Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r."

Transkrypt

1 Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

2 SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje Zawarcie Umowy Oprocentowanie Op aty i prowizje Sk adanie dyspozycji Umocowanie do dysponowania Rachunkiem Dokonywanie rozlicze pieni nych za po rednictwem Banku Szczegó owe terminy wykonywania polece przelewu Wyci gi z Rachunku Zamkni cie Rachunku Zakres odpowiedzialno ci Banku Tajemnica bankowa i przekazywanie danych Postanowienia ko cowe POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Niniejsze Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. (zwane dalej Ogólnymi Warunkami) okre laj zasady i tryb otwierania, prowadzenia i zamykania przez HSBC Bank Polska S.A. rachunków bankowych na rzecz przedsi biorców, którzy zawarli umow rachunku bankowego z HSBC Bank Polska S.A. U yte w niniejszych Ogólnych Warunkach wyra enia pisane wielk liter posiadaj znaczenie jak wskazano poni ej lub jak okre lono w Umowie. Dzie Roboczy oznacza ka dy dzie z wy czeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Bank prowadzi dzia alno. (c) (d) Dyspozycja oznacza dyspozycj Klienta, której realizacja przez Bank powoduje zmian dotycz c Rachunku Klienta w Banku, w tym Zlecenie P atnicze. Elektroniczne Kana y Dost pu oznacza nast puj ce systemy bankowo ci elektronicznej Banku: HSBCnet, Multicash, inne elektroniczne kana y dost pu do Rachunku udost pnione Klientowi przez Bank na podstawie odr bnej umowy. Grupa oznacza wszelkie podmioty powi zane z HSBC Holdings plc z siedzib w Londynie, Wielka Brytania, w tym HSBC Bank plc. 2

3 (e) Karta oznacza Kart Wzorów Podpisów zawieraj c dane osobowe, wzory podpisów osób uprawnionych do sk adania Dyspozycji w imieniu i na rzecz Klienta oraz uprawnionych do nadania i modyfikacji has a, o którym mowa w paragrafie 9.9. Umowy. (f) (g) Libor oznacza stop procentow London Interbank Offered Rate ustalon przez British Bankers Association, podan na odpowiedniej stronie serwisu Reuters lub, je eli uzgodniona strona zostanie zast piona lub serwis przestanie by dost pny, inn równowa n stron lub serwis podaj cy odpowiedni stop procentow okre lony przez Bank w porozumieniu z Klientem. Polecenie przelewu wewn trznego oznacza przelew realizowany pomi dzy rachunkami Klienta prowadzonymi przez HSBC Bank Polska S.A. (h) Prawo Bankowe oznacza ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pó niejszymi zmianami) wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi. (i) Saldo Debetowe oznacza ujemny stan rodków pieni nych zgromadzonych na Rachunku. (j) Waluty Wymienialne oznaczaj waluty opisane w obwieszczeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia r. (M.P ) w sprawie og oszenia wykazu walut wymienialnych lub innym akcie prawnym, który je zast pi. (k) (l) WIBOR oznacza stop procentow w stosunku rocznym ustalon przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych Forex Polska dla odpowiedniego okresu, podan na odpowiedniej stronie serwisu Reuters lub, je eli uzgodniona strona zostanie zast piona lub serwis przestanie by dost pny, inn równowa n stron lub serwis podaj cy odpowiedni stop procentow okre lony przez Bank w porozumieniu z Klientem. Zlecenie P atnicze oznacza któr kolwiek z Dyspozycji opisanych w paragrafie 7.2. Ogólnych Warunków. 2. ZAWARCIE UMOWY 2.1. Bank otwiera i prowadzi Rachunek na podstawie Umowy i Ogólnych Warunków W celu zawarcia Umowy Klient sk ada prawid owo wype niony formularz otwarcia rachunku i Kart, aktualn wersj dokumentów za o ycielskich, aktualny odpis z rejestru przedsi biorców, nie starszy ni 3 miesi ce (lub innej maj cej zastosowanie ewidencji) wskazuj c osoby uprawnione do sk adania o wiadcze w imieniu Klienta w zakresie jego praw i obowi zków maj tkowych. Bank zastrzega sobie prawo do dania od Klienta tak e innych dokumentów, które Bank uzna za niezb dne w celu zawarcia Umowy. To samo osób jest stwierdzona przez pracownika Banku na podstawie okazanych przez te osoby dokumentów to samo ci Na danie Banku, Klient zobowi zany jest powiadomi Bank o rachunkach bankowych otwartych w innych bankach lub instytucjach kredytowych Dokumenty, o których mowa w paragrafie 2.2. Klient sk ada w oryginale lub kopiach po wiadczonych za zgodno z orygina em przez pracownika Banku lub spó ki z Grupy, albo notariusza lub inne upowa nione organy publiczne W przypadku dokumentów wystawionych za granic w j zyku obcym, Bank mo e da ich po wiadczenia za zgodno z prawem miejsca wystawienia przez w a ciw polsk placówk 3

4 dyplomatyczn lub konsularn, lub w inny sposób uzgodniony z Bankiem, oraz z o enia t umaczenia na j zyk polski sporz dzonego przez polskiego t umacza przysi g ego. Obowi zek potwierdzenia dokumentów za zgodno z prawem miejsca wystawienia nie dotyczy dokumentów pochodz cych z pa stw, z którymi Rzeczpospolit Polsk wi odpowiednie umowy mi dzynarodowe zwalniaj ce z tego obowi zku Postanowienia paragrafów poprzedzaj cych stosuje si do dokumentów sk adanych przez Klienta w celu otwarcia Rachunku, jak równie do dokumentów sk adanych podczas obowi zywania Umowy Dokumenty z o one przez Klienta w trakcie ubiegania si o otwarcie Rachunku stanowi dokumentacj Banku i nie podlegaj zwrotowi. Na wniosek Klienta, Bank mo e zwróci dokumenty z o one w oryginale W przypadku jakichkolwiek zmian w dokumentach, o których mowa w paragrafie 2.2., Klient zobowi zany jest niezw ocznie z o y aktualn wersj dokumentów. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci wobec Klienta w przypadku dzia ania w dobrej wierze na podstawie z o onej ostatnio przez Klienta wersji tych dokumentów Bank mo e otworzy i prowadzi Rachunek dla spó ek z ograniczon odpowiedzialno ci w organizacji i spó ek akcyjnych w organizacji, utworzonych zgodnie z odpowiednimi przepisami, z tym e Bank ma prawo rozwi za Umow bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym je eli podmiot wyst puj cy o otwarcie Rachunku nie dostarczy dowodu dokonania wpisu do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego w terminie sze ciu miesi cy od dnia zawarcia Umowy. Postanowienia paragrafu 10 stosuje si odpowiednio Na podstawie Umowy Klient mo e wnioskowa o otwarcie i prowadzenie przez Bank kolejnych Rachunków. W tym celu Klient powinien z o y Bankowi prawid owo wype niony formularz otwarcia rachunku wedle wzoru udost pnionego przez Bank. W przypadku wyra enia zgody przez Bank na otwarcie kolejnego Rachunku, Bank wy le do Klienta odpowiednie potwierdzenie z numerem nowego Rachunku. 3. OPROCENTOWANIE 3.1. Bank zastrzega sobie mo liwo zmiany stopy oprocentowania okre lonej w Umowie bez konieczno ci jej wypowiedzenia, w przypadku zmiany co najmniej jednego z nast puj cych parametrów: (c) (d) wysoko ci stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, poziomu rezerw obowi zkowych okre lonych przez Narodowy Bank Polski lub sposobu ich naliczania, stawki oprocentowania lokat na rynku mi dzybankowym, poziomu inflacji og aszanego przez G ówny Urz d Statystyczny, (e) ceny instrumentów finansowych og aszanych na rynkach pieni nych krajowych i zagranicznych, (f) innego wska nika ekonomicznego, którego zmiana mo e istotnie wp yn na dzia alno Banku w zakresie przyjmowania depozytów pieni nych, lub 4

5 (g) wysoko ci obowi zkowych op at na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Oprocentowanie rodków pieni nych zgromadzonych na Rachunku naliczane jest w walucie Rachunku od dnia wp aty tych rodków do dnia poprzedzaj cego dzie ich wyp aty Odsetki nalicza si za rzeczywist liczb dni pozostawania rodków na Rachunku w stosunku do oprocentowania rocznego z tym, e przyjmuje si, e dla z otych polskich rok liczy 365 dni, a dla Walut Wymienialnych liczba dni jest zgodna ze sposobem kalkulacji przyj tym przez Bank Centralny kraju, w którym waluta ta jest prawnym rodkiem p atniczym Odsetki dopisuje si do salda Rachunku do ko ca ostatniego Dnia Roboczego ka dego miesi ca kalendarzowego, za wyj tkiem sytuacji gdzie Strony uzgodni y inaczej Od kwoty zad u enia wymagalnego, od dnia powstania takiego zad u enia do dnia faktycznej jego sp aty, naliczane b d odsetki wed ug stopy procentowej obliczonej przez Bank w ostatnim Dniu Roboczym poprzedniego miesi ca kalendarzowego (dalej zwanego Miesi cem Referencyjnym) jako suma podwojonej redniej arytmetycznej odpowiednio: 1M WIBOR lub 1M LIBOR, podawanego dla ka dego dnia Miesi ca Referencyjnego. 4. OP ATY I PROWIZJE 4.1. Za otwarcie i obs ug Rachunku, przeprowadzanie rozlicze pieni nych oraz za inne czynno ci dokonywane w zwi zku z prowadzeniem Rachunku Bank pobiera op aty i prowizje w wysoko ci obowi zuj cej w dacie z o enia okre lonej Dyspozycji lub w dacie wykonania przez Bank innych czynno ci okre lonych w Umowie lub Tabeli Op at i Prowizji Wysoko op at i prowizji okre la Umowa lub Tabela Op at i Prowizji Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawek op at i prowizji w przypadku: zmiany co najmniej jednego z parametrów wskazanych w paragrafie 3.1., gdy w okresie trwania Umowy ulegn zmianie koszty ponoszone przez Bank w zwi zku z wykonywaniem czynno ci i us ug bankowych za po rednictwem podmiotów trzecich, (c) jakikolwiek przepis prawa powszechnie obowi zuj cego spowoduje, e zostanie na o ony na Bank obowi zek tworzenia lub odprowadzania lub utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, op at wynikaj cych z wykonywania przez Bank czynno ci bankowych Op aty i prowizje s pobierane przez Bank z salda rodków na Rachunku na bazie dziennej przed wszystkimi innymi p atno ciami i niezale nie od wysoko ci pokrycia na Rachunku, natomiast w ostatnim Dniu Roboczym ka dego miesi ca kalendarzowego za prowadzenie Rachunku Klienta oraz za utrzymanie Elektronicznych Kana ów Dost pu W przypadku braku wystarczaj cej ilo ci rodków na Rachunku, Bank b dzie uprawniony do pobrania prowizji i op at z innych Rachunków Klienta, bez odr bnej dyspozycji Klienta. Je eli Klient nie posiada innych Rachunków, wówczas Bank mo e pobra nale n sum z Rachunku, cho by spowodowa o to powstanie Salda Debetowego Je eli nie postanowiono inaczej, prowizje i op aty pobierane s w walucie Rachunku, do którego obci ania z tytu u p atno ci op at i prowizji Bank zosta upowa niony. W przypadku Rachunku 5

6 prowadzonego w Walutach Wymienialnych, Bank pobiera op aty i prowizje w kwocie stanowi cej równowarto w z otych polskich stawki op aty lub prowizji, wed ug kursu kupna danej waluty w Banku obowi zuj cym w dniu ksi gowania operacji Wszelkie op aty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych chyba, e strony operacji bankowej umówi y si inaczej oraz zgodzi si na to Bank Bank i Klient zgodnie postanawiaj, e w przypadku zaj cia wierzytelno ci z Rachunku, b d dokonywa potr cenia przys uguj cych im wzajemnie wierzytelno ci z Umowy, o ile wierzytelno Banku sta a si wymagalna wcze niej ni wierzytelno Klienta Potr cenie, o którym mowa w par. 4.8, dokonywane b dzie poprzez pobranie przez Bank rodków z Rachunku i b dzie wywiera o skutek na ten dzie Uprawnienie do potr cenia, o którym mowa w par. 4.8, nie dotyczy sytuacji gdy wierzytelno ci z Rachunku zosta y zaj te w ramach egzekucji zobowi za podatkowych Klienta. 5. SK ADANIE DYSPOZYCJI 5.1. Je eli Dyspozycja przewy sza kwot rodków zgromadzonych na Rachunku Bank mo e odmówi realizacji Dyspozycji, chyba, e w odr bnej umowie Bank udzieli Klientowi kredytu w Rachunku Bie cym Pod rygorem odmowy realizacji Dyspozycji przez Bank, Dyspozycja powinna obejmowa : (c) (d) udzielenie dok adnych i kompletnych instrukcji przez Klienta, jednoznaczne wskazanie tytu u zlecanej operacji, z o enie podpisów w liczbie wymaganej zgodnie z Kart oraz zgodnych z zamieszczonymi na niej wzorami podpisów. U ywanie faksymile zamiast podpisu jest zabronione, przedstawienie informacji lub dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym mi dzy innymi ewentualnie wymaganych zezwole dewizowych Bank mi dzy innymi dla spe nienia wymogów przeciwdzia ania praniu pieni dzy oraz przeciwdzia ania finansowania terroryzmu lub wymogów dewizowych - zastrzega sobie prawo do dania od Klienta dodatkowych ustnych lub pisemnych informacji lub przedstawienia okre lonych dokumentów, które Bank uzna za niezb dne w celu realizacji Dyspozycji lub zbadania jej zgodno ci z przepisami prawa Dyspozycje sk adane s w formie dopuszczonej przez Bank (dyspozycji sk adanych przez Klienta telefonicznie Bank nie wykonuje), a w szczególno ci: na formularzach przygotowanych lub zaakceptowanych przez Bank dostarczonych w oryginale do Banku, przy wykorzystaniu Elektronicznych Kana ów Dost pu Dyspozycj uznaje si za z o on w Banku, o ile spe nia ona warunki, o których mowa w paragrafie 5.2, a Bank otrzyma dodatkowe informacje lub dokumenty, o których mowa w paragrafie Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynik e z: 6

7 niewykonania lub opó nienia w wykonaniu Dyspozycji z powodu nieotrzymania no nika z Dyspozycji wraz z wymaganymi dokumentami lub otrzymania go w formie zniekszta conej, niepe nej lub nieczytelnej, wielokrotnego wykonania Dyspozycji w wyniku kilkukrotnego dor czenia no nika (informacji) o Dyspozycji w wyniku pomy ki Klienta, (c) nienale ytego dzia ania po czenia telefonicznego, aparatury faksowej lub sieci internetowej, oraz (d) opó nie w wykonaniu Dyspozycji w przypadku, gdy nast pi a awaria systemu komputerowego, z którego korzysta Bank, lub jego zasilania, która uniemo liwia dost p do zapisów ksi gowych i prowadzenie obs ugi Rachunku Bank zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Dyspozycji, je eli: w ocenie Banku udzielone instrukcje, informacje lub dostarczone dokumenty zgodnie z paragrafami poprzedzaj cymi powy ej s niewystarczaj ce, powsta o uzasadnione podejrzenie, e realizacja Dyspozycji narusza aby powszechnie obowi zuj ce przepisy prawa, (c) (d) (e) (f) Dyspozycja jest niezgodna z postanowieniami Umowy, brak jest zgodno ci wzoru podpisu osób sk adaj cych Dyspozycj ze wzorami z o onymi na Karcie, powsta o Saldo Debetowe (z zastrze eniem postanowie umowy, o której mowa w paragrafie 5.1.), lub Rachunek zosta zaj ty przez organ egzekucyjny lub prokuratora, s d lub organ administracji pa stwowej wyda zakaz dokonywania wyp at z Rachunku do wysoko ci takiego zaj cia Odmowa realizacji Dyspozycji z powodów wskazanych w paragrafie 5.7. nie stanowi naruszenia warunków Umowy ani Ogólnych Warunków O odmowie realizacji Dyspozycji Bank niezw ocznie, nie pó niej ni nast pnego Dnia Roboczego, informuje Klienta. Bank informuje Klienta, o ile to mo liwe, o przyczynie odmowy oraz procedurze sprostowania b dów powoduj cych odmow Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za: skutki odmowy realizacji niedok adnej, niekompletnej lub obci onej innym b dem Dyspozycji, realizacj Dyspozycji na podstawie sfa szowanych dokumentów, (c) niezgodno Dyspozycji z obowi zuj cym prawem, oraz (d) szkody wynikaj ce z b dnych informacji przekazywanych Klientowi przez Bank, chyba e b dy zosta y spowodowane z winy Banku. 7

8 5.11. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki realizacji Dyspozycji z o onych przez osoby uprawnione przez Klienta. Je eli realizacja Dyspozycji z o onej przez powy sze osoby uniemo liwia cho by cz ciowo realizacj Dyspozycji z o onej przez inne z powy szych osób, wówczas Bank mo e odmówi realizacji z o onych Dyspozycji do czasu przedstawienia dowodu uzgodnienia stanowiska lub prawomocnego orzeczenia s du w sprawie sposobu dysponowania Rachunkiem Z o on w Banku Kart do pierwszego Rachunku otwartego na podstawie Umowy przyjmuje si jako obowi zuj c przy sk adaniu Dyspozycji z wszystkich Rachunków Klienta prowadzonych w Banku, do których Klient nie z o y odr bnych Kart Dyspozycja mo e zosta zmieniona lub cofni ta do momentu obci enia Rachunku przez Bank, chyba, e taka zmiana lub cofni cie nie s mo liwe. Wszelkie ewentualne koszty zwi zane ze zmian lub cofni ciem Dyspozycji ponosi Klient Przy Dyspozycji z o onej w walucie innej ni waluta Rachunku do przelicze stosuje si kurs sprzeda y danej waluty w Banku obowi zuj cy w dniu realizacji Dyspozycji o ile nie postanowiono inaczej W przypadku wp ywu na Rachunek rodków w innej walucie ni waluta Rachunku Bank uznaje Rachunek kwot wyra on w walucie Rachunku stosuj c obowi zuj cy w Banku kurs kupna danej waluty, o ile nie postanowiono inaczej W przypadku otrzymania przez Bank Zlecenia P atniczego (które nie zosta o z o one przez Klienta za po rednictwem Elektronicznego Kana u Dost pu), opiewaj cego na kwot równ lub przewy szaj c USD ,00 (sto tysi cy dolarów ameryka skich) albo równowarto tej sumy w innej Walucie Wymienialnej, któr wskazuje Zlecenie P atnicze, Bank jest uprawniony do kontaktu telefonicznego z Klientem w celu potwierdzenia Zlecenia P atniczego oraz jego warunków przed jego realizacj. Je eli trzy próby kontaktu Banku z Klientem b d nieudane, Bank ma prawo odmówi realizacji takiego Zlecenia P atniczego Klient, w terminie nieprzekraczaj cym 3 miesi cy od dnia obci enia Rachunku lub od dnia, w którym Dyspozycja mia a by wykonana, mo e powiadomi Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienale ycie wykonanych Dyspozycjach. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj cym skutkowa b dzie wyga ni ciem roszcze Klienta wzgl dem Banku z tytu u ww. nieprawid owo ci Klient informuj c Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych transakcjach na Rachunku zobowi zany jest dostarczy do Banku dowody potwierdzaj ce ten fakt Zarejestrowane u ycie Elektronicznych Kana ów Dystrybucji lub karty p atniczej, zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów, jest wystarczaj ce do ustalenia, e transakcja by a dokonana na podstawie wa nie z o onej przez Klienta Dyspozycji. 6. UMOCOWANIE DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM 6.1. Z zastrze eniem paragrafu 6.3., dla celów zarz dzania rodkami na Rachunku, Klient przedk ada do Banku Kart. Klient zobowi zany jest z o y w Banku now Kart w przypadku zmiany uprawnie do reprezentowania Klienta przez osob upowa nion do sk adania Dyspozycji (wymienion lub nie dotychczas na Karcie) b d o wiadczenie potwierdzaj ce, e dotychczasowa Karta obowi zuje a nowa jedynie rozszerza istniej c. 8

9 6.2. Przes ana przez Klienta nowa Karta zast puje poprzedni, przy czym Bank uwzgl dnia powy sze zmiany nie pó niej ni nast pnego Dnia Roboczego po otrzymaniu zawiadomienia W przypadku zmiany danych ujawnionych w Karcie Bank uprawniony jest do wykre lenia nieaktualnych danych oraz wprowadzenia nowych danych na obowi zuj cej Karcie zgodnie z danymi zawartymi w dostarczonym do Banku aktualnym (nie starszym ni 3 miesi ce) odpisie z w a ciwego rejestru przedsi biorców lub ewidencji, w której zarejestrowany jest Klient. W przypadku zmiany danych ujawnionych w Karcie, dla których zmiany nie jest konieczne ich zg oszenie do w a ciwego rejestru przedsi biorców, Bank uprawniony jest do wykre lenia tych danych oraz wprowadzenia nowych danych na obowi zuj cej Karcie zgodnie z dostarczon do Banku pisemn informacj Klienta i dokumentami stwierdzaj cymi dokonanie w/w zmian Pismo informuj ce o zmianach, o którym mowa w paragrafie 6.3. musi by podpisane przez osoby upowa nione do sk adania o wiadcze w zakresie praw i obowi zków maj tkowych Klienta. Zmiana danych zawartych w Karcie jest skuteczna wobec Banku pocz wszy od nast pnego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank w a ciwych dokumentów wskazanych w paragrafie 6.3. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za weryfikacje poprawno ci przed o onych dokumentów stwierdzaj cych dokonanie zmiany danych Osobie wskazanej w Karcie nie przys uguje prawo udzielania dalszych pe nomocnictw, chyba, e Klient pisemnie upowa ni tak osob do udzielania dalszych pe nomocnictw w odr bnym dokumencie. 7. DOKONYWANIE ROZLICZE PIENI NYCH ZA PO REDNICTWEM BANKU 7.1. Bank przeprowadza rozliczenia pieni ne w formie bezgotówkowej Bank przeprowadza rozliczenia pieni ne w formie bezgotówkowej poprzez wykonywanie: (c) (d) polece przelewu, polece zap aty, sta ych zlece p atniczych, lub innych czynno ci, na zasadach obowi zuj cych w Banku Sta e zlecenia p atnicze mo na cofn w formie pisemnej najpó niej w Dniu Roboczym poprzedzaj cym jego realizacj W przypadku otrzymania przez Bank polecenia uznania Rachunku kwot otrzyman z innego banku, podstaw identyfikacji Klienta jako wierzyciela jest wy cznie numer Rachunku. B dny numer Rachunku zawarty w poleceniu uznania Rachunku b dzie stanowi przyczyn odmowy wykonania polecenia przez Bank Dniem uznania Rachunku jest dzie, w którym rodki zosta y zaksi gowane przez Bank na Rachunku W drodze wyj tku (w sytuacjach gdy z wy cznej winy Banku nie jest mo liwe z o enie przez Klienta Zlecenia P atniczego w formie okre lonej w paragrafie 5.4.) Klient mo e sk ada Zlecenie P atnicze za po rednictwem faksu, przes ane na numer okre lony przez Bank. Dyspozycji przes anych na inny numer Bank nie jest zobowi zany realizowa. Bank zastrzega sobie prawo do 9

10 zmiany powy szego numeru w okresie obowi zywania Umowy, o czym powiadomi Klienta. Klient ponosi wy czn odpowiedzialno za wszelkie szkody wynikaj ce z braku autentyczno ci lub fa szerstwa dokumentów przesy anych faksem przez Klienta do Banku w zwi zku z Umow Bank do wysoko ci rzeczywistej straty poniesionej przez Klienta odpowiada za terminow i prawid ow realizacj Zlece P atniczych Klient ma prawo bez podania przyczyny do zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zap aty Prawo zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zap aty przys uguje Klientowi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia dokonania obci enia Rachunku Zwrot kwoty zrealizowanego polecenia zap aty po terminie okre lonym w paragrafie 7.9. nie jest mo liwy Bank, po przyj ciu dyspozycji zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zap aty, niezw ocznie, a najpó niej w nast pnym Dniu Roboczym, uznaje Rachunek kwot zwracanego polecenia zap aty, powi kszon o odsetki nale ne p atnikowi z tytu u oprocentowania Rachunku. 8. SZCZEGÓ OWE TERMINY WYKONYWANIA POLECE PRZELEWU Bank wykonuje polecenia przelewu nie pó niej ni w nast puj cych terminach: 8.1. Poprzez Elektroniczne Kana y Dost pu: Polecenia przelewu w PLN w ci ar Rachunku prowadzonego w PLN lub Walucie Wymienialnej w obrocie krajowym z o one do godziny Dnia Roboczego s przekazywane do rozrachunku dokonywanego w tym samym dniu (na dat waluty D ). Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym Polecenia przelewu w EUR, USD, GBP w ci ar Rachunku prowadzonego w PLN lub Walucie Wymienialnej w obrocie krajowym oraz zagranicznym, a tak e polecenia przelewu w PLN w obrocie zagranicznym, z o one do godziny Dnia Roboczego s przekazywane do rozrachunku dokonywanego w tym samym dniu (na dat waluty D ). Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym Polecenia przelewu w Walucie Wymienialnej w ci ar Rachunku prowadzonego w PLN lub Walucie Wymienialnej w obrocie krajowym oraz zagranicznym (z wy czeniem walut wymienionych w punkcie powy ej) z o one do godziny Dnia Roboczego s przekazywane do rozrachunku na dat waluty D+2. Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym Polecenia przelewu wewn trznego w ci ar Rachunku prowadzonego przez Bank z o one w Walutach Wymienialnych z o one do godziny Dnia Roboczego s przekazywane do rozrachunku dokonywanego w tym samym dniu (na dat waluty D ). Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym Przekazane do Banku inn drog ni Elektroniczne Kana y Dost pu: Polecenia przelewu w PLN w ci ar Rachunku prowadzonego w PLN lub Walucie Wymienialnej w obrocie krajowym oraz zagranicznym przekazane do Banku do godziny Dnia Roboczego 10

11 s przekazywane do rozrachunku dokonywanego w tym samym dniu (na dat waluty D ). Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym Polecenia przelewu w EUR w ci ar Rachunku prowadzonego w PLN lub Walucie Wymienialnej w obrocie krajowym oraz zagranicznym z o one do godziny Dnia Roboczego s przekazywane do rozrachunku dokonywanego na dat waluty D+1. Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym Polecenia przelewu w Walucie Wymienialnej w ci ar Rachunku prowadzonego w PLN lub Walucie Wymienialnej w obrocie krajowym oraz zagranicznym z o one do godziny Dnia Roboczego s przekazywane do rozrachunku dokonywanego na dat waluty D+2. Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym. Bank uznaje Rachunek z tytu u dyspozycji p atniczych otrzymanych z innych banków, w Dniu Roboczym, w którym rachunek Banku zosta uznany kwot dyspozycji p atniczej. 9. WYCI GI Z RACHUNKU 9.1. Bank sporz dza wyci gi bankowe za okresy wskazane przez Klienta w formularzu otwarcia rachunku Wyci g okre la wysoko salda na Rachunku wraz z wyszczególnieniem transakcji wed ug stanu na dzie poprzedzaj cy jego sporz dzenie Wyci gi bankowe mog by stosownie do dyspozycji Klienta: przesy ane listami zwyk ymi pod wskazany przez Klienta adres, lub przekazywane Klientowi w inny sposób uzgodniony z Bankiem, w szczególno ci przy wykorzystaniu Elektronicznych Kana ów Dost pu Niezale nie od wyci gów, o których mowa powy ej, Bank zawiadamia Klienta o stanie jego Rachunków na koniec roku kalendarzowego, przesy aj c potwierdzenie stanu salda Rachunku Klient jest zobowi zany na bie co sprawdza wysoko stanu salda na Rachunku na podstawie otrzymanych wyci gów lub zawiadomienia, a stwierdzone niezgodno ci powinien zg osi w terminie 14 dni od daty otrzymania wyci gu bankowego lub zawiadomienia Bank niezw ocznie sprawdza przyczyn zg oszonych niezgodno ci i udziela Klientowi niezb dnych wyja nie, a w przypadku nieprawid owego zapisu na Rachunku dokonuje odpowiedniej korekty, o czym niezw ocznie informuje Klienta Bank zastrzega sobie prawo do dokonania korekty b dnie zaksi gowanej na Rachunku kwoty nawet, gdy taka korekta mo e spowodowa wyst pienie Salda Debetowego Na wniosek Klienta oraz za op at przewidzian w Tabeli Op at i Prowizji, Bank sporz dza duplikaty z wyci gów bankowych i innych dokumentów potwierdzaj cych wykonanie operacji Na telefoniczne yczenie Klienta Bank zobowi zuje si do potwierdzenia wysoko ci salda b d historii transakcji na Rachunkach Klienta. Warunkiem udzielenia informacji jest podanie przez Klienta has a identyfikacyjnego okre lonego w odr bnej dyspozycji Klienta, które Strony 11

12 zobowi zuj si zatrzyma w tajemnicy. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku ujawnienia has a osobom nieuprawnionym Bank i Klient zgadzaj si na wzajemne zapisywanie (nagrywanie) rozmów na elektronicznych no nikach informacji. Zapisy takie stanowi b d dowód i mog by u yte w jakimkolwiek post powaniu przeds dowym lub s dowym. 10. ZAMKNI CIE RACHUNKU Zamkni cie Rachunku nast puje z chwil rozwi zania Umowy lub up ywu terminu, na który zosta a zawarta Z zastrze eniem paragrafów poni szych, rozwi zanie Umowy mo e nast pi : w drodze wypowiedzenia w formie pisemnej przez ka d ze stron, za porozumieniem stron Umowy Okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesi c, chyba e strony ustal inaczej. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesi ca, nast puj cego po miesi cu, w którym nast puje wypowiedzenie, z tym e je eli ostatni dzie terminu wypowiedzenia przypada w dzie nieb d cy Dniem Roboczym, okres wypowiedzenia up ywa w najbli szym Dniu Roboczym Klient mo e wypowiedzie Umow w ka dym czasie, sp aciwszy wszelkie nale no ci z tytu u Salda Debetowego na Rachunku, a tak e nale ne odsetki oraz op aty i prowizje Bank mo e rozwi za Umow ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia jedynie w przypadkach: wprowadzenia Banku w b d przez Klienta przy zawieraniu Umowy, (c) (d) (e) (f) (g) braku dokonania pierwszej wp aty na Rachunek w terminie 3 miesi cy od dnia zawarcia Umowy, przed o enia Bankowi przez Klienta dokumentów sfa szowanych lub po wiadczaj cych nieprawd, podj cia przez Klienta dzia a bezprawnych na szkod Banku lub innych dzia a, które mog prowadzi do utraty zaufania ze strony Banku wzgl dem Klienta, ujawnienie informacji, które mog stanowi tajemnic handlow Banku, naruszenia przez Klienta postanowie Umowy, wszcz cia przez uprawniony organ egzekucyjny egzekucji z maj tku Klienta, w tym egzekucji wierzytelno ci z Rachunku Bank niezw ocznie informuje na pi mie Klienta o rozwi zaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia Bank mo e rozwi za Umow za wypowiedzeniem jedynie z wa nych powodów, a w szczególno ci w przypadkach: 12

13 nienale ytego wykonywania lub niewykonywania przez Klienta ci cych na nim zobowi za wobec Banku, niewyst pienia na Rachunku obrotów przez 6 miesi cy (wy czaj c okresowe dopisywanie odsetek oraz obci enia z tytu u prowizji i op at bankowych), (c) (d) z o enia wniosku o rozwi zanie, likwidacj, og oszenie upad o ci Klienta albo wszcz cie post powania naprawczego, powstania Salda Debetowego na Rachunku i brak jego wyrównania przez Klienta w wyznaczonym przez Bank terminie Bank rozwi zuj c Umow wskazuje powody wypowiedzenia Nie pó niej ni na 7 dni przed rozwi zaniem Umowy wskutek wypowiedzenia lub porozumienia stron albo wyga ni cia Umowy z powodu up ywu okresu, na jaki zosta a zawarta, Klient jest zobowi zany do z o enia Bankowi Dyspozycji wskazuj cej sposób rozdysponowania rodków pieni nych pozostaj cych na Rachunku w dniu zamkni cia. Za realizacj przedmiotowej Dyspozycji, Bank pobiera op at, która pomniejsza jej kwot W przypadku niez o enia Dyspozycji, o której mowa powy ej, Bank zamknie Rachunek, a zgromadzone na nim rodki pieni ne przeksi guje na nieoprocentowany rachunek przej ciowy w Banku Wyga ni cie lub rozwi zanie Umowy powoduje natychmiastow wymagalno roszcze Banku wobec Klienta z tytu u Umowy. Bank mo e zablokowa rodki pieni ne, pozostaj ce na Rachunku w dniu jego zamkni cia, konieczne do sp aty zobowi za Klienta wobec Banku. 11. ZAKRES ODPOWIEDZIALNO CI BANKU Bank jest zobowi zany do do o enia nale ytej staranno ci w celu zapewnienia bezpiecze stwa przechowywanych na Rachunku rodków pieni nych Z zastrze eniem innych postanowie Ogólnych Warunków, Bank ponosi odpowiedzialno tylko za normalne nast pstwa dzia ania lub zaniechania, z którego wynik a szkoda i tylko w granicach rzeczywistych strat, które poniós Klient Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynikaj ce ze zdarze pozostaj cych pod wp ywem lub kontrol Klienta, jak równie szkód wynikaj cych z innych zdarze spowodowanych okoliczno ciami niezale nymi od Banku, a w szczególno ci: dzia aniem si y wy szej, w tym z powodu wyst pienia wad i uszkodze publicznej sieci telefonicznej, jak równie awarii systemu zasilania lub sprz tu komputerowego uniemo liwiaj cych dost p do zapisów ksi gowych i bie c obs ug Rachunku, lub decyzjami i zarz dzeniami organów w adzy i administracji publicznej Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynikaj ce ze zmian kursów walut w trakcie realizowania Dyspozycji lub bankowego rozliczenia pieni nego w Walutach Wymienialnych. Kwestie zarz dzania ryzykiem walutowym pozostaj wy cznie po stronie Klienta. 13

14 12. TAJEMNICA BANKOWA I PRZEKAZYWANIE DANYCH Niniejszym Klient wyra a zgod na ujawnienie cz onkom Grupy informacji zwi zanych z zawarciem i realizacj Umowy, w tym cz onków Grupy maj cych siedzib w pa stwach trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z pó n. zm.). Szczegó owa informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Banku znajduje si w za czniku nr 2 do Umowy Rachunku Bankowego Bank jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy o której mowa w paragrafie poprzedzaj cym Klient zobowi zany jest do zachowania jako poufne wszelkich informacji, które stanowi lub mog stanowi przedmiot tajemnicy handlowej Banku Klient wyra a zgod na przesy anie mu poprzez poczt elektroniczn (na adresy przekazane odr bnie Bankowi) zawiadomie oraz informacji zwi zanych z wykonywaniem Umowy. 13. POSTANOWIENIA KO COWE Niniejsze Ogólne Warunki zosta y wydane na podstawie art. 109 Prawa Bankowego Bez konieczno ci wypowiadania Umowy, Bank mo e w ka dym czasie zmieni : Ogólne Warunki, Tabel Op at i Prowizji Bank informuj c Klienta o zmianie Ogólnych Warunków lub Tabeli Op at i Prowizji: dor cza mu tre równie znowelizowanych Ogólnych Warunków lub Tabeli Op at i Prowizji lub wprowadzonych zmian, a tak e podaje termin ich wprowadzenia w ycie oraz informuje o mo liwo ci z o enia o wiadczenia, o którym mowa poni ej, lub umieszcza na stronie informacj o zmianie oraz znowelizowan tre Ogólnych Warunków lub Tabeli Op at i Prowizji; w zwi zku z tym Klient zobowi zany jest co najmniej raz w tygodniu do sprawdzania wy ej wymienionej strony internetowej Zmiany, o których mowa w paragrafie obowi zuj Klienta od chwili zawiadomienia o nich (albo innym terminie wskazanym w pi mie zawiadamiaj cym o zmianach), chyba, e w terminie 14 dni od dnia dor czenia informacji o zmianach Klient z o y Bankowi pisemne o wiadczenie o odmowie akceptacji zmian. Z o enie przez Klienta, w powy szym terminie, pisemnego o wiadczenia o odmowie akceptacji zmian b dzie traktowane jako wypowiedzenie Umowy Bank mo e dokona potr cenia swoich wierzytelno ci w stosunku do Klienta z wierzytelno ciami Klienta w stosunku do Banku, w granicach dozwolonych przez prawo Cesja wierzytelno ci z Rachunku lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na wierzytelno ci z Rachunku wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku Je eli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków oka e si niezgodne z prawem, nie b dzie to mia o wp ywu na obowi zywanie i wa no pozosta ych postanowie Ogólnych Warunków. 14

15 13.8. Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o us ugach p atniczych (Dz. U. z dnia r.) zwanej dalej Ustaw o us ugach p atniczych, wy cza si zastosowanie Dzia u II Ustawy o us ugach p atniczych do Umowy Na podstawie art. 33 Ustawy o us ugach p atniczych wy cza si zastosowanie art , art. 45, art. 46 ust. 2-5, oraz art Ustawy o us ugach p atniczych do Umowy Na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o us ugach p atniczych wy cza si zastosowanie art Ustawy o us ugach p atniczych do transakcji p atniczych innych ni okre lone w art. 53 ust. 1 Ustawy o us ugach p atniczych. 15

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Korp/655/2011 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 6 grudnia 2011 I. Definicje REGULAMIN ZAWIERANIA W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. LOKAT NEGOCJOWANYCH 1. Bank oznacza

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu...,

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu..., UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT Zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Wójcik... Warszawa, ul....; NIP...; Regon... uprawnionym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A.

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. REGULAMIN UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. W WARSZAWIE Spis treści : Strona 1 1.Postanowienia wstępne. 3-4 2.Zasady

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: przeprowadzenie audytu zerowego wraz z benchmarkingiem działań komunikacyjnych Agencji w obszarze Internetu, w tym

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. UMOWA nr...

Istotne postanowienia umowy. UMOWA nr... Załącznik 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy UMOWA nr... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Centrum Informatycznym Edukacji, z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25 reprezentowanym przez: Dyrektora Centrum

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: Umowa nr zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline

Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Getinonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Łańcut: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 246-433931. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Łańcut: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 246-433931. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433931-2014:text:pl:html Polska-Łańcut: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 246-433931 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy (wzór)

Umowa dostawy (wzór) Umowa dostawy (wzór) zawarta w dniu roku w Sosnowcu, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, 41-200, Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Poniższe pojęcia rozumiane będą następująco:

I. Definicje. Poniższe pojęcia rozumiane będą następująco: Regulamin świadczenia usług reklamowych przez o2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w ramach portalu o2.pl i komunikatora tlen.pl I. Definicje Poniższe pojęcia rozumiane będą

Bardziej szczegółowo

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowy

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu... w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pilchowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-22/MM/2012 Załącznik

Bardziej szczegółowo

(W Z Ó R) Umowa zawarta w dniu. 2014 r. w Lublinie pomiędzy:

(W Z Ó R) Umowa zawarta w dniu. 2014 r. w Lublinie pomiędzy: Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie użytkowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (W Z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Zlecającym: The Living Dream Co., Ltd. Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, Company No. 09441295, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR (druk książek)

UMOWA WZÓR (druk książek) Załącznik nr 7 do SIWZ nr postępowania ZP/413/055/U/14 UMOWA WZÓR (druk książek) Zawarta w dniu... 2014 r. w Gdańsku, pomiędzy: POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.. 1... 2...

PROJEKT 2.. 1... 2... Wzór - Umowa ramowa dla cz. 3-5 nr zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo