Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji"

Transkrypt

1 dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego, d ugookresowego instrumentu przekszta ce i rozwoju; wprowadzenie nowych rozwi za finansowania rewitalizacji, skutkuj cych wydatkami bud etu pa stwa i jednostek samorz du terytorialnego oraz ustanowieniem nowych podmiotów; wprowadzenie rozwi za powoduj cych zmiany w wielu ustawach dotycz cych ró norodnych sfer ycia; ranga problemów rozwi zywanych drog rewitalizacji (sfera praw w asno ci, autonomii samorz du gminnego, nowe formy finansowego wsparcia publicznego). Dla podkre lenia roli gminy w rewitalizacji projektowana ustawa powinna nosi tytu o gminnych programach rewitalizacji. Inne modele rewitalizacji b dopuszczalne na zasadach ogólnych, je li jej organizator nie b dzie chcia podda si rygorom proponowanej ustawy. W samym projekcie nale oby zapisa, e przepisy dotyczy te b rewitalizacji prowadzonej przez zwi zki gmin oraz rewitalizacji terenów poprzemys owych i powojskowych, o ile znacz ce na tych obszarach b udzia y gruntów nale cych do jst lub Skarbu Pa stwa. Nale oby, dla jasno ci wskaza, e programom rewitalizacji prowadzonym na podstawie ustawy dost pne s na zasadach ogólnych - instrumenty i systemy finansowe z publicznych funduszy krajowych, publicznych rodków wspólnotowych i rodków prywatnych. Program rewitalizacji b dzie realizowany w formie ró nych projektów i zada, o okre lonym obszarze realizacji, bud ecie, zakresie zadaniowym i podmiotowym. Projekty techniczno-budowlane powinny by wykonywane na ci le okre lonym, racjonalnie wyodr bnionym terytorium. Projekty spo eczne i ekonomiczne mog mie swobodniejsz lokalizacj. Istniej dwa opracowania stanowi ce ród o propozycji rozwi zania cz ci problemów zwi zanych z opracowaniem projektu legislacyjnego o programach rewitalizacji. S to: projekt ustawy o programach rewitalizacji (wersja z 27 marca 2002 r.) Projekt zosta opracowany na zlecenie Urz du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 2000 r. Do pocz tku 2002 r. by przedmiotem prac resortowych. W 2002 r. zarzucono dalsze prace nad projektem z uwagi na ograniczenia bud etowe. Obecnie projekt ten nale y uzna za zdezaktualizowany, g ównie w cz ci po wi conej finansowaniu rewitalizacji (rozdz. 4), zmianom w funkcjonowaniu gmin, weryfikacji wymaga rozdz. 6 (przepisy zmieniaj ce). Rozwi zania definicyjne, tryb opracowania i realizacji programu rewitalizacji, okre lenie roli gminy w procesie rewitalizacji, uspo ecznienie programu, koncepcja wsparcia programu instrumentami kredytowymi i dotacyjnymi pozostaj w du ej mierze aktualne. za enia do projektu ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich (opracowanie Departamentu adu Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury, 2004) Strona z 1

2 W Ministerstwie Infrastruktury podj to prace nad za eniami nowego rozwi zania ustawowego dla rewitalizacji, wykluczaj cego nowe instrumenty finansowe dedykowane rewitalizacji. Za enia te, poza brakiem instrumentarium finansowego, odpowiadaj koncepcji opracowania i prowadzenia rewitalizacji jako wielowymiarowego przedsi wzi cia, wi cego dzia ania techniczne z programami spo ecznymi i ekonomicznymi. Przedstawiaj c zakres proponowanej ustawy o gminnych programach rewitalizacji nale y podkre li, e cz zagadnie b cych przedmiotem regulacji ustawowej nie budzi kontrowersji w rodowisku specjalistów. Szczególnie wa ne s instrumenty finansowe na zasadach ogólnych oraz proponowane jako specjalne rozwi zania dla rewitalizacji. W dalszej cz ci opracowania te zagadnienia zaprezentowano nieco szerzej. Za wymagaj ce dodatkowej analizy eksperckiej, w zakresie kompetencji ministerialnych, nale y uzna : mo liwo wdro enia rozwi za finansowych, w szczególno ci kwesti podatkowej ulgi remontowej (przywrócenie i poszerzenie w zwi zku z rewitalizacj ) i kredytu sanacyjnego; rozwi zania w dziedzinie gospodarki nieruchomo ciami (pierwokup, cele publiczne, regulacja stanów prawnych nieruchomo ci); regionalne, samorz dowe struktury wsparcia i rozwoju rewitalizacji. 2. Zakres rozwi za ustawowych 2.1. Zakres regulacji, definicje Ustawa winna okre li : zasady przygotowywania i realizacji programów rewitalizacji; zasady finansowania projektów w ramach programu rewitalizacji; rozwi zania organizacyjne i instytucjonalne dla rewitalizacji; zobowi zania pa stwa wobec gmin prowadz cych programy rewitalizacji (gwarantowany okres uczestnictwa pa stwa we wspieraniu gminnych programach rewitalizacji); szczegó owe rozwi zania w zakresie gospodarowania nieruchomo ciami w obszarze programu rewitalizacji. Propozycja legislacyjna powinna obejmowa horyzont co najmniej lat. Propozycje definicyjne mo na przyj za poprzednimi za eniami i poprzednim projektem. Proponuje si nast puj definicj rewitalizacji: planowany i koordynowany, wieloletni, realizowany na wybranym obszarze, kompleksowy proces przemian materialno-technicznych, przestrzennych, ekonomicznych i spo ecznych, maj cy na celu wyprowadzenie tego obszaru z kryzysu i ustanowienie warunków trwa ego rozwoju. Cz definicyjna powinna obj okre lenie: rewitalizacji; programu, obszaru, projektu rewitalizacji stanu kryzysowego i jego wyznaczników Zasady opracowywania programów rewitalizacji Wyznaczenie obszaru programu rewitalizacji ma szczególne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia warunków osi gania celów programów rewitalizacji i w ciwej alokacji rodków. Dobór Strona z 2

3 obszaru ma znaczenie nie tylko dla danej gminy (polityczne, ekonomiczne), ale równie dla regionu (strategia regionalna, aktywizacja potencja ów istotnych obszarów). Kryteria wyboru obszarów zosta y okre lone w poprzednich za eniach, poprzez analogi do Inicjatywy Wspólnotowej URBAN. Przyjmuje ona nast puj ce wyznaczniki: wysoka stopa bezrobocia; niska aktywno ekonomiczna mieszka ców, wysoki stopie biedy i wykluczenia spo ecznego; dezintegracja spo eczna; wysoka stopa przest pczo ci; niski poziom wykszta cenia; przestarza e (nieefektywne) funkcje ekonomiczne; trudne warunki mieszkaniowe wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków; wyra ne zanieczyszczenie rodowiska. Mo na dyskutowa, czy nie nale oby wprowadzi norm reguluj cych swobod decyzji gmin przy wyznaczaniu obszarów programu, by nie dopu ci do akceptacji programów w zbyt depresyjnych czy marginalnych jednostkach strukturalnych lub na zbyt du ych obszarach. Wydaje si, e najbardziej istotne by oby kryterium bazuj ce na maksymalizacji aktywno ci mieszka ców i dobrowolno ci przyst powania do programu. Przygotowanie programu rewitalizacji powinno wynika z sekwencji opracowa i procedur obejmuj cych: dokumenty programowe gminy: studium kierunków i uwarunkowa zagospodarowania przestrzennego gminy, strategia rozwoju lokalnego, plany miejscowe, strategie kierunkowe; dokumenty programowe regionu: strategia rozwoju województwa; badania i analizy zagadnie demograficznych, spo ecznych, ekonomicznych, technicznych, asno ciowych, przestrzennych; analizy postaw i preferencji spo ecznych; dyskusj publiczn tematu i projektowanego wyboru obszaru rewitalizacji; analiz gotowo ci do partycypacji finansowej w cicieli nieruchomo ci w realizacji programu 1. Konsultacje spo eczne powinny przybiera podobny charakter jak przy planowaniu miejscowym dyskusje, wyk adanie projektu, zg aszanie uwag, ewentualne zmiany. Konieczne jest równoczesne opracowywanie programu rewitalizacji i opracowanie ew. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przewidzianego do rewitalizacji. Przyj cie programu rewitalizacji powinno nast pi moc uchwa y Rady Gminy, mo liwie cznie z uchwa ami w sprawie planu miejscowego i finansowania programu w zakresie bud etu gminy i innych róde (kierunkowo). Nale y przy tym przewidzie system monitoringu i aktualizacji programu. 1 Inicjatywa opracowania programu rewitalizacji powinna nale do gminy, do grupy w cicieli nieruchomo ci lub do organizacji pozarz dowych. Strona z 3

4 2.3. Zasady prowadzenia programów rewitalizacji Nale y za znaczn swobod gmin w zakresie formy organizacji i koordynacji programu rewitalizacji. Jednak e ustawowo powinna by wytyczona cie ka organizacyjno-proceduralna. Chodzi o przejrzysto dzia alno ci, zarazem specjalizacj i podzia kompetencji. Proponuje si, by obligatoryjnie funkcjonowa y dwa podmioty: pe nomocnik do spraw rewitalizacji; rada do spraw rewitalizacji. Je eli program ma by realizowany na obszarach o du ej z ono ci/rozdrobnieniu w asno ci nieruchomo ci, nale oby te utworzy specjalny podmiot: towarzystwo odnowy - dzia aj cy o obszarze zarz dzania nieruchomo ciami i organizacji procesu inwestycyjnego w nieruchomo ciach 2. Maj c na uwadze potrzeby z dziedziny informacji, poradnictwa, mediacji i koordynacji, wydaje si konieczne rozdzielenie funkcji koordynatora programu (pe nomocnik ds. rewitalizacji), organizatora prac technicznych (spó ka celowa towarzystwo odnowy) i gminy (promotor i sponsor programu). By nie powodowa przerostu zatrudnienia, nale y dopu ci ró skal tych podmiotów. Dla sprawnego prowadzenia programu nale y dopu ci podzia programu rewitalizacji na projekty i zadania, projektów na etapy. Granice projektów w przestrzeni powinny by roz czne i pokrywaj ce ca y obszar programu rewitalizacji. Wykluczenia z programu mog obejmowa obszary o specjalnych funkcjach (np. obronne) lub obszary niewymagaj ce interwencji w ramach programu. Nale y okre li ponadto zobowi zanie w cicieli nieruchomo ci do udost pniania danych na temat stanu prawnego i technicznego nieruchomo ci, dost pu do nieruchomo ci. Istotne jest okre lenie trybu, cz stotliwo ci i zakresu sprawozdawczo ci i monitoringu programu, obejmuj ce podmioty uczestnicz ce w programie. Nale y te okre li tryb zako czenia programu (ewentualnej prolongaty) oraz rozwi zania instytucjonalne i maj tkowe temu towarzysz ce. Trudnym do okre lenia w tej chwili zagadnieniem jest pozycja programów rewitalizacji w uk adzie regionalnym. Nale oby przewidzie wsparcie merytoryczne i finansowe z poziomu samorz du województwa w obszarach stykowych lokalnych programów rewitalizacji i polityki i strategii województwa, w tym mo liwo funkcjonowania struktury sieciowej, je li kilka gmin podejmuje podobne programy. Szczególnie istotne wydaje si to w regionach turystycznych i najsilniej zurbanizowanych. Jednak w tej chwili jeszcze nie s znane wszystkie przes anki do opracowania takiego modu u, mo na to tylko zasygnalizowa opcje wyboru dla samorz dów wojewódzkich. Zak ada si, e prowadzenie rewitalizacji b dzie bazowa o na dobrowolno ci uczestnictwa i zach tach finansowych. Poza instrumentami centralnymi warto rozpatrzy instrumenty lokalne. W sytuacji reformy podatku maj tkowego (od warto ci nieruchomo ci) warto przewidzie mo liwo ci cz ciowego finansowania niedochodowych przedsi wzi w ramach rewitalizacji rodkami z 2 Formu a dzia ania pe nomocnika ds. rewitalizacji i spó ki zarz dczo-inwestorskiej s przedmiotem wielu dyskusji. Uwa a si, e organizacj dzia alno ci nale y wyprowadzi ze struktur ci le gminnych. Dyskutowano przydatno form typu fundacja, stowarzyszenie, towarzystwo budownictwa spo ecznego. W Niemczech funkcjonuj dwie formy organizatora rewitalizacji pe nomocnik dzia aj cy na zlecenie innych podmiotów lub podejmuj cy cz decyzji maj tkowych na w asn odpowiedzialno. Strona z 4

5 funduszu tworzonego z obligatoryjnego odpisu cz ci wp at z tego podatku (w uk adzie regionalnym?) oraz wsparcia inwestorów w postaci ulg w tym podatku przys uguj cych przez pewien okres czasu po realizacji inwestycji prowadz cej do wzrostu warto ci 3. Konsekwentnie, naje y jednak przewidzie pewne instrumenty przymusu (utrudnionej odmowy) uczestnictwa w cicieli nieruchomo ci w programie. Wielokrotnie pojawia si problem podejmowania decyzji w sprawie nieruchomo ci o niewyja nionym stanie prawnym Instytucje rewitalizacji Pe nomocnik do spraw rewitalizacji Funkcj pe nomocnika okre lon w ustawie powierza gmina wybranemu podmiotowi: osobie fizycznej lub prawnej. Pe nomocnik powinien odpowiada za opracowanie programu 4, a raczej jego uko czenie, informacj, realizacj (koordynacja projektów spo ecznych, ekonomicznych i technicznych), popularyzacj (promocja) partycypacj spo eczn, finansowanie zewn trzne, sprawozdawczo, monitoring. W danej gminie powinien funkcjonowa jeden pe nomocnik. Nale y przewidzie mo liwo ci odwo ywania pe nomocnika oraz zmiany formy organizacyjnej (np., wskutek rozwoju programu). Rada do spraw rewitalizacji Rada to cia o spo eczne, kolegialne, reprezentuj ce rodowisko i podmioty zainteresowane rewitalizacj, pe ni ce funkcje opiniodawcze i kontrolne dla ca ego procesu realizacji programu rewitalizacji. Mo liwe jest tak e wyposa enie rady w uprawnienia mediacyjne i zadanie promocji programu 5. Rad powo uje zarz d gminy. Spó ka publiczno-prywatna towarzystwo odnowy (TO) 6 Nale y przewidzie mo liwo (opcjonalnie) powo ania spó ki TO do zarz dzania nieruchomo ciami publicznymi w obszarze programu rewitalizacji i pe nienia funkcji inwestora zast pczego w realizacji inwestycji techniczno-budowlanych w ramach programu rewitalizacji. Zmiana prawna Zapis w ustawie o gminnych programach rewitalizacji oraz zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzaj ca zwolnienie towarzystw odnowy z podatku dochodowego pod warunkiem przeznaczania dochodu na cele statutowe. W ramach programu rewitalizacji b prowadzone równolegle prace remontowe w ró nych obiektach, nale cych do ró nych w cicieli. W sytuacji znacz cej z ono ci struktur zarz dzania nieruchomo ciami i zakresu prac inwestycyjnych nale y przewidzie mo liwo instytucjonalizacji zarz dzania nieruchomo ciami i organizacji remontów. Pierwsza funkcja pozwoli aby wy czy si 3 Przyk adowo przez przeci tny okres sp aty rednioterminowego kredytu inwestycyjnego. 4 Program rewitalizacji, co najmniej we wst pnej fazie, generuje gmina, od niej te powinien zale stopie w czenia pe nomocnika do opracowania programu. 5 Zadania i form organizacyjn pe nomocnika i rady ds. rewitalizacji szeroko okre laj poprzedni projekt i poprzednie za enia. 6 Mo na zaproponowa inne nazwy, odwo uj ce si do publicznych funkcji i twardej dzia alno ci na rzecz rozwoju. Strona z 5

6 gminie z funkcji zarz dczych i inwestorskich, je li zarz d nieruchomo ciami komunalnymi sprawuj zak ady bud etowe oraz oddzieli decyzje w cicielskie od funkcji organizatora ca ego programu rewitalizacji. W drugim zakresie funkcj TO by oby organizowanie prac remontowych na zlecenie cicieli nieruchomo ci. Wspólnoty mieszkaniowe i gmina jako w ciciel zasobów komunalnych (we wspólnotach i w zasobach w asnych) mog yby zleca zadania organizacji inwestycji specjalistycznej spó ce. Spó ka by aby pod kontrol spo eczn i innych podmiotów uczestnicz cych w procesie rewitalizacji, z kolei kumuluj c zlecenia na roboty budowlane mog aby by znacz cym podmiotem lokalnego rynku zamówie budowlanych. Koncepcj spó ki okre laj zapisy art poprzedniego projektu, jakkolwiek wymagaj one weryfikacji. Towarzystwo odnowy powinno dzia nie dla zysku, osi ganie dochodów nie powinno by jedynym celem dzia ania, a dochody powinny w ca ci by przeznaczane na dzia alno statutow. Sytuowanie TO w nurcie gospodarki spo ecznej powinno mie odzwierciedlenie w statutowych przes dzeniach dotycz cych nadzoru spo ecznego, reprezentacji we w adzach, przejrzysto ci finansowej Instrumenty finansowe Finansowanie rewitalizacji ze rodków gminy Okre lenie systemu finansowania programu rewitalizacji ze rodków bud etu gminy. Gmina powinna finansowa opracowanie programu rewitalizacji, funkcjonowanie pe nomocnika ds. rewitalizacji i rady ds. rewitalizacji, ca lub cz przedsi wzi inwestycyjnych stanowi cych jej zobowi zania (infrastruktura techniczna i spo eczna, budynki b ce w asno ci /wspó asno ci gminy), cz zada zwi zanych aktywizacj gospodarcz, wzrostem spójno ci spo ecznej, promocj. Finansowanie rewitalizacji ze rodków bud etu gminy powinno mie formu programu wieloletniego. Forma gminnego funduszu na rewitalizacj jest spraw otwart (wydzielony fundusz o nazwie w asnej lub wskazane zadania). Nale y przewidzie zasad obowi zkowego przekazywania cz ci wp ywów z podatku od warto ci nieruchomo ci, jak równie okresowe zwolnienia podatkowe (pomniejszenia stawki) w tym podatku dla w cicieli prowadz cych dzia ania remontowe i modernizacyjne w ramach programu rewitalizacji). Istotne jest wprowadzenie ww. regulacji od pocz tku funkcjonowania podatku ad valorem. Alternatywnym rozwi zaniem mo e by gromadzenie odpisów od podatku od warto ci nieruchomo ci na poziomie funduszu wojewódzkiego i dystrybucja rodków w formie dotacji na cele remontowe i modernizacyjne (prowadz ce do wzrostu warto ci nieruchomo ci) dla gmin prowadz cych programy rewitalizacji. Zmiana prawna Zmiana ustawy o finansach publicznych w kierunku postulowanego wzmocnienia procedur wieloletniego planowani bud etowego. Wskazana jest równie analiza zapisów ustawy o finansach publicznych w celu eliminacji mo liwo ci ró nych interpretacji podobnych dzia gmin przez RIO i s dy (np. dotacje dla prywatnych w cicieli nieruchomo ci). Strona z 6

7 Zapisy o odpisach i ulgach w podatku od warto ci nieruchomo ci w projektowanej ustawie inkorporuj cej ten podatek. Zapewnienie p ynno ci finansowania programów rewitalizacji. Podatkowa ulga remontowa Proponuje si przywrócenie podatkowej ulgi remontowej dla ogó u podatników podatku od dochodów osobistych na zasadach obowi zuj cych w 2002 r., ze zmian pozwalaj na okresowe zwi kszenie ulgi podatkowej w zmienionym nieco zakresie dla podatników z obszaru programu rewitalizacji 7. Dodatkowa ulga podatkowa powinna dotyczy trzech cykli rozliczeniowych (9 lat) i zakresu przedmiotowego odpowiadaj cego remontom i modernizacji cz ci wspólnych budynków wielomieszkaniowych (elementy konstrukcyjne, instalacje, elewacje, piwnice, dach, klatki schodowe, pomieszczenia przynale ne) oraz podobnych zakresów w domach jednorodzinnych. Regulacja prawna Zmiana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez przywrócenie zapisów ustawy okre laj cych ulg remontow. Wpisanie do projektu ustawy o gminnych programach rewitalizacji przepisu o okresowym zwi kszeniu ulgi w zwi zku z programem rewitalizacji. Zak ada si, e zostanie utrzymany trzyletni cykl limitów ulgi remontowej. Wykaz przedsi wzi stanowi cych tytu do odliczenia wydatków od podatku znajdzie si w zmienionym rozporz dzeniu 8. Wprowadzanie systemowej zach ty do zwi kszania remontów i modernizacji budynków mieszkalnych w kraju oraz stworzenie dodatkowego instrumentu wspieraj cego wzrost inwestycji remontowych osób fizycznych w obszarach programów rewitalizacji. Rewitalizacyjna podatkowa ulga remontowa stanowi dzie cz ciow rekompensat wzrostu stawek wp at na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych i spó dzielni mieszkaniowych, z przeznaczeniem rodków na inwestycje w obszarach rewitalizacji (akumulacj rodków lub wp aty przeznaczane na sp at kredytów). Ulgi podatkowe s powszechnie stosowanym narz dziem oddzia ywania na rozwój mieszkalnictwa. Zakres i szczegó owe instrumenty podatkowe w krajach UE odzwierciedlaj uwarunkowania (w tym ci tradycji) i przepisy podatkowe. Systemy preferencji podatkowych w podatkach dochodowych na cele mieszkaniowe s bardzo rozbudowane i zró nicowane. Obejmuj bezpo rednie koszty inwestycji mieszkaniowych i/lub koszty kredytu na cele mieszkaniowe. Remonty s w wi kszo ci krajów podstaw korzystania z ulgi podatkowej. Systemy preferencji podatkowych na rzecz mieszkalnictwa s podobne do zasad wprowadzonych w polskim prawodawstwie (rzeczywiste wydatki, nie zwracane czy subsydiowane w innej formie, limity roczne i okresowe, zasada odliczania od podatku lub od dochodu). Cz sto stosowane s dodatkowe ulgi adresowane do wybranych grup spo ecznych (np. ubodzy najemcy/nabywcy, kupuj cy pierwsze mieszkanie/dom). 7 Chodzi o osoby fizyczne b ce w cicielami domów mieszkalnych i lokali mieszkalnych oraz osoby u ytkuj ce mieszkania na zasadzie spó dzielczego lokatorskiego lub w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego. 8 By oby to rozporz dzenie Ministra Infrastruktury, zmieniaj ce stare, bodaj e rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, mówi ce co mo na odliczy w ramach ulgi remontowej. Strona z 7

8 Za amanie budownictwa na pocz tku lat dziewi dziesi tych by o podstaw wprowadzenia w 1992 r. systemu ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych z tytu u realizacji inwestycji mieszkaniowych i remontów. Pó niejsze zmiany przepisów w tym zakresie prowadzi y do ograniczania skali preferencji podatkowych i wi za y si z trudno ciami bud etu pa stwa, a nie z rozwi zaniem problemów, dla których wprowadzono ulgi mieszkaniowe. Nie mo na uzna, e budownictwo mieszkaniowe w Polsce rozwija si wystarczaj co dynamicznie, by uzna, e gospodarka mieszkaniowa nie potrzebuje stymulacji poprzez system ulg podatkowych. Tym bardziej, trudno uzna za korzystn statystyk mieszka powstaj cych wskutek rozbudowy czy przebudowy istniej cych budynków 9. Podobnie rzecz ma si z remontami i modernizacj budynków mieszkalnych. Pomijaj c krytyk systemu ulg podatkowych z perspektywy sprawiedliwo ci spo ecznej, nale y podkre li, e ulga remontowa by a ulg powszechnie wykorzystywan. Niskie odliczenia z tego tytu u potwierdzaj opini, e odliczano g ównie wydatki na remonty wn trz mieszka i e korzysta y z nich równie osoby o niewysokich dochodach. Jednak e i te dzia ania podnosz standard zamieszkiwania. Znane jest to, e im ni szy poziom dochodów ludno ci, tym wi ksza jest wra liwo decydentów na stabilno regu. Polski system ulg podatkowych przez coroczne zmiany, trudno ci biurokratyczne w stosowaniu ulgi na bie co (rezygnacja z poboru zaliczki wskutek udokumentowania wydatku cego podstaw odliczenia) nie mia tych cech. Z ulgi podatkowej na remont mieszkania skorzysta o w 2001 r. 7,6 mln podatników (na ogóln liczb ok. 23 mln podatników), w tym 7,0 mln z I grupy podatkowej (31 % ogó u z I grupy podatkowej), 495 tys. osób z II grupy (56%) i 101,5 tys. z III grupy (38%) 10. W 2002 roku podatnicy odliczyli od podatku 4,1 mld z otych cznie z wszystkich tytu ów mieszkaniowych, w 2003 r. 4,3 mld z 11. We wcze niejszych latach ulga remontowa stanowi a ok % warto ci ogó u odlicze. Ocenia si, e ulgi podatkowe stymulowa y ok % popytu budowlanego w kraju w latach Brak wp ywów bud etowych z tytu u podatku dochodowego kompensowany jest wzrostem wp ywów z podatku od osób prawnych i z tytu u VAT, szczególnie za materia y budowlane (wi kszo inwestorów mieszkaniowych prowadzi inwestycje mieszkaniowe we w asnym zakresie). Istotn funkcj ulg podatkowych by o ograniczanie szarej strefy rynku wykonawstwa budowlanego i remontowego. Wydaje si, e powrót remontowej ulgi mieszkaniowej spowoduje w latach pomniejszenie wp ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 3,5 mld z rocznie. Dodatkowa ulga remontowa dla obszarów programów rewitalizacji ujawni si dopiero w latach Spowoduje nieznaczne zwi kszenie odpisów podatkowych, pocz tkowo rz du ok. 500 tys. z rocznie, co w pe ni powinno zosta zrekompensowane zwi kszonymi wp ywami podatkowymi od dochodów firm budowlanych i z VAT. Fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych i spó dzielni, 9 W 2004 r. 5,9 tys. mieszka w Polsce powsta o wskutek rozbudowy lub przebudowy (5 % ogó u mieszka oddanych do ytku). 10 Powy sze dane stanowi szacunki, Ministerstwo Finansów w opracowaniach Informacja dotycz ca podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 2002 rok (oraz za 2003) nie poda o szczegó owych danych o strukturze ulg mieszkaniowych. 11 Odliczenie od podatku obejmowa o w tym okresie wygas e acz kontynuowane na zasadzie praw nabytych ulgi z tytu u limitowanej ulgi remontowej, oszcz dzania w kasie mieszkaniowej, zakup dzia ki budowlanej, budow lub zakup mieszkania. 12 Mariusz Sochacki, wypowied na konferencji w Sejmie na temat budownictwa mieszkaniowego (luty 2005). Strona z 8

9 szczególnie podejmowane w ramach kompleksowego i planowego programu rewitalizacji, b wydawane na zakup materia ów i us ug legalnie dzia aj cych podmiotów. Podatkowa ulga remontowa ma równie istotne znaczenie psychologiczne. Ulga mobilizuje do podejmowania inwestycji i pozwala ukierunkowa popyt na po dane dzia ania. Dla niezamo nego spo ecze stwa, wobec skomplikowanych relacjach w asno ciowych w mieszkalnictwie w miastach mobilizacyjna funkcja ulgi jest b. wa na. By aby ona podstawowym atutem na rzecz wzrostu wydatków na remonty i koordynacji prac remontowych. Ponadto, jak pokaza y do wiadczenia miast prowadz cych programy rewitalizacji, poradnictwo w zakresie korzystania z ulg podatkowych pomaga o budowa ma e programy remontowe i wzmacnia o kontakty spo eczne w ramach programu. Kredyt sanacyjny Ustanowienie specjalnego, preferencyjnego kredytu na cele mieszkaniowe realizowane w wy cznie w ramach programów rewitalizacji. Przeznaczenie kredytu: inwestycje remontowe i modernizacyjne w budynkach mieszkalnych dotycz ce w asno ciowych i czynszowych oraz spó dzielczych zasobów mieszkaniowych, dotycz ce ca ego budynku (z wykluczeniem dzia dekoracyjnych w mieszkaniach); przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynków na cele mieszkalne (powstaj nowe mieszkania); budowa nowych budynków mieszkalnych z mieszkaniami na wynajem, zgodnie ze szczegó owym projektem przedsi wzi cia okre lonym programie rewitalizacji; przebudowa lub budowa lokali u ytkowych w parterach remontowanych, modernizowanych lub budowanych budynków mieszkalnych. Kredyt sanacyjny b dzie udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w którym zostanie powo any Krajowy Fundusz Rewitalizacji 13. G ówn zasad sytemu powinno by dostosowanie skali preferencji kredytowych do regu y sp aty kredytu z przychodów czynszowych przy swoistej regulacji czynszów, okre laj cej maksymalny poziom czynszu pozwalaj cy na utrzymanie budynku i sp at kredytu. Mo na pos si pewn modyfikacj sytemu obowi zuj cego w programie spo ecznego budownictwa czynszowego. Kredyt by by adresowany g ównie do sektora czynszowego (ca e nowe budownictwo musia oby mie charakter czynszowy) oraz do wspólnot mieszkaniowych (mo liwe, ze z warunkiem zachowania czynszowego charakteru mieszka we w asno ci gminy). Wzorem rozwi za niemieckich nale oby unormowa okres trwania regulacji czynszu (na okres d szy o 10 lat ni planowana splata kredytu). Konieczny by by mechanizm dopuszczaj cy prywatyzacj indywidualnych mieszka i lokali, obwarowany obowi zkiem sp aty kredytu w cz ci przypadaj cej na dan jednostk przy transakcji sprzeda y. Mo liwe jest wprowadzenie ograniczenia czasowego programu kredytu sanacyjnego, np. na okres lat od wprowadzenia regulacji. Za enia kredytowe: 1. kredyt powinien posiada okre lony czas sp aty w granicach lat; 13 Alternatyw mog oby by rozszerzenie dzia alno ci Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w BGK i przypisanie temu Funduszowi kredytowania przedsi wzi rewitalizacyjnych. Jednak i takie rozwi zanie wymaga zmiany ustawy z 26 pa dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, a dotychczasowy system prowadzenia przez BGK programów mieszkaniowych opiera si na odr bno ci funduszy. Strona z 9

10 2. kredyt powinien zosta sp acony w ca ci, wg swoich warto ci realnych, tak aby poprzez sp aty odtwarza si kredytuj cy fundusz; 3. koszty obs ugi kredytów, realne koszty pozyskania kapita u powinny stanowi koszty dzia alno ci funduszu, preferencja powinna wi c polega równie na przeniesieniu kosztu pozyskania kapita u oraz obs ugi kredytu na w ciwy fundusz; 4. pierwsza rata sp aty kredytu powinna umo liwia okre lenie wyj ciowej kwoty czynszu na poziomie nie przekraczaj cym 4% wska nika kosztów budowy, liczonym jak dla budownictwa spo ecznego; 5. rata sp aty powinna by rosn ca w granicach uzasadnionych podwy ek czynszu, czyli wzrostu cen konsumpcyjnych lub wynagrodze ; 6. wzrost raty sp aty powinien by ci le zwi zany z wysoko ci oprocentowania kredytu. Przybli one parametry kredytu sanacyjnego: oprocentowanie w wysoko ci 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do dyskonta przez NBP (3,5 % aktualnie); wska nik I sp aty: 0,28-0,33 % kwoty kredytu indeksacja roczna 103,55 %, kwartalna 100,88 % (szacunek przy aktualnej inflacji). W przeciwie stwie do poprzedniego projektu nie proponuje si tu systemu dop at do oprocentowania kredytów. System taki nie wydaje si wystarczaj co efektywny przy niskiej inflacji i eniu do utrwalenia spo ecznych efektów programu i osi gni cia znacz cej skali remontów. Zalet kredytu preferencyjnego jest prostota, utrzymanie kontroli pa stwa nad systemem i utrzymanie jednolitych standardów obs ugi tego produktu. Zmiana prawna Odpowiednie zapisy w ustawie o gminnych programach rewitalizacji, warunki i tryb udzielania kredytów - do okre lenia w rozporz dzeniu wykonawczym. Wprowadzenie instrumentu finansowego znacz co zwi kszaj cego dzi ki preferencyjnym warunkom kredytowania i otwartej formule przedmiotowej i podmiotowej kredytu skal remontów i modernizacji budynków mieszkalnych w obszarach programów rewitalizacji oraz czynszow zabudow plombow. Preferencyjne kredyty oraz subsydia dla w ciciel i budynków mieszkalnych, szczególnie czynszowych obj tych kontrol wzrostu czynszów funkcjonuj w ka dym pa stwie promuj cym rewitalizacj zabudowy. Znikoma skala modernizacji i gruntownych remontów, przebudów w Polsce pokazuje, e w ciciele mieszka, w tym g ównie cz onkowie wspólnot mieszkaniowych i prywatni ciciele budynków mieszkalnych, przy regulacjach czynszowych obowi zuj cych w du ej cz ci zasobów po onych w potencjalnych obszarach rewitalizacji, nie s w stanie finansowa inwestycji korzystaj c z kredytu rynkowego (cho by z uwagi na ograniczenia czynszowe i ograniczan akumulacj funduszy remontowych (we wspólnotach jest to rozwi zanie wzgl dnie nowe). Program kredytów sanacyjnych mo e zosta uruchomiony w latach ( uchwalenie ustawy i opracowanie przez gminy programów rewitalizacji na zasadach ustawowych lub Strona z 10

11 ich modyfikacja w kierunku tych rozwi za ). Pocz tkowe zasilenie Krajowego Funduszu Rewitalizacji w latach winno si ga mln z. Nale y zapewni co najmniej 10-letni okres zasilania Funduszu rodkami bud etowymi w wysoko ci pozwalaj cej na sfinansowanie co najmniej znacz cej cz ci popytu na kredyty sanacyjne i umo liwienie pozyskania zasilania pozabud etowego w trzecim, czwartym roku funkcjonowania programu. Zasilenie Funduszu do 2013 mo e wynie 2,4 mld z, co pozwoli oby na kredytowanie co najmniej modernizacji rocznie. Uruchomienie programu preferencyjnego kredytu na remonty kapitalne i modernizacj budynków mieszkalnych, z mo liwo ci rozszerzenia programu stosownie do lokalnych uwarunkowa dyktowanych programem rewitalizacji, jest podstawowym warunkiem powodzenia kompleksowej rewitalizacji w Polsce. Regionalny mechanizm dotacyjny Stworzenie warunków do powstawania i wzmacniania regionalnych, prorozwojowych funkcji programów rewitalizacji. Zmiana prawna Stosowny zapis w ustawie o gminnych programach rewitalizacji. Opracowanie propozycji powinno zosta poprzedzone szczegó owymi decyzjami co do rozwi za w zakresie kompetencji i dochodów asnych samorz du wojewódzkiego. Umo liwienie samorz dowi wojewódzkiemu odpowiedzialnemu z rozwój regionalny, polityk miejsk i opracowuj cemu Regionalny Program Operacyjny w przysz ym okresie bud etowania funduszy wspólnotowych wspierania elementów/projektów w ramach programu rewitalizacji istotnych dla rozwoju regionalnego, wyrównywania szans, wzmacniania rynku us ug i pracy. Chodzi o takie przedsi wzi cia, które o ile b realizowane w uk adzie sieciowym (kilku kilkunastu miast) stanowi y istotn d wigni rozwojow dla regionu. Mo liwo dotacji zada i projektów rewitalizacji jest efektywnym narz dziem polityki regionalnej. Wydaje si, e dotacje wojewódzkie mog yby by adresowane do nast puj cych zada : projekty spo eczne i ekonomiczne w programach rewitalizacji realizuj ce programy strategii województwa; dotycz ce inwestycji o znaczeniu regionalnym, podejmowanych w obszarze programu rewitalizacji; dotycz ce dóbr kultury, to samo ci i specyfiki kulturowej regionu, innych celów publicznych; wi ce si z programami turystyki realizowanymi na obszarze ca ego regionu lub jego cz ci. Fundusze por czeniowe dla wspólnot mieszkaniowych Wprowadzenie instrumentu u atwiaj cego inwestycje remontowe budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych poprzez utworzenie modu u dla wspólnot mieszkaniowych w systemie por cze kredytowych. System por cze kredytów zaci ganych przez wspólnoty mieszkaniowe powinien by ogólnie dost pny (w skali kraju lub województw). Dla rewitalizacji sprawa ta ma znaczenie kluczowe Strona z 11

12 utworzenie systemu por czeniowego warunkuje efektywno gminnych programów rewitalizacji w zakresie jednej z podstawowych funkcji podniesienia standardu zabudowy mieszkaniowej i warto ci nieruchomo ci mieszkaniowych. Zmiana prawna Zmiana przepisów ustawy o Krajowym Funduszu Por cze Kredytowych (wzmocnienie tytu u do por cze dla wspólnot mieszkaniowych) lub ustanowienie w odr bnych przepisach systemu por cze kredytowych dla wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty mieszkaniowe s do s abymi podmiotami w gospodarce mieszkaniowej. Funkcjonuj od 1995 r., przy czym ich aktywno inwestycyjna datuje si na kilka lat, a korzystanie z instrumentów kredytowych jest znikome. Banki od jakiego czasu tworz oferty kredytów remontowych dla wspólnot. Barier dost pu do rynku finansowego dla wspólnot jest brak mo liwo ci zabezpieczenia kredytów. Zabezpieczenie hipoteczne nie wchodzi z regu y w rachub z uwagi przeszkody formalne i mentalne przy wielopodmiotowo ci inwestorów we wspólnotach. rodki zgromadzone na funduszu remontowym s konsumowane jako wk ad w asny w inwestycje przy jej podj ciu, potem za stanowi ród o sp aty zobowi za. Istotne s te funkcje informacyjne i doradcze funduszy por czeniowych. Powinny sta si partnerem w programie rewitalizacji, wspó pracuj c z pe nomocnikiem do spraw rewitalizacji Instrumenty urbanistyczne Pierwokup gminny Ustanowienie prawa gminy do pierwokupu w ca ym obszarze obj tym programem rewitalizacji. Rozszerzenie instytucji pierwokupu gminnego na nieruchomo ci po one w obszarze programu rewitalizacji ma obowi zywa przez ca y okres prowadzenia programu, przy czym gmina powinna mie prawo skrócenia okresu obowi zywania tego prawa lub wy czenia ze cz ci nieruchomo ci. Chodzi o nieruchomo ci odnawiane bez udzia u rodków publicznych, pe ni ce funkcje przewidziane w programie rewitalizacji. Zmiana prawna Zmiana w ustawie o gospodarce nieruchomo ciami polegaj ca na poszerzeniu katalogu przypadków sprzeda y obj tej prawem pierwokupu. Propozycja zmian zosta a okre lona w poprzednim projekcie (art ). Pierwokup miejski ma spe ni dwie podstawowe funkcje: zabezpieczenia przed spekulacyjnym obrotem nieruchomo ciami, w tym przej cia renty z tytu u wzrostu warto ci nieruchomo ci przez w ciciela nieruchomo ci korzystaj cego ze rodków publicznych (ulgi, preferencyjne kredyty, dotacje) przy finansowaniu remontu budynku; zwi kszenia mo liwo ci decyzyjnych gminy przy realizacji programu rewitalizacji. System pierwokupu miejskiego stanowi instrument urbanistyki operacyjnej w wielu krajach, które prowadz zaawansowane programy rewitalizacji. Strona z 12

13 Rewitalizacja jako cel publiczny Rewitalizacja powinna otrzyma status celu publicznego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo ciami, by móc otworzy drog wyw aszczeniu nieruchomo ci, o ile wymaga tego b dzie lokalna sytuacja. Potrzebne jest to do realizacji projektów programu wymagaj cych przekszta ce funkcjonalnych, stosownie do zapisów planu miejscowego i programu rewitalizacji. Zmiana prawna Zmiana w ustawie o gospodarce nieruchomo ciami dodanie ust pu definiuj cego rewitalizacj jako kolejny cel publiczny. Okre lenie w ustawie o gminnych programach rewitalizacji, e rewitalizacja jest zadaniem w asnym gmin. Podstawowym za eniem koncepcji rewitalizacji jest konsensus programowy i dobrowolno czania si w cicieli nieruchomo ci do realizacji programu. Jednak powinny istnie mechanizmy restrykcyjne w sytuacji, kiedy cele spo eczne programu nie mog by osi gni te w drodze umownej. enie do przekszta ce funkcjonalnych i adu przestrzennego powinno by wzmacniane instrumentami ingerencji w prawo w asno ci, prawdopodobie stwo konfliktu interesów jest do du e, zmienne w czasie Dodatkowe regulacje prawne Porz dkowanie stanów prawnych nieruchomo ci Rewitalizacja jako program realizowany na ci le okre lonym terytorium, istotnym z punktu widzenia perspektyw rozwojowych, problemów gospodarczych i spo ecznych, adu przestrzennego mo e stanowi dogodne pole gromadzenia do wiadcze i prowadzenia swego rodzaju pilota u dla rozwi za prawnych i finansowych w dziedzinie porz dkowania stanów prawnych nieruchomo ci. W Polsce w wielu regionach w miastach, w szczególno ci w ich centralnych cz ciach, bardzo powa barier realizacji programów gospodarczych zwi zanych z nieruchomo ciami s niewyja nione stany prawne. Te budynki, cz sto o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gminy z uwagi na lokalizacj lub walory historyczne, niszczej coraz bardziej. Od kilkunastu lat istniej mo liwo ci restytucji w asno ci, jednak nie obserwuje si znacz cych post pów w tej dziedzinie. Warto zaproponowa, by przy okazji wdra ania programów rewitalizacji przyj to rozwi zania prawne atwiaj ce gospodarowanie takimi nieruchomo ciami zgodnie z funkcjami i zadaniami okre lonymi w programie rewitalizacji. Rozwi zania prawne powinny prowadzi co najmniej do stworzenia warunków do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie biegu zasiedzenia. Samorz d gminny powinien wchodzi w prawa poprzedniego posiadacza (sprzed komunalizacji). Podmioty zarz dzaj ce nieruchomo ciami, gdy istnieje u ytkownik, na rzecz którego biegnie okres zasiedzenia, powinny spe nia specjalne standardy finansowania u ytkowania i remontów lub innych inwestycji nieruchomo ciowych opracowuj c dla ka dej z nich odr bny plan rozwoju nieruchomo ci, dostosowany do zada i funkcji wynikaj cych z programu rewitalizacji. Tym samym powstan warunki by zainwestowane rodki zwróci y si po jakim czasie, np. poprzez podwy ki czynszów, nawet je eli Strona z 13

14 gmina jest wynajmuj cym. Z kolei u ytkownik powinien móc zaci ga zobowi zania i finansowa inwestycje kredytem. Powinien zosta wprowadzony obowi zek profesjonalnego zarz dzania takimi nieruchomo ciami. W przypadku nieruchomo ci porzuconych pe nomocnik ds. rewitalizacji powinien mie prawa osoby cej do zasiedzenia w dobrej wierze. Parytypacja spo eczna w rewitalizacji Równie sprawa pe nej partycypacji mieszka ców i spo eczno ci lokalnej w organizowaniu, prowadzeniu, nadzorowaniu, monitorowaniu i modyfikacji programów rewitalizacji powinna mie specjalne wsparcie i unormowania prawne. Nie nale y myli obowi zku finansowania remontów i modernizacji nieruchomo ci przez ich w cicieli z partycypacj spo eczn. Mo na rozwa w czenie do ustawy: zobowi za do podj cia opracowania i prowadzenia programu rewitalizacji przez gmin, je li inicjatyw podejmuj w ciciele 14 (spraw t podniesiono w poprzednim projekcie art. 3); zapisów o obowi zkowych konsultacjach i badaniach w ramach monitoringu programu rewitalizacji, a nie tylko przy opracowaniu programu; formu konsultacji publicznej i doradztwa problemów rewitalizacji w skali regionalnej. Powy sze sprawy mog yby wzmocni merytoryczne i profesjonalne (np w sferze projektowania) element programów rewitalizacji równowa c tendencje indywidualistyczne z polityk regionaln. Warszawa, marzec 2005 r. 14 Jest to dosy trudne do operacjonalizacji, zwa ywszy, e nie wszystkie obszary/dzielnice spe niaj warunki celowo ci /cele interwencji publicznej w formie programu rewitalizacji. Strona z 14

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo