Produkt krajowy brutto - analiza i diagnoza proporcji strukturalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkt krajowy brutto - analiza i diagnoza proporcji strukturalnych"

Transkrypt

1 Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Produkt krajowy brutto - analiza i diagnoza proporcji strukturalnych Znajomość prawidłowości istniejących w procesie gospodarowania stanowi niezbędny element skutecznego i efektywnego działania zarówno gospodarek narodowych, jak i pojedynczych podmiotów gospodarczych. Szczególną rolę w badaniu zjawisk ekonomicznych odgrywają analizy i diagnozy struktur ekonomicznych. Wiedza o kształtowaniu się proporcji strukturalnych jest podstawą do określenia charakteru związków oraz dynamiki badanych zjawisk gospodarczych. Na temat znaczenia badania struktur gospodarczych wypowiadało się bardzo wielu autorów. Według K.Zająca [Zarys metod , s.20] Poznanie prawidłowości występujących w strukturze i rozwoju zjawisk społeczno-gospodarczych ma ogromne znaczenie niezależnie od tego, czy warunkujące je przyczyny są znane, czy nie. Z.Pawłowski [Statystyczna analiza , s.381] napisał Badanie zmian ilościowych zachodzących między różnymi podstawowymi wielkościami makroekonomicznymi, takimi na przykład jak dochód narodowy, produkt globalny, inwestycje, zatrudnienie, fundusz płac, przyrost zapasów środków obrotowych, poziom cen itd. stanowi jeden z zasadniczych działów ekonometrii. Wagę zmian zachodzących w procesie reformowania gospodarki podkreśla również B.A.Stein [Size, Efficiency ], według którego Wzrost bez dostosowania strukturalnego może prowadzić tylko do ekonomicznej nieefektywności. Pomimo wysiłków wielu ekonomistów pod znakiem zapytania staje jednak możliwość znalezienia pewnych uniwersalnych, absolutnie stałych w czasie i w przestrzeni, prawidłowości w zakresie struktur zjawisk ekonomicznych. Należy sobie zdawać sprawę, że prawidłowość, obserwowana dzisiaj, jutro może ulec zmianie lub nawet przestać istnieć. O.Lange [Ekonomia polityczna , s.260] definiując tzw. ekonomiczne prawo ruchu stwierdza, że zmiany systemów (proporcji, praw) są czymś nieuniknionym i naturalnym. Na potrzeby niniejszego artykułu proporcje strukturalne rozumiane będą jako podstawowe relacje gospodarcze decydujące o przebiegu procesu wytwarzania produktu krajowego brutto. Poniżej przedstawione zostały wybrane proporcje charakteryzujące produkt krajowy brutto, których znajomość może być pomocna w formułowaniu efektywnej polityki transformacji gospodarki: - udział konsumpcji i akumulacji w produkcie krajowym brutto, - krańcowa skłonność do konsumpcji, - udział nakładów inwestycyjnych w produkcie krajowym brutto, - relacja między wzrostem inwestycji i wzrostem produktu krajowego brutto. Czynnikiem decydującym o perspektywach rozwoju gospodarki jest wybór pomiędzy modelem konsumpcyjnym oraz modelem inwestycyjnym. Dotychczasowe tendencje w zakresie kształtowania się udziału prywatnej konsumpcji i akumulacji dla polskiej gospodarki zostały przedstawione w tab.1 i na rys.1.

2 T a b e l a 1 Udział prywatnej konsumpcji i akumulacji w PKB w Polsce w latach (%) Lata Konsumpcja 53,6 52,9 52,7 50,3 45,6 47,9 59,3 61,7 63,0 64,3 61,2 63,1 63,5 Akumulacja 28,1 29,1 29,5 33,3 40,0 25,6 19,9 15,2 15,6 15,9 19,8 21,9 24,7 Źródło: Rocznik Statystyczny 1992 tab.17(211), s.125, Rocznik Statystyczny 1997 tab. 4(704), s.512, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998 tab.17(552), s.523. Udział konsumpcji i akumulacji w PKB (%) Konsumpcja Akumulacja Lata Rys.1 Udziały prywatnej konsumpcji i akumulacji w PKB dla Polski w latach W rozpatrywanym okresie, w zakresie kształtowania się udziału konsumpcji w produkcie krajowym brutto zauważyć można dwie tendencje. Pierwsza z nich polegała na spadku poziomu prywatnej konsumpcji w latach Druga natomiast wyraża się stałym wzrostem udziału konsumpcji w produkcie krajowym brutto w trakcie rozpoczęcia i kontynuowania zmian w strukturze i organizacji polskiej gospodarki. Pod koniec pierwszej połowy lat 90-tych proporcja ta osiągnęła poziom normatywny, charakterystyczny dla gospodarek krajów wysoko rozwiniętych, wynoszący około % (por. tab.2). W nieco odmienny sposób kształtowała się proporcja dotycząca akumulacji. W latach poprzedzających recesję w gospodarce udział akumulacji w produkcie krajowym brutto znacznie wzrósł co było zapewne spowodowane brakiem możliwości ulokowania dużej części dochodów

3 osiąganych przez konsumentów na rynku dóbr konsumpcyjnych. Począwszy od roku 1990 udział ten zaczął się zmniejszać i jest obecnie zbliżony do wartości charakterystycznych dla większości krajów europejskich. Interesującym zjawiskiem jest fakt, że w okresie zbliżania się załamania gospodarki udziały konsumpcji i akumulacji w produkcie krajowym brutto zaczęły dążyć do zbliżonej wartości około 40 %. Natomiast w miarę wzrostu gospodarczego nożyce konsumpcyjno-inwestycyjne zaczęły się ponownie rozwierać. W tab.2 przedstawiono udział konsumpcji prywatnej w produkcie krajowym brutto dla wybranych krajów europejskich w latach Można zauważyć, że kraje uznawane za słabiej rozwinięte (Grecja, Irlandia, Portugalia) startowały z wysokiego poziomu konsumpcji. W procesie rozwoju gospodarczego kraje te przechodziły od konsumpcyjnego do inwestycyjnego modelu gospodarowania. W rozpatrywanym okresie zdecydowanie najlepsze efekty osiągnęła Irlandia, w przypadku której zdecydowana restrukturyzacja gospodarki oraz otwarcie na kapitał zewnętrzny zaowocowały dynamicznym wzrostem produktu krajowego brutto. W 1960 roku kraje Unii Europejskiej charakteryzowały się przeciętnym udziałem konsumpcji prywatnej w produkcie krajowym brutto w wysokości 62,4 %. W 1992 roku udział ten wynosił 61,2 %. Świadczy to o wysokiej stabilności tej proporcji w długim okresie. W tab.3 oraz na rys.2 zaprezentowano podstawowe proporcje odnoszące się do dochodu narodowego brutto gospodarki Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach Podstawowy wniosek, który wynika z analizy danych zamieszczonych w tej tabeli to bardzo wysoka stabilność udziałów konsumpcji i inwestycji prywatnych w dochodzie narodowym brutto oraz stosunku inwestycji do konsumpcji. Praktycznie na przestrzeni prawie 50 lat proporcje te nie uległy zmianie. Można więc założyć, że ich wartości kształtują się na optymalnym poziomie i mogą być przyjęte jako wartości normatywne dla poprawnie funkcjonującej gospodarki.

4 0,8 Stosunek kosumpcji (K) i inwestycji (I) do dochodu narodowego brutto (D) oraz inwestycji do konsumpcji 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 K/D I/D I/K Lata Rys.2 Stosunek konsumpcji (K) i inwestycji (I) do dochodu narodowego brutto (D) oraz stosunek inwestycji do konsumpcji dla gospodarki Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach

5 T a b e l a 2 Konsumpcja prywatna w cenach bieżących w wybranych krajach w latach (% PKB) Lata Belgia Dania Niemcy Grecja Hiszpania Finlandia Irlandia Włochy Luksemburg Holandia Portugalia W.Brytania EWG ,2 62,0 59,4 80,3 67,5 59,7 76,6 59,7 54,0 58,5 73,1 66,0 62, ,9 62,1 59,5 76,8 66,9 60,0 75,0 58,6 56,9 59,7 73,6 65,4 62, ,6 61,9 59,5 76,4 66,4 60,0 74,7 58,9 56,9 60,3 69,7 66,0 62, ,1 61,4 59,6 74,3 67,5 60,5 74,1 60,2 57,5 61,8 69,4 66,3 62, ,1 60,3 58,4 73,6 66,5 59,5 72,6 59,6 56,7 59,4 68,2 64,8 61, ,3 58,9 59,2 72,8 67,1 59,0 71,7 59,2 58,2 59,4 67,9 64,1 61, ,9 59,6 59,7 72,3 66,5 58,9 71,8 60,3 58,2 59,3 67,9 63,6 61, ,9 59,9 60,8 72,4 66,4 59,1 70,1 60,6 59,1 58,7 65,4 63,5 61, ,7 58,8 60,1 71,9 66,0 59,3 71,0 59,7 57,7 57,9 68,5 63,1 61, ,2 57,5 59,1 69,2 64,1 59,1 69,8 59,3 53,4 58,5 69,1 62,2 60, ,9 57,4 58,4 69,2 64,0 57,9 68,9 59,5 50,5 58,4 65,9 61,8 60, ,3 59,8 59,4 72,9 66,1 59,3 72,0 59,6 56,5 59,3 68,6 64,1 61, ,3 55,8 58,7 68,0 64,3 57,8 68,0 59,8 54,8 57,8 68,3 62,1 60, ,2 53,4 59,3 65,7 63,8 57,7 65,0 60,1 53,6 57,3 64,2 62,8 60, ,6 54,5 58,8 63,4 63,5 57,1 64,4 60,5 48,9 56,7 64,8 62,5 60, ,8 54,3 59,6 67,7 64,2 57,5 68,4 60,3 46,1 56,8 72,7 63,8 60, ,2 55,5 63,0 67,5 64,3 58,7 64,1 62,0 57,8 58,6 77,1 62,2 61, ,9 56,6 62,5 65,8 65,7 58,4 64,5 60,8 56,6 58,7 75,0 61,1 61, ,9 56,9 63,0 65,9 65,0 58,2 64,1 60,3 59,6 59,8 72,0 59,9 61, ,6 56,2 62,7 65,2 63,9 57,9 63,8 59,5 57,9 60,3 68,0 59,9 60, ,8 56,4 62,4 63,3 64,5 58,1 65,3 59,7 57,8 60,9 67,5 60,3 60, ,9 55,9 63,0 64,6 65,3 58,9 65,8 61,0 58,7 61,1 67,3 60,0 61, ,2 55,5 61,3 65,7 64,5 58,0 65,3 60,4 55,2 58,8 69,7 61,5 60, ,2 56,0 64,1 67,5 66,5 60,3 65,9 61,2 60,9 60,4 69,6 60,8 62, ,6 55,0 63,8 67,4 66,2 60,7 59,8 61,5 60,3 60,1 69,6 61,0 62, ,2 54,6 63,8 66,7 65,7 60,8 59,6 61,2 59,6 60,3 69,3 61,2 62, ,9 54,5 63,6 64,7 64,3 60,8 58,8 61,0 58,1 59,2 70,7 61,2 61, ,5 54,8 63,2 65,5 64,1 61,1 59,3 61,5 58,7 59,2 67,9 61,0 62, ,1 55,0 61,8 67,6 63,2 60,4 59,6 61,5 56,0 59,8 65,1 62,9 61, ,4 54,0 61,9 69,6 63,3 61,0 58,8 61,8 58,2 61,4 64,5 62,9 62, ,2 53,4 61,3 68,2 62,6 60,4 57,6 61,4 57,6 59,8 65,1 63,3 61, ,5 52,8 60,3 69,3 62,9 60,0 56,5 61,7 55,5 59,3 63,7 63,8 61, ,1 52,3 59,9 72,0 62,4 60,3 55,5 61,4 56,9 59,0 63,5 64,0 61, ,3 54,3 62,4 67,8 64,1 60,6 59,2 61,4 58,2 59,9 66,9 62,2 61, ,2 52,3 59,1 70,7 62,3 60,4 56,3 61,6 57,5 59,0 63,9 64,6 61, ,2 52,2 58,8 71,1 62,4 60,1 56,3 61,9 57,8 59,3 64,2 64,1 61,2 Źródło: Eurostat.

6 T a b e l a 3 Wybrane składniki dochodu narodowego brutto ( mld USD) i ich proporcje dla gospodarki Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach Lata Konsumpcja prywatna Inwestycje prywatne Dochód narodowy brutto Stosunek 2:4 Stosunek 3:4 Stosunek 3: ,1 55,1 288,3 0,67 0,19 0, ,1 60,5 333,4 0,62 0,18 0, ,1 53,5 351,6 0,62 0,15 0, ,6 54,9 371,6 0,63 0,15 0, ,8 54,1 372,5 0,64 0,15 0, ,9 69,7 405,9 0,64 0,17 0, ,6 72,7 428,2 0,63 0,17 0, ,3 71, ,63 0,16 0, ,6 63,6 456,8 0,64 0,14 0, ,3 80,2 495,8 0,64 0,16 0, ,64 0,16 0, ,7 78,2 515,4 0,64 0,15 0, ,1 77,1 533,8 0,64 0,14 0, ,9 87,6 574,6 0,63 0,15 0, ,7 93,1 606,9 0,63 0,15 0, ,3 99,6 649,8 0,63 0,15 0, ,7 116,2 705,1 0,63 0,16 0, ,3 128,6 772,0 0,62 0,17 0, ,6 125,7 816,4 0,62 0,15 0, ,5 137,0 892,7 0,62 0,15 0, ,9 153,2 963,9 0,62 0,16 0, ,63 0,16 0, ,0 148, ,5 0,63 0,15 0, ,6 172, ,7 0,63 0,16 0, ,6 202, ,8 0,62 0,17 0, ,2 238, ,3 0,62 0,18 0, ,5 240, ,8 0,62 0,16 0, ,8 219, ,4 0,63 0,14 0, ,3 277, ,8 0,63 0,16 0, ,2 344, ,5 0,63 0,17 0, ,5 416, ,7 0,62 0,19 0, ,8 454, ,2 0,62 0,18 0, ,63 0,16 0, ,6 437, ,0 0,63 0,16 0, ,1 515, ,6 0,63 0,17 0, ,7 447, ,0 0,65 0,14 0, ,5 502, ,1 0,66 0,15 0, ,5 664, ,2 0,64 0,18 0, ,4 641, ,3 0,66 0,16 0, ,8 671, ,0 0,66 0,16 0, ,65 0,16 0, ,63 0,16 0,25 Źródło: obliczenia własne na podstawie [Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C. 1991]

7 Na podstawie danych zamieszczonych w tab.3 oszacowany został model liniowy opisujący zależność konsumpcji prywatnej Kt od dochodu narodowego brutto Dt. Parametr strukturalny stojący przy zmiennej Dt przedstawiający krańcową skłonność do konsumpcji, wynosi 0,65 (w nawiasach podane zostały średnie błędy szacunku parametrów strukturalnych). Kˆ 18,27 0,650 t D t (6,000) (0,003), R 2 = 0,99 Se = 23,38 (1) Oznacza to, że przy wzroście dochodu narodowego brutto o 1 mld USD, na konsumpcję prywatną przeznaczane było przeciętnie o 650 mln USD więcej. W oparciu o dane przedstawione w tab.4 oszacowana została krańcowa skłonność do konsumpcji charakterystyczna dla gospodarki polskiej w latach T a b e l a 4 Spożycie indywidualne i PKB dla Polski w latach (mln zł) Rok Spożycie indywidualne S t (mln zł) Produkt krajowy brutto PKB t (mln zł) , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Źródło: Rocznik Statystyczny 1996 tab.11(692), s.535, tab.13(694), s.537, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998 tab.1(536), s.508, tab.21(556), s.527. Oszacowany model regresji liniowej, opisujący zależność między produktem krajowym brutto PKBt a spożyciem indywidualnym St, zamieszczony został poniżej (w nawiasach podane zostały średnie błędy szacunku parametrów strukturalnych): Ŝt 3299,87 0,63PKB t (2739,46) (0,01), R 2 = 0,99 Se = 4143,4 (2) Wydaje się, że zbieżność wartości krańcowych skłonności do konsumpcji dla gospodarki amerykańskiej i polskiej nie jest przypadkowa. Najprawdopodobniej w prawidłowo rozwijających się gospodarkach wydatek nieco ponad 60 % dochodu na konsumpcję stanowi pewną wartość normatywną.

8 Powszechnie znany jest fakt, że odpowiednio ukształtowane polityki państwa: monetarna oraz fiskalna powinny skłaniać firmy oraz gospodarstwa domowe do wysokiej stopy oszczędzania i decydować o poziomie inwestycji. Zwiększanie konsumpcji kosztem inwestycji powoduje bowiem dekapitalizację majątku oraz powstanie sprzężenia zwrotnego uniemożliwiającego stały wzrost gospodarczy. W tab.5 zamieszczono dane dotyczące wartości nakładów inwestycyjnych i produktu krajowego brutto dla Polski w latach Na podstawie tych danych obliczony został współczynnik korelacji liniowej Pearsona między powyższymi zmiennymi; wyniósł on 0,99. Oznacza to bardzo silny związek, praktycznie o charakterze funkcyjnym, między badanymi zmiennymi [por. na przykład Kolińska D., Machura G. Relacje inwestycyjne..., s.8]. T a b e l a 5 Nakłady inwestycyjne, PKB oraz udział nakładów inwestycyjnych w PKB dla polskiej gospodarki w latach (ceny bieżące) Lata Nakłady inwestycyjne (mln zł) PKB (mln zł) Udział nakładów inwestycyjnych w PKB (%) , ,1 20, , ,9 20, , ,2 17, , ,0 15, , ,3 16, , ,3 16, , ,2 18, , ,1 19,3 Źródło: Rocznik Statystyczny 1997 tab.1(678), s.483; tab.7(697), s.504, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998 tab.4(526), s.485; tab.9(544), s.512. Natomiast udział inwestycji w produkcie krajowym brutto był w analizowanym okresie stosunkowo stabilny w czasie i zbliżony do wartości charakterystycznej dla gospodarek krajów wysoko rozwiniętych wynoszącej około 18 % (por. tab.2 i 3). Na podstawie danych zawartych w tab.6, dotyczących realnych nakładów inwestycyjnych i realnego produktu krajowego brutto dla wybranych krajów w latach , obliczone zostały współczynniki korelacji liniowej Pearsona dla tych zmiennych oraz przeciętne udziały realnych nakładów inwestycyjnych w realnym produkcie krajowym brutto. Ich wartości zamieszczono w tab.7. W oparciu o otrzymane wyniki stwierdzić można występowanie bardzo silnej i rosnącej zależności między badanymi zmiennymi oraz stabilny w czasie i dążący do wartości charakteryzującej gospodarkę Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej udział realnych nakładów inwestycyjnych w realnym

9 produkcie krajowym brutto (por. tab.3). Na rys.3 przedstawiony został dodatkowo wykres korelacyjny analizowanych zmiennych dla wybranych krajów w 1995 roku. Dla zachowania większej przejrzystości na wykresie nie zamieszczono obserwacji dotyczących Japonii i USA PKB (mld USD) Nakłady inwestycyjne (mld USD) Rys.3 Wykres korelacyjny realnych nakładów inwestycyjnych i realnego PKB dla wybranych krajów w 1995 roku

10 Kraj T a b e l a 6 Realne nakłady inwestycyjne i realny PKB dla wybranych krajów w latach (mld USD) Realne nakłady inwestycyjne w 1992 roku Realny produkt krajowy brutto w 1992 roku Realne nakłady inwestycyjne w 1993 roku Realny produkt krajowy brutto w 1993 roku Realne nakłady inwestycyjne w 1994 roku Realny produkt krajowy brutto w 1994 roku Realne nakłady inwestycyjne w 1995 roku Realny produkt krajowy brutto w 1995 roku Austria 51,9 179,1 50,8 175,6 54,9 192,3 56,6 228,7 Belgia 47,6 217,8 44,7 205,3 45,2 225,0 47,0 266,5 Czechy 10,5 27,7 8,9 25,1 11,3 33,3 13,4 41,1 Dania 25,5 139,0 24,4 133,6 24,9 143,1 27,4 169,9 Finlandia 21,0 103,3 17,2 82,8 17,4 96,6 18,8 123,8 Francja 285, ,3 265, ,2 268, ,9 276, ,5 Grecja 18,5 84,5 18,5 80,8 19,2 88,2 20,7 104,9 Hiszpania 114,1 544,6 102,6 456,0 104,6 460,0 113,0 533,0 Holandia 70,3 312,5 68,2 304,0 69,6 327,0 75,2 387,7 Irlandia 8,1 50,8 7,9 47,0 8,6 52,8 9,4 62,5 Japonia 1 331, , , , , , , ,0 Kanada 89,9 554,0 90,8 536,6 98,2 542,0 96,2 549,0 Niemcy 500, ,7 474, ,7 498,5 1986,5 513, ,2 Norwegia 26,3 123,7 27,3 113,8 29,5 122,0 30,7 143,3 Polska 10,5 59,0 11,5 63,6 12,8 70,2 15,4 93,0 Portugalia 21,4 84,5 20,5 76,8 21,9 80,8 23,0 96,0 Słowacja 4,8 10,5 4,1 9,1 4,3 12,5 4,6 15,8 USA 903, , , , , , , ,2 Szwajcaria 65,0 231,6 63,7 225,2 69,5 255,4 70,2 300,1 Szwecja 37,5 242,7 30,2 177,0 31,7 194,5 34,9 223,9 Węgry 5,6 29,7 5,8 31,2 6,7 33,1 5,9 34,1 W. Brytania 150, ,5 155,0 924,6 159,6 998,6 158, ,7 Włochy 196, ,1 172,3 947,3 172,3 977,1 180, ,4 Źródło: obliczenia własne na podstawie Rocznik Statystyczny 1997 tab.129(870), s.662, tab.136(877), s.668, Rocznik Statystyki Międzynarodowej 1997 tab.2(289), s ; tab.13(320), s.444; tab.3(323), s , tab.10(330), s.463, tab.11(331), s

11

12 T a b e l a 7 Współczynniki korelacji liniowej Pearsona oraz udziały realnych nakładów inwestycyjnych w realnym PKB dla wybranych krajów w latach Lata Współczynnik korelacji liniowej Pearsona między realnymi nakładami inwestycyjnymi i realnym produktem krajowym brutto Udział realnych nakładów inwestycyjnych w realnym produkcie krajowym brutto (%) ,90 23, ,94 23, ,97 22, ,98 20,1 Źródło: obliczenia własne na podstawie tab.6 Analiza proporcji strukturalnych w zakresie produktu krajowego brutto prowadzi do następujących wniosków: - między elementami gospodarek narodowych występują określone stałe proporcje, - kraje posiadające prawidłowe struktury ekonomiczne charakteryzują się wyższym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, - na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat do proporcji, które odznaczają się wysoką stabilnością, zaliczyć można udział spożycia i akumulacji w produkcie krajowym brutto. W przypadku krajów Unii Europejskiej przeciętny udział konsumpcji prywatnej w produkcie krajowym brutto wynosił około 62 %. W gospodarce amerykańskiej wielkość ta utrzymywała się od 1960 roku na poziomie zbliżonym do 63 %. Podobny udział konsumpcji w produkcie krajowym brutto osiągnęła również w ostatnim okresie Polska (61,2; 63,1 i 63,5 % odpowiednio w latach 1995, 1996 i 1997). - stosunkowo stały charakter posiada również relacja nakładów inwestycyjnych do produktu krajowego brutto, której wartość w krajach europejskich wynosi obecnie około 20 % i zbliża się do poziomu 16 % obserwowanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, - między wartością nakładów inwestycyjnych a wytworzonym produktem krajowym brutto występuje ścisły związek. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona opisujący zależność tych dwóch zmiennych wynosił w 1995 roku dla wybranych krajów Europy Zachodniej 0,98, podczas gdy dla Polski w okresie kształtował się na poziomie 0,99, Praktycznie powszechnie istnieje przeświadczenie o tym, że likwidowanie istniejących różnic strukturalnych między polską gospodarką i gospodarkami krajów wysoko rozwiniętych należy przeprowadzić stosunkowo szybko. Proces ten powinien jednak uwzględniać pewne

13 ograniczenia i odrębności polskiego układu ekonomicznego. Na konieczność zachowania odpowiedniego tempa zmian struktur gospodarczych zwracał uwagę E.Kwiatkowski, który pisał [Dysproporcje , s.270] Jeżeli bowiem w organizmach o wykończonej strukturze gospodarczej, o rozbudowanym wszechstronnie przemyśle i małym przyroście ludnościowym, lub też w państwie choćby gospodarczo zupełnie zacofanym, ale olbrzymim pod względem obszaru i ludności, można dopuścić myśl, iż przez nagłe, jednostronne, gwałtowne, rewolucyjne posunięcia można dojść do jakichś pozytywnych rezultatów, to w sytuacji Polski myśl taka a priori musi być wykluczona. Bibliografia Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk Kolińska D., Machura G., Relacje inwestycyjne w gospodarce polskiej w latach , Wiadomości Statystyczne 1983/6. Kwiatkowski E., Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Czytelnik, Warszawa Lange O., Ekonomia polityczna. W: Dzieła, tom 3, PWE, Warszawa Pawłowski Z., Statystyczna analiza współzależności między dochodem narodowym, zatrudnieniem i inwestycjami, Przegląd Statystyczny 1963/4. Rocznik Statystyczny 1992, GUS, Warszawa Rocznik Statystyczny 1996, GUS, Warszawa Rocznik Statystyczny 1997, GUS, Warszawa Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998, GUS, Warszawa Rocznik Statystyki Międzynarodowej 1997, GUS, Warszawa Stein B.A., Size, Efficiency, and Community Enterprise, Center for Community Economic Development, Cambridge Zając K., Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1982.

Analiza wpływu deficytu budżetowego na poziom cen w gospodarce

Analiza wpływu deficytu budżetowego na poziom cen w gospodarce Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza wpływu deficytu budżetowego na poziom cen w gospodarce Rolę wartości charakteryzujących zdrowe procesy gospodarcze bardzo często pełnią proporcje między określonymi

Bardziej szczegółowo

Metody obliczania produktu krajowego brutto (PKB)

Metody obliczania produktu krajowego brutto (PKB) Dochód narodowy Spis treści: 1. Sposoby liczenia produktu krajowego brutto... 2 2. Produkt krajowy brutto a dochód narodowy... 3 3. Co naprawdę wyraża dochód narodowy? Dochód narodowy jako wskaźnik dynamiki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Badanie zróżnicowania krajów członkowskich i stowarzyszonych Unii Europejskiej w oparciu o wybrane zmienne społeczno-gospodarcze

Badanie zróżnicowania krajów członkowskich i stowarzyszonych Unii Europejskiej w oparciu o wybrane zmienne społeczno-gospodarcze Barbara Batóg Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Badanie zróżnicowania krajów członkowskich i stowarzyszonych Unii Europejskiej w oparciu o wybrane zmienne społeczno-gospodarcze W 2004 roku planowane

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce

Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce Dr Wojciech Zysk Katedra Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie Związki bezpośrednich zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce W opracowaniu podjęta zostanie próba

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 5

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 5 Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 5 Plan Kartkówka Praca pisemna wszystko, co chcielibyście wiedzieć Jak pisać? Jak pokazywać dane? Zadania do rozwiązania w grupach Praca

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A MAKROEKONOMIA II KATA RZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROKONOMIAII Organizacja zajęć Zasady zaliczenia Struktura wykładu Podręcznik ORGANIZACJA ZAJĘĆ Wykładowca dr hab. Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Rola państwa w gospodarce

Rola państwa w gospodarce Rola państwa w gospodarce Wykład 7 WNE UW Jerzy Wilkin Pojęcie państwa w ekonomii Państwo jako podmiot gospodarczy; Państwo i rynek jako komplementarne i substytucyjne regulatory gospodarki; Państwo minimalne,

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD III INWESTYCJE Inwestycje Zasada przyspieszenia Koszt użytkowania kapitału Pożądany poziom kapitału Zmiany w pożądanym poziomie kapitału Inwestycje a współczynnik

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich

O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich www.case-research.eu O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich 144. Seminarium mbank-case Andrzej Rzońca (SGH, TEP, FOR), Aleksander Łaszek (FOR) 28/04/2016

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ prof. dr hab. KAZIMIERZ GÓRKA UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE POZIOMU ROZWOJU POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ

WYRÓWNYWANIE POZIOMU ROZWOJU POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ dr Barbara Ptaszyńska Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu WYRÓWNYWANIE POZIOMU ROZWOJU POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ Wprowadzenie Podstawowym celem wspólnoty europejskiej jest wyrównanie poziomu rozwoju poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Inflacja - definicja. Inflacja wzrost ogólnego poziomu cen. Deflacja spadek ogólnego poziomu cen. Dezinflacja spadek tempa inflacji.

Inflacja - definicja. Inflacja wzrost ogólnego poziomu cen. Deflacja spadek ogólnego poziomu cen. Dezinflacja spadek tempa inflacji. Wykład: NFLACJA nflacja - definicja nflacja wzrost ogólnego poziomu cen. Deflacja spadek ogólnego poziomu cen. Dezinflacja spadek tempa inflacji. Pomiar inflacji ndeks cen konsumpcyjnych (CP Consumer Price

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia BLOK II. Determinanty dochodu narodowego

Makroekonomia BLOK II. Determinanty dochodu narodowego Makroekonomia BLOK II Determinanty dochodu narodowego Wzrost gospodarczy i jego determinanty Wzrost gosp. powiększanie rozmiarów produkcji (dóbr i usług) w skali całej gosp. D D1 - D W = D = D * 100% Wzrost

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA KONIUNKTURY GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I GOSPODARKI POLSKI

ANALIZA PORÓWNAWCZA KONIUNKTURY GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I GOSPODARKI POLSKI Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 264 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii jozef.biolik@ue.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład z dnia 8 lub 15 października 2014 roku

Wykład z dnia 8 lub 15 października 2014 roku Wykład z dnia 8 lub 15 października 2014 roku Istota i przedmiot statystyki oraz demografii. Prezentacja danych statystycznych Znaczenia słowa statystyka Znaczenie I - nazwa zbioru danych liczbowych prezentujących

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego jako ogólnopolska reprezentacja pracowników

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 TOMASZ KUJACZYŃSKI ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 Streszczenie: W artykule omówiono zmiany kosztów pracy zachodzące w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce Jednym z ważniejszych czynników wpływających na rynek nieruchomości, poza możliwościami finansowymi i podażą na rynku, są potrzeby mieszkaniowe ludności. Ich powszechnie stosowanym miernikiem jest tzw.

Bardziej szczegółowo

Typologie porządków emerytalnych. Ocena stosowanych kryteriów grupowania

Typologie porządków emerytalnych. Ocena stosowanych kryteriów grupowania Typologie porządków emerytalnych. Ocena stosowanych kryteriów grupowania Filip Chybalski Katedra Zarządzania Politechnika Łódzka Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki)

Wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki) Doc. dr Zofia Skrzypczak Uniwersytet Warszawski zosia_s1@wp.pl Wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki) Polska na tle krajów OECD Abstrakt Celem opracowania jest prezentacja dla Polski i pozostałych krajów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo