UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA"

Transkrypt

1 UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA Umowa Dystrybutorska i Międzynarodowa Umowa Sponsora jest zawarta pomiędzy Nu Skin International, Inc., z siedzibą w stanie Utah pod adresem: 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, Stany Zjednoczone (zwaną dalej NSI ) a Dystrybutorem. NSI oraz Dystrybutor uznają i przyjmują do wiadomości fakt, że niniejsza Umowa Dystrybutorska stanowi odrębną i oddzielną umowę względem Umowy Nabywania Produktów w Kraju Zamieszkania podpisanej z Lokalnym Biurem Nu Skin (określanej jako UNP). A. Terminy Znaczenie terminów zapisanych wielką literą, których definicje nie zostały podane w tym punkcie Umowy Dystrybutorskiej można odnaleźć w dokumencie Zasady i Procedury. Premia oznacza wynagrodzenie wypłacane Dystrybutorowi na podstawie wartości Produktów sprzedanych przed Dystrybutora, osobom w dolnej linii jego struktury sprzedaży oraz Kierownikom Grup Odłączonych po spełnieniu wszelkich wymogów nakreślonych w Planie Kompensacyjnym Sprzedaż. Lokalne Biuro Nu Skin posiada prawo wypłaty Premii Dystrybutorom w ich Kraju Zamieszkania. Umowa oznacza umowę pomiędzy Nu Skin a Dystrybutorem składającą się z Umowy Dystrybutorskiej oraz dokumentu UNP (zgodnie z definicją poniżej). Dystrybutor" oznacza niezależnego kontrahenta autoryzowanego przez Nu Skin na mocy niniejszej Umowy Dystrybutorskiej do promowania produktów Spółki, rekrutacji innych Dystrybutorów, oraz otrzymywania Premii zgodnie z wymogami Planu Kompensacyjnego Sprzedaż. Umowa Dystrybutorska oznacza niniejszą Umowę Dystrybutorską i Międzynarodową Umowę Sponsora, włącznie z treścią Zasad i Procedur, Planem Kompensacyjnym Sprzedaż oraz materiałami dotyczącymi programów opcjonalnych, przy czym postanowienia poszczególnych elementów umowy mogą być zmieniane i zostają włączone do warunków niniejszej umowy przez odniesienie. Nu Skin oznacza NSI, Lokalne Biuro Nu Skin oraz ich spółki powiązane. Produkty" oznaczają produkty i usługi oferowane przez Nu Skin sprzedawane za pośrednictwem Lokalnego Biura Nu Skin w poszczególnych Krajach Autoryzowanych. Zasady i Procedury oznaczają postanowienia określające sposób, w jaki Dystrybutor ma prowadzić swoją działalność biznesową i określające jego prawa oraz relacje między stronami.

2 Kraj Zamieszkania" oznacza, w przypadku osoby fizycznej, kraj, terytorium, lub inną jurysdykcję polityczną, gdzie Dystrybutor jest obywatelem lub posiada status rezydenta i gdzie zawierana jest Umowa Dystrybutorska właściwa dla danego kraju. W przypadku podmiotu gospodarczego takiego, jak korporacja, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub przedsiębiorstwo o dowolnej innej postaci oznacza kraj, terytorium, lub inną jurysdykcję polityczną, gdzie podmiot ten został utworzony zgodnie z prawem tego kraju, a każdy udziałowiec tego podmiotu gospodarczego uzyskał stosowane uprawnienia do prowadzenia biznesu w jego Kraju Zamieszkania i gdzie zawierana jest Umowa Dystrybutorska właściwa dla danego kraju. Plan Kompensacyjny Sprzedaż oznacza konkretny plan nakreślający szczegółową strukturę wypłaty premii Dystrybutorom i wymogi jakie należy spełnić. B. Prawo do sprzedaży i promocji Produktów oraz do działalności Sponsora w Kraju Zamieszkania Zgodnie z postanowieniami Umowy Dystrybutorskiej, NSI niniejszym nadaje podpisującej ją osobie status Dystrybutora. Dystrybutor posiada prawo i obowiązek do (a) promowania produktów w swoim Kraju Zamieszkania na drodze sprzedaży bezpośredniej prowadzonej gównie w domu oraz do (b) sponsorowania nowych Dystrybutorów w swoim Kraju Zamieszkania. Dystrybutor zawierający Umowę Dystrybutorską uznaje, że umowa ta będzie akceptowana w stanie Utah. C. Prawo do sponsorowania i nabywania Produktów w kraju niebędącym Krajem Zamieszkania. NSI udziela prawa do sponsorowania nowych Dystrybutorów w krajach niebędących Krajem Zamieszkania. Na mocy niniejszej Umowy Dystrybutorskiej nie udziela się Dystrybutorowi prawa do promowania Produktów w krajach niebędących Krajem Zamieszkania, o ile nie jest on mieszkańcem jednego z krajów należących do EOG, wobec których obowiązują odrębne postanowienia. Niniejszym Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że w każdym kraju niebędącym Krajem Zamieszkania mogą obowiązywać odmienne prawa i wymogi odnośnie osób sponsorujących Dystrybutorów w tym kraju niebędącym ich Krajem Zamieszkania, oraz Dystrybutor wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich praw, uregulowań obowiązujących w tym kraju, włącznie z, lecz nie ograniczając się jedynie do wymogów imigracyjnych, wizowych i związanych z rejestracją pobytu. Zgodnie z postanowieniami UNP, Dystrybutor akceptuje możliwość zakupu Produktów w kraju niebędącym jego Krajem Zamieszkania, wyłącznie od spółki powiązanej z NSI wyznaczonej jako - 2 -

3 wyłączny dystrybutor hurtowy w tym kraju. Ponadto Dystrybutor wyraża zgodę na (i) dokonywanie zakupu Produktów w kraju niebędącym jego Krajem Zamieszkania wyłącznie na własny użytek lub w celach demonstracyjnych potencjalnym nowym Dystrybutorom, (ii) powstrzymanie się od bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży, odsprzedaży i dystrybucji dowolnych Produktów w kraju niebędącym jego Krajem Zamieszkania, o ile nie jest on mieszkańcem jednego z krajów należących do OEG, wobec których obowiązują odrębne postanowienia, oraz (iii) przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących zakupu produktów w kraju nie będącym jego Krajem Zamieszkania. D. Niezależny kontrahent Niniejszym Dystrybutor przyjmuje do wiadomości i uznaje swój status niezależnego kontrahenta, co oznacza, że nie jest on pracownikiem Nu Skin. Jako niezależny kontrahent Dystrybutor: będzie samozatrudniony i będzie dowolnie określał swój czas pracy i samodzielnie decydował ile godzin poświęci na swoja działalność, będzie otrzymywał Premie na podstawie wartości zakupu i sprzedaży, a nie w zależności od godzin pracy, będzie podlegać ryzyku gospodarczemu i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty wynikłe z jego działalności dystrybutorskiej, w razie konieczności, będzie zobowiązany do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej EIN Employer Identification Number, będzie samodzielnie regulował opłaty licencyjne i opłaty ubezpieczeniowe, będzie odpowiadał za wszelkie koszty poniesione przy prowadzeniu biznesu, włącznie z, lecz nie ograniczając się jedynie do kosztów związanych z podróżami, rozrywką, czynnościami administracyjnymi, prawnymi, wyposażeniem, księgowością i opłatami ogólnymi, bez jakichkolwiek opłat, zwrotów gotówki czy gwarancji ze strony Nu Skin. nie będzie traktowany jako pracownik dla celów podatkowych, oraz będzie zgodnie z przepisami regulował należności podatkowe wynikające z samozatrudnienia. Dystrybutor nie jest pracownikiem, agentem handlowym, pośrednikiem biznesowym lub prawnym przedstawicielem firmy Nu Skin i nie może działać w imieniu firmy Nu Skin w zakresie wykraczającym poza ten przewidziany w Umowie. Żaden zapis Umowy nie ma na celu i nie będzie traktowany jako podstawa do ustanowienia spółki partnerskiej, spółki pośredniczącej, stosunku pracy lub spółki joint venture między Nu Skin a Dystrybutorem

4 E. Premie (a) Dystrybutor będzie otrzymywał Premie na podstawie wartości zakupu i sprzedaży Produktów, a nie za sponsorowanie. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości fakt, że aby posiadać prawo do otrzymywania Premii, należy spełnić wszystkie wymogi nakreślone w Planie Kompensacyjnym Sprzedaż i przestrzegać postanowień Umowy. (b) Dystrybutor nie będzie dokonywał zakupu produktów wyłącznie w celu kwalifikacji do uzyskania Premii. Dystrybutor potwierdza, że przed ponownym zamówieniem produktów, przeznaczy on na sprzedaż lub wykorzysta na własny użytek przynajmniej 80% uprzednio zamówionych produktów. (c) Dystrybutor uznaje, że możliwość otrzymywania przezeń Premii i odznaczeń zależy częściowo od zgody Dystrybutora na przeznaczanie odpowiedniej ilości czasu na (i) szkolenie, zachęcanie, nadzorowanie i wspieranie osób w dolnej linii jego struktury sprzedaży w ich wysiłkach związanych ze sprzedażą Produktów klientom, (ii) osobistą sprzedaż Produktów, oraz (iii) promowanie działalności biznesowej. F. Oświadczenia i zapewnienia Dystrybutor oświadcza i zapewnia, że posiada moc prawną do zawarcia niniejszej Umowy Dystrybutorskiej, że spełnia wszelkie wymogi prawne, aby zawrzeć wiążącą umowę, a po podpisaniu i zrealizowaniu przez Dystrybutora umowy i po jej potwierdzeniu przez NSI, jak to opisano w niniejszym dokumencie, Umowa Dystrybutorska stanowi prawomocne, wiążące zobowiązanie. Dystrybutor oświadcza i zapewnia, że: (a) informacje podane w Umowie Dystrybutorskiej są precyzyjne i pełne, a w razie podania przez Dystrybutora fałszywych bądź wprowadzających w błąd danych, wówczas NSI będzie miała prawo do określania Umowy Dystrybutorskiej, według własnego uznania, za nieważną od chwili podpisania; (b) numer dowodu tożsamości lub identyfikacji podatkowej podany przez Dystrybutora jest właściwy dla jego Kraju Zamieszkania; (c) w przypadku osoby fizycznej, że Dystrybutor jest mieszkańcem lub posiada status rezydenta prawnego swojego Kraju Zamieszkania; oraz (d) w przypadku podmiotu gospodarczego takiego, jak korporacja, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub przedsiębiorstwo w dowolnej innej postaci, że został on prawnie założony na podstawie ustawodawstwa Kraju Zamieszkania, oraz że każdy udziałowiec podmiotu gospodarczego posiada właściwe uprawnienia do prowadzenia działalności w Kraju Zamieszkania. Dystrybutor oświadcza i zapewnia, że ani on, ani jego partner/partnerka lub małżonek/małżonka (a w przypadku korporacji lub innego rodzaju organizacji biznesowej każdy jej udziałowiec, który jest lub powinien być wymieniony w Formularzu dla podmiotów gospodarczych) nie angażowali się w Działalność Biznesową na rzecz innej firmy sprzedaży bezpośredniej w okresie sześciu miesięcy (lub roku w przypadku osób posiadających uprzednio tytuł kierowniczy lub wyższy tytuł - 4 -

5 na podstawie Planu Kompensacyjnego Sprzedaż) bezpośrednio poprzedzających rejestrację pod Sponsorem Dystrybutora określonym w niniejszej umowie. G. Upoważnienie do przekazywania danych osobowych Celem umożliwienia NSI lub Lokalnemu Biuru Nu Skin wspierania jego działalności dystrybutorskiej u boku Nu Skin, Dystrybutor upoważnia te podmioty do przekazywania i ujawniania jego danych osobowych i/lub informacji poufnych, które (a) zostały udostępnione NSI albo Lokalnemu Biuru Nu Skin w związku z jego działalnością dystrybutorską oraz osobami w dolnej linii jego struktury sprzedaży, lub (b) pozyskano w wyniku działań Dystrybutora (i) spółce matce i spółkom z nią powiązanych niezależnie od miejsca ich siedzib, (ii) niezależnym dystrybutorom Nu Skin w górnej linii (upline) struktury sprzedaży Dystrybutora, gdy to konieczne dla uzyskania wsparcia tych osób, oraz (iii) właściwym agencjom rządowym lub organom regulacyjnym, jeśli wymaga tego prawo. Niniejszym, Dystrybutor udziela upoważnienia NSI lub Lokalnemu Biuru Nu Skin do wykorzystywania jego danych osobowych przy odznaczeniach dystrybutorskich i w materiałach marketingowych. H. Zatwierdzenie Umowy Za datę wejścia w życie Umowy Dystrybutorskiej uznaje się datę jej zaakceptowania przez NSI, co jest równoznaczne z datą zawarcia Umowy Dystrybutorskiej przez Dystrybutora w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej procedury rejestracyjnej Spółki i po jej otrzymaniu i zatwierdzeniu przez NSI. I. Zwolnienie i ograniczenie od odpowiedzialności (a) Zwolnienie od odpowiedzialności Niniejszym Dystrybutor zwalnia z odpowiedzialności prawnej i innej odpowiedzialności firmę Nu Skin, każdego z jej akcjonariuszy, urzędników, dyrektorów i pracowników oraz oświadcza, że nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań lub żądań celem uchronienia firmy przed stratami, działaniami lub postawami roszczeń, kosztami, lub wydatkami, włącznie z, lecz nie ograniczając się jedynie do kosztów adwokackich, wynikłych lub powstałych bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku dowolnych działań lub zaniechań Dystrybutora przy prowadzeniu przezeń niezależnej działalności biznesowej w tym, lecz nie wyłącznie w wyniku naruszenia oświadczeń i zapewnień, istotnego naruszenia warunków Umowy Dystrybutorskiej i pozostałych umów między stronami, lub jakichkolwiek innych roszczeń lub podstaw roszczeń. (b) Ograniczenie odpowiedzialności NINIEJSZA KLAUZULA OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NU SKIN WZGLĘDEM DYSTRYBUTORA. NALEŻY UWAŻNIE SIĘ Z NIĄ ZAPOZNAĆ

6 DYSTRYBUTOR UZNAJE, ŻE MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NU SKIN WZGLĘDEM JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA POWSTAŁEGO Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z RELACJI DYSTRYBUTORA Z FIRMĄ NU SKIN, WŁĄCZNIE Z, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO WSZELKICH PODSTAW ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, DELIKTU LUB PRAWA SŁUSZNOŚCI BĘDZIE OGRANICZONA DO KOSZTU PRODUKTÓW NABYTYCH PRZEZ DYSTRYBUTORA OD LOKALNEGO BIURA NU SKIN W OKRESIE DWUNASTU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ, W KTÓREJ POINFORMOWANO FIRMĘ NU SKIN O KWESTII SPORNEJ LUB DO WYSOKOŚCI USD, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRA KWOTA JEST WYŻSZA. J. Obowiązkowy i wiążący arbitraż 1. UMOWA DYSTRYBUTORSKA PODLEGA ARBITRAŻOWI. DZIAŁANIA MEDIACYJNE, ARBITRAŻOWE I INNE ROZSTRZYGNIĘCIA WSZELKICH KWESTII SPORNYCH WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ PRZEPROWADZANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W UTACH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Miejscem zawarcia niniejszej Umowy jest Utah, w Stanach Zjednoczonych wobec czego jej treść jest sporządzona i podlega interpretacji zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującym w stanie Utah bez naruszania jej postanowień niezależnie od wybranej jurysdykcji. Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów i właściwą jurysdykcją jest hrabstwo Salt Lake w Utah w Stanach Zjednoczonych. Dystrybutor uznaje właściwość osobową sądów stanu Utah i zrzeka się wszelkich sprzeciwów wobec miejsca rozstrzygania kwestii spornych. 2. Dystrybutor wyraża zgodę, aby wszelkie spory były rozstrzygane w oparciu o i zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej części umowy, oraz zgodnie z postanowieniami i procedurami nakreślonymi w rozdziale 7. (Arbitraż) dokumentu Zasady i Procedury ewentualnie można się z nimi zapoznać online w zakładce Biuro na stronie firmy Nu Skin. Procedura arbitrażowa będzie przeprowadzana w Salt Lake City w Utah, w Stanach Zjednoczonych. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, ale w razie żądania jednej ze stron, gdy strona ta pokryje koszty, dokumenty i zeznania mogą zostać przetłumaczone na inny język. Jeden sędzia arbitrażowy zostanie wyznaczony do rozpatrzenia sporu, wybór sędziego nastąpi za zgodą wszystkich stron sporu. Strony poniosą koszty własne i wydatki oraz dzielone po równo (i) koszty sędziego arbitrażowego oraz (ii) opłaty administracyjne związane z arbitrażem. Żadna ze stron, ani sędzia arbitrażowy nie mogą ujawniać trwania, treści i wyniku jakiejkolwiek procedury arbitrażowej bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od obu stron. Zasądzenie wszelkich odszkodowań przez sędziego arbitrażowego może nastąpić w dowolnym sądzie o właściwej jurysdykcji. 3. Spór definiowany jest jako wszelkie przeszłe, teraźniejsze lub przyszłe roszczenia, spory, pozwy oraz wnioski, niezależnie czy wynikają z naruszeń prawa, zaniechań, odpowiedzialności za produkty, na podstawie prawa słuszności itp. (i) powstałe w wyniku lub w związku z niniejszą Umową Dystrybutorską, (ii) pomiędzy Dystrybutorem oraz pozostałymi Dystrybutorami wynikające lub związane z działalnością Dystrybutora lub relacjami biznesowymi niezależnego - 6 -

7 wykonawcy Nu Skin (iii) pomiędzy Dystrybutorem a firmą Nu Skin (iv) związane z firmą Nu Skin lub jej obecnymi lub dawnymi podmiotami zależnymi, właścicielami, dyrektorami, kierownikami, pracownikami, inwestorami lub wykonawcami (v) związane z Produktami (vi) związane z rozwiązaniem przez firmę Nu Skin wszelkich spraw mających wpływ na Konto Dystrybutorskie lub które powstały lub są związane z działalnością firmy Nu Skin, w tym brak zgody Dystrybutora na działania dyscyplinarne firmy Nu Skin lub interpretację zapisów Umowy Dystrybutorskiej. 4. NINIEJSZYM DYSTRYBUTOR WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ, PO UZYSKANIU DOSTĘPU DO DOWOLNEJ ZE STRON INTERNETOWYCH NU SKIN I WYKORZYSTANIU ZAWARTYCH W NICH TREŚCI, LUB ZAKUPIE DOWOLNYCH PRODUKTÓW UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TYCH STRON, LUB ZAKUPIE PRODUKTÓW Z LOKALNEGO BIURA NU SKIN, LUB PO OTRZYMANIU PREMII. UMOWA NABYWANIA PRODUKTÓW W KRAJU ZAMIESZKANIA POLSKA Niniejsza Umowa Nabywania Produktów w Kraju Zamieszkania jest zawarta pomiędzy Nu Skin Enterprises Poland Sp. z o.o., przedsiębiorstwem zarejestrowanym i utworzonym na mocy prawa polskiego, którego siedziba statutowa znajduje się pod adresem: al. Jerozolimskie 56c, Warszawa, Polska, VAT PL (zwaną dalej Lokalnym Biurem Nu Skin ) a Dystrybutorem. Lokalne Biuro Nu Skin, które jest spółką powiązaną z NSI, jest wyłącznym dystrybutorem hurtowym Produktów w Kraju Zamieszkania Dystrybutora. Lokalne Biuro Nu Skin oraz Dystrybutor uznają i przyjmują do wiadomości fakt, że niniejsza Umowa Nabywania Produktów stanowi odrębną i oddzielną umowę względem Umowy Dystrybutorskiej i Międzynarodowej Umowy Sponsora z NSI (zgodnie z definicją w Umowie Dystrybutorskiej). A. Terminy Znaczenie terminów zapisanych wielką literą, których definicje nie zostały podane w tym punkcie Umowy Nabywania Produktów można odnaleźć w dokumencie Zasady i Procedury. Premia oznacza wynagrodzenie wypłacane Dystrybutorowi na podstawie wartości Produktów sprzedanych przed Dystrybutora, osobom w dolnej linii jego struktury sprzedaży oraz Kierownikom Grup Odłączonych po spełnieniu wszelkich wymogów nakreślonych w Planie Kompensacyjnym Sprzedaż. Lokalne Biuro Nu Skin posiada prawo wypłaty Premii Dystrybutorom w ich Kraju Zamieszkania. Umowa oznacza umowę pomiędzy Nu Skin a Dystrybutorem składającą się z niniejszej Umowy Nabywania Produktów i Umowy Dystrybutorskiej (zgodnie z definicjami poniżej)

8 Dystrybutor" oznacza niezależnego kontrahenta autoryzowanego przez Nu Skin na mocy Umowy Dystrybutorskiej do promowania Produktów Spółki, rekrutacji innych Dystrybutorów, oraz otrzymywania Premii zgodnie z wymogami Planu Kompensacyjnego Sprzedaż. Umowa Dystrybutorska oznacza niniejszą Umowę Dystrybutorską i Międzynarodową Umowę Sponsora, włącznie z treścią dokumentu Zasady i Procedury, Planem Kompensacyjnym Sprzedaż oraz materiałami dotyczącymi programów opcjonalnych, przy czym postanowienia poszczególnych elementów umowy mogą być zmieniane i zostają włączone do warunków niniejszej umowy przez odniesienie. Nu Skin oznacza NSI, Lokalne Biuro Nu Skin oraz ich spółki powiązane. Produkty" oznaczają produkty i usługi oferowane przez Nu Skin sprzedawane za pośrednictwem Lokalnego Biura Nu Skin w poszczególnych Krajach Autoryzowanych. UNP oznacza bieżącą Umowę Nabywania Produktów w Kraju Zamieszkania, włącznie z dokumentem Zasady i Procedury, przy czym postanowienia tych dokumentów mogą być zmieniane i zostają włączone do warunków niniejszej umowy przez odniesienie. Zasady i Procedury oznaczają postanowienia określające sposób, w jaki Dystrybutor ma prowadzić swoją działalność biznesową i określające jego prawa oraz relacje między stronami. Kraj Zamieszkania" oznacza, w przypadku osoby fizycznej, kraj, terytorium, lub inną jurysdykcję polityczną, gdzie Dystrybutor jest obywatelem lub posiada status rezydenta i gdzie zawierana jest Umowa Dystrybutorska właściwa dla danego kraju. W przypadku podmiotu gospodarczego takiego, jak korporacja, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub przedsiębiorstwo o dowolnej innej postaci oznacza kraj, terytorium, lub inną jurysdykcję polityczną, gdzie podmiot ten został utworzony zgodnie z prawem tego kraju, a każdy udziałowiec tego podmiotu gospodarczego uzyskał stosowane uprawnienia do prowadzenia biznesu w jego Kraju Zamieszkania i gdzie zawierana jest Umowa Dystrybutorska właściwa dla danego kraju. Plan Kompensacyjny Sprzedaż oznacza konkretny plan nakreślający szczegółową strukturę wypłaty premii Dystrybutorom i wymogi jakie należy spełnić. B. Usługi świadczone w Kraju Zamieszkania Na mocy niniejszej UNP, Lokalne Biuro Nu Skin będzie oferowało Dystrybutorowi, jako niezależnemu kontrahentowi, Produkty w cenie hurtowej w jego Kraju Zamieszkania. Dystrybutor wyraża zgodę na prowadzenie sprzedaży tych Produktów wyłącznie w swoim Kraju Zamieszkania, z zastosowaniem warunków i wyjątków nakreślonych w Zasadach i Procedurach. Ponadto Lokalne Biuro Nu Skin udostępni Dystrybutorowi następujące usługi w jego Kraju Zamieszkania: (i) przyjmowanie zamówień i dystrybucja Produktów wśród klientów i Dystrybutorów w Kraju Zamieszkania, (ii) obsługa wszystkich zwrotów Produktów zakupionych w - 8 -

9 Kraju Zamieszkania i dokonanie stosownych refundacji, (iii) udzielanie usług wspierających Dystrybutorów, podejmowanie niezbędnych działań wynikających z polityki NSI, oraz (iv) wypłata Premii Dystrybutorom w Kraju Zamieszkania na podstawie wytycznych od NSI, oraz zgodnie z postanowieniami punktu F poniżej. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że NSI wyznaczyła i udzieliła autoryzacji Lokalnemu Biuru Nu Skin do wypłaty Premii należnych Dystrybutorowi, w razie konieczności autoryzacja ta obejmuje upoważnienie do wystawiania w imieniu Dystrybutora faktur dotyczących prowizji, pobieranie zwrotów Premii i przekazywanie ich do NSI, do wypłaty Premii z uwzględnieniem należnego podatku VAT w Kraju Zamieszkania w imieniu Lokalnego Biura Nu Skin, oraz działanie w imieniu NSI i jej spółek poważanych w relacjach z Dystrybutorem. C. Marketing Produktów i wycena Dystrybutor, przyjmuje do wiadomości, że: (a) nie istnieje żaden wymóg względem Dystrybutorów co do minimalnej ilości nabywanych produktów lub gromadzenia ich zapasów; (b) Dystrybutor posiada prawo do zakupu Produktów w cenie hurtowej od Lokalnego Biura Nu Skin; (c) Dystrybutor będzie promował i sprzedawał Produkty w swoim Kraju Zamieszkania zgodnie z warunkami i postanowieniami Umowy, oraz (d) Dystrybutor nie będzie stosował żadnych oświadczeń w odniesieniu do Planu Kompensacyjnego Sprzedaż, o ile oświadczenia te nie znajdują się w oficjalnej literaturze Spółki lub na etykietach Produktów w Kraju Zamieszkania Dystrybutora. Dystrybutor posiada prawo do zakupu Produktów w cenie ustalonej przez Lokalne Biuro Nu Skin i wyraża zgodę, aby Lokalne Biuro Nu Skin informowało go o zmianach cen z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. D. Refundacja Zgodnie z ograniczonym zakresem wspomnianej polityki zwrotu kosztów lub postanowieniami specjalnymi ogłoszonymi podczas zakupu produktów, wszelkie nieotwarte i nadające się do ponownej sprzedaży Produkty zawracane w przeciągu dwunasty miesięcy od daty ich zakupu objęte są możliwością uzyskania zwrotu 90% kosztów, pomniejszonych o wartość Premii. Lokalne Biuro Nu Skin wyraża zgodę na dokonywanie zwrotu 90% kosztów zakupu liczonych od ceny hurtowej (w tym VAT/podatek przedpłaty, pomniejszony o opłaty frachtowe, prowizje i inne korzyści związane z zakupem) dowolnego zwracanego produktu (z wyjątkiem spersonalizowanych materiałów reklamowych) w przeciągu dwunastu miesięcy od daty zakupu. Produkty (z wyjątkiem spersonalizowanych materiałów reklamowych) zwracane do Spółki w przeciągu 30 dni od daty zakupu objęte są 100% zwrotem kosztów (w tym VAT/podatek przedpłaty, pomniejszony o opłaty frachtowe, prowizje i inne korzyści związane z zakupem). Dokonując zwrotu produktów należy każdorazowo uzyskać numer autoryzacji zwrotu RMA. Celem uzyskania numeru RMA niezbędne jest przedstawienie faktury. Dystrybutor dokonuje zwrotu produktów na własny koszt do Lokalnego Biura Nu Skin, przy czym stan produktu - 9 -

10 powinien umożliwiać jego ponowną sprzedaż, produkt nie może być uprzednio otwierany ani uszkodzony czy zmieniony i musi nadawać się do ponownego przechowywania w magazynie. Aby dowiedzieć się więcej na temat prawa do otrzymania zwrotu kosztów należy zapoznać się z treścią Zasad i Procedur". E. Rentowny Program Automatycznej Dostawy ( Program ADR ) (a) Jeśli Dystrybutor określi rodzaj i ilość Produktów, które chce automatycznie otrzymywać co miesiąc, wówczas płatność za te Produkty będzie co miesiąc, okresowo, pobierana od Dystrybutora zgodnie z wybraną przezeń metodą płatności, a Produkty wysyłane będą co miesiąc na wskazany adres wysyłki, o ile Dystrybutor nie poinformuje pisemnie Lokalnego Biura Nu Skin o chęci wprowadzenia zmian do wspomnianego adresu wysyłki. (b) Lokalne Biuro Nu Skin ma prawo do zmiany ceny poszczególnych Produktów lub do ich wycofania ze sprzedaży, niezalenie od tego, że Dystrybutor zdecydował się je otrzymywać w ramach Automatycznego Programu Rentownej Dostawy (ADR) na podstawie odpowiedniego punktu tej umowy lub na podstawie odrębnego formularza rejestracji w programie ADR. W takiej sytuacji, Lokalne Biuro Nu Skin poinformuje Dystrybutora o zmianie oraz (i) w przypadku wycofania danego Produktu Nu Skin ze sprzedaży, będzie wysyłać Dystrybutorowi pozostałe artykuły i może wymienić usunięty produkt innym o podobnej lub wyższej wartości, oraz (ii) w razie zmiany ceny zamówionego produktu, Lokalne biuro Nu Skin wysyła te same artykuły, które Dystrybutor wybrał w Programie ADR, ale z uwzględnieniem nowej ceny, o ile Dystrybutor nie zleci Lokalnemu Biuru Nu Skin uaktualnienia swojego comiesięcznego zamówienia. (c) Celem dokonywania płatności za każde comiesięczne zamówienie ADR, Dystrybutor upoważnia Lokalne Biuro Nu Skin lub spółkę powiązaną do realizacji stałego zlecenia zapłaty za pomocą karty kredytowej, tak jak to określono w podpunkcie niniejszej umowy dotyczącym Rentownego Programu Automatycznej Dostawy lub w formularzu rejestracyjnym do Programu ADR. Lokalne Biuro Nu Skin lub spółka powiązana nie będzie dokonywać żadnych innych obciążeń wskazanego rachunku płatniczego poza tymi, do których upoważni je Dystrybutor (opłaty związane podatkiem od sprzedaży mogą ulegać zmianie w zależności od obowiązujących stawek podatkowych). (d) Dystrybutor, przyjmuje do wiadomości, że: (i) Produkty zakupione za punkty Programu ADR nie podlegają zwrotowi; (ii) zakup Produktów za punkty Programu ADR nie generuje punktów wartości sprzedaży osobistej lub punktów wartości sprzedaży grupowej; (iii) obowiązujący podatek od sprzedaży lub podatek VAT zostanie uwzględniony przy wymianie punktów w programie ADR, oraz (iv) wartość wymienionych punktów będzie uznawana za przychód Dystrybutora. (e) Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zwrotu dowolnego Produktu z kwalifikującego się zamówienia, utrzymanie kwalifikujących się wartości w danym miesiącu, w

11 którym następuje zwrot Produktów wymaga ponownego zakupu Produktów celem dalszego kwalifikowania się w Programie ADR i otrzymywania punktów ADR. (f) Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że Lokalne Biuro Nu Skin może (i) w dowolnym momencie i z dowolnego powodu zakończyć Program ADR; oraz (ii) odwołać prawo Dystrybutora do udziału w programie ADR, po wygaśnięciu tej umowy, jeżeli (A) karta kredytowa lub autoryzacja bankowa wymieniona w tej umowie straciła ważność, została anulowana lub zakończona w jakikolwiek inny sposób, (B) Dystrybutor naruszył warunki i postanowienia Umowy, lub (C) NSI rozwiązała Konto Dystrybutorskie. Dystrybutor może anulować swój comiesięczny program ADR informując o tym na piśmie Lokalne Biuro Nu Skin. Anulowanie to będzie skuteczne najpóźniej po upływie czternastu (14) dni. F. Premie (a) Dystrybutor upoważnia Lokalne Biuro Nu Skin, zgodnie z wytycznymi i wskazówkami NSI, do realizacji wypłat Premii na wskazany przez niego i należący do niego rachunek bankowy. Upoważnienie to zastępuje wszelkie wcześniejsze upoważnienia i pozostaje w mocy do chwili (i) otrzymania przez Lokalne Biuro Nu Skin pisemnego oświadczenia Dystrybutora o rezygnacji z programu bezpośrednich wypłat, oraz (ii) Lokalne Biuro Nu Skin skorzysta ze sposobności, aby dokonać zmian na żądanie Dystrybutora. (b) Dystrybutor wyraża zgodę, aby niezwłocznie powiadamiać Lokalne Biuro Nu Skin (i) o zmianie lub zamknięciu rachunku depozytów bezpośrednich, lub (ii) w przypadku, gdy bank dokona zmiany numeru rozpoznawczego rachunku lub numeru rachunku bankowego Dystrybutora. Niepoinformowanie Lokalnego Biura Nu Skin o zmianach dotyczących numeru rachunku może skutkować opóźnieniem wypłaty Premii. W przypadku zmiany banku i/lub numeru rachunku, Dystrybutor musi wypełnić nowy Formularz Autoryzacji Wpłat Bezpośrednich i nadesłać go do Lokalnego Biura Nu Skin przed zamknięciem obecnego rachunku bankowego. (c) Ani NSI, ani Lokalne Biuro Nu Skin nie będzie ponosić odpowiedzialności prawnej wobec Dystrybutora za brak dostępu do rachunku dystrybutora lub za brak terminowej realizacji wpłat na rachunek bankowy, o ile brak ten lub straty nie są bezpośrednim wynikiem rażącego zaniedbania lub umyślnej winy ze strony Lokalnego Biura Nu Skin. Odpowiedzialność prawna Nu Skin nie będzie wykraczać poza wartość środków, których wpłata została przewidziana. G. Oświadczenia i zapewnienia Dystrybutor oświadcza i zapewnia, że posiada moc prawną do zawarcia niniejszej UNP, że spełnia wszelkie wymogi prawne, aby zawrzeć wiążącą umowę, a po podpisaniu i zrealizowaniu przez Dystrybutora umowy i po jej potwierdzeniu przez Lokalne Biuro Nu Skin, jak to opisano w niniejszym dokumencie, UNP stanowi prawomocne, wiążące zobowiązanie

12 Dystrybutor oświadcza i zapewnia, że: (a) informacje podane w UNP są precyzyjne i pełne, a w razie podania przez Dystrybutora fałszywych bądź wprowadzających w błąd danych, wówczas NSI lub Lokalne Biuro Nu Skin będzie miało prawo do określania Umowy, według własnego uznania, za nieważną od chwili podpisania; (b) numer dowodu tożsamości lub identyfikacji podatkowej podany przez Dystrybutora jest właściwy dla jego Kraju Zamieszkania; (c) w przypadku osoby fizycznej, że Dystrybutor jest mieszkańcem lub posiada status rezydenta prawnego swojego Kraju Zamieszkania; oraz (d) w przypadku podmiotu gospodarczego takiego, jak korporacja, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lub przedsiębiorstwo w dowolnej innej postaci, że został on prawnie założony na podstawie ustawodawstwa Kraju Zamieszkania, oraz że każdy udziałowiec podmiotu gospodarczego posiada właściwe uprawnienia do prowadzenia działalności w Kraju Zamieszkania. Dystrybutor oświadcza i zapewnia, że ani on, ani jego partner/partnerka lub małżonek/małżonka (a w przypadku korporacji lub innego rodzaju organizacji biznesowej każdy jej udziałowiec, który jest lub powinien być wymieniony w Formularzu dla podmiotów gospodarczych) nie angażowali się w Działalność Biznesową na rzecz innej firmy sprzedaży bezpośredniej w okresie sześciu miesięcy (lub roku w przypadku osób posiadających uprzednio tytuł kierowniczy lub wyższy tytuł na podstawie Planu Kompensacyjnego Sprzedaż) bezpośrednio poprzedzających rejestrację pod Sponsorem Dystrybutora określonym w niniejszej umowie. H. Upoważnienie do przekazywania danych osobowych Celem umożliwienia NSI lub Lokalnemu Biuru Nu Skin wspierania jego działalności dystrybutorskiej u boku Nu Skin, Dystrybutor upoważnia te podmioty do przekazywania i ujawniania jego danych osobowych i/lub informacji poufnych, które (a) zostały udostępnione NSI albo Lokalnemu Biuru Nu Skin w związku z jego działalnością dystrybutorską oraz osobami w dolnej linii jego struktury sprzedaży, lub (b) pozyskano w wyniku działań Dystrybutora (i) spółce matce i spółkom z nią powiązanym niezależnie od miejsca ich siedzib, (ii) niezależnym dystrybutorom Nu Skin w górnej linii (upline) struktury sprzedaży Dystrybutora, gdy to konieczne dla uzyskania wsparcia tych osób, oraz (iii) właściwym agencjom rządowym lub organom regulacyjnym, jeśli wymaga tego prawo. Niniejszym, Dystrybutor udziela upoważnienia NSI lub Lokalnemu Biuru Nu Skin do wykorzystywania jego danych osobowych przy odznaczeniach dystrybutorskich i w materiałach marketingowych. I. Zatwierdzenie Umowy Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że Lokalne Biuro Nu Skin potwierdzi umowę UNP, gdy Dystrybutor złoży pierwsze zamówienie na Produkty. J. Zwolnienie i ograniczenie od odpowiedzialności

13 (a) Zwolnienie od odpowiedzialności Niniejszym Dystrybutor zwalnia z odpowiedzialności prawnej i innej odpowiedzialności firmę Nu Skin, każdego z jej akcjonariuszy, urzędników, dyrektorów i pracowników oraz oświadcza, że nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań lub żądań celem uchronienia firmy przed stratami, działaniami lub postawami roszczeń, kosztami, lub wydatkami, włącznie z, lecz nie ograniczając się jedynie do kosztów adwokackich, wynikłych lub powstałych bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku dowolnych działań lub zaniechań Dystrybutora przy prowadzeniu przezeń niezależnej działalności biznesowej w tym, lecz nie wyłącznie w wyniku naruszenia oświadczeń i zapewnień, istotnego naruszenia warunków UNP i pozostałych umów między stronami, lub jakichkolwiek innych roszczeń lub podstaw roszczeń. (b) Ograniczenie odpowiedzialności NINIEJSZA KLAUZULA OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NU SKIN WZGLĘDEM DYSTRYBUTORA. NALEŻY UWAŻNIE SIĘ Z NIĄ ZAPOZNAĆ. DYSTRYBUTOR UZNAJE, ŻE MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NU SKIN WZGLĘDEM JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA POWSTAŁEGO Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z RELACJI DYSTRYBUTORA Z FIRMĄ NU SKIN, WŁĄCZNIE Z, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO WSZELKICH PODSTAW ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, DELIKTU LUB PRAWA SŁUSZNOŚCI BĘDZIE OGRANICZONA DO KOSZTU PRODUKTÓW NABYTYCH PRZEZ DYSTRYBUTORA OD LOKALNEGO BIURA NU SKIN W OKRESIE DWUNASTU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ, W KTÓREJ POINFORMOWANO FIRMĘ NU SKIN O KWESTII SPORNEJ LUB DO WYSOKOŚCI USD, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRA KWOTA JEST WYŻSZA. K. Obowiązkowy i wiążący arbitraż 1. NINIEJSZA UNP PODLEGA ARBITRAŻOWI. DZIAŁANIA MEDIACYJNE, ARBITRAŻOWE I INNE ROZSTRZYGNIĘCIA WSZELKICH KWESTII SPORNYCH WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UNP PRZEPROWADZANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W UTACH W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Miejscem zawarcia niniejszej Umowy jest Utah, w Stanach Zjednoczonych wobec czego jej treść jest sporządzona i podlega interpretacji zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującym w stanie Utah bez naruszania jej postanowień niezależnie od wybranej jurysdykcji. Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów i właściwą jurysdykcją jest hrabstwo Salt Lake w Utah w Stanach Zjednoczonych. Dystrybutor uznaje właściwość osobową sądów stanu Utah i zrzeka się wszelkich sprzeciwów wobec miejsca rozstrzygania kwestii spornych. 2. Dystrybutor wyraża zgodę, aby wszelkie spory były rozstrzygane w oparciu o i zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej części umowy, oraz zgodnie z postanowieniami i procedurami nakreślonymi w rozdziale 7. (Arbitraż) dokumentu Zasady i Procedury ewentualnie można się z nimi zapoznać online w zakładce Biuro na stronie firmy Nu Skin. Procedura arbitrażowa będzie przeprowadzana w Salt Lake City w Utah, w Stanach

14 Zjednoczonych. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, ale w razie żądania jednej ze stron, gdy strona ta pokryje koszty, dokumenty i zeznania mogą zostać przetłumaczone na inny język. Jeden sędzia arbitrażowy zostanie wyznaczony do rozpatrzenia sporu, wybór sędziego nastąpi za zgodą wszystkich stron sporu. Strony poniosą koszty własne i wydatki oraz dzielone po równo (i) koszty sędziego arbitrażowego oraz (ii) opłaty administracyjne związane z arbitrażem. Żadna ze stron, ani sędzia arbitrażowy nie mogą ujawniać trwania, treści i wyniku jakiejkolwiek procedury arbitrażowej bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od obu stron. Zasądzenie wszelkich odszkodowań przez sędziego arbitrażowego może nastąpić w dowolnym sądzie o właściwej jurysdykcji. 3. Spór definiowany jest jako wszelkie przeszłe, teraźniejsze lub przyszłe roszczenia, spory, pozwy oraz wnioski, niezależnie czy wynikają z naruszeń prawa, zaniechań, odpowiedzialności za produkty, na podstawie prawa słuszności itp. (i) powstałe w wyniku lub w związku z niniejszą UNP, (ii) pomiędzy Dystrybutorem oraz pozostałymi Dystrybutorami wynikające lub związane z działalnością Dystrybutora lub relacjami biznesowymi niezależnego wykonawcy Nu Skin (iii) pomiędzy Dystrybutorem a firmą Nu Skin (iv) związane z firmą Nu Skin lub jej obecnymi lub dawnymi podmiotami zależnymi, właścicielami, dyrektorami, kierownikami, pracownikami, inwestorami lub wykonawcami (v) związane z produktami (vi) związane z rozwiązaniem przez firmę Nu Skin wszelkich spraw mających wpływ na Konto Dystrybutorskie lub które powstały lub są związane z działalnością firmy Nu Skin, w tym brak zgody Dystrybutora na działania dyscyplinarne firmy Nu Skin lub interpretację zapisów UNP. 4. NINIEJSZYM DYSTRYBUTOR WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ, PO UZYSKANIU DOSTĘPU DO DOWOLNEJ ZE STRON INTERNETOWYCH NU SKIN I WYKORZYSTANIU ZAWARTYCH W NICH TREŚCI, LUB ZAKUPIE DOWOLNYCH PRODUKTÓW UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TYCH STRON, LUB ZAKUPIE PRODUKTÓW Z LOKALNEGO BIURA NU SKIN, LUB PO OTRZYMANIU PREMII

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr..

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr.. RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ nr.. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy: firmą Łukasz Śledzik z siedzibą w Łodzi przy Ketlinga 9/5 92-431 Łódź, zarejestrowany NIP 728-245-91-37, REGON 100171550, właścicielem serwisu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UZYSKANIA KANDYDATURY W POLSCE

WARUNKI UZYSKANIA KANDYDATURY W POLSCE WARUNKI UZYSKANIA KANDYDATURY W POLSCE WARUNKI UMOWY Niniejszym składam Wniosek o uzyskanie statusu niezależnego dystrybutora produktów spółki MonaVie Europe. Mój wniosek oraz niniejsza umowa wejdą w życie

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA HANDLOWEGO UPH nr.../2015

UMOWA POŚREDNICTWA HANDLOWEGO UPH nr.../2015 UMOWA POŚREDNICTWA HANDLOWEGO UPH nr..../2015 Zawarta w... w dniu... pomiędzy Zleceniodawcą a Pośrednikiem: I. ZBIGNIEW JAROSZ z siedzibą, Ul. Smolenia 36/6 41-902 BYTOM wpisanym do CEIDG, NIP 626-201-95-87,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zakupy tylko na www.vision.sklep.pl

Bezpieczne zakupy tylko na www.vision.sklep.pl Warunki kontraktu Bezpieczne zakupy tylko na www.vision.sklep.pl Warunki umowy dystrybutora Vision International People Group W przypadku nieprzestrzegania przez Dystrybutora któregoś z wymienionych niżej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r.

UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. UMOWA O WSPÓLNOŚCI PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH zawarta w dniu.. r. pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK - z siedzibą przy ul. Słonimskiej 1, w Białymstoku, NIP: 542-030-46-37, REGON 000515000, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) stosuje się do zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów i/lub świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: 952-20-99-597,

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA nr. reprezentowaną przez Jerzego Baranowskiego Prezesa Zarządu,

UMOWA HANDLOWA nr. reprezentowaną przez Jerzego Baranowskiego Prezesa Zarządu, UMOWA HANDLOWA nr Zawarta w dniu... pomiędzy B2B Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-404, przy ul. Kątowej 11/2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich 29 30 września 2014 Słupski Inkubator Technologiczny REGULAMIN UCZESTNIKÓW KONFERENCJI OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich Regulamin Uczestników Konferencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW zwana dalej Umową, została zawarta w dniu, pomiędzy: 1. STOCZNIĄ GDYNIA S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG z zakresu prognoz pogody WZÓR. zawarta w dniu. roku pomiędzy NIP:..,

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG z zakresu prognoz pogody WZÓR. zawarta w dniu. roku pomiędzy NIP:.., UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG z zakresu prognoz pogody zawarta w dniu. roku pomiędzy..... NIP:.., REGON:..., reprezentowaną przez:....., zwaną dalej Zamawiającym i firmą MeteoPlus Grzegorz Gałek, NIP: 614-155-12-60,

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ AROMA GROUP

REGULAMIN SIECI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ AROMA GROUP REGULAMIN SIECI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ AROMA GROUP 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania sieci sprzedaży bezpośredniej produktów Aroma Group, zwanej dalej Siecią

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez UMOWA nr zawarta w dniu.... roku w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP 851-19-91-734, REGON 005433353 reprezentowanym przez Dyrektora Panią Martę

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MBJ Biznes

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MBJ Biznes REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO MBJ Biznes I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego MBJ Biznes Sp. o.o. Z siedzibą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o pośrednictwo w kupnie sprzedaży i sprowadzeniu pojazdu używanego.

UMOWA o pośrednictwo w kupnie sprzedaży i sprowadzeniu pojazdu używanego. UMOWA o pośrednictwo w kupnie sprzedaży i sprowadzeniu pojazdu używanego. Zawarta we Wrocławiu w dniu... r. pomiędzy: 1: Imię, nazwisko zleceniodawcy:. Adres: Telefon: zwanym dalej Zleceniodawca. a: 2...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu.

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. pomiędzy: DCT Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Gdańska Północ w Gdańsku w VII

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ Księgarnia Internetowa, mająca adres na stronie www.zawacka.pl, prowadzona przez: Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYCENĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

UMOWA O WYCENĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH UMOWA O WYCENĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Zawarta w dniu.. pomiędzy: UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU, z siedzibą we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wirtualny Agent Umowa o współpracy

Pakiet Wirtualny Agent Umowa o współpracy Pakiet Wirtualny Agent Umowa o współpracy nr klienta 100portali.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, przy ul. Łokietka 5, NIP 8792679921 REGON 362546483, nr KRS 0000576977 Sądu Rejonowego w Toruniu, VII

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości Obowiązuje od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 900 zł na ZUS z

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1 DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: SPRZEDAJĄCY Agencja Inwestycyjno Handlowa B&B dr inż. Zbigniew Borowski, ul. Wojska Polskiego 65, 85 825 Bydgoszcz, NIP 953 160

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Umowa nr CRU/.../Zm/2016 (wzór) Załącznik nr 5 zawarta w dniu... w Częstochowie w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego

Bardziej szczegółowo