Leasing w praktyce ABC Leasingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leasing w praktyce ABC Leasingu"

Transkrypt

1 Leasing w praktyce ABC Leasingu

2 Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu dzisiejszym już, co trzecia inwestycja na rynku ruchomości finansowana jest właśnie w ten sposób. Niniejsza lektura przybliża Państwu podstawowe zagadnienia związane z leasingiem, opisując je w sposób zrozumiały dla każdego przedsiębiorcy, który nie musi być specjalistą od finansów i rachunkowości. Jako doradcy ds. leasingu, na co dzień spotykamy się z wątpliwościami i pytaniami ze strony naszych klientów. Skłoniło nas to do zebrania praktycznej wiedzy nt. leasingu w jedną całość, a ten poradnik jest tego efektem. Jednocześnie czekamy na dodatkowe pytania, na które chętnie odpowiemy. Z poważaniem, Zespół F4B Leasing Broker F4B Leasing Broker tel.: tel.: tel.: tel.: Strona 2 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

3 Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Spis Treści Słowniczek pojęć leasingowych. Rodzaje umów leasingu. Leasing operacyjny. Proces przystąpienia do umowy leasingu operacyjnego. Leasing finansowy. Proces przystąpienia do umowy leasingu finansowego. Leasing zwrotny. Leasing konsumencki. Rodzaje przedmiotów leasingu. Leasing nieruchomości. Leasing ruchomości. Amortyzacja przedmiotu leasingu. Dlaczego leasing z F4B? s. 4 s. 15 s. 16 s. 17 s. 19 s. 21 s. 21 s. 22 s. 23 s. 24 s. 26 s. 28 s. 29 Strona 3 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

4 Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce 1. Słowniczek pojęć leasingowych. Amortyzacja - zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego na skutek jego zużycia w trakcie normalnej eksploatacji i upływu czasu. Amortyzacja jest dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Przy leasingu operacyjnym amortyzacji dokonuje firma leasingowa (finansujący), natomiast przy umowie leasingu finansowego klient (korzystający). Bilans - zestawienie sprawozdawcze ukazujące stan firmy w danym czasie. Jest to zestawienia wszystkich aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Bilans odzwierciedla działalność naszej firmy i pozwala stwierdzić jak dokładnie funkcjonuje przedsiębiorstwo, czyli jakie przynosi zyski a jakie straty i z czego one wynikają. Firmy finansujące (leasingowe) mają prawo prosić o przedstawienie bilansu, aby właściwie ocenić kondycję finansową klienta przy umowach o wyższej wartości lub przy wyższym ryzyku kredytowym. Broker leasingowy podmiot (przedsiębiorstwo), który reprezentuje interesy inwestycyjne (związane z pozyskaniem finansowania na inwestycje) klienta przed finansującym (firmą leasingową). Główną cechą brokera leasingowego jest działanie w imieniu klienta w taki sposób, aby pozyskać firmę finansującą, wynegocjować najkorzystniejsze warunki dla klienta i doprowadzić do zawarcia umowy na warunkach najbardziej optymalnych dla klienta. Cash Flow - rachunek przepływu kapitału służący do oceny sytuacji finansowej firmy. Przepływy te obejmują napływ pieniędzy ze sprzedaży lub innych tytułów oraz wypływy pieniędzy - koszty. Cash Flow oznacza również sposób wyodrębnienia funduszy w przedsiębiorstwie, który polega na uznaniu przychodów i wydatków tylko wtedy, gdy rzeczywiście nastąpi wpływ lub odpływ gotówki. Może być dodatni bądź ujemny. Dodatni przepływ gotówki oznacza, że więcej gotówki przychodzi niż wychodzi. Ujemny przepływ gotówki oznacza, że więcej gotówki wychodzi niż przychodzi. Firmy leasingowe w przypadku umów o wyższej wartości lub przy wyższym ryzyku kredytowym mogą prosić o przedstawienie wskaźnika cash flow klienta. Cena sprzedaży - jest to wartość zapłacona dostawcy przedmiotu leasingu (sprzedawcy) przez firmę leasingową (finansującego) tytułem nabycia przedmiotu leasingu. Strona 4 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

5 Cesja umowy leasingu jest to narzędzie przelewające prawa i obowiązku wynikające z umowy leasingu z korzystającego pierwotnego (klienta, leasingobiorcę) na innego korzystającego. Cesja jest powszechnym instrumentem w wypadku gdy leasingobiorca z jakichkolwiek powodów nie chce lub nie ma możliwości spłacania umowy. Na ogół na cesję umowy leasingowej musi wyrazić zgodę leasingodawca. Nowy korzystający ma możliwość ustalić z leasingodawcą nowe, odmienne od poprzednich warunki umowy, w tym wysokość rat leasingowych i okres trwania umowy. Czas trwania umowy leasingowej (okres umowy leasingu) - okres obowiązywania umowy leasingu. Okres leasingu operacyjnego uzależniony jest wprost od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu. Nie może być on krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji ruchomości (np. dla samochodów, które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy) lub też 10 lat w przypadku leasingu operacyjnego nieruchomości. W przypadku umów leasingu finansowego czas trwania umowy jest dowolny. Część kapitałowa raty leasingowej część raty leasingowej odzwierciedlająca spłatę wydatków poniesionych przez firmę leasingową (finansującego) F4B Leasing na Broker zakup przedmiotu leasingu. Umowa leasingu powinna wskazywać jaka część każdej z rat leasingowych stanowi spłatę kapitału. tel.: tel.: Część odsetkowa raty leasingowej część raty leasingowej tel.: przewyższająca spłatę kapitału. Część ta zawiera koszt finansowania inwestycji ponoszony tel.: 660 przez firmę leasingową (np. WIBOR, EURIBOR) oraz marżę, która jest właściwym wynagrodzeniem firmy leasingowej za finansowanie inwestycji. Czynsz inicjalny (wpłata początkowa, udział własny) - jedna z opłat będących kosztem leasingu w wysokości określonej w umowie leasingu, płatna z góry przy zawarciu umowy bądź w momencie oddania klientowi (korzystającemu, leasingobiorcy) przedmiotu leasingu do korzystania. W praktyce najczęściej występują wpłaty początkowe od 1% do 49% wartości przedmiotu leasingu. Czynsz leasingowy (rata leasingowa) - comiesięczna opłata za korzystanie z przedmiotu leasingu, jaką w trakcie trwania umowy klient (korzystający, leasingobiorca) wpłaca na rzecz firmy leasingowej (finansującego). Raty przy umowie leasingu operacyjnego w całości stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. W umowie leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa raty. Strona 5 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

6 Czynsze leasingowe (raty) degresywne - raty czynszu leasingowego ustalone w nierównej wysokości. Wartość tych rat zmniejsza się w trakcie trwania umowy leasingowej. Data dostawy - oznacza ustalony w umowie sprzedaży i umowie leasingu dzień postawienia do dyspozycji Korzystającego (klienta) przedmiotu leasingu. W praktyce jest to dzień podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu. Depozyt gwarancyjny (kaucja) - opłata uiszczana przez klienta (leasingobiorcę, korzystającego) i stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych roszczeń finansującego (firmy leasingowej), związanych z nienależytym wykonaniem umowy leasingu. W przypadku braku takich okoliczności, depozyt jest zwracany klientowi z chwilą rozwiązania umowy leasingowej. Ponieważ depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie stanowi dla leasingobiorcy kosztu uzyskania przychodu. Depozyt nie występuje zawsze i przy wszystkich umowach leasingu. Może on być uiszczany finansującemu (firmie leasingowej) na początku obowiązywania umowy lub w rozbiciu na części płatne wraz z czynszami leasingowymi. F4B Leasing Broker Dokumenty rejestrowe (założycielskie) firmy w zależności od formy działalności gospodarczej są to: wyciąg z KRS (lub wpis do ewidencji tel.: 32 działalności gospodarczej dla osób fizycznych i spółek cywilnych), potwierdzenie tel.: nadania numeru REGON, potwierdzenie nadania numeru NIP. W zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej firma leasingowa może dodatkowo tel.: poprosić 776 o: statut spółki, umowę spółki, lub inny akt założycielski, koncesje, tel.: 660 pozwolenia, licencje lub zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu. Dostawca przedmiotu leasingu podmiot (przedsiębiorstwo), od którego finansujący (firma leasingowa) kupuje przedmiot leasingu. Najczęściej wyboru dostawcy dokonuje klient (korzystający, leasingobiorca). Klient przejmuje od firmy leasingowej, po podpisaniu umowy, wszelkie prawa z tytułu gwarancji i rękojmi. Może on dochodzić praw z tych tytułów w przypadku wad sprzętu bezpośrednio u dostawcy. DMC dopuszczalna masa całkowita pojazdów. Pojazdy dzieli się przede wszystkim na te o DMC do 3,5 t. i powyżej 3,5 t. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa pożyczek oferowanych na międzybankowym rynku pieniężnym w strefie euro. Wskaźnik ten stanowi wartość bazową do wyliczenia oprocentowania (części odsetkowej raty leasingowej) leasingu denominowanego w walucie EUR. Strona 6 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

7 Faktura Pro Forma - faktura, która jest wystawiana przed zawarciem właściwej transakcji. Dokument ten wystawiany jest przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania. Faktura Pro Forma jest w praktyce dokumentem, który wskazuje finansującemu (firmie leasingowej) szczegóły dotyczące przedmiotu leasingu, jego wartość, dane dostawcy oraz dane korzystającego, gdyż może być wystawiony na leasingobiorcę (korzystającego, klienta). Finansujący (leasingodawca, firma leasingowa) - strona umowy leasingowej, która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe. Jest to jeden z synonimów firmy leasingowej. Firma leasingowa (finansujący, leasingodawca) - strona umowy leasingowej, która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe. Podmiot specjalizujący się w dostarczaniu klientom usług leasingowych. Kaucja (Depozyt gwarancyjny) - opłata uiszczana przez klienta (leasingobiorcę, korzystającego) i stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych roszczeń F4B Leasing finansującego Broker (firmy leasingowej), związanych z nienależytym wykonaniem umowy leasingu. W przypadku braku takich okoliczności, depozyt jest zwracany tel.: klientowi z 04 chwilą 60 rozwiązania umowy leasingowej. Ponieważ depozyt gwarancyjny tel.: 32 ma 722 charakter zwrotny, nie stanowi dla leasingobiorcy kosztu uzyskania przychodu. Depozyt nie występuje zawsze i przy wszystkich umowach leasingu. Może tel.: on być uiszczany 776 finansującemu (firmie leasingowej) na początku obowiązywania umowy tel.: 660 lub w 534 rozbiciu 669 na części płatne wraz z czynszami leasingowymi. Korzystający (leasingobiorca, klient) - strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot leasingu. Korzystającym może być zarówno każdy podmiot gospodarczy, jak również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Korzyści bilansowe leasingu - leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów). Suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku. Leasing operacyjny nie jest uwidoczniony jako zobowiązanie w bilansie korzystającego. W praktyce oznacza to, że nie zmniejsza się zdolność kredytowa klienta. Strona 7 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

8 Korzyści podatkowe leasingu - koszty leasingowe przy umowie leasingu operacyjnego stanowią koszty uzyskania przychodu korzystającego. Przy umowie leasingu finansowego klient dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, a kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa raty leasingowej. Koszt uzyskania przychodu wartość zmniejszająca zobowiązania podatkowe korzystającego (klienta, leasingobiorcy). W przypadku umowy leasingu operacyjnego kosztem tym są w całości wszystkie opłaty leasingowe (bez VAT). Przy umowie leasingu finansowego kosztem tym jest część odsetkowa rat leasingowych oraz amortyzacja przedmiotu leasingu. Kwota kompensaty wartość wypłacana korzystającemu (leasingobiorcy) z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy w związku z niemożnością użytkowania przedmiotu leasingu (kradzież, zniszczenie). Kompensata jest zależna od momentu, w którym zaistniało zdarzenie kończące umowę, a w szczególności od wartości ubezpieczenia i wartości wpłaconych już do finansującego (firmy F4B Leasing leasingowej) Broker rat leasingowych. tel.: Leasing szczególny rodzaj umów, których celem jest zapewnienie tel.: korzystania ze składników majątkowych (ruchomości i nieruchomości) niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to alternatywny w stosunku do kredytów tel.: 660 i 700 pożyczek 776 rodzaj finansowania inwestycji w gospodarce. tel.: Leasing dewizowy (denominowany) jest to taki rodzaj leasingu, w którym finansowanie następuje w walucie obcej. Płatności realizowane są w złotówkach przeliczanych na walutę umowy według aktualnych kursów. W praktyce najczęściej występują umowy leasingu denominowane w walutach EUR, USD, CHF i JPY. Leasing finansowy jest to taki rodzaj leasingu, w którym jedynie część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych klienta (leasingobiorcy) i dokonuje on odpisów amortyzacyjnych traktując opłaty jako inwestycje w cudze środki. Co nie oznacza, że klient (korzystający, leasingobiorca) jest właścicielem tego przedmiotu leasingu. Właścicielem nadal jest finansujący, a umowa leasingu może przewidywać końcową sprzedaż przedmiotu leasingu. Strona 8 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

9 Leasing operacyjny najczęściej występujący rodzaj transakcji leasingowych. Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje finansujący (firma leasingowa), natomiast korzystający wlicza całą wartość opłat do kosztów uzyskania przychodu. Po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności przedmiotu leasingu z finansującego (leasingodawcy) na leasingobiorcę (korzystającego). Umowa leasingu operacyjnego na ruchomości musi zostać zawarta na czas określony, który musi wynosić co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. Dla nieruchomości okres ten musi wynosić co najmniej 10 lat. Leasing zwrotny rodzaj umowy leasingu, polegający na sprzedaży firmie leasingowej przedmiotu leasingu (środka trwałego) będącego dotychczas własnością korzystającego (klienta), a następnie wynajmowaniu go od finansującego. W ten sposób Leasingobiorca zatrzymuje przedmiot leasingu, z którego zamierza nadal korzystać, oraz przekształca kapitał stały w kapitał płynny. Po zakończeniu umowy korzystający może odkupić przedmiot umowy. Leasingobiorca korzystający, klient. Strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot leasingu. Korzystającym może być zarówno każdy podmiot gospodarczy, jak również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. F4B Leasing Broker tel.: Leasingodawca finansujący, firma leasingowa. strona umowy tel.: leasingowej, która 80 oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe. tel.: tel.: LIBOR (London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa pożyczek oferowanych na międzybankowym rynku pieniężnym w Londynie. LIBOR często stosowany jest jako baza części odsetkowej leasingu. Linia leasingowa (limit leasingowy) - ustalona maksymalna kwota zaangażowania firmy leasingowej (finansującego) w transakcje z korzystającym. W praktyce limity takie przyznawane są dla klientów (leasingobiorców), którzy mają stałe potrzeby finansowania inwestycji. Linię przyznaje się po weryfikacji zdolności kredytowej i sytuacji finansowej, a zawieranie każdej kolejnej umowy w ramach przyznanej linii nie wymaga już analizy i oceny korzystającego. Limit przyznawany jest na określony czas, a rodzaj przedmiotów leasingu zostaje wcześniej uzgodniony. Lokal użytkowy jest to lokal, stanowiący na podstawie przepisów szczególnych odrębną nieruchomość (ustawa z dnia r. o własności lokali), posiadający księgę wieczystą lub zaświadczenie o samodzielności lokalu, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej, usługowej itp. Strona 9 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

10 Miejsce eksploatacji - określone w umowie leasingu, często miejsce prowadzenia działalności klienta (korzystającego, leasingobiorcy), gdzie zamierza on wykorzystywać przedmiot leasingu. Nieruchomość - to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), budynki trwale z gruntem związane (nieruchomości budynkowe) lub części takich budynków (lokale), jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość nowa - zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Nieruchomość używana - zarówno nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane (wykorzystywane) przez okres dłuższy niż 5 lat. Nieruchomość zabudowana - każdy grunt na którym usytuowane są jakiekolwiek zabudowania. F4B Leasing Broker Odpisy amortyzacyjne - część wartości początkowej środka tel.: trwałego, którą 60 przedsiębiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodów w danym tel.: roku 32 podatkowym, obliczona według określonej stawki amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych klient dokonuje tylko przy umowie leasingu finansowego. W umowie leasingu tel.: 660 operacyjnego odpisów amortyzacyjnych dokonuje firma leasingowa (finansujący). tel.: OWUL (ogólne warunki umowy leasingu) zapisy umowne stosowane do całej grupy umów zawieranych na podobnych zasadach. Warunki te mogą zawierać: zasady korzystania z przedmiotu leasingu, obowiązki regulowania należności, wybór dostawcy, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, sposoby rozwiązania lub zakończenia umowy, kary umowne, postępowanie w razie szkody, opłaty, odsetki i inne zobowiązania wzajemne stron. Okres umowy leasingu - okres obowiązywania postanowień umowy leasingu, trwający do wygaśnięcia wszystkich praw i obowiązków przysługujących którejkolwiek ze stron. Okres leasingu operacyjnego zależy od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu. Nie może być krótszy niż okres, w którym środek trwały amortyzuje się w 40% czyli np. dla samochodów (o stawce amortyzacji równą 20%) jest to okres 24 miesięcy, a dla nieruchomości oznaczony został na 10 lat. Strona 10 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

11 Opcja nabycia przedmiotu leasingu prawo do nabycia przedmiotu leasingu przez korzystającego (klienta, leasingobiorcę) po zakończeniu umowy leasingu. Opcja taka może mieć miejsce zarówno w leasingu operacyjnym, jak również w finansowym. Umowy leasingu mogą przewidywać wskazanie przez korzystającego innego podmiotu, który jest zainteresowany wykupem przedmiotu leasingu na z góry ustalonych warunkach. Umowa leasingu może również przewidywać, że korzystający (leasingobiorca) w przypadku rezygnacji z opcji nabycia otrzyma kompensatę. Opłata manipulacyjna - opłata (prowizja) ponoszona z tytułu kosztów administracyjnych zawarcia umowy leasingu. Często firmy leasingowe odstępują od tej opłaty. Koszt ten w całości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Poręczenie - jedna z form zabezpieczenia osobowego umowy leasingu. Poręczyciel zobowiązuje się wykonać względem firmy leasingowej (finansującego, leasingodawcy) zobowiązania w sytuacji, gdy nie będzie mógł tego wykonać korzystający (klient, leasingobiorca). Prawo własności przedmiotu leasingu zawsze, przez cały F4B czas Leasing trwania okresu Broker leasingu, niezależnie od jego rodzaju prawo własności przedmiotu leasingu należy tylko i wyłącznie do firmy leasingowej. Przy leasingu finansowym korzystający tel.: (klient, leasingobiorca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych, na które pozwalają tel.: mu 04 zapisy 80 w umowie leasingowej, ale nie jest on właścicielem przedmiotu leasingu. tel.: tel.: Promesa leasingowa formalne przyrzeczenie, dokonane przez firmę leasingową, podpisania umowy leasingu na ustalonych warunkach, po spełnieniu przez korzystającego wymagań formalnych. Protokół odbioru - dokument, który stwierdza początek korzystania z przedmiotu leasingu przez klienta. Stwierdza on odebranie przedmiotu leasingu do korzystania od finansującego (w praktyce bezpośrednio od dostawcy przedmiotu leasingu). Przedmiot leasingu - środek trwały, licencja, wartość niematerialna lub prawna lub nieruchomość których prawo użytkowania firma leasingowa za pomocą umowy leasingu przenosi na korzystającego. Rzecz ruchoma oznaczona co do tożsamości lub zbiór rzeczy ruchomych stanowiący całość gospodarczą, wraz z wszelkimi częściami składowymi, przynależnościami, dodatkowym wyposażeniem i ulepszeniami, oddane klientowi przez finansującego do używania albo do używania i pobierania pożytków na podstawie umowy, opisane w umowie i załącznikach do niej. Właścicielem przedmiotu leasingu do końca trwania umowy leasingu pozostaje zawsze firma leasingowa. Strona 11 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

12 Przychody podatkowe przychody podatnika, które stanowią element obliczania stawki opodatkowania. Przepisy podatkowe szeroko określają pojęcie przychodów. W Polsce funkcjonuje zasada, że przychód podatkowy powstaje w miesiącu wystawienia dokumentu księgowego stwierdzającego sprzedaż (faktura, rachunek). Nie ma natomiast znaczenia kiedy należności za tą sprzedaż zostaną zapłacone. Rata leasingowa (czynsz leasingowy) - określona w umowie leasingowej opłata, jaką korzystający ponosi na rzecz finansującego z tytułu użytkowania przedmiotu leasingu. Raty leasingowe mogą przybrać formę czynszu równomiernego (równe raty), degresywnego (malejące raty), progresywnego (raty rosnące), a także indywidualnie ustalonego, uwzględniającego np. sezonowość działalności leasingobiorcy. Sezonowość - polega na takim ustaleniu harmonogramu rat leasingowych, aby większe obciążenia przypadały na ten okres, w którym w danej branży notuje się większe przychody. Zmniejszeniu natomiast ulegają koszty w okresie mniejszej sprzedaży, a co za tym idzie mniejszych przychodów. F4B Leasing Broker Samochód osobowy - na gruncie prawa podatkowego samochód osobowy to każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób włącznie tel.: 32 z kierowcą tel.: Samochód societé - jest to samochód ciężarowy w karoserii tel.: 660 samochodu osobowego, posiadający homologację samochodu ciężarowego. tel.: Środki trwałe określone w przepisach podatkowych rzeczowe składniki majątkowe (nieruchomości i ruchomości). Środki trwałe należy amortyzować w okresach miesięcznych, o ile wartość ich nabycie przekracza 3.500,00 zł netto, a przewidywany okres używania przekracza 1 rok. Amortyzację środków o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł netto dokonuje się jednorazowo. Tabela Opłat i Prowizji - tabela określająca wysokość opłat i prowizji przysługujących finansującemu (firmie leasingowej) z tytułu czynności wykonywanych przez finansującego w związku z realizacją lub rozliczeniem Umowy, w tym w szczególności czynności dokonywanych na wniosek lub z przyczyn leżących po stronie Korzystającego (np. kary umowne, prowizje za aneksy). Strona 12 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

13 Ubezpieczenie przedmiotu leasingu - obowiązek ubezpieczenia przedmiotu leasingu od wszelkich ryzyk, zwłaszcza utraty lub zniszczenia. Koszty ubezpieczenia obciążają zazwyczaj korzystającego (leasingobiorcę) i może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. Udział własny (czynsz inicjalny, wpłata początkowa) - pierwsza wpłata uiszczana przez korzystającego w wysokości określonej w umowie leasingu, płatna z góry przy zawarciu umowy bądź w momencie oddania leasingobiorcy przedmiotu leasingu do korzystania. W praktyce udział własny określa się pomiędzy 1% a 49% wartości przedmiotu leasingu. Umowa Leasingu - umowa nazwana, uregulowana w Księdze Trzeciej Tytule XVIII Kodeksu Cywilnego, na podstawie której finansujący (firma leasingowa) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć przedmiot leasingu od oznaczonego dostawcy, na warunkach określonych w tej umowie i oddać ten przedmiot leasingu korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co F4B najmniej Leasing cenie Broker lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia przedmiotu leasingu przez finansującego. tel.: Ustawy o podatku dochodowym - ustawa z dnia 26 lipca 1991 tel.: 32 r. 722 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym tel.: od osób prawnych 776 (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.). tel.: Wartość wykupu przedmiotu leasingu - wartość przedmiotu leasingu w dniu wygaśnięcia umowy leasingowej. Wartość księgowa przedmiotu leasingu, stanowi różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Najczęściej w umowie leasingowej wyrażona jest jako procent wartości początkowej. Wartość początkowa - cena nabycia przedmiotu leasingu przez finansującego (firmę leasingową) wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanymi z tym nabyciem. Strona 13 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

14 Wartość rezydualna (wartość końcowa, wartość wykupu) - zawarta w harmonogramie spłaty rat leasingowych lub wyrażona procentowo w umowie wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu. wartość przedmiotu leasingu w dniu wygaśnięcia umowy leasingowej. Wartość księgowa przedmiotu leasingu, stanowi różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Weksel - rodzaj papieru wartościowego, imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla albo zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany), albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny). Wystawca weksla jest więc głównym dłużnikiem odbiorcy weksla. W praktyce weksel własny in blanco jest najczęstszym zabezpieczeniem należności wynikających z zawieranej umowy leasingu. WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR ustalana jest codziennie o godz. 11:00. Często przyjmowana jako baza do wyliczenia części odsetkowej raty leasingowej w umowie leasingu. WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) - warszawska średnia stopa procentowa oferowana dla pożyczek na polskim, międzybankowym rynku pieniężnym. WIBOR jest często stosowany jako baza stopy procentowej w przypadku umów leasingu jak również lokat bankowych ze zmienną stopą procentową. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, na fixingu organizowanym przez ACI Stowarzyszenie Dealerów (dawniej Forex Polska), na podstawie ofert złożonych przez 16 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. Wykup (opcja wykupu) - prawo korzystającego do zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu leasingu za kwotę określoną w umowie leasingowej. Prawo takie jest zależy ono od woli stron, jednakże w praktyce żadko stosuje się odstąpienie od tego prawa. Spotyka się natomiast zapisy, gdzie prawo wykupu przenoszone jest na podmiot trzeci, np. dostawcę przedmiotu leasingu. Strona 14 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

15 2. Rodzaje umów leasingu. Na rynku możemy wyszczególnić podział na dwa główne rodzaje umów leasingu: - Leasing operacyjny, - Leasing finansowy (kapitałowy). Wszystkie umowy leasingu, bez różnicy jakie posiadają warunki i jakich przedmiotów leasingu dotyczą należą do jednego z dwóch ww. rodzajów umów: operacyjnego i finansowego (poza leasingiem gruntu o czym mowa na kolejnych stronach). Poza powyższym podziałem, można wyszczególnić dodatkowo m.in.: - Leasing zwrotny, - Leasing konsumencki, - Leasing ruchomości, - Leasing nieruchomości. W publikacjach można też zauważyć podział na leasing denominowany w walucie i leasing złotówkowy. Należy tu zwrócić uwagę, że w każdej z tych dwóch umów spłata następować będzie w polskich złotych. F4B Leasing Broker Podkreślić należy w tym miejscu ryzyko związane ze zmianami kursów walut. Jednakże przedsiębiorca, który otrzymuje przychody np. w EUR ma możliwość tel.: skorzystać z finansowania np. floty samochodów, którego koszt będzie liczony tel.: właśnie w 04 EUR. 80 Dla takiej firmy tego typu rozwiązanie może okazać się korzystne. tel.: Z praktyki możemy tu wspomnieć, że koszt leasingu denominowanego tel.: najczęściej jest niższy niż w PLN, jednakże, tak jak wspomnieliśmy powyżej, obarczony jest ryzykiem zmiany kursów waluty. Sytuacja jest analogiczna do kredytów denominowanych w walucie i tych udzielanych w PLN. Na rynku można spotkać się również z takim rozróżnieniem jak: - Leasing bezpośredni producent przedmiotu leasingu jest jednocześnie leasingodawcą (finansującym), - Leasing zerowy charakteryzuje się tym, że suma wszystkich kosztów leasingu jest równa wartości nabycia przedmiotu leasingu, - Leasing lewarowy (refinansowy) - rodzaj umowy, w której uczestniczą trzy podmioty: leasingobiorca (korzystający), leasingodawca (finansujący) i pożyczkodawca, którym jest najczęściej bank udzielający leasingodawcy wsparcia finansowego z przeznaczeniem na sfinansowanie transakcji. Strona 15 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

16 2.1. Leasing operacyjny. Leasing operacyjny jest najczęściej występującą na rynku rodzajem leasingu. Na dziś 85% umów leasingu to właśnie leasing operacyjny. Tworzy on jednocześnie najkorzystniejsze rozwiązanie podatkowe dla korzystającego. Głównym kryterium wskazującym, że mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym jest fakt, że uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu będzie firma leasingowa (finansujący). Na gruncie przepisów prawa, w tym podatkowych, nie znajdziemy takich określeń, jak leasing operacyjny i leasing finansowy. Tak więc kryterium wskazujące po czyjej stronie znajduje się obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest tym, co pozwala nam rozróżnić te dwa rodzaje transakcji finansowania. Jeśli zatem amortyzacji dokonuje firma leasingowa, to gdzie korzyści podatkowe dla klienta(korzystającego)? Czynsz leasingowy (raty), wszystkie opłaty i wydatki (np. opłata wstępna) związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu są kosztem uzyskania przychodu dla klienta. W przypadku podatku VAT leasing operacyjny traktowany jest, jako usługa, a to F4B Leasing Broker oznacza, że podatek 23% naliczany jest do każdego kosztu (raty leasingowej) i podlega odliczeniu przez klienta. tel.: A jak wygląda odliczenie podatku VAT od samochodu osobowego, tel.: w tej 32 części, która 80 nie podlega odliczeniu? Ta część podatku VAT od samochodu osobowego, która nie podlega tel.: odliczeniu jest kwalifikowana, jako koszt uzyskania przychodu. tel.: Leasing operacyjny ma też cechy, na które trzeba bacznie zwrócić uwagę. Każdy klient (korzystający), który chciałby zakończyć umowę w dowolnym czasie poprzez wykup przedmiotu leasingu od firmy leasingowej (finansującego) musi mieć świadomość, że nie ma tu takiej swobody. Okres trwania umowy leasingowej jest związany wprost z okresem amortyzacji podatkowej dla danego przedmiotu leasingu. W praktyce dla np. samochodów osobowych nie może on być krótszy niż 24 miesiące. Przepisy wskazują wprost, że umowa leasingu na ruchomości musi zostać zawarta na czas określony, który musi wynosić co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. Dla nieruchomości okres ten musi wynosić co najmniej 10 lat. Przed upływem tego okresu nie możemy zakończyć umowy poprzez wykup przedmiotu leasingu od firmy leasingowej. Wobec powyższego nie ma większego problemu od strony podatkowej i formalnej, aby firma leasingowa (finansujący) wydłużyła okres trwającej umowy, natomiast wszelkie skrócenie nie może spowodować zmniejszenia okresu jej trwania poniżej 40% normatywnego okresu amortyzacji dla ruchomości lub 10 lat w przypadku nieruchomości. Strona 16 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

17 2.2. Proces przystąpienia do umowy leasingu operacyjnego. I. Klient wyszukuje interesujący go przedmiot leasingu, który chciałby sfinansować umową leasingu operacyjnego. II. III. a. Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie interesującego nas przedmiotu leasingu, który jest sprzedawany przez dostawcę przedmiotu na pełnej fakturze VAT. Leasing jest usługą i koszty z nim związane obarczone są pełnym podatkiem VAT, wobec tego przedmiot leasingu, który będzie sprzedawany przez dostawcę za pomocą np. faktury VAT marża będzie miał doliczoną pełną stawkę VAT przez leasingodawcę. b. Klient kontaktuje się bezpośrednio z brokerem leasingowym, któremu zleca znalezienie najbardziej optymalnego finansowania swojej inwestycji. Klient informuje o interesujących go głównych warunkach umowy leasingu. a. Informuje o długości okresu umowy leasingu, przy czym umowa leasingu operacyjnego nie może zostać zawarta na okres krótszy niż co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji (dla ruchomości). Dla nieruchomości okres ten musi wynosić co najmniej 10 lat. b. Przedsiębiorca informuje o wysokości czynszu inicjalnego F4B (wpłaty Leasing własnej), Broker którą ma zamiar zrealizować (w praktyce od 1% do 49% wartości przedmiotu leasingu). W przypadku nowo powstałych tel.: 32 działalności gospodarczych klienci muszą liczyć się z tym, że finansujący tel.: nie 04 będą 80 zainteresowani podpisaniem umowy leasingu przy minimalnej wpłacie własnej. tel.: tel.: c. Klient informuje o interesującej go wartości wykupu przedmiotu leasingu (z ostatnią ratą leasingową) i czy ma zamiar wykupić przedmiot leasingu osobiście, czy też chciałby inaczej zadysponować prawem własności. Leasingobiorca może przekazać firmie leasingowej np. gwarancję wykupu przedmiotu leasingu przez inny podmiot (często przez dostawcę przedmiotu leasingu). Klient informuje o innych, szczegółowych cechach finansowania. a. Przekazuje informacje o wyborze waluty finansowania: leasing złotówkowy lub leasing denominowany w walucie obcej. b. Klient informuje o tym czy interesują go raty leasingowe stałe, sezonowe lub degresywne. Strona 17 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

18 IV. Leasingobiorca przygotowuje dokumenty, które będą niezbędne do rozpoczęcia procesowania umowy leasingu. a. Dostarcza kopie dokumentów rejestrowych prowadzonej działalności gospodarczej oraz informuje o sytuacji finansowej firmy, za pośrednictwem poczty . b. Klient dostarcza kopie dokumentów związanych z przedmiotem leasingu (np. fakturę Pro Forma) i specyfikację techniczną przedmiotu leasingu, za pośrednictwem poczty . V. Broker leasingowy wyposażony w dokumentację oraz wiedzę o interesujących przedsiębiorcę warunkach leasingu wyszukuje najodpowiedniejszą firmę leasingową, negocjuje optymalne warunki i dostarcza klientowi kalkulacje oraz oferty finansowania inwestycji. VI. VII. Po wyborze firmy finansującej, klient wypełnia przesłane za pośrednictwem poczty wnioski leasingowe i dołącza (o ile jest to wymagane przez leasingodawcę) skany dokumentacji finansowej swojej firmy. Wszystkie wypełnione dokumenty przesyła w formie skanu do brokera leasingowego. Broker leasingowy przekazuje w formie elektronicznej całą dokumentację od klienta do wybranej firmy leasingowej w celu rozpoczęcia F4B procesu Leasing weryfikacji Broker i przygotowania umowy do podpisu. VIII. Firma leasingowa kontaktuje się z klientem i uzgadnia czas i tel.: miejsce podpisania umowy leasingu. tel.: IX. Po podpisaniu umowy klient wpłaca na podstawie faktury VAT otrzymanej od firmy leasingowej opłatę wstępną oraz ewentualną opłatę administracyjną. tel.: tel.: X. Finansujący (firma leasingowa) przystępuje do formalnego zakończenia procesu. XI. a. Dokonuje zakupu przedmiotu leasingu od dostawcy. b. W przypadku pojazdów dokonuje rejestracji pojazdu. c. Dokonuje ubezpieczenia przedmiotu leasingu w sposób i formie uzgodnionej w umowie z klientem, lub oczekuje na samodzielne ubezpieczenie przedmiotu leasingu przez klienta. d. Uzgadnia z korzystającym (klientem) kiedy i w jaki sposób może odebrać on swój przedmiot leasingu. Korzystający (klient, leasingobiorca) odbiera przedmiot leasingu, po wcześniejszym podpisie na protokole odbioru i rozpoczyna korzystanie z niego. Strona 18 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

19 2.3. Leasing finansowy. Leasing finansowy jest drugim, obok leasingu operacyjnego, rodzajem umów leasingu. W związku z tym, że nigdzie w przepisach prawnych nie znajdziemy stosowanego w praktyce nazewnictwa leasing operacyjny i leasing finansowy, głównym kryterium, które mówi nam z jakim rodzajem leasingu mamy do czynienia, jest informacja, po której stronie stron umowy znajduje się obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Jeśli w umowie określone jest, że odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający (klient, leasingobiorca) to mamy do czynienia z umową leasingu finansowego (leasingu kapitałowego). Umowa leasingu finansowego musi spełniać następujące warunki: - zawarta musi być na czas oznaczony, - suma ustalonych w umowie opłat (rat leasingowych) musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu, - musi posiadać zapis, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonywać będzie korzystający. F4B Leasing Broker Opłaty wynikające z umowy leasingu finansowego w części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu (część kapitałowa raty tel.: leasingu) nie 60 są zaliczane do przychodów podatkowych firmy leasingowej (finansującego). tel.: 32 Wobec tego 80 opłaty te nie mogą i nie są kosztem uzyskania przychodu po stronie leasingobiorcy (korzystającego). tel.: Kosztami podatkowymi dla korzystającego będzie tylko część tel.: odsetkowa raty leasingowej oraz odpis amortyzacyjny dokonywany od wartości początkowej przedmiotu leasingu. Ze względu na mniejsze możliwości uznania wydatków związanych z leasingiem finansowym jako koszt uzyskania przychodu jest on postrzegany jako mniej korzystny niż leasing operacyjny. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku leasingu finansowego nie występują ograniczenia dotyczące okresu trwania umowy. Wynika to stąd, że w przypadku tego typu umowy leasingobiorca (korzystający) dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu zgodnie z ogólnymi zasadami. W przypadku leasingu finansowego nie występują również ograniczenia dotyczące wartości, w jakiej finansujący (firma leasingowa) może sprzedać korzystającemu przedmiot leasingu. Strona 19 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

20 Wobec tego przedmiot leasingu może zostać sprzedany korzystającemu (lub innemu podmiotowi wskazanemu przez korzystającego) po cenie znacząco niższej od rynkowej, ale wyłącznie po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansowego. Podstawowy okres trwania umowy leasingu finansowego to czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa. W praktyce oznacza to, że umowę leasingu finansowego można dowolnie skracać i wydłużać, za pomocą aneksu do umowy okres, który będzie wynikał z aneksu staje się w tym momencie podstawowym okresem trwania umowy. Zmiany trwania umowy leasingu finansowego nie wpływają na rozliczenia podatkowe stron umowy, gdyż przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń co do trwania umowy leasingu finansowego. Leasing finansowy w przepisach podatkowych jest traktowany jak dostawa towaru, korzystający musi z góry - przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu - zapłacić VAT od sumy opłat leasingowych. Podobne zasady obowiązują przy zakupie na raty lub za gotówkę. Oczywiście zapłata VAT naliczonego skutkuje możliwością natychmiastowego rozliczenia go z podatkiem należnym. Należy zwrócić uwagę, że u klientów, którzy płacą podatek VAT należny, zapłata podatku z góry w związku z zawarciem umowy leasingu finansowego F4B Leasing może okazać Broker się nieuciążliwa, gdyż w takiej sytuacji zmniejszy ona podatek VAT należny. Musimy tu dodać, że są na rynku oferty leasingu finansowego, gdzie tel.: firma leasingowa umożliwia sfinansowanie również wspomnianego podatku VAT. tel.: Kiedy warto zdecydować się na umowę leasingu finansowego? tel.: W pierwszej kolejności wtedy, gdy mamy zamiar dowolnie kształtować tel.: czas 660 trwania tej umowy. Chcemy ją np. zakończyć wcześniej, poprzez podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy. Warto też zdecydować się na leasing finansowy w przypadku gdy mamy niskie dochody lub straty finansowe w działalności gospodarczej. Pozwoli to uwzględnić koszty podatkowe w kolejnych latach, w których być może zaczniemy osiągać dochody. Leasing finansowy jest korzystnym rozwiązaniem również w przypadku gdy kupujemy np. pojazd na Fakturę VAT marża lub przedmiot leasingu obciążony jest niższym podatkiem VAT lub z niego zwolnionym. W tym przypadku leasing finansowy można porównać do kredytu bankowego. Strona 20 Poradnik Leasingowy v. 1.0 Copyright F4B Leasing Broker 2011

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ]

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Krzysztof Gradkowski, e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Materiały źródłowe podstaw metodologicznych I. Powszechne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo