Poradnik Pozyskiwacza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik Pozyskiwacza"

Transkrypt

1 PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

2 Spis treci: CZ I JAK SI DO TEGO ZABRA? Jak podej do problemu braku rodków? Strategia pozyskiwania rodków Czego potrzebujemy? Jak to zdoby? Formy zdobywania rodków Czego potrzebujemy? Skd wzi rodki? Gdzie znale informacje? Na co zwróci uwag? CZ II JAK ZNALE RÓDŁA? Jak dziel si ródła finansowania? ródła krajowe Regionalne Lokalne ródła publiczne ródła strukturalne ródła zagraniczne Przykładowe fundacje, fundusze i ich programy czyli skd i na co pozyska? Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Młodzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Polsko-Niemiecka Wymiana Młodziey Fundacja dla Polski Podsumowanie CZ III JAK PISA, EBY DOSTA? Grant Oferta Oferta Oferta partnerska List intencyjny Pismo o sponsoring...59 Umowa darowizny Potwierdzenie przyjcia darowizny Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

3 CZ I *** JAK SI DO TEGO ZABRA? *** 1. Jak podej do problemu braku rodków / jak si przygotowa do rozwizania swoich problemów finansowych? 1.1. Strategia pozyskiwania rodków od innych organizacji 2. Budet 1. Potrzeby 3. Korzyci dla 8. Czego unika? JAK BUDOWA STARTEGI? 4. Oferta współpracy 7. Harmonogram 5. ródła finansowania 6. Metody Rys. 1- Jak budowa strategi? Aby dobrze przygotowa si do tematu, naley zastanowi si nad zagadnieniami: analiza potrzeb czyli na co chcemy pozyska rodki, np. na podró, na wyprawk dla druyny, na umundurowanie dla mniej zamonych druhów i druhen, itp. stworzenie budetu czyli okrelenie przewidywanych kosztów realizacji danego projektu 1. Tworzc budet dla konkretnego projektu, z myl o konkretnym sponsorze, naley pamita o kilku przesłankach: - jakie kwoty s przyznawane przez danego sponsora, - jakie grupy kosztów sponsor finansuje, a jakich nie, - jaki format budetu jest wymagany, - czy istniej dodatkowe ograniczenia/wymagania stawiane przez sponsora, - uwzgldni czas trwania samego procesu aplikowania do potencjalnego sponsora, - nie naciga budetu powinien odzwierciedla rzeczywisto, - pamita o alokacji czyli zawarciu kosztów porednich. 1 Kada z realizowanych potrzeb bdzie okrelana mianem projektu. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

4 lista korzyci darczycy Trzeba pamita, e nic nie dostaj si za darmo, bez adnego wysiłku. Dlatego te musimy si zastanowi, co my w zamian moemy zaoferowa potencjalnemu sponsorowi, w zalenoci od tego, czy bdzie to przedsibiorca czy osoba fizyczna lub te organizacja, instytucja. Jeli chcemy podj współprac z przedsibiorc, mona jej zaoferowa pomoc np. w kolportau ulotek czy siatek reklamówek, rozklejaniu plakatów, natomiast osobie fizycznej w sprztaniu, przekopaniu ogródka, przemeblowaniu itp. Inaczej sprawa si ma w przypadku funduszy, instytucji samorzdowych i rzdowych, fundacji i innych organizacji pozarzdowych. Do nich zgłaszamy si z konkretnym projektem tematycznym. przygotowanie oferty współpracy czyli: co chcemy uzyska i w jaki sposób si za to, co otrzymamy, odwdziczy (korzyci dla sponsora). Pamitajmy, e korzyci musz by obopólne i proporcjonalne. przygotowanie listy ródeł przykładowo: jeli planujemy akcj proekologiczn, mona złoy wniosek do Funduszu Ochrony rodowiska: miejski, powiatowy, wojewódzki, ewentualnie narodowy. Na projekty zagraniczne mona próbowa pozyska rodki z fundacji Młodzie, Euroregionu czy Współpracy Polsko-Niemieckiej. Na projekty o tematyce integracyjnej mona zwróci si do Komitetu Integracji Europejskiej. Ambasady oferuj programy grantowe na konkretne projekty, np.: na szerzenie wiadomoci obywatelskiej, tolerancji, na zajcia o tematyce feministycznej. przygotowanie listy metod czyli w jaki sposób chcemy działa. Moemy chodzi po firmach i instytucjach, moemy dzwoni, wysyła faxy bd listy, kontaktowa si mailowo, jednak wszystkie działania naley zaplanowa. plan i harmonogram działa dla ułatwienia wdroenia naszego pomysłu, nakrelmy dokładny plan, wraz z podziałem zada i kompetencji, i wpiszmy go w kalendarz. Przykładowy najprostszy harmonogram moe wyglda nastpujco: L.p ZADANIE: ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONANIE: TERMIN WYKONANIA: Tabela 1- Wzór harmonogramu Jeli dojdziemy do wniosku, e potrzebujemy bardziej czytelny harmonogram, mona na duym arkuszu papieru zrobi tabel, rozrysowa na niej kalendarz i oznaczy wg dni miesica długo trwania kadego zadania wraz z okreleniem osoby odpowiedzialnej za jego wykonanie (Diagram Ganta). Jest to bardziej czasochłonne, ale take bardziej przejrzyste i czytelne. czsto popełnianym błdem jest poszukiwanie moliwoci otrzymania grantu lub dotacji, a nastpnie tworzenie programu, który odpowiada profilowi tematu. Taki tryb postpowania wida podczas procesu aplikowania, a nastpnie prowadzenia i rozliczania projektu. Nie budzi to zaufania potencjalnego ofiarodawcy, a tym samym przekrela szanse lub znacznie utrudnia moliwo otrzymania dotacji nastpnym razem. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

5 1.2. Czego potrzebujemy? Czyli okrelamy własne potrzeby, które mona podzieli wg kryteriów: Specjalici Baza Sprzt Kryteria podziału potrzeb: Materiały Usługi Gotówka? Transport Rys. 2 Podział potrzeb Omówmy po kolei wszystkie kryteria: specjalici np.: chcemy przeprowadzi szkolenie dla naszych harcerzy lub w szkole, na temat udzielania pierwszej pomocy, a nie mamy w naszym hufcu instruktora, który mógłby je poprowadzi. Moemy zwróci si do innego hufca, lub poprosi o pomoc rodzica, który jest lekarzem. baza lokalowa bd baza obozowa problemem moe by brak harcówki dla druyny; nie mamy pomieszcze hufcowych, a wszelkie spotkania odbywaj si np. u komendanta, zakłócajc spokój jego domowników; posiadamy sporo sprztu obozowego, ale brakuje nam magazynu lub inna wersja: nie mamy bazy obozowej, sprzt gdy nie jedzie na obóz, nie jest rozkładany i niszczeje w magazynie. transport - jedziemy na biwak zimowy, chcemy przewie materace, a nie mamy czym, poniewa hufiec nie posiada samochodu; podobnie rzecz si ma w przypadku wyjazdu na obóz z własnym sprztem. specjalistyczny sprzt np. jedna z druyn chce si przeszkoli w zakresie skoków spadochronowych, a przecie nie kady trzyma takie rzeczy w szafie, wic powstaje problem, skd to wzi. materiały np. materiały biurowe dla hufca; materiały programowe na obóz; rodki rzeczowe potrzebne do remontu: pdzle, farby, piły, gwodzie; materiały opatrunkowe do apteczki; nagrody dla dzieci na Dzie Dziecka, itp. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

6 usługi np. remont hufca, harcówki; naprawa kserokopiarki, drukarki; pogadanka dla harcerzy na temat tolerancji, wartoci moralnych z pani psycholog, itp. pienidze np.: na mundury dla dzieci z ubogich rodowisk; na obiady itp. Pienidze znalazły si na ostatniej pozycji, poniewa bardzo czsto łatwiej jest uzyska od innych pomoc w postaci rzeczowej ni finansowej Jak to zdoby? dosta od kogo? Co w zamian? poyczy od kogo? Na jakich zasadach? kupi za co? Od kogo? A moe mona by to dosta? Take w tym przypadku naley pamita o tym, e pomoc niefinansowa jest czsto łatwiejsza do uzyskania Formy zdobywania rodków Akcje zarobkowe??? Darowizny?????? Sponsoring??? Granty, dotacje Rys. 3- Formy zdobywania rodków akcje zarobkowe 2 Moemy podzieli na kilka kategorii w zalenoci od tego, przez kogo i na jaka skal s one organizowane: - przez hufiec / zwizek druyn / szczep - akcje organizowane na wiksz skal, przy duym zapotrzebowaniu osobowym. Przykładowo: w okresach przedwitecznych w supermarketach harcerze pomagaj przy pakowaniu zakupów, rozdaj torby ekologiczne itp. - przez druyn akcje na mniejsz skal, gdy np.: druyna chce zarobi na składki, bd mundury dla mniej zamonych kolegów, lub na sprzt turystyczny. Przykładowo: akcja znicz przed dniem Wszystkich witych. sponsoring 2 Pamitajmy, e w harcerstwie kady przejaw aktywnoci jest działaniem wychowawczym, dlatego akcje zarobkowe nierozerwalnie łcz si i wypływaj z planu pracy danej jednostki. Za samo pojcie tutaj uyte ma charakter jedynie tradycyjny i nie wie si z leksykalnym rozumieniem słowa. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

7 Najpierw robimy rozeznanie, kto moe by sponsorem dla danego przedsiwzicia (bank, znajomy rodziców jednego z naszych harcerzy, który prowadzi własn działalno, sie sklepów spoywczych, masarnia, cukiernia, sklep papierniczy itp.). Nastpnie musimy si dowiedzie, co moemy uzyska: pomoc rzeczow czy moe gotówkow. Jeli pienidze, to potrzebujemy informacji, jakie kwoty s moliwe do przekazania przez danego sponsora oraz jakie grupy kosztów sponsor jest skłonny finansowa, a jakich nie. darowizny Zdarza si, e kto co chce przekaza na rzecz harcerzy, danego hufca lub konkretnej druyny. W takim przypadku sporzdzi naley odpowiedni dokument darowizny oraz przekazania. Obowizek sporzdzenia odpowiedniego papieru wynika z przepisów powszechnie obowizujcego prawa, dlatego te nie moemy przyj materialnych rodków trwałych na stan hufca / druyny bez odpowiedniego dokumentu. oferty, granty, dotacje O takie formy wspomagania działalnoci zwracamy si do miasta, powiatu, fundacji, funduszy, ambasad, innych organizacji. Najwaniejsze jest, aby wiedzie, do kogo z jakim projektem mona si zwróci. W czci II znajdziecie opis takich włanie instytucji Czego potrzebujemy? Poparcie Sojusznicy Potrzebne dla uzyskania przyszłych korzyci: Rekomendacje Promotorzy Wolontariusze Informacja Rys. 4 Czego potrzebujemy Poparcie Aby mie swoich popleczników, którzy nas popr w strategicznych momentach, trzeba dobrze y z osobami, z którymi współpracujemy na co dzie. Moe to by dyrektor szkoły, który udostpnił harcówk, radny miasta, bdcy rodzicem naszej harcerki, lekarka/ pielgniarka, która jedziła z nami na obozy. S to powani, znani w swoim rodowisku ludzie, na których w razie potrzeby, jeli wyra na to zgod, słowie i opinii bdzie polegał potencjalny sponsor. Sojusznicy Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

8 To ludzie, którzy widz nasz prac pedagogiczn, doceniaj j, maj o niej pozytywn opini, ale nie koniecznie chc harcerstwo promowa swoim nazwiskiem. Chocia jeli potrzeba, to pomog czy to w remoncie, czy moe w załatwieniu sprawy w urzdzie. Rekomendacje Tutaj równie pomocna bdzie zaprzyjaniona pani dyrektor szkoły. Moe by to równie, w zalenoci od potrzeby, zadowolony szef firmy, dla której np. organizowalimy festyn z okazji dnia dziecka. Znane twarze - promotorzy Na imprezy organizowane na terenie miasta warto zaprosi prezydenta miasta, moe lubianego radnego, dziennikarza albo moe ksidza z pobliskiej parafii. Kiedy ludzie zauwa, e kto taki przebywa z harcerzami, to moe bardziej si zainteresuj tym rodowiskiem. A im wicej ludzi zainteresowanych, tym wicej moliwoci na rozwijanie działalnoci. Wolontariusze Czyli ludkowie, którzy chc si spełnia i działa, a atmosfera panujca w harcerstwie podoba im si, ale niekoniecznie widz siebie w mundurze. Mog nam np. pomóc, gdy idziemy czyta ksiki dzieciom w szpitalu, lub pomóc w odrabianiu lekcji dzieciom w domu dziecka. Jeli maj zmysł organizacyjny, moe zechc pomóc nam w zorganizowaniu szkolenia, biwaku czy wypoczynku letniego. Rzetelna, czytelna informacja Promujmy si zawsze i wszdzie, byle pozytywnie. Jeli organizujemy festyn, a mamy znajomego dziennikarza radiowego, to moe co powie na antenie na ten temat. Jeli kogo, kto pisze do gazety, a nó stwierdzi, e napisze o nas i naszych pomysłach. Pamitajmy jednak, e kada informacja musi by jasna i czytelna, łatwa w odbiorze dla osób nie zwizanych z harcerstwem (uywajmy jzyka powszechnie zrozumiałego). Trzeba pamita, e aby zdoby zaufanie darczyców, a w efekcie pienidze lub pomoc materialn, trzeba budowa społeczne zaufanie do organizacji. Pomocne bd wszystkie powołane wyej wymienione rodki. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

9 1.6. Skd wzi rodki? Spadki / darowizny Samorzd Admin. Publiczna Składki członkowskie Fundusze pomocowe Przyjaciele Osoby fizyczne Działalno gospodarcza Firmy Akcje zarobkowe Rodzice Rys. 5 ródła pozyskiwania rodków Samorzd Czyli gmina, powiat, województwo. O rodki na konkretne cele moemy zwróci si do gminy, która posiada specjaln pul funduszy przeznaczonych na wsparcie dla organizacji. Niestety, rodki te s ograniczone, a organizacji chtnych z nich skorzysta wiele. Nie s one równie przyznawane na działalno ródroczn w wikszoci s na konkretne cele. Administracja publiczna Oznacza tutaj rzdow administracj pastwa, czyli ministerstwa. Podobnie jak w przypadku samorzdów, mona zyska co nie co na konkretne projekty. Fundusze pomocowe Np.: Fundusz Ochrony rodowiska, fundusze (zwane Akcjami ) wchodzce w skład Programu Młodzie itp. Osoby fizyczne By moe mamy ludzi, przyjaciół harcerstwa, którzy pomagaj nam niekoniecznie finansowo, ale merytorycznie, czy tylko mentalnie. Czasem dobry pomysł wart jest wicej ni dua gotówka. Firmy Czyli przedsibiorstwa, które zechc z nami współpracowa. Jeli ju takie pozyskamy, naley pamita o pozostaniu z nimi w dobrych relacjach, strzec je i dba o nie. Rodzice To najlepsza instytucja wspomagajca nasze działania, szczególnie ci, z którymi yjemy w dobrych układach. Maj oni wicej od nas wiosen, a przez to wicej wiedz, maj szerokie znajomoci i ciekawe rozwizania. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

10 Akcje zarobkowe Np. Akcja znicz, rozdawanie ulotek na zlecenie np. banku, rozdawanie toreb ekologicznych, sprzeda kartek okolicznociowych itp. Działalno gospodarcza Równie hufiec moe prowadzi działalno polegajc np. na organizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodziey. Moe si to odbywa na zasadzie zlece od firm, czyli: festyny np. na dzie dziecka, majówka, turnus obozu letniego dla dzieci pracowników teje firmy. Składki członkowskie To tak naprawd niewielki ułamek naszych finansów na poziomie zastpu, druyny czy hufca. Istniej lepsze ródła, ni ciganie pienidzy od harcerzy. Przyjaciele Podobnie jak osoby prywatne i rodzicie, czyli s to ludkowie, którzy mog nam pomóc swoj osob lub kontaktami. Spadki i darowizny Na to za bardzo nie liczmy, bo zdarza si bardzo rzadko. A jeli ju dostaniemy, to pamitajmy, e naley od spadku /darowizny (po przekroczeniu pewnej wielkoci) odprowadzi podatek, co równie wie si z pewnymi kosztami Gdzie znale informacje Media Internet Sprawozdania fundacji Znajomi Inne organizacje Informacje urzdowe 1.8. Na co zwróci uwag? Czyli co musimy wiedzie, gdy zabieramy si za pisanie wniosku, grantu czy innego pisma z prob o współprace. Piszmy zwile, o co nam chodzi, aby czytajcy w ogóle chciał wzi nasz wniosek do rki jak wiemy, obecnie czas jest na wag złota. Pamitajmy e przekaz ma by sporzdzony jasno i zrozumiale, aby kady, nawet kompletny laik zrozumiał, co autor miał na myli. Jak zwikszy czytelno: uywa krótszych zda Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

11 stosowa rón długo zda w celu zrónicowania tekstu unika uywania górnolotnych słów nie traktowa z góry ani sponsora ani odbiorców projektu pisa jasno i logicznie pamita o stronie graficznej (układ tekstu na stronie, itp.) pisa pamitajc o czytelniku po skoczeniu wniosku daj go do przeczytania komu kto nie zna projektu, niech sprawdzi czy wszystko jest jasno i zrozumiale napisane. Czego naley unika piszc wniosek: jzyka "harcerskiego" (młodzieowy lider =druynowy, struktura powiatowa =hufiec) nadmiaru erudycji i fachowoci pustosłowia rozwlekłoci i gadulstwa, "lania wody" długich zda, długich paragrafów, długich bloków zwartego tekstu Pamitajmy o tym, aby nazwa nasze potrzeby jzykiem odpowiednim dla donatora. Jak wynika z analizy powstałej podczas warsztatów organizowanych przez CSI oraz ZKK Hufca ZHP w Sopocie, nasze oczekiwania s w wikszoci zbiene z oczekiwaniami donatorów (publicznych) naley tylko je odpowiednio nazwa. Np. zajmujemy si przygotowywaniem "liderów młodzieowych" a nie "druynowych harcerskich". Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

12 CZ II *** JAK ZNALE RÓDŁA? *** Ta cz to charakterystyka ródeł, do których mona si zwróci z projektem, na który uzyska dofinansowanie. 1. Jak dziel si ródła finansowe? Strukturalne Krajowe Regionalne Lokalne Publiczne Midzynaro dowe Rys. 6 Podział funduszy Aby lepiej zrozumie, skd bior si finanse/pienidze w funduszach, fundacjach, UM, gminach i powiatach, a take w ministerstwach, oraz skd mona je pozyska, przyjrzyjmy si ogólnemu podziałowi funduszy: 1.1 RÓDŁA KRAJOWE czyli głównie fundacje, które take pozyskuj rodki na swoj działalno, głównie od sponsorów (czsto jednej firmy), ze zbiórek, datków oraz pomnaania wypracowanego zysku. S to m.in.: Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa Amerykasko-Polsko-Izraelska Fundacja do Spraw Promocji Kultury Polsko-ydowskiej - Fundacja Shalom, Warszawa Elblskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarzdowych, Elblg Federacja Zielonych GAJA - Szczecin, Szczecin Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny", Sokółka Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Warszawa Fundacja Dla Polski, Warszawa Fundacja Ekofundusz, Warszawa Fundacja Elblg - Fundusz Lokalny Regionu Elblskiego, Elblg Fundacja Francja - Polska, Warszawa Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraj Fundacja im. Braci niadeckich, Kraków Fundacja Im. Friedricha Eberta, Warszawa Fundacja Im. Friedricha Naumanna, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja Kultury Polskiej, Warszawa Fundacja Ludgardy i Jerzego Buzków - Fundacja Na Rzecz Rodziny, Gliwice Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa Fundacja Orodek Informacji rodowisk Kobiecych "OKA", Warszawa Fundacja Partnerstwo dla rodowiska, Kraków Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa, Warszawa Fundacja Wspólna Droga (United Way Polska), Warszawa Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej, Warszawa Orodek Wspierania Organizacji Pozarzdowych, Białystok Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci, Warszawa Polsko-Amerykaski Fundusz Poyczkowy Inicjatyw Obywatelskich PAF PIO, Warszawa Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

13 Linki do wybranych fundacji i organizacji filantropijnych w Polsce: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Caritas Polska Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Fundacja Braci niadeckich Fundacja dla Polski Fundacja Dobroczynnoci Atlas Fundacja Edukacyjna Przedsibiorczoci Fundacja Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiclecia Fundacja Francja-Polska Fundacja Friedricha Eberta Fundacja im. Dr Mariana Kantona Fundacja im. Konrada Adenauera Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Instytut Spraw Publicznych Fundacja Jolanty Kwaniewskiej "Porozumienie bez Barier" Fundacja J&S Pro Bono Poloniae Fundacja Kultury Fundacja Ludgardy i Jerzego Buzków na Rzecz Rodziny Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Fundacja Partnerstwo dla rodowiska Fundacja POLSAT Fundacja Polska Akcja Humanitarna Fundacja Pro Publico Bono Fundacja Radia Zet im. Andrzeja Wojciechowskiego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Fundacja TVN Fundacja Warta Fundacja Wspomagania Wsi Fundacja Wspólna Droga Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Helsiska Fundacja Praw Człowieka Lokalne Organizacje Filantopijne Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Polska Fundacja Dzieci i Młodziey Polska Fundacja Upowszechniania Nauki Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci Polsko-Amerykaski Fundusz Poyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey Regionalne Centrum Ekologiczne na Europ rodkow i Wschodni Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Wielka Orkiestra witecznej Pomocy Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

14 Polecamy take stron Panorama Fundacji, powicon rónym aspektom funkcjonowania fundacji grantodawczych w Polsce: RÓDŁA REGIONALNE, LOKALNE Wród funduszy Krajowych wyróniamy fundusze lokalne, np.: Program DZIAŁAJ LOKALNIE Jeli działasz w miejscowoci liczcej do ok. 20 tysicy mieszkaców, reprezentujesz ju istniejc koalicj lub chcesz wspólnie z partnerami rozpocz działania na rzecz aktywizowania mieszkaców, to we udział w Programie "Działaj Lokalnie V" Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci. Szczegółowe informacje dostpne s na stronie lub pod numerem telefonu wew. 13 lub 28. Termin nadsyłania zgłosze upływa 14 sierpnia Lista członków Sieci Lokalnych Organizacji Filantropijnych działajcych w ramach Działaj Lokalnie : 1. Fundacja Elblg - Fundusz Lokalny Regionu Elblskiego ul. Zwiazku Jaszczurczego 17, Elblg tel./fax , Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii ul. Sienkiewicza 25, Kielce tel * , fax * , 3. Stowarzyszenie Dobroczynne "Lokalny Fundusz Roku 2000" ul. Warszawska 119, Tomaszów Mazowiecki tel * , fax * , 4. Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM ul. Mickiewicza 4, Zelów tel.: 044/ , , , fax: 044/ , , 5. Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ul. Kociuszki 65, Biłgoraj tel.: 084/ , fax: 084/ , Fundusz Lokalny Masywu nienika Wójtowice 19, Stara Bystrzyca tel.: 074/ , fax: 074/ , Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

15 7. Nidzicki Fundusz Lokalny ul. Rzemielnicza 3, Nidzica tel.: 089/ , fax: 089/ , Stowarzyszenie na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego ul. Jabłoskiego 12, Rzeszów tel.: 017/ , , fax: 017/ Fundusz Lokalny Powiatu Leajskiego ul. Targowa 9, Leajsk tel.: 017/ , fax: 017/ Sokólski Fundusz Lokalny pl. Kociuszki 9, Sokółka tel.: 085/ , fax: 085/ , Raciborski Fundusz Lokalny ul. Rzenicza 8, Racibórz tel.: 032/ , , fax: 032/ Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarn" ul. Orła Białego 7, Lidzbark Warmiski tel.: 089/ , , fax: 089/ , Program "PRACOWNIA UMIEJTNOCI" Sytuacja młodych Polaków pokazuje, e wiedza przekazywana w tradycyjnym systemie edukacji nie jest dostosowana do potrzeb rynku pracy, na którym coraz czciej licz si kompetencje społeczne takie jak: umiejtno pracy w grupie, planowanie czy komunikacja. Konsekwencj tego jest wysokie bezrobocie wród osób do 24 roku ycia. Młodzie z małych miejscowoci ma take utrudniony dostp do instytucji kulturalnych i edukacyjnych, a tym samym mniejsze, od swoich rówieników mieszkajcych w duych miastach, szanse na rozwój zainteresowa i aktywne uczestnictwo w yciu społecznym. Z drugiej strony jest wielu młodych ludzi, którzy próbuj zmienia wiat wokół siebie. Chc tworzy wietlice, radiowzły, tory i cieki rowerowe, prowadzi warsztaty, uczy si dziennikarstwa, teatru, wspinaczki, taca, budowy stron internetowych, organizowa koncerty, zawody sportowe, pomaga niepełnosprawnym, starszym, dzieciom, dba o ekologi i swoje podwórka, osiedla, wsie. To dla nich w roku 2003 stworzylimy Pracowni Umiejtnoci. W programie Pracownia Umiejtnoci prowadzone s lokalne konkursy dla grup młodzieowych w wieku lata, w których nagrodami s rodki finansowe na realizacj projektów wymylonych przez młodzie. Dofinansowywane s inicjatywy młodzieowe skierowane na rozwój zainteresowa, pasji i budow aktywnych postaw. W kadej społecznoci prowadzone s Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

16 warsztaty dla grup młodzieowych uczce współpracy, planowania, komunikacji i kreowania nowych pomysłów na działania. W trakcie trzech dotychczasowych edycji programu grupy młodzieowe zrealizowały ponad 650 przedsiwzi. Pracownia Umiejtnoci prowadzona jest we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarzdowymi, które pełni rol lokalnych koordynatorów programu. Organizacje te prowadz program w swoich społecznociach - m.in. organizuj konkursy grantowe dla grup młodzieowych, współpracuj z Akademi przy organizacji warsztatów dla młodziey, pomagaj młodziey w realizacji ich inicjatyw, monitoruj przebieg programu, pozyskuj dodatkowe rodki na dofinansowanie inicjatyw młodzieowych. Wicej informacji o programie znajduje si na stronie Dodatkowych informacji udziela: Adrianna Lepka, tel , 1.2. RÓDŁA PUBLICZNE - czyli ministerstwa, wojewodowie tzn.: to, co finansuje pastwo z budetu na dany rok oraz pozyskanych przez siebie rodków. Poniej znajdziecie przykładowe projekty. Przykład 1 Programy MEN: Zlecanie zada publicznych w roku 2006» Zadanie publiczne - wspomaganie działa zwizanych z przygotowaniem młodziey do rynku pracy w ramach działa promujcych rozwój społeczestwa informacyjnego» Zadanie publiczne - wypoczynek dla dzieci i młodziey z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej "Wakacje z szans"» Zadanie publiczne - przygotowanie dzieci i młodziey do budowania społeczestwa obywatelskiego poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich» Zadanie publiczne - organizowanie i animowanie czasu wolnego dzieci i młodziey szkolnej wspomagajce proces edukacji» Zadanie publiczne - wspomaganie nauczycieli w budowaniu własnego wizerunku i wzmacnianiu autorytetu zawodowego» Komunikat dotyczcy zada publicznych» Zadanie publiczne - pobyt edukacyjny dzieci Polaków zamieszkałych za granic» Zadanie publiczne - letni wypoczynek dla dzieci i młodziey szkolnej» Zadanie publiczne - organizowanie i animowanie czasu wolnego studentów Kryteria przyznawania dotacji MEN: Dotacja moe by przyznana, jeeli wnioskodawca spełni niej podane kryteria: a/ wniosek o zlecenie zadania, zostanie złoony na obowizujcych formularzach, b/ wnioskodawca udokumentuje, e: - posiada warunki do realizacji konkretnego zadania, - zadanie jest poprzedzone rozeznaniem potrzeb, uwzgldnia zasoby, moliwoci rzeczowe oraz kadrowe, - wykae oszczdno w realizacji zadania oraz efektywno, c/ zapis w statucie dajcy podstaw do wniosku. Blisze informacje na temat trybu zlecania zada, procedur i obowizujcych formularzy wniosków, warunków otrzymania dotacji mona uzyska na stronie internetowej MEN, podstrona "ogłoszenia". Organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Adres: Al. Szucha 25, Warszawa Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

17 tel: 022/ , , Przykład 2 Warto te zainteresowa si tym, co dzieje si i jest organizowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego (www.woj-pomorskie.pl). Czsto ogłaszane s konkursy ofert dla organizacji pozarzdowych z terenu województwa pomorskiego, zajmujcych si szeroko rozumian pomoc społeczn. Informacji udziela: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzdowych Gdask, Al.Zwycistwa 51; tel./ fax: 058/ , , adres RÓDŁA STRUKTURALNE dostpne dla organizacji pozarzdowych s dwa ródła funduszy UE: -europejski fundusz społeczny (esf) -europejski fundusz rozwoju regionalnego (efrr) Fundusze strukturalne s głównym ródłem finansowania polityki strukturalnej UE. W zalenoci od metod klasyfikacji moemy wyróni: 1. Cztery fundusze strukturalne nadzorowane przez odpowiednie Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej. 2. Trzy cele, na które kierowane s rodki z funduszy (p. cele funduszy strukturalnych) 3. Cele funduszy strukturalnych dzielone s na horyzontalne (mona si ubiega o rodki bez wzgldu na lokalizacj wnioskodawcy) oraz regionalne (aby otrzymywa pomoc, region musi spełnia okrelone kryteria; pomoc kierowana jest według nomenklatury NUTS w wypadku Polski odpowiadajce województwom oraz grupom powiatów). 4. Dwie róne grupy instrumentów: Programy krajowe (94 % rodków funduszy strukturalnych) przygotowane przez kraje członkowskie UE, uzgadniane z Komisj Europejsk; realizowane samodzielnie przez administracj kraju członkowskiego Inicjatywy wspólnotowe (6 % rodków) przygotowywane wspólnie przez kraje członkowskie i Komisj Europejsk dotycz najwaniejszych problemów dla całej UE; realizowane s bezporednio przez KE RÓDŁA ZAGRANICZNE tutaj rozumiane jako midzynarodowe. W ich skład wchodz zarówno fundacje, jak i fundusze, a take programy pomocowe z rónych krajów wiata. Linki dla poszukujcych funduszy z zagranicy: Grantmakeres Without Borders - serwis opisujcy działania fundatorów "bez granic" - bardzo poyteczny - moliwo umieszczania ogłosze. Nonprofit Information and Training Center Foundation- serwis wgierskiej organizacji infrastrukturalnej, zawiera list linków do stron organizacji grantodawczych. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

18 Northern California Community Foundation, Inc. Foundations On-Line - alfabetyczna baza linków do stron fundacji amerykaskich. Europejskie Centrum Fundacji - Funders on Line prowadzona przez Europejskie Centrum Fundacji baza danych zawierajca opisy ok. 500 fundacji aktywnych na całym wiecie. Opisy fundacji deklarujcych gotowo do wspierania działa. Fundusze europejskie serwis Komisji Europejskiej Common Service for External Relations (SCR) biece ogłoszenia o wszelkich przetargach i konkursach finansowanych ze rodków UE. Centrum Informacji Europejskiej - serwis informacyjny o funduszach i pomocy zagranicznej Przykładowo w woj. pomorskim: - Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzdowych Gdask, ul. Aleja Zwycistwa 51 tel/fax Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarzdowych Słupsk, ul. Paderewskiego 5 tel/fax Partnerzy PAW (Powiatowy Animator Współpracy) Przeprowadzona w Polsce reforma ustrojowa pastwa przekazała znaczn cz uprawnie i kompetencji rzdu centralnego na rzecz samorzdów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zasadniczo powiaty odpowiedzialne s za organizowanie warunków realizacji potrzeb swym mieszkacom. Jednym z zada powiatów jest szeroka współpraca z organizacjami pozarzdowym (zadanie 22). W tej skali tworzenie infrastruktury dla rozwoju aktywnoci obywatelskiej wydaje si najbardziej racjonalne. Projekt PAW, korzystajc z najlepszych dotychczasowych dowiadcze i wzorów pracy na rzecz wzmacniania działa obywatelskich, jest pomocny w stworzeniu odpowiednich warunków autentycznego partnerstwa i wspólnej realizacji zada, jakie prawo przewiduje dla tej struktury. Wzmocnienie lokalnego potencjału poprzez zbudowanie sprawnego systemu wsparcia dla inicjatyw obywatelskich, daje szans na podniesienie aktywnoci społecznej i wyszej sprawnoci działania, a co za tym idzie, wikszy wpływ niezalenych podmiotów na kształt i sposób realizacji zada jakie słu mieszkacom. Projekt PAW w formie pilotaowej został uruchomiony na obszarze woj. pomorskiego w roku W znacznej mierze został on sfinansowany ze rodków Pomorskiego Urzdu Marszałkowskiego. Ewolucja projektu zaowocowała podpisaniem porozumie z powiatami w sprawie uruchomienia PIP PAW w roku Obecnie sie tworzy 18 Punktów Informacyjnych. Sie Powiatowych Punktów Informacyjno-Poradniczych (z pominiciem starostw): - Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzdowych w Gdasku adres: Al. Zwycistwa 51, Gdask tel./ fax: 058/ , osoba do kontaktu: Ewa Zabłocka Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

19 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Spólno Kr. Wawrzyniec Spólno Krajeskie adres: ul. Hallera 8, osoba do kontaktu: Mariola Cyganek tel./ fax: 052/ , , Stowarzyszenie DOM FIDES adres: Malbork ul. Rolnicza 1 osoba do kontaktu: Wojciech Wasik, tel. 055/ Stow. Centrum Aktywnoci Lokalnej -Kwidzyn adres: Kwidzyn, ul. 11 Listopada 27 tel.: 055/ osoba do kontaktu: Dominik Sudoł Adam Kleszewski, - Pomorskie Centrum Samorzdu Terytorialnego filia MISTiA adres: Sopot, Al. Niepodległoci 797a tel , fax: osoba do kontaktu: Agata Chrul, - Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarzdowych adres: Słupsk, ul. I.J. Paderewskiego 5 tel./ fax: 059/ , osoba do kontaktu: Urszula Papo, 2. Przykładowe fundacje, fundusze i ich programy czyli SKD I NA CO MONA POZYSKA? Finanse, granty, sponsorzy to jest problem znany kademu instruktorowi. Czsto mamy pomysł na projekt, ewentualnych uczestników, a jednak brak dodatkowych funduszy sprawia, e nie moemy planu wprowadzi w ycie. Jednym ze sposobów rozwizania tego problemu jest ubieganie si o dodatkowe rodki. Jednak czsto nie wiemy, skd wzi takie finanse, do kogo pisa wnioski. Poniej znajdziecie mini-poradnik na temat: kto i na co moe nam da pienidze FUNDACJA im. STEFANA BATOREGO Celem Programu Organizacji Pozarzdowych jest inicjowanie i wspieranie przedsiwzi zmierzajcych do poprawy funkcjonowania organizacji pozarzdowych w Polsce i promowania dobrych wzorów działa obywatelskich. Celem programu jest, by organizacje, działajc na rzecz dobra publicznego, współpracowały ze sob i rozwijały współprac z innymi partnerami społecznymi (samorzdem, przedsibiorcami, wolontariuszami), by były dobrze zarzdzane i umiały odpowiedzialnie gospodarowa powierzonymi funduszami. W ramach Programu przyznawano dotacje zarówno małym organizacjom, które dopiero rozpoczły swoj działalno, jak i organizacjom o znaczcym dorobku, działajcym w rónych sferach ycia społecznego (kultura, edukacja, współpraca midzynarodowa, pomoc społeczna). Dotacje miały pomóc tym pierwszym Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

20 w nabywaniu podstawowej wiedzy i dowiadcze, tym drugim - w budowaniu długofalowych strategii rozwoju. Swoj pomoc finansow fundacja kierowała równie do organizacji, które wspólnie z innymi podejmuj działania słuce ich podopiecznym lub całym społecznociom lokalnym. Wspierane były te te organizacje, które pomagaj innym, które szkol, informuj, przekazuj własne dowiadczenia. W Fundacji Batorego o dotacje mona ubiega si w ramach kilkunastu Programów Fundacji, które maj okrelony zakres tematyczny, tryb i warunki składania wniosków oraz kryteria ich rozpatrywania. S to: Programy krajowe Programy Fundacji Batorego Program Społeczestwa Obywatelskiego wspiera przedsiwzicia majce na celu wzmocnienie roli i skutecznoci działa obywatelskich oraz zwikszanie udziału obywateli w yciu publicznym. Program Trzeci Sektor wspiera działania zmierzajce do tworzenia przyjaznych warunków rozwoju sektora pozarzdowego i współpracy z sektorem publicznym i prywatnym (program finansowany przez Trust for Civil Society). Program Równych Szans wspiera organizacje działajce na rzecz wyrównywania dostpu do edukacji młodziey z małych miejscowoci oraz integracji społecznej dzieci i młodziey niepełnosprawnej (program finansowany z darowizn firm i osób indywidualnych). Program dla Tolerancji wspiera projekty kształtujce postawy otwartoci wobec rónic rasowych, etnicznych i religijnych oraz organizacje przeciwdziałajce nietolerancji i ksenofobii (program finansowany przez Fundacj Forda). Program Edukacji Prawnej wspiera inicjatywy edukacyjne i działania zapewniajce dostp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwoci. Program Przeciw Korupcji podejmuje działania na rzecz przejrzystoci w yciu publicznym i uwraliwiania opinii publicznej na róne formy i aspekty korupcji. Programy midzynarodowe Program Współpracy Midzynarodowej podejmuje działania na rzecz integracji europejskiej, wymiany dowiadcze z krajami Europy rodkowo-wschodniej oraz umacniania roli polskich organizacji na forum midzynarodowym. Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej wspiera organizacje pozarzdowe na Białorusi i Ukrainie (program finansowany przez Fundacj Forda). Partnerstwo Miast i Obywateli Program Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera projekty współpracy podejmowane przez organizacje z polskich i niemieckich miast partnerskich (program finansowany przez Fundacj im. Roberta Boscha). Partnerstwo Inicjatyw Społecznych wspiera trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec, Polski, Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego (program współfinansowany przez Fundacj im. Roberta Boscha). Program Wschód-Wschód wspiera midzynarodowe projekty realizowane w krajach Europy rodkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej (program finansowany przez Open Society Institute). Regionalny Program Przeciwdziałania Uzalenieniom prowadzi w krajach Europy rodkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii (program finansowany przez Open Society Institute). Programy przekazane innym organizacjom wraz z funduszami na ich realizacj: Fundusz dla Kobiet Program wspierania polskich organizacji, inicjatyw i grup kobiecych, współfinansowany przez Fundacj Forda, prowadzony przez Fundacj Orodek Informacji rodowisk Kobiecych OKa (fundusze przyznane na lata ). Fundusz ProBonus Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ARTYSTYCZNO- EDUKACYJNEJ ANNY NIEDŹWIEDŹ

STATUT FUNDACJI ARTYSTYCZNO- EDUKACYJNEJ ANNY NIEDŹWIEDŹ STATUT FUNDACJI ARTYSTYCZNO- EDUKACYJNEJ ANNY NIEDŹWIEDŹ 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazw Fundacja Artystyczna Anny Niedwied, zwana dalej Fundacj, ustanowiona przez Ann Elbiet Niedwied

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży budżet: 37 mln

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MAŁE GRANTY. I edycja

REGULAMIN KONKURSU NA MAŁE GRANTY. I edycja REGULAMIN KONKURSU NA MAŁE GRANTY I edycja organizowanego w ramach projektu Global Challenges Local Solutions, współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/232/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 wrzenia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/232/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 wrzenia 2004 r. Uchwała Nr XXV/232/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 wrzenia 2004 r. w sprawie przyjcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Nazwa konkursu 1 Europejskie sektorowe rady umiejętności" w ramach Programu na rzecz innowacji i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014-2020 3 wrzesień

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ. I. Podstawowe informacje o instytucji wnioskującej i projekcie. (e) Całkowity koszt projektu:

WNIOSEK O DOTACJĘ. I. Podstawowe informacje o instytucji wnioskującej i projekcie. (e) Całkowity koszt projektu: WNIOSEK O DOTACJĘ I. Podstawowe informacje o instytucji wnioskującej i projekcie (a) Pełna nazwa Instytucji: (b) Dokładny adres: (b1) Telefon: (b2) Fax: (b3) E-Mail: (c) Kierownik projektu, funkcje sprawowane

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZ DOWYMI

FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZ DOWYMI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA i GMINY CZERNIEJEWO w 2010r. Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA w art. 3 ust. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

&#-!./#$ "$0" 12320" 1,)# 4 % 0& 12320" ZAPYTANIE OFERTOWE

&#-!./#$ $0 12320 1,)# 4 % 0& 12320 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 9 lipca 2014 r. (Niniejsze zapytanie ma form rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Orodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Dane w ramkach wpisane

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

II edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA SZKÓŁ OTWARTYCH NA UNIĘ EUROPEJSKĄ 2005. Ankieta szkoły uczestniczącej

II edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA SZKÓŁ OTWARTYCH NA UNIĘ EUROPEJSKĄ 2005. Ankieta szkoły uczestniczącej II edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA SZKÓŁ OTWARTYCH NA UNIĘ EUROPEJSKĄ 2005 Informacja o sposobie wypełnienia Ankiety Ankieta szkoły uczestniczącej - Prosimy o wypełnienie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTPNE Podstaw prawn niniejszego regulaminu stanowi: 1/ Ustawa z dnia 07.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z pón.zm.), 2/

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady wolontariatu reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29

Ogólne zasady wolontariatu reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 WOLONTARIAT Ogólne zasady wolontariatu reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 873. Wolontariusz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2016

Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2016 Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2016 Informacje dotyczące przygotowania projektu i współpracy z PFDiM Najważniejsze elementy Konkursu 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. wiadczenie nieodpłatnych usług pielgnacyjno - socjalnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.

Zadanie 1. wiadczenie nieodpłatnych usług pielgnacyjno - socjalnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Załcznik Nr 1 I. Rodzaje zada publicznych, terminy i warunki ich realizacji. I. Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdujcym si w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne ZBIÓR ZASAD dotyczących udziału w projekcie Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach 1. Informacje ogólne 1.1 Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach prowadzony jest przez 1.2 Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej Projekt realizowany w woj. pomorskim w powiatach: słupski, bytowski, chojnicki, lęborski, miasto Słupsk i Lębork w okresie od 01.01.2009 r. do 30.09.2010 r. przez

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. w sprawie,,wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO WYDZAŁ NADZORU PEDAGOGCZNEGO RAPORT Realizacja modułu wychowanie do aktywnego udziału w yciu gospodarczym oraz podstaw przedsibiorczoci w szkołach województwa podlaskiego. Podlaskie Kuratorium Owiaty w

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Wspieranie Ekonomii Społecznej na terenie Gminy Rawicz

LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Wspieranie Ekonomii Społecznej na terenie Gminy Rawicz Spotkanie organizowane w ramach projektów: LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Wspieranie Ekonomii Społecznej na terenie Gminy Rawicz Centrum PISOP Jesteśmy grupą aktywnych ludzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO WSPIERAMY SĄSIADÓW 2017

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO WSPIERAMY SĄSIADÓW 2017 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO WSPIERAMY SĄSIADÓW 2017 Założenia i cel konkursu W ramach konkursu grantowego Wspieramy Sąsiadów, organizowanego przez spółkę Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku prosimy zapoznać się z informacjami podanymi na stronie: https://wnioski.kronenberg.org.pl/opis2.php gdzie znajdują się dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting r.

Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting r. Regranting w powiecie piotrkowskim Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting 23.09.2016r. Mechanizm regrantingu 2015 w 2015 roku wdrożyło mechanizm regrantingu.

Bardziej szczegółowo