Ogólne postanowienia i warunki udziału w programie marketingowym Goldex

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne postanowienia i warunki udziału w programie marketingowym Goldex"

Transkrypt

1 Regulamin EmGoldex Ogólne postanowienia i warunki udziału w programie marketingowym Goldex Poniższe postanowienia i warunki przedstawiają umowę pomiędzy firmą Emgoldex a klientem, właścicielem zamówienia, biorącym udział w programie marketingowym Goldex. Akceptacja poniższej umowy daje możliwośd: dla klienta, właściciela zamówienia wzięcia udziału w programie marketingowym Goldex i otrzymania wynagrodzenia za efektywną promocję towarów i usług dostępnych w sklepie internetowym, dla firmy Emgoldex otrzymania dochodu ze sprzedaży towarów i usług dystrybuowanych poprzez internet. Aby wziąd udział w programie marketingowym Goldex, należy: zarejestrowad się w sklepie internetowym, złożyd zamówienie na zakup towarów i usług na sumę euro, zawierającą również opłatę manipulacyjną na poziomie 7 % opłacid kupon na zamówienie. Kupon na zamówienie to środek płatności w ramach systemu. Kupon na zamówienie zawiera przedpłatę na sztabki złota powyżej 100 gram oraz opłatę za subskrypcję sklepu internetowego. Koszt kuponu zamówienia na wstępny stół to 130 euro, w tym 20 euro opłaty za subskrypcję. Koszt kuponu zamówienia na główny stół to 540 euro, w tym 40 euro opłaty za subskrypcję. Kupon ten jest przeznaczony na dwa cykle głównego stołu zamówienia. W programie marketingowym Goldex nabywca ma prawo złożyd tylko jedno zamówienie w sklepie internetowym na zakup złota o wartości euro. Po realizacji zamówienia, klient może złożyd nowe zamówienie lub przedłużyd poprzednie. Model biznesowy programu marketingowego Goldex Program marketingowy Goldex jest przeznaczony tylko dla tych, którzy chcą promowad produkty firmy poprzez sklep internetowy na rynku międzynarodowym i dzięki temu otrzymywad bonusy od firmy za reklamę oraz pozyskiwanie nowych klientów. Niezbędnym warunkiem programu marketingowego jest to, że klient za otrzymane bonusy od firmy może jedynie nabyd złoto inwestycyjne sprzedawane przez firmę. Model biznesowy Goldex składa się z dwóch stołów zamówienia. Stół wstępny zamówienia jest stworzony po to, aby klient mógł przejśd na główny stół. Główny stół jest przeznaczony to zdobycia bonusów na dopełnienie płatności złożonego zamówienia. W celu pełnego wypełnienia zamówienia, klient musi przejśd przez dwa stoły zamówienia.

2 Zamówienie za 150 euro jest składane na wstępny stół zamówienia. Zamówienie za 540 euro jest składane na główny stół zamówienia. Koncepcja działania stołów zamówienia Stół zamówienia składa się z 4 poziomów, które posiadają miejsce na 15 zamówieo klientów. Poziomy są ułożone od góry do dołu. Zamówienia układają się od strony lewej do prawej, przy czym pod uwaga brana jest również kolejnośd składania zamówieo. 1 poziom 8 zamówieo, 2 poziom 4 zamówienia, 3 poziom 2 zamówienia, 4 poziom 1 zamówienie. Wszyscy nowi klienci trafiają na pierwszy poziom. W momencie gdy pierwszy poziom stołu zamówienia zostanie wypełniony zamówieniami klientów, stół dzieli się na dwa symetryczne stoły. Zamówienie klienta przesuwa się o jeden poziom w dół (na poziom 2). Na pierwszym poziomie dwóch stołów zamówienia powstałych z podziału pierwszego, pojawia się 8 nowych miejsc dla nowych zamówieo klientów. Gdy tylko pierwszy poziom zostanie wypełniony 8 nowymi zamówieniami, zamówienia klientów przesuwają się na poziom 3 i znów następuje podział stołu na dwa symetryczne stoły. Następnie, wypełnienie pierwszego poziomu 8 nowymi zamówienia skutkuje tym, że zamówienie klienta przechodzi na poziom 4. W następstwie podziału stołu, do zamówienia klienta naliczane są bonusy i zamówienie automatycznie przechodzi: z wstępnego stołu na pierwszy cykl dużego stołu zamówienia z głównego stołu na drugi cykl na kolejny stół zamówienia, po czym po ukooczeniu drugiego cyklu, czyli przejściu stołu zamówienia, również naliczane są bonusy. z naliczonych bonusów klient może dokonad zapłaty za złożone zamówienie i zakupid złoto. Wstępny stół zamówienia Zasady składania zamówienia na zakup zestawu sztabek złota poprzez użycie rejestracji wstępnej zamówienia: 1. Klient ma możliwośd zrobid wstępne zamówienie na zestaw sztabek złota na minimalną sumę euro. 2. Kiedy zamówienie wstępne jest umieszczane na liście zamówieo wstępnych, a także na stole zamówieo wstępnych. 3. Wszystkie zamówienia wstępne są umieszczane na pierwszym poziomie stołu wstępnego, który ma 8 wolnych miejsc. 4. Wszystkie zamówienia wstępne są umieszczane na stole przy użyciu kuponów aktywacyjnych, przy czym firma nie bierze odpowiedzialności za klientów, którzy udostępniają dane kuponu osobom trzecim. 5. Klient bierze pełną odpowiedzialnośd za straty lub inne konsekwencje wynikłe z powodu udostępnienia danych kuponu osobom trzecim. 6. Zamówienie wstępne umieszczane jest bezpośrednio na stole sponsora. 7. Jeśli zamówienie sponsora znajduje się na głównym stole, a klient składa zamówienie na stół wstępny, klient jest zobligowany do wyboru wstępnego stołu, na którym zostanie umieszczone

3 zamówienie. 8. Aby móc otrzymad bonusy od firmy, klient musi przejśd 4 poziomy stołu wstępnego i mied minimum 2 osobiście zaproszonych klientów do sklepu internetowego (niezależnie na którym poziomie). 9. Nagroda za ukooczenie wstępnego stołu jest naliczana po 7 dniach w momencie, gdy wszyscy klienci opłacili swoje wstępne zamówienia. 10. Aby otrzymad nagrodę, klient musi przejśd przez proces weryfikacji konta, potwierdzający jego tożsamośd (należy załączyd kopię dowodu osobistego, a także dokument potwierdzający adres zameldowania). Aby spełnid kwalifikację na wstępnym stole zamówienie klient może: zaprosid minimum dwóch klientów na wstępny stół zamówienia, zaprosid minimum dwóch klientów na główny stół zamówienia, zaprosid jednego klient na wstępny stół zamówienia i jednego na główny stół zamówienia, warunki kwalifikacji dotyczą tylko tych klientów, którzy zarejestrowali po Po upływie 90 dni od tej daty, warunki te dotyczą wszystkich klientów składających zamówienie na wstępny stół zamówienia, po ukooczeniu wstępnego stołu zamówienia, formowane jest zamówienie na zestaw sztabek złota i trafia ono automatycznie na główny stół zamówienia, na którym znajduje się zamówienie sponsora. Zamówienie na główny stół po ukooczeniu wstępnego stołu nie może byd anulowane, zamówienie na wstępny stół jest stworzone w celu umożliwienia złożenia zamówienia na główny stół. Bonusy naliczane na wstępnym stole zamówienia: w celu ukooczenia wstępnego stołu zamówienia i złożenia zamówienia na stół główny, klient dostaje bonus gdy zaprosi minimum dwóch klientów na główny stół zamówienia lub minimum dwóch klientów na wstępny stół zamówienia. Kwalifikacja na otrzymanie bonusu może byd zrobiona na dowolnym poziomie stołu zamówienia. naliczany bonus to 1040 euro, przy czym 7 % z tej kwoty pobierane jest jako opłata manipulacyjna zamówienia, a 540 euro przeznaczone jest na złożenie zamówienia wstępnego na główny stół. Za pozostałą kwotę kupowane jest złoto, które klient może odsprzedad następnie firmie. jeśli klient ukooczy wstępny stół zamówienia przechodząc 4 poziomy i nie mając tym samym minimum dwóch zaproszonych klientów, jego zamówienie jest eliminowane z programu marketingowego, po czym następuje zwrot 150 euro na wskazany rachunek. Sponsor tegoż klienta w tym wypadku utrzymuje kwalifikację na wstępnym stole i ma możliwośd przejścia na główny stół zamówienia. Klient, który opuszcza plan marketingowy ma 5 możliwości: zakupid kupon na rejestrację zamówienia na wstępny stół (uwzględniając przy tym tego samego sponsora), kupid kupon i dokonad nowej rejestracji na wstępnym stole zamówienia wybierając przy tym nowego sponsora, dopłacid 400 euro i złożyd zamówienie na główny stół, dokonad zakupu sztabek złota na łączną sumę 150 euro, otrzymad zwrot pieniędzy na konto osobiste.

4 Prawo do anulowania zamówienia: w sytuacji, gdy złożone przez klienta zamówienie okaże się niepoprawne, firma może je poprawid/zmienid w przeciągu 24 godzin, anulowanie zamówienia może byd dokonane w przeciągu 72 godzi od momentu rejestracji. Po tym czasie wszystkie pieniądze są transferowane na konto bonusów i nagród i nie podlegają zwrotowi. jeśli w przeciągu 72 godzin od złożenia zamówienia klient oświadczy, że chce anulowad zamówienie, a jego zamówienie znajduje się na drugim, trzecim bądź czwartym poziomie, płaci on wówczas opłatę za zmianę techniczną na stole (powrót do początkowego układu stołu zamówienia dwa kupony techniczne po 40 euro każdy), jeżeli anulowanie zamówienia zostanie złożone w przeciągu 72 godzin, wówczas zostaje ono usunięte ze wstępnego stołu zamówienia i wyeliminowane z programu marketingowego bez możliwości przywrócenia go, konto klienta jest zablokowane na otrzymywanie bonusów przez 180 dni, środki są księgowane na wewnętrznym koncie klienta i mogą byd wybrane jedynie na jego konto osobiste w banku, klient ma prawo złożyd ponowne zamówienie po upływie 180 dni. Zmiana sponsora: zmiana sponsora może nastąpid jedynie w przeciągu 72 godzin od rejestracji, w przeciągu 24 godzin od rejestracji zmiana sponsora zostanie dokonana na prośbę klienta, a jego zamówienie zostanie złożone na nowy stół, na którym znajduje się nowy sponsor, w pozostałych 48 godzinach zmiana sponsora obarczona jest kosztem 40 euro, po upływie tego okresu (72 godzin) zmiana sponsora będzie mogła byd dokonana po 180 dniach w sytuacji gdy nie było aktywności i rejestracji nowych klientów w przeciągu 180 dni. Zmiana stołu zamówienia: w przypadku gdy sponsor znajduje się na głównym stole, zamówienie wstępne może byd na prośbę klienta przetransferowane na inny stół wstępny zamówienia tylko z pierwszego poziomu w przeciągu 24 godzin, w przeciągu następnych 48 godzin zmiana stołu zamówienia bez zmiany sponsora jest możliwa w sytuacji gdy zamówienie sponsora jest na głównym stole. Opłata ze tę operację wynosi 40 euro. jeśli w przeciągu 72 godzin od rejestracji zamówienia na stole klient złoży prośbę o zmianę stołu zamówienia, a zamówienie to będzie znajdowało się na 2,3 lub 4 poziomie, klient płaci wówczas opłatę za przywrócenie stołu do wcześniejszego stanu opłata ta wynosi 80 euro, zmiana stołu zamówienia w celu zamknięcia innego stołu jest zabroniona, po 180 dniach zamówienie klienta może byd przetransferowane do innego stołu zamówienia, jeśli wciąż znajduje się na pierwszym poziomie. Zamówienie, które zostało złożone pod zamówieniem transferowanym, również zostaje przeniesione. jeśli zamówienie jest na drugim, trzecim bądź czwartym poziomie, zmiana stołu jest niemożliwa wszystkie zmiany dokonywane w przeciągu 72 godzin mogą byd wykonane tylko raz, a klient traci prawo do anulowania rejestracji i do robienia innych zmian. Warunki i procedury naliczania bonusów na głównym stole zamówienia Minimalne warunki, jakie należy spełnid aby otrzymad bonus:

5 Klient, posiadacz zamówienia powinien zaprosid bezpośrednio dwóch klientów na główny stół zamówienia. Jego jednorazowo zaproszone osoby będą się liczyły również na kolejnych stołach zamówienia. Aby zamówienie klienta zostało w pełni zrealizowane, musi on przejśd minimum przez dwa główne stoły zamówienia. W tym celu klient musi zaprosid dwóch nowych klientów na główny stół zamówienia, będąc przy tym na pierwszym bądź drugim poziomie stołu zamówienia. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, po każdym zamkniętym cyklu, od naliczonych bonusów w wysokości euro, zostaje pobierana opłata na poziomie 7% (245 euro). Za pozostałe 3255 euro kupowane są sztabki złota. Po wypełnieniu zamówienia klient może złożyd nowe zamówienie lub przedłużyd wcześniejsze, poprzez reinwestycję 540 euro z zarobionego zysku. W sytuacji gdy udział klienta w programie marketingowym jest kontynuowany, zamówienia wcześniej pozyskanych klientów są brane pod uwagę przy naliczaniu bonusów również na kolejnych stołach zamówienia. Specjalne warunki naliczania bonusów na głównym stole zamówienia Specjalne warunki naliczania bonusów występują jedynie w sytuacji, gdy klient złożył zamówienie na stół główny i będąc na pierwszym lub drugim poziomie stołu nie zaprosił dwóch klientów na tenże stół. Do zamówienia klienta naliczane są bonusy w zależności od tego na którym poziomie zaprosił on minimum dwóch klientów. Zasada ta brana jest pod uwagę w każdym cyklu stołu. Ilośd bonusów naliczanych za poszczególne poziomy za każde z dwóch pozyskanych zamówieo: zamówienie na pierwszym lub drugim poziomie 1750 euro za osobę (łącznie za dwie) zamówienie na trzecim poziomie 1250 euro za osobę (łącznie za dwie) zamówienie na czwartym poziomie 750 euro za osobę (łącznie za dwie). Zaproszenie jednego klienta na którymkolwiek poziomie lub całkowity brak pozyskanych klientów na głównym stole nie upoważnia uczestnika programu do otrzymania bonusów. Cykl na takim stole nie wypełnia zamówienia. Bonusy nie zostają wówczas naliczone. Zamówienie klienta automatycznie przechodzi na kolejny cykl głównego stołu zamówienia po zakooczeniu pierwszego cyklu. Zamówienie trafia znów na pierwszy poziom i rozpoczyna się nowy cykl, w którym to klient znów ma szansę spełnid kwalifikację i zaprosid dwóch klientów, jeżeli nie zrobił tego we wcześniejszym cyklu. Jeśli posiadacz zamówienia zaprosił klientów na drugim stole zamówienia, zamówienie to spełnia warunki do otrzymania bonusu na tym stole. W drugim cyklu na głównym stole naliczanie bonusów odbywa się na podstawie klientów zaproszonych na pierwszym stole, w pierwszym cyklu. Jeśli klient na pierwszym stole zamówienia zaprosił tylko jednego klienta z pierwszego lub drugiego poziomu, wystarczy, że na drugim stole zamówienia zaprosi jednego nowego klienta będąc na pierwszym lub drugim poziomie, aby po zakooczeniu drugiego cyklu otrzymad maksymalny bonus. Jeśli klient zaprosił na pierwszym stole dwóch klientów z trzeciego lub czwartego poziomu, musi on będąc na drugim stole zamówienia zaprosid dwóch klientów z pierwszego lub drugiego poziomu, aby otrzymad od firmy maksymalny bonus euro. Jeśli po przejściu dwóch stołów zamówienia klient nie otrzyma maksymalnych bonusów od firmy, klient ma prawo dopłacid brakującą sumę, aby wypełnid całe zamówienie na euro lub może

6 poprosid o wydanie ilości złota za kwotę naliczonych bonusów lub może odsprzedad otrzymane złoto firmie. Zamówienie po przejściu dwóch cykli jest zakooczone. Klient może złożyd nowe zamówienie poprzez reinwestycję 540 euro na dwa kolejne cykle, stoły zamówienia. Program liderów Posiadacz zamówienia otrzymuje dodatkowe bonusy w momencie gdy jego dwaj zaproszeni bezpośrednio klienci kooczą pierwszy stół zamówienia, a także dwie bezpośrednie osoby pod tymi dwoma klientami. Posiadacz zamówienia zaczyna piąd się w górę w programie liderów i brad udział w zyskach sklepu internetowego. Naliczane bonusy są przeznaczane na zakup złota. W programie liderów bonusy naliczane są w następujący sposób: Liczba otrzymanych bonusów po zamknięciu każdego cyklu zamówienia w organizacji jest dzielona przez 500. Program liderów ma 12 poziomów, układają się one od dołu do góry: 12 poziom pkt 32 euro 11 poziom pkt 31 euro 10 poziom pkt 29,5 euro 9 poziom pkt 27,5 euro 8 poziom pkt 25 euro 7 poziom pkt 22,5 euro 6 poziom pkt 20 euro 5 poziom pkt 17,5 euro 4 poziom 500 pkt 15 euro 3 poziom 250 pkt 12,5 euro 2 poziom 100 pkt 10 euro 1 poziom 0-99 pkt 7,5 euro Przykład: Partner jest na pierwszym poziomie programu liderów: 3500/500 = 7 jednostek 7 jednostek * 7,5 euro = 52,5 euro Sprzedaż, magazynowanie i dostawa złota Posiadacz zamówienia ma prawo: odsprzedad sztabki złota firmie po aktualnej cenie zakupu, pozostawid złoto u certyfikowanego depozytariusza, otrzymad zakupione złoto na wskazany adres lub przesład je od depozytariusza do domu. Klient pokrywa wszystkie koszty związane z dostawą. Koszt odstawy jest określony przez dostawcę. Szacowane koszty dostawy to: na terenie Niemiec 10 euro, na terenie UE 35 euro, poza UE 45 euro. W paostwach, których jest naliczany VAT, a także podatek od importowanych metali szlachetnych, klient bierze odpowiedzialnośd za uiszczenie tychże opłat.

7 Opłata za przechowanie złota w certyfikowanym depozytariuszu wynosi 1,2% w skali roku (0,1% w skali miesiąca) i naliczana jest od jego wartości. Opłata za przechowanie naliczana jest w każdy pierwszy dzieo miesiąca od wartości zdeponowanego złota. Sztabki jednogramowe, zakupione poprzez kupony płatności, są zwolnione z opłaty aż do momentu otrzymania pierwszego bonusu. Prawo do anulowania zamówienia Klient składający zamówienie w programie Goldex, ma prawo do jego anulowania bez podania przyczyny w przeciągu 2 tygodni. Anulacja odbywa się poprzez . Po upłynięciu tego okresu, jeśli zamówienie klienta jest na pierwszym poziomie pierwszego stołu zamówienia, firma kupuje za te pieniądze złoto i wysyła je klientowi. Klient ma prawo odsprzedad złoto firmie lub pozostawid je na przechowanie. Klient płaci za przechowywanie złota, a także za jego magazynowanie. Na każdym poziomie stołu zamówienia klient ma prawo dokonad dopłaty na pełną kwotę zamówienia i otrzymad zestaw sztabek złota. W każdym innym wypadku anulowania zamówienia, klient musi zapłacid opłatę manipulacyjną za wykonanie zamówienia (500 euro). Data anulowania zamówienia jest szacowana od dnia kiedy klient złożyd zamówienie w sklepie internetowym. Podatki: Klient bierze odpowiedzialnośd za płacenie podatków od zysków otrzymanych w programie partnerskim Goldex. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad i regulacji bez wcześniejszego ogłoszenia. Ogólne postanowienia i warunki sklepu internetowego Emgoldex Sklep internetowy Emgoldex jest przeznaczony do kupowania i sprzedawania inwestycyjnych sztabek złota. Sztabki złota posiadają czystośd na poziomie 999,9/1000 i występują w gramaturze od 1 do 100 gramów. Sztabki złota są kupowane i sprzedawane w sklepie internetowym w różnej ilości i o różnej gramaturze od 1 do 100 gramów. Dostawa sztabek złota odbywa się poprzez ubezpieczoną przesyłkę pocztową. Klient ma również możliwośd odebrad zakupione złoto (po wcześniejszym zawiadomieniu) w biurze w Niemczech. Sztabki mogą byd również zdeponowane u certyfikowanego depozytariusza. Dostawa sztabek odbywa się przy pomocy firmy Express Delivery Service INTEX Paketdienst GMBH. Koszty przesyłki zależne są od odległości paostwa, w którym znajduje się odbiorca. W skład kosztów wchodzi również ubezpieczenie zawartości przesyłki. Do kosztów przesyłki doliczony jest również VAT na poziomie 19%. Koszt przechowywania złota to 0,1% w skali miesiąca, naliczany od wartości zdeponowanego złota, w każdy pierwszy dzieo miesiąca. Aby zakupid złoto należy: zarejestrowad się w sklepie internetowym wybrad sztabki złota i następnie złożyd zamówienie. Do obsługi zamówieo w sklepie internetowym otwarte będzie konto w euro. W momencie gdy klient składa zamówienie, firma Emgoldex wysyła mu fakturę na adres podany podczas rejestracji. Zgodnie z kwotą na fakturze, klient dokonuje przelewu. Otrzymane pieniądze są księgowane na rachunku wewnętrznym. Używając ich klient może nabyd za nie złote sztabki w sklepie internetowym w dowolnym, wybranym przez niego momencie. Firma pobiera opłatę manipulacyjną na poziomie 7% od wartości zamówienia.

8 W sytuacji gdy cena złota zmienia się kilka razy na dzieo, klient musi zrobid przelew a także przesład dokument potwierdzający dokonanie płatności drogą mejlową w ciągu 24 godzin. Jeśli firma nie otrzyma potwierdzenia płatności w przeciągu 24 godzin, zamówienie zostanie anulowane. Emgoldex zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieo i warunków regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia. Strona ta nie jest przeznaczona do dystrybucji lub użytku dla osób lub podmiotów, które są rezydentami paostwa, w którym prawo jest sprzeczne z postanowieniami i warunkami Emgoldex Trade DMCC. Strona i informacje zamieszczone na niej przez Emgoldex Trade DMCC nie dotyczą w żaden sposób żadnego rodzaju inwestycji, a także nie stanowią żadnej strategii inwestycyjnej. Strona ta nie zawiera oferty ani zaproszenia do złożenia oferty kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu inwestycyjnego. Produkty będące w ofercie Emgoldex na stronie internetowej, są dostępne jedynie dla rezydentów paostw, w których produkty te są dozwolone przez prawo. Argor Heraeus, Münze Österreich, Perth Mint, Emirates Gold, Umicore, Argor-Heraeus

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Zasady działalności 3

Zasady działalności 3 Zasady Działalności SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 4 3 Gwarancje i zwrot produktów 7 4 Schemat premii i plan marketingowy 8 5 Status Managera i rekwalifikacje 12 6 Premia Lidera 13 7 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp

REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp REGULAMIN XIII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct 1 2. Praca z wykresami 4 3. Zawieranie transakcji 9 4. Składanie zleceo 11 5. Zakładka Rachunek 16 6. Serwis informacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE W RAMACH PLATFORMY WWW.AJAVI.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Aukcji należy przez to rozumieć procedurę prowadzącą do zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie:

Firma 700 Firma 445 Firma 325 Firma 215 Firma 115 Firma 55. 24 miesiące 12 miesięcy 6 miesięcy. A następnie: Warunki Oferty Promocyjnej Wszystkie rozmowy w Erze za 0 zł w sieci Era Kod promocji B_ZA_DARMO Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era I. Opis oferty 1. W okresie od dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo