Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu"

Transkrypt

1 Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 ( Konkurs ) Oficjalne zasady Konkursu DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE LUB OTRZYMANIA NAGRODY NIE JEST WYMAGANY ZAKUP PROGRAMU. 1. CZAS TRWANIA KONKURSU: Konkurs trwa nieprzerwanie od godz czasu wschodnioamerykańskiego dnia 1 marca 2011 roku do godz czasu wschodnioamerykańskiego dnia 30 czerwca 2011 roku ( Czas trwania Konkursu ). Komputer sponsora stanowi oficjalne urządzenie pomiaru czasu w zakresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. 2. ZGODA NA STOSOWANIE SIĘ DO OFICJALNYCH ZASAD KONKURSU: Przystępując do Konkursu, Uczestnicy w pełni i bezwarunkowo akceptują oraz wyrażają zgodę na stosowanie się do niniejszych Oficjalnych zasad Konkursu oraz decyzji Sponsora, które są ostateczne i wiążące we wszystkich kwestiach dotyczących Konkursu. 3. WARUNKI KWALIFIKUJĄCE: Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich (które w dniu przystąpienia do Konkursu mają ukończone 18 lat) zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym zamieszkują. KONKURS JEST NIEWAŻNY W KANADYJSKIEJ PROWINCJI QUEBEC, W AMERYKAŃSKICH STANACH RHODE ISLAND, MAINE I FLORYDA, A TAKŻE W PORTORYKO ORAZ W MIEJSCACH, W KTÓRYCH ZABRANIAJĄ TEGO PRZEPISY, PRAWO LUB INNE POSTANOWIENIA. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy (w tym wszelkie osoby powiązane z działalnością przedsiębiorstwa), przedstawiciele i pełnomocnicy firmy Corel Corporation, jej spółek zależnych i stowarzyszonych (zwanych dalej firmą Corel lub Sponsorem ), a także osoby zarządzające Konkursem, partnerzy sponsorujący nagrody w Konkursie i/lub partnerzy promocji, jak również ich rodziny (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci i osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym). Konkurs podlega prawom, przepisom i regulacjom lokalnym, federalnym, prowincjonalnym, stanowym oraz krajowym. 4. SPONSOR: Sponsorem Konkursu jest firma Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, K1Z 8R7 Kanada. 5. ZASADY UCZESTNICTWA: Szczegóły dotyczące Konkursu można uzyskać na stronie rejestracji w witrynie Konkursu pod adresem ( Witryna ); Witryna (włącznie z wszelkimi innymi stronami docelowymi Konkursu) podlega niniejszym Oficjalnym zasadom Konkursu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między Oficjalnymi zasadami Konkursu a zawartością Witryny (lub dowolnej strony docelowej Konkursu) decydujące znaczenie mają Oficjalne zasady Konkursu. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w następujący sposób: a. PRZEZ INTERNET. Osoby kwalifikujące się do udziału w Konkursie mogą po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól w formularzu rejestracji w Konkursie i akceptacji Oficjalnych zasad Konkursu wysłać (klikając przycisk Prześlij) jeden (1) unikalny i oryginalny projekt konkursowy w danej kategorii oraz maksymalnie sześć (6) unikalnych i oryginalnych projektów na osobę i na adres e mail (w Czasie trwania Konkursu), stworzonych przez Uczestnika: (1) za pomocą bezpłatnej wersji próbnej programu CorelDRAW X5 lub Corel PHOTO PAINT X5 pobranej z Witryny bądź (2) za pomocą posiadanego przez Uczestnika programu CorelDRAW X5 lub Corel PHOTO PAINT X5, zakupionego w firmie Corel lub u jej autoryzowanego odsprzedawcy, w ramach jednej lub wszystkich wymienionych poniżej kategorii projektów: i. Reklama/marketing ii. Znaki/nagrody/personalizacja iii. Grafika na pojazdach iv. Wyroby tekstylne/projektowanie odzieży v. Ilustracje i prace artystyczne vi. Kampania reklamowa CorelDRAW Wszystkie oryginalne projekty konkursowe mogą mieć maksymalny rozmiar 50 MB. Należy je przesyłać w formacie.cdr (plik wektorowy lub mapa bitowa CorelDRAW ) lub.cpt (plik Corel PHOTO PAINT ) z wszystkimi czcionkami (w projekcie) przekształconymi na krzywe. Wszystkie projekty konkursowe będą otwierane przez Sponsora za pomocą programu CorelDRAW Graphics Suite X5. Jeśli Uczestnik prześle większą liczbę projektów konkursowych niż dozwolona dla danej kategorii, Sponsor, według własnego uznania, dopuści do udziału w Konkursie pierwszy projekt przesłany w Czasie trwania Konkursu w takiej kategorii, natomiast dodatkowe projekty zostaną zdyskwalifikowane. Sponsor nie zakwalifikuje do udziału w Konkursie żadnych projektów, które zostały wcześniej przesłane w ramach innych konkursów projektowych firmy Corel. Wszystkie projekty muszą być unikalne, a ich jedynym twórcą może być Uczestnik Konkursu. Wszystkie projekty zgłoszeniowe stają się wyłączną własnością Sponsora. Żaden z nich nie zostanie zwrócony i w przypadku

2 żadnego nie zostaną uznane prawa autorskie Uczestnika. Wszelkie próby podejmowane przez dowolnego Uczestnika bądź osobę występującą w jego imieniu w celu zakwalifikowania się do Konkursu lub głosowania w Konkursie (o ile dotyczy to niniejszego Konkursu) za pomocą zrobotyzowanych, powtarzalnych, automatycznych lub zaprogramowanych metod bądź agentów do zgłaszania uczestnictwa w Konkursie (np. usług zgłaszania uczestnictwa w Konkursie), a także z wykorzystaniem kilku lub różnych adresów fizycznych, adresów e mail, tożsamości, danych rejestracyjnych i identyfikatorów logowania oraz innych metod spowodują unieważnienie projektów konkursowych takiego Uczestnika, a Uczestnik ten może zostać zdyskwalifikowany z udziału w Konkursie i wszelkich innych promocjach Sponsora, według uznania Sponsora. Oprócz powyższych postanowień, o ile w Konkursie przewidywane jest głosowanie, żadna osoba nie może oddać głosu na mocy pełnomocnictwa. Dowód wysłania lub zgłoszenia nie będzie traktowany jako dowód przyjęcia projektu konkursowego przez Sponsora. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za projekty zagubione, opóźnione, niekompletne, nieprawidłowe, niezrozumiałe, nieczytelne, przesłane pod nieprawidłowy adres lub wymagające dopłaty pocztowej (o ile nie zabraniają tego lokalne przepisy prawa). Projekty te zostaną zdyskwalifikowane z udziału w Konkursie. Projekty konkursowe niezgodne z instrukcjami podanymi w Witrynie, naruszające jakiekolwiek warunki, części lub postanowienia Oficjalnych zasad Konkursu bądź zawierające nieoryginalny materiał zostaną zdyskwalifikowane według uznania Sponsora. Projekty kwalifikujące się do udziału w Konkursie, otrzymane przez Sponsora w Czasie trwania Konkursu, zostaną zebrane i połączone. W każdej kategorii przewiduje się maksymalnie czterech (4) zwycięzców, o ile zgłoszone zostały projekty ucznia szkoły średniej lub studenta szkoły wyższej; jeśli nie zostały zgłoszone tego typu projekty w każdej kategorii, wówczas przewiduje się maksymalnie trzech (3) zwycięzców w każdej kategorii, a w wyniku oceny połączonych projektów zostanie wyłoniony jeden (1) zdobywca nagrody głównej. Uczestnicy, którzy przesłali oryginalny projekt konkursowy wykonany w programie CorelDRAW X5 lub Corel PHOTO PAINT X5 zgodnie z niniejszymi Oficjalnymi zasadami Konkursu, zostaną zakwalifikowani do Konkursu w kategoriach określonych w części 7 poniżej. 6. KRYTERIA OCENY I PRZYZNANIE NAGRÓD: a. W dniu 31 sierpnia 2011 r. lub w zbliżonym terminie komisja sędziowska, której skład zostanie określony przez Sponsora, wyłoni zwycięzców spośród wszystkich Uczestników, którzy przesłali projekty konkursowe w Czasie trwania Konkursu. Komisja sędziowska przyzna nagrodę jednemu (1) zwycięzcy w każdej kategorii za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Nagrodzonych zostanie łącznie osiemnastu (18) Uczestników. Z grupy kandydatów do pierwszego miejsca (w każdej z sześciu (6) kategorii) komisja sędziowska wyłoni jednego (1) zdobywcę nagrody głównej. Oprócz powyższych postanowień, unikalne i oryginalne projekty konkursowe przedstawione przez Uczestników będących uczniami szkoły średniej lub studentami szkoły wyższej (np. college'u, uniwersytetu lub szkoły zawodowej) w Czasie trwania Konkursu będą rywalizować o nagrodę Najlepszy projekt studencki w każdej z sześciu (6) kategorii Konkursu pod warunkiem, że zostały zgłoszone i zakwalifikowane tego typu projekty studenckie. Aby móc ubiegać się o nagrodę Najlepszy projekt studencki, Uczestnicy muszą przedstawić odpowiednie zaświadczenie o pobieraniu nauki w wymienionych wyżej instytucjach oświatowych. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna w odniesieniu do niniejszego Konkursu. b. W stosownych przypadkach zwycięzcy zostaną zobowiązani do podpisania i zwrotu, w ciągu dwudziestu jeden (21) dni od daty powiadomienia (o ile Sponsor nie określi innego terminu w powiadomieniu), oświadczenia o spełnieniu warunków Konkursu i zrzeczeniu się roszczeń/zgody na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej (wymagane w przypadku zwycięzców, o ile nie zabraniają tego stosowne przepisy prawa) w celu odebrania nagrody, a także do spełnienia wszelkich innych wymogów określonych przez Sponsora. Brak odpowiedzi zwycięzcy, zwrot powiadomienia o wygranej bądź niepodpisanie i niezwrócenie przez zwycięzcę oświadczenia o spełnieniu warunków Konkursu i/lub zrzeczeniu się roszczeń/zgody na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej w wymaganym terminie spowoduje, według uznania Sponsora, utratę praw danego zwycięzcy do nagrody i jego dyskwalifikację. W przypadku dyskwalifikacji zwycięzcy z dowolnej przyczyny Sponsor może wybrać maksymalnie trzech (3) innych zwycięzców (jeśli czas na to pozwoli) w drodze losowania (bądź inną metodą określoną przez Sponsora) spośród wszystkich pozostałych Uczestników zakwalifikowanych do konkursu. Jeśli inni zwycięzcy zostaną zdyskwalifikowani w dowolnej kategorii nagród, nie zostanie przeprowadzone kolejne losowanie, a nagroda bądź nagrody nie zostaną przyznane. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej, według uznania Sponsora, pocztą, drogą telefoniczną i/lub elektroniczną w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty 31 sierpnia 2011 r. Informacje o zwycięzcach zostaną także podane w Witrynie Konkursu. Zastąpienie, wymiana, sprzedaż bądź przeniesienie jakiejkolwiek nagrody przez zwycięzcę nie jest dozwolone. Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej nagrody inną o wartości równoważnej lub większej, według własnego uznania. Nagroda zostanie przesłana w ciągu dziesięciu (10) tygodni. 7. RODZAJE NAGRÓD I SZANSA NA WYGRANĄ: Ważne prace projektowe, zgodne z postanowieniami części 5, mają szansę na zdobycie nagród wymienionych w niniejszej części. Szanse wygrania określonej nagrody zależą od liczby

3 otrzymanych prac projektowych, spełniających wymagania konkursowe. Wartość nagród, zgodnie z postanowieniami części 6, podawana jest w dolarach amerykańskich (USD). Nagrody przyznawane są w poszczególnych kategoriach w następujący sposób: a. Kategoria Reklama/materiały marketingowe i. Pakiet nagród za zajęcie pierwszego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć (3696) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program Corel Painter ; jedno (1) urządzenie Apple ipad z 64 GB pamięci i obsługą sieci Wi Fi; jeden (1) aparat cyfrowy Canon T2i; jeden (1) ploter tnący Roland Stika SV 15; jeden (1) zewnętrzny dysk twardy Seagate 2 TB; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick oraz jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. ii. Pakiet nagród za zajęcie drugiego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem (2187) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) ploter tnący Roland Stika SV 12; jeden (1) program Corel Painter ; jeden (1) aparat cyfrowy Canon PowerShot S95; jeden (1) zewnętrzny dysk twardy Seagate 2 TB; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick oraz jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. b. Kategoria Promocyjne przedmioty/nagrody/personalizacja i. Pakiet nagród za zajęcie pierwszego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden (5151) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jedno (1) urządzenie Apple ipad z 64 GB pamięci i obsługą sieci Wi Fi; jeden (1) aparat cyfrowy Canon T2i; jeden (1) program Wilcom DecoStudio e2 GOLD; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. ii. Pakiet nagród za zajęcie drugiego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem (2927) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program Corel Painter ; jeden (1) program Wilcom DecoStudio e2; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5.

4 c. Kategoria Grafika na pojazdach i. Pakiet nagród za zajęcie pierwszego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: cztery tysiące sto czterdzieści osiem (4148) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jedno (1) urządzenie Apple ipad z 64 GB pamięci i obsługą sieci Wi Fi; jeden (1) aparat cyfrowy Canon T2i; jeden (1) program Digital Art Solutions Graphics Studio Volume 1; jeden (1) program CoCut Pro; jeden (1) program DigitalDesignWare Pro Vehicle Outline D; jeden (1) pakiet oprogramowania DigitalDesignWare Print n Wrap; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. ii. Pakiet nagród za zajęcie drugiego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt (2650) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) aparat cyfrowy Canon PowerShot S95; jeden (1) program Digital Art Solutions Graphics Studio Volume 2; jeden (1) program CoCut Pro; jeden (1) program DigitalDesignWare Pro Vehicle Outline D; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. iii. Pakiet nagród za zajęcie trzeciego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: tysiąc dwieście pięćdziesiąt trzy (1253) dolary) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program CoCut Pro; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. d. Kategoria Wyroby tekstylne/projektowanie odzieży i. Pakiet nagród za zajęcie pierwszego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden (7151) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jedno (1) urządzenie Apple ipad z 64 GB pamięci i obsługą sieci Wi Fi; jeden (1) aparat cyfrowy Canon T2i; jeden (1) program Wilcom EmbroideryStudio e2 Level 1; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. ii. Pakiet nagród za zajęcie drugiego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć (2246) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) aparat cyfrowy Canon PowerShot S95; jeden (1) program Digital Art Solutions Smart Designer; 6 miesięczną subskrypcję Wilcom DecoNetwork (nie zawiera opłat za transakcje); jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick i jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5.

5 e. Kategoria Ogólne ilustracje/prace artystyczne i. Pakiet nagród za zajęcie pierwszego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden (3351) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program Corel Painter ; jedno (1) urządzenie Apple ipad z 64 GB pamięci i obsługą sieci Wi Fi; jeden (1) aparat cyfrowy Canon T2i; jeden (1) laptop HP Pavilion seria DV; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick oraz jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. ii. Pakiet nagród za zajęcie drugiego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: dwa tysiące dwieście dwadzieścia (2220) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program Corel Painter ; jeden (1) aparat cyfrowy Canon PowerShot S95; jedną (1) kamerę o wysokiej rozdzielczości Canon Vixia serii HF; jeden (1) tablet Wacom Intuos4 Medium (6x8); jeden (1) zewnętrzny dysk twardy Seagate 2 TB; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick oraz jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. f. Kategoria Kampania marketingowa CorelDRAW i. Pakiet nagród za zajęcie pierwszego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden (3351) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program Corel Painter ; jedno (1) urządzenie Apple ipad z 64 GB pamięci i obsługą sieci Wi Fi; jeden (1) aparat cyfrowy Canon T2i; jeden (1) laptop HP Pavilion seria DV; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick oraz jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5. ii. Pakiet nagród za zajęcie drugiego miejsca (przybliżona wartość detaliczna: dwa tysiące dwieście dwadzieścia (2220) dolarów) zawiera: jeden (1) program CorelDRAW Graphics Suite X5; jeden (1) program Corel Painter ; jeden (1) aparat cyfrowy Canon PowerShot S95; jedną (1) kamerę o wysokiej rozdzielczości Canon Vixia serii HF; jeden (1) tablet Wacom Intuos4 Medium (6x8); jeden (1) zewnętrzny dysk twardy Seagate 2 TB; jeden (1) oficjalny podręcznik CorelDRAW X5; jedną (1) mobilną ładowarkę Ecosol PowerStick oraz jeden (1) ekskluzywny notatnik CorelDRAW Graphics Suite X5.

6 g. Nagroda główna w Międzynarodowym Konkursie Projektów Graficznych CorelDRAW 2011 (przybliżona wartość detaliczna: trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć (13 495) dolarów) obejmuje: jeden (1) ploter Roland VersaCAMM SP 300i. 8. ZGODA NA PODANIE DANYCH OSOBOWYCH DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ: Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH ZABRANIAJĄ TEGO PRZEPISY PRAWA, UCZESTNICTWO W NINIEJSZYM KONKURSIE OZNACZA ZGODĘ OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W KONKURSIE NA WYKORZYSTANIE PRZEZ SPONSORA, JEGO PARTNERÓW SPONSORUJĄCYCH NAGRODY W KONKURSIE I/LUB PARTNERÓW PROMOCJI JEJ IMIENIA I NAZWISKA, PODOBIZNY, MIASTA, STANU/PROWINCJI I KRAJU ZAMIESZKANIA DO CELÓW PROMOCYJNYCH W DOWOLNYCH MEDIACH BEZ DALSZEGO WYNAGRODZENIA. W MIEJSCACH, GDZIE ZEZWALA NA TO PRAWO, ZWYCIĘZCA MOŻE UNIEWAŻNIĆ TAKĄ ZGODĘ W DOWOLNYM MOMENCIE, WYSYŁAJĄC WIADOMOŚĆ E MAIL NA ADRES I OKREŚLAJĄC W JEJ TREŚCI, ŻE UNIEWAŻNIA ZGODĘ NA PODANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ. Informacje zebrane od Uczestników podlegają obowiązującym w firmie Corel zasadom ochrony prywatności, dostępnym pod adresem 9. LISTA ZWYCIĘZCÓW: Lista zwycięzców wraz z nagrodzonymi projektami graficznymi zostanie opublikowana na stronie oraz w Witrynie Konkursu. Aby uzyskać kopię Oficjalnych zasad Konkursu bądź kopię listy zwycięzców, prosimy przesłać zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem na adres 2011 CorelDRAW International Design Contest c/o Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario K1Z 8R7 Kanada lub przesłać prośbę drogą elektroniczną na adres najpóźniej do dnia 15 września 2011 r. Na przedniej stronie koperty zwrotnej bądź w treści wiadomości e mail należy zaznaczyć, jakiego dokumentu dotyczy prośba (np. Official Rules (Oficjalne zasady Konkursu) lub Winners List (Lista zwycięzców)). Mieszkańcy amerykańskiego stanu Vermont (i mieszkańcy innych krajów, w których lokalne przepisy prawa zwalniają z obowiązku uiszczenia opłaty pocztowej w przypadku koperty zwrotnej) nie muszą dołączać znaczka do koperty zwrotnej w przypadku prośby o przesłanie kopii Oficjalnych zasad Konkursu. 10. POTWIERDZENIA UCZESTNIKA; LICENCJE ZWIĄZANE Z PRZESŁANYMI PROJEKTAMI GRAFICZNYMI: a. UCZESTNIK KONKURSU OŚWIADCZA I POTWIERDZA, ŻE POSIADA WSZELKIE PRAWA, TYTUŁY I KORZYŚCI DO PROJEKTÓW GRAFICZNYCH, OBRAZÓW CYFROWYCH, PRAC ARTYSTYCZNYCH, ILUSTRACJI, ZDJĘĆ, ZNAKÓW GRAFICZNYCH I INNYCH OBRAZÓW, ZRZUTÓW EKRANOWYCH, PLIKÓW CYFROWYCH LUB TEKSTU (ZWANYCH ŁĄCZNIE MATERIAŁAMI CYFROWYMI ) PRZESŁANYCH FIRMIE COREL W RAMACH KONKURSU, A PONADTO OŚWIADCZA I POTWIERDZA, ŻE POSIADA PRAWO DO PRZEKAZANIA PRAW LICENCYJNYCH DO MATERIAŁÓW CYFROWYCH PRZYZNAWANYCH W TEJ CZĘŚCI FIRMIE COREL. UCZESTNIK KONKURSU RÓWNIEŻ OŚWIADCZA I POTWIERDZA, ŻE ŻADNA Z CZĘŚCI MATERIAŁÓW CYFROWYCH NIE WYKORZYSTUJE, KOPIUJE LUB DZIAŁA NA NIEKORZYŚĆ PRAC OBJĘTYCH PRAWAMI AUTORSKIMI LUB ZNAKAMI TOWAROWYMI OSÓB TRZECICH ORAZ ŻE W ZWIĄZKU Z POWSTANIEM, KOPIOWANIEM, ROZPOWSZECHNIANIEM BĄDŹ UDZIELANIEM LICENCJI NA MATERIAŁY CYFROWE ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE UCZESTNIKOWI ANI OSOBOM TRZECIM NIE JEST NALEŻNE ŻADNE WYNAGRODZENIE ANI OPŁATY LICENCYJNE. b. FIRMA COREL I UCZESTNIK KONKURSU PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI, ŻE POZA WYŻEJ PRZYZNANYM FIRMIE COREL PRAWEM, WSZYSTKIE PRAWA, TYTUŁY I KORZYŚCI, W TYM PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO MATERIAŁÓW CYFROWYCH, POZOSTAJĄ PRZEZ CAŁY CZAS WŁASNOŚCIĄ UCZESTNIKA, A UCZESTNIK KONKURSU UDZIELA NINIEJSZYM FIRMIE COREL NIEODWOŁALNEGO, NIEPRZERWANEGO, NIEWYŁĄCZNEGO, WOLNEGO OD OPŁAT LICENCYJNYCH PRAWA DO UŻYWANIA, PONOWNEGO UŻYWANIA, MODYFIKOWANIA ROZMIARU, POWIELANIA, PUBLIKOWANIA, WYŚWIETLANIA, ROZPOWSZECHNIANIA I/LUB PRZEKAZYWANIA W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB REPRODUKCJI MATERIAŁÓW CYFROWYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ DANEGO UCZESTNIKA W KONKURSIE ORAZ JAKICHKOLWIEK ZDJĘĆ, PODOBIZN, OBRAZÓW, ODWZOROWAŃ, NEGATYWÓW, PRZEŹROCZY, MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH, INFORMACJI CYFROWYCH LUB ZNAKÓW, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI (ZBIORCZO: ODWZOROWANIE ), Z OPISEM LUB BEZ, W DOWOLNYCH CELACH, W TYM MIĘDZY INNYMI REKLAMOWYCH, HANDLOWYCH, WYŚWIETLANIA NA TARGACH I WYSTAWACH ORAZ UŻYTKU EDYTORSKIEGO, NA WSZYSTKICH OBSZARACH, NIEPRZERWANIE, W DOWOLNY SPOSÓB I ZA POMOCĄ DOWOLNYCH NOŚNIKÓW, W TYM OBRAZÓW GENEROWANYCH ELEKTRONICZNIE ORAZ WSZELKICH INNYCH NOŚNIKÓW, ZNANYCH LUB NIEZNANYCH, BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ. PONADTO UCZESTNIK PRZYZNAJE NINIEJSZYM FIRMIE COREL NIEODWOŁALNE I NIEPRZERWANE PRAWO DO WYDAWANIA PODLICENCJI OSOBOM TRZECIM NA WSZYSTKIE POWYŻEJ WYMIENIONE PRAWA I LICENCJE ZWIĄZANE Z ODWZOROWANIEM MATERIAŁÓW CYFROWYCH. c. UCZESTNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK PRAW DO WGLĄDU I AKCEPTACJI GOTOWEGO PRODUKTU LUB KOPII, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ UŻYTE W POWIĄZANIU Z ODWZOROWANIEM MATERIAŁÓW CYFROWYCH I/LUB CELEM, DO KTÓREGO PRODUKT LUB KOPIA MOGŁYBY BYĆ PRZEZNACZONE. UCZESTNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ OSOBISTYCH PRAW AUTORSKICH W ZWIĄZKU Z ODWZOROWANIEM MATERIAŁÓW CYFROWYCH NA RZECZ FIRMY COREL, W TYM PRAWA DO STAWIANIA OGRANICZEŃ LUB WYSUWANIA ROSZCZEŃ W

7 ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK ZNIEKSZTAŁCENIEM, USZKODZENIEM LUB INNYMI MODYFIKACJAMI ODWZOROWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH BĄDŹ JAKIEJKOLWIEK JEGO CZĘŚCI, PRAWA DO BYCIA KOJARZONYM Z ODWZOROWANIEM MATERIAŁÓW CYFROWYCH, PRAWA DO OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA, POWIELANIA, ZNIEKSZTAŁCENIA LUB INNYCH MODYFIKACJI ODWZOROWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK PRODUKTEM LUB USŁUGĄ. UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ NINIEJSZYM ZWOLNIĆ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ WYSTĘPOWAĆ W OBRONIE, PRZEJĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC JAKIEGOKOLWIEK POWÓDZTWA I NIE WYSTĘPOWAĆ Z POWÓDZTWEM WOBEC FIRMY COREL, JEJ DYSTRYBUTORÓW ORAZ SUBLICENCJODAWCÓW Z POWODU PONIESIENIA JAKICHKOLWIEK STRAT, USZKODZEŃ, KOSZTÓW, WYDATKÓW ORAZ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, MOŻLIWYCH DO PRZEWIDZENIA LUB NIE, POWIĄZANYCH Z ARTYSTYCZNYM WYKORZYSTANIEM ODWZOROWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH. UCZESTNIK NINIEJSZYM OŚWIADCZA, ŻE JEST TWÓRCĄ I JEDYNYM WŁAŚCICIELEM ODWZOROWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH ORAZ POSIADA DO NIEGO WSZELKIE PRAWA, TYTUŁY I KORZYŚCI; OŚWIADCZA, ŻE JEST PEŁNOLETNI (W DNIU PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU MA UKOŃCZONE 18 LAT) ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA KRAJU, W KTÓRYM ZAMIESZKUJE, I MA PRAWO DO POSIADANIA, ZRZECZENIA SIĘ I SCEDOWANIA PRAW ZRZECZONYCH I SCEDOWANYCH. UCZESTNIK POTWIERDZA, ŻE POSIADA WYMAGANĄ UMOWĘ OKREŚLAJĄCĄ PRAWO DO WYKONANIA I SPOSOBU WYKORZYSTANIA ZDJĘĆ OBIEKTU, MODELU CZY WIZERUNKU POTRZEBNĄ DO UTWORZENIA ODWZOROWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH, I PRZEDSTAWI PODPISANĄ KOPIĘ TAKIEJ UMOWY FIRMIE COREL. FIRMA COREL ZAPEWNI ODPOWIEDNIE UZNANIE AUTORSTWA UCZESTNIKA W ZWIĄZKU Z ODWZOROWANIEM MATERIAŁÓW CYFROWYCH (W FORMIE IMIENIA I NAZWISKA UCZESTNIKA (A TAKŻE ADRESU URL, JEŻELI DOTYCZY, O ILE UCZESTNIK NIE OKREŚLI INACZEJ I NIE POWIADOMI O TYM FIRMY COREL)) W MIEJSCU, W KTÓRYM FIRMA COREL SKŁADA UZNANIA DLA INNYCH OSÓB TRZECICH ORAZ W TAKI SPOSÓB I W TAKIEJ FORMIE, KTÓRA ZWYKLE JEST PRZEZ FIRMĘ COREL STOSOWANA W ODNIESIENIU DO INFORMACJI O AUTORSTWIE LUB INNYCH UZNAŃ. FIRMA COREL NIE SPRZEDA OTRZYMANEGO OD UCZESTNIKA W KONKURSIE ODWZOROWANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH JAKO SAMODZIELNEGO PRODUKTU. 11. WARUNKI OGÓLNE: Konkurs jest prowadzony w języku angielskim. Jeśli Sponsor udostępnił przetłumaczoną wersję Oficjalnych zasad Konkursu, tłumaczenie takie zostało przygotowane wyłącznie z myślą o wygodzie Uczestników, natomiast prawnie wiążąca jest jedynie angielska wersja językowa dokumentu. W przypadku rozbieżności między tłumaczeniem a oryginałem decydująca będzie wersja angielska dokumentu. W przypadku gdy działanie, bezpieczeństwo lub zarządzanie Konkursem zostaną zakłócone w jakikolwiek sposób i z dowolnej przyczyny, w tym w wyniku nadużycia, ataku wirusów lub innych problemów technicznych, Sponsor może, według własnego uznania: (a) zawiesić Konkurs w celu rozwiązania problemu, a następnie wznowić go w sposób najlepiej odzwierciedlający postanowienia Oficjalnych zasad Konkursu; (b) anulować Konkurs i wybrać zwycięzców w drodze losowania spośród wszystkich Uczestników zakwalifikowanych do Konkursu, którzy przesłali zgłoszenie przed wystąpieniem zakłócenia, lub (c) anulować Konkurs bez wyłonienia zwycięzcy. W przypadku sporu związanego z identyfikacją tożsamości Uczestnika, który dokonał zgłoszenia przez Internet, za uczestnika uznawany będzie autoryzowany posiadacz konta e mail, z którego wysłano zgłoszenie. Autoryzowany posiadacz konta to osoba fizyczna, której adres e mail został przypisany przez dostawcę usług internetowych, dostawcę usługi online lub inną organizację odpowiedzialną za przydzielanie adresów e mail w domenie powiązanej ze zgłoszonym adresem. Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do dyskwalifikacji dowolnej osoby i/lub Uczestnika, który naruszył regulamin składania zgłoszeń lub przebieg Konkursu bądź który narusza postanowienia Oficjalnych zasad Konkursu lub warunków innych promocji, w sposób nieuczciwy bądź zakłócający ich przebieg, lub którego projekt konkursowy prezentuje nieodpowiednie treści, nagość, nieprzyzwoite akty, zażywanie narkotyków, działania niezgodne z prawem czy obsceniczne gesty bądź sytuacje. Wszystkie projekty graficzne, według uznania Sponsora, muszą nadawać się do publicznej prezentacji. Wszelkie próby podjęte przez dowolną osobę w celu zakłócenia przebiegu dowolnej części Konkursu mogą stanowić naruszenie przepisów prawa karnego bądź cywilnego, a w przypadku dokonania takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od takiej osoby w maksymalnym zakresie przewidzianym przez prawo. Nieegzekwowanie przez Sponsora realizacji jakiegokolwiek warunku, części bądź postanowienia Oficjalnych zasad Konkursu nie oznacza jego rezygnacji z tego typu warunków, części bądź postanowień. 12. ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI: Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH ZABRANIAJĄ TEGO PRZEPISY PRAWA, BIORĄC UDZIAŁ W NINIEJSZYM KONKURSIE, UCZESTNICY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ ZWOLNIĆ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI, WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC JAKIEGOKOLWIEK POWÓDZTWA I NIE WYSTĘPOWAĆ Z POWÓDZTWEM, ROSZCZENIAMI LUB POSTĘPOWANIEM PRAWNYM (W TYM M.IN. POTENCJALNYMI ZARZUTAMI NARUSZENIA PRAW STRONY TRZECIEJ BĄDŹ ZARZUTAMI NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA) PRZECIWKO FIRMIE COREL CORPORATION, JEJ SPÓŁKOM ZALEŻNYM I STOWARZYSZONYM, PARTNEROM PROMOCJI, PARTNEROM SPONSORUJĄCYM NAGRODY, DOSTAWCOM ORAZ ICH ODPOWIEDNIM AGENTOM I AGENCJOM, KIEROWNICTWU, ZARZĄDOWI I PRACOWNIKOM ( STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ) W ZWIĄZKU Z WZIĘCIEM UDZIAŁU W KONKURSIE LUB OTRZYMANIEM BĄDŹ KORZYSTANIEM Z JAKIEJKOLWIEK NAGRODY, W TYM M.IN. W ZWIĄZKU Z: (A) NIEUPOWAŻNIONĄ INGERENCJĄ

8 OSÓB W KONKURSIE; (B) AWARIAMI NATURY TECHNICZNEJ ZWIĄZANYMI Z KOMPUTERAMI, SERWERAMI, DOSTAWCAMI BĄDŹ LINIAMI TELEFONICZNYMI I INTERNETOWYMI; (C) BŁĘDAMI W DRUKU; (D) BŁĘDAMI W ZARZĄDZANIU KONKURSEM LUB PRZETWARZANIU ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH; (E) OPÓŹNIONYMI, ZAGUBIONYMI BĄDŹ NIEMOŻLIWYMI DO DOSTARCZENIA ZGŁOSZENIAMI PRZESŁANYMI POCZTĄ BĄDŹ W POSTACI WIADOMOŚCI E MAIL LUB (F) OBRAŻENIAMI BĄDŹ SZKODAMI OSOBOWYMI I MAJĄTKOWYMI, KTÓRYCH PRZYCZYNĄ, BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, MOŻE BYĆ WZIĘCIE UDZIAŁU W NINIEJSZYM KONKURSIE LUB PRZYJĘCIE JAKIEJKOLWIEK NAGRODY. PONADTO UCZESTNIK POTWIERDZA, ŻE W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK POSTĘPOWANIA PRAWNEGO ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON ZWOLNIONYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDZIE OGRANICZONY DO ZWRÓCENIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁOSZENIEM UDZIAŁU I UCZESTNICTWEM W KONKURSIE, A STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYM WYPADKU NIE PONIOSĄ KOSZTÓW OPŁAT ADWOKACKICH. UCZESTNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO WYSUWANIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, W TYM M.IN. Z TYTUŁU PONIESIENIA STRAT MORALNYCH, SZKÓD WTÓRNYCH, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH (Z WYJĄTKIEM FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW), A TAKŻE WSZELKICH PRAW DO ZWIELOKROTNIENIA BĄDŹ W INNY SPOSÓB ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI ODSZKODOWANIA. W PRZYPADKU POTWIERDZENIA, ŻE Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY PROJEKT KONKURSOWY UCZESTNIKA ZOSTAŁ USUNIĘTY, ZAGUBIONY, ZNISZCZONY LUB USZKODZONY, JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM DLA UCZESTNIKA BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA INNEGO PROJEKTU W KONKURSIE; JEŚLI ZGŁOSZENIE TAKIE NIE JEST MOŻLIWE Z POWODU ZAPRZESTANIA ORGANIZACJI KONKURSU Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY, SPONSOR, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, MOŻE PODJĄĆ DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU LOSOWANIA SPOŚRÓD WSZYSTKICH ZAKWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW OTRZYMANYCH PRZED DATĄ ZAPRZESTANIA ORGANIZACJI KONKURSU WE WSZYSTKICH KATEGORIACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. LICZBA PRZYZNANYCH W TAKIM LOSOWANIU NAGRÓD NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. W PRZYPADKU GDY Z PRZYCZYN PRODUKCYJNYCH, TECHNICZNYCH, PROGRAMISTYCZNYCH, ZWIĄZANYCH Z UDOSTĘPNIANIEM DANYCH DO POBRANIA I WSZELKICH INNYCH WYSUWANYCH JEST WIĘCEJ ROSZCZEŃ W ODNIESIENIU DO LICZBY NAGRÓD, SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZYZNANIA JEDYNIE OKREŚLONEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE LICZBY NAGRÓD I WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW W DRODZE LOSOWANIA SPOŚRÓD WSZYSTKICH ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW, KTÓRZY NIE OTRZYMALI NAGRODY. 13. INFORMACJE PODATKOWE: Sponsor lub wyznaczony przez niego agent może wydać formularz podatkowy w przypadku wszelkich nagród o wartości wynoszącej co najmniej sześćset dolarów (600,00 USD). Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, ZWYCIĘZCY PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE PODATKI I OPŁATY ZWIĄZANE Z OTRZYMANIEM NAGRODY I/LUB KORZYSTANIEM Z NIEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY UZYSKAJĄ FORMULARZ PODATKOWY OD SPONSORA LUB WYZNACZONEGO PRZEZ NIEGO AGENTA. 14. SPORY: Uczestnik zgadza się, że: (i) wszelkie spory, roszczenia i postępowania prawne wynikłe lub mające związek z uczestnictwem w niniejszym Konkursie, jak również z wszelkimi przyznanymi nagrodami, rozpatrywane będą indywidualnie, bez wykorzystania jakiejkolwiek formy powództwa grupowego oraz wyłącznie przez sądy prowincji Ontario w Kanadzie oraz (ii) wszelkie roszczenia, werdykty oraz decyzje ograniczone będą do wartości faktycznie poniesionych kosztów, w tym kosztów powiązanych z wzięciem udziału w niniejszym Konkursie, lecz nie w przypadku poniesienia opłat adwokackich. Wszelkie problemy i zapytania dotyczące ważności, interpretacji oraz wykonalności Oficjalnych zasad Konkursu lub praw i zobowiązań Uczestników oraz Sponsora w powiązaniu z zasadami Konkursu będą rozpatrywane i interpretowane zgodnie z prawem kanadyjskiej prowincji Ontario, bez uwzględnienia jakiegokolwiek konfliktu przepisów (w jurysdykcji prowincji Ontario lub jakiejkolwiek innej), który powodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji niż jurysdykcja kanadyjskiej prowincji Ontario Corel Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Corel i wszystkie produkty firmy Corel są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Corel Corporation i/lub jej spółek zależnych w Kanadzie, USA i innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy i/lub produkty wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własność odpowiednich podmiotów.

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology_QIG_DS415play_20140505 Spis treści Rozdział 1: Zanim zaczniesz Zawartość opakowania... 3 Elementy serwera Synology DiskStation...

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi,

publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi, Nickelodeon Slime Cup Konkurs na Taniec Zwycięstwa (Slime Cup Victory Dance Competition) Umowa o przesyłaniu zawartości wygenerowanej przez użytkowników Zawierają Państwo niniejszą umowę o przesyłaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży Produktów i Usług

Warunki sprzedaży Produktów i Usług Warunki sprzedaży Produktów i Usług Form ES104-PL (Rev4) UWAGA: Sprzedaż jakichkolwiek Produktów i Usług zależy od wyraźnej zgody Kupującego na niniejsze Warunki. Wszelkie przyjęcie oferty Sprzedającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo