ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS )"

Transkrypt

1 ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS ) Zastrzeżenie odnoszące się do Indeksu Niniejsze Pytania i odpowiedzi oraz czyniki ryzyka" zawarte w tym hiperlinku stanowią łącznie Pytania i odpowiedzi oraz czynniki ryzyka" dotyczące Indeksu. J.P.Morgan zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do dokładności czy kompletności Pytań i odpowiedzi oraz czynników ryzyka", jak również aktualności tych Pytań i odpowiedzi oraz czynników ryzyka" i nie składa żadnych oświadczeń i zapewnień z tego tytułu. J.P. Morgan zastrzega sobie prawo do zmiany Pytań i odpowiedzi oraz czynników ryzyka" w dowolnym czasie. Pytania i odpowiedzi oraz czynniki ryzyka" zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty, zachęty ani rekomendacji dotyczących nabycia jakiegokolwiek papieru wartościowego lub jednostek uczestnictwa w jakimkolwiek produkcie lub funduszu, bądź przystąpienia do jakiejkolwiek transakcji ( Produkty ). Niniejszy dokument nie stanowi porad udzielanych przez lub w imieniu J.P.Morgan. Potencjalni inwestorzy inwestujący w Produkty powinni przeprowadzić niezależną analizę kwestii prawnych, regulacyjnych, podatkowych i księgowych oraz ustalić ze swoimi profesjonalnymi doradcami, czy nabycie Produktów jest wskazane i właściwe, a także określić konsekwencje nabycia Produktów w kontekście ich indywidualnej sytuacji. J.P. Morgan nie ponosi żadnej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju z tytułu tych kwestii. J.P.Morgan lub jego podmioty powiązane mogą posiadać interesy finansowe lub prowadzić działalność w zakresie obrotu w związku z jakąkolwiek transakcją, co może mieć niekorzystny wpływ na Produkty. Pytania i odpowiedzi oraz czynniki ryzyka" nie są przeznaczone do rozpowszechniania na rzecz ani do wykorzystania przez jakiekolwiek osoby lub podmioty w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby niezgodne z przepisami prawa lub regulacjami prawnymi i nie można ich rozprowadzać wśród jakichkolwiek innych osób ani powielać w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody J.P.Morgan. W szczególności materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji wśród osób znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych ani na rzecz lub na rachunek jakiejkolwiek Osoby z USA, zdefiniowanej w Regulacji S na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami. Zastrzeżenie odnoszące się do Produktów Produkty nie są sponsowane, popierane, sprzedawane ani promowane przez J.P.Morgan. J.P.Morgan nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, na rzecz nabywców Produktów lub członków społeczeństwa w odniesieniu do kwestii, czy wskazane jest inwestowanie w papiery wartościowe ogólnie lub w dane Produkty, ani też co do dokładności, prawdziwości lub ogólnej zawartości niniejszego dokumentu bądź zdolności Indeksu do osiągnięcia założonego celu. J.P.Morgan nie jest zobowiązany do uwzględniania potrzeb dostawcy produktu ani nabywców Produktów przy ustalaniu, składaniu lub obliczaniu indeksu. J.P.Morgan nie ponosi odpowiedzialności i nie uczestniczył w ustalaniu harmonogramu, cen czy ilości Produktów podlegających emisji lub obrotowi, czy też w ustalaniu lub obliczaniu wzoru, na podstawie którego Produkty mają podlegać konwersji na gotówkę. J.P.Morgan nie ponosi odpowiedzialności i nie posiada żadnych zobowiązań w związku z jakąkolwiek dokumentacją prawną (włącznie m.in. z niniejszym dokumentem), administrowaniem, marketingiem lub obrotem Produktami, w zależności od okoliczności. ALTERNATYWNY INDEKS J.P. MORGAN POCHODZI ZE ŹRÓDEŁ, KTÓRE SĄ UZNAWANE ZA WIARYGODNE, NIEMNIEJ JEDNAK J.P.MORGAN NIE GWARANTUJE PRAWDZIWOŚCI, AKTUALNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI TEGO INDEKSU LUB INNYCH INFORMACJI DOSTARCZONYCH W ZWIĄZKU Z TYM INDEKSEM. J.P. NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ ANI WARUNKÓW, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, CO DO KONDYCJI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYNIKÓW LUB PRZYDATNOŚCI NINIEJSZEGO INDEKSU LUB JAKICHKOLWIEK DANYCH W NIM ZAWARTYCH, INFORMACJI W NIM POMINIĘTYCH CZY TEŻ WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO INDEKSU W ZWIĄZKU Z PRODUKTEM I NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNYCH OBOWIĄZKÓW ANI ZOBOWIĄZAŃ Z TEGO TYTUŁU. WSZELKIE TAKIE OŚWIADCZENIA, ZAPEWNIENIA I WARUNKI ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W JAKIM TAKIE WYŁĄCZENIE JEST ZAKAZANE ZGODNIE Z PRAWEM. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, J.P.Morgan nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie posiada zobowiązań wobec żadnych osób lub podmiotów z tytułu jakichkolwiek strat, szkód, kosztów, opłat, wydatków i innych zobowiązań, w tym m.in. odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody nadzwyczajne, karne, pośrednie lub wynikowe (włącznie z utratą interesów lub utratą WARSAW v

2 zysku), nawet jeśli powiadomiono go o możliwości powstania takich szkód, powstałych w wyniku niedbalstwa tej osoby lub z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem Indeksu lub w związku z Produktami. J.P.Morgan to nazwa marketingowa firmy JPMorgan Chase & Co. oraz jej spółek zależnych i podmiotów powiązanych na całym świecie. Wszystkie prawa zastrzeżone WARSAW v

3 INDEKS ALTERNATYWNY J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN) PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ CZYNNIKI RYZYKA Niniejszy dokument pt. Pytania i odpowiedzi oraz czynniki ryzyka przedstawia wybrane kwestie majce pomóc Pastwu zrozumie pewne informacje na temat Indeksu Alternatywnego J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN) ( Indeks Multi-Strategy lub Indeks ). Opis Indeksu oraz zastosowanej w nim metodologii przedstawiony w niniejszym dokumencie opiera si na Regulaminie Indeksu Alternatywnego J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN)i powinien by interpretowany z pełnym tekstem Regulaminu. Decyzje i działania dotyczce obliczania i konstrukcji Indeksu oraz inne decyzje i działania dotyczce jego utrzymania s regulowane postanowieniami Regulaminu, a nie opisem zwartym w niniejszym dokumencie. Egzemplarze Regulaminu na danie s dostpne w J.P. Morgan Securities Ltd. ( JPMSL ) oraz na krajowych stronach internetowych pod adresem Potencjalni inwestorzy inwestujcy w jakikolwiek produkt inwestycyjny, którego wyniki s powizane z Indeksem powinni: (1) dysponowa wystarczajc wiedz i dowiadczeniem (w razie potrzeby, w porozumieniu z doradcami prawnymi, podatkowymi, ksigowymi, regulacyjnymi, inwestycyjnymi i innymi profesjonalnymi doradcami inwestora), aby dokona oceny Indeksu; oraz (2) zapozna si z pełnym opisem Indeksu i zastosowan w nim metodologi przedstawion w Regulaminie. WARSAW v

4 Spis treci ROZDZIAŁ 1: INDEKS MULTI-STRATEGY...1 Czym jest Indeks Alternatywny J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN)?...1 Jakiego rodzaju Strategie obejmuje Indeks Multi-Strategy?...1 W jaki sposób Indeks Multi-Strategy równoway ekspozycj na dwadziecia sze Strategii i stara si ograniczy zmienno do docelowego maksymalnego poziomu 5%?...3 Jak jest obliczany i gdzie jest publikowany poziom Indeksu Multi-Strategy ( Poziom Indeksu )?...3 W jaki sposób Przypadki Zakłócenia Rynku mog wpłyn na Indeks?...4 W jaki sposób Zdarzenia Nadzwyczajne mog wpłyn na Indeks?...5 Jakie dokumenty zawieraj Regulaminy Indeksu, Strategii i Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan?...5 Czy Regulaminy mog ulec zmianie?...5 Dlaczego Indeks jest zwany indeksem nominalnym?...5 ROZDZIAŁ 2: PRZYKŁAD ILUSTRUJCY USTALANIE WAG STRATEGII NA KWIECIEN ROZDZIAŁ 3: STRATEGIE MOMENTUM...9 Na czym polega inwestowanie w oparciu o momentum?...9 POZAWALUTOWE STRATEGIE MOMENTUM...9 W jaki sposób Pozawalutowe Strategie Momentum wykorzystuj strategi inwestycyjn momentum?...9 Czy ekspozycja moe zosta zrebalansowana z ekspozycji długiej na krótk (i vice versa)? Jeli tak, to kiedy?...9 Jak długie i krótkie ekspozycje wpływaj na wyniki Pozawalutowej Strategii Momentum?...9 W jaki sposób mierzy si wyniki Pozawalutowej Strategii Momentum?...9 Czym jest Instrument Bazowy, współczynnik dwigni, współczynnik korekty i współczynnik korekty rebalancingu majcy zastosowanie do kadej Pozawalutowej Strategii Momentum?...10 WALUTOWE STRATEGIE MOMENTUM...10 W jaki sposób Walutowe Strategie Momentum wykorzystuj strategi inwestycyjn momentum?...10 Dlaczego prowadzona jest obserwacja Obserwowanego Poziomu Pary Walut i jak jest obliczany ten poziom?...11 Czy ekspozycja moe zosta zrebalansowana z długiej na krótk (i vice versa)? Jeli tak, to kiedy?...11 W jaki sposób długie i krótkie ekspozycje wpływaj na wyniki Walutowej Strategii Momentum?...11 W jaki sposób mierzy si wyniki Walutowej Strategii Momentum?...11 Jaka Para Walut (składajca si z Waluty Pierwszej i Waluty Drugiej) oraz współczynniki korekty maj zastosowanie do kadej Walutowej Strategii Momentum?...11 ROZDZIAŁ 4: STRATEGIE CARRY...13 Czym jest strategia inwestycyjna carry?...13 STRATEGIE EQUITY CARRY...13 W jaki sposób Strategie Equity Carry wykorzystuj strategi inwestycyjn carry?...13 Czy ekspozycja na Indeks z Komponentem Carry i Indeks Rynkowy podlega okresowemu równowaeniu?...13 W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Equity Carry?...13 Jakie s Indeksy z Komponentem Carry i Indeksy Rynkowe dla kadej Strategii Equity Carry?...13 STRATEGIE BOND CARRY LONG...14 W jaki sposób Strategie Bond Carry Long wykorzystuj strategi inwestycyjn carry?...14 WARSAW v

5 Jakie s Potencjalne Instrumenty Bazowe majce zastosowanie do kadej Strategii Bond Carry Long?...14 Jaki jest oczekiwany zysk typu carry z Potencjalnych Instrumentów Bazowych?...14 Dlaczego Potencjalne Instrumenty Bazowe s elementem Strategii Bond Carry Long?...14 W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Bond Carry Long?...14 STRATEGIE BOND CARRY LONG SHORT...15 W jaki sposób Strategie Bond Carry Long Short wykorzystuj strategi inwestycyjn carry?...15 W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Bond Carry Long Short?...15 Jaki jest Instrument Bazowy o Długiej Pozycji i Instrument Bazowy o Krótkiej Pozycji dla kadej Strategii Bond Carry Long Short?...15 STRATEGIA FX CARRY...15 W jaki sposób Strategia FX Carry wykorzystuje strategi inwestycyjn carry?...15 Jakie kwalifikujce si waluty s zawarte w Strategii FX Carry?...16 W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii FX Carry?...16 Jakie s kwalifikujce si waluty i zwizane z nimi referencyjne stopy procentowe dla Strategii FX Carry? 16 STRATEGIA COMMODITY CARRY...16 W jaki sposób Strategia Commodity Carry realizuje strategi inwestycyjn carry?...16 Czym jest Indeks S&P GSCI?...17 Czym jest Indeks Contag Beta?...17 Dlaczego kontrakty terminowe na surowce w Indeksie S&P GSCI i Indeksie Contag Beta musz by rolowane?...17 Jaka jest Metodologia Wyboru i dlaczego jest ona stosowana do rolowania kontraktów terminowych na surowce w Indeksie Contag Beta?...18 W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Commodity Carry?...18 ROZDZIAŁ 5: STRATEGIE SATELLITE...19 Czym s strategie satellite?...19 STRATEGIE MEAN REVERSION...19 W jaki sposób Strategie Mean Reversion realizuj strategie inwestycyjn mean reversion?...19 W jaki sposób jest ustalana ekspozycja na nominaln krótk lub dług pozycj?...19 W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Mean Reversion?...19 Jaki jest Instrument Bazowy kadej Strategii Mean Reversion?...19 ROZDZIAŁ 6: INDEKSY ODWZOROWUJCE WARTO KONTRAKTÓW TERMINOWYCH J.P. MORGAN...20 Czym s Indeksy Odwzorowujce Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan?...20 ROZDZIAŁ 7: CZYNNIKI RYZYKA ZWIZANE Z INDEKSEM MULTI-STRATEGY...21 WARSAW v

6 ROZDZIAŁ 1: INDEKS MULTI-STRATEGY Czym jest Indeks Alternatywny J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN)? Indeks Alternatywny J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN) to indeks oparty na regulaminie, który odzwierciedla zwrot na dwudziestu alternatywnych strategiach inwestycyjnych (z których kada bdzie zwana dalej Strategi ). Indeks Alternatywny J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN) jest wersja Indeksu Alternatywnego J.P. Morgan Multi-Strategy 5 (EUR). Indeks Alternatywny. J.P. Morgan Multi-Strategy 5 (EUR) sklada sie z 26 strategii inwestycyjnych podczas gdy Indeks Alternatywny J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN) sklada sie z 20 z tych 26 strategii, ktore maja najwyzszy roczny wskaznik sharpe a oparty o hipotetyczny zwrot ze strategii w ciagu ostatnich 10 lat poprzedzajacych Marzec Indeks opiera si na teoretycznym załoeniu, e jest moliwe osignicie zwrotu poprzez wykorzystywanie nieefektywnoci lub trendów cen rynkowych wielu klas aktywów. Indeks nie ma na celu odzwierciedlania pojedynczej klasy aktywów ani osigania wyników lepszych ni okrelona klasa aktywów, benchmark czy strategia inwestycyjna. Indeks stosuje kilka alternatywnych strategii inwestycyjnych obejmujcych róne style i klasy aktywów, celem wygenerowania dodatnich wyników przy niskiej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów. Indeks stara si ograniczy swoj zmienno do docelowego maksymalnego poziomu 5%. Jakiego rodzaju Strategie obejmuje Indeks Multi-Strategy? Kad z dwudziestu Strategii zawartych w Indeksie mona przyporzdkowa do jednej kategorii w oparciu o: (1) zastosowan bazow strategi inwestycyjn; (2) instrument(-y) bazowy(e) Strategii (z których kady bdzie zwany dalej Instrumentem Bazowym ); (3) klasy aktywów; (4) region geograficzny klasy aktywów; (5) walut; oraz (6) wag, w nastpujcy sposób: (1) Zastosowana bazowa strategia inwestycyjna: Strategia momentum: która stara si wykorzysta obserwowane trendy na wielu rynkach i ustali trend rosncy lub malejcy przez dłusze okresy czasu; Strategia carry: która stara si wykorzysta rónice wartoci pomidzy wybranymi aktywami i jest zazwyczaj realizowana przez dokonywanie nominalnych inwestycji w aktywo, które ma relatywnie nisz cen lub przynosi wyszy zysk oraz sprzeda aktywa, które ma relatywnie wysz cen lub oferuje niszy zysk; lub Strategia Satellite: obejmujca jeden z dwóch rodzajów strategii, które nie mieszcz si w strategiach momentum i carry, a mianowicie strategie powrotu do redniej (mean reversion) i krótkiej zmiennoci (short volatitlity). Strategia mean reversion stara si wykorzysta załoenie, e przez pewne okresy rynki s cykliczne co oznacza, e po trendzie zwykowym poziomu pewnych aktywów nastpuje zazwyczaj trend spadkowy i vice versa. Strategia short volatility stara si wykorzystywa obserwowany trend polegajcy na tym, e implikowana zmienno (tj. przyszła zmienno oczekiwana przez rynek) indeksu akcji jest wysza ni faktyczna zmienno, jakiej podlega taki indeks akcji; (2) Instrumenty Bazowe: indeks, indeks odwzorowujcy warto kontraktów terminowych, para walut lub syntetyczna obligacja zerokuponowa; (3) Klasy aktywów: akcje, stopy procentowe, waluty lub surowce; (4) Region geograficzny: cały wiat, Europa, Stany Zjednoczone lub Japonia; (5) Waluta: dolar amerykaski, Euro lub jen; oraz (6) Waga: procent w przedziale od 2,8125% do 11,25%, odpowiadajcy stałemu procentowi docelowej zmiennoci w wys. 5% nadawany Strategii w datach miesicznego równowaenia struktury portfela (rebalancing). Tabela 1 poniej przedstawia przedmiotowe dwadziecia sze Strategii oraz ich Instrumenty Bazowe lub potencjalne Instrumenty Bazowe (jeeli maj zastosowanie), profil strategii inwestycyjnej, klas aktywów, region geograficzny, wag, walut i symbol waloru Bloomberg. S t r o n a 1

7 Tabela 1: Strategie Strategia Instrument Bazowy (symbol Bloomberg, jeeli ma zastosowanie) Strategia inwest. Klasy aktywó w Region geografic zny Waga Waluta Symbol Bberg 1 US Equity Momentum Strategy J.P. Morgan US Equity Futures (G) Tracker (FTJGUSEE) Momentum Akcje USA 5,6250% USD AIJPMEUU 2 European Equity Momentum Strategy J.P. Morgan European Equity Futures (G) Tracker (FTJGEUEE) Momentum Akcje Europa 5,6250% EUR AIJPMEEE 3 Money Market Momentum US Strategy J.P. Morgan US Money Market (G) Tracker (RFJGUSME) Momentum Stopy procento we USA 5,6250% USD AIJPMMUU 4 Money Market Momentum Europe Strategy J.P. Morgan European Money Market (G) Tracker (RFJGEUME) Momentum Stopy procento we Europa 5,6250% EUR AIJPMMEE EURUSD FX Momentum Strategy EURJPY FX Momentum Strategy USDCAD FX Momentum Strategy AUDUSD FX Momentum Strategy Para Walut EUR/USD Momentum Forex Globalny 2,8125% USD AIJPMF1U Para Walut EUR/JPY Momentum Forex Globalny 2,8125% USD AIJPMF3U Para Walut USD/CAD Momentum Forex Globalny 2,8125% USD AIJPMF4U Para Walut AUD/USD Momentum Forex Globalny 2,8125% USD AIJPMF5U 9 Commodity Momentum Energy Strategy S&P GSCI Energy Excess Return Index (SPGSENP) Momentum Surowce Globalny 5,625% USD AIJPMCEU 10 Commodity Momentum Non-Energy Strategy S&P GSCI Non Energy Excess Return Index (SPGSNEP) Momentum Surowce Globalny 5,625% USD AIJPMCNU 11 Equity Value Carry Strategy Long MSCI Daily Value Total Return Gross World Index (GDUVWI) i short MSCI Daily Total Return Gross World Index (GDDUWI) Carry Akcje Globalny 5,625% USD AIJPCE1U 12 Equity Small Cap Carry Strategy Long J.P. Morgan US Small Cap Equity Futures (G) Tracker (FTJGUSSE) and short J.P. Morgan US Equity Futures (G) Tracker (FTJGUSEE) Carry Akcje USA 5,625% USD AIJPCE2U 13 Bond 2Y Carry Long Strategy Wybrane z syntetycznych obligacji zerokuponowych z terminem wykupu 2 lat, donominawnych w USD, EUR, AUD, JPY, GBP, CHF, CAD i SEK. Carry Stopy procento we Globalny 2,8125% USD AIJPCB1U 14 Bond 2Y Long-Short Carry Strategy Long Bond 2Y Carry Long Strategy i short Bond 2Y Carry Short Strategy Carry Stopy procento we Globalny 2,8125% USD AIJPCB2U 15 Bond 10Y Carry Long Strategy Wybrane z syntetycznych obligacji zerokuponowych z terminem wykupu 10 lat, donominawnych w USD, EUR, AUD, JPY, GBP, CHF, CAD i SEK. Carry Stopy procento we Globalny 2,8125% USD AIJPCB3U 16 Bond 10Y Long-Short Carry Strategy Long the Bond 10Y Carry Long Strategy i short the Bond 10Y Carry Short Strategy Carry Stopy procento we Globalny 2,8125% USD AIJPCB4U 17 G10 FX Carry Strategy Wybrane z nastpujcych walut: USD; EUR; JPY; GBP; CHF; AUD; CAD; NOK; NZD; i SEK Carry Forex Globalny 11,250% USD AIJPCF1U 18 Commodity Carry Strategy Long the J.P. Morgan Contag Beta Full Energy Class A Excess Return Index i short the S&P GSCI Excess Return Index Carry Surowce Globalny 11,250% USD AIJPCC1U 19 Mean Reversion US Strategy J.P. Morgan US Equity Futures (G) Tracker (FTJGUSEE) Mean reversion Akcje USA 5,00% USD AIJPSR1U 20 Mean Reversion Europe Strategy J.P. Morgan European Equity Futures (G) Tracker (FTJGEUEE) Mean reversion Akcje Europa 5,00% EUR AIJPSR1E Wicej informacji na temat kadej Strategii przedstawiono poniej w Rozdziale 3 (Strategie Momentum), Rozdziale 4 (Strategie Carry), Rozdziale 5 (Strategie Satellite) a informacje na temat Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan, które mog stanowi Instrument Bazowy Strategii, s przedstawione w Rozdziale 6 (Indeksy Odwzorowujce Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan ). S t r o n a 2

8 W jaki sposób Indeks Multi-Strategy równoway ekspozycj na dwadziecia sze Strategii i stara si ograniczy zmienno do docelowego maksymalnego poziomu 5%? Strategie s poddawane równowaeniu (rebalancingowi) co miesic, pierwszego Dnia Roboczego Indeksu kadego miesica (kady z takich dni jest zwany Dat Rebalancingu ) w oparciu o podejcie budetowania ryzyka do alokacji aktywów, w którym kadej Strategii nadawany jest stały odsetek (tj. stała waga) docelowej maksymalnej zmiennoci 5%. Łczne wagi zostały ustalone na poziomie 45% dla Strategii Momentum, 45% dla Strategii Carry i 10% dla Strategii Satellite. Celem takiego budetowania ryzyka jest przydzielenie ekspozycji wielu Strategiom w oparciu o bazowe ryzyko Strategii (mierzone według 1-rocznej zmiennoci historycznej w kadym dniu roboczym w cigu ostatnich 5 lat) w przeciwiestwie do stałych wag, bez uwzgldniania zmian zmiennoci Strategii w czasie. Zmienno jest miar ryzyka zwizanego z danym aktywem. Ma na celu pokazanie zmiennoci zwrotów na danym aktywie. Waga nadawana kadej Strategii jest ustalana raz na miesic w Dniu Roboczym Indeksu przed dan Dat Rebalancingu (z których kady bdzie zwana dalej Dat Wyboru Rebalancingu ) poprzez odniesienie do: (1) stałej wagi Strategii; (2) zmiennoci Strategii w oparciu o jej maksymaln historyczn zmienno na przestrzeni jednego roku obserwowan kadego dnia roboczego w cigu ostatnich piciu lat; (3) wstpnej wagi Strategii obliczanej przez obnienie lub podwyszenie wagi (w oparciu o zmienno historyczn Strategii), tak aby Strategia wykorzystywała nadany jej budet ryzyka. Im wysza zmienno historyczna została nadana Strategii, tym nisza wstpna waga. I na odwrót, im nisza zmienno historyczna została nadana Strategii, tym wysza wstpna waga; (4) zmienno historyczna portfela syntetycznego Strategii oparta na wstpnych wagach, ustalona przez odniesienie do maksymalnej zmiennoci historycznej w cigu 1 roku, obserwowana kadego dnia roboczego w cigu ostatnich 5 lat. W zwizku z korelacj pomidzy Strategiami, zmienno historyczna portfela wstpnych wag jest zazwyczaj nisza ni zmienno docelowa, która nastpnie wymaga podniesienia wstpnych wag do ustalenia zmiennoci docelowej (zgodnie z poniszym); oraz (5) wstpnych wag kadej Strategii, podwyszanych (jeeli historyczna zmienno portfela jest nisza ni docelowa zmienno 5%) lub obnianych (jeeli historyczna zmienno portfela jest wysza ni docelowa zmienno 5%). Maksymalna łczna waga, jaka moe zosta nadana Strategiom wynosi 200%. Wstpne wagi nie mog by podnoszone do poziomu, w którym zmienno historyczna portfela przekracza docelowy poziom 5%. adna waga nie moe przekroczy 200%. Przykład ustalania ostatecznych wag Strategii dla kwietnia 2011 r. jest przedstawiony w Rozdziale 2 poniej. Ostateczne wagi, ustalone dla kadej miesicznej Daty Wyboru Rebalancingu s nastpnie wykorzystywane do rebalancingu wag Strategii w odpowiedniej Dacie Rebalancingu. Faktyczna waga kadej Strategii w Indeksie moe ulega zmianom w cigu okresu od jednej Daty Rebalancingu do nastpnej, w zwizku ze zmianami poziomów Strategii. Jak jest obliczany i gdzie jest publikowany poziom Indeksu Multi-Strategy ( Poziom Indeksu )? Poziom Indeksu w dowolnym Dniu Roboczym Indeksu odzwierciedla sum waonych zwrotów Strategii (w oparciu o ich ostateczne wagi nadane w poprzedniej Dacie Rebalancingu) w okresie od bezporednio poprzedzajcej j Daty Rebalancingu a takim Dniem Roboczym Indeksu, skorygowan o zmian obowizujcego kursu walutowego (jeeli ma zastosowanie) dla kadej Strategii na walut Indeksu (któr jest PLN) w takim okresie i potrcenie Współczynnika Korekty 0,80% rocznie. Współczynnik Korekty 0,80% rocznie pełni funkcj ograniczenia wyników Indeksu (w podobny sposób jak opłata naliczana metod memoriałow). Ponadto dokonywane s korekty poziomów Strategii celem odzwierciedlenia nominalnych kosztów obrotu dotyczcych Instrumentów Bazowych danej Strategii. Współczynnik Korekty 0,80% rocznie, o który pomniejszany jest Poziom Indeksu nie S t r o n a 3

9 odzwierciedla adnych nominalnych kosztów transakcji dotyczcych Strategii lub Instrumentów Bazowych. Agent Obliczeniowy Indeksu zamierza publikowa Poziom Indeksu pod symbolem Bloomberg AIJPB1P5 dla kadego Dnia Roboczego Indeksu, z zastrzeeniem e nie wystpi i nie bdzie si utrzymywał Przypadek Zakłócenia Rynku (patrz poniej). Poziom Indeksu jest dostpny na stronie pod symbolem AIJPB1P5:IND. W jaki sposób Przypadki Zakłócenia Rynku mog wpłyn na Indeks? Publikacja i/lub ustalenie poziomu Indeksu, Strategii i pewnych Instrumentów Bazowych moe zosta zakłócone przez wystpienie pewnych zdarze zakłócajcych rynek w odniesieniu do Strategii lub Instrumentów Bazowych ("Przypadek Zakłócenia Rynku ). Wystpienie Przypadku Zakłócenia Rynku odnonie Strategii lub Instrumentu Bazowego moe spowodowa, e JPMSL, jako agent obliczeniowy Indeksu, Strategii lub Instrumentu Bazowego, który jest Indeksem Odwzorowujcym Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan: (a) obliczy w dobrej wierze szacunkowy poziom danej Strategii lub Indeksu Odwzorowujcego Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan; (b) zawiesi obliczanie i publikacj poziomu danej Strategii lub Indeksu Odwzorowujcego Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan do pierwszego dnia, który nie bdzie on podlega zakłóceniu; i/lub (c) w pewnych okolicznociach, skoryguje zmienne istotne dla obliczania Indeksu i Strategii, jakie uzna za stosowne. Przypadek Zakłócenia Rynku moe wystpi w przypadku wystpienia któregokolwiek z poniszych zdarze (midzy innymi): pewne zdarzenia, które wpływaj na zamienialno, dostaw, publikowane kursy lub oferowane kursy wymiany dla okrelonych walut, par walut lub stóp procentowych w zwizku z Indeksem, Strategiami lub Instrumentami Bazowymi; niewykonanie przez sponsora Strategii lub Instrumentu Bazowego obliczenia i niepublikowanie poziomu takiej Strategii lub Instrumentu Bazowego; w odniesieniu do Instrumentu Bazowego, który jest Indeksem Odwzorowujcym Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan, nieobliczenie i nieopublikowanie przez właciw giełd kursu zamknicia dla kontraktu terminowego lub wystpienie zdarzenia, które zakłóci lub ograniczy zdolno uczestników rynku do zawierania transakcji lub uzyskiwania wartoci rynkowej właciwych kontraktów terminowych; w odniesieniu do pewnych Instrumentów Bazowych, zdarzenia, które zakłócaj lub ograniczaj zdolno jednego lub wikszej liczby uczestników rynku do zawierania transakcji lub uzyskiwania wartoci rynkowej papierów wartociowych lub innych komponentów Instrumentu Bazowego, które stanowi 20% lub wicej poziomu Instrumentu Bazowego; brak publikacji lub niewystpowanie pewnych stóp swap na stronach Reuters; oraz w odniesieniu do Strategii Commodity Carry, istotne ograniczenie, zawieszenie lub zakłócenie obrotu kontraktami terminowymi na surowce zawartymi w strategii, m.in. z powodu zmian poziomów limit up lub limit down dozwolonych przez właciwe giełdy. Brak publikacji poziomu Strategii i pewne zakłócenia Strategii Commodity Carry bd stanowi Przypadek Zakłócenia Rynku na poziomie Indeksu. Jeeli taki przypadek wystpi, poziom stosowany do obliczenia Indeksu dla kadej Strategii (poza Strategi Commodity Carry), na któr wpłynł taki Przypadek Zakłócenia Rynku (z których kada bdzie zwana dalej Dotknit Strategi ) bdzie poziomem dla Dotknitej Strategii publikowanym nastpnego Dnia Roboczego Indeksu, który nie podlega zakłóceniu odnonie Dotknitego Instrumentu, chyba e zakłóceniu podlega pi kolejnych Dni Roboczych Indeksu dla takiego Dotknitego Instrumentu, w którym to przypadku Agent Obliczeniowy Indeksu ustali poziom Dotknitej Strategii, działajc w dobrej wierze i wykorzystujc informacje i/lub metody, jakie uzna, działajc na podstawie racjonalnych przesłanek, za odpowiednie. W przypadku Strategii Commodity Carry, poziom stosowany do obliczenia Indeksu bdzie ostatnim skorygowanym poziomem indeksu opublikowanym dla pierwotnego Dnia Roboczego Indeksu, chyba e taki poziom nie zostanie opublikowany w cigu szeciu dni obrotu w zakresie Strategii Commodity Carry, w którym to przypadku Agent Obliczeniowy Indeksu ustali poziom Strategii Commodity Carry, działajc w dobrej wierze i wykorzystujc informacje i/lub metody, jakie uzna, działajc na podstawie racjonalnych przesłanek, za odpowiednie. Zgodnie z powyszym, moe nastpi opónienie do piciu Dni Roboczych Indeksu lub szeciu dni obrotu w zakresie Strategii Commodity Carry (jeeli ma S t r o n a 4

10 zastosowanie) do momentu kiedy poziom Indeksu Multi-Strategy zostanie obliczony w takich okolicznociach. Regulamin Indeksu, Strategii i Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan pozwala równie agentowi obliczeniowemu Indeksu, Strategii i Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan na korygowanie publikowanego Poziomu Indeksu dla dnia, w którym (wród innych okolicznoci) wejciowy poziom lub cena lub inny aspekt wykorzystywany do obliczania Indeksu, Strategii lub Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan zostanie nastpnie korygowany lub zostanie popełniony błd lub przeoczenie w obliczeniu. W jaki sposób Zdarzenia Nadzwyczajne mog wpłyn na Indeks? Wystpienie pewnych Zdarze Nadzwyczajnych w odniesieniu do Strategii lub Instrumentu Bazowego moe spowodowa zastpienie dotknitej Strategii lub Instrumentu Bazowego inn strategi lub instrumentem bazowym. Zdarzenia Nadzwyczajne obejmuj (midzy innymi) pewne zmiany przepisów i zdarzenia, które mog powodowa zastpienie jednej lub wikszej liczby Strategii lub Instrumentów Bazowych, z zastrzeeniem e nastpi istotna zmiana metody ich obliczania lub anulowanie. Jakie dokumenty zawieraj Regulaminy Indeksu, Strategii i Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan? Indeks Multi-Strategy, kada Strategia i Indeksy Odwzorowujce Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan (które stanowi Instrument Bazowy niektórych Strategii) s autorskimi indeksami lub indeksami odwzorowujcymi (w zalenoci od przypadku) okrelanymi według wartoci nominalnej, opartymi na regulaminie, opracowanymi i prowadzonymi przez JPMSL. Istniej odrbne regulaminy dla kadego z takich autorskich indeksów lub indeksów odwzorowujcych (jeeli maj zastosowanie) i to takie regulaminy, a nie opis w niniejszym dokumencie, reguluj obliczanie i struktur Indeksu, kadej Strategii i danego Indeksu Odwzorowujcego Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan, jeeli ma zastosowanie, oraz inne decyzje i działania dotyczce ich utrzymywania. Regulaminy s zawarte w nastpujcych dokumentach: (1) dla Indeksu Multi-Strategy i kadej Strategii (poza Strategi Commodity Carry), dokument zatytułowany J.P. Morgan Alternative Index Series Index Rules ( Regulamin Indeksu Alternatywnego ); (2) dla Strategii Commodity Carry, Moduły Contag J.P. Morgan A, B, B(i), C i C(iii) ( Regulamin Strategii Commodity Carry ); oraz (3) dla Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan, dokument zatytułowany The J.P. Morgan Futures Tracker Series ( Regulamin Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych ). Łcznie, Regulamin Indeksu Alternatywnego, Regulamin Strategii Commodity Carry oraz Regulamin Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych bd zwane dalej w niniejszym dokumencie Regulaminami. Egzemplarze Regulaminów s dostpne na danie od JPMSL oraz na krajowych stronach internetowych pod adresem Regulaminy stanowi własno intelektualn JPMSL, i JPMSL zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczce własnoci Indeksów, Strategii oraz Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan. Czy Regulaminy mog ulec zmianie? Tak. Jako agent obliczeniowy Indeksu, Strategii lub Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan, JPMSL moe zmieni lub uzupełni Regulaminy w danym momencie i opublikuje takie zmiany lub uzupełnienia (w sposób ustalony przez JPMSL) w cigu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od dokonania takiej zmiany lub uzupełnienia. JPMSL jako agent obliczeniowy nie ma obowizku brania pod uwag okolicznoci dotyczcych jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej przy zmianie i/lub uzupełnianiu Regulaminów i wszelkie takie zmiany i/lub uzupełnienia mog mie niekorzystne skutki dla osoby fizycznej lub prawnej, która ma ekspozycj na Indeks poprzez inwestycj w jakikolwiek produkt lub transakcj powizan z Indeksem. Dlaczego Indeks jest zwany indeksem nominalnym? Indeks jest zwany indeksem nominalnym poniewa nie ma faktycznego portfela aktywów, do którego dana osoba jest uprawniona lub w którym dana osoba posiada udział. Ponadto, kada Strategia jest oparta na jednym lub wikszej liczbie nominalnych Instrumentów Bazowych i adna osoba nie ma prawa ani nie posiada udziału w takich instrumentach bazowych. Indeks i Strategie S t r o n a 5

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa pro.pl.xx.21563.lu882574998.pdf GLOBAL INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) 3 CZERWIEC 215 Metodologia i styl inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut Alternatywa dla aktywnych inwestorów ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 36 Utrata wartości aktywów CEL 1 Celem niniejszego standardu jest uregulowanie procedur, które jednostka

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego

AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego AMP Global Clearing, LLC Dokumentacja rachunku terminowego RACHUNEK WSPÓLNY Nazwa rachunku: Nazwa rachunku AMP: TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Aprobaty (podpis i data) F.A. Data Menadżer Oddziału Data 1

Bardziej szczegółowo

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook 1) Wprowadzenie Politykę realizacji zleceń należy interpretować w połączeniu z Umową otwarcia rachunku lub

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo