Leasing w praktyce ABC Leasingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leasing w praktyce ABC Leasingu"

Transkrypt

1 Leasing w praktyce ABC Leasingu

2 Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu dzisiejszym już, co trzecia inwestycja na rynku ruchomości finansowana jest właśnie w ten sposób. Niniejsza lektura przybliża Państwu podstawowe zagadnienia związane z leasingiem, opisując je w sposób zrozumiały dla każdego przedsiębiorcy, który nie musi być specjalistą od finansów i rachunkowości. Jako doradcy ds. leasingu, na co dzień spotykamy się z wątpliwościami i pytaniami ze strony naszych klientów. Skłoniło nas to do zebrania praktycznej wiedzy nt. leasingu w jedną całość, a ten poradnik jest tego efektem. Jednocześnie czekamy na dodatkowe pytania, na które chętnie odpowiemy. Z poważaniem, Zespół F4B Leasing Broker F4B Leasing Broker tel.: tel.: tel.: tel.: Strona 2 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

3 Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Spis Treści Słowniczek pojęć leasingowych. Rodzaje umów leasingu. Leasing operacyjny. Proces przystąpienia do umowy leasingu operacyjnego. Leasing finansowy. Proces przystąpienia do umowy leasingu finansowego. Leasing zwrotny. Leasing konsumencki. Rodzaje przedmiotów leasingu. Leasing nieruchomości. Leasing ruchomości. Amortyzacja przedmiotu leasingu. Dlaczego leasing z F4B? s. 4 s. 15 s. 16 s. 17 s. 19 s. 21 s. 21 s. 22 s. 23 s. 24 s. 26 s. 28 s. 29 Strona 3 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

4 Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce 1. Słowniczek pojęć leasingowych. Amortyzacja - zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego na skutek jego zużycia w trakcie normalnej eksploatacji i upływu czasu. Amortyzacja jest dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Przy leasingu operacyjnym amortyzacji dokonuje firma leasingowa (finansujący), natomiast przy umowie leasingu finansowego klient (korzystający). Bilans - zestawienie sprawozdawcze ukazujące stan firmy w danym czasie. Jest to zestawienia wszystkich aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Bilans odzwierciedla działalność naszej firmy i pozwala stwierdzić jak dokładnie funkcjonuje przedsiębiorstwo, czyli jakie przynosi zyski a jakie straty i z czego one wynikają. Firmy finansujące (leasingowe) mają prawo prosić o przedstawienie bilansu, aby właściwie ocenić kondycję finansową klienta przy umowach o wyższej wartości lub przy wyższym ryzyku kredytowym. Broker leasingowy podmiot (przedsiębiorstwo), który reprezentuje interesy inwestycyjne (związane z pozyskaniem finansowania na inwestycje) klienta przed finansującym (firmą leasingową). Główną cechą brokera leasingowego jest działanie w imieniu klienta w taki sposób, aby pozyskać firmę finansującą, wynegocjować najkorzystniejsze warunki dla klienta i doprowadzić do zawarcia umowy na warunkach najbardziej optymalnych dla klienta. Cash Flow - rachunek przepływu kapitału służący do oceny sytuacji finansowej firmy. Przepływy te obejmują napływ pieniędzy ze sprzedaży lub innych tytułów oraz wypływy pieniędzy - koszty. Cash Flow oznacza również sposób wyodrębnienia funduszy w przedsiębiorstwie, który polega na uznaniu przychodów i wydatków tylko wtedy, gdy rzeczywiście nastąpi wpływ lub odpływ gotówki. Może być dodatni bądź ujemny. Dodatni przepływ gotówki oznacza, że więcej gotówki przychodzi niż wychodzi. Ujemny przepływ gotówki oznacza, że więcej gotówki wychodzi niż przychodzi. Firmy leasingowe w przypadku umów o wyższej wartości lub przy wyższym ryzyku kredytowym mogą prosić o przedstawienie wskaźnika cash flow klienta. Cena sprzedaży - jest to wartość zapłacona dostawcy przedmiotu leasingu (sprzedawcy) przez firmę leasingową (finansującego) tytułem nabycia przedmiotu leasingu. Strona 4 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

5 Cesja umowy leasingu jest to narzędzie przelewające prawa i obowiązku wynikające z umowy leasingu z korzystającego pierwotnego (klienta, leasingobiorcę) na innego korzystającego. Cesja jest powszechnym instrumentem w wypadku gdy leasingobiorca z jakichkolwiek powodów nie chce lub nie ma możliwości spłacania umowy. Na ogół na cesję umowy leasingowej musi wyrazić zgodę leasingodawca. Nowy korzystający ma możliwość ustalić z leasingodawcą nowe, odmienne od poprzednich warunki umowy, w tym wysokość rat leasingowych i okres trwania umowy. Czas trwania umowy leasingowej (okres umowy leasingu) - okres obowiązywania umowy leasingu. Okres leasingu operacyjnego uzależniony jest wprost od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu. Nie może być on krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji ruchomości (np. dla samochodów, które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy) lub też 10 lat w przypadku leasingu operacyjnego nieruchomości. W przypadku umów leasingu finansowego czas trwania umowy jest dowolny. Część kapitałowa raty leasingowej część raty leasingowej odzwierciedlająca spłatę wydatków poniesionych przez firmę leasingową (finansującego) F4B Leasing na Broker zakup przedmiotu leasingu. Umowa leasingu powinna wskazywać jaka część każdej z rat leasingowych stanowi spłatę kapitału. tel.: tel.: Część odsetkowa raty leasingowej część raty leasingowej tel.: przewyższająca spłatę kapitału. Część ta zawiera koszt finansowania inwestycji ponoszony tel.: 660 przez firmę leasingową (np. WIBOR, EURIBOR) oraz marżę, która jest właściwym wynagrodzeniem firmy leasingowej za finansowanie inwestycji. Czynsz inicjalny (wpłata początkowa, udział własny) - jedna z opłat będących kosztem leasingu w wysokości określonej w umowie leasingu, płatna z góry przy zawarciu umowy bądź w momencie oddania klientowi (korzystającemu, leasingobiorcy) przedmiotu leasingu do korzystania. W praktyce najczęściej występują wpłaty początkowe od 1% do 49% wartości przedmiotu leasingu. Czynsz leasingowy (rata leasingowa) - comiesięczna opłata za korzystanie z przedmiotu leasingu, jaką w trakcie trwania umowy klient (korzystający, leasingobiorca) wpłaca na rzecz firmy leasingowej (finansującego). Raty przy umowie leasingu operacyjnego w całości stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. W umowie leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa raty. Strona 5 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

6 Czynsze leasingowe (raty) degresywne - raty czynszu leasingowego ustalone w nierównej wysokości. Wartość tych rat zmniejsza się w trakcie trwania umowy leasingowej. Data dostawy - oznacza ustalony w umowie sprzedaży i umowie leasingu dzień postawienia do dyspozycji Korzystającego (klienta) przedmiotu leasingu. W praktyce jest to dzień podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu. Depozyt gwarancyjny (kaucja) - opłata uiszczana przez klienta (leasingobiorcę, korzystającego) i stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych roszczeń finansującego (firmy leasingowej), związanych z nienależytym wykonaniem umowy leasingu. W przypadku braku takich okoliczności, depozyt jest zwracany klientowi z chwilą rozwiązania umowy leasingowej. Ponieważ depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie stanowi dla leasingobiorcy kosztu uzyskania przychodu. Depozyt nie występuje zawsze i przy wszystkich umowach leasingu. Może on być uiszczany finansującemu (firmie leasingowej) na początku obowiązywania umowy lub w rozbiciu na części płatne wraz z czynszami leasingowymi. F4B Leasing Broker Dokumenty rejestrowe (założycielskie) firmy w zależności od formy działalności gospodarczej są to: wyciąg z KRS (lub wpis do ewidencji tel.: 32 działalności gospodarczej dla osób fizycznych i spółek cywilnych), potwierdzenie tel.: nadania numeru REGON, potwierdzenie nadania numeru NIP. W zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej firma leasingowa może dodatkowo tel.: poprosić 776 o: statut spółki, umowę spółki, lub inny akt założycielski, koncesje, tel.: 660 pozwolenia, licencje lub zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu. Dostawca przedmiotu leasingu podmiot (przedsiębiorstwo), od którego finansujący (firma leasingowa) kupuje przedmiot leasingu. Najczęściej wyboru dostawcy dokonuje klient (korzystający, leasingobiorca). Klient przejmuje od firmy leasingowej, po podpisaniu umowy, wszelkie prawa z tytułu gwarancji i rękojmi. Może on dochodzić praw z tych tytułów w przypadku wad sprzętu bezpośrednio u dostawcy. DMC dopuszczalna masa całkowita pojazdów. Pojazdy dzieli się przede wszystkim na te o DMC do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa pożyczek oferowanych na międzybankowym rynku pieniężnym w strefie euro. Wskaźnik ten stanowi wartość bazową do wyliczenia oprocentowania (części odsetkowej raty leasingowej) leasingu denominowanego w walucie EUR. Strona 6 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

7 Faktura Pro Forma - faktura, która jest wystawiana przed zawarciem właściwej transakcji. Dokument ten wystawiany jest przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania. Faktura Pro Forma jest w praktyce dokumentem, który wskazuje finansującemu (firmie leasingowej) szczegóły dotyczące przedmiotu leasingu, jego wartość, dane dostawcy oraz dane korzystającego, gdyż może być wystawiony na leasingobiorcę (korzystającego, klienta). Finansujący (leasingodawca, firma leasingowa) - strona umowy leasingowej, która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe. Jest to jeden z synonimów firmy leasingowej. Firma leasingowa (finansujący, leasingodawca) - strona umowy leasingowej, która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe. Podmiot specjalizujący się w dostarczaniu klientom usług leasingowych. Kaucja (Depozyt gwarancyjny) - opłata uiszczana przez klienta (leasingobiorcę, korzystającego) i stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych roszczeń F4B Leasing finansującego Broker (firmy leasingowej), związanych z nienależytym wykonaniem umowy leasingu. W przypadku braku takich okoliczności, depozyt jest zwracany tel.: klientowi z 04 chwilą 60 rozwiązania umowy leasingowej. Ponieważ depozyt gwarancyjny tel.: 32 ma 722 charakter zwrotny, nie stanowi dla leasingobiorcy kosztu uzyskania przychodu. Depozyt nie występuje zawsze i przy wszystkich umowach leasingu. Może tel.: on być uiszczany 776 finansującemu (firmie leasingowej) na początku obowiązywania umowy tel.: 660 lub w 534 rozbiciu 669 na części płatne wraz z czynszami leasingowymi. Korzystający (leasingobiorca, klient) - strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot leasingu. Korzystającym może być zarówno każdy podmiot gospodarczy, jak również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Korzyści bilansowe leasingu - leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów). Suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku. Leasing operacyjny nie jest uwidoczniony jako zobowiązanie w bilansie korzystającego. W praktyce oznacza to, że nie zmniejsza się zdolność kredytowa klienta. Strona 7 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

8 Korzyści podatkowe leasingu - koszty leasingowe przy umowie leasingu operacyjnego stanowią koszty uzyskania przychodu korzystającego. Przy umowie leasingu finansowego klient dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, a kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa raty leasingowej. Koszt uzyskania przychodu wartość zmniejszająca zobowiązania podatkowe korzystającego (klienta, leasingobiorcy). W przypadku umowy leasingu operacyjnego kosztem tym są w całości wszystkie opłaty leasingowe (bez VAT). Przy umowie leasingu finansowego kosztem tym jest część odsetkowa rat leasingowych oraz amortyzacja przedmiotu leasingu. Kwota kompensaty wartość wypłacana korzystającemu (leasingobiorcy) z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy w związku z niemożnością użytkowania przedmiotu leasingu (kradzież, zniszczenie). Kompensata jest zależna od momentu, w którym zaistniało zdarzenie kończące umowę, a w szczególności od wartości ubezpieczenia i wartości wpłaconych już do finansującego (firmy F4B Leasing leasingowej) Broker rat leasingowych. tel.: Leasing szczególny rodzaj umów, których celem jest zapewnienie tel.: korzystania ze składników majątkowych (ruchomości i nieruchomości) niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to alternatywny w stosunku do kredytów tel.: 660 i 700 pożyczek 776 rodzaj finansowania inwestycji w gospodarce. tel.: Leasing dewizowy (denominowany) jest to taki rodzaj leasingu, w którym finansowanie następuje w walucie obcej. Płatności realizowane są w złotówkach przeliczanych na walutę umowy według aktualnych kursów. W praktyce najczęściej występują umowy leasingu denominowane w walutach EUR, USD, CHF i JPY. Leasing finansowy jest to taki rodzaj leasingu, w którym jedynie część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych klienta (leasingobiorcy) i dokonuje on odpisów amortyzacyjnych traktując opłaty jako inwestycje w cudze środki. Co nie oznacza, że klient (korzystający, leasingobiorca) jest właścicielem tego przedmiotu leasingu. Właścicielem nadal jest finansujący, a umowa leasingu może przewidywać końcową sprzedaż przedmiotu leasingu. Strona 8 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

9 Leasing operacyjny najczęściej występujący rodzaj transakcji leasingowych. Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje finansujący (firma leasingowa), natomiast korzystający wlicza całą wartość opłat do kosztów uzyskania przychodu. Po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności przedmiotu leasingu z finansującego (leasingodawcy) na leasingobiorcę (korzystającego). Umowa leasingu operacyjnego na ruchomości musi zostać zawarta na czas określony, który musi wynosić co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. Dla nieruchomości okres ten musi wynosić co najmniej 10 lat. Leasing zwrotny rodzaj umowy leasingu, polegający na sprzedaży firmie leasingowej przedmiotu leasingu (środka trwałego) będącego dotychczas własnością korzystającego (klienta), a następnie wynajmowaniu go od finansującego. W ten sposób Leasingobiorca zatrzymuje przedmiot leasingu, z którego zamierza nadal korzystać, oraz przekształca kapitał stały w kapitał płynny. Po zakończeniu umowy korzystający może odkupić przedmiot umowy. Leasingobiorca korzystający, klient. Strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot leasingu. Korzystającym może być zarówno każdy podmiot gospodarczy, jak również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. F4B Leasing Broker tel.: Leasingodawca finansujący, firma leasingowa. strona umowy tel.: leasingowej, która 80 oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe. tel.: tel.: LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa pożyczek oferowanych na międzybankowym rynku pieniężnym w Londynie. LIBOR często stosowany jest jako baza części odsetkowej leasingu. Linia leasingowa (limit leasingowy) - ustalona maksymalna kwota zaangażowania firmy leasingowej (finansującego) w transakcje z korzystającym. W praktyce limity takie przyznawane są dla klientów (leasingobiorców), którzy mają stałe potrzeby finansowania inwestycji. Linię przyznaje się po weryfikacji zdolności kredytowej i sytuacji finansowej, a zawieranie każdej kolejnej umowy w ramach przyznanej linii nie wymaga już analizy i oceny korzystającego. Limit przyznawany jest na określony czas, a rodzaj przedmiotów leasingu zostaje wcześniej uzgodniony. Lokal użytkowy jest to lokal, stanowiący na podstawie przepisów szczególnych odrębną nieruchomość (ustawa z dnia r. o własności lokali), posiadający księgę wieczystą lub zaświadczenie o samodzielności lokalu, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej, usługowej itp. Strona 9 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

10 Miejsce eksploatacji - określone w umowie leasingu, często miejsce prowadzenia działalności klienta (korzystającego, leasingobiorcy), gdzie zamierza on wykorzystywać przedmiot leasingu. Nieruchomość - to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), budynki trwale z gruntem związane (nieruchomości budynkowe) lub części takich budynków (lokale), jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość nowa - zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Nieruchomość używana - zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres dłuższy niż 5 lat. Nieruchomość zabudowana - każdy grunt na którym usytuowane są jakiekolwiek zabudowania. F4B Leasing Broker Odpisy amortyzacyjne - część wartości początkowej środka tel.: trwałego, którą 60 przedsiębiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodów w danym tel.: roku 32 podatkowym, obliczona według określonej stawki amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych klient dokonuje tylko przy umowie leasingu finansowego. W umowie leasingu tel.: 660 operacyjnego odpisów amortyzacyjnych dokonuje firma leasingowa (finansujący). tel.: OWUL (ogólne warunki umowy leasingu) zapisy umowne stosowane do całej grupy umów zawieranych na podobnych zasadach. Warunki te mogą zawierać: zasady korzystania z przedmiotu leasingu, obowiązki regulowania należności, wybór dostawcy, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, sposoby rozwiązania lub zakończenia umowy, kary umowne, postępowanie w razie szkody, opłaty, odsetki i inne zobowiązania wzajemne stron. Okres umowy leasingu - okres obowiązywania postanowień umowy leasingu, trwający do wygaśnięcia wszystkich praw i obowiązków przysługujących którejkolwiek ze stron. Okres leasingu operacyjnego zależy od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu. Nie może być krótszy niż okres, w którym środek trwały amortyzuje się w 40% czyli np. dla samochodów (o stawce amortyzacji równą 20%) jest to okres 24 miesięcy, a dla nieruchomości oznaczony został na 10 lat. Strona 10 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

11 Opcja nabycia przedmiotu leasingu prawo do nabycia przedmiotu leasingu przez korzystającego (klienta, leasingobiorcę) po zakończeniu umowy leasingu. Opcja taka może mieć miejsce zarówno w leasingu operacyjnym, jak również w finansowym. Umowy leasingu mogą przewidywać wskazanie przez korzystającego innego podmiotu, który jest zainteresowany wykupem przedmiotu leasingu na z góry ustalonych warunkach. Umowa leasingu może również przewidywać, że korzystający (leasingobiorca) w przypadku rezygnacji z opcji nabycia otrzyma kompensatę. Opłata manipulacyjna - opłata (prowizja) ponoszona z tytułu kosztów administracyjnych zawarcia umowy leasingu. Często firmy leasingowe odstępują od tej opłaty. Koszt ten w całości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Poręczenie - jedna z form zabezpieczenia osobowego umowy leasingu. Poręczyciel zobowiązuje się wykonać względem firmy leasingowej (finansującego, leasingodawcy) zobowiązania w sytuacji, gdy nie będzie mógł tego wykonać korzystający (klient, leasingobiorca). Prawo własności przedmiotu leasingu zawsze, przez cały F4B czas Leasing trwania okresu Broker leasingu, niezależnie od jego rodzaju prawo własności przedmiotu leasingu należy tylko i wyłącznie do firmy leasingowej. Przy leasingu finansowym korzystający tel.: (klient, leasingobiorca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych, na które pozwalają tel.: mu 04 zapisy 80 w umowie leasingowej, ale nie jest on właścicielem przedmiotu leasingu. tel.: tel.: Promesa leasingowa formalne przyrzeczenie, dokonane przez firmę leasingową, podpisania umowy leasingu na ustalonych warunkach, po spełnieniu przez korzystającego wymagań formalnych. Protokół odbioru - dokument, który stwierdza początek korzystania z przedmiotu leasingu przez klienta. Stwierdza on odebranie przedmiotu leasingu do korzystania od finansującego (w praktyce bezpośrednio od dostawcy przedmiotu leasingu). Przedmiot leasingu - środek trwały, licencja, wartość niematerialna lub prawna lub nieruchomość których prawo użytkowania firma leasingowa za pomocą umowy leasingu przenosi na korzystającego. Rzecz ruchoma oznaczona co do tożsamości lub zbiór rzeczy ruchomych stanowiący całość gospodarczą, wraz z wszelkimi częściami składowymi, przynależnościami, dodatkowym wyposażeniem i ulepszeniami, oddane klientowi przez finansującego do używania albo do używania i pobierania pożytków na podstawie umowy, opisane w umowie i załącznikach do niej. Właścicielem przedmiotu leasingu do końca trwania umowy leasingu pozostaje zawsze firma leasingowa. Strona 11 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

12 Przychody podatkowe przychody podatnika, które stanowią element obliczania stawki opodatkowania. Przepisy podatkowe szeroko określają pojęcie przychodów. W Polsce funkcjonuje zasada, że przychód podatkowy powstaje w miesiącu wystawienia dokumentu księgowego stwierdzającego sprzedaż (faktura, rachunek). Nie ma natomiast znaczenia kiedy należności za tą sprzedaż zostaną zapłacone. Rata leasingowa (czynsz leasingowy) - określona w umowie leasingowej opłata, jaką korzystający ponosi na rzecz finansującego z tytułu użytkowania przedmiotu leasingu. Raty leasingowe mogą przybrać formę czynszu równomiernego (równe raty), degresywnego (malejące raty), progresywnego (raty rosnące), a także indywidualnie ustalonego, uwzględniającego np. sezonowość działalności leasingobiorcy. Sezonowość - polega na takim ustaleniu harmonogramu rat leasingowych, aby większe obciążenia przypadały na ten okres, w którym w danej branży notuje się większe przychody. Zmniejszeniu natomiast ulegają koszty w okresie mniejszej sprzedaży, a co za tym idzie mniejszych przychodów. F4B Leasing Broker Samochód osobowy - na gruncie prawa podatkowego samochód osobowy to każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób włącznie tel.: 32 z kierowcą tel.: Samochód societé - jest to samochód ciężarowy w karoserii tel.: 660 samochodu osobowego, posiadający homologację samochodu ciężarowego. tel.: Środki trwałe określone w przepisach podatkowych rzeczowe składniki majątkowe (nieruchomości i ruchomości). Środki trwałe należy amortyzować w okresach miesięcznych, o ile wartość ich nabycie przekracza 3.500,00 zł netto, a przewidywany okres używania przekracza 1 rok. Amortyzację środków o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł netto dokonuje się jednorazowo. Tabela Opłat i Prowizji - tabela określająca wysokość opłat i prowizji przysługujących finansującemu (firmie leasingowej) z tytułu czynności wykonywanych przez finansującego w związku z realizacją lub rozliczeniem Umowy, w tym w szczególności czynności dokonywanych na wniosek lub z przyczyn leżących po stronie Korzystającego (np. kary umowne, prowizje za aneksy). Strona 12 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

13 Ubezpieczenie przedmiotu leasingu - obowiązek ubezpieczenia przedmiotu leasingu od wszelkich ryzyk, zwłaszcza utraty lub zniszczenia. Koszty ubezpieczenia obciążają zazwyczaj korzystającego (leasingobiorcę) i może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. Udział własny (czynsz inicjalny, wpłata początkowa) - pierwsza wpłata uiszczana przez korzystającego w wysokości określonej w umowie leasingu, płatna z góry przy zawarciu umowy bądź w momencie oddania leasingobiorcy przedmiotu leasingu do korzystania. W praktyce udział własny określa się pomiędzy 1% a 49% wartości przedmiotu leasingu. Umowa Leasingu - umowa nazwana, uregulowana w Księdze Trzeciej Tytule XVIII Kodeksu Cywilnego, na podstawie której finansujący (firma leasingowa) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć przedmiot leasingu od oznaczonego dostawcy, na warunkach określonych w tej umowie i oddać ten przedmiot leasingu korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co F4B najmniej Leasing cenie Broker lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia przedmiotu leasingu przez finansującego. tel.: Ustawy o podatku dochodowym - ustawa z dnia 26 lipca 1991 tel.: 32 r. 722 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym tel.: od osób prawnych 776 (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.). tel.: Wartość wykupu przedmiotu leasingu - wartość przedmiotu leasingu w dniu wygaśnięcia umowy leasingowej. Wartość księgowa przedmiotu leasingu, stanowi różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Najczęściej w umowie leasingowej wyrażona jest jako procent wartości początkowej. Wartość początkowa - cena nabycia przedmiotu leasingu przez finansującego (firmę leasingową) wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanymi z tym nabyciem. Strona 13 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

14 Wartość rezydualna (wartość końcowa, wartość wykupu) - zawarta w harmonogramie spłaty rat leasingowych lub wyrażona procentowo w umowie wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu. wartość przedmiotu leasingu w dniu wygaśnięcia umowy leasingowej. Wartość księgowa przedmiotu leasingu, stanowi różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Weksel - rodzaj papieru wartościowego, imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla albo zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany), albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny). Wystawca weksla jest więc głównym dłużnikiem odbiorcy weksla. W praktyce weksel własny in blanco jest najczęstszym zabezpieczeniem należności wynikających z zawieranej umowy leasingu. WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR ustalana jest codziennie o godz. 11:00. Często przyjmowana jako baza do wyliczenia części odsetkowej raty leasingowej w umowie leasingu. WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) - warszawska średnia stopa procentowa oferowana dla pożyczek na polskim, międzybankowym rynku pieniężnym. WIBOR jest często stosowany jako baza stopy procentowej w przypadku umów leasingu jak również lokat bankowych ze zmienną stopą procentową. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, na fixingu organizowanym przez ACI Stowarzyszenie Dealerów (dawniej Forex Polska), na podstawie ofert złożonych przez 16 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. Wykup (opcja wykupu) - prawo korzystającego do zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu leasingu za kwotę określoną w umowie leasingowej. Prawo takie jest zależy ono od woli stron, jednakże w praktyce żadko stosuje się odstąpienie od tego prawa. Spotyka się natomiast zapisy, gdzie prawo wykupu przenoszone jest na podmiot trzeci, np. dostawcę przedmiotu leasingu. Strona 14 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

15 2. Rodzaje umów leasingu. Na rynku możemy wyszczególnić podział na dwa główne rodzaje umów leasingu: - Leasing operacyjny, - Leasing finansowy (kapitałowy). Wszystkie umowy leasingu, bez różnicy jakie posiadają warunki i jakich przedmiotów leasingu dotyczą należą do jednego z dwóch ww. rodzajów umów: operacyjnego i finansowego (poza leasingiem gruntu o czym mowa na kolejnych stronach). Poza powyższym podziałem, można wyszczególnić dodatkowo m.in.: - Leasing zwrotny, - Leasing konsumencki, - Leasing ruchomości, - Leasing nieruchomości. W publikacjach można też zauważyć podział na leasing denominowany w walucie i leasing złotówkowy. Należy tu zwrócić uwagę, że w każdej z tych dwóch umów spłata następować będzie w polskich złotych. F4B Leasing Broker Podkreślić należy w tym miejscu ryzyko związane ze zmianami kursów walut. Jednakże przedsiębiorca, który otrzymuje przychody np. w EUR ma możliwość tel.: skorzystać z finansowania np. floty samochodów, którego koszt będzie liczony tel.: właśnie w 04 EUR. 80 Dla takiej firmy tego typu rozwiązanie może okazać się korzystne. tel.: Z praktyki możemy tu wspomnieć, że koszt leasingu denominowanego tel.: najczęściej jest niższy niż w PLN, jednakże, tak jak wspomnieliśmy powyżej, obarczony jest ryzykiem zmiany kursów waluty. Sytuacja jest analogiczna do kredytów denominowanych w walucie i tych udzielanych w PLN. Na rynku można spotkać się również z takim rozróżnieniem jak: - Leasing bezpośredni producent przedmiotu leasingu jest jednocześnie leasingodawcą (finansującym), - Leasing zerowy charakteryzuje się tym, że suma wszystkich kosztów leasingu jest równa wartości nabycia przedmiotu leasingu, - Leasing lewarowy (refinansowy) - rodzaj umowy, w której uczestniczą trzy podmioty: leasingobiorca (korzystający), leasingodawca (finansujący) i pożyczkodawca, którym jest najczęściej bank udzielający leasingodawcy wsparcia finansowego z przeznaczeniem na sfinansowanie transakcji. Strona 15 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

16 2.1. Leasing operacyjny. Leasing operacyjny jest najczęściej występującą na rynku rodzajem leasingu. Na dziś 85% umów leasingu to właśnie leasing operacyjny. Tworzy on jednocześnie najkorzystniejsze rozwiązanie podatkowe dla korzystającego. Głównym kryterium wskazującym, że mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym jest fakt, że uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu będzie firma leasingowa (finansujący). Na gruncie przepisów prawa, w tym podatkowych, nie znajdziemy takich określeń, jak leasing operacyjny i leasing finansowy. Tak więc kryterium wskazujące po czyjej stronie znajduje się obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest tym, co pozwala nam rozróżnić te dwa rodzaje transakcji finansowania. Jeśli zatem amortyzacji dokonuje firma leasingowa, to gdzie korzyści podatkowe dla klienta(korzystającego)? Czynsz leasingowy (raty), wszystkie opłaty i wydatki (np. opłata wstępna) związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu są kosztem uzyskania przychodu dla klienta. W przypadku podatku VAT leasing operacyjny traktowany jest, jako usługa, a to F4B Leasing Broker oznacza, że podatek 23% naliczany jest do każdego kosztu (raty leasingowej) i podlega odliczeniu przez klienta. tel.: A jak wygląda odliczenie podatku VAT od samochodu osobowego, tel.: w tej 32 części, która 80 nie podlega odliczeniu? Ta część podatku VAT od samochodu osobowego, która nie podlega tel.: odliczeniu jest kwalifikowana, jako koszt uzyskania przychodu. tel.: Leasing operacyjny ma też cechy, na które trzeba bacznie zwrócić uwagę. Każdy klient (korzystający), który chciałby zakończyć umowę w dowolnym czasie poprzez wykup przedmiotu leasingu od firmy leasingowej (finansującego) musi mieć świadomość, że nie ma tu takiej swobody. Okres trwania umowy leasingowej jest związany wprost z okresem amortyzacji podatkowej dla danego przedmiotu leasingu. W praktyce dla np. samochodów osobowych nie może on być krótszy niż 24 miesiące. Przepisy wskazują wprost, że umowa leasingu na ruchomości musi zostać zawarta na czas określony, który musi wynosić co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. Dla nieruchomości okres ten musi wynosić co najmniej 10 lat. Przed upływem tego okresu nie możemy zakończyć umowy poprzez wykup przedmiotu leasingu od firmy leasingowej. Wobec powyższego nie ma większego problemu od strony podatkowej i formalnej, aby firma leasingowa (finansujący) wydłużyła okres trwającej umowy, natomiast wszelkie skrócenie nie może spowodować zmniejszenia okresu jej trwania poniżej 40% normatywnego okresu amortyzacji dla ruchomości lub 10 lat w przypadku nieruchomości. Strona 16 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

17 2.2. Proces przystąpienia do umowy leasingu operacyjnego. I. Klient wyszukuje interesujący go przedmiot leasingu, który chciałby sfinansować umową leasingu operacyjnego. II. III. a. Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie interesującego nas przedmiotu leasingu, który jest sprzedawany przez dostawcę przedmiotu na pełnej fakturze VAT. Leasing jest usługą i koszty z nim związane obarczone są pełnym podatkiem VAT, wobec tego przedmiot leasingu, który będzie sprzedawany przez dostawcę za pomocą np. faktury VAT marża będzie miał doliczoną pełną stawkę VAT przez leasingodawcę. b. Klient kontaktuje się bezpośrednio z brokerem leasingowym, któremu zleca znalezienie najbardziej optymalnego finansowania swojej inwestycji. Klient informuje o interesujących go głównych warunkach umowy leasingu. a. Informuje o długości okresu umowy leasingu, przy czym umowa leasingu operacyjnego nie może zostać zawarta na okres krótszy niż co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji (dla ruchomości). Dla nieruchomości okres ten musi wynosić co najmniej 10 lat. b. Przedsiębiorca informuje o wysokości czynszu inicjalnego F4B (wpłaty Leasing własnej), Broker którą ma zamiar zrealizować (w praktyce od 1% do 49% wartości przedmiotu leasingu). W przypadku nowo powstałych tel.: 32 działalności gospodarczych klienci muszą liczyć się z tym, że finansujący tel.: nie 04 będą 80 zainteresowani podpisaniem umowy leasingu przy minimalnej wpłacie własnej. tel.: tel.: c. Klient informuje o interesującej go wartości wykupu przedmiotu leasingu (z ostatnią ratą leasingową) i czy ma zamiar wykupić przedmiot leasingu osobiście, czy też chciałby inaczej zadysponować prawem własności. Leasingobiorca może przekazać firmie leasingowej np. gwarancję wykupu przedmiotu leasingu przez inny podmiot (często przez dostawcę przedmiotu leasingu). Klient informuje o innych, szczegółowych cechach finansowania. a. Przekazuje informacje o wyborze waluty finansowania: leasing złotówkowy lub leasing denominowany w walucie obcej. b. Klient informuje o tym czy interesują go raty leasingowe stałe, sezonowe lub degresywne. Strona 17 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

18 IV. Leasingobiorca przygotowuje dokumenty, które będą niezbędne do rozpoczęcia procesowania umowy leasingu. a. Dostarcza kopie dokumentów rejestrowych prowadzonej działalności gospodarczej oraz informuje o sytuacji finansowej firmy, za pośrednictwem poczty . b. Klient dostarcza kopie dokumentów związanych z przedmiotem leasingu (np. fakturę Pro Forma) i specyfikację techniczną przedmiotu leasingu, za pośrednictwem poczty . V. Broker leasingowy wyposażony w dokumentację oraz wiedzę o interesujących przedsiębiorcę warunkach leasingu wyszukuje najodpowiedniejszą firmę leasingową, negocjuje optymalne warunki i dostarcza klientowi kalkulacje oraz oferty finansowania inwestycji. VI. VII. Po wyborze firmy finansującej, klient wypełnia przesłane za pośrednictwem poczty wnioski leasingowe i dołącza (o ile jest to wymagane przez leasingodawcę) skany dokumentacji finansowej swojej firmy. Wszystkie wypełnione dokumenty przesyła w formie skanu do brokera leasingowego. Broker leasingowy przekazuje w formie elektronicznej całą dokumentację od klienta do wybranej firmy leasingowej w celu rozpoczęcia F4B procesu Leasing weryfikacji Broker i przygotowania umowy do podpisu. VIII. Firma leasingowa kontaktuje się z klientem i uzgadnia czas i tel.: miejsce podpisania umowy leasingu. tel.: IX. Po podpisaniu umowy klient wpłaca na podstawie faktury VAT otrzymanej od firmy leasingowej opłatę wstępną oraz ewentualną opłatę administracyjną. tel.: tel.: X. Finansujący (firma leasingowa) przystępuje do formalnego zakończenia procesu. XI. a. Dokonuje zakupu przedmiotu leasingu od dostawcy. b. W przypadku pojazdów dokonuje rejestracji pojazdu. c. Dokonuje ubezpieczenia przedmiotu leasingu w sposób i formie uzgodnionej w umowie z klientem, lub oczekuje na samodzielne ubezpieczenie przedmiotu leasingu przez klienta. d. Uzgadnia z korzystającym (klientem) kiedy i w jaki sposób może odebrać on swój przedmiot leasingu. Korzystający (klient, leasingobiorca) odbiera przedmiot leasingu, po wcześniejszym podpisie na protokole odbioru i rozpoczyna korzystanie z niego. Strona 18 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

19 2.3. Leasing finansowy. Leasing finansowy jest drugim, obok leasingu operacyjnego, rodzajem umów leasingu. W związku z tym, że nigdzie w przepisach prawnych nie znajdziemy stosowanego w praktyce nazewnictwa leasing operacyjny i leasing finansowy, głównym kryterium, które mówi nam z jakim rodzajem leasingu mamy do czynienia, jest informacja, po której stronie stron umowy znajduje się obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Jeśli w umowie określone jest, że odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający (klient, leasingobiorca) to mamy do czynienia z umową leasingu finansowego (leasingu kapitałowego). Umowa leasingu finansowego musi spełniać następujące warunki: - zawarta musi być na czas oznaczony, - suma ustalonych w umowie opłat (rat leasingowych) musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu, - musi posiadać zapis, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonywać będzie korzystający. F4B Leasing Broker Opłaty wynikające z umowy leasingu finansowego w części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część kapitałowa raty tel.: leasingu) nie 60 są zaliczane do przychodów podatkowych firmy leasingowej (finansującego). tel.: 32 Wobec tego 80 opłaty te nie mogą i nie są kosztem uzyskania przychodu po stronie leasingobiorcy (korzystającego). tel.: Kosztami podatkowymi dla korzystającego będzie tylko część tel.: odsetkowa raty leasingowej oraz odpis amortyzacyjny dokonywany od wartości początkowej przedmiotu leasingu. Ze względu na mniejsze możliwości uznania wydatków związanych z leasingiem finansowym jako koszt uzyskania przychodu jest on postrzegany jako mniej korzystny niż leasing operacyjny. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku leasingu finansowego nie występują ograniczenia dotyczące okresu trwania umowy. Wynika to stąd, że w przypadku tego typu umowy leasingobiorca (korzystający) dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu zgodnie z ogólnymi zasadami. W przypadku leasingu finansowego nie występują również ograniczenia dotyczące wartości, w jakiej finansujący (firma leasingowa) może sprzedać korzystającemu przedmiot leasingu. Strona 19 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

20 Wobec tego przedmiot leasingu może zostać sprzedany korzystającemu (lub innemu podmiotowi wskazanemu przez korzystającego) po cenie znacząco niższej od rynkowej, ale wyłącznie po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansowego. Podstawowy okres trwania umowy leasingu finansowego to czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa. W praktyce oznacza to, że umowę leasingu finansowego można dowolnie skracać i wydłużać, za pomocą aneksu do umowy okres, który będzie wynikał z aneksu staje się w tym momencie podstawowym okresem trwania umowy. Zmiany trwania umowy leasingu finansowego nie wpływają na rozliczenia podatkowe stron umowy, gdyż przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń co do trwania umowy leasingu finansowego. Leasing finansowy w przepisach podatkowych jest traktowany jak dostawa towaru, korzystający musi z góry - przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu - zapłacić VAT od sumy opłat leasingowych. Podobne zasady obowiązują przy zakupie na raty lub za gotówkę. Oczywiście zapłata VAT naliczonego skutkuje możliwością natychmiastowego rozliczenia go z podatkiem należnym. Należy zwrócić uwagę, że u klientów, którzy płacą podatek VAT należny, zapłata podatku z góry w związku z zawarciem umowy leasingu finansowego F4B Leasing może okazać Broker się nieuciążliwa, gdyż w takiej sytuacji zmniejszy ona podatek VAT należny. Musimy tu dodać, że są na rynku oferty leasingu finansowego, gdzie tel.: firma leasingowa umożliwia sfinansowanie również wspomnianego podatku VAT. tel.: Kiedy warto zdecydować się na umowę leasingu finansowego? tel.: W pierwszej kolejności wtedy, gdy mamy zamiar dowolnie kształtować tel.: czas 660 trwania tej umowy. Chcemy ją np. zakończyć wcześniej, poprzez podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy. Warto też zdecydować się na leasing finansowy w przypadku gdy mamy niskie dochody lub straty finansowe w działalności gospodarczej. Pozwoli to uwzględnić koszty podatkowe w kolejnych latach, w których być może zaczniemy osiągać dochody. Leasing finansowy jest korzystnym rozwiązaniem również w przypadku gdy kupujemy np. pojazd na Fakturę VAT marża lub przedmiot leasingu obciążony jest niższym podatkiem VAT lub z niego zwolnionym. W tym przypadku leasing finansowy można porównać do kredytu bankowego. Strona 20 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

LEASING INFORMACJE OGÓLNE

LEASING INFORMACJE OGÓLNE 1 LEASING INFORMACJE OGÓLNE LEASING 3 PODSTAWOWE POJĘCIA Leasing - alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania inwestycji. Transakcja ta polega na oddaniu przez jedną stronę (leasingodawcę)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing Leasing Finansowanie Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Emisja akcji Dopłaty akcjonariuszy Udziały Dopłaty wspólników Wewnętrzne Dotacje Obce Przez rynek finansowy Kredyty Pożyczki Emisja obligacji Przez rynek

Bardziej szczegółowo

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana?

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Pytanie Spółka cywilna podpisała umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na 2 lata.

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów rozwojowych w firmie.

Finansowanie planów rozwojowych w firmie. Finansowanie planów rozwojowych w firmie. Niejeden przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zastanawia się nad sposobem finansowania swoich planów rozwojowych. Wybór rozstrzyga się w wielu przypadkach

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

Finansowanie sprzętu rolniczego: dla kogo leasing?

Finansowanie sprzętu rolniczego: dla kogo leasing? .pl https://www..pl Finansowanie sprzętu rolniczego: dla kogo leasing? Autor: Elżbieta Sulima Data: 3 grudnia 2015 Leasing zyskuje na popularności, można więc twierdzić, że jest uznawany na rynku rolniczym

Bardziej szczegółowo

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Autor: Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care; Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 13.12.2011. Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi

Bardziej szczegółowo

Leasing maszyn: czy warto?

Leasing maszyn: czy warto? .pl https://www..pl Leasing maszyn: czy warto? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 listopada 2015 Przy podejmowaniu decyzji kupna np. platformy do bel warto jest rozważyć leasing. Korzystna jest łatwość jego

Bardziej szczegółowo

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy OPUBLIKOWANO: 22 WRZEŚNIA 2016 Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy Opracowała: Aleksandra Trocińska, konsultant podatkowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Leasing. Warszawa,

Leasing. Warszawa, Leasing Warszawa, 01.06.2017 Plan szkolenia 1. Rodzaje leasingów, ich charakterystyka i porównanie 2. Kiedy warto wziąć leasing - leasing, czy kredyt? 3. Problemy z uzyskanie leasingu 4. Co można leasingować?

Bardziej szczegółowo

Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. wynajem samochodów. Rozliczam się na podstawie księgi

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 SzWNr2 ZP/250/80/289/11 Dotyczy przetargu nieograniczonego Rzeszów, 2011.09.02 na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego w

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leasing?

Ile kosztuje leasing? Ile kosztuje leasing? Chociaż rynek leasingu w Polsce rośnie bardzo dynamicznie, to wciąż wielu, zwłaszcza małych przedsiębiorców, nie zawsze właściwie rozumie, czym jest leasing i jakie niesie korzyści

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 13 5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Część I. Prawnopodatkowe skutki umów leasingu... 21 Rozdział 1. Cywilnoprawne regulacje leasingu... 23 1.1. Uwagi wstępne... 23 1.2. Pojęcie umowy leasingu...

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym Leasing jako forma finansowania W aspekcie bilansowym i podatkowym Definicje kodeks cywilny (art. 709.(1)) Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010.

ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010. Chorzów, dnia 18.08.2010r. ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010. W związku z pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 1 Leasing - narzędzie optymalizacji podatkowej Marta Szafarowska 4 marca 2008 2 Zagadnienia 1. Leasing a inne formy finansowania inwestycji na gruncie podatków

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przez zamieszczony zapis rozumie wykup, czyli opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1%.

Zamawiający przez zamieszczony zapis rozumie wykup, czyli opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1%. Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola NIP: 561-13-30-172 REGON: 092361628 tel./fax: (52) 55 90 112 e-mail: zdp@tuchola.pl strona: www.bippowiat.tuchola.pl Tuchola, dn. 24.11.2010 r.

Bardziej szczegółowo

ZAINTERESOWANY LEASINGIEM FIRMA LEASINGOWA DOSTAWCA

ZAINTERESOWANY LEASINGIEM FIRMA LEASINGOWA DOSTAWCA ZAINTERESOWANY LEASINGIEM FIRMA LEASINGOWA DOSTAWCA Formy leasingu - porównanie w codziennej praktyce mamy do czynienia z dwoma rodzajami leasingu: operacyjnym i finansowym Okres trwania umowy - zależności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. LEASING Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. LEASING Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. LEASING 2014 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski 1 Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Sp. z o.o., Białystok 2014 ISBN 978-83-64227-08-0 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUDHU SOLIDARNOŚĆ Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe należności i środki pieniężne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O L E A S I N G

W N I O S E K O L E A S I N G INFORMACJE PODSTAWOWE Pełna nazwa firmy, siedziba - dokładny adres W N I O S E K O L E A S I N G Adres do korespondencji jak wyżej KRS REGON NIP Osoba do kontaktu w sprawie wniosku: Osoba do kontaktu w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.04.2011 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.04.2011 r. Sopot, dnia 05.04.2011 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.04.2011 r. ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 723 A, 81-853 SOPOT, działając

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 r.

Informacja dodatkowa za 2004 r. Organizacje Pożytku Publicznego KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII Informacja dodatkowa za 004 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi Autorzy: Agata Marta Wycena Wycena w rachunkowości ma szczególne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami w Santoku. 24 luty 2017r.

Spotkanie z Przedsiębiorcami w Santoku. 24 luty 2017r. Spotkanie z Przedsiębiorcami w Santoku 24 luty 2017r. SGB LEASING NA PRZESTRZENI LAT ZAŁOŻENIE SPÓŁKI ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ SGB NAJDYNAMICZNIEJ ROZWIJAJĄCA SIĘ FIRMA LEASINGOWA W POLSCE 1994 1995

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zakup w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnych Pytanie 1 Paragraf 1 ust1: Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy

Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy Zmiany dotyczące leasingu obowiązujące od 2013 roku w podatku dochodowym materiał dodatkowy Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych inne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za. r.

Informacja dodatkowa za. r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za. r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) 585 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r.

STOWARZYSZENIE CHÓRALNE KANTYLENA Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS NIP Regon Informacja dodatkowa za 2007r. STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA" Lublin,ul. Plac Wolności 4 KRS 0000222991 NIP 9462442323 Regon 430484338 Informacja dodatkowa za 2007r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji "Rekryteringsgruppen" Region Lubelski Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte Limit odliczenia ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego 1. Samochód 50%

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym

Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym Leasing w ujęciu podatkowym i bilansowym Warszawa, 21 października 2015 r. prowadzący: Barbara Dąbrowska Manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe

Arkusz1. Według wartości netto, tj. Wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe skumulowane odpisy umorzeniowe Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

e-book 2017 samochód w leasingu

e-book 2017 samochód w leasingu e-book 2017 samochód w leasingu Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce opracowanie Samochód w leasingu, przygotowane przez Zofię Jasak-Żółcik (wykładowcę na kursach księgowości organizowanych przez CEDOZ).

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Mogilno, dnia r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO

Mogilno, dnia r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO Mogilno, dnia 01.10.2015 r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.,,dostawa, montaż i uruchomienie, w formie leasingu operacyjnego, kręgielni dwutorowej sznurowej wraz

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo