UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA"

Transkrypt

1 UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA Umowa Dystrybutorska i Międzynarodowa Umowa Sponsora jest zawarta pomiędzy Nu Skin International, Inc., z siedzibą w stanie Utah pod adresem: 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, Stany Zjednoczone (zwaną dalej NSI ) a Dystrybutorem. NSI oraz Dystrybutor uznają i przyjmują do wiadomości fakt, że niniejsza Umowa Dystrybutorska stanowi odrębną i oddzielną umowę względem Umowy Nabywania Produktów w Kraju Zamieszkania podpisanej z Lokalnym Biurem Nu Skin (określanej jako UNP). A. Terminy Znaczenie terminów zapisanych wielką literą, których definicje nie zostały podane w tym punkcie Umowy Dystrybutorskiej można odnaleźć w dokumencie Zasady i Procedury. Premia oznacza wynagrodzenie wypłacane Dystrybutorowi na podstawie wartości Produktów sprzedanych przed Dystrybutora, osobom w dolnej linii jego struktury sprzedaży oraz Kierownikom Grup Odłączonych po spełnieniu wszelkich wymogów nakreślonych w Planie Kompensacyjnym Sprzedaż. Lokalne Biuro Nu Skin posiada prawo wypłaty Premii Dystrybutorom w ich Kraju Zamieszkania. Umowa oznacza umowę pomiędzy Nu Skin a Dystrybutorem składającą się z Umowy Dystrybutorskiej oraz dokumentu UNP (zgodnie z definicją poniżej). Dystrybutor" oznacza niezależnego kontrahenta autoryzowanego przez Nu Skin na mocy niniejszej Umowy Dystrybutorskiej do promowania produktów Spółki, rekrutacji innych Dystrybutorów, oraz otrzymywania Premii zgodnie z wymogami Planu Kompensacyjnego Sprzedaż. Umowa Dystrybutorska oznacza niniejszą Umowę Dystrybutorską i Międzynarodową Umowę Sponsora, włącznie z treścią Zasad i Procedur, Planem Kompensacyjnym Sprzedaż oraz materiałami dotyczącymi programów opcjonalnych, przy czym postanowienia poszczególnych elementów umowy mogą być zmieniane i zostają włączone do warunków niniejszej umowy przez odniesienie. Nu Skin oznacza NSI, Lokalne Biuro Nu Skin oraz ich spółki powiązane. Produkty" oznaczają produkty i usługi oferowane przez Nu Skin sprzedawane za pośrednictwem Lokalnego Biura Nu Skin w poszczególnych Krajach Autoryzowanych. Zasady i Procedury oznaczają postanowienia określające sposób, w jaki Dystrybutor ma prowadzić swoją działalność biznesową i określające jego prawa oraz relacje między stronami.

2 Kraj Zamieszkania" oznacza, w przypadku osoby fizycznej, kraj, terytorium, lub inną jurysdykcję polityczną, gdzie Dystrybutor jest obywatelem lub posiada status rezydenta i gdzie zawierana jest Umowa Dystrybutorska właściwa dla danego kraju. W przypadku podmiotu gospodarczego takiego, jak korporacja, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub przedsiębiorstwo o dowolnej innej postaci oznacza kraj, terytorium, lub inną jurysdykcję polityczną, gdzie podmiot ten został utworzony zgodnie z prawem tego kraju, a każdy udziałowiec tego podmiotu gospodarczego uzyskał stosowane uprawnienia do prowadzenia biznesu w jego Kraju Zamieszkania i gdzie zawierana jest Umowa Dystrybutorska właściwa dla danego kraju. Plan Kompensacyjny Sprzedaż oznacza konkretny plan nakreślający szczegółową strukturę wypłaty premii Dystrybutorom i wymogi jakie należy spełnić. B. Prawo do sprzedaży i promocji Produktów oraz do działalności Sponsora w Kraju Zamieszkania Zgodnie z postanowieniami Umowy Dystrybutorskiej, NSI niniejszym nadaje podpisującej ją osobie status Dystrybutora. Dystrybutor posiada prawo i obowiązek do (a) promowania produktów w swoim Kraju Zamieszkania na drodze sprzedaży bezpośredniej prowadzonej gównie w domu oraz do (b) sponsorowania nowych Dystrybutorów w swoim Kraju Zamieszkania. Dystrybutor zawierający Umowę Dystrybutorską uznaje, że umowa ta będzie akceptowana w stanie Utah. C. Prawo do sponsorowania i nabywania Produktów w kraju niebędącym Krajem Zamieszkania. NSI udziela prawa do sponsorowania nowych Dystrybutorów w krajach niebędących Krajem Zamieszkania. Na mocy niniejszej Umowy Dystrybutorskiej nie udziela się Dystrybutorowi prawa do promowania Produktów w krajach niebędących Krajem Zamieszkania, o ile nie jest on mieszkańcem jednego z krajów należących do EOG, wobec których obowiązują odrębne postanowienia. Niniejszym Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że w każdym kraju niebędącym Krajem Zamieszkania mogą obowiązywać odmienne prawa i wymogi odnośnie osób sponsorujących Dystrybutorów w tym kraju niebędącym ich Krajem Zamieszkania, oraz Dystrybutor wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich praw, uregulowań obowiązujących w tym kraju, włącznie z, lecz nie ograniczając się jedynie do wymogów imigracyjnych, wizowych i związanych z rejestracją pobytu. Zgodnie z postanowieniami UNP, Dystrybutor akceptuje możliwość zakupu Produktów w kraju niebędącym jego Krajem Zamieszkania, wyłącznie od spółki powiązanej z NSI wyznaczonej jako - 2 -

3 wyłączny dystrybutor hurtowy w tym kraju. Ponadto Dystrybutor wyraża zgodę na (i) dokonywanie zakupu Produktów w kraju niebędącym jego Krajem Zamieszkania wyłącznie na własny użytek lub w celach demonstracyjnych potencjalnym nowym Dystrybutorom, (ii) powstrzymanie się od bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży, odsprzedaży i dystrybucji dowolnych Produktów w kraju niebędącym jego Krajem Zamieszkania, o ile nie jest on mieszkańcem jednego z krajów należących do OEG, wobec których obowiązują odrębne postanowienia, oraz (iii) przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących zakupu produktów w kraju nie będącym jego Krajem Zamieszkania. D. Niezależny kontrahent Niniejszym Dystrybutor przyjmuje do wiadomości i uznaje swój status niezależnego kontrahenta, co oznacza, że nie jest on pracownikiem Nu Skin. Jako niezależny kontrahent Dystrybutor: będzie samozatrudniony i będzie dowolnie określał swój czas pracy i samodzielnie decydował ile godzin poświęci na swoja działalność, będzie otrzymywał Premie na podstawie wartości zakupu i sprzedaży, a nie w zależności od godzin pracy, będzie podlegać ryzyku gospodarczemu i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty wynikłe z jego działalności dystrybutorskiej, w razie konieczności, będzie zobowiązany do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej EIN Employer Identification Number, będzie samodzielnie regulował opłaty licencyjne i opłaty ubezpieczeniowe, będzie odpowiadał za wszelkie koszty poniesione przy prowadzeniu biznesu, włącznie z, lecz nie ograniczając się jedynie do kosztów związanych z podróżami, rozrywką, czynnościami administracyjnymi, prawnymi, wyposażeniem, księgowością i opłatami ogólnymi, bez jakichkolwiek opłat, zwrotów gotówki czy gwarancji ze strony Nu Skin. nie będzie traktowany jako pracownik dla celów podatkowych, oraz będzie zgodnie z przepisami regulował należności podatkowe wynikające z samozatrudnienia. Dystrybutor nie jest pracownikiem, agentem handlowym, pośrednikiem biznesowym lub prawnym przedstawicielem firmy Nu Skin i nie może działać w imieniu firmy Nu Skin w zakresie wykraczającym poza ten przewidziany w Umowie. Żaden zapis Umowy nie ma na celu i nie będzie traktowany jako podstawa do ustanowienia spółki partnerskiej, spółki pośredniczącej, stosunku pracy lub spółki joint venture między Nu Skin a Dystrybutorem

4 E. Premie (a) Dystrybutor będzie otrzymywał Premie na podstawie wartości zakupu i sprzedaży Produktów, a nie za sponsorowanie. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości fakt, że aby posiadać prawo do otrzymywania Premii, należy spełnić wszystkie wymogi nakreślone w Planie Kompensacyjnym Sprzedaż i przestrzegać postanowień Umowy. (b) Dystrybutor nie będzie dokonywał zakupu produktów wyłącznie w celu kwalifikacji do uzyskania Premii. Dystrybutor potwierdza, że przed ponownym zamówieniem produktów, przeznaczy on na sprzedaż lub wykorzysta na własny użytek przynajmniej 80% uprzednio zamówionych produktów. (c) Dystrybutor uznaje, że możliwość otrzymywania przezeń Premii i odznaczeń zależy częściowo od zgody Dystrybutora na przeznaczanie odpowiedniej ilości czasu na (i) szkolenie, zachęcanie, nadzorowanie i wspieranie osób w dolnej linii jego struktury sprzedaży w ich wysiłkach związanych ze sprzedażą Produktów klientom, (ii) osobistą sprzedaż Produktów, oraz (iii) promowanie działalności biznesowej. F. Oświadczenia i zapewnienia Dystrybutor oświadcza i zapewnia, że posiada moc prawną do zawarcia niniejszej Umowy Dystrybutorskiej, że spełnia wszelkie wymogi prawne, aby zawrzeć wiążącą umowę, a po podpisaniu i zrealizowaniu przez Dystrybutora umowy i po jej potwierdzeniu przez NSI, jak to opisano w niniejszym dokumencie, Umowa Dystrybutorska stanowi prawomocne, wiążące zobowiązanie. Dystrybutor oświadcza i zapewnia, że: (a) informacje podane w Umowie Dystrybutorskiej są precyzyjne i pełne, a w razie podania przez Dystrybutora fałszywych bądź wprowadzających w błąd danych, wówczas NSI będzie miała prawo do określania Umowy Dystrybutorskiej, według własnego uznania, za nieważną od chwili podpisania; (b) numer dowodu tożsamości lub identyfikacji podatkowej podany przez Dystrybutora jest właściwy dla jego Kraju Zamieszkania; (c) w przypadku osoby fizycznej, że Dystrybutor jest mieszkańcem lub posiada status rezydenta prawnego swojego Kraju Zamieszkania; oraz (d) w przypadku podmiotu gospodarczego takiego, jak korporacja, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub przedsiębiorstwo w dowolnej innej postaci, że został on prawnie założony na podstawie ustawodawstwa Kraju Zamieszkania, oraz że każdy udziałowiec podmiotu gospodarczego posiada właściwe uprawnienia do prowadzenia działalności w Kraju Zamieszkania. Dystrybutor oświadcza i zapewnia, że ani on, ani jego partner/partnerka lub małżonek/małżonka (a w przypadku korporacji lub innego rodzaju organizacji biznesowej każdy jej udziałowiec, który jest lub powinien być wymieniony w Formularzu dla podmiotów gospodarczych) nie angażowali się w Działalność Biznesową na rzecz innej firmy sprzedaży bezpośredniej w okresie sześciu miesięcy (lub roku w przypadku osób posiadających uprzednio tytuł kierowniczy lub wyższy tytuł - 4 -

5 na podstawie Planu Kompensacyjnego Sprzedaż) bezpośrednio poprzedzających rejestrację pod Sponsorem Dystrybutora określonym w niniejszej umowie. G. Upoważnienie do przekazywania danych osobowych Celem umożliwienia NSI lub Lokalnemu Biuru Nu Skin wspierania jego działalności dystrybutorskiej u boku Nu Skin, Dystrybutor upoważnia te podmioty do przekazywania i ujawniania jego danych osobowych i/lub informacji poufnych, które (a) zostały udostępnione NSI albo Lokalnemu Biuru Nu Skin w związku z jego działalnością dystrybutorską oraz osobami w dolnej linii jego struktury sprzedaży, lub (b) pozyskano w wyniku działań Dystrybutora (i) spółce matce i spółkom z nią powiązanych niezależnie od miejsca ich siedzib, (ii) niezależnym dystrybutorom Nu Skin w górnej linii (upline) struktury sprzedaży Dystrybutora, gdy to konieczne dla uzyskania wsparcia tych osób, oraz (iii) właściwym agencjom rządowym lub organom regulacyjnym, jeśli wymaga tego prawo. Niniejszym, Dystrybutor udziela upoważnienia NSI lub Lokalnemu Biuru Nu Skin do wykorzystywania jego danych osobowych przy odznaczeniach dystrybutorskich i w materiałach marketingowych. H. Zatwierdzenie Umowy Za datę wejścia w życie Umowy Dystrybutorskiej uznaje się datę jej zaakceptowania przez NSI, co jest równoznaczne z datą zawarcia Umowy Dystrybutorskiej przez Dystrybutora w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej procedury rejestracyjnej Spółki i po jej otrzymaniu i zatwierdzeniu przez NSI. I. Zwolnienie i ograniczenie od odpowiedzialności (a) Zwolnienie od odpowiedzialności Niniejszym Dystrybutor zwalnia z odpowiedzialności prawnej i innej odpowiedzialności firmę Nu Skin, każdego z jej akcjonariuszy, urzędników, dyrektorów i pracowników oraz oświadcza, że nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań lub żądań celem uchronienia firmy przed stratami, działaniami lub postawami roszczeń, kosztami, lub wydatkami, włącznie z, lecz nie ograniczając się jedynie do kosztów adwokackich, wynikłych lub powstałych bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku dowolnych działań lub zaniechań Dystrybutora przy prowadzeniu przezeń niezależnej działalności biznesowej w tym, lecz nie wyłącznie w wyniku naruszenia oświadczeń i zapewnień, istotnego naruszenia warunków Umowy Dystrybutorskiej i pozostałych umów między stronami, lub jakichkolwiek innych roszczeń lub podstaw roszczeń. (b) Ograniczenie odpowiedzialności NINIEJSZA KLAUZULA OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NU SKIN WZGLĘDEM DYSTRYBUTORA. NALEŻY UWAŻNIE SIĘ Z NIĄ ZAPOZNAĆ

6 DYSTRYBUTOR UZNAJE, ŻE MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NU SKIN WZGLĘDEM JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA POWSTAŁEGO Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z RELACJI DYSTRYBUTORA Z FIRMĄ NU SKIN, WŁĄCZNIE Z, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO WSZELKICH PODSTAW ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, DELIKTU LUB PRAWA SŁUSZNOŚCI BĘDZIE OGRANICZONA DO KOSZTU PRODUKTÓW NABYTYCH PRZEZ DYSTRYBUTORA OD LOKALNEGO BIURA NU SKIN W OKRESIE DWUNASTU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ, W KTÓREJ POINFORMOWANO FIRMĘ NU SKIN O KWESTII SPORNEJ LUB DO WYSOKOŚCI USD, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRA KWOTA JEST WYŻSZA. J. Obowiązkowy i wiążący arbitraż 1. UMOWA DYSTRYBUTORSKA PODLEGA ARBITRAŻOWI. DZIAŁANIA MEDIACYJNE, ARBITRAŻOWE I INNE ROZSTRZYGNIĘCIA WSZELKICH KWESTII SPORNYCH WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ PRZEPROWADZANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W UTACH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Miejscem zawarcia niniejszej Umowy jest Utah, w Stanach Zjednoczonych wobec czego jej treść jest sporządzona i podlega interpretacji zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującym w stanie Utah bez naruszania jej postanowień niezależnie od wybranej jurysdykcji. Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów i właściwą jurysdykcją jest hrabstwo Salt Lake w Utah w Stanach Zjednoczonych. Dystrybutor uznaje właściwość osobową sądów stanu Utah i zrzeka się wszelkich sprzeciwów wobec miejsca rozstrzygania kwestii spornych. 2. Dystrybutor wyraża zgodę, aby wszelkie spory były rozstrzygane w oparciu o i zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej części umowy, oraz zgodnie z postanowieniami i procedurami nakreślonymi w rozdziale 7. (Arbitraż) dokumentu Zasady i Procedury ewentualnie można się z nimi zapoznać online w zakładce Biuro na stronie firmy Nu Skin. Procedura arbitrażowa będzie przeprowadzana w Salt Lake City w Utah, w Stanach Zjednoczonych. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, ale w razie żądania jednej ze stron, gdy strona ta pokryje koszty, dokumenty i zeznania mogą zostać przetłumaczone na inny język. Jeden sędzia arbitrażowy zostanie wyznaczony do rozpatrzenia sporu, wybór sędziego nastąpi za zgodą wszystkich stron sporu. Strony poniosą koszty własne i wydatki oraz dzielone po równo (i) koszty sędziego arbitrażowego oraz (ii) opłaty administracyjne związane z arbitrażem. Żadna ze stron, ani sędzia arbitrażowy nie mogą ujawniać trwania, treści i wyniku jakiejkolwiek procedury arbitrażowej bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od obu stron. Zasądzenie wszelkich odszkodowań przez sędziego arbitrażowego może nastąpić w dowolnym sądzie o właściwej jurysdykcji. 3. Spór definiowany jest jako wszelkie przeszłe, teraźniejsze lub przyszłe roszczenia, spory, pozwy oraz wnioski, niezależnie czy wynikają z naruszeń prawa, zaniechań, odpowiedzialności za produkty, na podstawie prawa słuszności itp. (i) powstałe w wyniku lub w związku z niniejszą Umową Dystrybutorską, (ii) pomiędzy Dystrybutorem oraz pozostałymi Dystrybutorami wynikające lub związane z działalnością Dystrybutora lub relacjami biznesowymi niezależnego - 6 -

7 wykonawcy Nu Skin (iii) pomiędzy Dystrybutorem a firmą Nu Skin (iv) związane z firmą Nu Skin lub jej obecnymi lub dawnymi podmiotami zależnymi, właścicielami, dyrektorami, kierownikami, pracownikami, inwestorami lub wykonawcami (v) związane z Produktami (vi) związane z rozwiązaniem przez firmę Nu Skin wszelkich spraw mających wpływ na Konto Dystrybutorskie lub które powstały lub są związane z działalnością firmy Nu Skin, w tym brak zgody Dystrybutora na działania dyscyplinarne firmy Nu Skin lub interpretację zapisów Umowy Dystrybutorskiej. 4. NINIEJSZYM DYSTRYBUTOR WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ, PO UZYSKANIU DOSTĘPU DO DOWOLNEJ ZE STRON INTERNETOWYCH NU SKIN I WYKORZYSTANIU ZAWARTYCH W NICH TREŚCI, LUB ZAKUPIE DOWOLNYCH PRODUKTÓW UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TYCH STRON, LUB ZAKUPIE PRODUKTÓW Z LOKALNEGO BIURA NU SKIN, LUB PO OTRZYMANIU PREMII. UMOWA NABYWANIA PRODUKTÓW W KRAJU ZAMIESZKANIA POLSKA Niniejsza Umowa Nabywania Produktów w Kraju Zamieszkania jest zawarta pomiędzy Nu Skin Enterprises Poland Sp. z o.o., przedsiębiorstwem zarejestrowanym i utworzonym na mocy prawa polskiego, którego siedziba statutowa znajduje się pod adresem: al. Jerozolimskie 56c, Warszawa, Polska, VAT PL (zwaną dalej Lokalnym Biurem Nu Skin ) a Dystrybutorem. Lokalne Biuro Nu Skin, które jest spółką powiązaną z NSI, jest wyłącznym dystrybutorem hurtowym Produktów w Kraju Zamieszkania Dystrybutora. Lokalne Biuro Nu Skin oraz Dystrybutor uznają i przyjmują do wiadomości fakt, że niniejsza Umowa Nabywania Produktów stanowi odrębną i oddzielną umowę względem Umowy Dystrybutorskiej i Międzynarodowej Umowy Sponsora z NSI (zgodnie z definicją w Umowie Dystrybutorskiej). A. Terminy Znaczenie terminów zapisanych wielką literą, których definicje nie zostały podane w tym punkcie Umowy Nabywania Produktów można odnaleźć w dokumencie Zasady i Procedury. Premia oznacza wynagrodzenie wypłacane Dystrybutorowi na podstawie wartości Produktów sprzedanych przed Dystrybutora, osobom w dolnej linii jego struktury sprzedaży oraz Kierownikom Grup Odłączonych po spełnieniu wszelkich wymogów nakreślonych w Planie Kompensacyjnym Sprzedaż. Lokalne Biuro Nu Skin posiada prawo wypłaty Premii Dystrybutorom w ich Kraju Zamieszkania. Umowa oznacza umowę pomiędzy Nu Skin a Dystrybutorem składającą się z niniejszej Umowy Nabywania Produktów i Umowy Dystrybutorskiej (zgodnie z definicjami poniżej)

8 Dystrybutor" oznacza niezależnego kontrahenta autoryzowanego przez Nu Skin na mocy Umowy Dystrybutorskiej do promowania Produktów Spółki, rekrutacji innych Dystrybutorów, oraz otrzymywania Premii zgodnie z wymogami Planu Kompensacyjnego Sprzedaż. Umowa Dystrybutorska oznacza niniejszą Umowę Dystrybutorską i Międzynarodową Umowę Sponsora, włącznie z treścią dokumentu Zasady i Procedury, Planem Kompensacyjnym Sprzedaż oraz materiałami dotyczącymi programów opcjonalnych, przy czym postanowienia poszczególnych elementów umowy mogą być zmieniane i zostają włączone do warunków niniejszej umowy przez odniesienie. Nu Skin oznacza NSI, Lokalne Biuro Nu Skin oraz ich spółki powiązane. Produkty" oznaczają produkty i usługi oferowane przez Nu Skin sprzedawane za pośrednictwem Lokalnego Biura Nu Skin w poszczególnych Krajach Autoryzowanych. UNP oznacza bieżącą Umowę Nabywania Produktów w Kraju Zamieszkania, włącznie z dokumentem Zasady i Procedury, przy czym postanowienia tych dokumentów mogą być zmieniane i zostają włączone do warunków niniejszej umowy przez odniesienie. Zasady i Procedury oznaczają postanowienia określające sposób, w jaki Dystrybutor ma prowadzić swoją działalność biznesową i określające jego prawa oraz relacje między stronami. Kraj Zamieszkania" oznacza, w przypadku osoby fizycznej, kraj, terytorium, lub inną jurysdykcję polityczną, gdzie Dystrybutor jest obywatelem lub posiada status rezydenta i gdzie zawierana jest Umowa Dystrybutorska właściwa dla danego kraju. W przypadku podmiotu gospodarczego takiego, jak korporacja, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub przedsiębiorstwo o dowolnej innej postaci oznacza kraj, terytorium, lub inną jurysdykcję polityczną, gdzie podmiot ten został utworzony zgodnie z prawem tego kraju, a każdy udziałowiec tego podmiotu gospodarczego uzyskał stosowane uprawnienia do prowadzenia biznesu w jego Kraju Zamieszkania i gdzie zawierana jest Umowa Dystrybutorska właściwa dla danego kraju. Plan Kompensacyjny Sprzedaż oznacza konkretny plan nakreślający szczegółową strukturę wypłaty premii Dystrybutorom i wymogi jakie należy spełnić. B. Usługi świadczone w Kraju Zamieszkania Na mocy niniejszej UNP, Lokalne Biuro Nu Skin będzie oferowało Dystrybutorowi, jako niezależnemu kontrahentowi, Produkty w cenie hurtowej w jego Kraju Zamieszkania. Dystrybutor wyraża zgodę na prowadzenie sprzedaży tych Produktów wyłącznie w swoim Kraju Zamieszkania, z zastosowaniem warunków i wyjątków nakreślonych w Zasadach i Procedurach. Ponadto Lokalne Biuro Nu Skin udostępni Dystrybutorowi następujące usługi w jego Kraju Zamieszkania: (i) przyjmowanie zamówień i dystrybucja Produktów wśród klientów i Dystrybutorów w Kraju Zamieszkania, (ii) obsługa wszystkich zwrotów Produktów zakupionych w - 8 -

9 Kraju Zamieszkania i dokonanie stosownych refundacji, (iii) udzielanie usług wspierających Dystrybutorów, podejmowanie niezbędnych działań wynikających z polityki NSI, oraz (iv) wypłata Premii Dystrybutorom w Kraju Zamieszkania na podstawie wytycznych od NSI, oraz zgodnie z postanowieniami punktu F poniżej. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że NSI wyznaczyła i udzieliła autoryzacji Lokalnemu Biuru Nu Skin do wypłaty Premii należnych Dystrybutorowi, w razie konieczności autoryzacja ta obejmuje upoważnienie do wystawiania w imieniu Dystrybutora faktur dotyczących prowizji, pobieranie zwrotów Premii i przekazywanie ich do NSI, do wypłaty Premii z uwzględnieniem należnego podatku VAT w Kraju Zamieszkania w imieniu Lokalnego Biura Nu Skin, oraz działanie w imieniu NSI i jej spółek poważanych w relacjach z Dystrybutorem. C. Marketing Produktów i wycena Dystrybutor, przyjmuje do wiadomości, że: (a) nie istnieje żaden wymóg względem Dystrybutorów co do minimalnej ilości nabywanych produktów lub gromadzenia ich zapasów; (b) Dystrybutor posiada prawo do zakupu Produktów w cenie hurtowej od Lokalnego Biura Nu Skin; (c) Dystrybutor będzie promował i sprzedawał Produkty w swoim Kraju Zamieszkania zgodnie z warunkami i postanowieniami Umowy, oraz (d) Dystrybutor nie będzie stosował żadnych oświadczeń w odniesieniu do Planu Kompensacyjnego Sprzedaż, o ile oświadczenia te nie znajdują się w oficjalnej literaturze Spółki lub na etykietach Produktów w Kraju Zamieszkania Dystrybutora. Dystrybutor posiada prawo do zakupu Produktów w cenie ustalonej przez Lokalne Biuro Nu Skin i wyraża zgodę, aby Lokalne Biuro Nu Skin informowało go o zmianach cen z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. D. Refundacja Zgodnie z ograniczonym zakresem wspomnianej polityki zwrotu kosztów lub postanowieniami specjalnymi ogłoszonymi podczas zakupu produktów, wszelkie nieotwarte i nadające się do ponownej sprzedaży Produkty zawracane w przeciągu dwunasty miesięcy od daty ich zakupu objęte są możliwością uzyskania zwrotu 90% kosztów, pomniejszonych o wartość Premii. Lokalne Biuro Nu Skin wyraża zgodę na dokonywanie zwrotu 90% kosztów zakupu liczonych od ceny hurtowej (w tym VAT/podatek przedpłaty, pomniejszony o opłaty frachtowe, prowizje i inne korzyści związane z zakupem) dowolnego zwracanego produktu (z wyjątkiem spersonalizowanych materiałów reklamowych) w przeciągu dwunastu miesięcy od daty zakupu. Produkty (z wyjątkiem spersonalizowanych materiałów reklamowych) zwracane do Spółki w przeciągu 30 dni od daty zakupu objęte są 100% zwrotem kosztów (w tym VAT/podatek przedpłaty, pomniejszony o opłaty frachtowe, prowizje i inne korzyści związane z zakupem). Dokonując zwrotu produktów należy każdorazowo uzyskać numer autoryzacji zwrotu RMA. Celem uzyskania numeru RMA niezbędne jest przedstawienie faktury. Dystrybutor dokonuje zwrotu produktów na własny koszt do Lokalnego Biura Nu Skin, przy czym stan produktu - 9 -

10 powinien umożliwiać jego ponowną sprzedaż, produkt nie może być uprzednio otwierany ani uszkodzony czy zmieniony i musi nadawać się do ponownego przechowywania w magazynie. Aby dowiedzieć się więcej na temat prawa do otrzymania zwrotu kosztów należy zapoznać się z treścią Zasad i Procedur". E. Rentowny Program Automatycznej Dostawy ( Program ADR ) (a) Jeśli Dystrybutor określi rodzaj i ilość Produktów, które chce automatycznie otrzymywać co miesiąc, wówczas płatność za te Produkty będzie co miesiąc, okresowo, pobierana od Dystrybutora zgodnie z wybraną przezeń metodą płatności, a Produkty wysyłane będą co miesiąc na wskazany adres wysyłki, o ile Dystrybutor nie poinformuje pisemnie Lokalnego Biura Nu Skin o chęci wprowadzenia zmian do wspomnianego adresu wysyłki. (b) Lokalne Biuro Nu Skin ma prawo do zmiany ceny poszczególnych Produktów lub do ich wycofania ze sprzedaży, niezalenie od tego, że Dystrybutor zdecydował się je otrzymywać w ramach Automatycznego Programu Rentownej Dostawy (ADR) na podstawie odpowiedniego punktu tej umowy lub na podstawie odrębnego formularza rejestracji w programie ADR. W takiej sytuacji, Lokalne Biuro Nu Skin poinformuje Dystrybutora o zmianie oraz (i) w przypadku wycofania danego Produktu Nu Skin ze sprzedaży, będzie wysyłać Dystrybutorowi pozostałe artykuły i może wymienić usunięty produkt innym o podobnej lub wyższej wartości, oraz (ii) w razie zmiany ceny zamówionego produktu, Lokalne biuro Nu Skin wysyła te same artykuły, które Dystrybutor wybrał w Programie ADR, ale z uwzględnieniem nowej ceny, o ile Dystrybutor nie zleci Lokalnemu Biuru Nu Skin uaktualnienia swojego comiesięcznego zamówienia. (c) Celem dokonywania płatności za każde comiesięczne zamówienie ADR, Dystrybutor upoważnia Lokalne Biuro Nu Skin lub spółkę powiązaną do realizacji stałego zlecenia zapłaty za pomocą karty kredytowej, tak jak to określono w podpunkcie niniejszej umowy dotyczącym Rentownego Programu Automatycznej Dostawy lub w formularzu rejestracyjnym do Programu ADR. Lokalne Biuro Nu Skin lub spółka powiązana nie będzie dokonywać żadnych innych obciążeń wskazanego rachunku płatniczego poza tymi, do których upoważni je Dystrybutor (opłaty związane podatkiem od sprzedaży mogą ulegać zmianie w zależności od obowiązujących stawek podatkowych). (d) Dystrybutor, przyjmuje do wiadomości, że: (i) Produkty zakupione za punkty Programu ADR nie podlegają zwrotowi; (ii) zakup Produktów za punkty Programu ADR nie generuje punktów wartości sprzedaży osobistej lub punktów wartości sprzedaży grupowej; (iii) obowiązujący podatek od sprzedaży lub podatek VAT zostanie uwzględniony przy wymianie punktów w programie ADR, oraz (iv) wartość wymienionych punktów będzie uznawana za przychód Dystrybutora. (e) Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zwrotu dowolnego Produktu z kwalifikującego się zamówienia, utrzymanie kwalifikujących się wartości w danym miesiącu, w

11 którym następuje zwrot Produktów wymaga ponownego zakupu Produktów celem dalszego kwalifikowania się w Programie ADR i otrzymywania punktów ADR. (f) Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że Lokalne Biuro Nu Skin może (i) w dowolnym momencie i z dowolnego powodu zakończyć Program ADR; oraz (ii) odwołać prawo Dystrybutora do udziału w programie ADR, po wygaśnięciu tej umowy, jeżeli (A) karta kredytowa lub autoryzacja bankowa wymieniona w tej umowie straciła ważność, została anulowana lub zakończona w jakikolwiek inny sposób, (B) Dystrybutor naruszył warunki i postanowienia Umowy, lub (C) NSI rozwiązała Konto Dystrybutorskie. Dystrybutor może anulować swój comiesięczny program ADR informując o tym na piśmie Lokalne Biuro Nu Skin. Anulowanie to będzie skuteczne najpóźniej po upływie czternastu (14) dni. F. Premie (a) Dystrybutor upoważnia Lokalne Biuro Nu Skin, zgodnie z wytycznymi i wskazówkami NSI, do realizacji wypłat Premii na wskazany przez niego i należący do niego rachunek bankowy. Upoważnienie to zastępuje wszelkie wcześniejsze upoważnienia i pozostaje w mocy do chwili (i) otrzymania przez Lokalne Biuro Nu Skin pisemnego oświadczenia Dystrybutora o rezygnacji z programu bezpośrednich wypłat, oraz (ii) Lokalne Biuro Nu Skin skorzysta ze sposobności, aby dokonać zmian na żądanie Dystrybutora. (b) Dystrybutor wyraża zgodę, aby niezwłocznie powiadamiać Lokalne Biuro Nu Skin (i) o zmianie lub zamknięciu rachunku depozytów bezpośrednich, lub (ii) w przypadku, gdy bank dokona zmiany numeru rozpoznawczego rachunku lub numeru rachunku bankowego Dystrybutora. Niepoinformowanie Lokalnego Biura Nu Skin o zmianach dotyczących numeru rachunku może skutkować opóźnieniem wypłaty Premii. W przypadku zmiany banku i/lub numeru rachunku, Dystrybutor musi wypełnić nowy Formularz Autoryzacji Wpłat Bezpośrednich i nadesłać go do Lokalnego Biura Nu Skin przed zamknięciem obecnego rachunku bankowego. (c) Ani NSI, ani Lokalne Biuro Nu Skin nie będzie ponosić odpowiedzialności prawnej wobec Dystrybutora za brak dostępu do rachunku dystrybutora lub za brak terminowej realizacji wpłat na rachunek bankowy, o ile brak ten lub straty nie są bezpośrednim wynikiem rażącego zaniedbania lub umyślnej winy ze strony Lokalnego Biura Nu Skin. Odpowiedzialność prawna Nu Skin nie będzie wykraczać poza wartość środków, których wpłata została przewidziana. G. Oświadczenia i zapewnienia Dystrybutor oświadcza i zapewnia, że posiada moc prawną do zawarcia niniejszej UNP, że spełnia wszelkie wymogi prawne, aby zawrzeć wiążącą umowę, a po podpisaniu i zrealizowaniu przez Dystrybutora umowy i po jej potwierdzeniu przez Lokalne Biuro Nu Skin, jak to opisano w niniejszym dokumencie, UNP stanowi prawomocne, wiążące zobowiązanie

12 Dystrybutor oświadcza i zapewnia, że: (a) informacje podane w UNP są precyzyjne i pełne, a w razie podania przez Dystrybutora fałszywych bądź wprowadzających w błąd danych, wówczas NSI lub Lokalne Biuro Nu Skin będzie miało prawo do określania Umowy, według własnego uznania, za nieważną od chwili podpisania; (b) numer dowodu tożsamości lub identyfikacji podatkowej podany przez Dystrybutora jest właściwy dla jego Kraju Zamieszkania; (c) w przypadku osoby fizycznej, że Dystrybutor jest mieszkańcem lub posiada status rezydenta prawnego swojego Kraju Zamieszkania; oraz (d) w przypadku podmiotu gospodarczego takiego, jak korporacja, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub przedsiębiorstwo w dowolnej innej postaci, że został on prawnie założony na podstawie ustawodawstwa Kraju Zamieszkania, oraz że każdy udziałowiec podmiotu gospodarczego posiada właściwe uprawnienia do prowadzenia działalności w Kraju Zamieszkania. Dystrybutor oświadcza i zapewnia, że ani on, ani jego partner/partnerka lub małżonek/małżonka (a w przypadku korporacji lub innego rodzaju organizacji biznesowej każdy jej udziałowiec, który jest lub powinien być wymieniony w Formularzu dla podmiotów gospodarczych) nie angażowali się w Działalność Biznesową na rzecz innej firmy sprzedaży bezpośredniej w okresie sześciu miesięcy (lub roku w przypadku osób posiadających uprzednio tytuł kierowniczy lub wyższy tytuł na podstawie Planu Kompensacyjnego Sprzedaż) bezpośrednio poprzedzających rejestrację pod Sponsorem Dystrybutora określonym w niniejszej umowie. H. Upoważnienie do przekazywania danych osobowych Celem umożliwienia NSI lub Lokalnemu Biuru Nu Skin wspierania jego działalności dystrybutorskiej u boku Nu Skin, Dystrybutor upoważnia te podmioty do przekazywania i ujawniania jego danych osobowych i/lub informacji poufnych, które (a) zostały udostępnione NSI albo Lokalnemu Biuru Nu Skin w związku z jego działalnością dystrybutorską oraz osobami w dolnej linii jego struktury sprzedaży, lub (b) pozyskano w wyniku działań Dystrybutora (i) spółce matce i spółkom z nią powiązanym niezależnie od miejsca ich siedzib, (ii) niezależnym dystrybutorom Nu Skin w górnej linii (upline) struktury sprzedaży Dystrybutora, gdy to konieczne dla uzyskania wsparcia tych osób, oraz (iii) właściwym agencjom rządowym lub organom regulacyjnym, jeśli wymaga tego prawo. Niniejszym, Dystrybutor udziela upoważnienia NSI lub Lokalnemu Biuru Nu Skin do wykorzystywania jego danych osobowych przy odznaczeniach dystrybutorskich i w materiałach marketingowych. I. Zatwierdzenie Umowy Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że Lokalne Biuro Nu Skin potwierdzi umowę UNP, gdy Dystrybutor złoży pierwsze zamówienie na Produkty. J. Zwolnienie i ograniczenie od odpowiedzialności

13 (a) Zwolnienie od odpowiedzialności Niniejszym Dystrybutor zwalnia z odpowiedzialności prawnej i innej odpowiedzialności firmę Nu Skin, każdego z jej akcjonariuszy, urzędników, dyrektorów i pracowników oraz oświadcza, że nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań lub żądań celem uchronienia firmy przed stratami, działaniami lub postawami roszczeń, kosztami, lub wydatkami, włącznie z, lecz nie ograniczając się jedynie do kosztów adwokackich, wynikłych lub powstałych bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku dowolnych działań lub zaniechań Dystrybutora przy prowadzeniu przezeń niezależnej działalności biznesowej w tym, lecz nie wyłącznie w wyniku naruszenia oświadczeń i zapewnień, istotnego naruszenia warunków UNP i pozostałych umów między stronami, lub jakichkolwiek innych roszczeń lub podstaw roszczeń. (b) Ograniczenie odpowiedzialności NINIEJSZA KLAUZULA OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NU SKIN WZGLĘDEM DYSTRYBUTORA. NALEŻY UWAŻNIE SIĘ Z NIĄ ZAPOZNAĆ. DYSTRYBUTOR UZNAJE, ŻE MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NU SKIN WZGLĘDEM JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA POWSTAŁEGO Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z RELACJI DYSTRYBUTORA Z FIRMĄ NU SKIN, WŁĄCZNIE Z, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO WSZELKICH PODSTAW ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, DELIKTU LUB PRAWA SŁUSZNOŚCI BĘDZIE OGRANICZONA DO KOSZTU PRODUKTÓW NABYTYCH PRZEZ DYSTRYBUTORA OD LOKALNEGO BIURA NU SKIN W OKRESIE DWUNASTU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ, W KTÓREJ POINFORMOWANO FIRMĘ NU SKIN O KWESTII SPORNEJ LUB DO WYSOKOŚCI USD, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRA KWOTA JEST WYŻSZA. K. Obowiązkowy i wiążący arbitraż 1. NINIEJSZA UNP PODLEGA ARBITRAŻOWI. DZIAŁANIA MEDIACYJNE, ARBITRAŻOWE I INNE ROZSTRZYGNIĘCIA WSZELKICH KWESTII SPORNYCH WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UNP PRZEPROWADZANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W UTACH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Miejscem zawarcia niniejszej Umowy jest Utah, w Stanach Zjednoczonych wobec czego jej treść jest sporządzona i podlega interpretacji zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującym w stanie Utah bez naruszania jej postanowień niezależnie od wybranej jurysdykcji. Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów i właściwą jurysdykcją jest hrabstwo Salt Lake w Utah w Stanach Zjednoczonych. Dystrybutor uznaje właściwość osobową sądów stanu Utah i zrzeka się wszelkich sprzeciwów wobec miejsca rozstrzygania kwestii spornych. 2. Dystrybutor wyraża zgodę, aby wszelkie spory były rozstrzygane w oparciu o i zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej części umowy, oraz zgodnie z postanowieniami i procedurami nakreślonymi w rozdziale 7. (Arbitraż) dokumentu Zasady i Procedury ewentualnie można się z nimi zapoznać online w zakładce Biuro na stronie firmy Nu Skin. Procedura arbitrażowa będzie przeprowadzana w Salt Lake City w Utah, w Stanach

14 Zjednoczonych. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, ale w razie żądania jednej ze stron, gdy strona ta pokryje koszty, dokumenty i zeznania mogą zostać przetłumaczone na inny język. Jeden sędzia arbitrażowy zostanie wyznaczony do rozpatrzenia sporu, wybór sędziego nastąpi za zgodą wszystkich stron sporu. Strony poniosą koszty własne i wydatki oraz dzielone po równo (i) koszty sędziego arbitrażowego oraz (ii) opłaty administracyjne związane z arbitrażem. Żadna ze stron, ani sędzia arbitrażowy nie mogą ujawniać trwania, treści i wyniku jakiejkolwiek procedury arbitrażowej bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od obu stron. Zasądzenie wszelkich odszkodowań przez sędziego arbitrażowego może nastąpić w dowolnym sądzie o właściwej jurysdykcji. 3. Spór definiowany jest jako wszelkie przeszłe, teraźniejsze lub przyszłe roszczenia, spory, pozwy oraz wnioski, niezależnie czy wynikają z naruszeń prawa, zaniechań, odpowiedzialności za produkty, na podstawie prawa słuszności itp. (i) powstałe w wyniku lub w związku z niniejszą UNP, (ii) pomiędzy Dystrybutorem oraz pozostałymi Dystrybutorami wynikające lub związane z działalnością Dystrybutora lub relacjami biznesowymi niezależnego wykonawcy Nu Skin (iii) pomiędzy Dystrybutorem a firmą Nu Skin (iv) związane z firmą Nu Skin lub jej obecnymi lub dawnymi podmiotami zależnymi, właścicielami, dyrektorami, kierownikami, pracownikami, inwestorami lub wykonawcami (v) związane z produktami (vi) związane z rozwiązaniem przez firmę Nu Skin wszelkich spraw mających wpływ na Konto Dystrybutorskie lub które powstały lub są związane z działalnością firmy Nu Skin, w tym brak zgody Dystrybutora na działania dyscyplinarne firmy Nu Skin lub interpretację zapisów UNP. 4. NINIEJSZYM DYSTRYBUTOR WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ, PO UZYSKANIU DOSTĘPU DO DOWOLNEJ ZE STRON INTERNETOWYCH NU SKIN I WYKORZYSTANIU ZAWARTYCH W NICH TREŚCI, LUB ZAKUPIE DOWOLNYCH PRODUKTÓW UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TYCH STRON, LUB ZAKUPIE PRODUKTÓW Z LOKALNEGO BIURA NU SKIN, LUB PO OTRZYMANIU PREMII

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE ZDROWIE DOM U RODA TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZDROWIE TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY ZDROWIE Spis treści Sekcja 1 Str. Wprowadzenie 3 Sekcja 2 Słowniczek terminów 4 Sekcja 3 Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Postanowienia ogólne Educational Testing

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo