Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r."

Transkrypt

1 Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

2 SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje Zawarcie Umowy Oprocentowanie Op aty i prowizje Sk adanie dyspozycji Umocowanie do dysponowania Rachunkiem Dokonywanie rozlicze pieni nych za po rednictwem Banku Szczegó owe terminy wykonywania polece przelewu Wyci gi z Rachunku Zamkni cie Rachunku Zakres odpowiedzialno ci Banku Tajemnica bankowa i przekazywanie danych Postanowienia ko cowe POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Niniejsze Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. (zwane dalej Ogólnymi Warunkami) okre laj zasady i tryb otwierania, prowadzenia i zamykania przez HSBC Bank Polska S.A. rachunków bankowych na rzecz przedsi biorców, którzy zawarli umow rachunku bankowego z HSBC Bank Polska S.A. U yte w niniejszych Ogólnych Warunkach wyra enia pisane wielk liter posiadaj znaczenie jak wskazano poni ej lub jak okre lono w Umowie. Dzie Roboczy oznacza ka dy dzie z wy czeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Bank prowadzi dzia alno. (c) (d) Dyspozycja oznacza dyspozycj Klienta, której realizacja przez Bank powoduje zmian dotycz c Rachunku Klienta w Banku, w tym Zlecenie P atnicze. Elektroniczne Kana y Dost pu oznacza nast puj ce systemy bankowo ci elektronicznej Banku: HSBCnet, Multicash, inne elektroniczne kana y dost pu do Rachunku udost pnione Klientowi przez Bank na podstawie odr bnej umowy. Grupa oznacza wszelkie podmioty powi zane z HSBC Holdings plc z siedzib w Londynie, Wielka Brytania, w tym HSBC Bank plc. 2

3 (e) Karta oznacza Kart Wzorów Podpisów zawieraj c dane osobowe, wzory podpisów osób uprawnionych do sk adania Dyspozycji w imieniu i na rzecz Klienta oraz uprawnionych do nadania i modyfikacji has a, o którym mowa w paragrafie 9.9. Umowy. (f) (g) Libor oznacza stop procentow London Interbank Offered Rate ustalon przez British Bankers Association, podan na odpowiedniej stronie serwisu Reuters lub, je eli uzgodniona strona zostanie zast piona lub serwis przestanie by dost pny, inn równowa n stron lub serwis podaj cy odpowiedni stop procentow okre lony przez Bank w porozumieniu z Klientem. Polecenie przelewu wewn trznego oznacza przelew realizowany pomi dzy rachunkami Klienta prowadzonymi przez HSBC Bank Polska S.A. (h) Prawo Bankowe oznacza ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z pó niejszymi zmianami) wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi. (i) Saldo Debetowe oznacza ujemny stan rodków pieni nych zgromadzonych na Rachunku. (j) Waluty Wymienialne oznaczaj waluty opisane w obwieszczeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia r. (M.P ) w sprawie og oszenia wykazu walut wymienialnych lub innym akcie prawnym, który je zast pi. (k) (l) WIBOR oznacza stop procentow w stosunku rocznym ustalon przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych Forex Polska dla odpowiedniego okresu, podan na odpowiedniej stronie serwisu Reuters lub, je eli uzgodniona strona zostanie zast piona lub serwis przestanie by dost pny, inn równowa n stron lub serwis podaj cy odpowiedni stop procentow okre lony przez Bank w porozumieniu z Klientem. Zlecenie P atnicze oznacza któr kolwiek z Dyspozycji opisanych w paragrafie 7.2. Ogólnych Warunków. 2. ZAWARCIE UMOWY 2.1. Bank otwiera i prowadzi Rachunek na podstawie Umowy i Ogólnych Warunków W celu zawarcia Umowy Klient sk ada prawid owo wype niony formularz otwarcia rachunku i Kart, aktualn wersj dokumentów za o ycielskich, aktualny odpis z rejestru przedsi biorców, nie starszy ni 3 miesi ce (lub innej maj cej zastosowanie ewidencji) wskazuj c osoby uprawnione do sk adania o wiadcze w imieniu Klienta w zakresie jego praw i obowi zków maj tkowych. Bank zastrzega sobie prawo do dania od Klienta tak e innych dokumentów, które Bank uzna za niezb dne w celu zawarcia Umowy. To samo osób jest stwierdzona przez pracownika Banku na podstawie okazanych przez te osoby dokumentów to samo ci Na danie Banku, Klient zobowi zany jest powiadomi Bank o rachunkach bankowych otwartych w innych bankach lub instytucjach kredytowych Dokumenty, o których mowa w paragrafie 2.2. Klient sk ada w oryginale lub kopiach po wiadczonych za zgodno z orygina em przez pracownika Banku lub spó ki z Grupy, albo notariusza lub inne upowa nione organy publiczne W przypadku dokumentów wystawionych za granic w j zyku obcym, Bank mo e da ich po wiadczenia za zgodno z prawem miejsca wystawienia przez w a ciw polsk placówk 3

4 dyplomatyczn lub konsularn, lub w inny sposób uzgodniony z Bankiem, oraz z o enia t umaczenia na j zyk polski sporz dzonego przez polskiego t umacza przysi g ego. Obowi zek potwierdzenia dokumentów za zgodno z prawem miejsca wystawienia nie dotyczy dokumentów pochodz cych z pa stw, z którymi Rzeczpospolit Polsk wi odpowiednie umowy mi dzynarodowe zwalniaj ce z tego obowi zku Postanowienia paragrafów poprzedzaj cych stosuje si do dokumentów sk adanych przez Klienta w celu otwarcia Rachunku, jak równie do dokumentów sk adanych podczas obowi zywania Umowy Dokumenty z o one przez Klienta w trakcie ubiegania si o otwarcie Rachunku stanowi dokumentacj Banku i nie podlegaj zwrotowi. Na wniosek Klienta, Bank mo e zwróci dokumenty z o one w oryginale W przypadku jakichkolwiek zmian w dokumentach, o których mowa w paragrafie 2.2., Klient zobowi zany jest niezw ocznie z o y aktualn wersj dokumentów. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci wobec Klienta w przypadku dzia ania w dobrej wierze na podstawie z o onej ostatnio przez Klienta wersji tych dokumentów Bank mo e otworzy i prowadzi Rachunek dla spó ek z ograniczon odpowiedzialno ci w organizacji i spó ek akcyjnych w organizacji, utworzonych zgodnie z odpowiednimi przepisami, z tym e Bank ma prawo rozwi za Umow bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym je eli podmiot wyst puj cy o otwarcie Rachunku nie dostarczy dowodu dokonania wpisu do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego w terminie sze ciu miesi cy od dnia zawarcia Umowy. Postanowienia paragrafu 10 stosuje si odpowiednio Na podstawie Umowy Klient mo e wnioskowa o otwarcie i prowadzenie przez Bank kolejnych Rachunków. W tym celu Klient powinien z o y Bankowi prawid owo wype niony formularz otwarcia rachunku wedle wzoru udost pnionego przez Bank. W przypadku wyra enia zgody przez Bank na otwarcie kolejnego Rachunku, Bank wy le do Klienta odpowiednie potwierdzenie z numerem nowego Rachunku. 3. OPROCENTOWANIE 3.1. Bank zastrzega sobie mo liwo zmiany stopy oprocentowania okre lonej w Umowie bez konieczno ci jej wypowiedzenia, w przypadku zmiany co najmniej jednego z nast puj cych parametrów: (c) (d) wysoko ci stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, poziomu rezerw obowi zkowych okre lonych przez Narodowy Bank Polski lub sposobu ich naliczania, stawki oprocentowania lokat na rynku mi dzybankowym, poziomu inflacji og aszanego przez G ówny Urz d Statystyczny, (e) ceny instrumentów finansowych og aszanych na rynkach pieni nych krajowych i zagranicznych, (f) innego wska nika ekonomicznego, którego zmiana mo e istotnie wp yn na dzia alno Banku w zakresie przyjmowania depozytów pieni nych, lub 4

5 (g) wysoko ci obowi zkowych op at na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Oprocentowanie rodków pieni nych zgromadzonych na Rachunku naliczane jest w walucie Rachunku od dnia wp aty tych rodków do dnia poprzedzaj cego dzie ich wyp aty Odsetki nalicza si za rzeczywist liczb dni pozostawania rodków na Rachunku w stosunku do oprocentowania rocznego z tym, e przyjmuje si, e dla z otych polskich rok liczy 365 dni, a dla Walut Wymienialnych liczba dni jest zgodna ze sposobem kalkulacji przyj tym przez Bank Centralny kraju, w którym waluta ta jest prawnym rodkiem p atniczym Odsetki dopisuje si do salda Rachunku do ko ca ostatniego Dnia Roboczego ka dego miesi ca kalendarzowego, za wyj tkiem sytuacji gdzie Strony uzgodni y inaczej Od kwoty zad u enia wymagalnego, od dnia powstania takiego zad u enia do dnia faktycznej jego sp aty, naliczane b d odsetki wed ug stopy procentowej obliczonej przez Bank w ostatnim Dniu Roboczym poprzedniego miesi ca kalendarzowego (dalej zwanego Miesi cem Referencyjnym) jako suma podwojonej redniej arytmetycznej odpowiednio: 1M WIBOR lub 1M LIBOR, podawanego dla ka dego dnia Miesi ca Referencyjnego. 4. OP ATY I PROWIZJE 4.1. Za otwarcie i obs ug Rachunku, przeprowadzanie rozlicze pieni nych oraz za inne czynno ci dokonywane w zwi zku z prowadzeniem Rachunku Bank pobiera op aty i prowizje w wysoko ci obowi zuj cej w dacie z o enia okre lonej Dyspozycji lub w dacie wykonania przez Bank innych czynno ci okre lonych w Umowie lub Tabeli Op at i Prowizji Wysoko op at i prowizji okre la Umowa lub Tabela Op at i Prowizji Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawek op at i prowizji w przypadku: zmiany co najmniej jednego z parametrów wskazanych w paragrafie 3.1., gdy w okresie trwania Umowy ulegn zmianie koszty ponoszone przez Bank w zwi zku z wykonywaniem czynno ci i us ug bankowych za po rednictwem podmiotów trzecich, (c) jakikolwiek przepis prawa powszechnie obowi zuj cego spowoduje, e zostanie na o ony na Bank obowi zek tworzenia lub odprowadzania lub utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, op at wynikaj cych z wykonywania przez Bank czynno ci bankowych Op aty i prowizje s pobierane przez Bank z salda rodków na Rachunku na bazie dziennej przed wszystkimi innymi p atno ciami i niezale nie od wysoko ci pokrycia na Rachunku, natomiast w ostatnim Dniu Roboczym ka dego miesi ca kalendarzowego za prowadzenie Rachunku Klienta oraz za utrzymanie Elektronicznych Kana ów Dost pu W przypadku braku wystarczaj cej ilo ci rodków na Rachunku, Bank b dzie uprawniony do pobrania prowizji i op at z innych Rachunków Klienta, bez odr bnej dyspozycji Klienta. Je eli Klient nie posiada innych Rachunków, wówczas Bank mo e pobra nale n sum z Rachunku, cho by spowodowa o to powstanie Salda Debetowego Je eli nie postanowiono inaczej, prowizje i op aty pobierane s w walucie Rachunku, do którego obci ania z tytu u p atno ci op at i prowizji Bank zosta upowa niony. W przypadku Rachunku 5

6 prowadzonego w Walutach Wymienialnych, Bank pobiera op aty i prowizje w kwocie stanowi cej równowarto w z otych polskich stawki op aty lub prowizji, wed ug kursu kupna danej waluty w Banku obowi zuj cym w dniu ksi gowania operacji Wszelkie op aty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych chyba, e strony operacji bankowej umówi y si inaczej oraz zgodzi si na to Bank Bank i Klient zgodnie postanawiaj, e w przypadku zaj cia wierzytelno ci z Rachunku, b d dokonywa potr cenia przys uguj cych im wzajemnie wierzytelno ci z Umowy, o ile wierzytelno Banku sta a si wymagalna wcze niej ni wierzytelno Klienta Potr cenie, o którym mowa w par. 4.8, dokonywane b dzie poprzez pobranie przez Bank rodków z Rachunku i b dzie wywiera o skutek na ten dzie Uprawnienie do potr cenia, o którym mowa w par. 4.8, nie dotyczy sytuacji gdy wierzytelno ci z Rachunku zosta y zaj te w ramach egzekucji zobowi za podatkowych Klienta. 5. SK ADANIE DYSPOZYCJI 5.1. Je eli Dyspozycja przewy sza kwot rodków zgromadzonych na Rachunku Bank mo e odmówi realizacji Dyspozycji, chyba, e w odr bnej umowie Bank udzieli Klientowi kredytu w Rachunku Bie cym Pod rygorem odmowy realizacji Dyspozycji przez Bank, Dyspozycja powinna obejmowa : (c) (d) udzielenie dok adnych i kompletnych instrukcji przez Klienta, jednoznaczne wskazanie tytu u zlecanej operacji, z o enie podpisów w liczbie wymaganej zgodnie z Kart oraz zgodnych z zamieszczonymi na niej wzorami podpisów. U ywanie faksymile zamiast podpisu jest zabronione, przedstawienie informacji lub dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, w tym mi dzy innymi ewentualnie wymaganych zezwole dewizowych Bank mi dzy innymi dla spe nienia wymogów przeciwdzia ania praniu pieni dzy oraz przeciwdzia ania finansowania terroryzmu lub wymogów dewizowych - zastrzega sobie prawo do dania od Klienta dodatkowych ustnych lub pisemnych informacji lub przedstawienia okre lonych dokumentów, które Bank uzna za niezb dne w celu realizacji Dyspozycji lub zbadania jej zgodno ci z przepisami prawa Dyspozycje sk adane s w formie dopuszczonej przez Bank (dyspozycji sk adanych przez Klienta telefonicznie Bank nie wykonuje), a w szczególno ci: na formularzach przygotowanych lub zaakceptowanych przez Bank dostarczonych w oryginale do Banku, przy wykorzystaniu Elektronicznych Kana ów Dost pu Dyspozycj uznaje si za z o on w Banku, o ile spe nia ona warunki, o których mowa w paragrafie 5.2, a Bank otrzyma dodatkowe informacje lub dokumenty, o których mowa w paragrafie Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynik e z: 6

7 niewykonania lub opó nienia w wykonaniu Dyspozycji z powodu nieotrzymania no nika z Dyspozycji wraz z wymaganymi dokumentami lub otrzymania go w formie zniekszta conej, niepe nej lub nieczytelnej, wielokrotnego wykonania Dyspozycji w wyniku kilkukrotnego dor czenia no nika (informacji) o Dyspozycji w wyniku pomy ki Klienta, (c) nienale ytego dzia ania po czenia telefonicznego, aparatury faksowej lub sieci internetowej, oraz (d) opó nie w wykonaniu Dyspozycji w przypadku, gdy nast pi a awaria systemu komputerowego, z którego korzysta Bank, lub jego zasilania, która uniemo liwia dost p do zapisów ksi gowych i prowadzenie obs ugi Rachunku Bank zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Dyspozycji, je eli: w ocenie Banku udzielone instrukcje, informacje lub dostarczone dokumenty zgodnie z paragrafami poprzedzaj cymi powy ej s niewystarczaj ce, powsta o uzasadnione podejrzenie, e realizacja Dyspozycji narusza aby powszechnie obowi zuj ce przepisy prawa, (c) (d) (e) (f) Dyspozycja jest niezgodna z postanowieniami Umowy, brak jest zgodno ci wzoru podpisu osób sk adaj cych Dyspozycj ze wzorami z o onymi na Karcie, powsta o Saldo Debetowe (z zastrze eniem postanowie umowy, o której mowa w paragrafie 5.1.), lub Rachunek zosta zaj ty przez organ egzekucyjny lub prokuratora, s d lub organ administracji pa stwowej wyda zakaz dokonywania wyp at z Rachunku do wysoko ci takiego zaj cia Odmowa realizacji Dyspozycji z powodów wskazanych w paragrafie 5.7. nie stanowi naruszenia warunków Umowy ani Ogólnych Warunków O odmowie realizacji Dyspozycji Bank niezw ocznie, nie pó niej ni nast pnego Dnia Roboczego, informuje Klienta. Bank informuje Klienta, o ile to mo liwe, o przyczynie odmowy oraz procedurze sprostowania b dów powoduj cych odmow Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za: skutki odmowy realizacji niedok adnej, niekompletnej lub obci onej innym b dem Dyspozycji, realizacj Dyspozycji na podstawie sfa szowanych dokumentów, (c) niezgodno Dyspozycji z obowi zuj cym prawem, oraz (d) szkody wynikaj ce z b dnych informacji przekazywanych Klientowi przez Bank, chyba e b dy zosta y spowodowane z winy Banku. 7

8 5.11. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki realizacji Dyspozycji z o onych przez osoby uprawnione przez Klienta. Je eli realizacja Dyspozycji z o onej przez powy sze osoby uniemo liwia cho by cz ciowo realizacj Dyspozycji z o onej przez inne z powy szych osób, wówczas Bank mo e odmówi realizacji z o onych Dyspozycji do czasu przedstawienia dowodu uzgodnienia stanowiska lub prawomocnego orzeczenia s du w sprawie sposobu dysponowania Rachunkiem Z o on w Banku Kart do pierwszego Rachunku otwartego na podstawie Umowy przyjmuje si jako obowi zuj c przy sk adaniu Dyspozycji z wszystkich Rachunków Klienta prowadzonych w Banku, do których Klient nie z o y odr bnych Kart Dyspozycja mo e zosta zmieniona lub cofni ta do momentu obci enia Rachunku przez Bank, chyba, e taka zmiana lub cofni cie nie s mo liwe. Wszelkie ewentualne koszty zwi zane ze zmian lub cofni ciem Dyspozycji ponosi Klient Przy Dyspozycji z o onej w walucie innej ni waluta Rachunku do przelicze stosuje si kurs sprzeda y danej waluty w Banku obowi zuj cy w dniu realizacji Dyspozycji o ile nie postanowiono inaczej W przypadku wp ywu na Rachunek rodków w innej walucie ni waluta Rachunku Bank uznaje Rachunek kwot wyra on w walucie Rachunku stosuj c obowi zuj cy w Banku kurs kupna danej waluty, o ile nie postanowiono inaczej W przypadku otrzymania przez Bank Zlecenia P atniczego (które nie zosta o z o one przez Klienta za po rednictwem Elektronicznego Kana u Dost pu), opiewaj cego na kwot równ lub przewy szaj c USD ,00 (sto tysi cy dolarów ameryka skich) albo równowarto tej sumy w innej Walucie Wymienialnej, któr wskazuje Zlecenie P atnicze, Bank jest uprawniony do kontaktu telefonicznego z Klientem w celu potwierdzenia Zlecenia P atniczego oraz jego warunków przed jego realizacj. Je eli trzy próby kontaktu Banku z Klientem b d nieudane, Bank ma prawo odmówi realizacji takiego Zlecenia P atniczego Klient, w terminie nieprzekraczaj cym 3 miesi cy od dnia obci enia Rachunku lub od dnia, w którym Dyspozycja mia a by wykonana, mo e powiadomi Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienale ycie wykonanych Dyspozycjach. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj cym skutkowa b dzie wyga ni ciem roszcze Klienta wzgl dem Banku z tytu u ww. nieprawid owo ci Klient informuj c Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych transakcjach na Rachunku zobowi zany jest dostarczy do Banku dowody potwierdzaj ce ten fakt Zarejestrowane u ycie Elektronicznych Kana ów Dystrybucji lub karty p atniczej, zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów, jest wystarczaj ce do ustalenia, e transakcja by a dokonana na podstawie wa nie z o onej przez Klienta Dyspozycji. 6. UMOCOWANIE DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM 6.1. Z zastrze eniem paragrafu 6.3., dla celów zarz dzania rodkami na Rachunku, Klient przedk ada do Banku Kart. Klient zobowi zany jest z o y w Banku now Kart w przypadku zmiany uprawnie do reprezentowania Klienta przez osob upowa nion do sk adania Dyspozycji (wymienion lub nie dotychczas na Karcie) b d o wiadczenie potwierdzaj ce, e dotychczasowa Karta obowi zuje a nowa jedynie rozszerza istniej c. 8

9 6.2. Przes ana przez Klienta nowa Karta zast puje poprzedni, przy czym Bank uwzgl dnia powy sze zmiany nie pó niej ni nast pnego Dnia Roboczego po otrzymaniu zawiadomienia W przypadku zmiany danych ujawnionych w Karcie Bank uprawniony jest do wykre lenia nieaktualnych danych oraz wprowadzenia nowych danych na obowi zuj cej Karcie zgodnie z danymi zawartymi w dostarczonym do Banku aktualnym (nie starszym ni 3 miesi ce) odpisie z w a ciwego rejestru przedsi biorców lub ewidencji, w której zarejestrowany jest Klient. W przypadku zmiany danych ujawnionych w Karcie, dla których zmiany nie jest konieczne ich zg oszenie do w a ciwego rejestru przedsi biorców, Bank uprawniony jest do wykre lenia tych danych oraz wprowadzenia nowych danych na obowi zuj cej Karcie zgodnie z dostarczon do Banku pisemn informacj Klienta i dokumentami stwierdzaj cymi dokonanie w/w zmian Pismo informuj ce o zmianach, o którym mowa w paragrafie 6.3. musi by podpisane przez osoby upowa nione do sk adania o wiadcze w zakresie praw i obowi zków maj tkowych Klienta. Zmiana danych zawartych w Karcie jest skuteczna wobec Banku pocz wszy od nast pnego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Bank w a ciwych dokumentów wskazanych w paragrafie 6.3. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za weryfikacje poprawno ci przed o onych dokumentów stwierdzaj cych dokonanie zmiany danych Osobie wskazanej w Karcie nie przys uguje prawo udzielania dalszych pe nomocnictw, chyba, e Klient pisemnie upowa ni tak osob do udzielania dalszych pe nomocnictw w odr bnym dokumencie. 7. DOKONYWANIE ROZLICZE PIENI NYCH ZA PO REDNICTWEM BANKU 7.1. Bank przeprowadza rozliczenia pieni ne w formie bezgotówkowej Bank przeprowadza rozliczenia pieni ne w formie bezgotówkowej poprzez wykonywanie: (c) (d) polece przelewu, polece zap aty, sta ych zlece p atniczych, lub innych czynno ci, na zasadach obowi zuj cych w Banku Sta e zlecenia p atnicze mo na cofn w formie pisemnej najpó niej w Dniu Roboczym poprzedzaj cym jego realizacj W przypadku otrzymania przez Bank polecenia uznania Rachunku kwot otrzyman z innego banku, podstaw identyfikacji Klienta jako wierzyciela jest wy cznie numer Rachunku. B dny numer Rachunku zawarty w poleceniu uznania Rachunku b dzie stanowi przyczyn odmowy wykonania polecenia przez Bank Dniem uznania Rachunku jest dzie, w którym rodki zosta y zaksi gowane przez Bank na Rachunku W drodze wyj tku (w sytuacjach gdy z wy cznej winy Banku nie jest mo liwe z o enie przez Klienta Zlecenia P atniczego w formie okre lonej w paragrafie 5.4.) Klient mo e sk ada Zlecenie P atnicze za po rednictwem faksu, przes ane na numer okre lony przez Bank. Dyspozycji przes anych na inny numer Bank nie jest zobowi zany realizowa. Bank zastrzega sobie prawo do 9

10 zmiany powy szego numeru w okresie obowi zywania Umowy, o czym powiadomi Klienta. Klient ponosi wy czn odpowiedzialno za wszelkie szkody wynikaj ce z braku autentyczno ci lub fa szerstwa dokumentów przesy anych faksem przez Klienta do Banku w zwi zku z Umow Bank do wysoko ci rzeczywistej straty poniesionej przez Klienta odpowiada za terminow i prawid ow realizacj Zlece P atniczych Klient ma prawo bez podania przyczyny do zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zap aty Prawo zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zap aty przys uguje Klientowi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia dokonania obci enia Rachunku Zwrot kwoty zrealizowanego polecenia zap aty po terminie okre lonym w paragrafie 7.9. nie jest mo liwy Bank, po przyj ciu dyspozycji zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zap aty, niezw ocznie, a najpó niej w nast pnym Dniu Roboczym, uznaje Rachunek kwot zwracanego polecenia zap aty, powi kszon o odsetki nale ne p atnikowi z tytu u oprocentowania Rachunku. 8. SZCZEGÓ OWE TERMINY WYKONYWANIA POLECE PRZELEWU Bank wykonuje polecenia przelewu nie pó niej ni w nast puj cych terminach: 8.1. Poprzez Elektroniczne Kana y Dost pu: Polecenia przelewu w PLN w ci ar Rachunku prowadzonego w PLN lub Walucie Wymienialnej w obrocie krajowym z o one do godziny Dnia Roboczego s przekazywane do rozrachunku dokonywanego w tym samym dniu (na dat waluty D ). Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym Polecenia przelewu w EUR, USD, GBP w ci ar Rachunku prowadzonego w PLN lub Walucie Wymienialnej w obrocie krajowym oraz zagranicznym, a tak e polecenia przelewu w PLN w obrocie zagranicznym, z o one do godziny Dnia Roboczego s przekazywane do rozrachunku dokonywanego w tym samym dniu (na dat waluty D ). Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym Polecenia przelewu w Walucie Wymienialnej w ci ar Rachunku prowadzonego w PLN lub Walucie Wymienialnej w obrocie krajowym oraz zagranicznym (z wy czeniem walut wymienionych w punkcie powy ej) z o one do godziny Dnia Roboczego s przekazywane do rozrachunku na dat waluty D+2. Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym Polecenia przelewu wewn trznego w ci ar Rachunku prowadzonego przez Bank z o one w Walutach Wymienialnych z o one do godziny Dnia Roboczego s przekazywane do rozrachunku dokonywanego w tym samym dniu (na dat waluty D ). Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym Przekazane do Banku inn drog ni Elektroniczne Kana y Dost pu: Polecenia przelewu w PLN w ci ar Rachunku prowadzonego w PLN lub Walucie Wymienialnej w obrocie krajowym oraz zagranicznym przekazane do Banku do godziny Dnia Roboczego 10

11 s przekazywane do rozrachunku dokonywanego w tym samym dniu (na dat waluty D ). Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym Polecenia przelewu w EUR w ci ar Rachunku prowadzonego w PLN lub Walucie Wymienialnej w obrocie krajowym oraz zagranicznym z o one do godziny Dnia Roboczego s przekazywane do rozrachunku dokonywanego na dat waluty D+1. Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym Polecenia przelewu w Walucie Wymienialnej w ci ar Rachunku prowadzonego w PLN lub Walucie Wymienialnej w obrocie krajowym oraz zagranicznym z o one do godziny Dnia Roboczego s przekazywane do rozrachunku dokonywanego na dat waluty D+2. Z o one po tej godzinie s traktowane jak z o one w Banku w nast pnym Dniu Roboczym. Bank uznaje Rachunek z tytu u dyspozycji p atniczych otrzymanych z innych banków, w Dniu Roboczym, w którym rachunek Banku zosta uznany kwot dyspozycji p atniczej. 9. WYCI GI Z RACHUNKU 9.1. Bank sporz dza wyci gi bankowe za okresy wskazane przez Klienta w formularzu otwarcia rachunku Wyci g okre la wysoko salda na Rachunku wraz z wyszczególnieniem transakcji wed ug stanu na dzie poprzedzaj cy jego sporz dzenie Wyci gi bankowe mog by stosownie do dyspozycji Klienta: przesy ane listami zwyk ymi pod wskazany przez Klienta adres, lub przekazywane Klientowi w inny sposób uzgodniony z Bankiem, w szczególno ci przy wykorzystaniu Elektronicznych Kana ów Dost pu Niezale nie od wyci gów, o których mowa powy ej, Bank zawiadamia Klienta o stanie jego Rachunków na koniec roku kalendarzowego, przesy aj c potwierdzenie stanu salda Rachunku Klient jest zobowi zany na bie co sprawdza wysoko stanu salda na Rachunku na podstawie otrzymanych wyci gów lub zawiadomienia, a stwierdzone niezgodno ci powinien zg osi w terminie 14 dni od daty otrzymania wyci gu bankowego lub zawiadomienia Bank niezw ocznie sprawdza przyczyn zg oszonych niezgodno ci i udziela Klientowi niezb dnych wyja nie, a w przypadku nieprawid owego zapisu na Rachunku dokonuje odpowiedniej korekty, o czym niezw ocznie informuje Klienta Bank zastrzega sobie prawo do dokonania korekty b dnie zaksi gowanej na Rachunku kwoty nawet, gdy taka korekta mo e spowodowa wyst pienie Salda Debetowego Na wniosek Klienta oraz za op at przewidzian w Tabeli Op at i Prowizji, Bank sporz dza duplikaty z wyci gów bankowych i innych dokumentów potwierdzaj cych wykonanie operacji Na telefoniczne yczenie Klienta Bank zobowi zuje si do potwierdzenia wysoko ci salda b d historii transakcji na Rachunkach Klienta. Warunkiem udzielenia informacji jest podanie przez Klienta has a identyfikacyjnego okre lonego w odr bnej dyspozycji Klienta, które Strony 11

12 zobowi zuj si zatrzyma w tajemnicy. Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku ujawnienia has a osobom nieuprawnionym Bank i Klient zgadzaj si na wzajemne zapisywanie (nagrywanie) rozmów na elektronicznych no nikach informacji. Zapisy takie stanowi b d dowód i mog by u yte w jakimkolwiek post powaniu przeds dowym lub s dowym. 10. ZAMKNI CIE RACHUNKU Zamkni cie Rachunku nast puje z chwil rozwi zania Umowy lub up ywu terminu, na który zosta a zawarta Z zastrze eniem paragrafów poni szych, rozwi zanie Umowy mo e nast pi : w drodze wypowiedzenia w formie pisemnej przez ka d ze stron, za porozumieniem stron Umowy Okres wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesi c, chyba e strony ustal inaczej. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesi ca, nast puj cego po miesi cu, w którym nast puje wypowiedzenie, z tym e je eli ostatni dzie terminu wypowiedzenia przypada w dzie nieb d cy Dniem Roboczym, okres wypowiedzenia up ywa w najbli szym Dniu Roboczym Klient mo e wypowiedzie Umow w ka dym czasie, sp aciwszy wszelkie nale no ci z tytu u Salda Debetowego na Rachunku, a tak e nale ne odsetki oraz op aty i prowizje Bank mo e rozwi za Umow ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia jedynie w przypadkach: wprowadzenia Banku w b d przez Klienta przy zawieraniu Umowy, (c) (d) (e) (f) (g) braku dokonania pierwszej wp aty na Rachunek w terminie 3 miesi cy od dnia zawarcia Umowy, przed o enia Bankowi przez Klienta dokumentów sfa szowanych lub po wiadczaj cych nieprawd, podj cia przez Klienta dzia a bezprawnych na szkod Banku lub innych dzia a, które mog prowadzi do utraty zaufania ze strony Banku wzgl dem Klienta, ujawnienie informacji, które mog stanowi tajemnic handlow Banku, naruszenia przez Klienta postanowie Umowy, wszcz cia przez uprawniony organ egzekucyjny egzekucji z maj tku Klienta, w tym egzekucji wierzytelno ci z Rachunku Bank niezw ocznie informuje na pi mie Klienta o rozwi zaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia Bank mo e rozwi za Umow za wypowiedzeniem jedynie z wa nych powodów, a w szczególno ci w przypadkach: 12

13 nienale ytego wykonywania lub niewykonywania przez Klienta ci cych na nim zobowi za wobec Banku, niewyst pienia na Rachunku obrotów przez 6 miesi cy (wy czaj c okresowe dopisywanie odsetek oraz obci enia z tytu u prowizji i op at bankowych), (c) (d) z o enia wniosku o rozwi zanie, likwidacj, og oszenie upad o ci Klienta albo wszcz cie post powania naprawczego, powstania Salda Debetowego na Rachunku i brak jego wyrównania przez Klienta w wyznaczonym przez Bank terminie Bank rozwi zuj c Umow wskazuje powody wypowiedzenia Nie pó niej ni na 7 dni przed rozwi zaniem Umowy wskutek wypowiedzenia lub porozumienia stron albo wyga ni cia Umowy z powodu up ywu okresu, na jaki zosta a zawarta, Klient jest zobowi zany do z o enia Bankowi Dyspozycji wskazuj cej sposób rozdysponowania rodków pieni nych pozostaj cych na Rachunku w dniu zamkni cia. Za realizacj przedmiotowej Dyspozycji, Bank pobiera op at, która pomniejsza jej kwot W przypadku niez o enia Dyspozycji, o której mowa powy ej, Bank zamknie Rachunek, a zgromadzone na nim rodki pieni ne przeksi guje na nieoprocentowany rachunek przej ciowy w Banku Wyga ni cie lub rozwi zanie Umowy powoduje natychmiastow wymagalno roszcze Banku wobec Klienta z tytu u Umowy. Bank mo e zablokowa rodki pieni ne, pozostaj ce na Rachunku w dniu jego zamkni cia, konieczne do sp aty zobowi za Klienta wobec Banku. 11. ZAKRES ODPOWIEDZIALNO CI BANKU Bank jest zobowi zany do do o enia nale ytej staranno ci w celu zapewnienia bezpiecze stwa przechowywanych na Rachunku rodków pieni nych Z zastrze eniem innych postanowie Ogólnych Warunków, Bank ponosi odpowiedzialno tylko za normalne nast pstwa dzia ania lub zaniechania, z którego wynik a szkoda i tylko w granicach rzeczywistych strat, które poniós Klient Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynikaj ce ze zdarze pozostaj cych pod wp ywem lub kontrol Klienta, jak równie szkód wynikaj cych z innych zdarze spowodowanych okoliczno ciami niezale nymi od Banku, a w szczególno ci: dzia aniem si y wy szej, w tym z powodu wyst pienia wad i uszkodze publicznej sieci telefonicznej, jak równie awarii systemu zasilania lub sprz tu komputerowego uniemo liwiaj cych dost p do zapisów ksi gowych i bie c obs ug Rachunku, lub decyzjami i zarz dzeniami organów w adzy i administracji publicznej Bank nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynikaj ce ze zmian kursów walut w trakcie realizowania Dyspozycji lub bankowego rozliczenia pieni nego w Walutach Wymienialnych. Kwestie zarz dzania ryzykiem walutowym pozostaj wy cznie po stronie Klienta. 13

14 12. TAJEMNICA BANKOWA I PRZEKAZYWANIE DANYCH Niniejszym Klient wyra a zgod na ujawnienie cz onkom Grupy informacji zwi zanych z zawarciem i realizacj Umowy, w tym cz onków Grupy maj cych siedzib w pa stwach trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z pó n. zm.). Szczegó owa informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Banku znajduje si w za czniku nr 2 do Umowy Rachunku Bankowego Bank jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy o której mowa w paragrafie poprzedzaj cym Klient zobowi zany jest do zachowania jako poufne wszelkich informacji, które stanowi lub mog stanowi przedmiot tajemnicy handlowej Banku Klient wyra a zgod na przesy anie mu poprzez poczt elektroniczn (na adresy przekazane odr bnie Bankowi) zawiadomie oraz informacji zwi zanych z wykonywaniem Umowy. 13. POSTANOWIENIA KO COWE Niniejsze Ogólne Warunki zosta y wydane na podstawie art. 109 Prawa Bankowego Bez konieczno ci wypowiadania Umowy, Bank mo e w ka dym czasie zmieni : Ogólne Warunki, Tabel Op at i Prowizji Bank informuj c Klienta o zmianie Ogólnych Warunków lub Tabeli Op at i Prowizji: dor cza mu tre równie znowelizowanych Ogólnych Warunków lub Tabeli Op at i Prowizji lub wprowadzonych zmian, a tak e podaje termin ich wprowadzenia w ycie oraz informuje o mo liwo ci z o enia o wiadczenia, o którym mowa poni ej, lub umieszcza na stronie informacj o zmianie oraz znowelizowan tre Ogólnych Warunków lub Tabeli Op at i Prowizji; w zwi zku z tym Klient zobowi zany jest co najmniej raz w tygodniu do sprawdzania wy ej wymienionej strony internetowej Zmiany, o których mowa w paragrafie obowi zuj Klienta od chwili zawiadomienia o nich (albo innym terminie wskazanym w pi mie zawiadamiaj cym o zmianach), chyba, e w terminie 14 dni od dnia dor czenia informacji o zmianach Klient z o y Bankowi pisemne o wiadczenie o odmowie akceptacji zmian. Z o enie przez Klienta, w powy szym terminie, pisemnego o wiadczenia o odmowie akceptacji zmian b dzie traktowane jako wypowiedzenie Umowy Bank mo e dokona potr cenia swoich wierzytelno ci w stosunku do Klienta z wierzytelno ciami Klienta w stosunku do Banku, w granicach dozwolonych przez prawo Cesja wierzytelno ci z Rachunku lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na wierzytelno ci z Rachunku wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku Je eli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków oka e si niezgodne z prawem, nie b dzie to mia o wp ywu na obowi zywanie i wa no pozosta ych postanowie Ogólnych Warunków. 14

15 13.8. Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o us ugach p atniczych (Dz. U. z dnia r.) zwanej dalej Ustaw o us ugach p atniczych, wy cza si zastosowanie Dzia u II Ustawy o us ugach p atniczych do Umowy Na podstawie art. 33 Ustawy o us ugach p atniczych wy cza si zastosowanie art , art. 45, art. 46 ust. 2-5, oraz art Ustawy o us ugach p atniczych do Umowy Na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o us ugach p atniczych wy cza si zastosowanie art Ustawy o us ugach p atniczych do transakcji p atniczych innych ni okre lone w art. 53 ust. 1 Ustawy o us ugach p atniczych. 15

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo