Ogólne postanowienia i warunki udziału w programie marketingowym Goldex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne postanowienia i warunki udziału w programie marketingowym Goldex"

Transkrypt

1 Regulamin EmGoldex Ogólne postanowienia i warunki udziału w programie marketingowym Goldex Poniższe postanowienia i warunki przedstawiają umowę pomiędzy firmą Emgoldex a klientem, właścicielem zamówienia, biorącym udział w programie marketingowym Goldex. Akceptacja poniższej umowy daje możliwośd: dla klienta, właściciela zamówienia wzięcia udziału w programie marketingowym Goldex i otrzymania wynagrodzenia za efektywną promocję towarów i usług dostępnych w sklepie internetowym, dla firmy Emgoldex otrzymania dochodu ze sprzedaży towarów i usług dystrybuowanych poprzez internet. Aby wziąd udział w programie marketingowym Goldex, należy: zarejestrowad się w sklepie internetowym, złożyd zamówienie na zakup towarów i usług na sumę euro, zawierającą również opłatę manipulacyjną na poziomie 7 % opłacid kupon na zamówienie. Kupon na zamówienie to środek płatności w ramach systemu. Kupon na zamówienie zawiera przedpłatę na sztabki złota powyżej 100 gram oraz opłatę za subskrypcję sklepu internetowego. Koszt kuponu zamówienia na wstępny stół to 130 euro, w tym 20 euro opłaty za subskrypcję. Koszt kuponu zamówienia na główny stół to 540 euro, w tym 40 euro opłaty za subskrypcję. Kupon ten jest przeznaczony na dwa cykle głównego stołu zamówienia. W programie marketingowym Goldex nabywca ma prawo złożyd tylko jedno zamówienie w sklepie internetowym na zakup złota o wartości euro. Po realizacji zamówienia, klient może złożyd nowe zamówienie lub przedłużyd poprzednie. Model biznesowy programu marketingowego Goldex Program marketingowy Goldex jest przeznaczony tylko dla tych, którzy chcą promowad produkty firmy poprzez sklep internetowy na rynku międzynarodowym i dzięki temu otrzymywad bonusy od firmy za reklamę oraz pozyskiwanie nowych klientów. Niezbędnym warunkiem programu marketingowego jest to, że klient za otrzymane bonusy od firmy może jedynie nabyd złoto inwestycyjne sprzedawane przez firmę. Model biznesowy Goldex składa się z dwóch stołów zamówienia. Stół wstępny zamówienia jest stworzony po to, aby klient mógł przejśd na główny stół. Główny stół jest przeznaczony to zdobycia bonusów na dopełnienie płatności złożonego zamówienia. W celu pełnego wypełnienia zamówienia, klient musi przejśd przez dwa stoły zamówienia.

2 Zamówienie za 150 euro jest składane na wstępny stół zamówienia. Zamówienie za 540 euro jest składane na główny stół zamówienia. Koncepcja działania stołów zamówienia Stół zamówienia składa się z 4 poziomów, które posiadają miejsce na 15 zamówieo klientów. Poziomy są ułożone od góry do dołu. Zamówienia układają się od strony lewej do prawej, przy czym pod uwaga brana jest również kolejnośd składania zamówieo. 1 poziom 8 zamówieo, 2 poziom 4 zamówienia, 3 poziom 2 zamówienia, 4 poziom 1 zamówienie. Wszyscy nowi klienci trafiają na pierwszy poziom. W momencie gdy pierwszy poziom stołu zamówienia zostanie wypełniony zamówieniami klientów, stół dzieli się na dwa symetryczne stoły. Zamówienie klienta przesuwa się o jeden poziom w dół (na poziom 2). Na pierwszym poziomie dwóch stołów zamówienia powstałych z podziału pierwszego, pojawia się 8 nowych miejsc dla nowych zamówieo klientów. Gdy tylko pierwszy poziom zostanie wypełniony 8 nowymi zamówieniami, zamówienia klientów przesuwają się na poziom 3 i znów następuje podział stołu na dwa symetryczne stoły. Następnie, wypełnienie pierwszego poziomu 8 nowymi zamówienia skutkuje tym, że zamówienie klienta przechodzi na poziom 4. W następstwie podziału stołu, do zamówienia klienta naliczane są bonusy i zamówienie automatycznie przechodzi: z wstępnego stołu na pierwszy cykl dużego stołu zamówienia z głównego stołu na drugi cykl na kolejny stół zamówienia, po czym po ukooczeniu drugiego cyklu, czyli przejściu stołu zamówienia, również naliczane są bonusy. z naliczonych bonusów klient może dokonad zapłaty za złożone zamówienie i zakupid złoto. Wstępny stół zamówienia Zasady składania zamówienia na zakup zestawu sztabek złota poprzez użycie rejestracji wstępnej zamówienia: 1. Klient ma możliwośd zrobid wstępne zamówienie na zestaw sztabek złota na minimalną sumę euro. 2. Kiedy zamówienie wstępne jest umieszczane na liście zamówieo wstępnych, a także na stole zamówieo wstępnych. 3. Wszystkie zamówienia wstępne są umieszczane na pierwszym poziomie stołu wstępnego, który ma 8 wolnych miejsc. 4. Wszystkie zamówienia wstępne są umieszczane na stole przy użyciu kuponów aktywacyjnych, przy czym firma nie bierze odpowiedzialności za klientów, którzy udostępniają dane kuponu osobom trzecim. 5. Klient bierze pełną odpowiedzialnośd za straty lub inne konsekwencje wynikłe z powodu udostępnienia danych kuponu osobom trzecim. 6. Zamówienie wstępne umieszczane jest bezpośrednio na stole sponsora. 7. Jeśli zamówienie sponsora znajduje się na głównym stole, a klient składa zamówienie na stół wstępny, klient jest zobligowany do wyboru wstępnego stołu, na którym zostanie umieszczone

3 zamówienie. 8. Aby móc otrzymad bonusy od firmy, klient musi przejśd 4 poziomy stołu wstępnego i mied minimum 2 osobiście zaproszonych klientów do sklepu internetowego (niezależnie na którym poziomie). 9. Nagroda za ukooczenie wstępnego stołu jest naliczana po 7 dniach w momencie, gdy wszyscy klienci opłacili swoje wstępne zamówienia. 10. Aby otrzymad nagrodę, klient musi przejśd przez proces weryfikacji konta, potwierdzający jego tożsamośd (należy załączyd kopię dowodu osobistego, a także dokument potwierdzający adres zameldowania). Aby spełnid kwalifikację na wstępnym stole zamówienie klient może: zaprosid minimum dwóch klientów na wstępny stół zamówienia, zaprosid minimum dwóch klientów na główny stół zamówienia, zaprosid jednego klient na wstępny stół zamówienia i jednego na główny stół zamówienia, warunki kwalifikacji dotyczą tylko tych klientów, którzy zarejestrowali po Po upływie 90 dni od tej daty, warunki te dotyczą wszystkich klientów składających zamówienie na wstępny stół zamówienia, po ukooczeniu wstępnego stołu zamówienia, formowane jest zamówienie na zestaw sztabek złota i trafia ono automatycznie na główny stół zamówienia, na którym znajduje się zamówienie sponsora. Zamówienie na główny stół po ukooczeniu wstępnego stołu nie może byd anulowane, zamówienie na wstępny stół jest stworzone w celu umożliwienia złożenia zamówienia na główny stół. Bonusy naliczane na wstępnym stole zamówienia: w celu ukooczenia wstępnego stołu zamówienia i złożenia zamówienia na stół główny, klient dostaje bonus gdy zaprosi minimum dwóch klientów na główny stół zamówienia lub minimum dwóch klientów na wstępny stół zamówienia. Kwalifikacja na otrzymanie bonusu może byd zrobiona na dowolnym poziomie stołu zamówienia. naliczany bonus to 1040 euro, przy czym 7 % z tej kwoty pobierane jest jako opłata manipulacyjna zamówienia, a 540 euro przeznaczone jest na złożenie zamówienia wstępnego na główny stół. Za pozostałą kwotę kupowane jest złoto, które klient może odsprzedad następnie firmie. jeśli klient ukooczy wstępny stół zamówienia przechodząc 4 poziomy i nie mając tym samym minimum dwóch zaproszonych klientów, jego zamówienie jest eliminowane z programu marketingowego, po czym następuje zwrot 150 euro na wskazany rachunek. Sponsor tegoż klienta w tym wypadku utrzymuje kwalifikację na wstępnym stole i ma możliwośd przejścia na główny stół zamówienia. Klient, który opuszcza plan marketingowy ma 5 możliwości: zakupid kupon na rejestrację zamówienia na wstępny stół (uwzględniając przy tym tego samego sponsora), kupid kupon i dokonad nowej rejestracji na wstępnym stole zamówienia wybierając przy tym nowego sponsora, dopłacid 400 euro i złożyd zamówienie na główny stół, dokonad zakupu sztabek złota na łączną sumę 150 euro, otrzymad zwrot pieniędzy na konto osobiste.

4 Prawo do anulowania zamówienia: w sytuacji, gdy złożone przez klienta zamówienie okaże się niepoprawne, firma może je poprawid/zmienid w przeciągu 24 godzin, anulowanie zamówienia może byd dokonane w przeciągu 72 godzi od momentu rejestracji. Po tym czasie wszystkie pieniądze są transferowane na konto bonusów i nagród i nie podlegają zwrotowi. jeśli w przeciągu 72 godzin od złożenia zamówienia klient oświadczy, że chce anulowad zamówienie, a jego zamówienie znajduje się na drugim, trzecim bądź czwartym poziomie, płaci on wówczas opłatę za zmianę techniczną na stole (powrót do początkowego układu stołu zamówienia dwa kupony techniczne po 40 euro każdy), jeżeli anulowanie zamówienia zostanie złożone w przeciągu 72 godzin, wówczas zostaje ono usunięte ze wstępnego stołu zamówienia i wyeliminowane z programu marketingowego bez możliwości przywrócenia go, konto klienta jest zablokowane na otrzymywanie bonusów przez 180 dni, środki są księgowane na wewnętrznym koncie klienta i mogą byd wybrane jedynie na jego konto osobiste w banku, klient ma prawo złożyd ponowne zamówienie po upływie 180 dni. Zmiana sponsora: zmiana sponsora może nastąpid jedynie w przeciągu 72 godzin od rejestracji, w przeciągu 24 godzin od rejestracji zmiana sponsora zostanie dokonana na prośbę klienta, a jego zamówienie zostanie złożone na nowy stół, na którym znajduje się nowy sponsor, w pozostałych 48 godzinach zmiana sponsora obarczona jest kosztem 40 euro, po upływie tego okresu (72 godzin) zmiana sponsora będzie mogła byd dokonana po 180 dniach w sytuacji gdy nie było aktywności i rejestracji nowych klientów w przeciągu 180 dni. Zmiana stołu zamówienia: w przypadku gdy sponsor znajduje się na głównym stole, zamówienie wstępne może byd na prośbę klienta przetransferowane na inny stół wstępny zamówienia tylko z pierwszego poziomu w przeciągu 24 godzin, w przeciągu następnych 48 godzin zmiana stołu zamówienia bez zmiany sponsora jest możliwa w sytuacji gdy zamówienie sponsora jest na głównym stole. Opłata ze tę operację wynosi 40 euro. jeśli w przeciągu 72 godzin od rejestracji zamówienia na stole klient złoży prośbę o zmianę stołu zamówienia, a zamówienie to będzie znajdowało się na 2,3 lub 4 poziomie, klient płaci wówczas opłatę za przywrócenie stołu do wcześniejszego stanu opłata ta wynosi 80 euro, zmiana stołu zamówienia w celu zamknięcia innego stołu jest zabroniona, po 180 dniach zamówienie klienta może byd przetransferowane do innego stołu zamówienia, jeśli wciąż znajduje się na pierwszym poziomie. Zamówienie, które zostało złożone pod zamówieniem transferowanym, również zostaje przeniesione. jeśli zamówienie jest na drugim, trzecim bądź czwartym poziomie, zmiana stołu jest niemożliwa wszystkie zmiany dokonywane w przeciągu 72 godzin mogą byd wykonane tylko raz, a klient traci prawo do anulowania rejestracji i do robienia innych zmian. Warunki i procedury naliczania bonusów na głównym stole zamówienia Minimalne warunki, jakie należy spełnid aby otrzymad bonus:

5 Klient, posiadacz zamówienia powinien zaprosid bezpośrednio dwóch klientów na główny stół zamówienia. Jego jednorazowo zaproszone osoby będą się liczyły również na kolejnych stołach zamówienia. Aby zamówienie klienta zostało w pełni zrealizowane, musi on przejśd minimum przez dwa główne stoły zamówienia. W tym celu klient musi zaprosid dwóch nowych klientów na główny stół zamówienia, będąc przy tym na pierwszym bądź drugim poziomie stołu zamówienia. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, po każdym zamkniętym cyklu, od naliczonych bonusów w wysokości euro, zostaje pobierana opłata na poziomie 7% (245 euro). Za pozostałe 3255 euro kupowane są sztabki złota. Po wypełnieniu zamówienia klient może złożyd nowe zamówienie lub przedłużyd wcześniejsze, poprzez reinwestycję 540 euro z zarobionego zysku. W sytuacji gdy udział klienta w programie marketingowym jest kontynuowany, zamówienia wcześniej pozyskanych klientów są brane pod uwagę przy naliczaniu bonusów również na kolejnych stołach zamówienia. Specjalne warunki naliczania bonusów na głównym stole zamówienia Specjalne warunki naliczania bonusów występują jedynie w sytuacji, gdy klient złożył zamówienie na stół główny i będąc na pierwszym lub drugim poziomie stołu nie zaprosił dwóch klientów na tenże stół. Do zamówienia klienta naliczane są bonusy w zależności od tego na którym poziomie zaprosił on minimum dwóch klientów. Zasada ta brana jest pod uwagę w każdym cyklu stołu. Ilośd bonusów naliczanych za poszczególne poziomy za każde z dwóch pozyskanych zamówieo: zamówienie na pierwszym lub drugim poziomie 1750 euro za osobę (łącznie za dwie) zamówienie na trzecim poziomie 1250 euro za osobę (łącznie za dwie) zamówienie na czwartym poziomie 750 euro za osobę (łącznie za dwie). Zaproszenie jednego klienta na którymkolwiek poziomie lub całkowity brak pozyskanych klientów na głównym stole nie upoważnia uczestnika programu do otrzymania bonusów. Cykl na takim stole nie wypełnia zamówienia. Bonusy nie zostają wówczas naliczone. Zamówienie klienta automatycznie przechodzi na kolejny cykl głównego stołu zamówienia po zakooczeniu pierwszego cyklu. Zamówienie trafia znów na pierwszy poziom i rozpoczyna się nowy cykl, w którym to klient znów ma szansę spełnid kwalifikację i zaprosid dwóch klientów, jeżeli nie zrobił tego we wcześniejszym cyklu. Jeśli posiadacz zamówienia zaprosił klientów na drugim stole zamówienia, zamówienie to spełnia warunki do otrzymania bonusu na tym stole. W drugim cyklu na głównym stole naliczanie bonusów odbywa się na podstawie klientów zaproszonych na pierwszym stole, w pierwszym cyklu. Jeśli klient na pierwszym stole zamówienia zaprosił tylko jednego klienta z pierwszego lub drugiego poziomu, wystarczy, że na drugim stole zamówienia zaprosi jednego nowego klienta będąc na pierwszym lub drugim poziomie, aby po zakooczeniu drugiego cyklu otrzymad maksymalny bonus. Jeśli klient zaprosił na pierwszym stole dwóch klientów z trzeciego lub czwartego poziomu, musi on będąc na drugim stole zamówienia zaprosid dwóch klientów z pierwszego lub drugiego poziomu, aby otrzymad od firmy maksymalny bonus euro. Jeśli po przejściu dwóch stołów zamówienia klient nie otrzyma maksymalnych bonusów od firmy, klient ma prawo dopłacid brakującą sumę, aby wypełnid całe zamówienie na euro lub może

6 poprosid o wydanie ilości złota za kwotę naliczonych bonusów lub może odsprzedad otrzymane złoto firmie. Zamówienie po przejściu dwóch cykli jest zakooczone. Klient może złożyd nowe zamówienie poprzez reinwestycję 540 euro na dwa kolejne cykle, stoły zamówienia. Program liderów Posiadacz zamówienia otrzymuje dodatkowe bonusy w momencie gdy jego dwaj zaproszeni bezpośrednio klienci kooczą pierwszy stół zamówienia, a także dwie bezpośrednie osoby pod tymi dwoma klientami. Posiadacz zamówienia zaczyna piąd się w górę w programie liderów i brad udział w zyskach sklepu internetowego. Naliczane bonusy są przeznaczane na zakup złota. W programie liderów bonusy naliczane są w następujący sposób: Liczba otrzymanych bonusów po zamknięciu każdego cyklu zamówienia w organizacji jest dzielona przez 500. Program liderów ma 12 poziomów, układają się one od dołu do góry: 12 poziom pkt 32 euro 11 poziom pkt 31 euro 10 poziom pkt 29,5 euro 9 poziom pkt 27,5 euro 8 poziom pkt 25 euro 7 poziom pkt 22,5 euro 6 poziom pkt 20 euro 5 poziom pkt 17,5 euro 4 poziom 500 pkt 15 euro 3 poziom 250 pkt 12,5 euro 2 poziom 100 pkt 10 euro 1 poziom 0-99 pkt 7,5 euro Przykład: Partner jest na pierwszym poziomie programu liderów: 3500/500 = 7 jednostek 7 jednostek * 7,5 euro = 52,5 euro Sprzedaż, magazynowanie i dostawa złota Posiadacz zamówienia ma prawo: odsprzedad sztabki złota firmie po aktualnej cenie zakupu, pozostawid złoto u certyfikowanego depozytariusza, otrzymad zakupione złoto na wskazany adres lub przesład je od depozytariusza do domu. Klient pokrywa wszystkie koszty związane z dostawą. Koszt odstawy jest określony przez dostawcę. Szacowane koszty dostawy to: na terenie Niemiec 10 euro, na terenie UE 35 euro, poza UE 45 euro. W paostwach, których jest naliczany VAT, a także podatek od importowanych metali szlachetnych, klient bierze odpowiedzialnośd za uiszczenie tychże opłat.

7 Opłata za przechowanie złota w certyfikowanym depozytariuszu wynosi 1,2% w skali roku (0,1% w skali miesiąca) i naliczana jest od jego wartości. Opłata za przechowanie naliczana jest w każdy pierwszy dzieo miesiąca od wartości zdeponowanego złota. Sztabki jednogramowe, zakupione poprzez kupony płatności, są zwolnione z opłaty aż do momentu otrzymania pierwszego bonusu. Prawo do anulowania zamówienia Klient składający zamówienie w programie Goldex, ma prawo do jego anulowania bez podania przyczyny w przeciągu 2 tygodni. Anulacja odbywa się poprzez . Po upłynięciu tego okresu, jeśli zamówienie klienta jest na pierwszym poziomie pierwszego stołu zamówienia, firma kupuje za te pieniądze złoto i wysyła je klientowi. Klient ma prawo odsprzedad złoto firmie lub pozostawid je na przechowanie. Klient płaci za przechowywanie złota, a także za jego magazynowanie. Na każdym poziomie stołu zamówienia klient ma prawo dokonad dopłaty na pełną kwotę zamówienia i otrzymad zestaw sztabek złota. W każdym innym wypadku anulowania zamówienia, klient musi zapłacid opłatę manipulacyjną za wykonanie zamówienia (500 euro). Data anulowania zamówienia jest szacowana od dnia kiedy klient złożyd zamówienie w sklepie internetowym. Podatki: Klient bierze odpowiedzialnośd za płacenie podatków od zysków otrzymanych w programie partnerskim Goldex. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad i regulacji bez wcześniejszego ogłoszenia. Ogólne postanowienia i warunki sklepu internetowego Emgoldex Sklep internetowy Emgoldex jest przeznaczony do kupowania i sprzedawania inwestycyjnych sztabek złota. Sztabki złota posiadają czystośd na poziomie 999,9/1000 i występują w gramaturze od 1 do 100 gramów. Sztabki złota są kupowane i sprzedawane w sklepie internetowym w różnej ilości i o różnej gramaturze od 1 do 100 gramów. Dostawa sztabek złota odbywa się poprzez ubezpieczoną przesyłkę pocztową. Klient ma również możliwośd odebrad zakupione złoto (po wcześniejszym zawiadomieniu) w biurze w Niemczech. Sztabki mogą byd również zdeponowane u certyfikowanego depozytariusza. Dostawa sztabek odbywa się przy pomocy firmy Express Delivery Service INTEX Paketdienst GMBH. Koszty przesyłki zależne są od odległości paostwa, w którym znajduje się odbiorca. W skład kosztów wchodzi również ubezpieczenie zawartości przesyłki. Do kosztów przesyłki doliczony jest również VAT na poziomie 19%. Koszt przechowywania złota to 0,1% w skali miesiąca, naliczany od wartości zdeponowanego złota, w każdy pierwszy dzieo miesiąca. Aby zakupid złoto należy: zarejestrowad się w sklepie internetowym wybrad sztabki złota i następnie złożyd zamówienie. Do obsługi zamówieo w sklepie internetowym otwarte będzie konto w euro. W momencie gdy klient składa zamówienie, firma Emgoldex wysyła mu fakturę na adres podany podczas rejestracji. Zgodnie z kwotą na fakturze, klient dokonuje przelewu. Otrzymane pieniądze są księgowane na rachunku wewnętrznym. Używając ich klient może nabyd za nie złote sztabki w sklepie internetowym w dowolnym, wybranym przez niego momencie. Firma pobiera opłatę manipulacyjną na poziomie 7% od wartości zamówienia.

8 W sytuacji gdy cena złota zmienia się kilka razy na dzieo, klient musi zrobid przelew a także przesład dokument potwierdzający dokonanie płatności drogą mejlową w ciągu 24 godzin. Jeśli firma nie otrzyma potwierdzenia płatności w przeciągu 24 godzin, zamówienie zostanie anulowane. Emgoldex zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieo i warunków regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia. Strona ta nie jest przeznaczona do dystrybucji lub użytku dla osób lub podmiotów, które są rezydentami paostwa, w którym prawo jest sprzeczne z postanowieniami i warunkami Emgoldex Trade DMCC. Strona i informacje zamieszczone na niej przez Emgoldex Trade DMCC nie dotyczą w żaden sposób żadnego rodzaju inwestycji, a także nie stanowią żadnej strategii inwestycyjnej. Strona ta nie zawiera oferty ani zaproszenia do złożenia oferty kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu inwestycyjnego. Produkty będące w ofercie Emgoldex na stronie internetowej, są dostępne jedynie dla rezydentów paostw, w których produkty te są dozwolone przez prawo. Argor Heraeus, Münze Österreich, Perth Mint, Emirates Gold, Umicore, Argor-Heraeus

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO numizmato.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO numizmato.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO numizmato.pl 1. Właścicielem sklepu jest Non Stop Sp. z o.o., Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy : dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS: 0000290972.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC.

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC. REGULAMIN PROGRAMU TESCOMA CLUB Tescoma Club Tescoma Club (zwany dalej TC) to program, który firma Tescoma Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Tescoma) oferuje wszystkim swoim klientom na terenie całej Polski.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego www.soldo.isklep24.pl Niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO numizmato.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO numizmato.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO numizmato.pl 1. Właścicielem sklepu jest Non Stop Sp. z o.o., Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy : dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS: 0000290972.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OWU Gratyfikacje i prowizje I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Z.1.1. Wypłata/ okres rozliczeniowy

Załącznik nr 1 do OWU Gratyfikacje i prowizje I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Z.1.1. Wypłata/ okres rozliczeniowy Załącznik nr 1 do OWU Gratyfikacje i prowizje I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Z.1.1. Wypłata/ okres rozliczeniowy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia danego miesiąca i trwa do ostatniego dnia tego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

2.Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pieknoidom.pl 05.12.2016 I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj świadczonych usług II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

I. Rodzaj świadczonych usług II. Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Podmiotem świadczącym usługi pod adresem http://sklep-sportowy.eu jest: Sklep rowerowy Leszek Tomica, ul. Daszyńskiego 10, 43-450 Ustroń, Polska NIP: 548-135-12-69 Spis treści: I. Rodzaj świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Zaproś przyjaciół!

Regulamin programu Zaproś przyjaciół! Regulamin programu Zaproś przyjaciół! I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem programu marketingowego pod nazwą Zaproś przyjaciół! (dalej: Program) jest Weltbild Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

a) Ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy klientem ( Klient ) i City Network Hosting

a) Ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy klientem ( Klient ) i City Network Hosting Ogólne warunki korzystania z hostingu i domen. 1. Ogólne a) Ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy klientem ( Klient ) i City Network Hosting AB ( City Network ), dotyczące hostingu i rejestracji domen.

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PPHU Agropunkt

Regulamin sklepu internetowego PPHU Agropunkt 1. Informacje ogólne. 1.1. Internetowy sklep AGROPUNKTprzyjmuje zamówienia 24h na dobę na stronie agropunkt@poczta.onet.pl 1.2. Właścicielem sklepu internetowego jest PPHU AGROPUNT TŁUŚCIEC JÓZEF WĘGRZYNIAK

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez:

Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez: REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez: Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia DANMED ul. Jaśkowa Dolina 8/1 80-252 Gdaosk tel. 58 344-96-71

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Spis treści

Regulamin sklepu. Spis treści Regulamin sklepu Spis treści 1. Definicje 2. Zakres ważności regulaminu 3. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia 4. Ceny i koszty przesyłki 5. Dostawa 6. Zastrzeżenie własności 7.

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU SKLEPU

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU SKLEPU Zamówienie ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU SKLEPU Składanie zamówień jest możliwe poprzez: - sklep internetowy pod adresem http://vitalkosmetyki.pl/ 7 dni w tygodniu 24h -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl Regulamin Sklepu 1 Definicje Klient każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu sprzedaży biletów HSW w Elblągu

Regulamin Systemu sprzedaży biletów HSW w Elblągu Regulamin Systemu sprzedaży biletów HSW w Elblągu 1. Słownik pojęć 1. Sprzedawca Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, NIP: 578-305-14-46 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul.

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Aby założyd konto w sklepie/hurtowni prosimy przejśd do strony www.visioneurope.net

Aby założyd konto w sklepie/hurtowni prosimy przejśd do strony www.visioneurope.net 1) Aktywacja konta założenie konta w sklepie internetowym / hurtowni Vision Aby założyd konto w sklepie/hurtowni prosimy przejśd do strony Po pojawieniu się powyższej strony klikacie Paostwo na flagę polską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ Księgarnia Internetowa, mająca adres na stronie www.zawacka.pl, prowadzona przez: Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.artmaniafashion.pl

Regulamin sklepu internetowego www.artmaniafashion.pl Regulamin sklepu internetowego www.artmaniafashion.pl STRONY TRANSAKCJI 1. Klientem Sklepu Internetowego WWW.artmaniafashion.pl (zwanego dalej Sklepem ) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT jak ją czytać

Faktura VAT jak ją czytać Faktura VAT jak ją czytać Widok ogólny faktury 1 STRONA Nabywca: Nazwa Firmy Adres siedziby firmy NIP Numer Konta Klienta Dane do korespondencji Nazwa Firmy Adres korespondencyjny 1. Pole adres nadawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Witamy w firmie Pyszoty.pl. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z naszym systemem do opłacania i zamawiania obiadów przez internet.

Witamy w firmie Pyszoty.pl. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z naszym systemem do opłacania i zamawiania obiadów przez internet. Witamy w firmie Pyszoty.pl. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z naszym systemem do opłacania i zamawiania obiadów przez internet. Na kolejnych stronach prezentujemy krok po kroku kolejne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kasa wraca Odbierz ebon za sprzęt rowerowy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kasa wraca Odbierz ebon za sprzęt rowerowy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kasa wraca Odbierz ebon za sprzęt rowerowy 1. Akcja promocyjna Kasa wraca Odbierz ebon za sprzęt rowerowy (zwana dalej Akcją promocyjną) organizowana jest przez Velo sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania obiadów w szkole. Pyszoty.pl

Instrukcja zamawiania obiadów w szkole. Pyszoty.pl Instrukcja zamawiania obiadów w szkole Pyszoty.pl Witamy w firmie Pyszoty.pl. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z naszym systemem do opłacania i zamawiania obiadów w szkole przez internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb REGULAMIN PROMOCJI UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZNIE Z BONUSEM. 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI Organizatorami promocji ubezpieczeń Ubezpieczenie z bonusem ( Promocja ) stanowiącej sprzedaŝ premiową z nagrodami, o której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "ESCO" obowiązujący od r. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESCO obowiązujący od r. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "ESCO" obowiązujący od 11.07.2016 r. I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.escott.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa na jakich zasadach korzystać można ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.bikers.net.pl. 2. Sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy WIDZI MISIE [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ]. 2. Właścicielem Sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z 1.11.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa informacja o samodzielnej rejestracji w firmie Vision oraz sposób składania zamówieo w sklepie internetowym.

Szczegółowa informacja o samodzielnej rejestracji w firmie Vision oraz sposób składania zamówieo w sklepie internetowym. Szczegółowa informacja o samodzielnej rejestracji w firmie Vision oraz sposób składania zamówieo w sklepie internetowym. UWAGA! Podpisanie licencji umożliwiającej zakup produktów po cenach hurtowych jest

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl Regulamin I. Warunki ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl jest : Woźniak Radosław FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "IGA" z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo