Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji"

Transkrypt

1 dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego, d ugookresowego instrumentu przekszta ce i rozwoju; wprowadzenie nowych rozwi za finansowania rewitalizacji, skutkuj cych wydatkami bud etu pa stwa i jednostek samorz du terytorialnego oraz ustanowieniem nowych podmiotów; wprowadzenie rozwi za powoduj cych zmiany w wielu ustawach dotycz cych ró norodnych sfer ycia; ranga problemów rozwi zywanych drog rewitalizacji (sfera praw w asno ci, autonomii samorz du gminnego, nowe formy finansowego wsparcia publicznego). Dla podkre lenia roli gminy w rewitalizacji projektowana ustawa powinna nosi tytu o gminnych programach rewitalizacji. Inne modele rewitalizacji b dopuszczalne na zasadach ogólnych, je li jej organizator nie b dzie chcia podda si rygorom proponowanej ustawy. W samym projekcie nale oby zapisa, e przepisy dotyczy te b rewitalizacji prowadzonej przez zwi zki gmin oraz rewitalizacji terenów poprzemys owych i powojskowych, o ile znacz ce na tych obszarach b udzia y gruntów nale cych do jst lub Skarbu Pa stwa. Nale oby, dla jasno ci wskaza, e programom rewitalizacji prowadzonym na podstawie ustawy dost pne s na zasadach ogólnych - instrumenty i systemy finansowe z publicznych funduszy krajowych, publicznych rodków wspólnotowych i rodków prywatnych. Program rewitalizacji b dzie realizowany w formie ró nych projektów i zada, o okre lonym obszarze realizacji, bud ecie, zakresie zadaniowym i podmiotowym. Projekty techniczno-budowlane powinny by wykonywane na ci le okre lonym, racjonalnie wyodr bnionym terytorium. Projekty spo eczne i ekonomiczne mog mie swobodniejsz lokalizacj. Istniej dwa opracowania stanowi ce ród o propozycji rozwi zania cz ci problemów zwi zanych z opracowaniem projektu legislacyjnego o programach rewitalizacji. S to: projekt ustawy o programach rewitalizacji (wersja z 27 marca 2002 r.) Projekt zosta opracowany na zlecenie Urz du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 2000 r. Do pocz tku 2002 r. by przedmiotem prac resortowych. W 2002 r. zarzucono dalsze prace nad projektem z uwagi na ograniczenia bud etowe. Obecnie projekt ten nale y uzna za zdezaktualizowany, g ównie w cz ci po wi conej finansowaniu rewitalizacji (rozdz. 4), zmianom w funkcjonowaniu gmin, weryfikacji wymaga rozdz. 6 (przepisy zmieniaj ce). Rozwi zania definicyjne, tryb opracowania i realizacji programu rewitalizacji, okre lenie roli gminy w procesie rewitalizacji, uspo ecznienie programu, koncepcja wsparcia programu instrumentami kredytowymi i dotacyjnymi pozostaj w du ej mierze aktualne. za enia do projektu ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich (opracowanie Departamentu adu Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury, 2004) Strona z 1

2 W Ministerstwie Infrastruktury podj to prace nad za eniami nowego rozwi zania ustawowego dla rewitalizacji, wykluczaj cego nowe instrumenty finansowe dedykowane rewitalizacji. Za enia te, poza brakiem instrumentarium finansowego, odpowiadaj koncepcji opracowania i prowadzenia rewitalizacji jako wielowymiarowego przedsi wzi cia, wi cego dzia ania techniczne z programami spo ecznymi i ekonomicznymi. Przedstawiaj c zakres proponowanej ustawy o gminnych programach rewitalizacji nale y podkre li, e cz zagadnie b cych przedmiotem regulacji ustawowej nie budzi kontrowersji w rodowisku specjalistów. Szczególnie wa ne s instrumenty finansowe na zasadach ogólnych oraz proponowane jako specjalne rozwi zania dla rewitalizacji. W dalszej cz ci opracowania te zagadnienia zaprezentowano nieco szerzej. Za wymagaj ce dodatkowej analizy eksperckiej, w zakresie kompetencji ministerialnych, nale y uzna : mo liwo wdro enia rozwi za finansowych, w szczególno ci kwesti podatkowej ulgi remontowej (przywrócenie i poszerzenie w zwi zku z rewitalizacj ) i kredytu sanacyjnego; rozwi zania w dziedzinie gospodarki nieruchomo ciami (pierwokup, cele publiczne, regulacja stanów prawnych nieruchomo ci); regionalne, samorz dowe struktury wsparcia i rozwoju rewitalizacji. 2. Zakres rozwi za ustawowych 2.1. Zakres regulacji, definicje Ustawa winna okre li : zasady przygotowywania i realizacji programów rewitalizacji; zasady finansowania projektów w ramach programu rewitalizacji; rozwi zania organizacyjne i instytucjonalne dla rewitalizacji; zobowi zania pa stwa wobec gmin prowadz cych programy rewitalizacji (gwarantowany okres uczestnictwa pa stwa we wspieraniu gminnych programach rewitalizacji); szczegó owe rozwi zania w zakresie gospodarowania nieruchomo ciami w obszarze programu rewitalizacji. Propozycja legislacyjna powinna obejmowa horyzont co najmniej lat. Propozycje definicyjne mo na przyj za poprzednimi za eniami i poprzednim projektem. Proponuje si nast puj definicj rewitalizacji: planowany i koordynowany, wieloletni, realizowany na wybranym obszarze, kompleksowy proces przemian materialno-technicznych, przestrzennych, ekonomicznych i spo ecznych, maj cy na celu wyprowadzenie tego obszaru z kryzysu i ustanowienie warunków trwa ego rozwoju. Cz definicyjna powinna obj okre lenie: rewitalizacji; programu, obszaru, projektu rewitalizacji stanu kryzysowego i jego wyznaczników Zasady opracowywania programów rewitalizacji Wyznaczenie obszaru programu rewitalizacji ma szczególne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia warunków osi gania celów programów rewitalizacji i w ciwej alokacji rodków. Dobór Strona z 2

3 obszaru ma znaczenie nie tylko dla danej gminy (polityczne, ekonomiczne), ale równie dla regionu (strategia regionalna, aktywizacja potencja ów istotnych obszarów). Kryteria wyboru obszarów zosta y okre lone w poprzednich za eniach, poprzez analogi do Inicjatywy Wspólnotowej URBAN. Przyjmuje ona nast puj ce wyznaczniki: wysoka stopa bezrobocia; niska aktywno ekonomiczna mieszka ców, wysoki stopie biedy i wykluczenia spo ecznego; dezintegracja spo eczna; wysoka stopa przest pczo ci; niski poziom wykszta cenia; przestarza e (nieefektywne) funkcje ekonomiczne; trudne warunki mieszkaniowe wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków; wyra ne zanieczyszczenie rodowiska. Mo na dyskutowa, czy nie nale oby wprowadzi norm reguluj cych swobod decyzji gmin przy wyznaczaniu obszarów programu, by nie dopu ci do akceptacji programów w zbyt depresyjnych czy marginalnych jednostkach strukturalnych lub na zbyt du ych obszarach. Wydaje si, e najbardziej istotne by oby kryterium bazuj ce na maksymalizacji aktywno ci mieszka ców i dobrowolno ci przyst powania do programu. Przygotowanie programu rewitalizacji powinno wynika z sekwencji opracowa i procedur obejmuj cych: dokumenty programowe gminy: studium kierunków i uwarunkowa zagospodarowania przestrzennego gminy, strategia rozwoju lokalnego, plany miejscowe, strategie kierunkowe; dokumenty programowe regionu: strategia rozwoju województwa; badania i analizy zagadnie demograficznych, spo ecznych, ekonomicznych, technicznych, asno ciowych, przestrzennych; analizy postaw i preferencji spo ecznych; dyskusj publiczn tematu i projektowanego wyboru obszaru rewitalizacji; analiz gotowo ci do partycypacji finansowej w cicieli nieruchomo ci w realizacji programu 1. Konsultacje spo eczne powinny przybiera podobny charakter jak przy planowaniu miejscowym dyskusje, wyk adanie projektu, zg aszanie uwag, ewentualne zmiany. Konieczne jest równoczesne opracowywanie programu rewitalizacji i opracowanie ew. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przewidzianego do rewitalizacji. Przyj cie programu rewitalizacji powinno nast pi moc uchwa y Rady Gminy, mo liwie cznie z uchwa ami w sprawie planu miejscowego i finansowania programu w zakresie bud etu gminy i innych róde (kierunkowo). Nale y przy tym przewidzie system monitoringu i aktualizacji programu. 1 Inicjatywa opracowania programu rewitalizacji powinna nale do gminy, do grupy w cicieli nieruchomo ci lub do organizacji pozarz dowych. Strona z 3

4 2.3. Zasady prowadzenia programów rewitalizacji Nale y za znaczn swobod gmin w zakresie formy organizacji i koordynacji programu rewitalizacji. Jednak e ustawowo powinna by wytyczona cie ka organizacyjno-proceduralna. Chodzi o przejrzysto dzia alno ci, zarazem specjalizacj i podzia kompetencji. Proponuje si, by obligatoryjnie funkcjonowa y dwa podmioty: pe nomocnik do spraw rewitalizacji; rada do spraw rewitalizacji. Je eli program ma by realizowany na obszarach o du ej z ono ci/rozdrobnieniu w asno ci nieruchomo ci, nale oby te utworzy specjalny podmiot: towarzystwo odnowy - dzia aj cy o obszarze zarz dzania nieruchomo ciami i organizacji procesu inwestycyjnego w nieruchomo ciach 2. Maj c na uwadze potrzeby z dziedziny informacji, poradnictwa, mediacji i koordynacji, wydaje si konieczne rozdzielenie funkcji koordynatora programu (pe nomocnik ds. rewitalizacji), organizatora prac technicznych (spó ka celowa towarzystwo odnowy) i gminy (promotor i sponsor programu). By nie powodowa przerostu zatrudnienia, nale y dopu ci ró skal tych podmiotów. Dla sprawnego prowadzenia programu nale y dopu ci podzia programu rewitalizacji na projekty i zadania, projektów na etapy. Granice projektów w przestrzeni powinny by roz czne i pokrywaj ce ca y obszar programu rewitalizacji. Wykluczenia z programu mog obejmowa obszary o specjalnych funkcjach (np. obronne) lub obszary niewymagaj ce interwencji w ramach programu. Nale y okre li ponadto zobowi zanie w cicieli nieruchomo ci do udost pniania danych na temat stanu prawnego i technicznego nieruchomo ci, dost pu do nieruchomo ci. Istotne jest okre lenie trybu, cz stotliwo ci i zakresu sprawozdawczo ci i monitoringu programu, obejmuj ce podmioty uczestnicz ce w programie. Nale y te okre li tryb zako czenia programu (ewentualnej prolongaty) oraz rozwi zania instytucjonalne i maj tkowe temu towarzysz ce. Trudnym do okre lenia w tej chwili zagadnieniem jest pozycja programów rewitalizacji w uk adzie regionalnym. Nale oby przewidzie wsparcie merytoryczne i finansowe z poziomu samorz du województwa w obszarach stykowych lokalnych programów rewitalizacji i polityki i strategii województwa, w tym mo liwo funkcjonowania struktury sieciowej, je li kilka gmin podejmuje podobne programy. Szczególnie istotne wydaje si to w regionach turystycznych i najsilniej zurbanizowanych. Jednak w tej chwili jeszcze nie s znane wszystkie przes anki do opracowania takiego modu u, mo na to tylko zasygnalizowa opcje wyboru dla samorz dów wojewódzkich. Zak ada si, e prowadzenie rewitalizacji b dzie bazowa o na dobrowolno ci uczestnictwa i zach tach finansowych. Poza instrumentami centralnymi warto rozpatrzy instrumenty lokalne. W sytuacji reformy podatku maj tkowego (od warto ci nieruchomo ci) warto przewidzie mo liwo ci cz ciowego finansowania niedochodowych przedsi wzi w ramach rewitalizacji rodkami z 2 Formu a dzia ania pe nomocnika ds. rewitalizacji i spó ki zarz dczo-inwestorskiej s przedmiotem wielu dyskusji. Uwa a si, e organizacj dzia alno ci nale y wyprowadzi ze struktur ci le gminnych. Dyskutowano przydatno form typu fundacja, stowarzyszenie, towarzystwo budownictwa spo ecznego. W Niemczech funkcjonuj dwie formy organizatora rewitalizacji pe nomocnik dzia aj cy na zlecenie innych podmiotów lub podejmuj cy cz decyzji maj tkowych na w asn odpowiedzialno. Strona z 4

5 funduszu tworzonego z obligatoryjnego odpisu cz ci wp at z tego podatku (w uk adzie regionalnym?) oraz wsparcia inwestorów w postaci ulg w tym podatku przys uguj cych przez pewien okres czasu po realizacji inwestycji prowadz cej do wzrostu warto ci 3. Konsekwentnie, naje y jednak przewidzie pewne instrumenty przymusu (utrudnionej odmowy) uczestnictwa w cicieli nieruchomo ci w programie. Wielokrotnie pojawia si problem podejmowania decyzji w sprawie nieruchomo ci o niewyja nionym stanie prawnym Instytucje rewitalizacji Pe nomocnik do spraw rewitalizacji Funkcj pe nomocnika okre lon w ustawie powierza gmina wybranemu podmiotowi: osobie fizycznej lub prawnej. Pe nomocnik powinien odpowiada za opracowanie programu 4, a raczej jego uko czenie, informacj, realizacj (koordynacja projektów spo ecznych, ekonomicznych i technicznych), popularyzacj (promocja) partycypacj spo eczn, finansowanie zewn trzne, sprawozdawczo, monitoring. W danej gminie powinien funkcjonowa jeden pe nomocnik. Nale y przewidzie mo liwo ci odwo ywania pe nomocnika oraz zmiany formy organizacyjnej (np., wskutek rozwoju programu). Rada do spraw rewitalizacji Rada to cia o spo eczne, kolegialne, reprezentuj ce rodowisko i podmioty zainteresowane rewitalizacj, pe ni ce funkcje opiniodawcze i kontrolne dla ca ego procesu realizacji programu rewitalizacji. Mo liwe jest tak e wyposa enie rady w uprawnienia mediacyjne i zadanie promocji programu 5. Rad powo uje zarz d gminy. Spó ka publiczno-prywatna towarzystwo odnowy (TO) 6 Nale y przewidzie mo liwo (opcjonalnie) powo ania spó ki TO do zarz dzania nieruchomo ciami publicznymi w obszarze programu rewitalizacji i pe nienia funkcji inwestora zast pczego w realizacji inwestycji techniczno-budowlanych w ramach programu rewitalizacji. Zmiana prawna Zapis w ustawie o gminnych programach rewitalizacji oraz zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzaj ca zwolnienie towarzystw odnowy z podatku dochodowego pod warunkiem przeznaczania dochodu na cele statutowe. W ramach programu rewitalizacji b prowadzone równolegle prace remontowe w ró nych obiektach, nale cych do ró nych w cicieli. W sytuacji znacz cej z ono ci struktur zarz dzania nieruchomo ciami i zakresu prac inwestycyjnych nale y przewidzie mo liwo instytucjonalizacji zarz dzania nieruchomo ciami i organizacji remontów. Pierwsza funkcja pozwoli aby wy czy si 3 Przyk adowo przez przeci tny okres sp aty rednioterminowego kredytu inwestycyjnego. 4 Program rewitalizacji, co najmniej we wst pnej fazie, generuje gmina, od niej te powinien zale stopie w czenia pe nomocnika do opracowania programu. 5 Zadania i form organizacyjn pe nomocnika i rady ds. rewitalizacji szeroko okre laj poprzedni projekt i poprzednie za enia. 6 Mo na zaproponowa inne nazwy, odwo uj ce si do publicznych funkcji i twardej dzia alno ci na rzecz rozwoju. Strona z 5

6 gminie z funkcji zarz dczych i inwestorskich, je li zarz d nieruchomo ciami komunalnymi sprawuj zak ady bud etowe oraz oddzieli decyzje w cicielskie od funkcji organizatora ca ego programu rewitalizacji. W drugim zakresie funkcj TO by oby organizowanie prac remontowych na zlecenie cicieli nieruchomo ci. Wspólnoty mieszkaniowe i gmina jako w ciciel zasobów komunalnych (we wspólnotach i w zasobach w asnych) mog yby zleca zadania organizacji inwestycji specjalistycznej spó ce. Spó ka by aby pod kontrol spo eczn i innych podmiotów uczestnicz cych w procesie rewitalizacji, z kolei kumuluj c zlecenia na roboty budowlane mog aby by znacz cym podmiotem lokalnego rynku zamówie budowlanych. Koncepcj spó ki okre laj zapisy art poprzedniego projektu, jakkolwiek wymagaj one weryfikacji. Towarzystwo odnowy powinno dzia nie dla zysku, osi ganie dochodów nie powinno by jedynym celem dzia ania, a dochody powinny w ca ci by przeznaczane na dzia alno statutow. Sytuowanie TO w nurcie gospodarki spo ecznej powinno mie odzwierciedlenie w statutowych przes dzeniach dotycz cych nadzoru spo ecznego, reprezentacji we w adzach, przejrzysto ci finansowej Instrumenty finansowe Finansowanie rewitalizacji ze rodków gminy Okre lenie systemu finansowania programu rewitalizacji ze rodków bud etu gminy. Gmina powinna finansowa opracowanie programu rewitalizacji, funkcjonowanie pe nomocnika ds. rewitalizacji i rady ds. rewitalizacji, ca lub cz przedsi wzi inwestycyjnych stanowi cych jej zobowi zania (infrastruktura techniczna i spo eczna, budynki b ce w asno ci /wspó asno ci gminy), cz zada zwi zanych aktywizacj gospodarcz, wzrostem spójno ci spo ecznej, promocj. Finansowanie rewitalizacji ze rodków bud etu gminy powinno mie formu programu wieloletniego. Forma gminnego funduszu na rewitalizacj jest spraw otwart (wydzielony fundusz o nazwie w asnej lub wskazane zadania). Nale y przewidzie zasad obowi zkowego przekazywania cz ci wp ywów z podatku od warto ci nieruchomo ci, jak równie okresowe zwolnienia podatkowe (pomniejszenia stawki) w tym podatku dla w cicieli prowadz cych dzia ania remontowe i modernizacyjne w ramach programu rewitalizacji). Istotne jest wprowadzenie ww. regulacji od pocz tku funkcjonowania podatku ad valorem. Alternatywnym rozwi zaniem mo e by gromadzenie odpisów od podatku od warto ci nieruchomo ci na poziomie funduszu wojewódzkiego i dystrybucja rodków w formie dotacji na cele remontowe i modernizacyjne (prowadz ce do wzrostu warto ci nieruchomo ci) dla gmin prowadz cych programy rewitalizacji. Zmiana prawna Zmiana ustawy o finansach publicznych w kierunku postulowanego wzmocnienia procedur wieloletniego planowani bud etowego. Wskazana jest równie analiza zapisów ustawy o finansach publicznych w celu eliminacji mo liwo ci ró nych interpretacji podobnych dzia gmin przez RIO i s dy (np. dotacje dla prywatnych w cicieli nieruchomo ci). Strona z 6

7 Zapisy o odpisach i ulgach w podatku od warto ci nieruchomo ci w projektowanej ustawie inkorporuj cej ten podatek. Zapewnienie p ynno ci finansowania programów rewitalizacji. Podatkowa ulga remontowa Proponuje si przywrócenie podatkowej ulgi remontowej dla ogó u podatników podatku od dochodów osobistych na zasadach obowi zuj cych w 2002 r., ze zmian pozwalaj na okresowe zwi kszenie ulgi podatkowej w zmienionym nieco zakresie dla podatników z obszaru programu rewitalizacji 7. Dodatkowa ulga podatkowa powinna dotyczy trzech cykli rozliczeniowych (9 lat) i zakresu przedmiotowego odpowiadaj cego remontom i modernizacji cz ci wspólnych budynków wielomieszkaniowych (elementy konstrukcyjne, instalacje, elewacje, piwnice, dach, klatki schodowe, pomieszczenia przynale ne) oraz podobnych zakresów w domach jednorodzinnych. Regulacja prawna Zmiana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez przywrócenie zapisów ustawy okre laj cych ulg remontow. Wpisanie do projektu ustawy o gminnych programach rewitalizacji przepisu o okresowym zwi kszeniu ulgi w zwi zku z programem rewitalizacji. Zak ada si, e zostanie utrzymany trzyletni cykl limitów ulgi remontowej. Wykaz przedsi wzi stanowi cych tytu do odliczenia wydatków od podatku znajdzie si w zmienionym rozporz dzeniu 8. Wprowadzanie systemowej zach ty do zwi kszania remontów i modernizacji budynków mieszkalnych w kraju oraz stworzenie dodatkowego instrumentu wspieraj cego wzrost inwestycji remontowych osób fizycznych w obszarach programów rewitalizacji. Rewitalizacyjna podatkowa ulga remontowa stanowi dzie cz ciow rekompensat wzrostu stawek wp at na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych i spó dzielni mieszkaniowych, z przeznaczeniem rodków na inwestycje w obszarach rewitalizacji (akumulacj rodków lub wp aty przeznaczane na sp at kredytów). Ulgi podatkowe s powszechnie stosowanym narz dziem oddzia ywania na rozwój mieszkalnictwa. Zakres i szczegó owe instrumenty podatkowe w krajach UE odzwierciedlaj uwarunkowania (w tym ci tradycji) i przepisy podatkowe. Systemy preferencji podatkowych w podatkach dochodowych na cele mieszkaniowe s bardzo rozbudowane i zró nicowane. Obejmuj bezpo rednie koszty inwestycji mieszkaniowych i/lub koszty kredytu na cele mieszkaniowe. Remonty s w wi kszo ci krajów podstaw korzystania z ulgi podatkowej. Systemy preferencji podatkowych na rzecz mieszkalnictwa s podobne do zasad wprowadzonych w polskim prawodawstwie (rzeczywiste wydatki, nie zwracane czy subsydiowane w innej formie, limity roczne i okresowe, zasada odliczania od podatku lub od dochodu). Cz sto stosowane s dodatkowe ulgi adresowane do wybranych grup spo ecznych (np. ubodzy najemcy/nabywcy, kupuj cy pierwsze mieszkanie/dom). 7 Chodzi o osoby fizyczne b ce w cicielami domów mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz osoby u ytkuj ce mieszkania na zasadzie spó dzielczego lokatorskiego lub w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego. 8 By oby to rozporz dzenie Ministra Infrastruktury, zmieniaj ce stare, bodaj e rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, mówi ce co mo na odliczy w ramach ulgi remontowej. Strona z 7

8 Za amanie budownictwa na pocz tku lat dziewi dziesi tych by o podstaw wprowadzenia w 1992 r. systemu ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych z tytu u realizacji inwestycji mieszkaniowych i remontów. Pó niejsze zmiany przepisów w tym zakresie prowadzi y do ograniczania skali preferencji podatkowych i wi za y si z trudno ciami bud etu pa stwa, a nie z rozwi zaniem problemów, dla których wprowadzono ulgi mieszkaniowe. Nie mo na uzna, e budownictwo mieszkaniowe w Polsce rozwija si wystarczaj co dynamicznie, by uzna, e gospodarka mieszkaniowa nie potrzebuje stymulacji poprzez system ulg podatkowych. Tym bardziej, trudno uzna za korzystn statystyk mieszka powstaj cych wskutek rozbudowy czy przebudowy istniej cych budynków 9. Podobnie rzecz ma si z remontami i modernizacj budynków mieszkalnych. Pomijaj c krytyk systemu ulg podatkowych z perspektywy sprawiedliwo ci spo ecznej, nale y podkre li, e ulga remontowa by a ulg powszechnie wykorzystywan. Niskie odliczenia z tego tytu u potwierdzaj opini, e odliczano g ównie wydatki na remonty wn trz mieszka i e korzysta y z nich równie osoby o niewysokich dochodach. Jednak e i te dzia ania podnosz standard zamieszkiwania. Znane jest to, e im ni szy poziom dochodów ludno ci, tym wi ksza jest wra liwo decydentów na stabilno regu. Polski system ulg podatkowych przez coroczne zmiany, trudno ci biurokratyczne w stosowaniu ulgi na bie co (rezygnacja z poboru zaliczki wskutek udokumentowania wydatku cego podstaw odliczenia) nie mia tych cech. Z ulgi podatkowej na remont mieszkania skorzysta o w 2001 r. 7,6 mln podatników (na ogóln liczb ok. 23 mln podatników), w tym 7,0 mln z I grupy podatkowej (31 % ogó u z I grupy podatkowej), 495 tys. osób z II grupy (56%) i 101,5 tys. z III grupy (38%) 10. W 2002 roku podatnicy odliczyli od podatku 4,1 mld z otych cznie z wszystkich tytu ów mieszkaniowych, w 2003 r. 4,3 mld z 11. We wcze niejszych latach ulga remontowa stanowi a ok % warto ci ogó u odlicze. Ocenia si, e ulgi podatkowe stymulowa y ok % popytu budowlanego w kraju w latach Brak wp ywów bud etowych z tytu u podatku dochodowego kompensowany jest wzrostem wp ywów z podatku od osób prawnych i z tytu u VAT, szczególnie za materia y budowlane (wi kszo inwestorów mieszkaniowych prowadzi inwestycje mieszkaniowe we w asnym zakresie). Istotn funkcj ulg podatkowych by o ograniczanie szarej strefy rynku wykonawstwa budowlanego i remontowego. Wydaje si, e powrót remontowej ulgi mieszkaniowej spowoduje w latach pomniejszenie wp ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 3,5 mld z rocznie. Dodatkowa ulga remontowa dla obszarów programów rewitalizacji ujawni si dopiero w latach Spowoduje nieznaczne zwi kszenie odpisów podatkowych, pocz tkowo rz du ok. 500 tys. z rocznie, co w pe ni powinno zosta zrekompensowane zwi kszonymi wp ywami podatkowymi od dochodów firm budowlanych i z VAT. Fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych i spó dzielni, 9 W 2004 r. 5,9 tys. mieszka w Polsce powsta o wskutek rozbudowy lub przebudowy (5 % ogó u mieszka oddanych do ytku). 10 Powy sze dane stanowi szacunki, Ministerstwo Finansów w opracowaniach Informacja dotycz ca podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 2002 rok (oraz za 2003) nie poda o szczegó owych danych o strukturze ulg mieszkaniowych. 11 Odliczenie od podatku obejmowa o w tym okresie wygas e acz kontynuowane na zasadzie praw nabytych ulgi z tytu u limitowanej ulgi remontowej, oszcz dzania w kasie mieszkaniowej, zakup dzia ki budowlanej, budow lub zakup mieszkania. 12 Mariusz Sochacki, wypowied na konferencji w Sejmie na temat budownictwa mieszkaniowego (luty 2005). Strona z 8

9 szczególnie podejmowane w ramach kompleksowego i planowego programu rewitalizacji, b wydawane na zakup materia ów i us ug legalnie dzia aj cych podmiotów. Podatkowa ulga remontowa ma równie istotne znaczenie psychologiczne. Ulga mobilizuje do podejmowania inwestycji i pozwala ukierunkowa popyt na po dane dzia ania. Dla niezamo nego spo ecze stwa, wobec skomplikowanych relacjach w asno ciowych w mieszkalnictwie w miastach mobilizacyjna funkcja ulgi jest b. wa na. By aby ona podstawowym atutem na rzecz wzrostu wydatków na remonty i koordynacji prac remontowych. Ponadto, jak pokaza y do wiadczenia miast prowadz cych programy rewitalizacji, poradnictwo w zakresie korzystania z ulg podatkowych pomaga o budowa ma e programy remontowe i wzmacnia o kontakty spo eczne w ramach programu. Kredyt sanacyjny Ustanowienie specjalnego, preferencyjnego kredytu na cele mieszkaniowe realizowane w wy cznie w ramach programów rewitalizacji. Przeznaczenie kredytu: inwestycje remontowe i modernizacyjne w budynkach mieszkalnych dotycz ce w asno ciowych i czynszowych oraz spó dzielczych zasobów mieszkaniowych, dotycz ce ca ego budynku (z wykluczeniem dzia dekoracyjnych w mieszkaniach); przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynków na cele mieszkalne (powstaj nowe mieszkania); budowa nowych budynków mieszkalnych z mieszkaniami na wynajem, zgodnie ze szczegó owym projektem przedsi wzi cia okre lonym programie rewitalizacji; przebudowa lub budowa lokali u ytkowych w parterach remontowanych, modernizowanych lub budowanych budynków mieszkalnych. Kredyt sanacyjny b dzie udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w którym zostanie powo any Krajowy Fundusz Rewitalizacji 13. G ówn zasad sytemu powinno by dostosowanie skali preferencji kredytowych do regu y sp aty kredytu z przychodów czynszowych przy swoistej regulacji czynszów, okre laj cej maksymalny poziom czynszu pozwalaj cy na utrzymanie budynku i sp at kredytu. Mo na pos si pewn modyfikacj sytemu obowi zuj cego w programie spo ecznego budownictwa czynszowego. Kredyt by by adresowany g ównie do sektora czynszowego (ca e nowe budownictwo musia oby mie charakter czynszowy) oraz do wspólnot mieszkaniowych (mo liwe, ze z warunkiem zachowania czynszowego charakteru mieszka we w asno ci gminy). Wzorem rozwi za niemieckich nale oby unormowa okres trwania regulacji czynszu (na okres d szy o 10 lat ni planowana splata kredytu). Konieczny by by mechanizm dopuszczaj cy prywatyzacj indywidualnych mieszka i lokali, obwarowany obowi zkiem sp aty kredytu w cz ci przypadaj cej na dan jednostk przy transakcji sprzeda y. Mo liwe jest wprowadzenie ograniczenia czasowego programu kredytu sanacyjnego, np. na okres lat od wprowadzenia regulacji. Za enia kredytowe: 1. kredyt powinien posiada okre lony czas sp aty w granicach lat; 13 Alternatyw mog oby by rozszerzenie dzia alno ci Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w BGK i przypisanie temu Funduszowi kredytowania przedsi wzi rewitalizacyjnych. Jednak i takie rozwi zanie wymaga zmiany ustawy z 26 pa dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, a dotychczasowy system prowadzenia przez BGK programów mieszkaniowych opiera si na odr bno ci funduszy. Strona z 9

10 2. kredyt powinien zosta sp acony w ca ci, wg swoich warto ci realnych, tak aby poprzez sp aty odtwarza si kredytuj cy fundusz; 3. koszty obs ugi kredytów, realne koszty pozyskania kapita u powinny stanowi koszty dzia alno ci funduszu, preferencja powinna wi c polega równie na przeniesieniu kosztu pozyskania kapita u oraz obs ugi kredytu na w ciwy fundusz; 4. pierwsza rata sp aty kredytu powinna umo liwia okre lenie wyj ciowej kwoty czynszu na poziomie nie przekraczaj cym 4% wska nika kosztów budowy, liczonym jak dla budownictwa spo ecznego; 5. rata sp aty powinna by rosn ca w granicach uzasadnionych podwy ek czynszu, czyli wzrostu cen konsumpcyjnych lub wynagrodze ; 6. wzrost raty sp aty powinien by ci le zwi zany z wysoko ci oprocentowania kredytu. Przybli one parametry kredytu sanacyjnego: oprocentowanie w wysoko ci 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do dyskonta przez NBP (3,5 % aktualnie); wska nik I sp aty: 0,28-0,33 % kwoty kredytu indeksacja roczna 103,55 %, kwartalna 100,88 % (szacunek przy aktualnej inflacji). W przeciwie stwie do poprzedniego projektu nie proponuje si tu systemu dop at do oprocentowania kredytów. System taki nie wydaje si wystarczaj co efektywny przy niskiej inflacji i eniu do utrwalenia spo ecznych efektów programu i osi gni cia znacz cej skali remontów. Zalet kredytu preferencyjnego jest prostota, utrzymanie kontroli pa stwa nad systemem i utrzymanie jednolitych standardów obs ugi tego produktu. Zmiana prawna Odpowiednie zapisy w ustawie o gminnych programach rewitalizacji, warunki i tryb udzielania kredytów - do okre lenia w rozporz dzeniu wykonawczym. Wprowadzenie instrumentu finansowego znacz co zwi kszaj cego dzi ki preferencyjnym warunkom kredytowania i otwartej formule przedmiotowej i podmiotowej kredytu skal remontów i modernizacji budynków mieszkalnych w obszarach programów rewitalizacji oraz czynszow zabudow plombow. Preferencyjne kredyty oraz subsydia dla w ciciel i budynków mieszkalnych, szczególnie czynszowych obj tych kontrol wzrostu czynszów funkcjonuj w ka dym pa stwie promuj cym rewitalizacj zabudowy. Znikoma skala modernizacji i gruntownych remontów, przebudów w Polsce pokazuje, e w ciciele mieszka, w tym g ównie cz onkowie wspólnot mieszkaniowych i prywatni ciciele budynków mieszkalnych, przy regulacjach czynszowych obowi zuj cych w du ej cz ci zasobów po onych w potencjalnych obszarach rewitalizacji, nie s w stanie finansowa inwestycji korzystaj c z kredytu rynkowego (cho by z uwagi na ograniczenia czynszowe i ograniczan akumulacj funduszy remontowych (we wspólnotach jest to rozwi zanie wzgl dnie nowe). Program kredytów sanacyjnych mo e zosta uruchomiony w latach ( uchwalenie ustawy i opracowanie przez gminy programów rewitalizacji na zasadach ustawowych lub Strona z 10

11 ich modyfikacja w kierunku tych rozwi za ). Pocz tkowe zasilenie Krajowego Funduszu Rewitalizacji w latach winno si ga mln z. Nale y zapewni co najmniej 10-letni okres zasilania Funduszu rodkami bud etowymi w wysoko ci pozwalaj cej na sfinansowanie co najmniej znacz cej cz ci popytu na kredyty sanacyjne i umo liwienie pozyskania zasilania pozabud etowego w trzecim, czwartym roku funkcjonowania programu. Zasilenie Funduszu do 2013 mo e wynie 2,4 mld z, co pozwoli oby na kredytowanie co najmniej modernizacji rocznie. Uruchomienie programu preferencyjnego kredytu na remonty kapitalne i modernizacj budynków mieszkalnych, z mo liwo ci rozszerzenia programu stosownie do lokalnych uwarunkowa dyktowanych programem rewitalizacji, jest podstawowym warunkiem powodzenia kompleksowej rewitalizacji w Polsce. Regionalny mechanizm dotacyjny Stworzenie warunków do powstawania i wzmacniania regionalnych, prorozwojowych funkcji programów rewitalizacji. Zmiana prawna Stosowny zapis w ustawie o gminnych programach rewitalizacji. Opracowanie propozycji powinno zosta poprzedzone szczegó owymi decyzjami co do rozwi za w zakresie kompetencji i dochodów asnych samorz du wojewódzkiego. Umo liwienie samorz dowi wojewódzkiemu odpowiedzialnemu z rozwój regionalny, polityk miejsk i opracowuj cemu Regionalny Program Operacyjny w przysz ym okresie bud etowania funduszy wspólnotowych wspierania elementów/projektów w ramach programu rewitalizacji istotnych dla rozwoju regionalnego, wyrównywania szans, wzmacniania rynku us ug i pracy. Chodzi o takie przedsi wzi cia, które o ile b realizowane w uk adzie sieciowym (kilku kilkunastu miast) stanowi y istotn d wigni rozwojow dla regionu. Mo liwo dotacji zada i projektów rewitalizacji jest efektywnym narz dziem polityki regionalnej. Wydaje si, e dotacje wojewódzkie mog yby by adresowane do nast puj cych zada : projekty spo eczne i ekonomiczne w programach rewitalizacji realizuj ce programy strategii województwa; dotycz ce inwestycji o znaczeniu regionalnym, podejmowanych w obszarze programu rewitalizacji; dotycz ce dóbr kultury, to samo ci i specyfiki kulturowej regionu, innych celów publicznych; wi ce si z programami turystyki realizowanymi na obszarze ca ego regionu lub jego cz ci. Fundusze por czeniowe dla wspólnot mieszkaniowych Wprowadzenie instrumentu u atwiaj cego inwestycje remontowe budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych poprzez utworzenie modu u dla wspólnot mieszkaniowych w systemie por cze kredytowych. System por cze kredytów zaci ganych przez wspólnoty mieszkaniowe powinien by ogólnie dost pny (w skali kraju lub województw). Dla rewitalizacji sprawa ta ma znaczenie kluczowe Strona z 11

12 utworzenie systemu por czeniowego warunkuje efektywno gminnych programów rewitalizacji w zakresie jednej z podstawowych funkcji podniesienia standardu zabudowy mieszkaniowej i warto ci nieruchomo ci mieszkaniowych. Zmiana prawna Zmiana przepisów ustawy o Krajowym Funduszu Por cze Kredytowych (wzmocnienie tytu u do por cze dla wspólnot mieszkaniowych) lub ustanowienie w odr bnych przepisach systemu por cze kredytowych dla wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty mieszkaniowe s do s abymi podmiotami w gospodarce mieszkaniowej. Funkcjonuj od 1995 r., przy czym ich aktywno inwestycyjna datuje si na kilka lat, a korzystanie z instrumentów kredytowych jest znikome. Banki od jakiego czasu tworz oferty kredytów remontowych dla wspólnot. Barier dost pu do rynku finansowego dla wspólnot jest brak mo liwo ci zabezpieczenia kredytów. Zabezpieczenie hipoteczne nie wchodzi z regu y w rachub z uwagi przeszkody formalne i mentalne przy wielopodmiotowo ci inwestorów we wspólnotach. rodki zgromadzone na funduszu remontowym s konsumowane jako wk ad w asny w inwestycje przy jej podj ciu, potem za stanowi ród o sp aty zobowi za. Istotne s te funkcje informacyjne i doradcze funduszy por czeniowych. Powinny sta si partnerem w programie rewitalizacji, wspó pracuj c z pe nomocnikiem do spraw rewitalizacji Instrumenty urbanistyczne Pierwokup gminny Ustanowienie prawa gminy do pierwokupu w ca ym obszarze obj tym programem rewitalizacji. Rozszerzenie instytucji pierwokupu gminnego na nieruchomo ci po one w obszarze programu rewitalizacji ma obowi zywa przez ca y okres prowadzenia programu, przy czym gmina powinna mie prawo skrócenia okresu obowi zywania tego prawa lub wy czenia ze cz ci nieruchomo ci. Chodzi o nieruchomo ci odnawiane bez udzia u rodków publicznych, pe ni ce funkcje przewidziane w programie rewitalizacji. Zmiana prawna Zmiana w ustawie o gospodarce nieruchomo ciami polegaj ca na poszerzeniu katalogu przypadków sprzeda y obj tej prawem pierwokupu. Propozycja zmian zosta a okre lona w poprzednim projekcie (art ). Pierwokup miejski ma spe ni dwie podstawowe funkcje: zabezpieczenia przed spekulacyjnym obrotem nieruchomo ciami, w tym przej cia renty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci przez w ciciela nieruchomo ci korzystaj cego ze rodków publicznych (ulgi, preferencyjne kredyty, dotacje) przy finansowaniu remontu budynku; zwi kszenia mo liwo ci decyzyjnych gminy przy realizacji programu rewitalizacji. System pierwokupu miejskiego stanowi instrument urbanistyki operacyjnej w wielu krajach, które prowadz zaawansowane programy rewitalizacji. Strona z 12

13 Rewitalizacja jako cel publiczny Rewitalizacja powinna otrzyma status celu publicznego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo ciami, by móc otworzy drog wyw aszczeniu nieruchomo ci, o ile wymaga tego b dzie lokalna sytuacja. Potrzebne jest to do realizacji projektów programu wymagaj cych przekszta ce funkcjonalnych, stosownie do zapisów planu miejscowego i programu rewitalizacji. Zmiana prawna Zmiana w ustawie o gospodarce nieruchomo ciami dodanie ust pu definiuj cego rewitalizacj jako kolejny cel publiczny. Okre lenie w ustawie o gminnych programach rewitalizacji, e rewitalizacja jest zadaniem w asnym gmin. Podstawowym za eniem koncepcji rewitalizacji jest konsensus programowy i dobrowolno czania si w cicieli nieruchomo ci do realizacji programu. Jednak powinny istnie mechanizmy restrykcyjne w sytuacji, kiedy cele spo eczne programu nie mog by osi gni te w drodze umownej. enie do przekszta ce funkcjonalnych i adu przestrzennego powinno by wzmacniane instrumentami ingerencji w prawo w asno ci, prawdopodobie stwo konfliktu interesów jest do du e, zmienne w czasie Dodatkowe regulacje prawne Porz dkowanie stanów prawnych nieruchomo ci Rewitalizacja jako program realizowany na ci le okre lonym terytorium, istotnym z punktu widzenia perspektyw rozwojowych, problemów gospodarczych i spo ecznych, adu przestrzennego mo e stanowi dogodne pole gromadzenia do wiadcze i prowadzenia swego rodzaju pilota u dla rozwi za prawnych i finansowych w dziedzinie porz dkowania stanów prawnych nieruchomo ci. W Polsce w wielu regionach w miastach, w szczególno ci w ich centralnych cz ciach, bardzo powa barier realizacji programów gospodarczych zwi zanych z nieruchomo ciami s niewyja nione stany prawne. Te budynki, cz sto o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gminy z uwagi na lokalizacj lub walory historyczne, niszczej coraz bardziej. Od kilkunastu lat istniej mo liwo ci restytucji w asno ci, jednak nie obserwuje si znacz cych post pów w tej dziedzinie. Warto zaproponowa, by przy okazji wdra ania programów rewitalizacji przyj to rozwi zania prawne atwiaj ce gospodarowanie takimi nieruchomo ciami zgodnie z funkcjami i zadaniami okre lonymi w programie rewitalizacji. Rozwi zania prawne powinny prowadzi co najmniej do stworzenia warunków do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie biegu zasiedzenia. Samorz d gminny powinien wchodzi w prawa poprzedniego posiadacza (sprzed komunalizacji). Podmioty zarz dzaj ce nieruchomo ciami, gdy istnieje u ytkownik, na rzecz którego biegnie okres zasiedzenia, powinny spe nia specjalne standardy finansowania u ytkowania i remontów lub innych inwestycji nieruchomo ciowych opracowuj c dla ka dej z nich odr bny plan rozwoju nieruchomo ci, dostosowany do zada i funkcji wynikaj cych z programu rewitalizacji. Tym samym powstan warunki by zainwestowane rodki zwróci y si po jakim czasie, np. poprzez podwy ki czynszów, nawet je eli Strona z 13

14 gmina jest wynajmuj cym. Z kolei u ytkownik powinien móc zaci ga zobowi zania i finansowa inwestycje kredytem. Powinien zosta wprowadzony obowi zek profesjonalnego zarz dzania takimi nieruchomo ciami. W przypadku nieruchomo ci porzuconych pe nomocnik ds. rewitalizacji powinien mie prawa osoby cej do zasiedzenia w dobrej wierze. Parytypacja spo eczna w rewitalizacji Równie sprawa pe nej partycypacji mieszka ców i spo eczno ci lokalnej w organizowaniu, prowadzeniu, nadzorowaniu, monitorowaniu i modyfikacji programów rewitalizacji powinna mie specjalne wsparcie i unormowania prawne. Nie nale y myli obowi zku finansowania remontów i modernizacji nieruchomo ci przez ich w cicieli z partycypacj spo eczn. Mo na rozwa w czenie do ustawy: zobowi za do podj cia opracowania i prowadzenia programu rewitalizacji przez gmin, je li inicjatyw podejmuj w ciciele 14 (spraw t podniesiono w poprzednim projekcie art. 3); zapisów o obowi zkowych konsultacjach i badaniach w ramach monitoringu programu rewitalizacji, a nie tylko przy opracowaniu programu; formu konsultacji publicznej i doradztwa problemów rewitalizacji w skali regionalnej. Powy sze sprawy mog yby wzmocni merytoryczne i profesjonalne (np w sferze projektowania) element programów rewitalizacji równowa c tendencje indywidualistyczne z polityk regionaln. Warszawa, marzec 2005 r. 14 Jest to dosy trudne do operacjonalizacji, zwa ywszy, e nie wszystkie obszary/dzielnice spe niaj warunki celowo ci /cele interwencji publicznej w formie programu rewitalizacji. Strona z 14

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r.

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa Akceptuję: Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r. Kierunki reformy systemu budownictwa społecznego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu.

Konsultacje miały charakter powszechny i otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie opinii na temat projektu. Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PORADNIK DLA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ SZCZECIN 2013r. 1. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA a) Charakter prawny Wspólnoty Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa i zaciągać

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU Statut Ośrodka Pomocy Społecznej określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej i w dalszej treści zwany jest Statutem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich.

Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich. Strona1 Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. o wspó pracy rozwojowej 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okre la organizacj, zasady i formy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 09 kwietnia 2010 r. S T A T U T Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 1 Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Priorytetami konkursu są:

Priorytetami konkursu są: Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - II edycja Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115

Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115 Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115 2008 z umową, nastąpiło we wrześniu b.r. Gmina uzyskała łącznie 290 lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo