Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym"

Transkrypt

1 Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu BCC, będą dzielić się z Państwem wiedzą z wielu obszarów życia gospodarczego: rynku kapitałowego, finansów, pozyskiwania środków na rozwój, zamówień publicznych. Jan Mazurek ekspert BCC ds. rynku kapitałowego tel Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe jest jednym z istotnych składników ogólnego ryzyka finansowego, szczególnie w przedsiębiorstwach dokonujących transakcji zagranicznych. Kapryśne waluty Fluktuacje kursów walutowych mogą powodować istotne zmiany wartości pozycji bilansowych oraz rachunku zysków i strat. Rynek walutowy (ang. forex) rządzi się swymi prawami - w większości przypadków na kursy walut mają wpływ trudno przewidywalne, niezależne od przedsiębiorcy czynniki i zdarzenia zewnętrzne lub wewnętrzne, np. zmiany stóp procentowych. Brak zabezpieczenia przed skutkami wahań kursów walut wystawia przedsiębiorstwo na ryzyko finansowe analogicznie, jak przy spekulacji. Zatem kluczowym elementem zarządzania finansami przedsiębiorstwa dokonującego transakcji z podmiotami zagranicznymi jest odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym. Rynek finansowy dysponuje odpowiednimi narzędziami. Ryzykowne pozycje

2 Pierwszym etapem procesu zarządzania ryzykiem walutowym jest identyfikacja wszystkich pozycji w aktywach i pasywach bilansu, wyrażonych w walutach obcych a także tych, które są wyrażone w złotych, lecz zależne od kursów walut obcych. Po stronie aktywów bilansu należy wyróżnić należności z tytułu dostaw i usług, papiery wartościowe nominowane w walutach obcych oraz udzielone pożyczki walutowe. W pasywach są to: wyrażone w walutach obcych zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur, zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych np. wystawionych weksli. Dopiero taka analiza pozwoli określić globalną pozycję walutową netto. Może ona przybierać jedną z form: pozycja długa - suma przeliczonych na złote pozycji walutowych aktywów jest wyższa, niż suma przeliczonych na złote pozycji walutowych pasywów, pozycja krótka - suma przeliczonych na złote pozycji walutowych pasywów jest wyższa, niż suma przeliczonych na złote pozycji walutowych aktywów, pozycja zamknięta - suma przeliczonych na złote wartości pozycji walutowych aktywów i pasywów jest równa. Tak określona pozycja walutowa implikuje ekspozycję przedsiębiorstwa na ryzyko walutowe. Ulega ona ciągłym zmianom, co może być skutkiem oddziaływania jednego lub kilku jednocześnie niżej wymienionych czynników: zmiana wielkości poszczególnych składników bilansu, zmiana kursów walut obcych, w których są wyrażone składniki bilansu, zmiana relacji pomiędzy kursami tych walut, różne terminy zapadalności pozycji bilansowych. Stąd, istotnym zadaniem zarządzającego jest identyfikacja a następnie monitorowanie wielkości i horyzontu czasowego poszczególnych pozycji bilansu. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest zmiana wzajemnych relacji pomiędzy różnymi walutami, w których wyrażone są pozycje bilansowe. Na przykład należności w dolarach amerykańskich z tytułu wyeksportowanych towarów oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu we frankach szwajcarskich. Wahania kursu USD/CHF będą powodować zmiany globalnej pozycji walutowej przedsiębiorstwa. Ogrodnik bez psa Przeanalizujmy sytuację polskiego producenta tulipanów, eksportującego swe produkty do Niemiec. Cebulki tulipanów pochodzą z importu z Holandii, natomiast środki grzybobójcze są kupowane w funkcjonującej w Polsce hurtowni włoskiej firmy. Producent tulipanów rozlicza się z Holendrami w euro, które kupuje w polskim banku. Płatność za środki grzybobójcze realizowane są w złotych, przy czym ich ceny są indeksowane zgodnie z aktualnym na dzień wystawienia faktury, kursem EUR/PLN. Pozostałe składniki kosztów produkcji: energia, amortyzacja, płace, koszty zarządu i ogólnozakładowe producent kwiatów ponosi w złotych i nie zależą one od kursów walut obcych. Odrębnej analizy wymagają koszty transportu. Rozważane przedsiębiorstwo wykorzystuje transport krajowy i zagraniczny. Często firmy spedycyjne operujące na trasach międzynarodowych wyceniają swe usługi w walutach obcych.

3 Ponadto, błędem byłoby zakładanie, że koszty transportu krajowego, nie są uzależnione od kursów walut obcych. Podstawowym składnikiem kosztów eksploatacji samochodu są wydatki na zakup paliwa, którego ceny są powiązane nie tylko z cenami na rynku ropy naftowej lecz również z kursami walut obcych, po których rafineria zawiera transakcje zakupu ropy naftowej. Z praktyki wiadomo, że rafinerie szybko reagują na wzrosty kursów walut obcych, ponosząc ceny paliwa. Przykład ten miał na celu uświadomienie, że praktycznie każdy podmiot gospodarczy, jest narażony na ryzyko walutowe, uzależnione od rodzaju produkcji, wartości importowanych komponentów jak również struktury rodzajowej kosztów. Jeżeli, na przykład udział kosztów walutowych w rachunku producenta tulipanów wynosi 40 proc., to pozostałe 60 proc. jest narażone na ryzyko walutowe. Wynika to z tego, że część ryzyka jest kompensowana w ramach przepływów pieniężnych związanych z zakupami importowymi. Taką ekspozycję określa się mianem otwartej długiej pozycji walutowej, która będąc niezabezpieczoną generuje dla przedsiębiorstwa ryzyko wynikające ze zmian kursu euro analogicznie, jak uprawa tulipanów bez należytej ochrony, tj. psa ogrodnika". Ma to bezpośredni wpływ na wynik finansowy produkcji eksportowej, który może ulec pogorszeniu w przypadku umocnienia złotego. Instrumenty ograniczające ryzyko Identyfikacja ekspozycji przedsiębiorstwa na ryzyko walutowe stanowi podstawę do zajęcia odpowiedniej pozycji zabezpieczającej w instrumentach pochodnych, jakimi są kontrakty terminowe oraz opcje. Takie działania określane są potocznie terminem pochodzącym z języka angielskiego - hedging. Producent a zarazem eksporter poniesie stratę w przypadku spadku kursu EUR/PLN (umocnienie złotego), jaki nastąpi w okresie pomiędzy podpisaniem kontraktu eksportowego i otrzymaniem należności za sprzedany towar. Zabezpieczenie przed skutkami niekorzystnej zmiany kursu walutowego może polegać na zajęciu przeciwstawnej - krótkiej pozycji na rynku terminowym, to jest sprzedaży kontraktu terminowego typu forward lub futures. Dzięki temu eksporter zapewnia sobie prawo sprzedaży waluty w przyszłości po ustalonej cenie w takim kontrakcie. W praktyce, w przypadku spadku kursu waluty obcej (umocnieniu złotego), zyski z krótkiej pozycji w kontrakcie terminowym pokryją straty z długiej pozycji walutowej. Jednak, ewentualny wzrost kursu waluty obcej (osłabienie złotego), spowoduje poniesienie straty na rynku terminowym, pomniejszającej zyski nadzwyczajne z rynku walutowego, wynikające z dodatnich różnic kursowych. Teoretycznie bilans zysków i strat z pozycji długiej w walucie oraz pozycji krótkiej w kontrakcie terminowym wynosi zero. W praktyce mogą wystąpić różnice na korzyść lub niekorzyść podmiotu zabezpieczającego pozycję walutową. Koszt strategii zabezpieczającej przy pomocy kontraktu terminowego jest najczęściej bliski zeru. Prowizje pobierane przez banki lub inne podmioty organizujące obrót z tytułu zawieranych transakcji terminowych są stosunkowo niskie. Podmiot zabezpieczający zobowiązany jest wpłacić tylko depozyt stanowiący zazwyczaj kilka procent wartości kontraktu.

4 Stosowanie strategii zabezpieczających z wykorzystaniem kontraktów terminowych wymaga, świadomego zrezygnowania z ewentualnych nadzwyczajnych zysków, jakie mogą mieć miejsce w przypadku korzystnej dla przedsiębiorstwa zmiany na rynku walutowym. Nagrodą za takie poświęcenie jest zysk w przypadku niekorzystnej zmiany kursu walutowego, kompensujący stratę na rynku kasowym. Innym, często stosowanym instrumentem pochodnym, wykorzystywanym dla zabezpieczenia pozycji walutowej jest opcja walutowa. Instrument ten stanowi prawo kupna (opcja kupna, ang. call) lub prawo sprzedaży (opcja sprzedaży, ang. put) określonej ilości waluty obcej po określonej cenie (cena wykonania X", ang. strike price), w określonym czasie (opcja amerykańska) lub określonej dacie (opcja europejska). Eksporter winien, więc kupić opcję sprzedaży, inaczej mówiąc - zająć długą pozycję w opcji sprzedaży (ang. long put). W przeciwieństwie do kontraktów terminowych, występuje tu asymetria praw i obowiązków, a więc także profilu wypłaty. Za prawo sprzedaży waluty na określonych w opcji warunkach eksporter płaci cenę (premię opcyjną, ang. premium), która stanowi koszt zabezpieczenia. W przypadku spadku kursu waluty obcej, eksporter osiągnie przychód z opcji, będącym w jego rachunku zyskiem nadzwyczajnym. W dniu wygaśnięcia opcji stanowi on różnicę między ceną wykonania opcji i aktualnym kursem waluty. Z drugiej strony, w przypadku wzrostu kursu waluty obcej, nie osiągnie przychodu z tej opcji. Zatem strata będzie ograniczona do wysokości zapłaconej premii. Jak widać, opcja w przeciwieństwie kontraktu terminowego, daje możliwość skorzystania ze wzrostu kursu waluty transakcji eksportowej. Niestety, stosowanie opcji powoduje utratę części planowanej marży lub zysku nadzwyczajnego. Im wyższa cena wykonania opcji sprzedaży, tym wyższą premię musi zapłacić za nią eksporter, gdyż przedstawia ona wyższą wartość. Jeżeli cena wykonania opcji sprzedaży jest wyższa od aktualnego kursu waluty, to taką opcję określa się mianem opcji w pieniądzu (ang. in the money). Wraz ze wzrostem tej ceny eksporter uzyskuje możliwość sprzedaży uzyskanej waluty po bardziej korzystnej cenie. W efekcie tego, potencjalna strata na całej transakcji jest niższa, niż w przypadku stosowania taniej opcji poza pieniądzem (ang. out of the money). Strategię zabezpieczającą z wykorzystaniem opcji można porównać do ubezpieczenia przez zakup polisy ubezpieczeniowej, gdzie zakres ochrony zależy od zapłaconej ceny. Przy odpowiednim zestawieniu co najmniej dwóch różnych opcji (np. kupno opcji sprzedaży i sprzedaż opcji kupna) koszt strategii zabezpieczającej może być zredukowany nawet do kwoty bliskiej zera - zabezpieczenie zerokosztowe. Taka strategia określana jest potocznie mianem korytarza (ang. collar). Jednak ten, niewątpliwie atrakcyjny sposób zabezpieczenia może również przynieść przedsiębiorstwu straty w przypadku dużych wahań kursów walutowych. Tutaj przedsiębiorstwo bierze na siebie duże ryzyko, co przy zawieraniu umowy nie jest widoczne. W latach wielu polskich eksporterów stosujących strategie zerokosztowe poniosło znaczne straty finansowe, gdyż złotówka uległa znacznemu osłabieniu. Ta tematyka zostanie omówiona w następnym opracowaniu. Korzyści z zarządzania ryzykiem walutowym

5 Ryzyko kursowe jest wysoce istotne dla firm, które nie mogą przerzucić skutków zmian kursów walut, a więc cen zaopatrzeniowych na klientów, jak to czynią monopoliści. Korzyści z redukcji ryzyka walutowego są niezaprzeczalne. Zastosowanie asekuracji przy pomocy instrumentów pochodnych pozwala na uniezależnienie wyniku finansowego, wartości bilansowej oraz struktury przepływów pieniężnych od zmian na rynkach finansowych bądź innych czynników. Dzięki temu systemowi przedsiębiorstwo może bardziej racjonalnie prowadzić działalność poprzez zagwarantowanie sobie korzystnych cen czynników produkcji i kosztu pieniądza. Kolejną korzyścią wynikającą z zarządzania ryzykiem finansowym jest zwiększenie stabilności cen produktów i wiarygodności firmy, co czyni ją atrakcyjną dla partnerów handlowych oraz współpracujących instytucji finansowych. Przykład zabezpieczenia pozycji walutowej eksportera (kontrakt terminowy) Założenie: kurs kasowy waluty w chwili zawierania transakcji eksportowej: 4,2000 EUR/PLN. Analiza została przeprowadzona na przykładzie jednostki waluty. Przykład zabezpieczenia pozycji walutowej eksportera (opcja walutowa) Założenia: kurs kasowy waluty w chwili zawierania transakcji eksportowej: 3,0500 USD/PLN, wartość otwartej długiej pozycji walutowej 1 mln dolarów. Do analizy wykorzystałem trzy opcje sprzedaży (put) o różnych cenach wykonania: i) X=2,9000 USD/PLN, premia PLN (out of the money, OTM") ii) X=3,0500 USD/PLN, premia PLN (at the money, ATM") iii) X=3,2000 USD/PLN, premia PLN (in the money, "ITM")

6 Poniżej przedstawiam wyniki finansowe powyższych strategii zabezpieczających. Jak widać, największa możliwa do poniesienia strata występuje w przypadku zabezpieczenia przy pomocy opcji najtańszej (out of the money). Natomiast najmniejsza potencjalna strata ma miejsce w przypadku nabycia opcji najdroższej, o najwyższej cenie wykonania (in the money). Warto więc inwestować w ochronę przed ryzykiem.

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych 2012 Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych WARSZAWA 2012 Ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo