ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS )"

Transkrypt

1 ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS ) Zastrzeżenie odnoszące się do Indeksu Niniejsze Pytania i odpowiedzi oraz czyniki ryzyka" zawarte w tym hiperlinku stanowią łącznie Pytania i odpowiedzi oraz czynniki ryzyka" dotyczące Indeksu. J.P.Morgan zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do dokładności czy kompletności Pytań i odpowiedzi oraz czynników ryzyka", jak również aktualności tych Pytań i odpowiedzi oraz czynników ryzyka" i nie składa żadnych oświadczeń i zapewnień z tego tytułu. J.P. Morgan zastrzega sobie prawo do zmiany Pytań i odpowiedzi oraz czynników ryzyka" w dowolnym czasie. Pytania i odpowiedzi oraz czynniki ryzyka" zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty, zachęty ani rekomendacji dotyczących nabycia jakiegokolwiek papieru wartościowego lub jednostek uczestnictwa w jakimkolwiek produkcie lub funduszu, bądź przystąpienia do jakiejkolwiek transakcji ( Produkty ). Niniejszy dokument nie stanowi porad udzielanych przez lub w imieniu J.P.Morgan. Potencjalni inwestorzy inwestujący w Produkty powinni przeprowadzić niezależną analizę kwestii prawnych, regulacyjnych, podatkowych i księgowych oraz ustalić ze swoimi profesjonalnymi doradcami, czy nabycie Produktów jest wskazane i właściwe, a także określić konsekwencje nabycia Produktów w kontekście ich indywidualnej sytuacji. J.P. Morgan nie ponosi żadnej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju z tytułu tych kwestii. J.P.Morgan lub jego podmioty powiązane mogą posiadać interesy finansowe lub prowadzić działalność w zakresie obrotu w związku z jakąkolwiek transakcją, co może mieć niekorzystny wpływ na Produkty. Pytania i odpowiedzi oraz czynniki ryzyka" nie są przeznaczone do rozpowszechniania na rzecz ani do wykorzystania przez jakiekolwiek osoby lub podmioty w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby niezgodne z przepisami prawa lub regulacjami prawnymi i nie można ich rozprowadzać wśród jakichkolwiek innych osób ani powielać w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody J.P.Morgan. W szczególności materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji wśród osób znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych ani na rzecz lub na rachunek jakiejkolwiek Osoby z USA, zdefiniowanej w Regulacji S na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami. Zastrzeżenie odnoszące się do Produktów Produkty nie są sponsowane, popierane, sprzedawane ani promowane przez J.P.Morgan. J.P.Morgan nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, na rzecz nabywców Produktów lub członków społeczeństwa w odniesieniu do kwestii, czy wskazane jest inwestowanie w papiery wartościowe ogólnie lub w dane Produkty, ani też co do dokładności, prawdziwości lub ogólnej zawartości niniejszego dokumentu bądź zdolności Indeksu do osiągnięcia założonego celu. J.P.Morgan nie jest zobowiązany do uwzględniania potrzeb dostawcy produktu ani nabywców Produktów przy ustalaniu, składaniu lub obliczaniu indeksu. J.P.Morgan nie ponosi odpowiedzialności i nie uczestniczył w ustalaniu harmonogramu, cen czy ilości Produktów podlegających emisji lub obrotowi, czy też w ustalaniu lub obliczaniu wzoru, na podstawie którego Produkty mają podlegać konwersji na gotówkę. J.P.Morgan nie ponosi odpowiedzialności i nie posiada żadnych zobowiązań w związku z jakąkolwiek dokumentacją prawną (włącznie m.in. z niniejszym dokumentem), administrowaniem, marketingiem lub obrotem Produktami, w zależności od okoliczności. ALTERNATYWNY INDEKS J.P. MORGAN POCHODZI ZE ŹRÓDEŁ, KTÓRE SĄ UZNAWANE ZA WIARYGODNE, NIEMNIEJ JEDNAK J.P.MORGAN NIE GWARANTUJE PRAWDZIWOŚCI, AKTUALNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI TEGO INDEKSU LUB INNYCH INFORMACJI DOSTARCZONYCH W ZWIĄZKU Z TYM INDEKSEM. J.P. NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ ANI WARUNKÓW, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, CO DO KONDYCJI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, WYNIKÓW LUB PRZYDATNOŚCI NINIEJSZEGO INDEKSU LUB JAKICHKOLWIEK DANYCH W NIM ZAWARTYCH, INFORMACJI W NIM POMINIĘTYCH CZY TEŻ WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO INDEKSU W ZWIĄZKU Z PRODUKTEM I NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNYCH OBOWIĄZKÓW ANI ZOBOWIĄZAŃ Z TEGO TYTUŁU. WSZELKIE TAKIE OŚWIADCZENIA, ZAPEWNIENIA I WARUNKI ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W JAKIM TAKIE WYŁĄCZENIE JEST ZAKAZANE ZGODNIE Z PRAWEM. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, J.P.Morgan nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie posiada zobowiązań wobec żadnych osób lub podmiotów z tytułu jakichkolwiek strat, szkód, kosztów, opłat, wydatków i innych zobowiązań, w tym m.in. odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody nadzwyczajne, karne, pośrednie lub wynikowe (włącznie z utratą interesów lub utratą WARSAW v

2 zysku), nawet jeśli powiadomiono go o możliwości powstania takich szkód, powstałych w wyniku niedbalstwa tej osoby lub z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem Indeksu lub w związku z Produktami. J.P.Morgan to nazwa marketingowa firmy JPMorgan Chase & Co. oraz jej spółek zależnych i podmiotów powiązanych na całym świecie. Wszystkie prawa zastrzeżone WARSAW v

3 INDEKS ALTERNATYWNY J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN) PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ CZYNNIKI RYZYKA Niniejszy dokument pt. Pytania i odpowiedzi oraz czynniki ryzyka przedstawia wybrane kwestie majce pomóc Pastwu zrozumie pewne informacje na temat Indeksu Alternatywnego J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN) ( Indeks Multi-Strategy lub Indeks ). Opis Indeksu oraz zastosowanej w nim metodologii przedstawiony w niniejszym dokumencie opiera si na Regulaminie Indeksu Alternatywnego J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN)i powinien by interpretowany z pełnym tekstem Regulaminu. Decyzje i działania dotyczce obliczania i konstrukcji Indeksu oraz inne decyzje i działania dotyczce jego utrzymania s regulowane postanowieniami Regulaminu, a nie opisem zwartym w niniejszym dokumencie. Egzemplarze Regulaminu na danie s dostpne w J.P. Morgan Securities Ltd. ( JPMSL ) oraz na krajowych stronach internetowych pod adresem Potencjalni inwestorzy inwestujcy w jakikolwiek produkt inwestycyjny, którego wyniki s powizane z Indeksem powinni: (1) dysponowa wystarczajc wiedz i dowiadczeniem (w razie potrzeby, w porozumieniu z doradcami prawnymi, podatkowymi, ksigowymi, regulacyjnymi, inwestycyjnymi i innymi profesjonalnymi doradcami inwestora), aby dokona oceny Indeksu; oraz (2) zapozna si z pełnym opisem Indeksu i zastosowan w nim metodologi przedstawion w Regulaminie. WARSAW v

4 Spis treci ROZDZIAŁ 1: INDEKS MULTI-STRATEGY...1 Czym jest Indeks Alternatywny J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN)?...1 Jakiego rodzaju Strategie obejmuje Indeks Multi-Strategy?...1 W jaki sposób Indeks Multi-Strategy równoway ekspozycj na dwadziecia sze Strategii i stara si ograniczy zmienno do docelowego maksymalnego poziomu 5%?...3 Jak jest obliczany i gdzie jest publikowany poziom Indeksu Multi-Strategy ( Poziom Indeksu )?...3 W jaki sposób Przypadki Zakłócenia Rynku mog wpłyn na Indeks?...4 W jaki sposób Zdarzenia Nadzwyczajne mog wpłyn na Indeks?...5 Jakie dokumenty zawieraj Regulaminy Indeksu, Strategii i Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan?...5 Czy Regulaminy mog ulec zmianie?...5 Dlaczego Indeks jest zwany indeksem nominalnym?...5 ROZDZIAŁ 2: PRZYKŁAD ILUSTRUJCY USTALANIE WAG STRATEGII NA KWIECIEN ROZDZIAŁ 3: STRATEGIE MOMENTUM...9 Na czym polega inwestowanie w oparciu o momentum?...9 POZAWALUTOWE STRATEGIE MOMENTUM...9 W jaki sposób Pozawalutowe Strategie Momentum wykorzystuj strategi inwestycyjn momentum?...9 Czy ekspozycja moe zosta zrebalansowana z ekspozycji długiej na krótk (i vice versa)? Jeli tak, to kiedy?...9 Jak długie i krótkie ekspozycje wpływaj na wyniki Pozawalutowej Strategii Momentum?...9 W jaki sposób mierzy si wyniki Pozawalutowej Strategii Momentum?...9 Czym jest Instrument Bazowy, współczynnik dwigni, współczynnik korekty i współczynnik korekty rebalancingu majcy zastosowanie do kadej Pozawalutowej Strategii Momentum?...10 WALUTOWE STRATEGIE MOMENTUM...10 W jaki sposób Walutowe Strategie Momentum wykorzystuj strategi inwestycyjn momentum?...10 Dlaczego prowadzona jest obserwacja Obserwowanego Poziomu Pary Walut i jak jest obliczany ten poziom?...11 Czy ekspozycja moe zosta zrebalansowana z długiej na krótk (i vice versa)? Jeli tak, to kiedy?...11 W jaki sposób długie i krótkie ekspozycje wpływaj na wyniki Walutowej Strategii Momentum?...11 W jaki sposób mierzy si wyniki Walutowej Strategii Momentum?...11 Jaka Para Walut (składajca si z Waluty Pierwszej i Waluty Drugiej) oraz współczynniki korekty maj zastosowanie do kadej Walutowej Strategii Momentum?...11 ROZDZIAŁ 4: STRATEGIE CARRY...13 Czym jest strategia inwestycyjna carry?...13 STRATEGIE EQUITY CARRY...13 W jaki sposób Strategie Equity Carry wykorzystuj strategi inwestycyjn carry?...13 Czy ekspozycja na Indeks z Komponentem Carry i Indeks Rynkowy podlega okresowemu równowaeniu?...13 W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Equity Carry?...13 Jakie s Indeksy z Komponentem Carry i Indeksy Rynkowe dla kadej Strategii Equity Carry?...13 STRATEGIE BOND CARRY LONG...14 W jaki sposób Strategie Bond Carry Long wykorzystuj strategi inwestycyjn carry?...14 WARSAW v

5 Jakie s Potencjalne Instrumenty Bazowe majce zastosowanie do kadej Strategii Bond Carry Long?...14 Jaki jest oczekiwany zysk typu carry z Potencjalnych Instrumentów Bazowych?...14 Dlaczego Potencjalne Instrumenty Bazowe s elementem Strategii Bond Carry Long?...14 W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Bond Carry Long?...14 STRATEGIE BOND CARRY LONG SHORT...15 W jaki sposób Strategie Bond Carry Long Short wykorzystuj strategi inwestycyjn carry?...15 W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Bond Carry Long Short?...15 Jaki jest Instrument Bazowy o Długiej Pozycji i Instrument Bazowy o Krótkiej Pozycji dla kadej Strategii Bond Carry Long Short?...15 STRATEGIA FX CARRY...15 W jaki sposób Strategia FX Carry wykorzystuje strategi inwestycyjn carry?...15 Jakie kwalifikujce si waluty s zawarte w Strategii FX Carry?...16 W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii FX Carry?...16 Jakie s kwalifikujce si waluty i zwizane z nimi referencyjne stopy procentowe dla Strategii FX Carry? 16 STRATEGIA COMMODITY CARRY...16 W jaki sposób Strategia Commodity Carry realizuje strategi inwestycyjn carry?...16 Czym jest Indeks S&P GSCI?...17 Czym jest Indeks Contag Beta?...17 Dlaczego kontrakty terminowe na surowce w Indeksie S&P GSCI i Indeksie Contag Beta musz by rolowane?...17 Jaka jest Metodologia Wyboru i dlaczego jest ona stosowana do rolowania kontraktów terminowych na surowce w Indeksie Contag Beta?...18 W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Commodity Carry?...18 ROZDZIAŁ 5: STRATEGIE SATELLITE...19 Czym s strategie satellite?...19 STRATEGIE MEAN REVERSION...19 W jaki sposób Strategie Mean Reversion realizuj strategie inwestycyjn mean reversion?...19 W jaki sposób jest ustalana ekspozycja na nominaln krótk lub dług pozycj?...19 W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Mean Reversion?...19 Jaki jest Instrument Bazowy kadej Strategii Mean Reversion?...19 ROZDZIAŁ 6: INDEKSY ODWZOROWUJCE WARTO KONTRAKTÓW TERMINOWYCH J.P. MORGAN...20 Czym s Indeksy Odwzorowujce Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan?...20 ROZDZIAŁ 7: CZYNNIKI RYZYKA ZWIZANE Z INDEKSEM MULTI-STRATEGY...21 WARSAW v

6 ROZDZIAŁ 1: INDEKS MULTI-STRATEGY Czym jest Indeks Alternatywny J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN)? Indeks Alternatywny J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN) to indeks oparty na regulaminie, który odzwierciedla zwrot na dwudziestu alternatywnych strategiach inwestycyjnych (z których kada bdzie zwana dalej Strategi ). Indeks Alternatywny J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN) jest wersja Indeksu Alternatywnego J.P. Morgan Multi-Strategy 5 (EUR). Indeks Alternatywny. J.P. Morgan Multi-Strategy 5 (EUR) sklada sie z 26 strategii inwestycyjnych podczas gdy Indeks Alternatywny J.P. Morgan Top 20 Sharpe 2010 Multi-Strategy 5 (PLN) sklada sie z 20 z tych 26 strategii, ktore maja najwyzszy roczny wskaznik sharpe a oparty o hipotetyczny zwrot ze strategii w ciagu ostatnich 10 lat poprzedzajacych Marzec Indeks opiera si na teoretycznym załoeniu, e jest moliwe osignicie zwrotu poprzez wykorzystywanie nieefektywnoci lub trendów cen rynkowych wielu klas aktywów. Indeks nie ma na celu odzwierciedlania pojedynczej klasy aktywów ani osigania wyników lepszych ni okrelona klasa aktywów, benchmark czy strategia inwestycyjna. Indeks stosuje kilka alternatywnych strategii inwestycyjnych obejmujcych róne style i klasy aktywów, celem wygenerowania dodatnich wyników przy niskiej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów. Indeks stara si ograniczy swoj zmienno do docelowego maksymalnego poziomu 5%. Jakiego rodzaju Strategie obejmuje Indeks Multi-Strategy? Kad z dwudziestu Strategii zawartych w Indeksie mona przyporzdkowa do jednej kategorii w oparciu o: (1) zastosowan bazow strategi inwestycyjn; (2) instrument(-y) bazowy(e) Strategii (z których kady bdzie zwany dalej Instrumentem Bazowym ); (3) klasy aktywów; (4) region geograficzny klasy aktywów; (5) walut; oraz (6) wag, w nastpujcy sposób: (1) Zastosowana bazowa strategia inwestycyjna: Strategia momentum: która stara si wykorzysta obserwowane trendy na wielu rynkach i ustali trend rosncy lub malejcy przez dłusze okresy czasu; Strategia carry: która stara si wykorzysta rónice wartoci pomidzy wybranymi aktywami i jest zazwyczaj realizowana przez dokonywanie nominalnych inwestycji w aktywo, które ma relatywnie nisz cen lub przynosi wyszy zysk oraz sprzeda aktywa, które ma relatywnie wysz cen lub oferuje niszy zysk; lub Strategia Satellite: obejmujca jeden z dwóch rodzajów strategii, które nie mieszcz si w strategiach momentum i carry, a mianowicie strategie powrotu do redniej (mean reversion) i krótkiej zmiennoci (short volatitlity). Strategia mean reversion stara si wykorzysta załoenie, e przez pewne okresy rynki s cykliczne co oznacza, e po trendzie zwykowym poziomu pewnych aktywów nastpuje zazwyczaj trend spadkowy i vice versa. Strategia short volatility stara si wykorzystywa obserwowany trend polegajcy na tym, e implikowana zmienno (tj. przyszła zmienno oczekiwana przez rynek) indeksu akcji jest wysza ni faktyczna zmienno, jakiej podlega taki indeks akcji; (2) Instrumenty Bazowe: indeks, indeks odwzorowujcy warto kontraktów terminowych, para walut lub syntetyczna obligacja zerokuponowa; (3) Klasy aktywów: akcje, stopy procentowe, waluty lub surowce; (4) Region geograficzny: cały wiat, Europa, Stany Zjednoczone lub Japonia; (5) Waluta: dolar amerykaski, Euro lub jen; oraz (6) Waga: procent w przedziale od 2,8125% do 11,25%, odpowiadajcy stałemu procentowi docelowej zmiennoci w wys. 5% nadawany Strategii w datach miesicznego równowaenia struktury portfela (rebalancing). Tabela 1 poniej przedstawia przedmiotowe dwadziecia sze Strategii oraz ich Instrumenty Bazowe lub potencjalne Instrumenty Bazowe (jeeli maj zastosowanie), profil strategii inwestycyjnej, klas aktywów, region geograficzny, wag, walut i symbol waloru Bloomberg. S t r o n a 1

7 Tabela 1: Strategie Strategia Instrument Bazowy (symbol Bloomberg, jeeli ma zastosowanie) Strategia inwest. Klasy aktywó w Region geografic zny Waga Waluta Symbol Bberg 1 US Equity Momentum Strategy J.P. Morgan US Equity Futures (G) Tracker (FTJGUSEE) Momentum Akcje USA 5,6250% USD AIJPMEUU 2 European Equity Momentum Strategy J.P. Morgan European Equity Futures (G) Tracker (FTJGEUEE) Momentum Akcje Europa 5,6250% EUR AIJPMEEE 3 Money Market Momentum US Strategy J.P. Morgan US Money Market (G) Tracker (RFJGUSME) Momentum Stopy procento we USA 5,6250% USD AIJPMMUU 4 Money Market Momentum Europe Strategy J.P. Morgan European Money Market (G) Tracker (RFJGEUME) Momentum Stopy procento we Europa 5,6250% EUR AIJPMMEE EURUSD FX Momentum Strategy EURJPY FX Momentum Strategy USDCAD FX Momentum Strategy AUDUSD FX Momentum Strategy Para Walut EUR/USD Momentum Forex Globalny 2,8125% USD AIJPMF1U Para Walut EUR/JPY Momentum Forex Globalny 2,8125% USD AIJPMF3U Para Walut USD/CAD Momentum Forex Globalny 2,8125% USD AIJPMF4U Para Walut AUD/USD Momentum Forex Globalny 2,8125% USD AIJPMF5U 9 Commodity Momentum Energy Strategy S&P GSCI Energy Excess Return Index (SPGSENP) Momentum Surowce Globalny 5,625% USD AIJPMCEU 10 Commodity Momentum Non-Energy Strategy S&P GSCI Non Energy Excess Return Index (SPGSNEP) Momentum Surowce Globalny 5,625% USD AIJPMCNU 11 Equity Value Carry Strategy Long MSCI Daily Value Total Return Gross World Index (GDUVWI) i short MSCI Daily Total Return Gross World Index (GDDUWI) Carry Akcje Globalny 5,625% USD AIJPCE1U 12 Equity Small Cap Carry Strategy Long J.P. Morgan US Small Cap Equity Futures (G) Tracker (FTJGUSSE) and short J.P. Morgan US Equity Futures (G) Tracker (FTJGUSEE) Carry Akcje USA 5,625% USD AIJPCE2U 13 Bond 2Y Carry Long Strategy Wybrane z syntetycznych obligacji zerokuponowych z terminem wykupu 2 lat, donominawnych w USD, EUR, AUD, JPY, GBP, CHF, CAD i SEK. Carry Stopy procento we Globalny 2,8125% USD AIJPCB1U 14 Bond 2Y Long-Short Carry Strategy Long Bond 2Y Carry Long Strategy i short Bond 2Y Carry Short Strategy Carry Stopy procento we Globalny 2,8125% USD AIJPCB2U 15 Bond 10Y Carry Long Strategy Wybrane z syntetycznych obligacji zerokuponowych z terminem wykupu 10 lat, donominawnych w USD, EUR, AUD, JPY, GBP, CHF, CAD i SEK. Carry Stopy procento we Globalny 2,8125% USD AIJPCB3U 16 Bond 10Y Long-Short Carry Strategy Long the Bond 10Y Carry Long Strategy i short the Bond 10Y Carry Short Strategy Carry Stopy procento we Globalny 2,8125% USD AIJPCB4U 17 G10 FX Carry Strategy Wybrane z nastpujcych walut: USD; EUR; JPY; GBP; CHF; AUD; CAD; NOK; NZD; i SEK Carry Forex Globalny 11,250% USD AIJPCF1U 18 Commodity Carry Strategy Long the J.P. Morgan Contag Beta Full Energy Class A Excess Return Index i short the S&P GSCI Excess Return Index Carry Surowce Globalny 11,250% USD AIJPCC1U 19 Mean Reversion US Strategy J.P. Morgan US Equity Futures (G) Tracker (FTJGUSEE) Mean reversion Akcje USA 5,00% USD AIJPSR1U 20 Mean Reversion Europe Strategy J.P. Morgan European Equity Futures (G) Tracker (FTJGEUEE) Mean reversion Akcje Europa 5,00% EUR AIJPSR1E Wicej informacji na temat kadej Strategii przedstawiono poniej w Rozdziale 3 (Strategie Momentum), Rozdziale 4 (Strategie Carry), Rozdziale 5 (Strategie Satellite) a informacje na temat Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan, które mog stanowi Instrument Bazowy Strategii, s przedstawione w Rozdziale 6 (Indeksy Odwzorowujce Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan ). S t r o n a 2

8 W jaki sposób Indeks Multi-Strategy równoway ekspozycj na dwadziecia sze Strategii i stara si ograniczy zmienno do docelowego maksymalnego poziomu 5%? Strategie s poddawane równowaeniu (rebalancingowi) co miesic, pierwszego Dnia Roboczego Indeksu kadego miesica (kady z takich dni jest zwany Dat Rebalancingu ) w oparciu o podejcie budetowania ryzyka do alokacji aktywów, w którym kadej Strategii nadawany jest stały odsetek (tj. stała waga) docelowej maksymalnej zmiennoci 5%. Łczne wagi zostały ustalone na poziomie 45% dla Strategii Momentum, 45% dla Strategii Carry i 10% dla Strategii Satellite. Celem takiego budetowania ryzyka jest przydzielenie ekspozycji wielu Strategiom w oparciu o bazowe ryzyko Strategii (mierzone według 1-rocznej zmiennoci historycznej w kadym dniu roboczym w cigu ostatnich 5 lat) w przeciwiestwie do stałych wag, bez uwzgldniania zmian zmiennoci Strategii w czasie. Zmienno jest miar ryzyka zwizanego z danym aktywem. Ma na celu pokazanie zmiennoci zwrotów na danym aktywie. Waga nadawana kadej Strategii jest ustalana raz na miesic w Dniu Roboczym Indeksu przed dan Dat Rebalancingu (z których kady bdzie zwana dalej Dat Wyboru Rebalancingu ) poprzez odniesienie do: (1) stałej wagi Strategii; (2) zmiennoci Strategii w oparciu o jej maksymaln historyczn zmienno na przestrzeni jednego roku obserwowan kadego dnia roboczego w cigu ostatnich piciu lat; (3) wstpnej wagi Strategii obliczanej przez obnienie lub podwyszenie wagi (w oparciu o zmienno historyczn Strategii), tak aby Strategia wykorzystywała nadany jej budet ryzyka. Im wysza zmienno historyczna została nadana Strategii, tym nisza wstpna waga. I na odwrót, im nisza zmienno historyczna została nadana Strategii, tym wysza wstpna waga; (4) zmienno historyczna portfela syntetycznego Strategii oparta na wstpnych wagach, ustalona przez odniesienie do maksymalnej zmiennoci historycznej w cigu 1 roku, obserwowana kadego dnia roboczego w cigu ostatnich 5 lat. W zwizku z korelacj pomidzy Strategiami, zmienno historyczna portfela wstpnych wag jest zazwyczaj nisza ni zmienno docelowa, która nastpnie wymaga podniesienia wstpnych wag do ustalenia zmiennoci docelowej (zgodnie z poniszym); oraz (5) wstpnych wag kadej Strategii, podwyszanych (jeeli historyczna zmienno portfela jest nisza ni docelowa zmienno 5%) lub obnianych (jeeli historyczna zmienno portfela jest wysza ni docelowa zmienno 5%). Maksymalna łczna waga, jaka moe zosta nadana Strategiom wynosi 200%. Wstpne wagi nie mog by podnoszone do poziomu, w którym zmienno historyczna portfela przekracza docelowy poziom 5%. adna waga nie moe przekroczy 200%. Przykład ustalania ostatecznych wag Strategii dla kwietnia 2011 r. jest przedstawiony w Rozdziale 2 poniej. Ostateczne wagi, ustalone dla kadej miesicznej Daty Wyboru Rebalancingu s nastpnie wykorzystywane do rebalancingu wag Strategii w odpowiedniej Dacie Rebalancingu. Faktyczna waga kadej Strategii w Indeksie moe ulega zmianom w cigu okresu od jednej Daty Rebalancingu do nastpnej, w zwizku ze zmianami poziomów Strategii. Jak jest obliczany i gdzie jest publikowany poziom Indeksu Multi-Strategy ( Poziom Indeksu )? Poziom Indeksu w dowolnym Dniu Roboczym Indeksu odzwierciedla sum waonych zwrotów Strategii (w oparciu o ich ostateczne wagi nadane w poprzedniej Dacie Rebalancingu) w okresie od bezporednio poprzedzajcej j Daty Rebalancingu a takim Dniem Roboczym Indeksu, skorygowan o zmian obowizujcego kursu walutowego (jeeli ma zastosowanie) dla kadej Strategii na walut Indeksu (któr jest PLN) w takim okresie i potrcenie Współczynnika Korekty 0,80% rocznie. Współczynnik Korekty 0,80% rocznie pełni funkcj ograniczenia wyników Indeksu (w podobny sposób jak opłata naliczana metod memoriałow). Ponadto dokonywane s korekty poziomów Strategii celem odzwierciedlenia nominalnych kosztów obrotu dotyczcych Instrumentów Bazowych danej Strategii. Współczynnik Korekty 0,80% rocznie, o który pomniejszany jest Poziom Indeksu nie S t r o n a 3

9 odzwierciedla adnych nominalnych kosztów transakcji dotyczcych Strategii lub Instrumentów Bazowych. Agent Obliczeniowy Indeksu zamierza publikowa Poziom Indeksu pod symbolem Bloomberg AIJPB1P5 dla kadego Dnia Roboczego Indeksu, z zastrzeeniem e nie wystpi i nie bdzie si utrzymywał Przypadek Zakłócenia Rynku (patrz poniej). Poziom Indeksu jest dostpny na stronie pod symbolem AIJPB1P5:IND. W jaki sposób Przypadki Zakłócenia Rynku mog wpłyn na Indeks? Publikacja i/lub ustalenie poziomu Indeksu, Strategii i pewnych Instrumentów Bazowych moe zosta zakłócone przez wystpienie pewnych zdarze zakłócajcych rynek w odniesieniu do Strategii lub Instrumentów Bazowych ("Przypadek Zakłócenia Rynku ). Wystpienie Przypadku Zakłócenia Rynku odnonie Strategii lub Instrumentu Bazowego moe spowodowa, e JPMSL, jako agent obliczeniowy Indeksu, Strategii lub Instrumentu Bazowego, który jest Indeksem Odwzorowujcym Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan: (a) obliczy w dobrej wierze szacunkowy poziom danej Strategii lub Indeksu Odwzorowujcego Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan; (b) zawiesi obliczanie i publikacj poziomu danej Strategii lub Indeksu Odwzorowujcego Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan do pierwszego dnia, który nie bdzie on podlega zakłóceniu; i/lub (c) w pewnych okolicznociach, skoryguje zmienne istotne dla obliczania Indeksu i Strategii, jakie uzna za stosowne. Przypadek Zakłócenia Rynku moe wystpi w przypadku wystpienia któregokolwiek z poniszych zdarze (midzy innymi): pewne zdarzenia, które wpływaj na zamienialno, dostaw, publikowane kursy lub oferowane kursy wymiany dla okrelonych walut, par walut lub stóp procentowych w zwizku z Indeksem, Strategiami lub Instrumentami Bazowymi; niewykonanie przez sponsora Strategii lub Instrumentu Bazowego obliczenia i niepublikowanie poziomu takiej Strategii lub Instrumentu Bazowego; w odniesieniu do Instrumentu Bazowego, który jest Indeksem Odwzorowujcym Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan, nieobliczenie i nieopublikowanie przez właciw giełd kursu zamknicia dla kontraktu terminowego lub wystpienie zdarzenia, które zakłóci lub ograniczy zdolno uczestników rynku do zawierania transakcji lub uzyskiwania wartoci rynkowej właciwych kontraktów terminowych; w odniesieniu do pewnych Instrumentów Bazowych, zdarzenia, które zakłócaj lub ograniczaj zdolno jednego lub wikszej liczby uczestników rynku do zawierania transakcji lub uzyskiwania wartoci rynkowej papierów wartociowych lub innych komponentów Instrumentu Bazowego, które stanowi 20% lub wicej poziomu Instrumentu Bazowego; brak publikacji lub niewystpowanie pewnych stóp swap na stronach Reuters; oraz w odniesieniu do Strategii Commodity Carry, istotne ograniczenie, zawieszenie lub zakłócenie obrotu kontraktami terminowymi na surowce zawartymi w strategii, m.in. z powodu zmian poziomów limit up lub limit down dozwolonych przez właciwe giełdy. Brak publikacji poziomu Strategii i pewne zakłócenia Strategii Commodity Carry bd stanowi Przypadek Zakłócenia Rynku na poziomie Indeksu. Jeeli taki przypadek wystpi, poziom stosowany do obliczenia Indeksu dla kadej Strategii (poza Strategi Commodity Carry), na któr wpłynł taki Przypadek Zakłócenia Rynku (z których kada bdzie zwana dalej Dotknit Strategi ) bdzie poziomem dla Dotknitej Strategii publikowanym nastpnego Dnia Roboczego Indeksu, który nie podlega zakłóceniu odnonie Dotknitego Instrumentu, chyba e zakłóceniu podlega pi kolejnych Dni Roboczych Indeksu dla takiego Dotknitego Instrumentu, w którym to przypadku Agent Obliczeniowy Indeksu ustali poziom Dotknitej Strategii, działajc w dobrej wierze i wykorzystujc informacje i/lub metody, jakie uzna, działajc na podstawie racjonalnych przesłanek, za odpowiednie. W przypadku Strategii Commodity Carry, poziom stosowany do obliczenia Indeksu bdzie ostatnim skorygowanym poziomem indeksu opublikowanym dla pierwotnego Dnia Roboczego Indeksu, chyba e taki poziom nie zostanie opublikowany w cigu szeciu dni obrotu w zakresie Strategii Commodity Carry, w którym to przypadku Agent Obliczeniowy Indeksu ustali poziom Strategii Commodity Carry, działajc w dobrej wierze i wykorzystujc informacje i/lub metody, jakie uzna, działajc na podstawie racjonalnych przesłanek, za odpowiednie. Zgodnie z powyszym, moe nastpi opónienie do piciu Dni Roboczych Indeksu lub szeciu dni obrotu w zakresie Strategii Commodity Carry (jeeli ma S t r o n a 4

10 zastosowanie) do momentu kiedy poziom Indeksu Multi-Strategy zostanie obliczony w takich okolicznociach. Regulamin Indeksu, Strategii i Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan pozwala równie agentowi obliczeniowemu Indeksu, Strategii i Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan na korygowanie publikowanego Poziomu Indeksu dla dnia, w którym (wród innych okolicznoci) wejciowy poziom lub cena lub inny aspekt wykorzystywany do obliczania Indeksu, Strategii lub Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan zostanie nastpnie korygowany lub zostanie popełniony błd lub przeoczenie w obliczeniu. W jaki sposób Zdarzenia Nadzwyczajne mog wpłyn na Indeks? Wystpienie pewnych Zdarze Nadzwyczajnych w odniesieniu do Strategii lub Instrumentu Bazowego moe spowodowa zastpienie dotknitej Strategii lub Instrumentu Bazowego inn strategi lub instrumentem bazowym. Zdarzenia Nadzwyczajne obejmuj (midzy innymi) pewne zmiany przepisów i zdarzenia, które mog powodowa zastpienie jednej lub wikszej liczby Strategii lub Instrumentów Bazowych, z zastrzeeniem e nastpi istotna zmiana metody ich obliczania lub anulowanie. Jakie dokumenty zawieraj Regulaminy Indeksu, Strategii i Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan? Indeks Multi-Strategy, kada Strategia i Indeksy Odwzorowujce Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan (które stanowi Instrument Bazowy niektórych Strategii) s autorskimi indeksami lub indeksami odwzorowujcymi (w zalenoci od przypadku) okrelanymi według wartoci nominalnej, opartymi na regulaminie, opracowanymi i prowadzonymi przez JPMSL. Istniej odrbne regulaminy dla kadego z takich autorskich indeksów lub indeksów odwzorowujcych (jeeli maj zastosowanie) i to takie regulaminy, a nie opis w niniejszym dokumencie, reguluj obliczanie i struktur Indeksu, kadej Strategii i danego Indeksu Odwzorowujcego Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan, jeeli ma zastosowanie, oraz inne decyzje i działania dotyczce ich utrzymywania. Regulaminy s zawarte w nastpujcych dokumentach: (1) dla Indeksu Multi-Strategy i kadej Strategii (poza Strategi Commodity Carry), dokument zatytułowany J.P. Morgan Alternative Index Series Index Rules ( Regulamin Indeksu Alternatywnego ); (2) dla Strategii Commodity Carry, Moduły Contag J.P. Morgan A, B, B(i), C i C(iii) ( Regulamin Strategii Commodity Carry ); oraz (3) dla Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan, dokument zatytułowany The J.P. Morgan Futures Tracker Series ( Regulamin Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych ). Łcznie, Regulamin Indeksu Alternatywnego, Regulamin Strategii Commodity Carry oraz Regulamin Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych bd zwane dalej w niniejszym dokumencie Regulaminami. Egzemplarze Regulaminów s dostpne na danie od JPMSL oraz na krajowych stronach internetowych pod adresem Regulaminy stanowi własno intelektualn JPMSL, i JPMSL zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczce własnoci Indeksów, Strategii oraz Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan. Czy Regulaminy mog ulec zmianie? Tak. Jako agent obliczeniowy Indeksu, Strategii lub Indeksów Odwzorowujcych Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan, JPMSL moe zmieni lub uzupełni Regulaminy w danym momencie i opublikuje takie zmiany lub uzupełnienia (w sposób ustalony przez JPMSL) w cigu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od dokonania takiej zmiany lub uzupełnienia. JPMSL jako agent obliczeniowy nie ma obowizku brania pod uwag okolicznoci dotyczcych jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej przy zmianie i/lub uzupełnianiu Regulaminów i wszelkie takie zmiany i/lub uzupełnienia mog mie niekorzystne skutki dla osoby fizycznej lub prawnej, która ma ekspozycj na Indeks poprzez inwestycj w jakikolwiek produkt lub transakcj powizan z Indeksem. Dlaczego Indeks jest zwany indeksem nominalnym? Indeks jest zwany indeksem nominalnym poniewa nie ma faktycznego portfela aktywów, do którego dana osoba jest uprawniona lub w którym dana osoba posiada udział. Ponadto, kada Strategia jest oparta na jednym lub wikszej liczbie nominalnych Instrumentów Bazowych i adna osoba nie ma prawa ani nie posiada udziału w takich instrumentach bazowych. Indeks i Strategie S t r o n a 5

11 jedynie odnosz si do pewnych aktywów, których wyniki s wykorzystywane jako punkt odniesienia do obliczania poziomu Indeksu i Strategii. S t r o n a 6

12 ROZDZIAŁ 2: PRZYKŁAD ILUSTRUJCY USTALANIE WAG STRATEGII NA KWIECIEN 2011 Tabela 2 poniej przedstawia proces rebalancingu w zwizku z ustalaniem ostatecznych wag Strategii w Dacie Wyboru Rebalancingu przypadajcej 31 marca 2011r. i które zostały wykorzystane do rebalancingu ekspozycji w Dacie Rebalancingu przypadajcej na 1 kwietnia 2011 r. Jak wida w tabeli, Strategie z wysz historyczn zmiennoci otrzymały, w stosunku do ich wagi, nisz wag wstpn i ostateczn wag w porównaniu ze Strategiami o niszej historycznej zmiennoci. Na przykład Strategia Equity Small Cap Carry miała historyczn zmienno na poziomie 19,93% i ostateczn wag 6,09% podczas gdy Strategia Equity Value Carry (która ma tak sam wag) miała historyczn zmienno wynoszc 5,78% i ostateczn wag 21,00%. Suma ostatecznych wag wszystkich Strategii wyniosła 151,28% dla Daty Rebalancingu przypadajcej 1 kwietnia 2011r. Tabela 2: Wagi Strategii na kwiecien 2011 r. Strategia Waga Historyczn a zmienno Strategii Waga wstpna Historycz na zmienno portfela Ostatecz na waga 1 US Equity Momentum Strategy 5,6250% 22,76% 1,24% 1,16% 5,33% 2 European Equity Momentum Strategy 5,6250% 24,17% 1,16% 1,16% 5,02% 3 Money Market Momentum US Strategy 5,6250% 15,12% 1,86% 1,16% 8,02% 4 Money Market Momentum Europe Strategy 5,6250% 8,75% 3,21% 1,16% 13,87% 5 EURUSD FX Momentum Strategy % 17,07% 0,82% 1,16% 3,55% 6 EURJPY FX Momentum Strategy % 23,88% 0,59% 1,16% 2,54% 7 USDCAD FX Momentum Strategy % 19,82% 0,71% 1,16% 3,06% 8 AUDUSD FX Momentum Strategy % 31,16% 0,45% 1,16% 1,95% 9 Commodity Momentum Energy Strategy 5,625% 36,06% 0,78% 1,16% 3,36% 10 Commodity Momentum Non-Energy Strategy 5,625% 21,96% 1,28% 1,16% 5,52% 11 Equity Value Carry Strategy 5,625% 5,78% 4,87% 1,16% 21,00% 12 Equity Small Cap Carry Strategy 5,625% 19,93% 1,41% 1,16% 6,09% 13 Bond 2Y Carry Long Strategy 2,8125% 10,45% 1,35% 1,16% 5,80% 14 Bond 2Y Long-Short Carry Strategy 2,8125% 10,32% 1,36% 1,16% 5,88% 15 Bond 10Y Carry Long Strategy 2,8125% 11,53% 1,16% 1,16% 5,00% 16 Bond 10Y Long-Short Carry Strategy 2,8125% 12,14% 1,22% 1,16% 5,26% 17 G10 FX Carry Strategy 11,250% 27,01% 2,08% 1,16% 8,98% 18 Commodity Carry Strategy 11,250% 7,23% 7,78% 1,16% 33,55% 19 Mean Reversion US Strategy % 30,52% 0,82% 1,16% 3,53% 20 Mean Reversion Europe Strategy 5,0000% 27,18% 0,92% 1,16% 3,97% S t r o n a 7

13 S t r o n a 8

14 ROZDZIAŁ 3: STRATEGIE MOMENTUM Na czym polega inwestowanie w oparciu o momentum? Inwestowanie w oparciu o momentum jest strategi, która stara si wykorzysta pozytywne i negatywne trendy cen aktywów przy załoeniu, e jeeli aktywo osiga dobre lub słabe wyniki, to w dalszym cigu bdzie osiga dobre lub złe wyniki w przyszłoci. Kada Strategia Momentum jest strategi opart na akcjach, stopach procentowych lub surowcach ( Pozawalutowa Strategia Momentum ) lub strategi walutow ( Walutowa Strategia Momentum ). POZAWALUTOWE STRATEGIE MOMENTUM W jaki sposób Pozawalutowe Strategie Momentum wykorzystuj strategi inwestycyjn momentum? Kada Pozawalutowa Strategia Momentum stosuje strategi inwestycyjn momentum przez ustalanie czy ostatnia cena Instrumentu Bazowego wykazuje trend zwykowy czy znikowy na podstawie rednich cen historycznych Instrumentu Bazowego w okienku krótkoterminowym 5 dni ( rednia Krótkofalowa ) oraz okienku długoterminowym 260 dni ( rednia Długofalowa ). Jeeli rednia Krótkofalowa jest wysza nirednia Długofalowa lub jej równa (co wskazuje na impet pozytywny), Pozwalutowa Strategia Momentum bdzie odwzorowywa zwroty na nominalnej długiej pozycji właciwego Instrumentu Bazowego. I na odwrót, jeeli rednia Krótkofalowa jest nisza nirednia Długofalowa (co wskazuje na impet negatywny), Pozwalutowa Strategia Momentum bdzie odwzorowywa zwroty na krótkiej pozycji właciwego Instrumentu Bazowego. Czy ekspozycja moe zosta zrebalansowana z ekspozycji długiej na krótk (i vice versa)? Jeli tak, to kiedy? Tak. Ekspozycja jest rebalansowana kadego Dnia Roboczego Strategii w Pozawalutowej Strategii Momentum z: (a) ekspozycji długiej na krótk, jeeli rednia Krótkofalowa jest wysza ni rednia Długofalowa lub jej równa, bezporednio poprzedzajcego Dnia Roboczego Strategii a nastpnie zmienia si, tak e rednia Krótkofalowa jest nisza ni rednia Długofalowa; oraz (b) ekspozycji krótkiej na dług, jeeli rednia Krótkofalowa jest nisza ni rednia Długofalowa, bezporednio poprzedzajcego Dnia Roboczego Strategii a nastpnie zmienia si, tak e rednia Krótkofalowa jest wysza ni rednia Długofalowa lub jej równa. Pomidzy ustaleniem, e wystpiło zdarzenie powodujce rebalancing a nominaln zmian ekspozycji na Instrument Bazowy z długiej na krótk (lub vice versa) wystpuje opónienie jednego Dnia Roboczego Strategii. Jak długie i krótkie ekspozycje wpływaj na wyniki Pozawalutowej Strategii Momentum? Jeeli Pozawalutowa Strategia Momentum ma nominaln dług pozycj w Instrumencie Bazowym, poziom Pozawalutowej Strategii Momentum ronie, kiedy poziom Instrumentu Bazowego ulega aprecjacji, a poziom Pozawalutowej Strategii Momentum spada, kiedy poziom Instrumentu Bazowego ulega deprecjacji. I na odwrót, jeeli Pozawalutowa Strategia Momentum ma nominaln krótk pozycj, poziom Pozawalutowej Strategii Momentum ronie, kiedy poziom Instrumentu Bazowego ulega deprecjacji, a poziom Pozawalutowej Strategii Momentum spada, kiedy poziom Instrumentu Bazowego ulega aprecjacji. W jaki sposób mierzy si wyniki Pozawalutowej Strategii Momentum? Zwrot na Pozawalutowej Strategii Momentum odzwierciedla zwrot na nominalnej długiej lub krótkiej pozycji we właciwym Instrumencie Bazowym w okresie pomidzy bezporednio poprzedzajc dat rebalancingu a właciwym Dniem Roboczym Strategii, powikszany o maksymalnie dziesiciokrotn współczynnik dwigni dla niektórych Pozawalutowych Strategii Momentum i dokonywane jest potrcenie współczynnika korekty i współczynnika korekty rebalancingu. Współczynnik korekty i współczynnik korekty rebalancingu s równie podwyszane przez właciwy współczynnik dwigni. Współczynnik korekty ma odzwierciedla nominalny koszt utrzymania nominalnej długiej lub krótkiej pozycji w danym Instrumencie Bazowym a współczynnik korekty rebalancingu, jeeli ma zastosowanie, ma odzwierciedla nominalny koszt przejcia z nominalnej długiej pozycji na nominaln krótk pozycj (lub na odwrót) w danym Instrumencie Bazowym w danym momencie. S t r o n a 9

15 Czym jest Instrument Bazowy, współczynnik dwigni, współczynnik korekty i współczynnik korekty rebalancingu majcy zastosowanie do kadej Pozawalutowej Strategii Momentum? Tabela 3 poniej przedstawia Instrument Bazowy i jego sponsora, współczynnik korekty, współczynnik korekty rebalancingu i współczynnik dwigni dla kadej Pozawalutowej Strategii Momentum zawartej w Indeksie Multi-Strategy. Tabela 3 Strategia Instrument Bazowy Sponsor Instrumentu Bazowego Współczynn ik korekty Współczynn ik korekty rebalancing u Współczy nnik dwigni US Equity Momentum Strategy (AIJPMEUU) European Equity Momentum Strategy (AIJPMEEE) Money Market Momentum US Strategy (AIJPMMUU) Money Market Momentum Europe Strategy (AIJPMMEE) Commodity Momentum Energy Strategy (AIJPMCEU) Commodity Momentum Non-Energy Strategy (AIJPMCNU) J.P. Morgan US Equity Futures (G) Tracker (FTJGUSEE) J.P. Morgan European Equity Futures (G) Tracker (FTJGEUEE) J.P. Morgan US Money Market (G) Tracker (RFJGUSME) J.P. Morgan European Money Market (G) Tracker (RFJGEUME) S&P GSCI Energy Excess Return Index (SPGSENP) S&P GSCI Non Energy Excess Return Index (SPGSNEP) J.P. Morgan Securities Ltd. J.P. Morgan Securities Ltd. J.P. Morgan Securities Ltd. J.P. Morgan Securities Ltd. Standard & Poor s Corporation Standard & Poor s Corporation 0,2% 0,1% 1 0,2% 0,1% 1 0,04% 0,02% 10 0,04% 0,02% 10 0,35% 0,0% 1 0,35% 0,0% 1 Indeksy Odwzorowujce Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan, które mog stanowi Instrument Bazowy Pozawalutowej Strategii Momentum, s okrelanymi według wartoci nominalnej, opartymi na regulaminie autorskimi indeksami odwzorowujcymi, które odwzorowuj zwrot danego rolowanego kontraktu terminowego. Wicej informacji na temat J.P. Morgan Futures Trackers przedstawiono w Rozdziale 6 (Indeksy Odwzorowujce Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan). Indeks S&P GSCI Energy Excess Return jest subindeksem Indeksu S&P GSCI Excess Return i reprezentuje wyłcznie komponenty energetyczne S&P GSCI, które obejmuj Rop Naftow WTI, Rop Naftow Brent, Benzyn RBOB, Olej Opałowy, Olej Gazowy i Gaz Ziemny. Indeks S&P GSCI Non Energy Excess Return jest subindeksem Indeksu S&P GSCI Excess Return i reprezentuje wyłcznie komponenty pozaenergetyczne S&P GSCI, które obejmuj Metale Przemysłowe, Metale Szlachetne, Surowce Rolne i Zwierzta Hodowlane. WALUTOWE STRATEGIE MOMENTUM W jaki sposób Walutowe Strategie Momentum wykorzystuj strategi inwestycyjn momentum? Instrumentem Bazowym kadej Walutowej Strategii Momentum jest Para Walut składajca si z dwóch walut ( Waluta Pierwsza i Waluta Druga ). Kada Walutowa Strategia Momentum stosuje strategi inwestycyjn momentum przez ustalanie czy ostatni poziom danej Pary Walut wykazuje trend zwykowy czy znikowy, na podstawie rednich cen historycznych Pary Walut w okienku krótkoterminowym 5 dni ( rednia Krótkofalowa ) oraz okienku długoterminowym 260 dni ( rednia Długofalowa ). Poziom Pary Walut w tym celu jest ustalany przez odniesienie do Obserwowanego Poziomu Pary Walut. Jeeli rednia Krótkofalowa jest wysza nirednia Długofalowa lub jej równa (co wskazuje na impet pozytywny), Walutowa Strategia Momentum bdzie odwzorowywa zwroty nominalnej długiej pozycji właciwej Pary Walut (tj. długiej pozycji Waluty Pierwszej i krótkiej pozycji Waluty Drugiej). I na odwrót, jeeli rednia Krótkofalowa jest nisza ni rednia Długofalowa (co wskazuje na impet S t r o n a 10

16 negatywny), Walutowa Strategia Momentum bdzie odwzorowywa zwroty krótkiej pozycji właciwej Pary Walut (tj. krótkiej pozycji Waluty Pierwszej i długiej pozycji Waluty Drugiej). Dlaczego prowadzona jest obserwacja Obserwowanego Poziomu Pary Walut i jak jest obliczany ten poziom? Obserwowanie poziomu Pary Walut przez odniesienie do samych kasowych kursów walutowych (spot) nie odzwierciedlałoby całego zwrotu nominalnej inwestycji w tak Par Walut poniewa odsetki nominalnie otrzymane i wypłacone z tytułu takiej Pary Walut nie byłyby uwzgldniane. W zwizku z powyszym, Obserwowany Poziom Pary Walut jest wyliczany i obserwowany poniewa lepiej odzwierciedla on wyniki Pary Walut przez nominalne inwestowanie (i otrzymywanie kursów implikowanych przez rynek) w Walut Pierwsz i poyczanie (i wypłacanie kursów implikowanych przez rynek) Waluty Drugiej poprzez wykorzystanie rolowanych kontraktów walutowych spot i kontraktów terminowych według kursów rednich. Obserwowany Poziom Pary Walut jest teoretycznym poziomem i opiera si na punktach rednich, które nie obejmuj kosztów transakcji odzwierciedlanych na rynku walutowym. Czy ekspozycja moe zosta zrebalansowana z długiej na krótk (i vice versa)? Jeli tak, to kiedy? Tak. Ekspozycja jest rebalansowana kadego Dnia Roboczego Strategii w Walutowej Strategii Momentum: (a) z ekspozycji długiej na krótk, jeeli rednia Krótkofalowa jest wysza ni rednia Długofalowa lub jej równa, bezporednio poprzedzajcego Dnia Roboczego Strategii a nastpnie zmienia si, tak e rednia Krótkofalowa jest nisza ni rednia Długofalowa; oraz (b) z ekspozycji krótkiej na dług, jeeli rednia Krótkofalowa jest nisza ni rednia Długofalowa, bezporednio poprzedzajcego Dnia Roboczego Strategii a nastpnie zmienia si, tak e rednia Krótkofalowa jest wysza ni rednia Długofalowa lub jej równa. Pomidzy ustaleniem, e wystpiło zdarzenie powodujce rebalancing a nominaln zmian ekspozycji na Instrument Bazowy z długiej na krótk (lub vice versa) wystpuje opónienie jednego dnia. W jaki sposób długie i krótkie ekspozycje wpływaj na wyniki Walutowej Strategii Momentum? Jeeli Walutowa Strategia Momentum ma nominaln dług pozycj w danej Parze Walut, poziom Walutowej Strategii Momentum ronie, kiedy poziom Pary Walut ulega aprecjacji (tj. Waluta Pierwsza ulega aprecjacji w stosunku do Waluty Drugiej), a poziom Walutowej Strategii Momentum spada, kiedy poziom Pary Walut ulega deprecjacji (tj. Waluta Pierwsza ulega deprecjacji w stosunku do Waluty Drugiej). In na odwrót, jeeli Walutowa Strategia Momentum ma nominaln krótk pozycj, poziom Walutowej Strategii Momentum ronie, kiedy poziom Pary Walut ulega deprecjacji (tj. Waluta Pierwsza ulega deprecjacji w stosunku do Waluty Drugiej), a poziom Walutowej Strategii Momentum spada, kiedy poziom Pary Walut ulega aprecjacji (tj. Waluta Pierwsza ulega aprecjacji w stosunku do Waluty Drugiej). W jaki sposób mierzy si wyniki Walutowej Strategii Momentum? Zwrot na Walutowej Strategii Momentum odzwierciedla zwrot na nominalnej długiej lub krótkiej pozycji na właciwej Parze Walut w okresie pomidzy bezporednio poprzedzajc dat rebalancingu a danym Dniem Roboczym Strategii. Zwrot jest obliczany w ten sam sposób co Obserwowany Poziom Pary Walut, ale róni si w ten sposób, e kursy terminowy (forward) i kasowy (spot) opieraj si na kursach kupna lub sprzeday zamiast a nie na kursach rednich. Kursy kupna i sprzeday zarówno dla kontraktów walutowych spot jak i forward, s wykorzystywane do ujmowania nominalnych kosztów transakcji, jakie zostałyby poniesione, gdyby taka strategia miała by zrealizowana. W pewnych sytuacjach dla danego kontraktu forward moe wystpowa niewielki spread pomidzy kursem kupna-sprzeday albo w ogóle moe go nie by, w zalenoci od wykorzystanego ródła kursu. W takich okolicznociach spread kupno-sprzeda ma limit minimalny. Współczynniki korekty 1 i 2 (zaznaczone w Tabeli 4) łcznie odzwierciedlaj ten minimalny spread kupno-sprzeda. Jaka Para Walut (składajca si z Waluty Pierwszej i Waluty Drugiej) oraz współczynniki korekty maj zastosowanie do kadej Walutowej Strategii Momentum? Tabela 4 poniej przedstawia Par Walut (składajc si z Waluty Pierwszej i Waluty Drugiej) oraz współczynniki korekty majce zastosowanie do kadej Walutowej Strategii Momentum. S t r o n a 11

17 Tabela 4 Strategia Para Walut Waluta Pierwsza Waluta Druga Współcz. korekty dla Waluty 1 Współcz. korekty dla Waluty 2 EURUSD FX Momentum Strategy (AIJPMF1U) EUR/USD EUR USD 0,30% 0,00% EURJPY FX Momentum Strategy(AIJPMF3U) EUR/JPY EUR JPY 0,20% 0,20% USDCAD FX Momentum Strategy(AIJPMF4U) USD/CAD USD CAD 0,00% 0,30% AUDUSD FX Momentum Strategy(AIJPMF5U) AUD/USD AUD USD 0,40% 0,00% S t r o n a 12

18 ROZDZIAŁ 4: STRATEGIE CARRY Czym jest strategia inwestycyjna carry? Strategia carry to strategia inwestycyjna, która zasadniczo stara si wykorzysta warto rónicy pomidzy aktywem, które jest relatywnie tasze lub przynosi wyszy zysk a aktywem, które jest relatywnie drosze lub przynosi niszy zysk. STRATEGIE EQUITY CARRY W jaki sposób Strategie Equity Carry wykorzystuj strategi inwestycyjn carry? Kada Strategia Equity Carry wykorzystuje strategi inwestycyjn carry przez odwzorowywanie potencjalnej premii za ryzyko danego aktywa (wybranych akcji, reprezentujcych albo rynek akcji o wysokiej wartoci albo rynek akcji o małej kapitalizacji, w kadym przypadku Indeks z Komponentem Carry ) w porównaniu z aktywem, które historycznie przynosi niszy zysk (szerszy rynek akcyjny, Indeks Rynkowy ). Taka premia za ryzyko (i zwrot na kadej Strategii Equity Carry) jest ustalana przez odniesienie do wyników Indeksu z Komponentem Carry w stosunku do Indeksu Rynkowego. Czy ekspozycja na Indeks z Komponentem Carry i Indeks Rynkowy podlega okresowemu równowaeniu? Tak. Ekspozycja na Indeks z Komponentem Carry i Indeks Rynkowy jest przeszacowywana do 100% w kadej dacie miesicznego równowaenia (rebalancingu) dla Strategii Equity Carry. W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Equity Carry? Zwrot w Strategii Equity Carry odzwierciedla wyniki Indeksu z Komponentem Carry w porównaniu z wynikami Indeksu Rynkowego w okresie pomidzy bezporednio poprzedzajc dat rebalancingu a właciwym Dniem Roboczym Strategii, z zastrzeeniem dziennego potrcenia współczynnika korekty w wys. 0,50% rocznie. Zgodnie z powyszym, jeeli Indeks z Komponentem Carry osiga lepsze wyniki ni Indeks Rynkowy, poziom Strategii Equity Carry generalnie ronie, z zastrzeeniem współczynnika korekty. I na odwrót, jeeli Indeks Rynkowy osiga lepsze wyniki ni Indeks z Komponentem Carry, poziom Strategii Equity Carry spada. Współczynnik korekty ma na celu odzwierciedla nominalny koszt, jaki zostałby poniesiony przy utrzymaniu nominalnej długiej pozycji w Indeksie z Komponentem Carry i nominalnej krótkiej pozycji w Indeksie Rynkowym. Jakie s Indeksy z Komponentem Carry i Indeksy Rynkowe dla kadej Strategii Equity Carry? Tabela 4 poniej pokazuje Indeksy z Komponentem Carry i Indeksy Rynkowe dla kadej Strategii Equity Carry. Tabela 5 Strategia Equity Value Carry Strategy (AIJPCE1U) Equity Small Cap Carry Strategy (AIJPCE2U) Indeks z Komponentem Carry (symbol Bberg) MSCI Daily Value Total Return Gross World Index (GDUVWI) J.P. Morgan US Small Cap Equity Futures (G) Tracker (FTJGUSSE) Indeks Rynkowy (symbol Bberg) MSCI Daily Total Return Gross World Index (GDDUWI) J.P. Morgan US Equity Futures (G) Tracker (FTJGUSEE) Indeksy Odwzorowujce Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan, które mog stanowi Instrument Bazowy Strategii Equity Carry, s okrelanymi według wartoci nominalnej, opartymi na regulaminie autorskimi indeksami odwzorowujcymi, które odwzorowuj zwrot danego rolowanego kontraktu terminowego. Wicej informacji na temat J.P. Morgan Futures Trackers przedstawiono w Rozdziale 6 (Indeksy Odwzorowujce Warto Kontraktów Terminowych J.P. Morgan). S t r o n a 13

19 STRATEGIE BOND CARRY LONG W jaki sposób Strategie Bond Carry Long wykorzystuj strategi inwestycyjn carry? Kada Strategia Bond Carry Long stosuje strategi inwestycyjn carry przez odwzorowywanie zwrotu na nominalnym poyczaniu rodków według krótkoterminowych stóp procentowych i nominalnym inwestowaniu rodków w długie pozycje w dwóch syntetycznych obligacjach zerokuponowych ( Instrumenty Bazowe ), które zawieraj najwyszy oczekiwany zysk typu carry w okrelonym otoczeniu nominalnych obligacji globalnych ( Potencjalne Instrumenty Bazowe ). Kada Strategia Bond Carry Long stara si wykorzysta wzrostow krzyw rentownoci oraz załoenie, e krzywa rentownoci pozostanie niezmieniona od jednej miesicznej daty rebalancingu do nastpnej, Strategia Bond Carry Long powinna generowa zwrot z tytułu: (1) rónicy w majcej zastosowanie krótkoterminowej stopie procentowej i stopie procentowej zwizanej z dan obligacj syntetyczn; oraz (2) wzrostu wartoci nominalnej długiej pozycji danej obligacji syntetycznej w zwizku z niszym zyskiem dostpnym z obligacji o nieco krótszym terminie wykupu. Strategie Bond Carry Long nie s powizane z fizycznymi, bdcymi w obrocie obligacjami, ale s obliczane na podstawie syntetycznych obligacji zerokuponowych, których warto jest implikowana na podstawie rynkowych stóp procentowych. Obligacja zerokuponowa to dłuny papier wartociowy, w ramach którego wypłacana jest stała kwota kapitału w terminie wykupu, ale poza tym nie s wypłacane okresowe odsetki w cigu ycia waloru. Jakie s Potencjalne Instrumenty Bazowe majce zastosowanie do kadej Strategii Bond Carry Long? Potencjalne Instrumenty Bazowe Strategii Bond 2Y Carry Long (symbol waloru Bloomberg: AIJPCB1U) oraz Strategia Bond 10Y Carry Long (symbol Bloomberg: AIJPCB3U) s syntetycznymi obligacjami zerokuponowymi (o terminie wykupu wynoszcym odpowiednio 2 lata i 10 lat) denominowanymi w nastpujcych walutach: USD; EUR; AUD; JPY; GBP; CHF; CAD i SEK. Jaki jest oczekiwany zysk typu carry z Potencjalnych Instrumentów Bazowych? Oczekiwany zysk typu carry z Potencjalnego Instrumentu Bazowego ma na celu skwantyfikowanie oczekiwanej kwoty zwrotu z posiadania syntetycznej obligacji zerokuponowej (o okrelonym terminie wykupu) za jeden miesic i przy załoeniu, e krzywa rentownoci pozostanie niezmieniona dla Potencjalnego Instrumentu Bazowego, z zastrzeeniem potrcenia współczynnika korekty. Dlaczego Potencjalne Instrumenty Bazowe s elementem Strategii Bond Carry Long? Zysk typu carry z kadego Potencjalnego Instrumentu Bazowego bdzie ustalany dla kadej miesicznej daty wyboru rebalancingu Strategii a dwa Potencjalne Instrumenty Bazowe z najwyszym oczekiwanym zyskiem typu carry zostan włczone do Strategii Bond Carry Long od nastpnej efektywnej miesicznej daty rebalancingu. W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Bond Carry Long? Zwrot z Strategii Bond Carry Long jest mierzony przez odniesienie do wyników posiadania długiej pozycji w danych Instrumentach Bazowych zawartych w Strategii w okresie od bezporednio poprzedzajcej miesicznej daty rebalancingu do danego Dnia Roboczego Strategii. Instrumenty Bazowe s wyceniane na podstawie obserwowanych stóp swap i rynku pieninego. Ponadto, pozycje długie s wyraane w walucie Instrumentu Bazowego i jako takie przeliczane na jedn wspóln walut (USD) na potrzeby obliczania zwrotu. Współczynnik dwigni 500% jest równie stosowany do Strategii Bond 2Y Carry Long (która opiera si na obligacjach z terminem wykupu 2 lat) tak, e ryzyko strategii jest w przyblieniu równowane Strategii 10Y Carry Long. Do Strategii Bond 10Y Carry Long nie jest stosowana dwignia. W kadym przypadku zwrot podlega równie potrceniu współczynnika korekty, który ma na celu odzwierciedlenie przyblionego nominalnego kosztu transakcji, jaki byłby poniesiony, gdyby hipotetyczny inwestor miał utrzyma syntetyczn dług pozycj w danych Instrumentach Bazowych w danym momencie. S t r o n a 14

20 STRATEGIE BOND CARRY LONG SHORT W jaki sposób Strategie Bond Carry Long Short wykorzystuj strategi inwestycyjn carry? Kada Strategia Bond Carry Long Short stosuje strategi inwestycyjn carry przez odwzorowywanie zwrotów z nominalnej długiej pozycji w Strategii Bond Carry Long ( Instrument Bazowy o Długiej Pozycji ) i nominalnej krótkiej pozycji w Strategii Bond Carry Short ( Instrument Bazowy o Krótkiej Pozycji ). Instrument Bazowy o Długiej Pozycji i Instrument Bazowy o Krótkiej zawieraj Instrumenty Bazowe dla Strategii Bond Carry Long Short. Informacje na temat tych strategii mona znale w pytaniach i odpowiedziach dotyczcych Strategii Bond Carry Long powyej. Strategia Bond 2Y Carry Short i Strategia Bond 10Y Carry Short (która zawiera odpowiednio Instrumenty Bazowe o Krótkiej Pozycji Strategii Bond 2Y Carry Long Short i Strategii Bond 10Y Carry Long Short) s podobne do Strategii Bond 2Y Carry Long i Strategii Bond 10Y Carry Long, z tym e zamiast nominalnego odwzorowywania zwrotów z dwóch obligacji, które zawieraj najwyszy oczekiwany zysk typu carry, dana Strategia Bond Carry Short odwzorowuje zwroty na dwóch obligacjach, które zawieraj najniszy zysk typu carry z Potencjalnych Instrumentów Bazowych. W jaki sposób mierzy si wyniki Strategii Bond Carry Long Short? Zwrot ze Strategii Bond Carry Long Short odzwierciedla wyniki Instrumentu Bazowego o Pozycji Długiej w porównaniu z wynikami Instrumentu Bazowego o Krótkiej Pozycji w okresie od bezporednio poprzedzajcej efektywnej daty rebalancingu do danego Dnia Roboczego Strategii. I tak, jeeli Instrument Bazowy o Długiej Pozycji osiga lepsze wyniki ni Instrument Bazowy o Krótkiej Pozycji, poziom Strategii Bond Carry Long Short ronie. I na odwrót, jeeli Instrument Bazowy o Krótkiej Pozycji osiga lepsze wyniki ni Instrument Bazowy o Długiej Pozycji, poziom Strategii Bond Carry Long Short spada. Jaki jest Instrument Bazowy o Długiej Pozycji i Instrument Bazowy o Krótkiej Pozycji dla kadej Strategii Bond Carry Long Short? Tabela 6 poniej przedstawia Instrument Bazowy o Długiej Pozycji i Instrument Bazowy o Krótkiej Pozycji kadej Strategii Bond Carry Long Short. Tabela 6 Strategia Instrument Bazowy o Długiej Pozycji Instrument Bazowy o Krótkiej Pozycji Bond 2Y Carry Long Short Strategy (AIJPCB2U) Bond 10Y Carry Long Short Strategy (AIJPCB4U) STRATEGIA FX CARRY J.P. Morgan Alternative Index Bond 2Y Carry Long Strategy J.P. Morgan Alternative Index Bond 10Y Carry Long Strategy J.P. Morgan Alternative Index Bond 2Y Carry Short Strategy J.P. Morgan Alternative Index Bond 10Y Carry Short Strategy W jaki sposób Strategia FX Carry wykorzystuje strategi inwestycyjn carry? Strategia FX Carry stosuje strategi inwestycyjn carry przez odwzorowywanie (i) nominalnych zwrotów na trzech walutach (w stosunku do dolara amerykaskiego) z otoczenia kwalifikujcych si walut, które maj najwysz krótkoterminow stop procentow pomniejszonych o (ii) nominalne zwroty na trzech walutach (w stosunku do dolara amerykaskiego) z otoczenia kwalifikujcych si walut, które maj najnisz krótkoterminow stop procentow. Strategia FX Carry opiera si na strategii handlu walutami okrelanej mianem positive carry. Strategia ta stara si nominalnie poycza rodki z krajów z niskimi stopami procentowymi i nominalnie deponowa takie rodki w krajach z wysokimi stopami procentowymi. Strategia ta ma na celu wykorzystanie dodatniej rónicy stóp procentowych pomidzy odpowiednimi walutami, ale jest naraona na zmiany kursów walutowych pomidzy walutami, w których zajmowane s odpowiednio krótkie i długie pozycje. S t r o n a 15

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z ceną ropy naftowej ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent

Bardziej szczegółowo

Strategia DALI no Bogey

Strategia DALI no Bogey Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk skumulowany

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 08.05.2009 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie

Bardziej szczegółowo

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor:

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor: Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety dystrybutor: Charakterystyka Produktu Produkt oparty o: JPMorgan Efficiente (EUR Hedged) Index Okres inwestycji: 4 lata Gwarancja

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych kod: 2017_GI_06_v.01 Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 3 Strategia inwestycyjna Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index)

Regulamin Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) Regulamin Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) 1. Postanowienia ogólne 1 Spółka oblicza i podaje do publicznej wiadomości wartość Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index), zwanego dalej Indeksem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. (kod: RE EF UKO/2013/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. (kod: RE EF UKO/2013/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (kod: RE EF UKO/2013/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 3 Nabycie, umorzenie, wycena Jednostek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Alokacji Sektorowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128 Posiadacz Lokaty strukturyzowanej Podwójna Szansa 1. - osoby fizyczne - rezydenci i nierezydenci - Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa przeznaczona jest dla jednej osoby fizycznej (wyłącza się rachunki

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) dostępnych w ramach grupowych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, których warunki zostały określone w Warunkach

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: REG/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

db Elita Funduszy XII_3

db Elita Funduszy XII_3 db Elita Funduszy XII_3 3 letnie ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z 100% gwarancją zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności Subskrypcja trwa od 02.03.2015 do 25.03.2015 db Elita

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego na WIG20 serii PLN-100-WIG20-20110609 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward Profil wypłaty forward Profil wypłaty dla pozycji długiej w kontrakcie terminowym Long position Zysk/strata Cena spot Profil wypłaty dla pozycji

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbank. Obowiązuje od 9 sierpnia 2016 r.

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbank. Obowiązuje od 9 sierpnia 2016 r. Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbank Obowiązuje od 9 sierpnia 2016 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji, zwana dalej Tabelą stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszy dokument Okresowa Informacja dla Inwestora Skarbiec - JPMorgan

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja z Autopilotem 2 serii PLN-100-AUTO2-20120720 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2 II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014 Zadanie 2 1/ Analizowane są dwie spółki Alfa i Gamma. Spółka Alfa finansuje swoją działalność nie korzystając z długu, natomiast spółka Gamma finansuje

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD topp 5²

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD topp 5² Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD topp 5² to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Globalne Inwestycje III Dzięki mechanizmowi zabezpieczenia korzystnych stóp zwrotu i jednoczesnej ochronie 100% wpłaconego

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski 31 maja 2005 r. Departament Systemu Finansowego. Instrukcja wypełniania formularzy IRR01-IRR08

Narodowy Bank Polski 31 maja 2005 r. Departament Systemu Finansowego. Instrukcja wypełniania formularzy IRR01-IRR08 Narodowy Bank Polski 31 maja 2005 r. Departament Systemu Finansowego Instrukcja wypełniania formularzy IRR01-IRR08 Na potrzeby wypełniania formularzy IRR01 IRR08 obowizuj nastpujce definicje: - termin

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 25 listopada 2013 r.

Data publikacji: 25 listopada 2013 r. Data publikacji: 25 listopada 213 r. Odwrót od euro oraz jena Kosztem euro (pozycja netto najniższa od sierpnia) oraz jena (pozycja netto najniższa od grudnia 212 roku) poprawił się sentyment w stosunku

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji

Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji Szybkie Polecenie daje Ci większą kontrolę i przejrzystość dotyczącą Twojej transakcji. FOREX CFD FOREX Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji FX IKONA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Lokata strukturyzowana Złoto dla zuchwałych

Lokata strukturyzowana Złoto dla zuchwałych Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią

Bardziej szczegółowo