FINANSOWANIE INWESTYCJI W ENERGETYCE - EMISJE OBLIGACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE INWESTYCJI W ENERGETYCE - EMISJE OBLIGACJI"

Transkrypt

1 FINANSOWANIE INWESTYCJI W ENERGETYCE - EMISJE OBLIGACJI

2 INSTRUMENTY DŁUśNE ŚREDNIO I DŁUGOTERMINOWEGO FINANSOWANIA INWESTYCJI W ENERGETYCE - Kredyt inwestycyjny najczęściej stosowany instrument finansowania inwestycji długoterminowych - Nieskarbowe papiery dłuŝne równorzędnym instrumentem, który jest i moŝe być stosowany jako źródło pozyskiwania kapitału do sfinansowania celów inwestycyjnych w energetyce 2

3 ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA INWESTYCJE ENERGETYCZNE - Kredyty inwestycyjne banki i instytucje finansowe (ograniczenie i limity na poszczególnych kredytobiorców jak teŝ i poszczególne sektory gospodarki) - Obligacje potencjalnie większa liczba inwestorów zainteresowanych nabywaniem obligacji NABYWCY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH - Banki (ograniczenia wewnętrzne limity zaangaŝowania na poszczególnych emitentów) - Towarzystwa Ubezpieczeniowe - Fundusze Inwestycyjne (ograniczenia związane z ratingiem emitenta, chyba Ŝe akcje emitenta są notowane na GPW lub obligacje będą notowane na Bond Spot / Catalyst) - Fundusze Emerytalne (ograniczenia co do emisji niepublicznych związane z zabezpieczeniem emisji i ratingiem emitenta, chyba Ŝe akcje emitenta są notowane na GPW lub obligacje będą notowane na Bond Spot / Catalyst)) 3

4 STRUKTURA NABYWCÓW KORPORACYJNYCH PAPIERÓW DŁUśNYCH stan na r. mln PLN , , , , , ,3 149,2 931,2 35,9 243,3 934,2 772,6 76,0 141,0 584,5 219,1 0 Banki Towarzystwa ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne Przedsiębiorstwa Podmioty zagraniczne Inne instytucje finansowe Pozostałe jednostki < 1 r. > 1 r. Źródło: Rating & Rynek, FITCH Polska S.A., (za NPB na podstawie danych z 13 banków) 4

5 AKTYWA W ZARZADZANIU FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE 88,2 mld PLN (stan na ) 180 mld PLN (stan na ) 140,3 mld PLN (stan na ) Źródło: Źródło: Źródło: MoŜliwości inwestycyjne powyŝszych podmiotów ograniczone są limitem zaangaŝowania w papiery dłuŝne jednego emitenta do wysokości 5% wartości posiadanych aktywów. 5

6 NIEPUBLICZNE OBLIGACJE KORPORACYJNE SPOSÓB NA POZYSKANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z RYNKU KAPITAŁOWEGO -Obligacje korporacyjne - spółki sektora energetycznego jako emitenci obligacji - spółka o specjalnym przeznaczeniu (SPV) powołana dla realizacji inwestycji przez spółkę z sektora energetycznego -Obligacje - niezabezpieczone (notowane na Bond Spot Catalyst lub emitowane przez spółki, których akcje są dopuszczone do notowań na rynku regulowanym -Obligacje - zabezpieczone (na majątku emitenta) Zabezpieczenie obligacji moŝe stanowić istotny element zwiększający atrakcyjność instrumentu dłuŝnego, a tym samym wpływając na popyt na takie instrumenty zwłaszcza jeŝeli jest połączony z ratingiem inwestycyjnym emitenta 6

7 NIEPUBLICZNE OBLIGACJE KORPORACYJNE ZALETY - Stosunkowo szybki i prosty proces przygotowania emisji - Niskie wymogi informacyjne - WyŜsza płynność w porównaniu do kredytu (obligacje na okaziciela) - NiŜsze koszty przygotowania emisji niŝ w przypadku emisji obligacji w trybie oferty publicznej WADY - NiŜsza płynność w stosunku do rynku publicznego/ niŝsze limity inwestycyjne - Ryzyko istnienia ograniczeń w nabywaniu obligacji dla funduszy emerytalnych - W przypadku obligacji emitowanych na stałej stopie procentowej dla niektórych funduszy brak moŝliwości wyceny papieru 7

8 NIEPUBLICZNE OBLIGACJE KORPORACYJNE ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INSTRUMENTU - ZABEZPIECZENIE i RATING Z uwagi na ustawowe ograniczenia dla otwartych funduszy emerytalnych istotnym elementem pozwalającym na potencjalny wzrost zainteresowania tych instytucji w inwestowanie w niepubliczne obligacje korporacyjne jest emitowanie przez spółki niepubliczne obligacji w całości zabezpieczonych (całe odsetki w okresie zapadalności + kapitał), np. poprzez zastaw, hipotekę lub udzielenie nieodwołalnej gwarancji lub poręczenia przez podmiot posiadający ocenę na poziomie inwestycyjnym, nadaną przez wyspecjalizowaną agencję ratingową, (S&P, Moody s, Fitch Ratings ) lub poprzez posiadanie takiej oceny przez samą emisję, gdyŝ pozwala on inwestorom na ocenę zdolność Kredytobiorcy do dokonywania terminowej obsługi zobowiązań płatniczych zaciąganych przez dany podmiot w trakcie trwania transakcji. 8

9 OBLIGACJE - CZYNNIKI PRZEMAWIAJĄCE NA KORZYŚĆ Instrument jakim jest niepubliczna obligacja korporacyjna na okaziciela posiada kilka czynników, które mogą przemawiać na jej korzyść jako instrumentu potencjalnego finansowania inwestycji w energetyce z uwagi na większą atrakcyjność dla inwestorów, w tym banków poszukujących bezpiecznego instrumentu o dobrej jakości kredytowej oraz o wyŝszej rentowności niŝ lokata czy papiery skarbowe - większa płynność (w stosunku do kredytu inwestycyjnego) - większa liczba potencjalnych inwestorów (kredyt udzielają tylko banki) - moŝliwość realizacji zysków przed terminem zapadalności - moŝliwość zmniejszania koncentracji na emitencie - Gwarancja emisji - w przypadku jeŝeli organizatorami emisji obligacji są Banki, istnieje moŝliwość zagwarantowania objęcia emisji (Umowa Gwarancyjna), co daje pewność powodzenia emisji i pozyskania środków na finansowanie inwestycji 9

10 SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI NIERZĄDOWYCH W POLSCE - od IX 2008 do VIII 2009 brak znaczących emisji rynkowych (tj. nie będących substytutem kredytu) poza obligacjami komunalnymi oraz emisjami z gwarancja rządową spowodowane awersją do ryzyka inwestorów instytucjonalnych oczekujących wyŝszych spreadów (dla 10 lat marŝe dla J.S.T wynosiły średnio pb. w pierwszej połowie 2009) - od IX 2009 do XII 2009 poprawa nastrojów na rynku kilka emisji korporacyjnych rynkowych (nie z sektora energetyki na łączna kwotę ok. 800 mln PLN) zapadalność 3-5 lat szacowane marŝe na zmienną stopę procentową: p.b. emisje BGK z gwarancja rządową o zapadalności do 9 lat z marŝą p.b. powyŝej obligacji skarbowych - obecne tendencje wzrost zainteresowania inwestorów instytucjonalnych długiem korporacyjnym przewidywane dalsze wydłuŝanie tenorów stopniowy spadek marŝ oczekiwanych przez inwestorów instytucjonalnych 10

11 PERSPEKTYWY DLA ENERGETYKI brak średnioterminowych i długoterminowych obligacji z sektora energetycznego w portfelach funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych oraz funduszy inwestycyjnych aktywa w zarządzaniu np. OFE ok. 180 mld PLN ( ulokowane w dług korporacyjny ca 2 mld PLN, w akcje PGE ca 2,7 mld PLN wg raportów rocznych OFE na ) limit 5% zaangaŝowania w aktywa jednego emitenta oznacza, iŝ OFE mogą zaangaŝować się ustawowo w obligacje PGE do kwoty ca 6 mld PLN po spełnieniu innych wymogów limitowych (zabezpieczenia lub rating lub notowanie na BondSpot obligacji lub notowanie akcji emitenta na GPW) w miarę poprawy sentymentu realne wydłuŝenie tenorów powyŝej 5Y - 7Y dla obligacji z sektora energetycznego covenanty mniej restrykcyjne w porównaniu do kredytów inwestycyjnych 11

12 UDZIAŁ BANKÓW W RYNKU EMISJI PAPIERÓW DŁUśNYCH Udział banków w rynku papierów dłuŝnych przedsiębiorstw i banków o terminie zapadalności powyŝej 1-go roku według kwot zadłuŝenia (stan na r.) Udział banków w rynku w rynku KPD według kwot zadłuŝenia (stan na r.) II pozycja BRE Bank 23,27% I pozycja BRE Bank 24,67% Pozostali 76,73% Pozostali 75,33% Źródło: Rating & Rynek, FITCH Polska SA 12

13 FINANSOWANIE INWESTYCJI W ENERGETYCE BRE Bank SA - wybrane transakcje Obligacje korporacyjne krótko- i średnioterminowe Czerwiec 2002 Listopad 2006 Maj 2008 Kwiecień 2004 Październik PLN PLN Obligacji PLN PLN Emisja Obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej PLN Dealer Współorganizator, Dealer Współorganizator, Dealer Współorganizator, Agent Emisji, Dealer Wrzesień 2006 Czerwiec 2001 Listopad 2007 Listopad 2007 Maj 2008 Spółki z Grupy Nestlé w Polsce Obligacji PLN gwarantowany przez Nestlé SA PLN PLN PLN PLN Organizator, Gwarant, Dealer Dealer Dealer Organizator, Dealer Sierpień 2007 Czerwiec 2006 Październik 2007 Czerwiec 2003 Czerwiec 2007 Obligacji PLN PLN PLN PLN PLN Współorganizator, Sub-Agent, Dealer Organizator, Dealer 13

14 FINANSOWANIE INWESTYCJI W ENERGETYCE BRE Bank SA - wybrane transakcje Papiery dłuŝne banków i przedsiębiorstw leasingowych Marzec 2008 Wrzesień 2004 Wrzesień 2006 Październik 2005 Styczeń 2006 Grupa Volkswagen w Polsce oraz Volkswagen Group Services SCS Certyfikatów Depozytowych PLN Papierów DłuŜnych gwarantowanych przez Volkswagen AG, Volkswagen Financial Services AG PLN Certyfikatów Depozytowych PLN Papierów DłuŜnych PLN PLN Organizator, Dealer Organizator, WspólmenedŜer Wiodący, Agent ds. Dokumentacji, Dealer Subskrybent Wyłączny Współorganizator, Dealer Maj 2005 Maj 2006 Styczeń 2008 Maj 2008 Maj 2004 Rabobank Polska SA Certyfikatów Depozytowych PLN Papierów DłuŜnych PLN Papierów DłuŜnych gwarantowany przez Rabobank Nederlanden PLN Certyfikatów Depozytowych gwarantowanych przez Nordea Bank Finland Abp PLN PLN Organizator, Dealer Współorganizator, Dealer Współorganizator, Dealer Organizator, Dealer Euroobligacje i emisje publiczne Lipiec 2003 BRE INTERNATIONAL FINANCE BV BRE FINANCE FRANCE SA Euroobligacji EUR Gwarant Emisji Grudzień 2003 Program Publicznej Emisji Obligacji PLN Organizator, Dealer Oferujący Kwiecień 2003 Program Publicznej Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych PLN MenadŜer Wiodący, Organizator Emisji, Dealer, Subemitent Usługowy Oferujący 14

15 FINANSOWANIE INWESTYCJI W ENERGETYCE BRE Bank SA - wybrane transakcje Obligacje podporządkowane Sekurytyzacja Obligacje komunalne Październik 2000 AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA S.A. Emisja Obligacji Podporządkowanych PLN wartość nominalna obligacji serii B Agent Emisji, Dealer Kwiecień 2001 zabezpieczonych wierzytelnościami w ramach Programu Sekurytyzacji Wierzytelności PLN Organizator Programu Sekurytyzacji, Administrator Zastawu, Agent Emisji, Dealer SPV Pharmag-HM Lipiec 2009 Miasto Stołeczne Warszawa PLN Wartość Nominalna Pierwszej Emisji Publicznej Obligacji PLN Współorganizator Oferujący Lipiec 2004 Luty 1999 Sponsor Programu Sekurytyzacji Październik 2001 Obligacji Podporządkowanych PLN Pierwszy w Polsce Programu Sekurytyzacji Wierzytelności PLN Organizator Programu Sekurytyzacji Miasto Poznań Pierwsza Emisja Obligacji Komunalnych PLN Grudzień 2002 Gmina Wrocław Obligacji Komunalnych PLN 15

16 FINANSOWANIE INWESTYCJI W ENERGETYCE INFORMACJE BRE Bank SA Ul. Senatorska 18 Warszawa DEPARTAMENT FINANSOWANIA STRUKTURALNEGO I MEZZANINE Jacek Zwierzchowski Wicedyrektor Departamentu (22) DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH Tomasz Gałka Wicedyrektor Departamentu (22)

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance - historia Mezzanine powstał w latach 70 w USA bazując na rozwoju rynku poŝyczek udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe i kasy oszczędnościowe;

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.).

Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.). WAAC średni waŝony koszt kapitału koszt kapitału uwzględniający zdewersyfikowaną strukturę finansowania przedsięwzięcia. W praktyce jest to wypadkowy koszt kapitału obliczony jako średnia waŝona kosztu

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Maj 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna.... 2-3 II. Dane statystyczne.

Bardziej szczegółowo