresem ( Witryna ); Witryna (włącznie z wszelkimi innymi stronami docelowymi Konkursu) podlega niniejszym Oficjalnym zasadom Konkursu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między Oficjalnymi zasadami Konkursu a zawartością Witryny (lub dowolnej strony docelowej Konkursu) decydujące znaczenie mają Oficjalne zasady Konkursu. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w następujący sposób: a. PRZEZ INTERNET. Osoby kwalifikujące się do udziału w Konkursie mogą po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól w formularzu rejestracji w Konkursie i akceptacji Oficjalnych zasad Konkursu wysłać (klikając przycisk Prześlij) jeden (1) unikalny i oryginalny projekt konkursowy w danej kategorii oraz maksymalnie sześć (6) unikalnych i oryginalnych projektów na osobę i na adres e mail (w Czasie trwania Konkursu), stworzonych przez Uczestnika: (1) za pomocą bezpłatnej wersji próbnej programu CorelDRAW X5 lub Corel PHOTO PAINT X5 pobranej z Witryny bądź (2) za pomocą posiadanego przez Uczestnika programu CorelDRAW X5 lub Corel PHOTO PAINT X5, zakupionego w firmie Corel lub u jej autoryzowanego odsprzedawcy, w ramach jednej lub wszystkich wymienionych poniżej kategorii projektów: i. Reklama/marketing ii. Znaki/nagrody/personalizacja iii. Grafika na pojazdach iv. Wyroby tekstylne/projektowanie odzieży v. Ilustracje i prace artystyczne vi. Kampania reklamowa CorelDRAW Wszystkie oryginalne projekty konkursowe mogą mieć maksymalny rozmiar 50 MB. Należy je przesyłać w formacie.cdr (plik wektorowy lub mapa bitowa CorelDRAW ) lub.cpt (plik Corel PHOTO PAINT ) z wszystkimi czcionkami (w projekcie) przekształconymi na krzywe. Wszystkie projekty konkursowe będą otwierane przez Sponsora za pomocą programu CorelDRAW Graphics Suite X5. Jeśli Uczestnik prześle większą liczbę projektów konkursowych niż dozwolona dla danej kategorii, Sponsor, według własnego uznania, dopuści do udziału w Konkursie pierwszy projekt przesłany w Czasie trwania Konkursu w takiej kategorii, natomiast dodatkowe projekty zostaną zdyskwalifikowane. Sponsor nie zakwalifikuje do udziału w Konkursie żadnych projektów, które zostały wcześniej przesłane w ramach innych konkursów projektowych firmy Corel. Wszystkie projekty muszą być unikalne, a ich jedynym twórcą może być Uczestnik Konkursu. Wszystkie projekty zgłoszeniowe stają się wyłączną własnością Sponsora. Żaden z nich nie zostanie zwrócony i w przypadku

2 żadnego nie zostaną uznane prawa autorskie Uczestnika. Wszelkie próby podejmowane przez dowolnego Uczestnika bądź osobę występującą w jego imieniu w celu zakwalifikowania się do Konkursu lub głosowania w Konkursie (o ile dotyczy to niniejszego Konkursu) za pomocą zrobotyzowanych, powtarzalnych, automatycznych lub zaprogramowanych metod bądź agentów do zgłaszania uczestnictwa w Konkursie (np. usług zgłaszania uczestnictwa w Konkursie), a także z wykorzystaniem kilku lub różnych adresów fizycznych, adresów e mail, tożsamości, danych rejestracyjnych i identyfikatorów logowania oraz innych metod spowodują unieważnienie projektów konkursowych takiego Uczestnika, a Uczestnik ten może zostać zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie i wszelkich innych promocjach Sponsora, według uznania Sponsora. Oprócz powyższych postanowień, o ile w Konkursie przewidywane jest głosowanie, żadna osoba nie może oddać głosu na mocy pełnomocnictwa. Dowód wysłania lub zgłoszenia nie będzie traktowany jako dowód przyjęcia projektu konkursowego przez Sponsora. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za projekty zagubione, opóźnione, niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieczytelne, przesłane pod nieprawidłowy adres lub wymagające dopłaty pocztowej (o ile nie zabraniają tego lokalne przepisy prawa). Projekty te zostaną zdyskwalifikowane z udziału w Konkursie. Projekty konkursowe niezgodne z instrukcjami podanymi w Witrynie, naruszające jakiekolwiek warunki, części lub postanowienia Oficjalnych zasad Konkursu bądź zawierające nieoryginalny materiał zostaną zdyskwalifikowane według uznania Sponsora. Projekty kwalifikujące się do udziału w Konkursie, otrzymane przez Sponsora w Czasie trwania Konkursu, zostaną zebrane i połączone. W każdej kategorii przewiduje się maksymalnie czterech (4) zwycięzców, o ile zgłoszone zostały projekty ucznia szkoły średniej lub studenta szkoły wyższej; jeśli nie zostały zgłoszone tego typu projekty w każdej kategorii, wówczas przewiduje się maksymalnie trzech (3) zwycięzców w każdej kategorii, a w wyniku oceny połączonych projektów zostanie wyłoniony jeden (1) zdobywca nagrody głównej. Uczestnicy, którzy przesłali oryginalny projekt konkursowy wykonany w programie CorelDRAW X5 lub Corel PHOTO PAINT X5 zgodnie z niniejszymi Oficjalnymi zasadami Konkursu, zostaną zakwalifikowani do Konkursu w kategoriach określonych w części 7 poniżej. 6. KRYTERIA OCENY I PRZYZNANIE NAGRÓD: a. W dniu 31 sierpnia 2011 r. lub w zbliżonym terminie komisja sędziowska, której skład zostanie określony przez Sponsora, wyłoni zwycięzców spośród wszystkich Uczestników, którzy przesłali projekty konkursowe w Czasie trwania Konkursu. Komisja sędziowska przyzna nagrodę jednemu (1) zwycięzcy w każdej kategorii za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Nagrodzonych zostanie łącznie osiemnastu (18) Uczestników. Z grupy kandydatów do pierwszego miejsca (w każdej z sześciu (6) kategorii) komisja sędziowska wyłoni jednego (1) zdobywcę nagrody głównej. Oprócz powyższych postanowień, unikalne i oryginalne projekty konkursowe przedstawione przez Uczestników będących uczniami szkoły średniej lub studentami szkoły wyższej (np. college'u, uniwersytetu lub szkoły zawodowej) w Czasie trwania Konkursu będą rywalizować o nagrodę Najlepszy projekt studencki w każdej z sześciu (6) kategorii Konkursu pod warunkiem, że zostały zgłoszone i zakwalifikowane tego typu projekty studenckie. Aby móc ubiegać się o nagrodę Najlepszy projekt studencki, Uczestnicy muszą przedstawić odpowiednie zaświadczenie o pobieraniu nauki w wymienionych wyżej instytucjach oświatowych. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna w odniesieniu do niniejszego Konkursu. b. W stosownych przypadkach zwycięzcy zostaną zobowiązani do podpisania i zwrotu, w ciągu dwudziestu jeden (21) dni od daty powiadomienia (o ile Sponsor nie określi innego terminu w powiadomieniu), oświadczenia o spełnieniu warunków Konkursu i zrzeczeniu się roszczeń/zgody na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej (wymagane w przypadku zwycięzców, o ile nie zabraniają tego stosowne przepisy prawa) w celu odebrania nagrody, a także do spełnienia wszelkich innych wymogów określonych przez Sponsora. Brak odpowiedzi zwycięzcy, zwrot powiadomienia o wygranej bądź niepodpisanie i niezwrócenie przez zwycięzcę oświadczenia o spełnieniu warunków Konkursu i/lub zrzeczeniu się roszczeń/zgody na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej w wymaganym terminie spowoduje, według uznania Sponsora, utratę praw danego zwycięzcy do nagrody i jego dyskwalifikację. W przypadku dyskwalifikacji zwycięzcy z dowolnej przyczyny Sponsor może wybrać maksymalnie trzech (3) innych zwycięzców (jeśli czas na to pozwoli) w drodze losowania (bądź inną metodą określoną przez Sponsora) spośród wszystkich pozostałych Uczestników zakwalifikowanych do konkursu. Jeśli inni zwycięzcy zostaną zdyskwalifikowani w dowolnej kategorii nagród, nie zostanie przeprowadzone kolejne losowanie, a nagroda bądź nagrody nie zostaną przyznane. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej, według uznania Sponsora, pocztą, drogą telefoniczną i/lub elektroniczną w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty 31 sierpnia 2011 r. Informacje o zwycięzcach zostaną także podane w Witrynie Konkursu. Zastąpienie, wymiana, sprzedaż bądź przeniesienie jakiejkolwiek nagrody przez zwycięzcę nie jest dozwolone. Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody inną o wartości równoważnej lub większej, według własnego uznania. Nagroda zostanie przesłana w ciągu dziesięciu (10) tygodni. 7. RODZAJE NAGRÓD I SZANSA NA WYGRANĄ: Ważne prace projektowe, zgodne z postanowieniami części 5, mają szansę na zdobycie nagród wymienionych w niniejszej części. Szanse wygrania określonej nagrody zależą od liczby

3 otrzymanych prac projektowych, spełniających wymagania konkursowe. Wartość nagród, zgodnie z postanowieniami części 6, podawana jest w dolarach amerykańskich (USD). Nagrody przyznawane są w poszczególnych kategoriach w następujący sposób: a. Kategoria Reklama/materiały marketingowe i. Pakiet nagród za zajęcie pierwszego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć (3696) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program Corel Painter ; jedno (1) urządzenie Apple ipad z 64 GB pamięci i obsługą sieci Wi Fi; jeden (1) aparat cyfrowy Canon T2i; jeden (1) ploter tnący Roland Stika SV 15; jeden (1) zewnętrzny dysk twardy Seagate 2 TB; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick oraz jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. ii. Pakiet nagród za zajęcie drugiego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem (2187) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) ploter tnący Roland Stika SV 12; jeden (1) program Corel Painter ; jeden (1) aparat cyfrowy Canon PowerShot S95; jeden (1) zewnętrzny dysk twardy Seagate 2 TB; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick oraz jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. b. Kategoria Promocyjne przedmioty/nagrody/personalizacja i. Pakiet nagród za zajęcie pierwszego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden (5151) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jedno (1) urządzenie Apple ipad z 64 GB pamięci i obsługą sieci Wi Fi; jeden (1) aparat cyfrowy Canon T2i; jeden (1) program Wilcom DecoStudio e2 GOLD; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. ii. Pakiet nagród za zajęcie drugiego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem (2927) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program Corel Painter ; jeden (1) program Wilcom DecoStudio e2; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5.

4 c. Kategoria Grafika na pojazdach i. Pakiet nagród za zajęcie pierwszego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: cztery tysiące sto czterdzieści osiem (4148) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jedno (1) urządzenie Apple ipad z 64 GB pamięci i obsługą sieci Wi Fi; jeden (1) aparat cyfrowy Canon T2i; jeden (1) program Digital Art Solutions Graphics Studio Volume 1; jeden (1) program CoCut Pro; jeden (1) program DigitalDesignWare Pro Vehicle Outline D; jeden (1) pakiet oprogramowania DigitalDesignWare Print n Wrap; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. ii. Pakiet nagród za zajęcie drugiego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt (2650) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) aparat cyfrowy Canon PowerShot S95; jeden (1) program Digital Art Solutions Graphics Studio Volume 2; jeden (1) program CoCut Pro; jeden (1) program DigitalDesignWare Pro Vehicle Outline D; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. iii. Pakiet nagród za zajęcie trzeciego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: tysiąc dwieście pięćdziesiąt trzy (1253) dolary) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program CoCut Pro; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. d. Kategoria Wyroby tekstylne/projektowanie odzieży i. Pakiet nagród za zajęcie pierwszego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden (7151) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jedno (1) urządzenie Apple ipad z 64 GB pamięci i obsługą sieci Wi Fi; jeden (1) aparat cyfrowy Canon T2i; jeden (1) program Wilcom EmbroideryStudio e2 Level 1; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. ii. Pakiet nagród za zajęcie drugiego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć (2246) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) aparat cyfrowy Canon PowerShot S95; jeden (1) program Digital Art Solutions Smart Designer; 6 miesięczną subskrypcję Wilcom DecoNetwork (nie zawiera opłat za transakcje); jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5.

5 e. Kategoria Ogólne ilustracje/prace artystyczne i. Pakiet nagród za zajęcie pierwszego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden (3351) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program Corel Painter ; jedno (1) urządzenie Apple ipad z 64 GB pamięci i obsługą sieci Wi Fi; jeden (1) aparat cyfrowy Canon T2i; jeden (1) laptop HP Pavilion seria DV; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick oraz jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. ii. Pakiet nagród za zajęcie drugiego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: dwa tysiące dwieście dwadzieścia (2220) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program Corel Painter ; jeden (1) aparat cyfrowy Canon PowerShot S95; jedną (1) kamerę o wysokiej rozdzielczości Canon Vixia serii HF; jeden (1) tablet Wacom Intuos4 Medium (6x8); jeden (1) zewnętrzny dysk twardy Seagate 2 TB; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick oraz jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. f. Kategoria Kampania marketingowa CorelDRAW i. Pakiet nagród za zajęcie pierwszego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden (3351) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program Corel Painter ; jedno (1) urządzenie Apple ipad z 64 GB pamięci i obsługą sieci Wi Fi; jeden (1) aparat cyfrowy Canon T2i; jeden (1) laptop HP Pavilion seria DV; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick oraz jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. ii. Pakiet nagród za zajęcie drugiego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: dwa tysiące dwieście dwadzieścia (2220) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program Corel Painter ; jeden (1) aparat cyfrowy Canon PowerShot S95; jedną (1) kamerę o wysokiej rozdzielczości Canon Vixia serii HF; jeden (1) tablet Wacom Intuos4 Medium (6x8); jeden (1) zewnętrzny dysk twardy Seagate 2 TB; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick oraz jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5.

6 g. Nagroda główna w Międzynarodowym Konkursie Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 (przybliżona wartość detaliczna: trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć (13 495) dolarów) obejmuje: jeden (1) ploter Roland VersaCAMM SP 300i. 8. ZGODA NA PODANIE DANYCH OSOBOWYCH DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ: Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH ZABRANIAJĄ TEGO PRZEPISY PRAWA, UCZESTNICTWO W NINIEJSZYM KONKURSIE OZNACZA ZGODĘ OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W KONKURSIE NA WYKORZYSTANIE PRZEZ SPONSORA, JEGO PARTNERÓW SPONSORUJĄCYCH NAGRODY W KONKURSIE I/LUB PARTNERÓW PROMOCJI JEJ IMIENIA I NAZWISKA, PODOBIZNY, MIASTA, STANU/PROWINCJI I KRAJU ZAMIESZKANIA DO CELÓW PROMOCYJNYCH W DOWOLNYCH MEDIACH BEZ DALSZEGO WYNAGRODZENIA. W MIEJSCACH, GDZIE ZEZWALA NA TO PRAWO, ZWYCIĘZCA MOŻE UNIEWAŻNIĆ TAKĄ ZGODĘ W DOWOLNYM MOMENCIE, WYSYŁAJĄC WIADOMOŚĆ E MAIL NA ADRES I OKREŚLAJĄC W JEJ TREŚCI, ŻE UNIEWAŻNIA ZGODĘ NA PODANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ. Informacje zebrane od Uczestników podlegają obowiązującym w firmie Corel zasadom ochrony prywatności, dostępnym pod adresem 9. LISTA ZWYCIĘZCÓW: Lista zwycięzców wraz z nagrodzonymi projektami graficznymi zostanie opublikowana na stronie oraz w Witrynie Konkursu. Aby uzyskać kopię Oficjalnych zasad Konkursu bądź kopię listy zwycięzców, prosimy przesłać zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem na adres 2011 CorelDRAW International Design Contest c/o Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario K1Z 8R7 Kanada lub przesłać prośbę drogą elektroniczną na adres najpóźniej do dnia 15 września 2011 r. Na przedniej stronie koperty zwrotnej bądź w treści wiadomości e mail należy zaznaczyć, jakiego dokumentu dotyczy prośba (np. Official Rules (Oficjalne zasady Konkursu) lub Winners List (Lista zwycięzców)). Mieszkańcy amerykańskiego stanu Vermont (i mieszkańcy innych krajów, w których lokalne przepisy prawa zwalniają z obowiązku uiszczenia opłaty pocztowej w przypadku koperty zwrotnej) nie muszą dołączać znaczka do koperty zwrotnej w przypadku prośby o przesłanie kopii Oficjalnych zasad Konkursu. 10. POTWIERDZENIA UCZESTNIKA; LICENCJE ZWIĄZANE Z PRZESŁANYMI PROJEKTAMI GRAFICZNYMI: a. UCZESTNIK KONKURSU OŚWIADCZA I POTWIERDZA, ŻE POSIADA WSZELKIE PRAWA, TYTUŁY I KORZYŚCI DO PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, OBRAZÓW CYFROWYCH, PRAC ARTYSTYCZNYCH, ILUSTRACJI, ZDJĘĆ, ZNAKÓW GRAFICZNYCH I INNYCH OBRAZÓW, ZRZUTÓW EKRANOWYCH, PLIKÓW CYFROWYCH LUB TEKSTU (ZWANYCH ŁĄCZNIE MATERIAŁAMI CYFROWYMI ) PRZESŁANYCH FIRMIE COREL W RAMACH KONKURSU, A PONADTO OŚWIADCZA I POTWIERDZA, ŻE POSIADA PRAWO DO PRZEKAZANIA PRAW LICENCYJNYCH DO MATERIAŁÓW CYFROWYCH PRZYZNAWANYCH W TEJ CZĘŚCI FIRMIE COREL. UCZESTNIK KONKURSU RÓWNIEŻ OŚWIADCZA I POTWIERDZA, ŻE ŻADNA Z CZĘŚCI MATERIAŁÓW CYFROWYCH NIE WYKORZYSTUJE, KOPIUJE LUB DZIAŁA NA NIEKORZYŚĆ PRAC OBJĘTYCH PRAWAMI AUTORSKIMI LUB ZNAKAMI TOWAROWYMI OSÓB TRZECICH ORAZ ŻE W ZWIĄZKU Z POWSTANIEM, KOPIOWANIEM, ROZPOWSZECHNIANIEM BĄDŹ UDZIELANIEM LICENCJI NA MATERIAŁY CYFROWE ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE UCZESTNIKOWI ANI OSOBOM TRZECIM NIE JEST NALEŻNE ŻADNE WYNAGRODZENIE ANI OPŁATY LICENCYJNE. b. FIRMA COREL I UCZESTNIK KONKURSU PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE POZA WYŻEJ PRZYZNANYM FIRMIE COREL PRAWEM, WSZYSTKIE PRAWA, TYTUŁY I KORZYŚCI, W TYM PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO MATERIAŁÓW CYFROWYCH, POZOSTAJĄ PRZEZ CAŁY CZAS WŁASNOŚCIĄ UCZESTNIKA, A UCZESTNIK KONKURSU UDZIELA NINIEJSZYM FIRMIE COREL NIEODWOŁALNEGO, NIEPRZERWANEGO, NIEWYŁĄCZNEGO, WOLNEGO OD OPŁAT LICENCYJNYCH PRAWA DO UŻYWANIA, PONOWNEGO UŻYWANIA, MODYFIKOWANIA ROZMIARU, POWIELANIA, PUBLIKOWANIA, WYŚWIETLANIA, ROZPOWSZECHNIANIA I/LUB PRZEKAZYWANIA W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB REPRODUKCJI MATERIAŁÓW CYFROWYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ DANEGO UCZESTNIKA W KONKURSIE ORAZ JAKICHKOLWIEK ZDJĘĆ, PODOBIZN, OBRAZÓW, ODWZOROWAŃ, NEGATYWÓW, PRZEŹROCZY, MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH, INFORMACJI CYFROWYCH LUB ZNAKÓW, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI (ZBIORCZO: ODWZOROWANIE ), Z OPISEM LUB BEZ, W DOWOLNYCH CELACH, W TYM MIĘDZY INNYMI REKLAMOWYCH, HANDLOWYCH, WYŚWIETLANIA NA TARGACH I WYSTAWACH ORAZ UŻYTKU EDYTORSKIEGO, NA WSZYSTKICH OBSZARACH, NIEPRZERWANIE, W DOWOLNY SPOSÓB I ZA POMOCĄ DOWOLNYCH NOŚNIKÓW, W TYM OBRAZÓW GENEROWANYCH ELEKTRONICZNIE ORAZ WSZELKICH INNYCH NOŚNIKÓW, ZNANYCH LUB NIEZNANYCH, BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ. PONADTO UCZESTNIK PRZYZNAJE NINIEJSZYM FIRMIE COREL NIEODWOŁALNE I NIEPRZERWANE PRAWO DO WYDAWANIA PODLICENCJI OSOBOM TRZECIM NA WSZYSTKIE POWYŻEJ WYMIENIONE PRAWA I LICENCJE ZWIĄZANE Z ODWZOROWANIEM MATERIAŁÓW CYFROWYCH. c. UCZESTNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK PRAW DO WGLĄDU I AKCEPTACJI GOTOWEGO PRODUKTU LUB KOPII, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ UŻYTE W POWIĄZANIU Z ODWZOROWANIEM MATERIAŁÓW CYFROWYCH I/LUB CELEM, DO KTÓREGO PRODUKT LUB KOPIA MOGŁYBY BYĆ PRZEZNACZONE. UCZESTNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ OSOBISTYCH PRAW AUTORSKICH W ZWIĄZKU Z ODWZOROWANIEM MATERIAŁÓW CYFROWYCH NA RZECZ FIRMY COREL, W TYM PRAWA DO STAWIANIA OGRANICZEŃ LUB WYSUWANIA ROSZCZEŃ W

7 ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK ZNIEKSZTAŁCENIEM, USZKODZENIEM LUB INNYMI MODYFIKACJAMI ODWZOROWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH BĄDŹ JAKIEJKOLWIEK JEGO CZĘŚCI, PRAWA DO BYCIA KOJARZONYM Z ODWZOROWANIEM MATERIAŁÓW CYFROWYCH, PRAWA DO OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA, POWIELANIA, ZNIEKSZTAŁCENIA LUB INNYCH MODYFIKACJI ODWZOROWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK PRODUKTEM LUB USŁUGĄ. UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ NINIEJSZYM ZWOLNIĆ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ WYSTĘPOWAĆ W OBRONIE, PRZEJĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC JAKIEGOKOLWIEK POWÓDZTWA I NIE WYSTĘPOWAĆ Z POWÓDZTWEM WOBEC FIRMY COREL, JEJ DYSTRYBUTORÓW ORAZ SUBLICENCJODAWCÓW Z POWODU PONIESIENIA JAKICHKOLWIEK STRAT, USZKODZEŃ, KOSZTÓW, WYDATKÓW ORAZ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, MOŻLIWYCH DO PRZEWIDZENIA LUB NIE, POWIĄZANYCH Z ARTYSTYCZNYM WYKORZYSTANIEM ODWZOROWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH. UCZESTNIK NINIEJSZYM OŚWIADCZA, ŻE JEST TWÓRCĄ I JEDYNYM WŁAŚCICIELEM ODWZOROWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH ORAZ POSIADA DO NIEGO WSZELKIE PRAWA, TYTUŁY I KORZYŚCI; OŚWIADCZA, ŻE JEST PEŁNOLETNI (W DNIU PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU MA UKOŃCZONE 18 LAT) ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJU, W KTÓRYM ZAMIESZKUJE, I MA PRAWO DO POSIADANIA, ZRZECZENIA SIĘ I SCEDOWANIA PRAW ZRZECZONYCH I SCEDOWANYCH. UCZESTNIK POTWIERDZA, ŻE POSIADA WYMAGANĄ UMOWĘ OKREŚLAJĄCĄ PRAWO DO WYKONANIA I SPOSOBU WYKORZYSTANIA ZDJĘĆ OBIEKTU, MODELU CZY WIZERUNKU POTRZEBNĄ DO UTWORZENIA ODWZOROWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH, I PRZEDSTAWI PODPISANĄ KOPIĘ TAKIEJ UMOWY FIRMIE COREL. FIRMA COREL ZAPEWNI ODPOWIEDNIE UZNANIE AUTORSTWA UCZESTNIKA W ZWIĄZKU Z ODWZOROWANIEM MATERIAŁÓW CYFROWYCH (W FORMIE IMIENIA I NAZWISKA UCZESTNIKA (A TAKŻE ADRESU URL, JEŻELI DOTYCZY, O ILE UCZESTNIK NIE OKREŚLI INACZEJ I NIE POWIADOMI O TYM FIRMY COREL)) W MIEJSCU, W KTÓRYM FIRMA COREL SKŁADA UZNANIA DLA INNYCH OSÓB TRZECICH ORAZ W TAKI SPOSÓB I W TAKIEJ FORMIE, KTÓRA ZWYKLE JEST PRZEZ FIRMĘ COREL STOSOWANA W ODNIESIENIU DO INFORMACJI O AUTORSTWIE LUB INNYCH UZNAŃ. FIRMA COREL NIE SPRZEDA OTRZYMANEGO OD UCZESTNIKA W KONKURSIE ODWZOROWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH JAKO SAMODZIELNEGO PRODUKTU. 11. WARUNKI OGÓLNE: Konkurs jest prowadzony w języku angielskim. Jeśli Sponsor udostępnił przetłumaczoną wersję Oficjalnych zasad Konkursu, tłumaczenie takie zostało przygotowane wyłącznie z myślą o wygodzie Uczestników, natomiast prawnie wiążąca jest jedynie angielska wersja językowa dokumentu. W przypadku rozbieżności między tłumaczeniem a oryginałem decydująca będzie wersja angielska dokumentu. W przypadku gdy działanie, bezpieczeństwo lub zarządzanie Konkursem zostaną zakłócone w jakikolwiek sposób i z dowolnej przyczyny, w tym w wyniku nadużycia, ataku wirusów lub innych problemów technicznych, Sponsor może, według własnego uznania: (a) zawiesić Konkurs w celu rozwiązania problemu, a następnie wznowić go w sposób najlepiej odzwierciedlający postanowienia Oficjalnych zasad Konkursu; (b) anulować Konkurs i wybrać zwycięzców w drodze losowania spośród wszystkich Uczestników zakwalifikowanych do Konkursu, którzy przesłali zgłoszenie przed wystąpieniem zakłócenia, lub (c) anulować Konkurs bez wyłonienia zwycięzcy. W przypadku sporu związanego z identyfikacją tożsamości Uczestnika, który dokonał zgłoszenia przez Internet, za uczestnika uznawany będzie autoryzowany posiadacz konta e mail, z którego wysłano zgłoszenie. Autoryzowany posiadacz konta to osoba fizyczna, której adres e mail został przypisany przez dostawcę usług internetowych, dostawcę usługi online lub inną organizację odpowiedzialną za przydzielanie adresów e mail w domenie powiązanej ze zgłoszonym adresem. Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do dyskwalifikacji dowolnej osoby i/lub Uczestnika, który naruszył regulamin składania zgłoszeń lub przebieg Konkursu bądź który narusza postanowienia Oficjalnych zasad Konkursu lub warunków innych promocji, w sposób nieuczciwy bądź zakłócający ich przebieg, lub którego projekt konkursowy prezentuje nieodpowiednie treści, nagość, nieprzyzwoite akty, zażywanie narkotyków, działania niezgodne z prawem czy obsceniczne gesty bądź sytuacje. Wszystkie projekty graficzne, według uznania Sponsora, muszą nadawać się do publicznej prezentacji. Wszelkie próby podjęte przez dowolną osobę w celu zakłócenia przebiegu dowolnej części Konkursu mogą stanowić naruszenie przepisów prawa karnego bądź cywilnego, a w przypadku dokonania takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od takiej osoby w maksymalnym zakresie przewidzianym przez prawo. Nieegzekwowanie przez Sponsora realizacji jakiegokolwiek warunku, części bądź postanowienia Oficjalnych zasad Konkursu nie oznacza jego rezygnacji z tego typu warunków, części bądź postanowień. 12. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI: Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH ZABRANIAJĄ TEGO PRZEPISY PRAWA, BIORĄC UDZIAŁ W NINIEJSZYM KONKURSIE, UCZESTNICY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ ZWOLNIĆ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI, WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC JAKIEGOKOLWIEK POWÓDZTWA I NIE WYSTĘPOWAĆ Z POWÓDZTWEM, ROSZCZENIAMI LUB POSTĘPOWANIEM PRAWNYM (W TYM M.IN. POTENCJALNYMI ZARZUTAMI NARUSZENIA PRAW STRONY TRZECIEJ BĄDŹ ZARZUTAMI NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA) PRZECIWKO FIRMIE COREL CORPORATION, JEJ SPÓŁKOM ZALEŻNYM I STOWARZYSZONYM, PARTNEROM PROMOCJI, PARTNEROM SPONSORUJĄCYM NAGRODY, DOSTAWCOM ORAZ ICH ODPOWIEDNIM AGENTOM I AGENCJOM, KIEROWNICTWU, ZARZĄDOWI I PRACOWNIKOM ( STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ) W ZWIĄZKU Z WZIĘCIEM UDZIAŁU W KONKURSIE LUB OTRZYMANIEM BĄDŹ KORZYSTANIEM Z JAKIEJKOLWIEK NAGRODY, W TYM M.IN. W ZWIĄZKU Z: (A) NIEUPOWAŻNIONĄ INGERENCJĄ

8 OSÓB W KONKURSIE; (B) AWARIAMI NATURY TECHNICZNEJ ZWIĄZANYMI Z KOMPUTERAMI, SERWERAMI, DOSTAWCAMI BĄDŹ LINIAMI TELEFONICZNYMI I INTERNETOWYMI; (C) BŁĘDAMI W DRUKU; (D) BŁĘDAMI W ZARZĄDZANIU KONKURSEM LUB PRZETWARZANIU ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH; (E) OPÓŹNIONYMI, ZAGUBIONYMI BĄDŹ NIEMOŻLIWYMI DO DOSTARCZENIA ZGŁOSZENIAMI PRZESŁANYMI POCZTĄ BĄDŹ W POSTACI WIADOMOŚCI E MAIL LUB (F) OBRAŻENIAMI BĄDŹ SZKODAMI OSOBOWYMI I MAJĄTKOWYMI, KTÓRYCH PRZYCZYNĄ, BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, MOŻE BYĆ WZIĘCIE UDZIAŁU W NINIEJSZYM KONKURSIE LUB PRZYJĘCIE JAKIEJKOLWIEK NAGRODY. PONADTO UCZESTNIK POTWIERDZA, ŻE W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK POSTĘPOWANIA PRAWNEGO ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON ZWOLNIONYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDZIE OGRANICZONY DO ZWRÓCENIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁOSZENIEM UDZIAŁU I UCZESTNICTWEM W KONKURSIE, A STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYM WYPADKU NIE PONIOSĄ KOSZTÓW OPŁAT ADWOKACKICH. UCZESTNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO WYSUWANIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, W TYM M.IN. Z TYTUŁU PONIESIENIA STRAT MORALNYCH, SZKÓD WTÓRNYCH, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH (Z WYJĄTKIEM FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW), A TAKŻE WSZELKICH PRAW DO ZWIELOKROTNIENIA BĄDŹ W INNY SPOSÓB ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI ODSZKODOWANIA. W PRZYPADKU POTWIERDZENIA, ŻE Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY PROJEKT KONKURSOWY UCZESTNIKA ZOSTAŁ USUNIĘTY, ZAGUBIONY, ZNISZCZONY LUB USZKODZONY, JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM DLA UCZESTNIKA BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA INNEGO PROJEKTU W KONKURSIE; JEŚLI ZGŁOSZENIE TAKIE NIE JEST MOŻLIWE Z POWODU ZAPRZESTANIA ORGANIZACJI KONKURSU Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY, SPONSOR, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, MOŻE PODJĄĆ DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU LOSOWANIA SPOŚRÓD WSZYSTKICH ZAKWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW OTRZYMANYCH PRZED DATĄ ZAPRZESTANIA ORGANIZACJI KONKURSU WE WSZYSTKICH KATEGORIACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. LICZBA PRZYZNANYCH W TAKIM LOSOWANIU NAGRÓD NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. W PRZYPADKU GDY Z PRZYCZYN PRODUKCYJNYCH, TECHNICZNYCH, PROGRAMISTYCZNYCH, ZWIĄZANYCH Z UDOSTĘPNIANIEM DANYCH DO POBRANIA I WSZELKICH INNYCH WYSUWANYCH JEST WIĘCEJ ROSZCZEŃ W ODNIESIENIU DO LICZBY NAGRÓD, SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZYZNANIA JEDYNIE OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE LICZBY NAGRÓD I WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW W DRODZE LOSOWANIA SPOŚRÓD WSZYSTKICH ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW, KTÓRZY NIE OTRZYMALI NAGRODY. 13. INFORMACJE PODATKOWE: Sponsor lub wyznaczony przez niego agent może wydać formularz podatkowy w przypadku wszelkich nagród o wartości wynoszącej co najmniej sześćset dolarów (600,00 USD). Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, ZWYCIĘZCY PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE PODATKI I OPŁATY ZWIĄZANE Z OTRZYMANIEM NAGRODY I/LUB KORZYSTANIEM Z NIEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY UZYSKAJĄ FORMULARZ PODATKOWY OD SPONSORA LUB WYZNACZONEGO PRZEZ NIEGO AGENTA. 14. SPORY: Uczestnik zgadza się, że: (i) wszelkie spory, roszczenia i postępowania prawne wynikłe lub mające związek z uczestnictwem w niniejszym Konkursie, jak również z wszelkimi przyznanymi nagrodami, rozpatrywane będą indywidualnie, bez wykorzystania jakiejkolwiek formy powództwa grupowego oraz wyłącznie przez sądy prowincji Ontario w Kanadzie oraz (ii) wszelkie roszczenia, werdykty oraz decyzje ograniczone będą do wartości faktycznie poniesionych kosztów, w tym kosztów powiązanych z wzięciem udziału w niniejszym Konkursie, lecz nie w przypadku poniesienia opłat adwokackich. Wszelkie problemy i zapytania dotyczące ważności, interpretacji oraz wykonalności Oficjalnych zasad Konkursu lub praw i zobowiązań Uczestników oraz Sponsora w powiązaniu z zasadami Konkursu będą rozpatrywane i interpretowane zgodnie z prawem kanadyjskiej prowincji Ontario, bez uwzględnienia jakiegokolwiek konfliktu przepisów (w jurysdykcji prowincji Ontario lub jakiejkolwiek innej), który powodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji niż jurysdykcja kanadyjskiej prowincji Ontario Corel Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Corel i wszystkie produkty firmy Corel są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Corel Corporation i/lub jej spółek zależnych w Kanadzie, USA i innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy i/lub produkty wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność odpowiednich podmiotów.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ LUB MULTIMEDIALNĄ CO ZNACZY ŻYĆ ZDROWO I SPORTOWO?

REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ LUB MULTIMEDIALNĄ CO ZNACZY ŻYĆ ZDROWO I SPORTOWO? REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ LUB MULTIMEDIALNĄ CO ZNACZY ŻYĆ ZDROWO I SPORTOWO? 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na najlepszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie.

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. Regulamin I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. 1.Organizator i czas trwania konkursu 1.1 Organizatorem I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

LEGO Technic Buduj cyfrowo! Ogólne warunki i postanowienia dotyczące konkursu

LEGO Technic Buduj cyfrowo! Ogólne warunki i postanowienia dotyczące konkursu Buduj cyfrowo! Warunki i postanowienia LEGO Technic Buduj cyfrowo! Ogólne warunki i postanowienia dotyczące konkursu Należy pamiętać, że wszyscy uczestnicy dowolnego konkursu internetowego muszą przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Fotograficznego Natura i postęp razem czy osobno?

Regulamin. Konkursu Fotograficznego Natura i postęp razem czy osobno? Regulamin Konkursu Fotograficznego Natura i postęp razem czy osobno? 1. Organizator Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Kaliszu z siedzibą przy ul. Łódzkiej 10, 62-800

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń. Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń. Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE DZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Ben 10 Dzień Dziecka zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania,

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

HUMANISTYCZNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYDZIAŁOWĄ RADĘ STUDENCKĄ WNH UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na logo dla Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Regulamin Konkursu na logo dla Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie Regulamin Konkursu na logo dla Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie 1 Organizator Organizatorem Konkursu na logo jest Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu, zwany dalej Organizatorem. 2 Cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ERASMUS STUDENT S

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ERASMUS STUDENT S REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ERASMUS STUDENT S MEDICAL UNIVERSITY OF GDANSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

2. Zleceniodawcą i dostawcą Nagród jest firma: Solski Communications Sp. z o.o.

2. Zleceniodawcą i dostawcą Nagród jest firma: Solski Communications Sp. z o.o. Regulamin konkursu Wygraj pamiątki z Australii Warszawa dn.31.05.2017 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Bezcenne pamiątki z AUSTRALII (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wszystkich nas łączy Polska - imigranci o Polsce, Polacy o imigrantach

Regulamin konkursu Wszystkich nas łączy Polska - imigranci o Polsce, Polacy o imigrantach Regulamin konkursu Wszystkich nas łączy Polska - imigranci o Polsce, Polacy o imigrantach 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wszystkich nas łączy Polska - imigranci o Polsce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Szalone selfie w RiDE Warsaw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w

REGULAMIN KONKURSU Szalone selfie w RiDE Warsaw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w REGULAMIN KONKURSU Szalone selfie w RiDE Warsaw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie Szalone selfie w RiDE Warsaw. 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze U n ia E u r o p e j s k a Europejski Fundusz Rybacki E 100 P R O J E K T Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO #Więcej

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO #Więcej REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO #Więcej 1 [Postanowienia ogólne] 1. Konkurs Artystyczny #Więcej (dalej Konkurs) stanowi część projektu "Zjazd Kulturalno- Rozwojowy #Więcej" (dalej Projekt), organizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego KARPIK Niemodlin, Polska

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego KARPIK Niemodlin, Polska Regulamin Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego KARPIK Niemodlin, Polska 1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki oraz zasady przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Rysunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maskotka SII

Regulamin konkursu Maskotka SII Regulamin konkursu Maskotka SII 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na maskotkę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na film promujący życie studenckie w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu U NAS SIĘ KRĘCI

Regulamin Konkursu na film promujący życie studenckie w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu U NAS SIĘ KRĘCI Regulamin Konkursu na film promujący życie studenckie w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu U NAS SIĘ KRĘCI 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu na film promujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY - LOGO JUBILEUSZOWE: 380 LAT RAWICZA

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY - LOGO JUBILEUSZOWE: 380 LAT RAWICZA REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY - LOGO JUBILEUSZOWE: 380 LAT RAWICZA 1 Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu na logo jubileuszowe jest Urząd Miejski Gminy Rawicz z siedzibą w Rawiczu,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej "Regulamin").

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej Regulamin). Regulamin konkursu "Wymyśl nazwę dla miejsca wypoczynku w Bibliotece!" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą " Wymyśl nazwę dla miejsca wypoczynku w Bibliotece!" (dalej Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin Konkursu Minty dot 1. Informacje ogólne. 1.1. Organizatorem konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 13, wpisana do KRS z numerem 0000282735 Regon: 141052298

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas IV VI. Bank Spółdzielczy w Namysłowie oczami dziecka. Namysłów, wrzesień 2016 r.

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas IV VI. Bank Spółdzielczy w Namysłowie oczami dziecka. Namysłów, wrzesień 2016 r. Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas IV VI Bank Spółdzielczy w Namysłowie oczami dziecka Namysłów, wrzesień 2016 r. Temat prac konkursowych: Bank Spółdzielczy w Namysłowie oczami dziecka 1 Organizator,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU 1 ORGANIZATOR i PARTNER 1. Organizatorem Konkursu jest Lubelski Park Naukowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego pn. "Jesień w blasku fleszy"

Regulamin konkursu fotograficznego pn. Jesień w blasku fleszy Regulamin konkursu fotograficznego pn. "Jesień w blasku fleszy" 1 Zakres 1. Regulamin określa warunki udziału oraz zasady konkursu fotograficznego pn. Jesień w blasku fleszy. 2. Przystąpienie do konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy organizowanego przez Gminę Psary jako element akcji społecznej pn. Gmina Psary tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy 1 Organizacja

Bardziej szczegółowo

"Foto Ameryka - Konkurs Fotograficzny dla uczestników Programu "Work and Travel" Oficjalny Regulamin Konkursu

Foto Ameryka - Konkurs Fotograficzny dla uczestników Programu Work and Travel Oficjalny Regulamin Konkursu "Foto Ameryka - Konkurs Fotograficzny dla uczestników Programu "Work and Travel" Oficjalny Regulamin Konkursu W konkursie mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy uczestniczyli w programie "Work and

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skiregionsnieznik.pl

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skiregionsnieznik.pl Regulamin Konkursu na nazwę i wizerunek Maskotki Ski Regionu Śnieżnik 1. Organizator Organizatorem Konkursu Graficznego na Maskotkę Ski Regionu Śnieżnik jest Ski Region Śnieżnik przy udziale Ośrodka Narciarskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby

REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby REGULAMIN KONKURSU Mały Ambasador Happy Baby ORGANIZATOR 1 Organizatorem Konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Aplikacje bez barier

Regulamin konkursu Aplikacje bez barier Regulamin konkursu Aplikacje bez barier 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursów Aplikacje bez barier i Dostępne aplikacje w ramach projektu Integracja z nowoczesnymi technologiami współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Program Akademia Przyszłości jest prowadzony przez organizację charytatywną Stowarzyszenie WIOSNA.

Program Akademia Przyszłości jest prowadzony przez organizację charytatywną Stowarzyszenie WIOSNA. PEŁNY TEKST WARUNKÓW OGÓLNYCH ( Warunki ogólne ) Organizatorem promocji jest firma TJX Poland Sp. z o.o, ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, NIP 7010180987, Polska (zwana dalej Organizatorem ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SELFIE NA PIĄTKĘ. (dalej zwany Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu SELFIE NA PIĄTKĘ. (dalej zwany Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu SELFIE NA PIĄTKĘ (dalej zwany Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs internetowy, zwany dalej Konkursem, będzie prowadzony pod nazwą SELFIE NA PIĄTKĘ. 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

GIF, o rozdzielczości co najmniej 1024x768 oraz w wersji papierowej, naklejony na sztywnej planszy w formacie nie mniejszym niż A4.

GIF, o rozdzielczości co najmniej 1024x768 oraz w wersji papierowej, naklejony na sztywnej planszy w formacie nie mniejszym niż A4. REGULAMIN KONKURSU NA OPACOWANIE HASŁA I ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) PROMUJĄCEGO PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WEJHEROWO ORGANIZOWANEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulamin konkursu Airbnb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI KONKURS INDYWIDUALNY

REGULAMIN KONKURSU RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI KONKURS INDYWIDUALNY REGULAMIN KONKURSU RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI KONKURS INDYWIDUALNY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) akceptuje treść niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod tytułem Ondraszkowa Izba w moich oczach i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Organizatorem Konkursu jest Restauracja Ondraszkowa

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia = Szansa

Psychoterapia = Szansa Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii ul. Szkolna 7 i 41-800 Zabrze tel. (032) 276 11 79 e mail: info@fripp.org.pl www.fripp.org.pl Regulamin Konkursu na plakat kampanii profilaktycznej promującej

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NGO I JST I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pt. Najlepsze praktyki współpracy NGO i JST

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PARTNERSTWA DLA BROCHOWA

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PARTNERSTWA DLA BROCHOWA REGULAMIN KONKURSU Organizatorem Konkursu jest Partnerstwo dla Brochowa, reprezentowane przez Radę Osiedla Brochów oraz Fundację Made in Brochów, ul. Leonarda da Vinci 22/10, 52-112 Wrocław. Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera Regulamin konkursu na LOGO Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku które zmienia nazwę na: Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku. Organizator Cel Wyłonienie najlepszego

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY: 10 LAT Z MILLENNIUM TRAVEL

KONKURS FOTOGRAFICZNY: 10 LAT Z MILLENNIUM TRAVEL KONKURS FOTOGRAFICZNY: 10 LAT Z MILLENNIUM TRAVEL I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest firma Millennium International Sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, 59-220 Legnica,

Bardziej szczegółowo

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Maluszkowe radości i zabawy zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej zwany Regulaminem ).

2. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej zwany Regulaminem ). Regulamin konkursu WYGRAJ WYPRAWĘ Z NOWĄ MAZDĄ CX-5 1.Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem i Fundatorem konkursu o nazwie WYGRAJ WYPRAWĘ Z NOWĄ MAZDĄ CX-5 (dalej zwany Konkursem ), jest P.H.U. AUTO-GAZDA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego Regulamin konkursu fotograficznego I. Organizator: Organizatorem konkursu jest Grupa Nieformalna Arbuz (dalej zwane: Organizatorem ). Projekt finansowany jest przez Centrum Aktywności Lokalnej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu komunikacyjnego dla dzieci

Regulamin Konkursu komunikacyjnego dla dzieci Regulamin Konkursu komunikacyjnego dla dzieci 1. Postanowienia ogólne Konkursu 1. Organizatorem Konkursu komunikacyjnego dla dzieci, zwanego w dalszej części Konkursem, jest Komunikacyjny Związek Komunalny

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: "Konkursem".

Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: Konkursem. Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: "Konkursem". 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu, Loyalty Point spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na film promujący naukę NAUKA DODAJE NAM SKRZYDEŁ

Regulamin Konkursu na film promujący naukę NAUKA DODAJE NAM SKRZYDEŁ Regulamin Konkursu na film promujący naukę NAUKA DODAJE NAM SKRZYDEŁ 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu na film promujący naukę pt. Nauka dodaje nam skrzydeł zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas I VI oraz młodzieży gimnazjum 70 lat Banku Spółdzielczego w Chojnie

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas I VI oraz młodzieży gimnazjum 70 lat Banku Spółdzielczego w Chojnie Załącznik do uchwały nr 35/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnie z dnia 30.03.2017 Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas I VI oraz młodzieży gimnazjum 70 lat Banku Spółdzielczego w Chojnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fotopołowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Fotopołowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Fotopołowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Fotopołowy. 2. Organizatorem Konkursu Fotopołowy, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Konkursu Fotograficznego ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH. 1 Organizator

Konkursu Fotograficznego ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH. 1 Organizator Regulamin Konkursu Fotograficznego ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH 1 Organizator 1. Organizatorem Konkursu ZNAJDŹ NATURALNY UŚMIECH jest Viridi Linea Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 3/104. 2.

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo

www.dzienzyczliwosci.pl Regulamin konkursu na Selfie z babcią, dziadkiem

www.dzienzyczliwosci.pl Regulamin konkursu na Selfie z babcią, dziadkiem Regulamin konkursu na Selfie z babcią, dziadkiem I. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia (dalej: organizator). 2. Organizator może współdziałać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WSPÓLNIE FILMUJEMY! WAKACJE Z INDEXEM 2017!

REGULAMIN KONKURSU WSPÓLNIE FILMUJEMY! WAKACJE Z INDEXEM 2017! REGULAMIN KONKURSU WSPÓLNIE FILMUJEMY! WAKACJE Z INDEXEM 2017! Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Biorąc udział w konkursie (zwany dalej Konkursem), uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) akceptuje treść

Bardziej szczegółowo

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU NA TROPIE MORŚWINA 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą NA TROPIE MORŚWINA zwanego dalej Konkursem jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiśniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu fotograficznego Policja w obiektywie

REGULAMIN Konkursu fotograficznego Policja w obiektywie REGULAMIN Konkursu fotograficznego Policja w obiektywie Postanowienia ogólne 1 Konkurs Fotograficzny Policja w obiektywie, zwany dalej Konkursem, ma charakter zamknięty i jest skierowany do policjantów,

Bardziej szczegółowo

MALWA NA DZIEŃ DZIECKA

MALWA NA DZIEŃ DZIECKA REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MALWA NA DZIEŃ DZIECKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pod nazwą MALWA NA DZIEŃ DZIECKA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pt. Sonda na temat nieswoistego zapalenia jelita grubego

Regulamin konkursu pt. Sonda na temat nieswoistego zapalenia jelita grubego Regulamin konkursu pt. Sonda na temat nieswoistego zapalenia jelita grubego 1. Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pt. Sonda na temat nieswoistego zapalenia jelita grubego 1. (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136/2012 Prezydenta Miasta Elbląg Z dnia 26 kwietnia 2012 roku Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga 1 Organizator Organizatorem Konkursu na projekt logo Elbląga,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiego Konkursu Fotograficznego GŁĘBIA SPOJRZENIA

Regulamin Studenckiego Konkursu Fotograficznego GŁĘBIA SPOJRZENIA Regulamin Studenckiego Konkursu Fotograficznego GŁĘBIA SPOJRZENIA 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Studenckiego Konkursu Fotograficznego Głębia Spojrzenia, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej

Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej I. Organizator: Organizatorem konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej jest Polski Klub Ekologiczny z siedzibą w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Oficjalny Regulamin Akademii oraz Warsztatów Free2Play 2017

Oficjalny Regulamin Akademii oraz Warsztatów Free2Play 2017 Oficjalny Regulamin Akademii oraz Warsztatów Free2Play 2017 1 Postanowienia ogólne 1. Wprowadzenie: Celem niniejszej Akademii Free2Play jest danie szansy początkującym game designerom, programistom i grafikom

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs dla lekarzy

Regulamin konkursu Konkurs dla lekarzy Regulamin konkursu Konkurs dla lekarzy 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Konkurs dla lekarzy (zwanym dalej: Konkursem ) jest IBSS BIOMED S.A., z siedzibą w Krakowie pod adresem Aleja Sosnowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŻUŁAWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PT. ŻUŁAWSKIE ZABYTKI PIĘKNO, PRZEMIJANIE, NADZIEJA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŻUŁAWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PT. ŻUŁAWSKIE ZABYTKI PIĘKNO, PRZEMIJANIE, NADZIEJA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ŻUŁAWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PT. ŻUŁAWSKIE ZABYTKI PIĘKNO, PRZEMIJANIE, NADZIEJA I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu fotograficznego jest z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Blog Forum Gdańsk Award 2017

REGULAMIN KONKURSU Blog Forum Gdańsk Award 2017 REGULAMIN KONKURSU Blog Forum Gdańsk Award 2017 Konkurs Blog Forum Gdańsk Award 2017 odbywa się w ramach 8. edycji Blog Forum Gdańsk, przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących w Internecie działalność

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie elementów ubioru z wykorzystaniem wzoru drukowanego techniką multikolorowego druku cyfrowego na filcu o grubości 2 mm

Zaprojektowanie elementów ubioru z wykorzystaniem wzoru drukowanego techniką multikolorowego druku cyfrowego na filcu o grubości 2 mm Regulamin konkursu ARCO-CYFROWEJ DRUKARNI TKANIN na : Zaprojektowanie elementów ubioru z wykorzystaniem wzoru drukowanego techniką multikolorowego druku cyfrowego na filcu o grubości 2 mm ARCO ŁPH Sp.j.

Bardziej szczegółowo

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin konkursu Regulamin konkursu fotograficznego Kids love Cocomilo "Organizator" Cocomilo Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (01-460), przy ul. Górczewskiej 226c/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

www.aleje.org.pl REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NAJPIĘKNIEJSZA ALEJA

www.aleje.org.pl REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NAJPIĘKNIEJSZA ALEJA www.aleje.org.pl REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NAJPIĘKNIEJSZA ALEJA Edycja III 2014 Informacje podstawowe 1. Przedmiotem fotografii konkursowych powinny być aleje przydrożne sfotografowane na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs Halloween

Regulamin konkursu Konkurs Halloween Regulamin konkursu Konkurs Halloween 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Konkurs Halloween 1. ( Konkurs ) organizowanego za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkurs na projekt kampanii Elektro nie śmieci prowadzonej przez 20 osobową grupę młodzieży Patrol Elektrośmieci. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw, które zostaną nagrodzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Konkursu jest stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Omisie lubią dzieci, dzieci lubią Omisie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Omisie lubią dzieci, dzieci lubią Omisie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Omisie lubią dzieci, dzieci lubią Omisie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omisie lubią dzieci, dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU SZCZECIŃSKIEGO HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU MŁODYCH (SHUM)

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU SZCZECIŃSKIEGO HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU MŁODYCH (SHUM) REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU SZCZECIŃSKIEGO HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU MŁODYCH (SHUM) 1 Postanowienia Ogólne 1. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, zwany dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Jaworznie

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Jaworznie REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Jaworznie I. Organizator Konkurs na projekt graficzny logo Pedagogicznej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej konkursem, jest gmina Miasto Marki, zwane dalej Organizatorem. 2.Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Fundacja Jagniątków ogłasza na logo Wolontariatu Powiatu Jeleniogórskiego prace należy nadsyłać do 22.02.2013 r. Główna nagroda to TABLET, przewidziane są również nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BUDUJEMY DOMY DLA PSZCZOŁOWATYCH

REGULAMIN KONKURSU BUDUJEMY DOMY DLA PSZCZOŁOWATYCH REGULAMIN KONKURSU BUDUJEMY DOMY DLA PSZCZOŁOWATYCH 1 ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu jest Gmina Pszczółki. 2 TERMINY 1. Ogłoszenie Konkursu następuje z dniem 6 lipca 2016r. 2. Termin dostarczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017 REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poznań Motor Show 2017 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI w ramach projektu naukowo-badawczego pt.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dlaczego wybrałem naukę w NOVA Centrum Edukacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN KONKURSU Dlaczego wybrałem naukę w NOVA Centrum Edukacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN KONKURSU Dlaczego wybrałem naukę w NOVA Centrum Edukacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą: Dlaczego wybrałem naukę w NOVA Centrum Edukacyjne, zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo