Poradnik Pozyskiwacza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik Pozyskiwacza"

Transkrypt

1 PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

2 Spis treci: CZ I JAK SI DO TEGO ZABRA? Jak podej do problemu braku rodków? Strategia pozyskiwania rodków Czego potrzebujemy? Jak to zdoby? Formy zdobywania rodków Czego potrzebujemy? Skd wzi rodki? Gdzie znale informacje? Na co zwróci uwag? CZ II JAK ZNALE RÓDŁA? Jak dziel si ródła finansowania? ródła krajowe Regionalne Lokalne ródła publiczne ródła strukturalne ródła zagraniczne Przykładowe fundacje, fundusze i ich programy czyli skd i na co pozyska? Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Młodzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Polsko-Niemiecka Wymiana Młodziey Fundacja dla Polski Podsumowanie CZ III JAK PISA, EBY DOSTA? Grant Oferta Oferta Oferta partnerska List intencyjny Pismo o sponsoring...59 Umowa darowizny Potwierdzenie przyjcia darowizny Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

3 CZ I *** JAK SI DO TEGO ZABRA? *** 1. Jak podej do problemu braku rodków / jak si przygotowa do rozwizania swoich problemów finansowych? 1.1. Strategia pozyskiwania rodków od innych organizacji 2. Budet 1. Potrzeby 3. Korzyci dla 8. Czego unika? JAK BUDOWA STARTEGI? 4. Oferta współpracy 7. Harmonogram 5. ródła finansowania 6. Metody Rys. 1- Jak budowa strategi? Aby dobrze przygotowa si do tematu, naley zastanowi si nad zagadnieniami: analiza potrzeb czyli na co chcemy pozyska rodki, np. na podró, na wyprawk dla druyny, na umundurowanie dla mniej zamonych druhów i druhen, itp. stworzenie budetu czyli okrelenie przewidywanych kosztów realizacji danego projektu 1. Tworzc budet dla konkretnego projektu, z myl o konkretnym sponsorze, naley pamita o kilku przesłankach: - jakie kwoty s przyznawane przez danego sponsora, - jakie grupy kosztów sponsor finansuje, a jakich nie, - jaki format budetu jest wymagany, - czy istniej dodatkowe ograniczenia/wymagania stawiane przez sponsora, - uwzgldni czas trwania samego procesu aplikowania do potencjalnego sponsora, - nie naciga budetu powinien odzwierciedla rzeczywisto, - pamita o alokacji czyli zawarciu kosztów porednich. 1 Kada z realizowanych potrzeb bdzie okrelana mianem projektu. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

4 lista korzyci darczycy Trzeba pamita, e nic nie dostaj si za darmo, bez adnego wysiłku. Dlatego te musimy si zastanowi, co my w zamian moemy zaoferowa potencjalnemu sponsorowi, w zalenoci od tego, czy bdzie to przedsibiorca czy osoba fizyczna lub te organizacja, instytucja. Jeli chcemy podj współprac z przedsibiorc, mona jej zaoferowa pomoc np. w kolportau ulotek czy siatek reklamówek, rozklejaniu plakatów, natomiast osobie fizycznej w sprztaniu, przekopaniu ogródka, przemeblowaniu itp. Inaczej sprawa si ma w przypadku funduszy, instytucji samorzdowych i rzdowych, fundacji i innych organizacji pozarzdowych. Do nich zgłaszamy si z konkretnym projektem tematycznym. przygotowanie oferty współpracy czyli: co chcemy uzyska i w jaki sposób si za to, co otrzymamy, odwdziczy (korzyci dla sponsora). Pamitajmy, e korzyci musz by obopólne i proporcjonalne. przygotowanie listy ródeł przykładowo: jeli planujemy akcj proekologiczn, mona złoy wniosek do Funduszu Ochrony rodowiska: miejski, powiatowy, wojewódzki, ewentualnie narodowy. Na projekty zagraniczne mona próbowa pozyska rodki z fundacji Młodzie, Euroregionu czy Współpracy Polsko-Niemieckiej. Na projekty o tematyce integracyjnej mona zwróci si do Komitetu Integracji Europejskiej. Ambasady oferuj programy grantowe na konkretne projekty, np.: na szerzenie wiadomoci obywatelskiej, tolerancji, na zajcia o tematyce feministycznej. przygotowanie listy metod czyli w jaki sposób chcemy działa. Moemy chodzi po firmach i instytucjach, moemy dzwoni, wysyła faxy bd listy, kontaktowa si mailowo, jednak wszystkie działania naley zaplanowa. plan i harmonogram działa dla ułatwienia wdroenia naszego pomysłu, nakrelmy dokładny plan, wraz z podziałem zada i kompetencji, i wpiszmy go w kalendarz. Przykładowy najprostszy harmonogram moe wyglda nastpujco: L.p ZADANIE: ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONANIE: TERMIN WYKONANIA: Tabela 1- Wzór harmonogramu Jeli dojdziemy do wniosku, e potrzebujemy bardziej czytelny harmonogram, mona na duym arkuszu papieru zrobi tabel, rozrysowa na niej kalendarz i oznaczy wg dni miesica długo trwania kadego zadania wraz z okreleniem osoby odpowiedzialnej za jego wykonanie (Diagram Ganta). Jest to bardziej czasochłonne, ale take bardziej przejrzyste i czytelne. czsto popełnianym błdem jest poszukiwanie moliwoci otrzymania grantu lub dotacji, a nastpnie tworzenie programu, który odpowiada profilowi tematu. Taki tryb postpowania wida podczas procesu aplikowania, a nastpnie prowadzenia i rozliczania projektu. Nie budzi to zaufania potencjalnego ofiarodawcy, a tym samym przekrela szanse lub znacznie utrudnia moliwo otrzymania dotacji nastpnym razem. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

5 1.2. Czego potrzebujemy? Czyli okrelamy własne potrzeby, które mona podzieli wg kryteriów: Specjalici Baza Sprzt Kryteria podziału potrzeb: Materiały Usługi Gotówka? Transport Rys. 2 Podział potrzeb Omówmy po kolei wszystkie kryteria: specjalici np.: chcemy przeprowadzi szkolenie dla naszych harcerzy lub w szkole, na temat udzielania pierwszej pomocy, a nie mamy w naszym hufcu instruktora, który mógłby je poprowadzi. Moemy zwróci si do innego hufca, lub poprosi o pomoc rodzica, który jest lekarzem. baza lokalowa bd baza obozowa problemem moe by brak harcówki dla druyny; nie mamy pomieszcze hufcowych, a wszelkie spotkania odbywaj si np. u komendanta, zakłócajc spokój jego domowników; posiadamy sporo sprztu obozowego, ale brakuje nam magazynu lub inna wersja: nie mamy bazy obozowej, sprzt gdy nie jedzie na obóz, nie jest rozkładany i niszczeje w magazynie. transport - jedziemy na biwak zimowy, chcemy przewie materace, a nie mamy czym, poniewa hufiec nie posiada samochodu; podobnie rzecz si ma w przypadku wyjazdu na obóz z własnym sprztem. specjalistyczny sprzt np. jedna z druyn chce si przeszkoli w zakresie skoków spadochronowych, a przecie nie kady trzyma takie rzeczy w szafie, wic powstaje problem, skd to wzi. materiały np. materiały biurowe dla hufca; materiały programowe na obóz; rodki rzeczowe potrzebne do remontu: pdzle, farby, piły, gwodzie; materiały opatrunkowe do apteczki; nagrody dla dzieci na Dzie Dziecka, itp. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

6 usługi np. remont hufca, harcówki; naprawa kserokopiarki, drukarki; pogadanka dla harcerzy na temat tolerancji, wartoci moralnych z pani psycholog, itp. pienidze np.: na mundury dla dzieci z ubogich rodowisk; na obiady itp. Pienidze znalazły si na ostatniej pozycji, poniewa bardzo czsto łatwiej jest uzyska od innych pomoc w postaci rzeczowej ni finansowej Jak to zdoby? dosta od kogo? Co w zamian? poyczy od kogo? Na jakich zasadach? kupi za co? Od kogo? A moe mona by to dosta? Take w tym przypadku naley pamita o tym, e pomoc niefinansowa jest czsto łatwiejsza do uzyskania Formy zdobywania rodków Akcje zarobkowe??? Darowizny?????? Sponsoring??? Granty, dotacje Rys. 3- Formy zdobywania rodków akcje zarobkowe 2 Moemy podzieli na kilka kategorii w zalenoci od tego, przez kogo i na jaka skal s one organizowane: - przez hufiec / zwizek druyn / szczep - akcje organizowane na wiksz skal, przy duym zapotrzebowaniu osobowym. Przykładowo: w okresach przedwitecznych w supermarketach harcerze pomagaj przy pakowaniu zakupów, rozdaj torby ekologiczne itp. - przez druyn akcje na mniejsz skal, gdy np.: druyna chce zarobi na składki, bd mundury dla mniej zamonych kolegów, lub na sprzt turystyczny. Przykładowo: akcja znicz przed dniem Wszystkich witych. sponsoring 2 Pamitajmy, e w harcerstwie kady przejaw aktywnoci jest działaniem wychowawczym, dlatego akcje zarobkowe nierozerwalnie łcz si i wypływaj z planu pracy danej jednostki. Za samo pojcie tutaj uyte ma charakter jedynie tradycyjny i nie wie si z leksykalnym rozumieniem słowa. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

7 Najpierw robimy rozeznanie, kto moe by sponsorem dla danego przedsiwzicia (bank, znajomy rodziców jednego z naszych harcerzy, który prowadzi własn działalno, sie sklepów spoywczych, masarnia, cukiernia, sklep papierniczy itp.). Nastpnie musimy si dowiedzie, co moemy uzyska: pomoc rzeczow czy moe gotówkow. Jeli pienidze, to potrzebujemy informacji, jakie kwoty s moliwe do przekazania przez danego sponsora oraz jakie grupy kosztów sponsor jest skłonny finansowa, a jakich nie. darowizny Zdarza si, e kto co chce przekaza na rzecz harcerzy, danego hufca lub konkretnej druyny. W takim przypadku sporzdzi naley odpowiedni dokument darowizny oraz przekazania. Obowizek sporzdzenia odpowiedniego papieru wynika z przepisów powszechnie obowizujcego prawa, dlatego te nie moemy przyj materialnych rodków trwałych na stan hufca / druyny bez odpowiedniego dokumentu. oferty, granty, dotacje O takie formy wspomagania działalnoci zwracamy si do miasta, powiatu, fundacji, funduszy, ambasad, innych organizacji. Najwaniejsze jest, aby wiedzie, do kogo z jakim projektem mona si zwróci. W czci II znajdziecie opis takich włanie instytucji Czego potrzebujemy? Poparcie Sojusznicy Potrzebne dla uzyskania przyszłych korzyci: Rekomendacje Promotorzy Wolontariusze Informacja Rys. 4 Czego potrzebujemy Poparcie Aby mie swoich popleczników, którzy nas popr w strategicznych momentach, trzeba dobrze y z osobami, z którymi współpracujemy na co dzie. Moe to by dyrektor szkoły, który udostpnił harcówk, radny miasta, bdcy rodzicem naszej harcerki, lekarka/ pielgniarka, która jedziła z nami na obozy. S to powani, znani w swoim rodowisku ludzie, na których w razie potrzeby, jeli wyra na to zgod, słowie i opinii bdzie polegał potencjalny sponsor. Sojusznicy Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

8 To ludzie, którzy widz nasz prac pedagogiczn, doceniaj j, maj o niej pozytywn opini, ale nie koniecznie chc harcerstwo promowa swoim nazwiskiem. Chocia jeli potrzeba, to pomog czy to w remoncie, czy moe w załatwieniu sprawy w urzdzie. Rekomendacje Tutaj równie pomocna bdzie zaprzyjaniona pani dyrektor szkoły. Moe by to równie, w zalenoci od potrzeby, zadowolony szef firmy, dla której np. organizowalimy festyn z okazji dnia dziecka. Znane twarze - promotorzy Na imprezy organizowane na terenie miasta warto zaprosi prezydenta miasta, moe lubianego radnego, dziennikarza albo moe ksidza z pobliskiej parafii. Kiedy ludzie zauwa, e kto taki przebywa z harcerzami, to moe bardziej si zainteresuj tym rodowiskiem. A im wicej ludzi zainteresowanych, tym wicej moliwoci na rozwijanie działalnoci. Wolontariusze Czyli ludkowie, którzy chc si spełnia i działa, a atmosfera panujca w harcerstwie podoba im si, ale niekoniecznie widz siebie w mundurze. Mog nam np. pomóc, gdy idziemy czyta ksiki dzieciom w szpitalu, lub pomóc w odrabianiu lekcji dzieciom w domu dziecka. Jeli maj zmysł organizacyjny, moe zechc pomóc nam w zorganizowaniu szkolenia, biwaku czy wypoczynku letniego. Rzetelna, czytelna informacja Promujmy si zawsze i wszdzie, byle pozytywnie. Jeli organizujemy festyn, a mamy znajomego dziennikarza radiowego, to moe co powie na antenie na ten temat. Jeli kogo, kto pisze do gazety, a nó stwierdzi, e napisze o nas i naszych pomysłach. Pamitajmy jednak, e kada informacja musi by jasna i czytelna, łatwa w odbiorze dla osób nie zwizanych z harcerstwem (uywajmy jzyka powszechnie zrozumiałego). Trzeba pamita, e aby zdoby zaufanie darczyców, a w efekcie pienidze lub pomoc materialn, trzeba budowa społeczne zaufanie do organizacji. Pomocne bd wszystkie powołane wyej wymienione rodki. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

9 1.6. Skd wzi rodki? Spadki / darowizny Samorzd Admin. Publiczna Składki członkowskie Fundusze pomocowe Przyjaciele Osoby fizyczne Działalno gospodarcza Firmy Akcje zarobkowe Rodzice Rys. 5 ródła pozyskiwania rodków Samorzd Czyli gmina, powiat, województwo. O rodki na konkretne cele moemy zwróci si do gminy, która posiada specjaln pul funduszy przeznaczonych na wsparcie dla organizacji. Niestety, rodki te s ograniczone, a organizacji chtnych z nich skorzysta wiele. Nie s one równie przyznawane na działalno ródroczn w wikszoci s na konkretne cele. Administracja publiczna Oznacza tutaj rzdow administracj pastwa, czyli ministerstwa. Podobnie jak w przypadku samorzdów, mona zyska co nie co na konkretne projekty. Fundusze pomocowe Np.: Fundusz Ochrony rodowiska, fundusze (zwane Akcjami ) wchodzce w skład Programu Młodzie itp. Osoby fizyczne By moe mamy ludzi, przyjaciół harcerstwa, którzy pomagaj nam niekoniecznie finansowo, ale merytorycznie, czy tylko mentalnie. Czasem dobry pomysł wart jest wicej ni dua gotówka. Firmy Czyli przedsibiorstwa, które zechc z nami współpracowa. Jeli ju takie pozyskamy, naley pamita o pozostaniu z nimi w dobrych relacjach, strzec je i dba o nie. Rodzice To najlepsza instytucja wspomagajca nasze działania, szczególnie ci, z którymi yjemy w dobrych układach. Maj oni wicej od nas wiosen, a przez to wicej wiedz, maj szerokie znajomoci i ciekawe rozwizania. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

10 Akcje zarobkowe Np. Akcja znicz, rozdawanie ulotek na zlecenie np. banku, rozdawanie toreb ekologicznych, sprzeda kartek okolicznociowych itp. Działalno gospodarcza Równie hufiec moe prowadzi działalno polegajc np. na organizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodziey. Moe si to odbywa na zasadzie zlece od firm, czyli: festyny np. na dzie dziecka, majówka, turnus obozu letniego dla dzieci pracowników teje firmy. Składki członkowskie To tak naprawd niewielki ułamek naszych finansów na poziomie zastpu, druyny czy hufca. Istniej lepsze ródła, ni ciganie pienidzy od harcerzy. Przyjaciele Podobnie jak osoby prywatne i rodzicie, czyli s to ludkowie, którzy mog nam pomóc swoj osob lub kontaktami. Spadki i darowizny Na to za bardzo nie liczmy, bo zdarza si bardzo rzadko. A jeli ju dostaniemy, to pamitajmy, e naley od spadku /darowizny (po przekroczeniu pewnej wielkoci) odprowadzi podatek, co równie wie si z pewnymi kosztami Gdzie znale informacje Media Internet Sprawozdania fundacji Znajomi Inne organizacje Informacje urzdowe 1.8. Na co zwróci uwag? Czyli co musimy wiedzie, gdy zabieramy si za pisanie wniosku, grantu czy innego pisma z prob o współprace. Piszmy zwile, o co nam chodzi, aby czytajcy w ogóle chciał wzi nasz wniosek do rki jak wiemy, obecnie czas jest na wag złota. Pamitajmy e przekaz ma by sporzdzony jasno i zrozumiale, aby kady, nawet kompletny laik zrozumiał, co autor miał na myli. Jak zwikszy czytelno: uywa krótszych zda Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

11 stosowa rón długo zda w celu zrónicowania tekstu unika uywania górnolotnych słów nie traktowa z góry ani sponsora ani odbiorców projektu pisa jasno i logicznie pamita o stronie graficznej (układ tekstu na stronie, itp.) pisa pamitajc o czytelniku po skoczeniu wniosku daj go do przeczytania komu kto nie zna projektu, niech sprawdzi czy wszystko jest jasno i zrozumiale napisane. Czego naley unika piszc wniosek: jzyka "harcerskiego" (młodzieowy lider =druynowy, struktura powiatowa =hufiec) nadmiaru erudycji i fachowoci pustosłowia rozwlekłoci i gadulstwa, "lania wody" długich zda, długich paragrafów, długich bloków zwartego tekstu Pamitajmy o tym, aby nazwa nasze potrzeby jzykiem odpowiednim dla donatora. Jak wynika z analizy powstałej podczas warsztatów organizowanych przez CSI oraz ZKK Hufca ZHP w Sopocie, nasze oczekiwania s w wikszoci zbiene z oczekiwaniami donatorów (publicznych) naley tylko je odpowiednio nazwa. Np. zajmujemy si przygotowywaniem "liderów młodzieowych" a nie "druynowych harcerskich". Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

12 CZ II *** JAK ZNALE RÓDŁA? *** Ta cz to charakterystyka ródeł, do których mona si zwróci z projektem, na który uzyska dofinansowanie. 1. Jak dziel si ródła finansowe? Strukturalne Krajowe Regionalne Lokalne Publiczne Midzynaro dowe Rys. 6 Podział funduszy Aby lepiej zrozumie, skd bior si finanse/pienidze w funduszach, fundacjach, UM, gminach i powiatach, a take w ministerstwach, oraz skd mona je pozyska, przyjrzyjmy si ogólnemu podziałowi funduszy: 1.1 RÓDŁA KRAJOWE czyli głównie fundacje, które take pozyskuj rodki na swoj działalno, głównie od sponsorów (czsto jednej firmy), ze zbiórek, datków oraz pomnaania wypracowanego zysku. S to m.in.: Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa Amerykasko-Polsko-Izraelska Fundacja do Spraw Promocji Kultury Polsko-ydowskiej - Fundacja Shalom, Warszawa Elblskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarzdowych, Elblg Federacja Zielonych GAJA - Szczecin, Szczecin Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny", Sokółka Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Warszawa Fundacja Dla Polski, Warszawa Fundacja Ekofundusz, Warszawa Fundacja Elblg - Fundusz Lokalny Regionu Elblskiego, Elblg Fundacja Francja - Polska, Warszawa Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraj Fundacja im. Braci niadeckich, Kraków Fundacja Im. Friedricha Eberta, Warszawa Fundacja Im. Friedricha Naumanna, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja Kultury Polskiej, Warszawa Fundacja Ludgardy i Jerzego Buzków - Fundacja Na Rzecz Rodziny, Gliwice Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa Fundacja Orodek Informacji rodowisk Kobiecych "OKA", Warszawa Fundacja Partnerstwo dla rodowiska, Kraków Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa, Warszawa Fundacja Wspólna Droga (United Way Polska), Warszawa Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej, Warszawa Orodek Wspierania Organizacji Pozarzdowych, Białystok Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci, Warszawa Polsko-Amerykaski Fundusz Poyczkowy Inicjatyw Obywatelskich PAF PIO, Warszawa Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

13 Linki do wybranych fundacji i organizacji filantropijnych w Polsce: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Caritas Polska Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Fundacja Braci niadeckich Fundacja dla Polski Fundacja Dobroczynnoci Atlas Fundacja Edukacyjna Przedsibiorczoci Fundacja Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiclecia Fundacja Francja-Polska Fundacja Friedricha Eberta Fundacja im. Dr Mariana Kantona Fundacja im. Konrada Adenauera Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Instytut Spraw Publicznych Fundacja Jolanty Kwaniewskiej "Porozumienie bez Barier" Fundacja J&S Pro Bono Poloniae Fundacja Kultury Fundacja Ludgardy i Jerzego Buzków na Rzecz Rodziny Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Fundacja Partnerstwo dla rodowiska Fundacja POLSAT Fundacja Polska Akcja Humanitarna Fundacja Pro Publico Bono Fundacja Radia Zet im. Andrzeja Wojciechowskiego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Fundacja TVN Fundacja Warta Fundacja Wspomagania Wsi Fundacja Wspólna Droga Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Helsiska Fundacja Praw Człowieka Lokalne Organizacje Filantopijne Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Polska Fundacja Dzieci i Młodziey Polska Fundacja Upowszechniania Nauki Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci Polsko-Amerykaski Fundusz Poyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey Regionalne Centrum Ekologiczne na Europ rodkow i Wschodni Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Wielka Orkiestra witecznej Pomocy Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

14 Polecamy take stron Panorama Fundacji, powicon rónym aspektom funkcjonowania fundacji grantodawczych w Polsce: RÓDŁA REGIONALNE, LOKALNE Wród funduszy Krajowych wyróniamy fundusze lokalne, np.: Program DZIAŁAJ LOKALNIE Jeli działasz w miejscowoci liczcej do ok. 20 tysicy mieszkaców, reprezentujesz ju istniejc koalicj lub chcesz wspólnie z partnerami rozpocz działania na rzecz aktywizowania mieszkaców, to we udział w Programie "Działaj Lokalnie V" Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci. Szczegółowe informacje dostpne s na stronie lub pod numerem telefonu wew. 13 lub 28. Termin nadsyłania zgłosze upływa 14 sierpnia Lista członków Sieci Lokalnych Organizacji Filantropijnych działajcych w ramach Działaj Lokalnie : 1. Fundacja Elblg - Fundusz Lokalny Regionu Elblskiego ul. Zwiazku Jaszczurczego 17, Elblg tel./fax , Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii ul. Sienkiewicza 25, Kielce tel * , fax * , 3. Stowarzyszenie Dobroczynne "Lokalny Fundusz Roku 2000" ul. Warszawska 119, Tomaszów Mazowiecki tel * , fax * , 4. Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM ul. Mickiewicza 4, Zelów tel.: 044/ , , , fax: 044/ , , 5. Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ul. Kociuszki 65, Biłgoraj tel.: 084/ , fax: 084/ , Fundusz Lokalny Masywu nienika Wójtowice 19, Stara Bystrzyca tel.: 074/ , fax: 074/ , Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

15 7. Nidzicki Fundusz Lokalny ul. Rzemielnicza 3, Nidzica tel.: 089/ , fax: 089/ , Stowarzyszenie na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego ul. Jabłoskiego 12, Rzeszów tel.: 017/ , , fax: 017/ Fundusz Lokalny Powiatu Leajskiego ul. Targowa 9, Leajsk tel.: 017/ , fax: 017/ Sokólski Fundusz Lokalny pl. Kociuszki 9, Sokółka tel.: 085/ , fax: 085/ , Raciborski Fundusz Lokalny ul. Rzenicza 8, Racibórz tel.: 032/ , , fax: 032/ Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarn" ul. Orła Białego 7, Lidzbark Warmiski tel.: 089/ , , fax: 089/ , Program "PRACOWNIA UMIEJTNOCI" Sytuacja młodych Polaków pokazuje, e wiedza przekazywana w tradycyjnym systemie edukacji nie jest dostosowana do potrzeb rynku pracy, na którym coraz czciej licz si kompetencje społeczne takie jak: umiejtno pracy w grupie, planowanie czy komunikacja. Konsekwencj tego jest wysokie bezrobocie wród osób do 24 roku ycia. Młodzie z małych miejscowoci ma take utrudniony dostp do instytucji kulturalnych i edukacyjnych, a tym samym mniejsze, od swoich rówieników mieszkajcych w duych miastach, szanse na rozwój zainteresowa i aktywne uczestnictwo w yciu społecznym. Z drugiej strony jest wielu młodych ludzi, którzy próbuj zmienia wiat wokół siebie. Chc tworzy wietlice, radiowzły, tory i cieki rowerowe, prowadzi warsztaty, uczy si dziennikarstwa, teatru, wspinaczki, taca, budowy stron internetowych, organizowa koncerty, zawody sportowe, pomaga niepełnosprawnym, starszym, dzieciom, dba o ekologi i swoje podwórka, osiedla, wsie. To dla nich w roku 2003 stworzylimy Pracowni Umiejtnoci. W programie Pracownia Umiejtnoci prowadzone s lokalne konkursy dla grup młodzieowych w wieku lata, w których nagrodami s rodki finansowe na realizacj projektów wymylonych przez młodzie. Dofinansowywane s inicjatywy młodzieowe skierowane na rozwój zainteresowa, pasji i budow aktywnych postaw. W kadej społecznoci prowadzone s Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

16 warsztaty dla grup młodzieowych uczce współpracy, planowania, komunikacji i kreowania nowych pomysłów na działania. W trakcie trzech dotychczasowych edycji programu grupy młodzieowe zrealizowały ponad 650 przedsiwzi. Pracownia Umiejtnoci prowadzona jest we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarzdowymi, które pełni rol lokalnych koordynatorów programu. Organizacje te prowadz program w swoich społecznociach - m.in. organizuj konkursy grantowe dla grup młodzieowych, współpracuj z Akademi przy organizacji warsztatów dla młodziey, pomagaj młodziey w realizacji ich inicjatyw, monitoruj przebieg programu, pozyskuj dodatkowe rodki na dofinansowanie inicjatyw młodzieowych. Wicej informacji o programie znajduje si na stronie Dodatkowych informacji udziela: Adrianna Lepka, tel , 1.2. RÓDŁA PUBLICZNE - czyli ministerstwa, wojewodowie tzn.: to, co finansuje pastwo z budetu na dany rok oraz pozyskanych przez siebie rodków. Poniej znajdziecie przykładowe projekty. Przykład 1 Programy MEN: Zlecanie zada publicznych w roku 2006» Zadanie publiczne - wspomaganie działa zwizanych z przygotowaniem młodziey do rynku pracy w ramach działa promujcych rozwój społeczestwa informacyjnego» Zadanie publiczne - wypoczynek dla dzieci i młodziey z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej "Wakacje z szans"» Zadanie publiczne - przygotowanie dzieci i młodziey do budowania społeczestwa obywatelskiego poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich» Zadanie publiczne - organizowanie i animowanie czasu wolnego dzieci i młodziey szkolnej wspomagajce proces edukacji» Zadanie publiczne - wspomaganie nauczycieli w budowaniu własnego wizerunku i wzmacnianiu autorytetu zawodowego» Komunikat dotyczcy zada publicznych» Zadanie publiczne - pobyt edukacyjny dzieci Polaków zamieszkałych za granic» Zadanie publiczne - letni wypoczynek dla dzieci i młodziey szkolnej» Zadanie publiczne - organizowanie i animowanie czasu wolnego studentów Kryteria przyznawania dotacji MEN: Dotacja moe by przyznana, jeeli wnioskodawca spełni niej podane kryteria: a/ wniosek o zlecenie zadania, zostanie złoony na obowizujcych formularzach, b/ wnioskodawca udokumentuje, e: - posiada warunki do realizacji konkretnego zadania, - zadanie jest poprzedzone rozeznaniem potrzeb, uwzgldnia zasoby, moliwoci rzeczowe oraz kadrowe, - wykae oszczdno w realizacji zadania oraz efektywno, c/ zapis w statucie dajcy podstaw do wniosku. Blisze informacje na temat trybu zlecania zada, procedur i obowizujcych formularzy wniosków, warunków otrzymania dotacji mona uzyska na stronie internetowej MEN, podstrona "ogłoszenia". Organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Adres: Al. Szucha 25, Warszawa Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

17 tel: 022/ , , Przykład 2 Warto te zainteresowa si tym, co dzieje si i jest organizowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego (www.woj-pomorskie.pl). Czsto ogłaszane s konkursy ofert dla organizacji pozarzdowych z terenu województwa pomorskiego, zajmujcych si szeroko rozumian pomoc społeczn. Informacji udziela: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzdowych Gdask, Al.Zwycistwa 51; tel./ fax: 058/ , , adres RÓDŁA STRUKTURALNE dostpne dla organizacji pozarzdowych s dwa ródła funduszy UE: -europejski fundusz społeczny (esf) -europejski fundusz rozwoju regionalnego (efrr) Fundusze strukturalne s głównym ródłem finansowania polityki strukturalnej UE. W zalenoci od metod klasyfikacji moemy wyróni: 1. Cztery fundusze strukturalne nadzorowane przez odpowiednie Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej. 2. Trzy cele, na które kierowane s rodki z funduszy (p. cele funduszy strukturalnych) 3. Cele funduszy strukturalnych dzielone s na horyzontalne (mona si ubiega o rodki bez wzgldu na lokalizacj wnioskodawcy) oraz regionalne (aby otrzymywa pomoc, region musi spełnia okrelone kryteria; pomoc kierowana jest według nomenklatury NUTS w wypadku Polski odpowiadajce województwom oraz grupom powiatów). 4. Dwie róne grupy instrumentów: Programy krajowe (94 % rodków funduszy strukturalnych) przygotowane przez kraje członkowskie UE, uzgadniane z Komisj Europejsk; realizowane samodzielnie przez administracj kraju członkowskiego Inicjatywy wspólnotowe (6 % rodków) przygotowywane wspólnie przez kraje członkowskie i Komisj Europejsk dotycz najwaniejszych problemów dla całej UE; realizowane s bezporednio przez KE RÓDŁA ZAGRANICZNE tutaj rozumiane jako midzynarodowe. W ich skład wchodz zarówno fundacje, jak i fundusze, a take programy pomocowe z rónych krajów wiata. Linki dla poszukujcych funduszy z zagranicy: Grantmakeres Without Borders - serwis opisujcy działania fundatorów "bez granic" - bardzo poyteczny - moliwo umieszczania ogłosze. Nonprofit Information and Training Center Foundation- serwis wgierskiej organizacji infrastrukturalnej, zawiera list linków do stron organizacji grantodawczych. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

18 Northern California Community Foundation, Inc. Foundations On-Line - alfabetyczna baza linków do stron fundacji amerykaskich. Europejskie Centrum Fundacji - Funders on Line prowadzona przez Europejskie Centrum Fundacji baza danych zawierajca opisy ok. 500 fundacji aktywnych na całym wiecie. Opisy fundacji deklarujcych gotowo do wspierania działa. Fundusze europejskie serwis Komisji Europejskiej Common Service for External Relations (SCR) biece ogłoszenia o wszelkich przetargach i konkursach finansowanych ze rodków UE. Centrum Informacji Europejskiej - serwis informacyjny o funduszach i pomocy zagranicznej Przykładowo w woj. pomorskim: - Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzdowych Gdask, ul. Aleja Zwycistwa 51 tel/fax Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarzdowych Słupsk, ul. Paderewskiego 5 tel/fax Partnerzy PAW (Powiatowy Animator Współpracy) Przeprowadzona w Polsce reforma ustrojowa pastwa przekazała znaczn cz uprawnie i kompetencji rzdu centralnego na rzecz samorzdów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zasadniczo powiaty odpowiedzialne s za organizowanie warunków realizacji potrzeb swym mieszkacom. Jednym z zada powiatów jest szeroka współpraca z organizacjami pozarzdowym (zadanie 22). W tej skali tworzenie infrastruktury dla rozwoju aktywnoci obywatelskiej wydaje si najbardziej racjonalne. Projekt PAW, korzystajc z najlepszych dotychczasowych dowiadcze i wzorów pracy na rzecz wzmacniania działa obywatelskich, jest pomocny w stworzeniu odpowiednich warunków autentycznego partnerstwa i wspólnej realizacji zada, jakie prawo przewiduje dla tej struktury. Wzmocnienie lokalnego potencjału poprzez zbudowanie sprawnego systemu wsparcia dla inicjatyw obywatelskich, daje szans na podniesienie aktywnoci społecznej i wyszej sprawnoci działania, a co za tym idzie, wikszy wpływ niezalenych podmiotów na kształt i sposób realizacji zada jakie słu mieszkacom. Projekt PAW w formie pilotaowej został uruchomiony na obszarze woj. pomorskiego w roku W znacznej mierze został on sfinansowany ze rodków Pomorskiego Urzdu Marszałkowskiego. Ewolucja projektu zaowocowała podpisaniem porozumie z powiatami w sprawie uruchomienia PIP PAW w roku Obecnie sie tworzy 18 Punktów Informacyjnych. Sie Powiatowych Punktów Informacyjno-Poradniczych (z pominiciem starostw): - Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzdowych w Gdasku adres: Al. Zwycistwa 51, Gdask tel./ fax: 058/ , osoba do kontaktu: Ewa Zabłocka Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

19 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Spólno Kr. Wawrzyniec Spólno Krajeskie adres: ul. Hallera 8, osoba do kontaktu: Mariola Cyganek tel./ fax: 052/ , , Stowarzyszenie DOM FIDES adres: Malbork ul. Rolnicza 1 osoba do kontaktu: Wojciech Wasik, tel. 055/ Stow. Centrum Aktywnoci Lokalnej -Kwidzyn adres: Kwidzyn, ul. 11 Listopada 27 tel.: 055/ osoba do kontaktu: Dominik Sudoł Adam Kleszewski, - Pomorskie Centrum Samorzdu Terytorialnego filia MISTiA adres: Sopot, Al. Niepodległoci 797a tel , fax: osoba do kontaktu: Agata Chrul, - Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarzdowych adres: Słupsk, ul. I.J. Paderewskiego 5 tel./ fax: 059/ , osoba do kontaktu: Urszula Papo, 2. Przykładowe fundacje, fundusze i ich programy czyli SKD I NA CO MONA POZYSKA? Finanse, granty, sponsorzy to jest problem znany kademu instruktorowi. Czsto mamy pomysł na projekt, ewentualnych uczestników, a jednak brak dodatkowych funduszy sprawia, e nie moemy planu wprowadzi w ycie. Jednym ze sposobów rozwizania tego problemu jest ubieganie si o dodatkowe rodki. Jednak czsto nie wiemy, skd wzi takie finanse, do kogo pisa wnioski. Poniej znajdziecie mini-poradnik na temat: kto i na co moe nam da pienidze FUNDACJA im. STEFANA BATOREGO Celem Programu Organizacji Pozarzdowych jest inicjowanie i wspieranie przedsiwzi zmierzajcych do poprawy funkcjonowania organizacji pozarzdowych w Polsce i promowania dobrych wzorów działa obywatelskich. Celem programu jest, by organizacje, działajc na rzecz dobra publicznego, współpracowały ze sob i rozwijały współprac z innymi partnerami społecznymi (samorzdem, przedsibiorcami, wolontariuszami), by były dobrze zarzdzane i umiały odpowiedzialnie gospodarowa powierzonymi funduszami. W ramach Programu przyznawano dotacje zarówno małym organizacjom, które dopiero rozpoczły swoj działalno, jak i organizacjom o znaczcym dorobku, działajcym w rónych sferach ycia społecznego (kultura, edukacja, współpraca midzynarodowa, pomoc społeczna). Dotacje miały pomóc tym pierwszym Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

20 w nabywaniu podstawowej wiedzy i dowiadcze, tym drugim - w budowaniu długofalowych strategii rozwoju. Swoj pomoc finansow fundacja kierowała równie do organizacji, które wspólnie z innymi podejmuj działania słuce ich podopiecznym lub całym społecznociom lokalnym. Wspierane były te te organizacje, które pomagaj innym, które szkol, informuj, przekazuj własne dowiadczenia. W Fundacji Batorego o dotacje mona ubiega si w ramach kilkunastu Programów Fundacji, które maj okrelony zakres tematyczny, tryb i warunki składania wniosków oraz kryteria ich rozpatrywania. S to: Programy krajowe Programy Fundacji Batorego Program Społeczestwa Obywatelskiego wspiera przedsiwzicia majce na celu wzmocnienie roli i skutecznoci działa obywatelskich oraz zwikszanie udziału obywateli w yciu publicznym. Program Trzeci Sektor wspiera działania zmierzajce do tworzenia przyjaznych warunków rozwoju sektora pozarzdowego i współpracy z sektorem publicznym i prywatnym (program finansowany przez Trust for Civil Society). Program Równych Szans wspiera organizacje działajce na rzecz wyrównywania dostpu do edukacji młodziey z małych miejscowoci oraz integracji społecznej dzieci i młodziey niepełnosprawnej (program finansowany z darowizn firm i osób indywidualnych). Program dla Tolerancji wspiera projekty kształtujce postawy otwartoci wobec rónic rasowych, etnicznych i religijnych oraz organizacje przeciwdziałajce nietolerancji i ksenofobii (program finansowany przez Fundacj Forda). Program Edukacji Prawnej wspiera inicjatywy edukacyjne i działania zapewniajce dostp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwoci. Program Przeciw Korupcji podejmuje działania na rzecz przejrzystoci w yciu publicznym i uwraliwiania opinii publicznej na róne formy i aspekty korupcji. Programy midzynarodowe Program Współpracy Midzynarodowej podejmuje działania na rzecz integracji europejskiej, wymiany dowiadcze z krajami Europy rodkowo-wschodniej oraz umacniania roli polskich organizacji na forum midzynarodowym. Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej wspiera organizacje pozarzdowe na Białorusi i Ukrainie (program finansowany przez Fundacj Forda). Partnerstwo Miast i Obywateli Program Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera projekty współpracy podejmowane przez organizacje z polskich i niemieckich miast partnerskich (program finansowany przez Fundacj im. Roberta Boscha). Partnerstwo Inicjatyw Społecznych wspiera trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec, Polski, Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego (program współfinansowany przez Fundacj im. Roberta Boscha). Program Wschód-Wschód wspiera midzynarodowe projekty realizowane w krajach Europy rodkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej (program finansowany przez Open Society Institute). Regionalny Program Przeciwdziałania Uzalenieniom prowadzi w krajach Europy rodkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii (program finansowany przez Open Society Institute). Programy przekazane innym organizacjom wraz z funduszami na ich realizacj: Fundusz dla Kobiet Program wspierania polskich organizacji, inicjatyw i grup kobiecych, współfinansowany przez Fundacj Forda, prowadzony przez Fundacj Orodek Informacji rodowisk Kobiecych OKa (fundusze przyznane na lata ). Fundusz ProBonus Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r.

Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec, dc do zamknicia bolesnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU TELEFON ZAUFANIA Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego (za okres 2 wrzenia 1999 29 luty 2000)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU TELEFON ZAUFANIA Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego (za okres 2 wrzenia 1999 29 luty 2000) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU TELEFON ZAUFANIA Finansowanego z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego (za okres 2 wrzenia 1999 29 luty 2000) Anna Jurkiewicz koordynator projektu Dotyczy wniosku nr

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo