Andrzej Sznajder. redakcja naukowa. Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej Sznajder. redakcja naukowa. Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności"

Transkrypt

1

2 Andrzej Sznajder redakcja naukowa Alianse marketingowe Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności Warszawa 2012

3 Spis treści O autorach... 9 Wstęp Charakterystyka aliansów przedsiębiorstw i przyczyny ich rozwoju we współczesnej gospodarce Czynniki sprzyjające tworzeniu się aliansów przedsiębiorstw Zwiększenie konkurencyjności jako podstawowy motyw tworzenia aliansów oraz rodzaje aliansów Alianse marketingowe na tle innych rodzajów aliansów Charakterystyka aliansów marketingowych Zakres współpracy partnerów aliansów marketingowych Rodzaje aliansów marketingowych i ich znaczenie dla polskich przedsiębiorstw Zarządzanie aliansami marketingowymi jako zarządzanie projektami Alians marketingowy jako projekt i istota zarządzania projektami Fazy aliansu marketingowego cykl życia aliansu Koncepcja aliansu i analiza sytuacji przed stworzeniem aliansu Wybór partnera aliansu Określenie zakresu współpracy Realizacja porozumienia w ramach aliansu marketingowego Kontrola współpracy aliantów oraz analiza skuteczności i efektywności aliansu marketingowego Zakończenie współpracy w ramach aliansu marketingowego Sojusze marek (brand alliances) jako forma sojuszy strategicznych w marketingu Pojęcie i rodzaje sojuszy marek (brand alliances) Funkcje sojuszy marek

4 6 alianse marketingowe 4.3. Co-branding jako forma sojuszu marek Sojusze marek w działaniach promocyjnych Sojusze marek w ramach programów lojalnościowych Istota i rodzaje sojuszy marek w ramach programów lojalnościowych Sojusze marek w ramach programu lojalnościowego jednej ze współpracujących marek Sojusze grupy marek w ramach partnerskich programów lojalnościowych Proces tworzenia i funkcjonowania multipartnerskich programów lojalnościowych Skuteczność i efektywność sojuszy marek Licencjonowanie i franczyza jako formy aliansów marketingowych Licencjonowanie jako forma aliansów marketingowych Franczyza jako forma aliansów marketingowych Franczyza i licencjonowanie jako formy aliansów marketingowych polskich przedsiębiorstw Alianse marketingowe w sferze kultury i w marketingu terytorialnym Czynniki sprzyjające tworzeniu aliansów organizacji kultury Definicje: kultura, przemysły kultury, przemysły kreatywne, alianse kreatywne Zakres aliansów w kulturze Kultura i marketing terytorialny Konwergencja mediów jako czynnik stymulujący alianse marketingowe Istota zjawiska konwergencji mediów Konwergencja mediów jako jeden z czynników stymulujących rozwój aliansów Alianse firm medialnych jako strategia zwiększająca ich konkurencyjność Analiza wybranych przykładów aliansów medialnych Sponsoring od formy promocji do aliansu marketingowego Sponsoring charakterystyka i rozwój Sponsoring jako sposób zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa sponsora Przekształcanie się porozumień sponsoringowych w alianse marketingowe Rodzaje sponsoringu Sponsoring sportu Sponsoring organizacji kultury

5 Spis treści Alianse sponsoringowe w polskich przedsiębiorstwach Wspólne działania promocyjne polskich przedsiębiorstw Zakończenie Bibliografia Indeks

6

7 O autorach Teresa Magdalena Dudzik doktor ekonomii, absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, pracownik Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe to zarządzanie marketingiem, międzynarodowe transakcje gospodarcze, modele biznesu przedsiębiorstw oraz zarządzania organizacjami w sferze kultury. Uczestniczka wielu projektów badawczych poświęconych zagadnieniom marketingu, modeli biznesu polskich przedsiębiorstw, zarządzania zakupami. Twórczyni i kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerów Kultury. Redaktor naczelna czasopisma Gospodarka Materiałowa i Logistyka. Wiktor Piątkowski ekonomista, psycholog, scenarzysta filmowy. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Warszawskiej Szkoły Filmowej, doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował m.in. w Telewizji Polskiej SA i ITI Neovision. Jest także członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Koła Młodych SFP i Koła Scenarzystów SFP. W działalności naukowej specjalizuje się w marketingu na rynku mediów, a szczególnie rynku telewizyjnym, oraz w marketingu sportu. Andrzej Sznajder profesor zwyczajny w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Strategii Marketingowych Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach marketingu międzynarodowego, w szczególności euromarketingu, w problematyce zastosowania nowych technologii informacyjnych w marketingu Internetu i telefonii mobilnej oraz w marketingu sportu. Autor licznych publikacji na temat różnych aspektów marketingu.

8 10 alianse marketingowe Uczestnik wielu programów badawczych dotyczących różnych aspektów marketingu i zarządzania, twórca i kierownik Podyplomowych Studiów Marketingu Sportu w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Gospodarka Narodowa oraz rady naukowej Zeszytów Naukowych Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pracownik Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie oraz Katedry Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Pomysłodawca i kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. Prowadzi wykłady z zarządzania w biznesie międzynarodowym, międzynarodowych transakcji gospodarczych, zarządzania marką i marketingu międzynarodowego. Uczestniczka licznych projektów badawczych, dotyczących przede wszystkim problematyki zarządzania marką, aliansów marketingowych, strategii internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw zarówno na rynkach sprzedaży, jak i na rynkach zakupów, oraz modeli biznesu polskich przedsiębiorstw i ich ewolucji.

9 Wstęp Współczesna gospodarka charakteryzuje się szybkimi i nagłymi zmianami. Dotyczy to wielu krajów i różnych branż czy sektorów. Z taką tezą zgodzi się z pewnością większość ekonomistów i biznesmenów. Przedsiębiorstwa coraz bardziej zwiększają stopień umiędzynarodowienia, bariery wejścia na rynki stają się coraz mniej istotne, a sprzyjają temu nowe technologie informacyjne. Tak jak gospodarki poszczególnych krajów stają się coraz bardziej od siebie uzależnione, tak samo przedsiębiorstwa muszą coraz bardziej łączyć swe zasoby, by zwiększyć lub przynajmniej utrzymać konkurencyjność. Można powiedzieć nawet więcej, że także rola konsumentów wzrasta, rozwija się zjawisko prosumeryzmu. Coraz częściej określa się współczesność ekonomiczną jako erę współuczestnictwa i marketingu kooperacyjnego. Obserwacja funkcjonowania przedsiębiorstw pokazuje, że ich współpraca się rozwija i dotyczy nie tylko sfery produkcji, ale coraz częściej działań marketingowych. Dotychczasowa literatura przedmiotu koncentrowała się jednak w dużym stopniu na kooperacji przemysłowej czy produkcyjnej, natomiast niewiele jest analiz i opracowań na temat aliansów marketingowych przedsiębiorstw i innych organizacji. Właśnie dlatego postanowiliśmy pokazać znaczenie takich aliansów (ich rodzaje, czynniki sprzyjające ich rozwojowi) oraz zwrócić uwagę na proces zarządzania nimi. Celem niniejszej pracy jest dokonanie charakterystyki rozwijającej się współcześnie tendencji w strategii przedsiębiorstw, polegającej na tworzeniu aliansów przedsiębiorstw, umożliwiających lepszą realizację celów marketingowych dla zwiększenia ich konkurencyjności. W tym ostatnim kontekście nawiązujemy do zasobowej teorii konkurencji przedsiębiorstw. W pracy przedstawiamy charakterystykę aliansów marketingowych i sposobów zarządzania nimi w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku na podstawie analizy literatury, przypadków ich stosowania oraz badań pierwotnych autorów. Alianse marketingowe są zawierane przez różne podmioty przedsiębiorstwa, ale także organizacje sfery publicznej, organizacje kultury, media, kluby i organizacje sportowe. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że

10 12 alianse marketingowe przedsiębiorstwom coraz trudniej konkurować, bazując na własnych zasobach, występuje więc potrzeba współdziałania z innymi firmami. Jednym z tych sposobów jest tworzenie aliansów. Przyjmujemy najprostszą definicję aliansu, przez który rozumiemy współdziałanie przedsiębiorstw na zasadzie łączenia zasobów i umiejętności. W dotychczasowej literaturze marketingu zagadnienie współpracy między podmiotami rynkowymi jest najczęściej odnoszone do relacji między dostawcami i nabywcami produktów. Powstała koncepcja marketingu relacji (czy też marketingu partnerskiego), która polega na długookresowych powiązaniach między sprzedawcami produktów i ich nabywcami. Natomiast o współdziałaniu między podmiotami występującymi po stronie podażowej i prowadzącymi wspólne działania marketingowe pisze się znacznie mniej, chociaż obecnie współpraca w dziedzinie marketingu jest powszechna. Punktem wyjścia do analizy jest określenie swoistości aliansów marketingowych i przyczyn ich silnego rozwoju. Dokonano tego na tle uwarunkowań rozwoju wszelkich form współpracy między przedsiębiorstwami. Często tworzenie aliansów dotyczy różnych funkcji przedsiębiorstw i wyodrębnienie aliansów koncentrujących się na funkcji marketingu jest w pewnym stopniu umowne, jednak autorzy książki starali się skupić na takich porozumieniach firm, które wyraźnie wiązały się ze wspólnym prowadzeniem działań marketingowych. W pracy wyodrębniono też różne rodzaje aliansów marketingowych na podstawie istotnych kryteriów takiej klasyfikacji. Szczególna uwaga została poświęcona zarządzaniu aliansami marketingowymi, w tym analizie ich efektów, także ich skuteczności i efektywności. Przyjmujemy koncepcję aliansu jako projektu i zarządzania aliansami jako zarządzania projektami (project management). Ważne miejsce w opracowaniu zajęła charakterystyka aliansów przedsiębiorstw, polegających na tworzeniu sojuszy marek i oferowaniu nabywcom produktów oznaczonych markami partnerów takich porozumień (co-branding). Za alianse marketingowe uznajemy też rozwijające się ostatnio intensywnie tzw. multipartnerskie programy lojalnościowe. W opracowaniu analizujemy alianse marketingowe różnych podmiotów, zarówno przedsiębiorstw różnych branż, jak i przedsiębiorstw i innych organizacji organizacji kultury, sportu i jednostek samorządu terytorialnego. Zwracamy uwagę na rozwój aliansów marketingowych przedsiębiorstw będących właścicielami różnych mediów. Charakteryzujemy także współczesne porozumienia sponsoringowe, które zdaniem autorów opracowania przekształcają się w alianse marketingowe sponsora i sponsorowanego. W pracy zawarto też rezultaty badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw przez autorów w ramach projektu badawczego Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badania

11 Wstęp 13 te miały na celu precyzyjne określenie zakresu tworzenia aliansów marketingowych przez polskie duże przedsiębiorstwa, motywów takich działań, czynników sukcesu i zagrożeń, wiążących się z porozumieniami o współpracy z partnerami biznesowymi. Autorzy książki pragną podziękować tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego opracowania. Szczególne podziękowania kierujemy do Profesora Klemensa Białeckiego, recenzenta naszej pracy, którego cenne uwagi przyczyniły się do udoskonalenia naszego opracowania.

12

13 1 Charakterystyka aliansów przedsiębiorstw i przyczyny ich rozwoju we współczesnej gospodarce 1.1. Czynniki sprzyjające tworzeniu się aliansów przedsiębiorstw Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorstwom coraz trudniej konkurować, bazując na własnych zasobach, i dlatego występuje potrzeba współdziałania z innymi firmami. Jednym z tych sposobów jest tworzenie aliansów. Przyjmujemy najprostszą definicję aliansu, przez który rozumiemy współdziałanie przedsiębiorstw na zasadzie łączenia zasobów i umiejętności 1. Dokładniejsza ich charakterystyka oraz rodzaje zostaną przedstawione w dalszej części pracy, ale zanim to nastąpi, spróbujmy wskazać przyczyny tworzenia aliansów przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. J. Dunning, charakteryzując współczesną gospodarkę, sformułował tezę, że przełom XX i XXI wieku można określić mianem kapitalizmu globalnego (global capitalism), określanego też jako kapitalizm aliansowy (alliance capitalism) oraz kapitalizm bazujący na wiedzy (knowledge-based-capitalism) 2. J. Dunning jest zdania, że rozwój kapitalizmu globalnego i aliansowego jest z jednej strony wynikiem szybkiego postępu technicznego oraz rozwoju usług, a z drugiej strony efektem zmian dotyczących organizacji życia gospodarczego deregulacji i liberalizacji działalności gospodarczej na rynkach poszczególnych krajów i w wymiarze międzynarodowym. Trzeba zwrócić uwagę, że owa aliansowość występuje na poziomie mikro i makro, tzn. polega na tworzeniu aliansów przez przedsiębiorstwa oraz na zawieraniu przez rządy państw poro- 1 Taką właśnie definicję proponuje Z. Pierścionek w: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa J. Dunning, Global Capitalism at Bay?, Routledge Zwraca na to także uwagę T. Dołęgowski, Koncepcja kapitalizmu globalnego i aliansowego a konkurencyjność łańcucha dostaw, Zeszyty Naukowe KGŚ 2011, nr 32, s. 71.

14 16 alianse marketingowe zumień międzynarodowych o charakterze regionalnym i globalnym. Przejawem aliansowego wymiaru współczesnego kapitalizmu jest także rosnące znaczenie samorządności lokalnej. J. Austin twierdzi, że wiek XXI charakteryzuje się paradygmatem współpracy różnych organizacji 3. B. Gomes-Casseres w swej klasycznej już książce uważa, że od lat 80. ubiegłego wieku alianse przedsiębiorstw rozwijają się tak szybko, iż mamy do czynienia ze swego rodzaju rewolucją aliansową (alliance revolution) 4. Wskazuje na to, że rozwój aliansów zmienił sposób konkurowania przedsiębiorstw. Przez wiele lat badacze uważali, że współpraca między przedsiębiorstwami nieuchronnie prowadzi do ograniczenia nasilenia konkurencji. Jednak obecnie widać, że w branżach czy sektorach, w których współpraca silnie się rozwija, konkurentów jest więcej, a nie mniej. Ta współpraca często ma na celu stworzenie nowych innowacyjnych produktów. Tak więc mamy do czynienia z pewnym paradoksem rozwój współpracy między przedsiębiorstwami prowadzi do nasilenia się konkurencji. J.D. Bamford, B. Gomes-Casseres i M.S. Robinson 5 zwracają uwagę na to, że liczba partnerów w aliansach jest nierzadko duża, niektóre przedsiębiorstwa uczestniczą w 20 aliansach, a są także takie, które są partnerami nawet w 100 aliansach. Kwestie tworzenia aliansów i zarządzania nimi były peryferyjnymi zagadnieniami w ramach strategii przedsiębiorstw, a obecnie są centralnym punktem strategii. Menedżerowie nie stawiają więc pytania: Czy tworzyć alians?, lecz: W jaki sposób taki alians tworzyć i nim zarządzać, by przynosił korzystne efekty?. Wspomniani autorzy zwracają jednak uwagę na to, że mimo szans, jakie stwarzają alianse, według różnych badań 30 70% z nich kończy się niepowodzeniem. Są więc szanse, ale nie zawsze są one wykorzystywane. Podobną opinię przedstawiają R.S. Kaplan, D.P. Norton i B. Rugelsjoen 6. Podkreślają, że obecnie głównym modelem biznesowym przedsiębiorstw stają się układy partnerskie i alianse. Znaczenie tych porozumień jest coraz większe także dlatego, że w przeszłości takie formy współpracy dotyczyły zwykle pobocznych części łańcucha wartości, a obecnie dzięki aliansom przedsiębiorstwa starają się uzyskiwać przewagę konkurencyjną. Jednak cytowani autorzy wskazują też na to, że połowa takich sojuszy korporacyjnych kończy się niepowodzeniem. Można 3 J. Austin, The Collaboration Challenge: How Nonprofits and Businesses Succeed Through Strategic Alliances, Harvard Business School, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 2000, cyt. za: F. Rodrigues, V. Souza, J. Leitão, Strategic Coopetition of Global Brands: A Game Theory Approach to Nike + ipod Sport Kit Co-branding, Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon B. Gomes-Casseres, Alliance Revolution. The New Shape of Business Rivalry, Harvard University Press, Cambridge J.D. Bamford, B. Gomes-Casseres, M.S. Robinson, Mastering Alliance Strategy, Wiley & Sons, San Francisco 2003, s R.S. Kaplan, D.P. Norton, B. Rugelsjoen, Zarządzanie aliansami przy użyciu strategicznej karty wyników, Harvard Business Review Polska 2011, nr 6, s. 103.

15 1. Charakterystyka aliansów przedsiębiorstw więc stwierdzić, że alianse przedsiębiorstw stanowią istotne źródło przewagi konkurencyjnej, ale istnieje także duże ryzyko ich niepowodzenia. Te opinie dotyczą przede wszystkim aliansów o charakterze strategicznym, ale zagrożenie braku sukcesu występuje również w wypadku aliansów krótkookresowych czy dotyczących pojedynczych przedsięwzięć współpracy marketingowej. Według analiz czołowej firmy konsultingowej Boston Consulting Group około 30% globalnych przychodów przedsiębiorstw w 2005 roku było efektem zawieranych przez nie aliansów z różnymi partnerami 7. W roku 1980 było to tylko 2%. Eksperci tej firmy przewidują dalszy wzrost znaczenia aliansów i twierdzą, że stały się one już trwałym elementem strategii wielu przedsiębiorstw. Alianse są szczególnie przydatne w warunkach dużej niepewności w otoczeniu rynkowym oraz na rynkach o szybkim tempie wzrostu, kiedy to przedsiębiorstwo nie jest w stanie samodzielnie wykorzystać takich sprzyjających okoliczności. Interesująco i dobitnie mówią na ten temat też Y.L. Doz i G. Hamel. Kiedy jeszcze kilkanaście lat temu zbierali opinie menedżerów na temat potrzeby aliansów, najczęściej padała odpowiedź zdecydowanie odmowna 8. Pewni siebie menedżerowie działali w pojedynkę, ufając, że dysponują odpowiednimi zasobami i wiedzą, jak wygrać. Dziś opinie są zupełnie inne. Jak twierdzą wspomniani autorzy, obecnie alianse strategiczne stały się kamieniem węgielnym globalnej konkurencyjności. Wskazują na znaczenie połączenia zasobów partnerów aliansu, co znacznie zwiększa ich konkurencyjność. Jak piszą nieco górnolotnie, ale prawdziwie, w wyścigu, którego stawką jest świat, połączenie sił stanowi środek do osiągnięcia masy krytycznej, potrzebnej, by móc skutecznie konkurować 9. Jest to szczególnie widoczne w branżach, gdzie duże znaczenie ma zastosowanie nowych technologii, także informacyjnych. Podają przykład ważnego aliansu telewizji cyfrowej w Europie, w którym partnerami porozumienia byli dostawcy treści, nadawcy, firmy zajmujące się transmisją i handel detaliczny. Od czasu, który charakteryzowali cytowani autorzy, tendencja rozwoju aliansów w branży mediów znacznie się nasiliła, także w związku ze zjawiskiem konwergencji mediów. Dlatego dokładniejsze omówienie tego rodzaju aliansów znajduje się w dalszej części książki. Na alianse strategiczne patrzy się często jako na jeden ze sposobów rozwoju przedsiębiorstwa, wskazując na rozwój wewnętrzny i zewnętrzny, co za M. Romanowską przedstawia ilustracja The strategic logic of alliance, Boston Consulting Group 2008, file14835.pdf. 8 Y.L. Doz, G. Hamel, Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s Ibidem, s. 70.

16

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk

przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk 2012 Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz Innowacje w sektorze usług przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk Jarosław Osiadacz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Krystyna Przybylska Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej Złożoność internacjonalizacji przedsiębiorstwa powoduje,

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Urzęd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław 2010 Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska 1 2 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 15 (XXX) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2015 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym.

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Strona1 RAPORT Badanie rynku książki w Polsce Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Projekt badawczy Polskiej Izby Książki we współpracy z Warszawskimi

Bardziej szczegółowo