ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika"

Transkrypt

1 ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

2 Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel i zakres systemu... 4 Platforma CUREX... 5 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji Krok 1 rejestracja Krok 2 pierwsze logowanie Krok 3 edycja profilu Panel transakcyjny systemu ICF Zaloguj / Wyloguj Start Narzędzia Kalkulator wymiany Kursy online Kursy historyczne Zlecenia Zlecenia wymiany Zlecenia po aktualnym kursie Zlecenia z limitem kursu Zlecenia STOP LOSS Zlecenia TAKE PROFIT Zlecenia cykliczne Krok Krok Krok Krok Zakończenie składania zlecenia cyklicznego Przelewy Wpłata Wypłata Przegląd Przeglądanie zleceń wymiany Przeglądanie zleceń zaawansowanych Przeglądanie zleceń cyklicznych Przeglądanie wpłat / wypłat Księgowość Saldo kont Historia kont Moje Dane Profil Konta bankowe Aktywność

3 Weryfikacja Ustawienia Hasło główne Usuń konto Odzyskiwanie hasła Konfiguruj stronę START Pomoc Partnerstwo Data ostatniej aktualizacji: Wersja systemu: Wersja opracowania: 1.9 3

4 Wstęp Wstęp O tym dokumencie Dokumentacja ta przeznaczona jest dla Użytkowników internetowych Systemu ICF korzystających z Platformy Handlu Walutami CUREX. W dokumentacji przedstawiono zasady obowiązujące podczas pracy z aplikacją oraz sposób wykonywania typowych czynności. Przyjęte oznaczenia Konsekwentne stosowanie w dokumencie różnego rodzaju oznaczeń, jak wyróżnienia w tekście, sposoby zapisu klawiszy, elementy graficzne a także jednolita terminologia, ułatwia poszukiwanie i zrozumienie potrzebnych informacji. Poniżej przedstawiono stosowane oznaczenia, symbole graficzne i przyjęte konwencje zapisu klawiszy, oraz wyjaśniono ich znaczenie lub sposób interpretacji. Styl czcionki Znaczenie Status wykonania Nazwa okna lub jego elementu Plik Wyjście Kolejność poleceń w menu [Zamknij] Oznaczenie przycisku Logowanie Oznaczenie odsyłacza, łącza Ikona pola informacyjnego na formularzu Ikona z objaśnieniem wybranego pola formularza Widoczny symbol oznacza, że kurs dla danej pary walutowej pochodzi z otwartego rynku walutowego, ale ze względu na godziny pracy tego rynku (tylko dni robocze od 8.00 do 18.00) lub brak połączenia online jest nieaktualny. Zlecenia Użytkowników nadal są przyjmowane i realizowane przez system CUREX online, ale w przypadku braku zleceń przeciwstawnych innych Użytkowników nie zostaną upłynnione na otwartym rynku walutowym. / / Pole znacznika, które można zaznaczać i odznaczać Pole opcji wyboru Pole kalendarza Pole wyboru wartości z listy rozwijanej Cel i zakres systemu Aplikacja ICF służy do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży waluty na Platformie CUREX. Do obsługi Systemu wykorzystuje się dowolną przeglądarkę internetową dostępną na stacji roboczej Użytkownika (zaleca się IE w wersji 9 lub nowszej, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, itp.). 4

5 Platforma CUREX Platforma CUREX Platforma CUREX (czytaj: `kʌr ɪks), jest narzędziem do obsługi handlu walutami. Platforma oferuje wiele rodzajów zleceń przeznaczonych zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych Użytkowników. Platforma optymalizuje realizację zleceń składanych przez Użytkowników wykorzystując również otwarty rynek walutowy. Platforma CUREX oferuje Użytkownikom następujące typy zleceń: Zlecenia po aktualnym kursie (składanie, patrz str. 35; szczegóły 6) - najprostszy i najszybszy rodzaj zlecenia wymagający od Użytkownika wprowadzenia minimalnej ilości danych, Zlecenia z limitem kursu (składanie, patrz str. 38; szczegóły 7) - zlecenie najczęściej wykorzystywane przez Użytkowników, które umożliwia zdefiniowanie parametrów zlecenia, tak by najlepiej odpowiadały oczekiwaniom Użytkownika, Zlecenie STOP LOSS (składanie, patrz str. 41; szczegóły 7) - zlecenie zależne od poziomu aktualnego kursu rynkowego, używane najczęściej do warunkowej sprzedaży zakupionej wcześniej waluty w przypadku pojawienia się niekorzystnego trendu i spadku kursu danej pary walutowej, zlecenie używane jest w celu ograniczenia strat Użytkownika, Zlecenie TAKE PROFIT (składanie, patrz str. 44; szczegóły 8) - zlecenie zależne od poziomu aktualnego kursu rynkowego, używane najczęściej do warunkowej sprzedaży zakupionej wcześniej waluty w przypadku wzrostu kursu rynkowego i osiągnięcia przez kurs danej pary walutowej satysfakcjonującego poziomu umożliwiającego sprzedaż z zyskiem, zlecenie to używane jest w celu realizacji zysku Użytkownika, Zlecenia cykliczne (składanie, patrz str. 45; szczegóły 9) - typ zlecenia dedykowany osobom dokonującym regularnych, comiesięcznych zakupów walut obcych za PLN (na przykład w celu spłaty rat kredytów walutowych). Poszczególne typy zleceń można podzielić na 3 grupy: Zlecenia o zdefiniowanym przez Użytkownika poziomie kursu, realizowane po kursie nie wyższym (dla kupna) lub nie niższym (dla sprzedaży) niż kurs podany przez Użytkownika (tj. zlecenia po aktualnym kursie i zlecenia z limitem kursu), Zlecenia warunkowe oparte na aktualnej wartości kursów giełdowych i w zależności od nich aktywowane (zlecenia STOP LOSS i TAKE PROFIT), Zlecenia realizowane bez względu na aktualny poziom kursu (zlecenia cykliczne). Zlecenia po aktualnym kursie oraz z limitem kursu są przyjmowane do realizacji z ustalonymi limitami kursu (w przypadku tych pierwszych wartość kursu zlecenia jest ustawiana przez System automatycznie, niemniej jest to poziom, którego nie wolno przekroczyć), co oznacza, że Użytkownik nigdy nie zapłaci (w przypadku kupna) więcej niż kwota wynikająca z pomnożenia kursu kupna przez kwotę kupna, ani nie otrzyma mniej (w przypadku sprzedaży) niż kwota wynikająca z pomnożenia kursu sprzedaży przez kwotę sprzedaży. Zlecenia mogą być realizowane w częściach, po różnych kursach, jednak nigdy po kursie przekraczającym limit podany podczas składania zlecenia. Po realizacji zlecenia prezentowany jest ostateczny, średni kurs realizacji całości zlecenia. UWAGA: Ze względu na konieczność zaokrąglenia kwot realizacji zlecenia do dwóch miejsc dziesiętnych może się pojawić sytuacja, gdzie kurs średni zlecenia jest z pozoru wyższy od kursu podanego przy składaniu zlecenia, pomimo tego, że zlecenie zostało zrealizowane z kursem nie wyższym od zleconego. Wynika ona właśnie z pojawiających się zaokrągleń oraz sposobu obliczania kursu średniego, tj. podzielenia zaokrąglonej do 2 miejsc dziesiętnych kwoty realizacji przez kwotę faktycznie zrealizowanego zlecenia. Przykład: Kwota zlecenia kupna (para EUR/PLN): 92 euro, kurs zlecenia 4,3131. Kwota realizacji = 92 * 4,3131 = 396,8052 zł, po zaokrągleniu 396,81 zł. 5

6 Platforma CUREX Kurs średni = 396,81 zł / 92 euro = 4, , po zaokrągleniu do 4 miejsc 4,3132. Jak widać z pozoru kurs średni jest wyższy od kursu zlecenia, pomimo tego, że zlecenie zostało zrealizowane po kursie 4,3131, a nie 4,3132. Zlecenia warunkowe (STOP LOSS i TAKE PROFIT) są zleceniami składanymi przez Użytkownika, ale o ich uruchomieniu decyduje poziom aktualnego kursu giełdowego (kupna lub sprzedaży) dla danej pary walutowej. W przypadku jego osiągnięcia zlecenia są automatycznie aktywowane przez System, co skutkuje automatycznym złożeniem właściwego zlecenia kupna lub sprzedaży z limitem kursu równym kursowi aktywacji zlecenia określonym przez Użytkownika. Zlecenia warunkowe są zleceniami wykorzystywanymi głównie do handlu walutami (czyli zarabianiu na różnicy między kursem, po którym zakupi się walutę, a kursem po której zostanie ona odsprzedana). Dzięki tym zleceniom Użytkownik nie musi stale obserwować aktualnych kursów walut, a jedynie określić warunki, które muszą być spełnione by aktywować zlecenie. W przypadku, gdy określone przez Użytkownika warunki nie wystąpiły, a upłynął czas ważności zlecenia nie jest ono w ogóle realizowane. Zlecenia cykliczne są typem zleceń ograniczonych tylko do zakupu za PLN, dodatkowo nie mają one zdefiniowanego żadnego poziomu kursu, a jedynie kwotę zakupu i są realizowane bezwarunkowo w konkretnym dniu miesiąca po kursie kupna aktualnie obowiązującym na rynku dla danej pary walutowej. Jedynym ograniczeniem dla realizacji tych zleceń jest brak wystarczających środków na realizację danego zlecenia w dniu jego realizacji. Drugim elementem wyróżniającym te zlecenia jest fakt generowania automatycznego przelewu zakupionej kwoty na wskazane przez Użytkownika konto bankowe. Ze względu na swoją charakterystykę zlecenia cykliczne najlepiej nadają się do regularnych, comiesięcznych zakupów walut na potrzeby spłat rat kredytów walutowych (automatycznie następuje zakup oraz przelew na konto spłaty kredytu). Oczywiście można tego typu zlecenia wykorzystywać również do regularnego pokrywania zobowiązań u kontrahentów lub jakichkolwiek regularnych płatności walutowych z innego tytułu. Zlecenia po aktualnym kursie Zlecenia po aktualnym kursie wymagają od Użytkownika podania najmniejszej liczby danych pozwalając złożyć zlecenie w najszybszy sposób, z drugiej strony Użytkownik nie może zdefiniować żadnych dodatkowych parametrów zlecenia. Kurs, po jakim składane jest zlecenie opiera się na wyświetlanym aktualnym kursie rynkowym danej pary walutowej (oddzielnie dla kupna i sprzedaży). Po wybraniu pary walutowej wymagane jest tylko podanie kwoty zlecenia, a po kliknięciu przycisku [Kup] lub [Sprzedaj] zlecenie jest automatycznie składane z odpowiadającym mu aktualnym poziomem kursu widocznym na przyciskach. Jedynym parametrem, który dodatkowo może zmienić Użytkownik jest "data końca zlecenia" w polu Aktywne do. Domyślnie pole zawiera datę bieżącą, co oznacza, że w przypadku, gdyby zlecenie nie zostało zrealizowane lub zostałoby zrealizowane tylko częściowo System automatycznie wygasi je (zamknie) na koniec dnia. Wstawienie w w/w polu daty przyszłej powoduje wydłużenie czasu aktywności zlecenia do wskazanej daty. Zlecenia po aktualnym kursie mają największe szanse na szybką realizację ze względu na to, że aktualnie handel odbywa się po kursach wyświetlanych na ekranie, jednocześnie należy pamiętać, że rynek walutowy charakteryzuje się wysoką zmiennością, a co za tym idzie nie ma 100 procentowej gwarancji, że zlecenie na pewno zostanie w danym momencie zrealizowane. Z drugiej strony w przypadku pozytywnej dla składającego zmiany kursu zlecenie może zostać zrealizowane po kursie lepszym niż podany przy jego składaniu. Podczas składania zlecenia System sprawdza, czy Użytkownik posiada odpowiednią kwotę środków na koncie na pokrycie realizacji zlecenia (dla transakcji kupna przyjmowane jest, że transakcja zostanie zrealizowana dokładnie po kursie zleconym przez Użytkownika, co oznacza maksymalny możliwy koszt transakcji). W przypadku zleceń sprzedaży blokowana jest pełna kwota sprzedawanej waluty. System zakłada automatyczną blokadę na środki wymagane do realizacji zlecenia. Transakcja jest rozliczana dopiero po jej zamknięciu, choć wcześniej Użytkownik widzi już aktualny procent realizacji zlecenia. 6

7 Platforma CUREX Zlecenia po aktualnym kursie pozwalają na szybkie składanie zleceń w przypadku, gdy aktualny kurs rynkowy satysfakcjonuje Użytkownika, zaś brak zaawansowanych opcji równoważony jest prostotą i szybkością składania zlecenia. Zlecenia z limitem kursu Zlecenia z limitem kursu umożliwiają Użytkownikowi szczegółowo zdefiniować parametry składanego zlecenia. W przypadku tych zleceń Użytkownik może nie tylko podać konkretny maksymalny kurs, który jest w stanie zaakceptować przy realizacji zlecenia, ale również zdefiniować akceptowalne przez niego odchylenie od tego kursu. Eliminuje to ryzyko, że transakcja nie zostanie zrealizowana, choć kurs danej pary walutowej znajdował się bardzo blisko kursu, po którym złożono zlecenie. Na przykład składając zlecenie kupna euro po 4,2000 Użytkownik może jednocześnie podać dopuszczalne odchylenie w wysokości 0,0030. W takim przypadku System w pierwszej kolejności szuka zleceń sprzedaży po kursie nie wyższym od 4,2000, jednak jeśli ich nie znajdzie, to dodatkowo sprawdza zlecenia sprzedaży w przedziale 4,2000-4,2030 i jeśli zostaną one znalezione realizuje zlecenie. Różnica między zleceniem z odchyleniem kursu, a zleceniem, gdzie od razu maksymalny kurs zlecenia określony jest jako 4,2030 jest taka, że dla zlecenia z odchyleniem System dwukrotnie przeszukuje tabelę ofert, z tym, że pierwsze przeszukanie używa kursu niższego, czyli korzystniejszego dla Użytkownika, co może powodować uzyskanie lepszej ceny. Dla zleceń z limitem kursu poza możliwością wydłużenia czasu ważności zlecenia w polu Aktywne do jest możliwość zmiany daty początku zlecenia w polu Aktywne od. Po wprowadzeniu w tym polu daty przyszłej otrzymujemy zlecenie z odroczonym terminem realizacji ("zlecenie terminowe"), w takim przypadku dodatkowo System nie sprawdza, czy Użytkownik posiada na koncie środki niezbędne na realizację zlecenia. System automatycznie aktywuje zlecenie w dacie zgodnej z datą w polu Aktywne od i dopiero wtedy następuje weryfikacja posiadanych środków (w przypadku ich braku zlecenie jest odrzucane). Zlecenia STOP LOSS Zlecenia STOP LOSS umożliwiają Użytkownikowi złożenie warunkowego zlecenia kupna lub sprzedaży. Zlecenie to zostanie aktywowane w momencie, gdy aktualny kurs giełdowy (odpowiednio kupna lub sprzedaży) osiągnie poziom kursu progowego podanego dla złożonego zlecenia STOP LOSS. Aktywacja zlecenia STOP LOSS oznacza automatyczne złożenie zlecenia z limitem kursu zgodnym z kursem progowym. Zlecenia STOP LOSS są zleceniami "obronnymi" pozwalającymi utrzymać zysk wypracowany na zakupionej wcześniej walucie lub ewentualnie zminimalizować stratę ponoszoną z niekorzystnego trendu kursu danej waluty. W przypadku zleceń sprzedaży zlecenie STOP LOSS jest aktywowane w momencie spadku kursu. W momencie złożenia zlecenia wymagane jest, by kurs progowy był niższy od bieżącego kursu sprzedaży danej pary walutowej. Użytkownik zakłada, że kurs będzie rósł, jednak na wypadek, gdyby kurs zaczął spadać może złożyć zlecenie sprzedaży na wypadek spadku kursu do określonego poziomu. Przykładowo Użytkownik, który zakupił euro za złotówki po kursie 4,0000 liczący na wzrost kurs euro do 4,2000 i planujący wtedy sprzedać zakupioną walutę może zabezpieczyć się przed niekorzystnym ruchem kursu. Powiedzmy, że w momencie składania zlecenia STOP LOSS aktualny kurs wynosi 4,1000 (Użytkownik chce poczekać ze sprzedażą do poziomu 4,2000), oznacza to, że Użytkownik już teoretycznie zarobił 0,10 zł na każdym 1 euro. Jeśli zlecenie STOP LOSS zostanie złożone z kursem progowym równym 4,0500 oznaczać to będzie, że w przypadku, gdy kurs zamiast dalej rosnąć (zgodnie z przewidywaniami Użytkownika) zacznie spadać i spadnie do 4,0500, to System aktywuje złożone zlecenie. Jeśli zostanie ono zrealizowane po tym kursie Użytkownik zdoła utrzymać 0,05 zł zysku na każdym euro. W przypadku, gdyby zlecenie STOP LOSS zostało złożone z kursem progowym 3,9800 oznaczać to będzie, że dopiero przy tym kursie zlecenie zostanie aktywowane przez System i w przypadku jego realizacji po tym kursie Użytkownik straci nie więcej niż 0,02 zł na każdym euro. Dla zleceń kupna sytuacja jest odwrotna, to znaczy warunkiem jest, by kurs progowy był wyższy niż aktualny kurs kupna danej waluty, a zlecenie zostanie aktywowane, gdy kurs wzrośnie do wskazanego kursu progowego. Przykładowy scenariusz może wyglądać następująco: Użytkownik posiada złotówki, za które zamierza kupić euro, jednak uważa, że kurs euro jeszcze spadnie, czyli będzie mógł zakupić je po niższej cenie. Załóżmy, że w danym momencie kurs EUR/PLN wynosi 4,0000, zaś Użytkownik chce poczekać z zakupem, aż kurs spadnie do 3,9000. Aby zabezpieczyć się jednak przed odwróceniem tendencji może złożyć zlecenie STOP LOSS kupna euro z ceną 4,1000. W przypadku, gdy kurs zamiast spadać zacznie rosnąć i osiągnie poziom 4,1000 System automatycznie złoży zlecenie kupna po tym kursie. Użytkownik stracił szansę zakupu po 4,0000, ale nie kupi drożej niż po 4,1000, a 7

8 Platforma CUREX przecież kurs euro może dalej rosnąć i mógłby "stracić" jeszcze więcej. Oczywiście należy pamiętać, że zlecenie STOP LOSS aktywuje złożenie zlecenia, co nie gwarantuje jednak jego realizacji. Dla zleceń STOP LOSS warunki posiadania środków na realizację zlecenia są sprawdzane dopiero w momencie ich aktywacji. Podobnie jak zlecenia z limitem dla zleceń STOP LOSS można określić czas ich ważności (w polu Aktywne do) oraz czas ich włączenia w polu Aktywne od. W przypadku złożenia zlecenia terminowego (data przyszła w polu Aktywne od) System nie sprawdza dla tego zlecenia warunków aktywacji zlecenia aż do osiągnięcia daty startu aktywności zlecenia (jeśli aktualny kurs giełdowy osiągnie kurs progowy przed datą z pola Aktywne od System nie uruchomi takiego zlecenia). Dla zleceń STOP LOSS istnieje jeszcze dodatkowa opcja "trailing stop", powoduje ona modyfikację kursu progowego (kursu, przy którym następuje aktywacja zlecenia) w przypadku, gdy kurs podąża zgodnie z przewidywaniami Użytkownika. Dla zleceń sprzedaży (aktywowanych przez spadający kurs) oznacza to, że rosnący kurs "ciągnie za sobą" kurs progowy w górę (spadek kursu nie powoduje obniżenia wartości kursu progowego), zaś dla zleceń kupna (aktywowanych przy rosnącym kursie) opcja "trailing stop" powoduje, że w przypadku spadku kurs oryginalny kurs progowy jest obniżany. Efektem działania opcji "trailing stop" jest to, że kurs progowy (kurs aktywacji zlecenia) staje się bardziej korzystny dla Użytkownika, ale tylko w przypadku, gdy aktualny kurs giełdowy "odsuwa się" od kursu progowego. W momencie składania zlecenia STOP LOSS z opcją "trailing stop" System zapisuje aktualną różnicę kursu progowego w stosunku do aktualnego kursu giełdowego. System pilnuje by różnica pomiędzy kursem giełdowym i kursem progowym nigdy nie była większa niż różnica zapisana w momencie składania zlecenia. Działanie opcji "trailing stop" dla pierwszego przykładu zlecenia sprzedaży. Załóżmy, że sytuacja wygląda jak poprzednio: Użytkownik, który zakupił euro za złotówki po kursie 4,0000 liczący na wzrost kurs euro do 4,2000 i planujący wtedy sprzedać zakupioną walutę chce zabezpieczyć się przed niekorzystnym ruchem kursu (spadkiem). Powiedzmy, że w momencie składania zlecenia STOP LOSS aktualny kurs wynosi 4,1000, a kurs progowy zlecenia STOP LOSS to 4,0500. Użytkownik zaznacza opcję "trailing stop", oznacza to, że System wylicza aktualną różnicę między aktualnym kursem giełdowym (4,1000) i kursem progowym zlecenia (4,0500), różnica ta wynosi 0,0500. W tym momencie, jeśliby kurs zaczął spadać z aktualnego 4,1000 w stronę kursu progowego 4,0500 System nie zrobi nic, tzn. zachowa się tak samo, jak dla zlecenia STOP LOSS bez opcji "trailing stop" (kurs progowy pozostaje bez zmian). Oczywiście w przypadku spadku aż do kursu 4,0500 nastąpi aktywacja zlecenia sprzedaży. Jeśli jednak kurs zacznie rosnąć (powiedzmy nawet, że na chwilę spadł do 4,0900, po czym zaczął rosnąć powyżej 4,1000), to System będzie utrzymywał odległość kursu progowego od aktualnego kursu giełdowego na poziomie nie większym od 0,0500. Jeśli kurs wzrośnie na przykład do 4,1200 kurs progowy zostanie "podciągnięty" z 4,0500 na 4,0700, w przypadku dalszego wzrostu kursu aż do 4,1550 kurs progowy wzrośnie do 4,1050. Jeśli w tym momencie kurs znów zacznie spadać i spadnie do 4,1050, to zlecenie zostanie aktywowane już przy tym kursie (System nie będzie czekał z aktywacją do osiągnięcia "oryginalnego kursu progowego", czyli 4,0500). W efekcie Użytkownikowi udałoby się zachować 0,1050 zysku na każdym 1 euro, a nie tylko 0,0500 zysku jak w przypadku złożenia zlecenia bez opcji "trailing stop". W przypadku zlecenia STOP LOSS kupna działanie opcji "trailing stop" jest analogiczne, z tym, że to spadek kursu powoduje "ściąganie w dół" kursu progowego. Zlecenia TAKE PROFIT Zlecenia TAKE PROFIT umożliwiają Użytkownikowi złożenie warunkowego zlecenia kupna lub sprzedaży. Zlecenie to zostanie aktywowane w momencie, gdy aktualny kurs giełdowy (odpowiednio kupna lub sprzedaży) osiągnie poziom kursu progowego podanego dla złożonego zlecenia TAKE PROFIT. Aktywacja zlecenia TAKE PROFIT oznacza automatyczne złożenie zlecenia z limitem kursu zgodnym z kursem progowym. Zlecenia TAKE PROFIT są zleceniami używanymi dla automatycznej realizacji zysków po osiągnięciu przez aktualny kurs giełdowy wyznaczonego przez Użytkownika poziomu. Ogólnie działanie tych zleceń jest bardzo podobne do zleceń STOP LOSS opisanych powyżej, odwrotne są jedynie warunki ich realizacji oraz brak opcji "trailing stop". W przypadku zleceń sprzedaży zlecenie TAKE PROFIT jest aktywowane w momencie wzrostu aktualnego kursu giełdowego. W momencie złożenia zlecenia wymagane jest, by kurs progowy był wyższy od bieżącego kursu sprzedaży danej pary walutowej. Użytkownik zakłada, że kurs będzie rósł i chce, by System automatycznie złożył zlecenie sprzedaży po osiągnięciu przez kurs giełdowy określonego poziomu. Dla przykładu opisanego wcześniej dla zleceń STOP LOSS sytuacja wyglądałaby następująco: Użytkownik, który zakupił euro za złotówki po kursie 4,0000 liczy na wzrost kurs euro do 4,2000 i planuje 8

9 Platforma CUREX wtedy sprzedać zakupioną walutę. Użytkownik może już dziś złożyć zlecenie sprzedaży z limitem 4,2000 i czekać aż zostanie ono zrealizowane, spowoduje to jednak blokadę środków pod to zlecenie. Zamiast zlecenia z limitem Użytkownik może złożyć zlecenie sprzedaży TAKE PROFIT z kursem progowym 4,2000, które nie spowoduje zablokowania jego środków. Powiedzmy, że w momencie składania zlecenia TAKE PROFIT aktualny kurs wynosi 4,1000 (w tym momencie kurs progowy musi być wyższy od 4,1000), zlecenie to nie zostanie aktywowane, póki aktualny kurs giełdowy nie osiągnie założonego poziomu kursu progowego. Oczywiście należy pamiętać, że analogicznie do zleceń STOP LOSS aktywacja zlecenia TAKE PROFIT oznacza złożenie zlecenia z limitem równym kursowi progowemu, co nie jest równoznaczne z jego realizacją. Również dla zleceń TAKE PROFIT warunki posiadania środków na realizację zlecenia są sprawdzane dopiero w momencie ich aktywacji. Zlecenia kupna TAKE PROFIT jest aktywowane w momencie spadku aktualnego kursu giełdowego do wskazanego kursu progowego, w związku z czym z momencie składania zlecenia kurs progowy musi być niższy od aktualnego kursu giełdowego danej pary walutowej. Pozostałe zasady są takie same, jak dla zleceń sprzedaży. Ogólnie zlecenia TAKE PROFIT najlepiej łączyć ze zleceniami STOP LOSS. Złożenie dwóch zleceń, jednego powyżej aktualnego kursu, drugiego poniżej niego pozwala na w miarę bezpieczne oczekiwanie na rozwój wydarzeń i zabezpieczenie Użytkownika przed nagłymi i niekorzystnymi zmianami kursu, jednocześnie zlecenia te nie blokują środków na kontach Użytkownika, więc jeśli w międzyczasie występuje nagła potrzeba realizacji zlecenia po kursie innym niż kursy progowe można to zrobić bez anulowania oczekujących zleceń STOP LOSS, czy TAKE PROFIT. Zlecenia cykliczne Zlecenia cykliczne są zleceniami stworzonymi na potrzeby regularnych płatności w walucie obcej, gdzie Użytkownika nie interesuje kurs waluty w danym momencie, a jedynie zakup konkretnej kwoty. Oczywiście posiadając na przykład kredyt walutowy spłacany w walucie Użytkownik może przez cały miesiąc próbować dokonać zakupu po korzystnej cenie obserwując ruchy kursów, wykorzystując zlecenia z limitem, czy zlecenia warunkowe (głównie TAKE PROFIT), jednak wiąże się to z koniecznością utrzymywania środków w PLN na realizację tych zleceń oraz czasem poświęcanym na monitorowanie rynku walut. Próby zakupu po korzystnym kursie nie zawsze muszą się powieść, ponadto wymaga to od Użytkownika stałego monitorowania poziomu kursów, zaś jeśli nie uda się dokonać zakupu po korzystnym kursie, to ostatecznie Użytkownik i tak musi dokonać zakupu bez względu na kurs tak, by posiadać środki na spłatę raty kredytu, czy innego zobowiązania. Zlecenie cykliczne ma tę zaletę, że wymaga tylko jednokrotnego zdefiniowania, po czym jest praktycznie "bezobsługowe" z punktu widzenia Użytkownika (jedynym dodatkowym elementem jest ewentualne założenie zlecenia stałego w swoim banku tak, by środki w PLN na realizację zlecenia cyklicznego w danym miesiącu trafiały na konto w Systemie ICF w odpowiednim dniu pozwalając na bezproblemową realizację zlecenia). Po wyborze dnia wykonania zlecenia System dokona zakupu waluty automatycznie i również automatycznie prześle zakupioną kwotę na wskazane konto. Wysokość środków dostępnych na realizację zakupu cyklicznego jest sprawdzana dopiero bezpośrednio przed wykonaniem zlecenia, dodatkowo na kilka dni przed terminem zakupu System sprawdza aktualną wysokość środków dostępnych na koncie Użytkownika i informuje go o ewentualnych brakach (oczywiście w ciągu kilku dni mogą pojawić się nagłe niekorzystne ruchy kursów, więc zawsze warto wpłacać środki z pewnym marginesem bezpieczeństwa). System automatycznie dostosowuje faktyczną datę realizacji zlecenia cyklicznego do dni roboczych i w przypadku, gdy oryginalny termin zakupu wypada na dzień wolny (gdy nie ma możliwości realizacji zlecenia) System automatycznie przesuwa datę na ostatni dzień roboczy przed tym terminem (należy pamiętać jednak, że przelewy walutowe mogą być realizowane do 2 dni roboczych, dlatego należy termin zakupu w Systemie ustawiać odpowiednio wcześniej w stosunku do faktycznego terminu spłaty raty, czy innego zobowiązania). 9

10 Praca z aplikacją ICF Praca z aplikacją ICF W pasku adresu przeglądarki należy wpisać odpowiedni adres: https://curex.co. Nagłówek strony głównej zawiera: Licznik oszczędności klientów Platformy CUREX uzyskanych na wymianie walut w stosunku do kursu NBP, aktualizowany online, co 5 minut, Możliwość wyboru języka stron, Przyciski [Zarejestruj się] i [Login], Przyciski Menu, prowadzące do stron informacyjnych Platformy. 10

11 Praca z aplikacją ICF Aby przejść do strony logowania w aplikacji ICF dla zarejestrowanych Użytkowników, ze strony głównej serwisu należy kliknąć [Login] w prawym górnym rogu okna. Jeżeli jesteś nowym zainteresowanym Użytkownikiem naciśnij [Zarejestruj się]. Pod banerem reklamowym znajduje się specjalna tabela, w której zestawiono najlepsze kursy par walutowych online w podziale na grupy negocjacyjne, np.: Tylko zarejestrowani Użytkownicy systemu ICF, którzy uzyskują wysokie obroty na koncie mogą otrzymać atrakcyjne warunki sprzedaży i zakupu dla wybranych par walutowych. W centralnej części strony głównej serwisu znajdują się trzy zakładki, które mogą posłużyć niezalogowanym Użytkownikom do: Skorzystania z kalkulatora wymiany walut, Sprawdzenia kursów walut online, Sprawdzenia historycznych kursów walut. Więcej szczegółów dotyczących obsługi tych instrumentów finansowych znajduje się w rozdziale na stronie 28. UWAGA: Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia każdorazowo przez zalogowaniem, że znajduje się w szyfrowanym połączeniu z Panelem Transakcyjnym Platformy, tzn. w oknie przeglądarki adres strony https://curex.co/ powinien być poprzedzony zielonym paskiem z napisem: "CUREX.CO Sp. z o.o. (PL) oraz powinna być widoczna zamknięta kłódka, oznaczająca połączenie szyfrowane. Widok dla przeglądarki Google CHROME 11

12 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji Pierwsze uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest z poziomu okna przeglądarki internetowej. Połączenie jest bezpieczne i szyfrowane. Na stronie głównej platformy CUREX w prawym górnym rogu znajduje się przycisk [Zarejestruj się]. Aby w pełni móc korzystać z dostępnej funkcjonalności serwisu wymiany walut każdy Użytkownik powinien się najpierw zarejestrować w systemie, a ekran wygląda jak poniżej: 12

13 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji Krok 1 rejestracja W pierwszym kroku rejestracji należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza, czyli: Login identyfikator Użytkownika w postaci aktywnego adresu ; Hasło/ Potwierdź hasło hasło do serwisu (należy wprowadzić dwukrotnie, możliwość kopiowania i wklejania zawartości jest zablokowana); Podaj/ Potwierdź telefon komórkowy numer telefonu komórkowego (należy wprowadzić dwukrotnie, możliwość kopiowania i wklejania zawartości jest zablokowana); Akceptuję Regulamin pole znacznika akceptacji regulaminu serwisu (dodatkowo kliknięcie na link REGULAMIN, pozwala na otwarcie strony z zawartością tekstu w PDF); Kod programu lojalnościowego unikalny kod uzyskany od osoby/firmy polecającej serwis, zarejestrowanej w systemie (pole nieobowiązkowe). UWAGA: Podczas rejestracji sprawdzana jest dostępność unikalnego loginu, jego poprawna postać (adres e- mail) oraz zweryfikowane hasło (czy jest odpowiednio mocne oraz czy hasło podane w obu polach jest takie samo). Siła hasła wynosi minimum 6 znaków, w tym przynajmniej 1 litera, przynajmniej 1 cyfra, hasło nie będzie maskowane (należy podać całe hasło). Siła hasła sprawdzana jest na podstawie użycia różnych znaków i jego długości, poziomy hasła: niewystarczające, słabe, umiarkowane, silne, bardzo silne. System nie będzie przyjmował haseł o sile mniejszej niż "umiarkowane". Nie ma możliwości zmiany loginu. Jest on przypisany na stałe do konta Użytkownika. W przypadku usunięcia konta Użytkownika z system ICF nie ma możliwości ponownej rejestracji na wcześniej używany login. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym do zakończenia procesu rejestracji. Zaakceptowanie warunków regulaminu pozwala na pełną aktywację konta i późniejszą edycję profilu. Jeżeli konto było zarejestrowane z użyciem "kodu polecającego" i istnieje wpis dla tego Użytkownika w bazie danych, to jednocześnie jest aktywowany program partnerski dla tego konta. Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem [Zatwierdź] i pojawi się kolejna strona procesu: Następnie Użytkownik powinien otworzyć swój program pocztowy, z którego korzysta w celu odczytania nowej wiadomości, jaka została automatycznie wygenerowana z portalu Curex na podany adres , np.: 13

14 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji Przesłany zawiera link aktywacyjny do nowego konta w serwisie, w który należy kliknąć. UWAGA: Jeżeli nie pojawi się, wówczas asekuracyjnie należy sprawdzić folder SPAM. Jeżeli link aktywacyjny został już raz użyty lub minął czas na jego aktywację, wówczas pojawi się poniższy komunikat: 14

15 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji 15

16 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji Krok 2 pierwsze logowanie Następnie zostanie wyświetlone potwierdzenie rejestracji wraz z kolejnym krokiem logowania do serwisu: Na ekranie logowania dostępne są pola Login i Hasło, przy czym w pierwszym polu należy podać pełny adres będący jednocześnie identyfikatorem Użytkownika w Systemie. Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem [Logowanie]. UWAGA: Na ekranie dostępny jest link Zapomniałem hasła uruchamiający funkcjonalność odzyskiwania hasła (więcej patrz na stronie 88). 16

17 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji Krok 3 edycja profilu Funkcja umożliwia wprowadzenie lub korektę danych szczegółowych Użytkownika. Zakres wymaganych danych jest zależny od typu podmiotu. Po rejestracji i aktywacji nowego konta Użytkownika możliwe jest wprowadzenie (lub zmiana) rozszerzonych danych zawierających kolejno: 1. Dla osoby fizycznej: 17

18 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji Oświadczenie: rezydent / nierezydent RP, Forma prawna (osoba fizyczna lub firma), Dane osobowe (imię, nazwisko), Dane adresowe zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, państwo), Prefix numeru telefonu (lista rozwijana, domyślnie: +48), Numer telefonu komórkowego (do wpisania dwukrotnie), Język powiadomień (domyślnie język polski), Dane adresowe do korespondencji (imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, państwo): Typ dokumentu tożsamości: dowód osobisty lub paszport, Numer PESEL (do wpisania dwukrotnie), Numer i seria dokumentu tożsamości, Dane o zgodach na przetwarzanie danych: Oświadczenie PEP (z ang. Politically Exposed Person PEP), że Użytkownik jest / nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; Zgoda na otrzymywanie biuletynu; Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzania transakcji finansowych realizowanych przez System. 18

19 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji 2. Dla firmy: 19

20 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji Oświadczenie: rezydent / nierezydent RP, Forma prawna (osoba fizyczna lub firma), Skrócona nazwa firmy/instytucji, Pełna nazwa firmy/instytucji (dodatkowe pole pojawia się, jeśli chcesz wprowadzić długą nazwę firmy), Forma prawna działalności (dostępne z listy rozwijalnej), Adres firmy/instytucji (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, państwo), Prefix numeru telefonu (lista rozwijana, domyślnie: +48), Numer telefonu komórkowego (do wpisania dwukrotnie), Język powiadomień (domyślnie język polski), Dane adresowe do korespondencji (nazwa firmy, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, państwo), NIP (do wpisania dwukrotnie), REGON (do wpisania dwukrotnie), Znacznik, czy firma jest kantorem? Dane osoby reprezentującej firmę (imię i nazwisko), Dane o zgodach na przetwarzanie danych: Oświadczenie PEP (z ang. Politically Exposed Person PEP), że Użytkownik jest / nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; Zgoda na otrzymywanie biuletynu; Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzania transakcji finansowych realizowanych przez System. Na końcu formularza znajduje się nieedytowalne pole, w którym znajduje się Twój kod Programu Partnerskiego. Ten unikalny kod można przekazywać dalej osobie lub firmie/instytucji polecając serwis ICF. Użytkownik zarejestrowany w systemie uzyskuje dodatkowe profity z tytułu rejestracji nowego Użytkownika z wykorzystaniem jego kodu lojalnościowego (więcej o partnerstwie czytaj na str. 92). Obok zaś znajdują się przyciski do najpopularniejszych serwisów społecznościowych: Za ich pomocą Użytkownik serwisu ICF może udostępnić wpis polecający platformę Curex wraz ze swoim numerem partnerskim na: Facebook u, Google+, 20

21 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji Twitterze, LinkedIn oraz wysłać domyślnym programem pocztowym Użytkownika (mail-to). UWAGA: Część danych identyfikacyjnych Użytkownika będzie możliwa do zmiany tylko przez Administratorów Systemu na pisemną prośbę Użytkownika. Dotyczy to pól: imię i nazwisko, nazwa firmy, PESEL, REGON, NIP. Dla pól walidowanych przez System (np. PESEL, REGON, NIP) wymagane jest podanie poprawnych danych (dla obywateli polskich). Wartości pól wprowadzane dwukrotnie muszą być wprowadzone ręcznie (zablokowana jest możliwość wklejenia wartości w drugie pole), a System weryfikuje, czy w obu polach wprowadzono tą samą wartość. Odpowiednie wyjaśnienia do zawartości niektórych pól prezentowane są w formie "dymków" (podpowiedzi) po najechaniu kursorem na ikonę znaku zapytania. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych profilowych należy je zapisać przyciskiem [Zatwierdź]. System wyświetli następnie informację, że rejestracja dobiegła końca: Nowy Użytkownik serwisu wymiany walut może następnie po naciśnięciu [Konta bankowe] otworzyć stronę do definicji kont bankowych w profilu Użytkownika (patrz rozdział Konta bankowe na stronie 77) lub też za pomocą [Start] przełączyć się, aby zdefiniować swoje najczęściej wymieniane pary walutowe: 21

22 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji Po naciśnięciu przycisku [Dodaj parę] pojawi się konfiguracja strony startowej panelu transakcyjnego, gdzie należy zaznaczyć wybraną parę/pary walut: Użycie [Zapisz] spowoduje, że konfiguracja zostanie zapisana: Więcej o parach walutowych w rozdziale Start na stronie

23 Praca z aplikacją ICF Pierwsze uruchomienie aplikacji Panel transakcyjny systemu ICF Po poprawnym zalogowaniu się Użytkownik uzyskuje dostęp do dedykowanego menu aplikacji, które znajduje się w górnej części okna. W nagłówku panelu transakcyjnego wyświetlane są następujące informacje: Nazwa konta Użytkownika Platformy CUREX (imię i nazwisko lub nazwa firmy), Data oraz adres IP komputera użytego podczas ostatniego poprawnego logowania, Data oraz adres IP komputera użytego podczas ostatniego niepoprawnego logowania, Czas do końca sesji. Czas ulega odświeżeniu po każdej operacji wykonanej przez Użytkownika w panelu transakcyjnym. W przypadku braku operacji system automatycznie wyloguje Użytkownika po upływie 10 minut. Przycisk wyboru języka stron, Przycisk [WYLOGUJ], Ikona o dostępności otwartego rynku finansowego. UWAGA: Sprawdzaj datę oraz adres IP ostatniego logowania do panelu transakcyjnego CUREX. PAMIĘTAJ!!! Komunikat o ostatnim niepoprawnym logowaniu wyświetlony w nagłówku panelu transakcyjnego Platformy CUREX zawsze powinien być dla Ciebie ostrzeżeniem o próbie włamania. Funkcjonalności przeznaczone dla Użytkownika są operacjami dostępnymi jedynie dla Użytkownika indywidualnego lub biznesowego, pozwalające na wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą Systemu, czyli obsługą zleceń kupna/sprzedaży, przelewów, przeglądaniem wykonanych operacji, księgowań oraz konfiguracją profilu i ustawień. Panel Użytkownika Systemu ICF prezentuje dziewięć głównych pozycji menu, których poszczególne funkcjonalności zostały opisane w dalszej części niniejszej dokumentacji. UWAGA: Nad menu z prawej strony okna znajduje się specjalna ikona, która informuje: - Otwarty rynek walutowy niedostępny (handel walutami odbywa się tylko pomiędzy Użytkownikami serwisu). - Otwarty rynek walutowy dostępny (handel walutami odbywa się z uwzględnieniem międzynarodowej giełdy walutowej). 23

24 Praca z aplikacją ICF Zaloguj / Wyloguj Zaloguj / Wyloguj Strona główna logowania do systemu ICF wygląda jak poniżej: Jeżeli jesteś już zarejestrowanym Użytkownikiem zaloguj się za pomocą dostępnych pól: Login i Hasło, przy czym w pierwszym polu należy podać pełny adres będący jednocześnie identyfikatorem Użytkownika w Systemie. Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem [Logowanie]. 24

25 Praca z aplikacją ICF Zaloguj / Wyloguj Na każdej stronie transakcyjnej w górnym prawym rogu ekranu z aplikacją ICF znajduje się duży widoczny przycisk: za pomocą, którego na żądanie Użytkownika opuszcza się serwis. UWAGA: Jeżeli podczas logowania Użytkownik wpisze nieprawidłowy login lub hasło, wówczas operacja nie powiedzie się: Ponowne wpisanie poprawnego hasła jest możliwe po upływie 15 sekund. Dostęp do konta Użytkownika jest automatycznie blokowany po 10 nieudanych próbach logowania. W przypadku zablokowania dostępu Użytkownik musi skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Użytkownika Platformy CUREX oraz skierować pisemną prośbę o odblokowanie konta do operatora Platformy CUREX. Jeśli podczas pracy z serwisem zalogowany Użytkownik nie wykona żadnej czynności przez 10 min, wówczas dla bezpieczeństwa zostanie on automatycznie wylogowany z aplikacji: Pojawi się początkowy ekran startowy do zalogowania. Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij na link: Zapomniałeś hasła? Więcej o odzyskiwaniu haseł czytaj w rozdziale na stronie

26 Start Zaloguj / Wyloguj Start Wywołanie: Start Twoje Pary Walutowe Strona startowa Użytkownika serwisu jest konfigurowalna w zależności od potrzeb i prezentuje wybrane, obserwowane pary walutowe, np.: UWAGA: Para walutowa to jedna z par walutowych dostępnych w Systemie, gdzie pierwszy element jest "walutą zakupu" (tzw. Waluta bazowa), a drugi "walutą realizacji zakupu (tzw. Waluta kwotowana). Aby dodać lub usunąć parę walutową wystarczy nacisnąć odpowiednio [Dodaj parę] / [Usuń parę], a pojawi się konfiguracja strony startowej, gdzie należy zaznaczyć lub odznaczyć wybraną parę walut: 26

27 Start Zaloguj / Wyloguj Zmiany należy zapisać przyciskiem [Zapisz]. Powyższą konfigurację strony startowej Użytkownika można także wywołać z pozycji w menu głównym Ustawienia Konfiguruj stronę Start. W każdym wyświetlanym obszarze z parą walutową znajduje się aktualna informacja na temat rynkowej ceny sprzedaży i kupna oraz wartość spreadu, np.: W celu dokonania szybkiego zlecenia wymiany waluty wystarczy wpisać odpowiednią sumę w pole Kwota, a następnie nacisnąć jedno z kolorowych pól, żądając sprzedaży bądź kupna waluty. Taka operacja będzie zrealizowana, jako zlecenie po aktualnym kursie i otworzy się strona opisana w podrozdziale Zlecenia po aktualnym kursie. UWAGA: Widoczny symbol oznacza, że kurs dla danej pary walutowej pochodzi z otwartego rynku walutowego, ale ze względu na godziny pracy tego rynku (tylko dni robocze od 8.00 do 18.00) lub brak połączenia online jest nieaktualny. Zlecenia Użytkowników nadal są przyjmowane i realizowane przez system CUREX online, ale w przypadku braku zleceń przeciwstawnych innych Użytkowników nie zostaną upłynnione na otwartym rynku walutowym. 27

28 Start Narzędzia Narzędzia Wywołanie: Start Narzędzia Wywołując polecenie Narzędzia wyświetla się analogiczny fragment strony głównej systemu Curex z trzema zakładkami. Dla zalogowanego Użytkownika różnią się one jedynie dostępną funkcjonalnością, gdyż umożliwiają m.in. bezpośrednie zlecenie wymiany dla wybranej pary walutowej oraz uwzględniają wielkość obrotów Użytkownika. Kalkulator wymiany Pierwsza zakładka jest typowym kalkulatorem wymiany walut: 28

29 Start Narzędzia W polach MAM WALUTĘ i CHCĘ KUPIĆ WALUTĘ wybiera się rodzaj pary walutowej dostępnej z rozwijalnej listy. Następnie obok w polu pojawi się aktualny kurs Curex. Poniżej z lewej strony w polu Wartość Mam tyle do wymiany należy wpisać kwotę posiadanej waluty, za którą Użytkownik chce kupić inną walutę. Kalkulator obliczy i wyświetli w polu obok Wartość Tyle otrzymasz po wymianie odpowiednią kwotę. Dodatkowo odejmowany jest koszt transferu waluty do wybranego banku Użytkownika i prezentowany w zielonym polu Tyle otrzymasz na wskazane konto. Kursy walut odświeżane są z zadaną częstotliwością, przy czym czas pozostały do odświeżenia kursu prezentowany jest przez pasek postępu wyświetlany w obszarze Kolejna aktualizacja za. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na wymianę wybranej pary walutowej, wówczas może nacisnąć przycisk [Wymień], który przełączy go automatycznie na stronę składania zleceń po aktualnym kursie (patrz str. 35). W dolnym lewym rogu zakładki można rozszerzyć widok, na którym prezentowane są SZCZEGÓŁY, czyli tabela kursowa i wykres dla bieżącej pary walutowej we wskazanym okresie, np.: Pod tabelą i wykresem trendu znajdują się szczegółowe opisy oraz przyciski wyboru okresu danych. 29

30 Start Narzędzia Kursy online Na drugiej zakładce prezentowane są kursy online. Tabela przedstawia aktualne kursy średnie (AVG) walut dla ceny sprzedaży (BID) i zakupu (ASK). Dane do tabeli pozyskiwane są w czasie rzeczywistym ze wszystkich zleceń i transakcji Użytkowników CUREX oraz aktualnego kursu walut na rynku Forex. UWAGA: Odświeżanie następuje automatycznie po każdym nowym zleceniu Użytkowników CUREX, ale ze względu na korelację z rynkiem Forex nie częściej, niż co 15 sekund. W lewym górnym rogu zakładki znajduje się pole Przejdź do, w którym Użytkownik może wybrać z listy różne gotowe zgrupowania par walutowych do wyświetlenia na stronie (np. pary główne, pary PLN, pary EUR itp.). Dla każdej pary walutowej wyświetlany jest: Spread, Trend (rosnący, malejący, bez zmian, kurs na otwartym rynku jest nieaktualny ), Cena sprzedaży (BID) i zakupu (ASK). Za pomocą ikony otwiera się dodatkowe okno informacyjne z wykresem średniego kursu (AVG) dla ceny sprzedaży (BID) i zakupu (ASK) wybranej pary walutowej, np.: 30

31 Start Narzędzia Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na wymianę wybranej pary walutowej, wówczas w zakładce może nacisnąć przycisk [Wymień], który przełączy go automatycznie na stronę składania zleceń po aktualnym kursie (patrz str. 35). 31

32 Start Narzędzia Kursy historyczne Ostatnia zakładka w narzędziach Użytkownika przedstawia wykres i tabelę z danymi historycznymi do porównywania kursów średnich dla ceny sprzedaży (BID) lub zakupu (ASK) wybranych par walutowych. W górnej części zakładki znajdują się następujące pola do konfiguracji ustawień: MAM WALUTĘ wybór posiadanej waluty (dostępna z rozwijalnej listy), CHCĘ KUPIĆ WALUTĘ wybór drugiej waluty do utworzenia pary (dostępne z listy rozwijalnej; możliwość jednoczesnego wyboru sześciu różnych walut), Przedział wybór gotowego przedziału czasowego do prezentacji danych (7 dni, 30 dni, 3 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok, 2 lata, wszystko), od do wybór własnego przedziału czasowego z kalendarza do prezentacji danych, który należy zatwierdzić przyciskiem, Cena wybór parametru ceny (kupno lub sprzedaż), Wartość wybór prezentacji danych wg wartości lub procentowo (odchylenia) od zadanej daty. Kursy historyczne wyświetlane są wg zadanych przez Użytkownika kryteriów w postaci graficznej na wykresie (zakładka WYKRES) oraz tabelarycznej (zakładka TABELA). 32

33 Start Narzędzia Poniżej przykładowe wykresy i dane w zestawieniu: 33

34 Start Narzędzia 34

35 Zlecenia Zlecenia wymiany Zlecenia W Systemie ICF realizowanych jest kilka rodzajów zleceń wymiany oraz zlecenia cykliczne. Zlecenia wymiany Wywołanie: Zlecenia Zlecenia wymiany Zlecenia po aktualnym kursie Zlecenie po aktualnym kursie służy do szybkiego składania zleceń po aktualnym kursie rynkowym, przy podawaniu minimalnej ilości danych. Użytkownik widzi na ekranie następujące dane: Para walutowa z lewej strony do wyboru z tabeli lub listy rozwijalnej jedna z par walutowych dostępnych w Systemie, gdzie pierwszy element jest "walutą zakupu" (waluta bazowa), a drugi "walutą realizacji zakupu" (waluta kwotowana). Wybór wartości w tym polu powoduje także wyświetlenie aktualnego wykresu trendu wskazanej pary walutowej. 35

36 Zlecenia Zlecenia wymiany UWAGA: Za pomocą listy rozwijalnej znajdującej się nad tabelą par walutowych można ograniczyć wyświetlanie danych: Widoczny symbol oznacza, że kurs dla danej pary walutowej pochodzi z otwartego rynku walutowego, ale ze względu na godziny pracy tego rynku (tylko dni robocze od 8.00 do 18.00) lub brak połączenia online jest nieaktualny. Zlecenia Użytkowników nadal są przyjmowane i realizowane przez system CUREX online, ale w przypadku braku zleceń przeciwstawnych innych Użytkowników nie zostaną upłynnione na otwartym rynku walutowym. Aktywne od data aktywacji zlecenia (data bieżąca bez możliwości edycji). Aktywne do data wygaśnięcia zlecenia (domyślnie data bieżąca). Umożliwia wydłużenie aktywności zlecenia powyżej domyślnego 1 dnia. Kwota wolumen kupna/sprzedaży dla wybranej pary walutowej (wartość podawana z dokładnością do pełnej jednostki bez miejsc dziesiętnych). Kolejna aktualizacja za kursy walut odświeżane są z zadaną częstotliwością, przy czym czas pozostały do odświeżenia kursu prezentowany jest przez pasek postępu wyświetlony powyżej kursów. Wartości kursów bieżących wyświetlane są wartości kursów BID i ASK dla wybranej pary walutowej. Wykres trendu wykres przedstawia kurs średni (AVG) dla ceny sprzedaży (BID) i zakupu (ASK) danej pary walutowej. Pola wyboru pod wykresem pozwalają ograniczyć zakres wyświetlania danych na wykresie i w tabeli do: jednego dnia, tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy i pół roku. [Sprzedaj] / [Kup] przyciski pozwalające aktywować zlecenie jako polecenie kup/sprzedaj teraz. Po naciśnięciu wybranego przycisku następuje złożenie zlecenia kupna/sprzedaży po aktualnym kursie kupna (ASK) bądź sprzedaży (BID) wybranej pary walutowej w aktualnym interwale czasowym. Zlecenie nie jest potwierdzane przez Użytkownika, wyświetlany jest tylko ekran podsumowujący dane złożonego zlecenia, np.: Za pomocą [Przejdź do przeglądu] przechodzi się wprost do okna przeglądu zleceń wymiany (patrz strona 58). 36

37 Zlecenia Zlecenia wymiany UWAGA: Jeżeli Użytkownik nie posiada odpowiedniej ilości środków na koncie, aby przeprowadzić operację kupna bądź sprzedaży waluty, wówczas pojawi się komunikat systemowy: Dla wszystkich par walutowych i typów zleceń wymiany ustalona jest minimalna kwota, poniżej której nie można składać żadnego zlecenia. W razie konieczności system poinformuje Użytkownika stosownym komunikatem, np.: System ICF pobiera opłatę manipulacyjną przy zleceniach poniżej limitu, o czym Użytkownik zostanie zawsze najpierw powiadomiony: 37

38 Zlecenia Zlecenia wymiany Zlecenia z limitem kursu Zlecenie z limitem kursu to standardowe zlecenie wymiany walut, gdzie kupujący sam określa kurs, po jakim chce dokonać zakupu. Użytkownik na ekranie widzi następujące dane: Para walutowa z lewej strony do wyboru z tabeli lub listy rozwijalnej jedna z par walutowych dostępnych w Systemie, gdzie pierwszy element jest "walutą zakupu", a drugi "walutą realizacji zakupu". Wybór wartości w tym polu powoduje także wyświetlenie aktualnego wykresu kursu wskazanej pary walutowej. Aktywne od data aktywacji zlecenia (data bieżąca z możliwością edycji). Zaznaczenie pola znacznika Natychmiast wstawia w tym polu datę bieżącą. Aktywne do data wygaśnięcia zlecenia (domyślnie data bieżąca). Umożliwia wydłużenie aktywności zlecenia powyżej domyślnego 1 dnia. Twój kurs maksymalny kurs, po jakim Użytkownik zgadza się dokonać transakcji (z dokładnością do max 4 miejsc dziesiętnych). UWAGA: Maksymalne odchylenie kursu od aktualnego to: {2,00%}. Użyj kursu z odchyleniem pole znacznika, po zaznaczeniu którego Użytkownik może podać odchylenie kursu, czyli o ile wyższy/niższy (gorszy) kurs w stosunku do kursu podanego w polu Twój kurs jest w stanie zaakceptować, o ile brak będzie zleceń nieprzekraczających podanego kursu realizacji. Na formularzu pojawiają się nowe pola: 38

39 Zlecenia Zlecenia wymiany Odchylenie można wówczas określić na jeden z dwóch sposobów, jako: Alternatywny kurs podany wprost, który musi być wyższy/niższy od kursu podanego w polach BID/ASK. System automatycznie wyliczy wartość odchylenia (różnicę). Odchylenie różnica w stosunku do wartości w polach BID/ASK podana z dokładnością max do 4 miejsc dziesiętnych. System automatycznie wyliczy wartość alternatywnego kursu dodając odchylenie do kursu realizacji. Kolejna aktualizacja za kursy walut odświeżane są z zadaną częstotliwością, przy czym czas pozostały do odświeżenia kursu prezentowany jest przez pasek postępu wyświetlony powyżej kursów. Wykres trendu wykres przedstawia kurs średni (AVG) dla ceny sprzedaży (BID) i zakupu (ASK) danej pary walutowej. Pola opcji pod wykresem pozwalają ograniczyć zakres wyświetlania danych na wykresie i w tabeli do: jednego dnia, tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy i pół roku. [Sprzedaj] / [Kup] przyciski pozwalające złożyć zlecenie z limitem kursu. Po naciśnięciu wybranego przycisku pojawiają się dwa lub trzy pola do określenia kwoty kupna/sprzedaży: 39

40 Zlecenia Zlecenia wymiany Kwota wartość wyrażona w walucie zgodnej z pierwszym elementem wybranej pary walutowej (np. dla wybranej pary CHF/PLN oznacza wartość w CHF). Wartość z dokładnością do pełnej jednostki bez miejsc dziesiętnych. Kup za wartość wyrażona w walucie realizacji zakupu (drugi element pary walutowej, np. dla wybranej pary CHF/PLN oznacza wartość w PLN). System wylicza kwotę zlecenia z zaokrągleniem w dół do pełnych jednostek bez miejsc dziesiętnych. Kup za wszystko/sprzedaj wszystko System sam wylicza maksymalną kwotę waluty dostępną za posiadane środki w walucie realizacji (w momencie aktywacji zlecenia), wartość zlecenia wyliczana jest z zaokrągleniem w dół do pełnych jednostek bez miejsc dziesiętnych. Przycisk [Złóż zlecenie] pozwala Użytkownikowi złożyć zlecenie wymiany, po naciśnięciu którego wyświetlany jest ekran podsumowania z danymi zlecenia, np.: Zlecenie można następnie zaakceptować przyciskiem [Potwierdź] lub anulować naciskając [Wróć do edycji]. Przy anulowaniu można zmienić podane wartości i ponownie złożyć zlecenie. Jeżeli Użytkownik zaakceptuje złożenie zlecenia wymiany, wówczas pojawia się komunikat: Za pomocą przycisku [Przegląd] można przejść w szybki sposób do strony przeglądu zleceń wymiany (patrz strona 58). 40

41 Zlecenia Zlecenia wymiany Zlecenia STOP LOSS Zlecenie STOP LOSS służy do złożenia zlecenia "warunkowego", które zostanie uruchomione dopiero w przypadku, gdy kurs osiągnie podaną w zleceniu wartość. Po uruchomieniu zlecenie obsługiwane jest analogicznie jak pozostałe zlecenia. Użytkownik na ekranie widzi następujące dane: Para walutowa z lewej strony do wyboru z tabeli lub listy rozwijalnej jedna z par walutowych dostępnych w Systemie, gdzie pierwszy element jest "walutą zakupu", a drugi "walutą realizacji zakupu". Wybór wartości w tym polu powoduje także wyświetlenie aktualnego wykresu kursu wskazanej pary walutowej. Aktywne od data aktywacji zlecenia (data bieżąca z możliwością edycji). Zaznaczenie pola znacznika Natychmiast wstawia w tym polu datę bieżącą. Aktywne do data wygaśnięcia zlecenia (domyślnie data bieżąca). Umożliwia wydłużenie aktywności zlecenia powyżej domyślnego 1 dnia. Kurs progowy kurs, przy jakim ma zostać aktywowane zlecenie (musi być wyższy bądź niższy od kursu bieżącego). Zlecenie zostanie aktywowane, gdy kurs wzrośnie lub zmaleje osiągając wartość kursu progowego. UWAGA: System sprawdza wpisaną wartość progową w zależności od kursu sprzedaży lub kupna i wyświetli odpowiedni komunikat: 41

42 Zlecenia Zlecenia wymiany lub Trailing Stop pole znacznika służące do aktywowania zlecenia "trailing stop". Zlecenie trailing stop jest odmianą zlecenia STOP LOSS, różniącą się jedynie tym, że gdy kurs wskazanej pary walutowej maleje, to wartość kursu progowego obniża się wraz z nim, jeśli kurs rośnie, wartość kursu progowego nie zmienia się. Użytkownik na ekranie widzi te same dane, jak dla zlecenia STOP LOSS. Po zaznaczeniu pola Trailing stop" system oblicza aktualną różnicę pomiędzy "kursem aktualnym" i "kursem progowym", która będzie utrzymywana, jeśli kurs obniży się (w takim wypadku obniżona zostanie wartość "kursu progowego"). Kolejna aktualizacja za kursy walut odświeżane są z zadaną częstotliwością, przy czym czas pozostały do odświeżenia kursu prezentowany jest przez pasek postępu wyświetlony powyżej kursów. Wykres trendu wykres przedstawia kurs średni (AVG) dla ceny sprzedaży (BID) i zakupu (ASK) danej pary walutowej. Pola opcji pod wykresem pozwalają ograniczyć zakres wyświetlania danych na wykresie i w tabeli do: jednego dnia, tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy i pół roku. [Sprzedaj] / [Kup] przyciski pozwalające złożyć zlecenie warunkowe STOP LOSS. Po naciśnięciu wybranego przycisku pojawiają się dwa lub trzy pola do określenia kwoty kupna/sprzedaży: Kwota wartość wyrażona w walucie zgodnej z pierwszym elementem wybranej pary walutowej (np. dla wybranej pary CHF/PLN oznacza wartość w CHF). Wartość z dokładnością do pełnych jednostek bez miejsc dziesiętnych. Kup za wartość wyrażona w walucie realizacji zakupu (drugi element pary walutowej, np. dla wybranej pary CHF/PLN oznacza wartość w PLN). System wylicza kwotę zlecenia z zaokrągleniem w dół do pełnych jednostek bez miejsc dziesiętnych Kup za wszystko/sprzedaj wszystko System sam wylicza maksymalną kwotę waluty dostępną za posiadane środki w walucie realizacji (w momencie aktywacji zlecenia), wyliczona kwota zlecenia jest zaokrąglana w dół do pełnych jednostek bez miejsc dziesiętnych. Przycisk [Złóż zlecenie] pozwala Użytkownikowi złożyć zlecenie giełdowe, po naciśnięciu którego wyświetlany jest ekran podsumowania z danymi zlecenia, np.: 42

43 Zlecenia Zlecenia wymiany Zlecenie można następnie zaakceptować przyciskiem [Potwierdź] lub anulować naciskając [Wróć do edycji]. Przy anulowaniu można zmienić podane wartości i ponownie złożyć zlecenie. Jeżeli Użytkownik zaakceptuje złożenie zlecenia giełdowego, wówczas pojawia się komunikat: Za pomocą przycisku [Przegląd] można przejść w szybki sposób do strony przeglądu zleceń zaawansowanych (patrz strona 63). 43

44 Zlecenia Zlecenia wymiany Zlecenia TAKE PROFIT Zlecenie TAKE PROFIT służy do złożenia zlecenia "warunkowego", które zostanie uruchomione dopiero w przypadku, gdy kurs osiągnie podaną w zleceniu wartość. Po uruchomieniu zlecenie obsługiwane jest analogicznie jak pozostałe zlecenia. Na ekranie Użytkownik widzi następujące dane: Para walutowa z lewej strony do wyboru z tabeli lub listy rozwijalnej jedna z par walutowych dostępnych w Systemie, gdzie pierwszy element jest "walutą zakupu", a drugi "walutą realizacji zakupu". Wybór wartości w tym polu powoduje także wyświetlenie aktualnego wykresu kursu wskazanej pary walutowej. Aktywne od data aktywacji zlecenia (data bieżąca z możliwością edycji). Zaznaczenie pola znacznika Natychmiast wstawia w tym polu datę bieżącą. Aktywne do data wygaśnięcia zlecenia (domyślnie data bieżąca). Umożliwia wydłużenie aktywności zlecenia powyżej domyślnego 1 dnia. Kurs progowy kurs, przy jakim ma zostać aktywowane zlecenie (musi być niższy od kursu bieżącego). Zlecenie zostanie aktywowane, gdy kurs spadnie osiągając wartość kursu progowego. Kolejna aktualizacja za kursy walut odświeżane są z zadaną częstotliwością, przy czym czas pozostały do odświeżenia kursu prezentowany jest przez pasek postępu wyświetlony powyżej kursów. Wykres trendu wykres przedstawia kurs średni (AVG) dla ceny sprzedaży (BID) i zakupu (ASK) danej pary walutowej. Pola opcji pod wykresem pozwalają ograniczyć zakres wyświetlania danych na wykresie i w tabeli do: jednego dnia, tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy i pół roku. [Sprzedaj] / [Kup] przyciski pozwalające złożyć zlecenie warunkowe TAKE PROFIT. Po naciśnięciu wybranego przycisku pojawiają się dwa lub trzy pola do określenia kwoty kupna/sprzedaży. Obsługa zlecenia jest analogiczna jak dla poprzedniego typu STOP LOSS. 44

45 Zlecenia Zlecenia cykliczne Zlecenia cykliczne Wywołanie: Zlecenia Zlecenia cykliczne Funkcja umożliwia złożenie cyklicznej dyspozycji zakupu waluty z jednoczesnym przelewem środków. Krok 1 W pierwszym kroku na formularzu Użytkownik podczas definiowania dyspozycji podaje: Walutę kupna (dostępne z listy), Dzień miesiąca, w którym powinien zostać wykonany zakup (w tym samym dniu nastąpi zlecenie wyjścia przelewu) 1, 6, 12, 18 lub 24; Tytuł przelewu: wspólny lub indywidualny; Ilość rat: 6 miesięcy lub 12 miesięcy; Typ rat: stałe lub zmienne. Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy [Dalej]. UWAGA: Jeżeli Użytkownik nie ma zdefiniowanego konta bankowego w wybranej walucie zlecenia cyklicznego, wówczas system nie pozwoli przejść dalej i wyświetli komunikat: Za pomocą linka Zdefiniuj Konto można w szybki sposób przejść do odpowiedniej strony serwisu w profilu Użytkownika. 45

46 Zlecenia Zlecenia cykliczne Krok 2 W zależności od wyboru parametrów zlecenia cyklicznego w kroku pierwszym, w kolejnym kroku pojawi się odpowiedni formularz. Parametry: WSPÓLNY STAŁE I tak, jeśli Użytkownik wybierze jako tytuł przelewu wspólny i typ stałych rat wówczas dla wszystkich rat zlecenia będzie obowiązywał jeden i ten sam tytuł oraz kwota zlecenia, a formularz będzie się prezentować jak poniżej, np.: W tym przypadku Użytkownik uzupełnia jedynie dwa pola: Kwota zlecenia stała wartość cyklicznego zakupu wskazanej waluty (wyrażona w pełnych jednostkach bez miejsc dziesiętnych), Tytuł przelewu stały tytuł przelewu dla wszystkich rat zakupu wskazanej waluty. Poniżej system wyświetli informację o automatycznie wyliczonym zakresie obowiązywania zlecenia cyklicznego. Parametry: INDYWIDUALNY STAŁE W przypadku wyboru parametrów jako tytuł przelewu indywidualny i typ stałych rat wówczas dla wszystkich rat zlecenia będzie obowiązywała jednakowa kwota zlecenia, ale Użytkownik musi uzupełnić poszczególne pola rat z tytułami przelewów. Taki formularz będzie się prezentować jak poniżej, np.: 46

47 Zlecenia Zlecenia cykliczne W tym powyższym przypadku Użytkownik uzupełnia jeden raz pole dla: Kwota zlecenia stała wartość cyklicznego zakupu wskazanej waluty, oraz dla wszystkich 6-ciu lub 12-stu rat zlecenia Tytuł przelewu. 47

48 Zlecenia Zlecenia cykliczne Parametry: WSPÓLNY ZMIENNE Parametry: INDYWIDUALNY ZMIENNE 48

49 Zlecenia Zlecenia cykliczne Na końcu formularza znajdują się dwa przyciski [Wstecz] i [Dalej], za pomocą których można wrócić do kroku poprzedniego i edytować parametry bądź zaakceptować wprowadzone dane i przejść krok dalej. Krok 3 W trzecim kroku Użytkownik powinien wybrać z listy numer rachunku bankowego oraz wpisać krótki tekst określający przeznaczenie środków: Naciśnięcie [Dalej] powoduje przejście do ostatniego kroku zlecenia cyklicznego. 49

50 Zlecenia Zlecenia cykliczne Krok 4 Na podstawie wprowadzonych danych System generuje umowę zlecenia cyklicznego, która dostępna jest w formie elektronicznej w oddzielnym załączniku. Poniżej przykładowe okno z tekstem umowy i harmonogramem rat zakupu waluty: 50

51 Zlecenia Zlecenia cykliczne Na końcu formularza znajdują się dwa przyciski [Wstecz] i [Złóż zlecenie], za pomocą których można wrócić do kroku poprzedniego i edytować parametry bądź zaakceptować wprowadzone dane i złożyć zlecenie. Po naciśnięciu [Złóż zlecenie] pojawia się okienko autoryzacji: Autoryzację można wykonać od razu za pomocą [Generuj] lub odłożyć na [Później]. Po naciśnięciu [Generuj] wyświetla się nowe kolejne okno autoryzacji, np.: 51

52 Zlecenia Zlecenia cykliczne a na wskazany numer telefonu komórkowego przychodzi SMS z kodem autoryzacyjnym. Po wpisaniu otrzymanego kodu naciskamy [Autoryzuj]. Zakończenie składania zlecenia cyklicznego Zarówno przeprowadzenie autoryzacji zlecenia cyklicznego jak i odłożenie jego na później powoduje wyświetlenie ostatniego ekranu z podsumowaniem: Po użyciu [Zakończ] przechodzi się do okna startowego panelu Użytkownika. Z poziomu tej strony Użytkownik może także przejść od razu do przeglądu swoich zleceń cyklicznych (patrz rozdział na stronie 64) oraz wygenerować umowę do pliku PDF za pomocą dostępnego linka, a następnie wydrukować. Poniżej fragment przykładowej umowy w PDF: 52

53 Zlecenia Zlecenia cykliczne UWAGA: W dniu, kiedy nastąpi realizacja zakupu waluty wg parametrów określonych przy składaniu zlecenia cyklicznego Użytkownik każdorazowo zostanie powiadomiony mailowo o tym fakcie. 53

54 Przelewy Wpłata Przelewy Wpłata Wywołanie: Przelewy Wpłata Funkcja podaje numer firmowego konta Curex, na które należy wpłacać środki, aby zasilić swoje saldo walutowe. Dla każdej waluty zasilenia są to odrębne rachunki, jednak najczęściej w tym samym banku, co wpłacający. Na formularzu Użytkownik określa walutę wpłaty w polu waluta zasilenia. Następnie w polu wybierz konto System wyświetla mu listę kont w tej walucie, które zdefiniował jako "uniwersalne" (tj. takie, skąd mogą wpływać jego przelewy zasilające konto w ICF). A zatem Użytkownik wskazuje, z którego konta zewnętrznego zamierza zasilać swoje konto na platformie Curex. Po wyborze konta System rozpoznaje bank Użytkownika, sprawdza, czy w danym banku otwarte jest konto systemowe we wskazanej walucie, po czym odczytuje numer tego konta i prezentuje je Użytkownikowi z komentarzem o konieczności wpłaty na podane konto. W przypadku, gdy banku lub konta we wskazanej walucie nie ma na liście kont systemowych podawany jest numer konta we wskazanej walucie z banku zdefiniowanego, jako "główny" bank Systemu (mbank SA). Poniżej przykładowa strona z zaczytanymi już danymi: 54

55 Przelewy Wypłata Powiązanie tych dwóch rachunków bankowych jest konieczne, z uwagi na późniejsze prawidłowe księgowania wpływów i wyświetlanie historii sald Użytkownika. Wypłata Wywołanie: Przelewy Wypłata Formularz służy Użytkownikowi serwisu do wykonywania przelewów wskazanej waluty na zewnątrz do banku Użytkownika: 55

56 Przelewy Wypłata W polu waluta należy wybrać odpowiedni typ waluty, a reszta danych zostanie automatycznie uzupełniona lub podpowiedziana przez System. Jeżeli Użytkownik ma kilka zdefiniowanych kont w jednej walucie, wówczas powinien wybrać z listy konto docelowe. W przypadku, gdy nie istnieje takie konto, to pojawi się komunikat: Po wyborze odpowiedniego konta wystarczy wpisać kwotę waluty i tytuł przelewu, a następnie nacisnąć [Zatwierdź], np.: Zatwierdzenie wypłaty środków spowoduje wyświetlenie poniższej informacji: UWAGA: Jeżeli wskazane konto zostało zdefiniowane w Systemie jako niezaufane, wówczas dodatkowo wymagana jest autoryzacja polecenia wypłaty: 56

57 Przelewy Wypłata Po wpisaniu otrzymanego SMS kodu naciskamy [Autoryzuj] lub odkładamy operację na [Później]. Następnie Użytkownik zostaje automatycznie przeniesiony do przeglądu przelewów wpłat i wypłat (patrz opis na str. 67). 57

58 Przegląd Przeglądanie zleceń wymiany Przegląd Użytkownik serwisu ma możliwość przeglądania historii wszystkich wykonanych operacji dotyczących zleceń kupna/sprzedaży, zleceń zaawansowanych, cyklicznych oraz wpłat i wypłat środków. Przeglądanie zleceń wymiany Wywołanie: Przegląd Zlecenia wymiany Funkcja umożliwia podgląd danych o złożonych zleceniach zakupu i sprzedaży (zlecenia po aktualnym kursie i z limitem kursu). W górnej części okna znajduje się filtr, który pozwala na zaawansowane wyszukiwanie danych. System domyślnie wyświetla wszystkie transakcje dokonane w ostatnim tygodniu licząc od dnia bieżącego (od n do n-7). Za pomocą przycisku [Złóż zlecenie] można w szybki sposób przejść do okna Zleceń wymiany. W tabeli prezentowane są następujące dane: Data złożenia data złożenia dyspozycji Zakres data zakresu dyspozycji 58

59 Przegląd Przeglądanie zleceń wymiany Operacja: zakup/sprzedaż Kurs kurs, po jakim zlecono dyspozycję Kwota zlecenia kwota zakupu/sprzedaży Para walutowa skrót pary walutowej Status status transakcji (aktywne, nieaktywne, anulowane, w trakcie aktualizacji, zrealizowane częściowo, zrealizowane, odrzucone, zamknięte). Po kliknięciu na wierszu z danymi danej dyspozycji można obejrzeć szczegółowe dane o transakcji, np.: lub W dolnej części szczegółów transakcji znajduje się pięć przycisków, które służą odpowiednio do pobrania rachunku, wykonania przelewu na zewnątrz, anulowania aktywnego zlecenia, wymiany reszty lub ponownej wymiany waluty. Wybrane przyciski są aktywne w zależności od statusu transakcji. Dla zlecenia wymiany o statusie zrealizowane lub zamknięte aktywny jest przycisk [Pobierz rachunek], za pomocą którego generuje się potwierdzenie transakcji wymiany. Plik w elektronicznej formie typu PDF można zapisać i zachować lub wydrukować. Poniżej przykładowy rachunek kupna waluty: 59

60 Przegląd Przeglądanie zleceń wymiany Naciśnięcie dostępnego przycisku [Przelew] powoduje przeniesienie na stronę formularza, który służy Użytkownikowi serwisu do wykonania przelewu waluty na zewnątrz do banku Użytkownika (więcej patrz w rozdziale na stronie 55). Formularz zostanie już domyślnie uzupełniony przez System. 60

61 Przegląd Przeglądanie zleceń wymiany Za pomocą [Anuluj] możliwe jest anulowanie zleceń wymiany, jedynie dla tych ze statusem aktywne. Dla zlecenia wymiany o statusie aktywne lub zrealizowany częściowo dostępny jest specjalny granatowy przycisk [Wymień resztę n %], za pomocą którego Użytkownik otwiera poniższe okno, np.: Jeżeli zlecenie zostało zrealizowane tylko częściowo, wówczas Użytkownik widzi, w ilu procentach wykonała się sprzedaż lub kupno, ponieważ jest to wyświetlane przy statusie zlecenia. W takim przypadku istnieje możliwość anulowania zlecenia bądź złożenia nowego na pozostały procent wyrażony w kwocie. UWAGA: Należy liczyć się z tym, że złożenie zlecenia wymiany po nowym kursie realizacji (wyświetlany jest co 15 sek. wewnątrz okna) spowoduje, iż kwota po wymianie będzie różnić się od kwoty pierwotnego zlecenia. 61

62 Przegląd Przeglądanie zleceń wymiany Po naciśnięciu [Złóż zlecenie] pojawi się podsumowanie, np.: Potwierdzenie [OK] spowoduje złożenie nowego, kolejnego zlecenia wymiany z jednoczesnym anulowaniem tego poprzedniego. Użycie [Anuluj zlecenie] w przedstawionym powyżej oknie jest tożsame z zastosowaniem przycisku [Anuluj] w dolnej części szczegółów wybranej transakcji. Kliknięcie na krzyżyk w górnym prawym rogu (systemowy przycisk zamknięcia okna) nie spowoduje żadnej zmiany. Zlecenia wymiany ze statusem zrealizowany częściowo zamiast przycisku [Anuluj] w dolnej części szczegółów transakcji mają dostępny [Zakończ i rozlicz], co jest tożsame. Aby wykonać ponowną wymianę pary walutowej wystarczy nacisnąć aktywny przycisk [Wymień ponownie], wówczas system przeniesie Użytkownika na stronę przeznaczoną do składania zleceń natychmiastowych po aktualnym kursie (patrz str. 35). UWAGA: Okno przeglądu zleceń wymiany otwiera się także po użyciu przycisków [Przejdź do przeglądu] lub [Przegląd] na innych stronach systemu ICF. 62

63 Przegląd Przeglądanie zleceń zaawansowanych Przeglądanie zleceń zaawansowanych Wywołanie: Przegląd Zlecenia zaawansowane Funkcja umożliwia podgląd danych o złożonych dyspozycjach zakupu i sprzedaży w trybie giełdowym typu zaawansowanego (STOP LOSS i TAKE PROFIT). W górnej części okna znajduje się filtr, który pozwala na zaawansowane wyszukiwanie danych. System domyślnie wyświetla wszystkie transakcje dokonane w ostatnich dwóch miesiącach licząc od dnia bieżącego (od n do n-60). Za pomocą przycisku [Złóż zlecenie] można w szybki sposób przejść do okna Zleceń wymiany. W tabeli prezentowane są następujące dane: Data złożenia dyspozycji Zakres dyspozycji Operacja: zakup/sprzedaż Kurs, po jakim zlecono dyspozycję Kwota zlecenia zakupu/sprzedaży Para walutowa Status transakcji (oczekująca, aktywna) Po kliknięciu na wierszu z danymi danej dyspozycji można obejrzeć szczegółowa dane o transakcji, np.: 63

64 Przegląd Przeglądanie zleceń cyklicznych Przeglądanie zleceń cyklicznych Wywołanie: Przegląd Zlecenia cykliczne Funkcja umożliwia podgląd danych o złożonych cyklicznych dyspozycjach zakupu waluty. W górnej części okna znajduje się filtr, który pozwala na zaawansowane wyszukiwanie danych. System domyślnie wyświetla wszystkie zlecenia dokonane w ostatnich dwóch tygodniach licząc od dnia bieżącego (od n do n-14). W tabeli prezentowane są następujące dane: Data data i godzina złożenia dyspozycji Następne zlecenie data następnego zlecenia cyklicznego Waluta skrót waluty, w jakiej zostało złożone zlecenia cykliczne Status aktualny status transakcji Autoryzacja: UWAGA: Dla niezautoryzowanych zleceń cyklicznych na ekranie dostępny będzie przycisk [Autoryzuj] do autoryzacji złożonej dyspozycji. 64

65 Przegląd Przeglądanie zleceń cyklicznych Po kliknięciu na wierszu z danymi danej dyspozycji można otworzyć panel z przyciskami inicjującymi określone akcje: Po kliknięciu na przycisk [Szczegóły] można obejrzeć szczegółowa dane o transakcji, np.: Za pomocą przycisku [Harmonogram] można obejrzeć szczegółowa dane o ratach, np.: 65

66 Przegląd Przeglądanie zleceń cyklicznych Naciskając [Umowa] można pobrać tekst umowy zlecenia w pliku PDF. Klikając na [Przedłuż zlecenie] Użytkownik ma możliwość przedłużenia istniejącego zlecenia cyklicznego o kolejne 6 lub 12 miesięcy. Aby wprowadzić zmiany w tytule przelewu należy użyć funkcji [Edytuj zlecenie]. Anulowanie zlecenia cyklicznego realizuje się przy pomocy [Anuluj zlecenie]: 66

67 Przegląd Przeglądanie wpłat / wypłat Przeglądanie wpłat / wypłat Wywołanie: Przegląd Wpłaty/Wypłaty Funkcja umożliwia podgląd danych o złożonych dyspozycjach przelewów środków oraz przelewach przychodzących na konta Użytkownika. W górnej części okna znajduje się filtr, który pozwala na zaawansowane wyszukiwanie danych. System domyślnie wyświetla wszystkie przelewy dokonane w ostatnich dwóch tygodniach licząc od dnia bieżącego (od n do n-14). W tabeli prezentowane są następujące dane: Data data złożenia dyspozycji Kwota kwota przelewu Waluta skrót waluty, w jakiej został złożony przelew Tytuł tytuł przelewu Status aktualny status przelewu (oczekujące na potwierdzenie, przyjęte do realizacji, w trakcie realizacji, zrealizowano, zaksięgowany, anulowane przez Użytkownika), Typ (wychodzące, przychodzące) Po kliknięciu na wierszu z danymi danej dyspozycji można obejrzeć szczegółowe dane przelewu, np.: 67

68 Przegląd Przeglądanie wpłat / wypłat UWAGA: Jeżeli przelew wychodzący ma status oczekujące na potwierdzenie lub przyjęte do realizacji, wówczas można go jeszcze anulować za pomocą przycisku [Anuluj]. W pozostałych przypadkach przycisk jest niedostępny. Wszystkie wyświetlone w tabeli przelewy w podanym zakresie czasu, Użytkownik może wyeksportować do wybranego typu pliku. Dane można zapisać w postaci plików PDF lub CSV za pomocą odpowiednich przycisków u dołu ekranu [Zapisz jako PDF] / [Zapisz jako CSV]. Poniżej przykładowe wyglądy takich plików: 68

69 Przegląd Przeglądanie wpłat / wypłat Plik typu CSV można otworzyć w MS Excel: 69

70 Księgowość Saldo kont Księgowość Saldo kont Wywołanie: Księgowość Saldo kont Formularz prezentuje aktualne salda wszystkich kont Użytkownika w systemie, np.: 70

71 Księgowość Saldo kont Dla każdego konta dostępne są następujące funkcje realizowane poprzez przyciski: Kliknięcie na [Wymień] powoduje otwarcie strony ze Zleceniami wymiany. Naciśnięcie [Wypłata] otwiera okno z możliwością wykonania Przelewu na zewnątrz. Za pomocą [Historia kont] można przejść do następnej pozycji w menu Księgowość. UWAGA: Pod tabelą na końcu strony znajdują się dwa przyciski [Zapisz jako plik CSV] i [Zapisz jako plik PDF], które pozwalają Użytkownikowi na pobranie, zapisanie i wydrukowanie raportu z danymi dotyczącymi salda kont w systemie CUREX na dany dzień. Poniżej przykładowe zestawienie w pliku PDF: 71

72 Księgowość Historia kont Historia kont Wywołanie: Księgowość Historia kont Strona pozwala na przeglądanie historii operacji dla poszczególnych kont walutowych Użytkownika. Kliknięcie na wybranym wierszu z danymi spowoduje wyświetlenie szczegółów danej operacji, np.: UWAGA: Operator systemu ICF ma prawo do ręcznego wystawiania not księgowych dla wskazanego Użytkownika. Może się zdarzyć, że w historii konta Użytkownika zostanie wyświetlona nota księgowa uznaniowa i/lub obciążeniowa. System automatycznie zaksięguje taką operację na koncie Użytkownika odpowiednio zwiększając lub zmniejszając jego saldo. Poniżej przykładowy widok z notą księgową: 72

73 Księgowość Historia kont Użytkownik platformy Curex naciskając dostępny przycisk [Nota] może pobrać dokument w formacie PDF, który jest potwierdzeniem operacji dokonanej przez operatora, np.: Za pomocą przycisku [Powrót do przeglądu kont] można przejść w szybki sposób do strony z saldami kont. 73

74 Księgowość Historia kont UWAGA: Pod tabelą na końcu strony znajdują się dwa przyciski [Zapisz jako plik CSV] i [Zapisz jako plik PDF], które pozwalają Użytkownikowi na pobranie, zapisanie i wydrukowanie raportu z danymi dotyczącymi historii konta za wybrany okres. Poniżej przykładowe zestawienie historii w pliku PDF: 74

75 Moje Dane Profil Moje Dane Profil Wywołanie: Moje Dane Profil Po wyborze polecenia pojawia się formularz z danymi Użytkownika, które w razie potrzeby można edytować (pola wyszarzone są niemożliwe do edycji), np.: 75

76 Moje Dane Profil Jeżeli Użytkownik zmodyfikuje jakieś swoje dane profilowe, wówczas po naciśnięciu [Zatwierdź] pojawi się komunikat systemowy: Więcej szczegółów o danych profilu Użytkownika w rozdziale Krok 3 edycja profilu na stronie

77 Moje Dane Konta bankowe Konta bankowe Wywołanie: Moje Dane Konta bankowe Po wyborze polecenia pojawia się formularz ze wszystkimi zdefiniowanymi kontami bankowymi Użytkownika, np.: Dla nowoutworzonego konta Użytkownika w serwisie ICF strona jest pusta i należy odpowiednio zdefiniować konta bankowe. Za pomocą przycisku [Dodaj nowe konto] otwiera się strona z poniższym formularzem, gdzie należy uzupełnić dane: 77

78 Moje Dane Konta bankowe 1. Dla każdego konta typu IBAN: Numer konta w banku Użytkownika (za pomocą funkcji [Sprawdź IBAN] system weryfikuje poprawność wpisanego nr IBAN i przypisuje automatycznie nr SWIFT), Numer SWIFT banku, Waluta (wybór waluty, w jakiej prowadzone jest konto), Twoja nazwa własna konta bankowego, aby móc łatwo identyfikować poszczególne konta, Znacznik zaufane (T/N) po jednokrotnej autoryzacji konta bankowego na zaufane, operacje wypłat na to konto nie będą wymagać potwierdzeń za pomocą specjalnego kodu SMS; Typ konta: Uniwersalne konto, którego Użytkownik jest właścicielem, prowadzone w walucie przelewu (PLN, CHF, EUR, USD, GBP). Z niego można zarówno wpłacać jak i wypłacać środki na wymianę. Wychodzące konto obce wychodzące, które służy jedynie do wypłat środków z serwisu, prowadzone w walucie przelewu (PLN, CHF, EUR, USD, GBP). Użytkownik nie musi być jego właścicielem. 78

79 Moje Dane Konta bankowe 2. Dla konta typu INNE: Numer konta w banku Użytkownika (należy wprowadzić dwukrotnie), Numer SWIFT banku (należy wprowadzić dwukrotnie), Nazwa banku, Adres banku, Literowy kod kraju (dostępny z listy rozwijalnej), Waluta (wybór waluty, w jakiej prowadzone jest konto), Twoja nazwa własna konta bankowego, aby móc łatwo identyfikować poszczególne konta, Znacznik, czy konto jest zaufane (T/N) po jednokrotnej autoryzacji konta bankowego na zaufane, operacje wypłat na to konto nie będą wymagać potwierdzeń za pomocą specjalnego kodu SMS; Typ konta: Uniwersalne konto, którego Użytkownik jest właścicielem, prowadzone w walucie przelewu (PLN, CHF, EUR, USD, GBP). Z niego można zarówno wypłacać jak i wpłacać środki na wymianę. 79

80 Moje Dane Konta bankowe Wychodzące konto obce wychodzące, które służy jedynie do wypłat środków z serwisu, prowadzone w walucie przelewu (PLN, CHF, EUR, USD, GBP). Użytkownik nie musi być jego właścicielem. Aby dodać nowe konto bankowe wystarczy nacisnąć [Dodaj]. Podczas dodawania nowego konta z zaznaczonym polem znacznika Konto zaufane pojawia się poniższe okienko: a na wskazany numer telefonu komórkowego przychodzi SMS z kodem autoryzacyjnym. Autoryzację konta można przeprowadzić od razu lub odłożyć na później za pomocą odpowiednich przycisków. Po zdefiniowaniu każdego nowego konta bankowego wyświetli się na chwilę poniższy komunikat: Poniżej przykładowy wygląd strony ze zdefiniowanymi kontami bankowymi Użytkownika: 80

81 Moje Dane Konta bankowe Po kliknięciu na wierszu z danymi danego banku można otworzyć panel ze szczegółami, np.: Jeżeli wybrane konto bankowe nie było zautoryzowane podczas dodawania lub operacja ta została odłożona na później, wówczas w wierszu zaufane wyświetla się NIE na czerwono. Za pomocą [Edytuj] przechodzi się w tryb edycji danych konta bankowego, np.: Jeżeli konto było uniwersalne, to na powyższym formularzu Użytkownik może zmodyfikować jedynie typ konta i jego nazwę oraz określić aktywność i zaufanie. Natomiast przy typie wychodzącym wszystkie pola są aktywne. Zmiany należy zaakceptować przyciskiem [Zapisz]. 81

82 Moje Dane Aktywność Aktywność Wywołanie: Moje Dane Aktywność Okno służy Użytkownikowi serwisu do kontrolowania swojej aktywności. W górnej części okna znajduje się filtr, który pozwala na zaawansowane wyszukiwanie danych. System domyślnie wyświetla wszystkie aktywności w ostatnich dwóch tygodniach licząc od dnia bieżącego (od n do n-14). W tabeli prezentowane są następujące dane: Data aktywności, Godzina aktywności, Operacja, IP komputera, z którego nastąpiło logowanie do systemu ICF, Poniżej przykładowe zestawienie: 82

83 Moje Dane Aktywność Użytkownik serwisu może pobrać, zapisać i wydrukować listę swoich aktywności za pomocą przycisku [Pobierz w postaci pliku PDF]. Poniżej przykładowy raport: 83

84 Moje Dane Weryfikacja Weryfikacja Wywołanie: Moje Dane Weryfikacja Formularz służy Użytkownikowi Systemu do przesyłania różnych wymaganych dokumentów do weryfikacji. Za pomocą [Wybierz plik] należy wskazać odpowiedni plik do przesłania operatorowi Systemu. UWAGA: Przesyłane mogą być pliki tylko typu JPG oraz nieprzekraczające 2,5 MB (np. skany dokumentów tożsamości). 84

85 Ustawienia Hasło główne Ustawienia Hasło główne Wywołanie: Ustawienia Hasło główne Zmień Funkcja pozwala na zmianę dotychczasowego hasła Użytkownika. Po wybraniu polecenia otwiera się poniższa strona: Użytkownik podaje swoje bieżące hasło w polu Hasło, a następnie powinien dwukrotnie wpisać nowe hasło w polach Nowe hasło i Potwierdź hasło. Po wprowadzeniu zmiany należy przycisnąć przycisk [Zmień hasło]. System poinformuje Użytkownika o udanej lub nieudanej zmianie hasła: Następnie nastąpi przekierowanie na stronę startową w panelu Użytkownika. 85

86 Ustawienia Usuń konto Usuń konto Wywołanie: Ustawienia Usuń konto Jeżeli Użytkownik serwisu ICF nie jest zadowolony z funkcjonowania giełdy wymiany walut i jest zdecydowany, aby usunąć swoje konto, wówczas ma taką możliwość za pomocą poniższej strony: W polu powód usunięcia konta należy wybrać odpowiedni motyw z listy: oraz skomentować swój wybór w polu Twoje uwagi. W celu ostatecznego usunięcia konta w serwisie ICF należy kliknąć na [Usuń konto]. Zostanie wyświetlony poniższy komunikat: 86

87 Ustawienia Usuń konto UWAGA: Jeżeli Użytkownik ma zerowe saldo na swoich wewnętrznych kontach bankowych w serwisie ICF i nie ma założonych żadnych blokad, wówczas system pozwoli na całkowite usunięcie konta, co zostanie potwierdzone komunikatem: W przeciwnym razie operacja nie będzie możliwa do wykonania, dopóki będą istniały środki, a Użytkownikowi zostaną wyświetlone warunki usunięcia konta: Powyższe okno informacyjne dostępne jest także na stronie pod linkiem Warunki usunięcia konta. 87

88 Ustawienia Odzyskiwanie hasła Odzyskiwanie hasła W przypadku utraty hasła logowania do Systemu jest możliwość jego odzyskania. W tym celu na ekranie logowania należy kliknąć w link Zapomniałeś hasła?. Na wyświetlonym ekranie generacji nowego hasła należy wprowadzić swój login w polu Login oraz wprowadzić widoczny na obrazku kod w polu Kod weryfikacyjny. W przypadku, gdy wyświetlony kod jest nieczytelny można go zmienić naciskając pierwszy od góry przycisk z 3 przycisków umieszczonych po prawej stronie obrazka. Po wprowadzeniu danych należy zatwierdzić akcję naciskając przycisk [Zatwierdź], a następnie pojawi się komunikat: Użytkownik może powrócić do strony głównej lub do strony logowania naciskając odpowiedni przycisk. W międzyczasie System wygeneruje z dalszymi instrukcjami i linkiem do ekranu zmiany hasła. Po aktywowaniu linku pojawi się strona serwisu, na której Użytkownik po dwukrotnym podaniu nowego hasła głównego i zatwierdzeniu go, otrzyma ponowny dostęp. System wyświetli komunikat: 88

89 Ustawienia Odzyskiwanie hasła 89

90 Ustawienia Konfiguruj stronę START Konfiguruj stronę START Wywołanie: Ustawienia Konfiguruj stronę Start Strona startowa Użytkownika serwisu jest konfigurowalna w zależności od potrzeb i prezentuje wybrane, obserwowane pary walutowe. Aby dodać lub usunąć parę walutową wystarczy na poniższej stronie zaznaczyć lub odznaczyć wybraną parę walut, a następnie zmiany zapisać przyciskiem [Zapisz]. Powyższą stronę można także wywołać z poziomu strony startowej Użytkownika odpowiednio za pomocą przycisków [Dodaj parę] / [Usuń parę] (patrz opis w rozdziale na str. 26). 90

91 Pomoc Pomoc Użytkownik ma dostęp do rozbudowanego systemu pomocy serwisu ICF. W menu Pomoc znajdują się poniższe elementy, które prowadzą do odrębnych stron serwisu ICF: FAQ lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, Help Desk Online system do zgłaszania problemów i reklamacji Użytkowników serwisu, Słowniczek lista pojęć wraz z opisami, Tutoriale instrukcje obsługi serwisu dla zalogowanych Użytkowników, Forum dostęp do internetowego forum dla Użytkowników serwisu, Biuro Obsługi kontakt do Biura Obsługi Użytkownika. 91

92 Partnerstwo Partnerstwo Wywołanie: Partnerstwo Strona zawiera informacje o Programie Partnerskim: Naszym celem jest zmniejszenie dystansu pomiędzy ludźmi zainteresowanymi wymianą walut. Pomagamy tym samym osiągnąć maksymalne korzyści płynące z bezpośredniej wymiany walut. Dlatego im będzie nas więcej, tym każdy indywidualnie zyska więcej na każdej transakcji wymiany. Podczas rejestracji na Platformie CUREX każdy Użytkownik otrzymuje unikalny kod referencyjny do Programu Partnerskiego. Kod może zostać przekazany osobom/firmom, które nie mają jeszcze konta na Platformie. Kod ten powinien zostać podany podczas rejestracji nowego Użytkownika na Platformie CUREX. Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć w link klik. Strona prezentuje kolejno: Zgromadzone środki kwoty Twoich zaksięgowanych zysków z tytułu Programu Partnerskiego dla poszczególnych walut. Kalkulator pozwalający obliczyć przybliżone kwoty, które możesz zarobić z tytułu transakcji wykonanych przez osoby, które zarejestrowały się ''z Twojego polecenia''. Kalkulator oblicza zyski wyrażone w PLN, przy założeniu wykonania transakcji w wybranej walucie w parze z PLN. Ilość osób ilość osób, które zarejestrują się ''z Twojego polecenia'', czyli przy użyciu Twojego kodu programu partnerskiego. Średnie obroty średnie miesięczne obroty każdej z osób zarejestrowanych ''z Twojego polecenia''. 92

93 Partnerstwo W walucie wybór waluty, w której podano wartość średnich obrotów. Zysk miesięczny szacunkowa kwota miesięcznych zysków możliwa do uzyskania dla podanej wcześniej ilości osób i ich obrotów miesięcznych. Kwota zysków wyliczana jest w PLN. Zysk całkowity szacunkowa kwota zysków za cały okres trwania programu partnerskiego możliwa do uzyskania dla podanej wcześniej ilości osób i ich obrotów miesięcznych. Kwota zysków wyliczana jest w PLN. Przykładowo: Dla 3 aktywnych osób, które zarejestrują się w systemie za pomocą naszego kodu referencyjnego i przy ich średniomiesięcznych obrotach 10 tysięcy euro, polecający Użytkownik może zyskać miesięcznie 22,50 PLN, a przez cały okres trwania programu partnerskiego do uzyskania możliwe jest 135 zł. W lewym dolnym rogu wyświetlany jest Twój kod Programu Partnerskiego. Obok zaś znajdują się przyciski do najpopularniejszych serwisów społecznościowych: Za ich pomocą Użytkownik serwisu ICF może udostępnić wpis polecający platformę Curex wraz ze swoim numerem partnerskim na: Facebook u, Google+, Twitterze, LinkedIn oraz wysłać domyślnym programem pocztowym Użytkownika (mail-to). 93

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords... 5 Wykorzystanie rabatów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct 1 2. Praca z wykresami 4 3. Zawieranie transakcji 9 4. Składanie zleceo 11 5. Zakładka Rachunek 16 6. Serwis informacyjny

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Kurs Google AdWords 1 Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 8 Podstawy i wprowadzenie... 12 Co to jest reklama Google AdWords?... 12 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo