REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM PIŁKARSKI DIAMENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM PIŁKARSKI DIAMENT"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM PIŁKARSKI DIAMENT zwanego dalej Konkursem, organizowanego przez: Pawła Rafała Ziętarę oraz Piotra Labogę, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Mish Mash Creation s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 1 m. 168, Warszawa, NIP: , zwanych dalej łącznie Producentem. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu, który zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 10 stycznia 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. w ramach produkowanej przez Producenta audycji telewizyjnej pod nazwą Piłkarski Diament, zwanej dalej Audycją, która zostanie wyemitowana w programie telewizyjnym pod nazwą Canal+ Sport. 2. Celem Konkursu jest znalezienie optymalnego napastnika piłkarskiego za pomocą systemu kilkustopniowych eliminacji opartych o aparaturę naukową i paranaukową oraz wiedzę i doświadczenie Jury eksperckiego, zwanego dalej Jury Konkursu. 3. Selekcja uczestników Konkursu odbędzie się w kilku fazach eliminacji, poprzedzonych eliminacjami wstępnymi. Pierwsza faza eliminacji odbędzie się w sześciu miastach Polski (Białystok, Lublin, Tarnów, Ostrów Wlkp., Grudziądz, Koszalin). Z każdego miasta do kolejnej fazy eliminacji przejdzie grupa 10 osób. W dalszych etapach będą eliminowani kolejni uczestnicy Konkursu. W finale znajdzie się 5 uczestników, z których zostanie wyłoniony Piłkarski Diament - zwycięzca Konkursu. Nagrodą dla zwycięzcy będzie czek na złotych oraz kontrakt od klubu ekstraklasy lub pierwszej ligi. 4. Podczas każdej fazy eliminacji odbywać się będą nagrania telewizyjne na potrzeby Audycji. Ponadto, losy uczestników, związane z ich udziałem w Konkursie mogą być również rejestrowane na potrzeby Audycji. Decyzja o tym, czy nagranie dotyczące danego uczestnika Konkursu zostanie rozpowszechnione oraz w jakiej części należy wyłącznie do Producenta. 5. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na warunki, określone w niniejszym Regulaminie w całości oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. II. Uczestnicy Konkursu 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne mężczyźni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, w wieku od 18 do 24 lat. 2. Producent może wyrazić zgodę na udział w Konkursie osoby, która ukończyła lat 17 na jej pisemny wniosek, pod warunkiem, iż przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiej osoby wyrazi w formie pisemnej zgodę na jej udział w Konkursie. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy/przedstawiciele/członkowie władz: Producenta, nadawcy programu telewizyjnego pod nazwą Canal+ Sport, sponsorów Audycji oraz krewni, małżonkowie i powinowaci tych osób. 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest dyspozycyjność Uczestników w trakcie eliminacji, posiadanie przez Uczestnika statusu amatora, tj. niezwiązanie kontraktem z żadnym klubem piłkarskim lub mającego taki kontrakt ważny najpóźniej do 30 czerwca 2014 roku oraz przyjęcie przez Uczestnika zobowiązania, iż w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do drugiej fazy eliminacji Konkursu, wyrazi on zgodę na ewentualne podpisanie kontraktu piłkarskiego z klubem ekstraklasy lub pierwszej ligi.

2 5. Uczestnikom nie przysługuje za udział w Konkursie i Audycji jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z udziałem w Konkursie i Audycji (dojazdów, wyżywienia, zakwaterowani itp.), chyba że Producent postanowi inaczej i poinformuje Uczestników o decyzji co do zwrotu kosztów lub gdy co innego wynikać będzie z umowy Uczestnika z Producentem. 6. W ramach udziału w Konkursie i Audycji, Producent może zobowiązać Uczestników do nieodpłatnego udziału w kampanii promocyjnej i działaniach reklamowych Audycji, w formie wskazanej przez Producenta i w terminach uzgodnionych z Uczestnikami. 7. W trakcie realizacji Audycji i udziału w Konkursie Uczestnik nie może podejmować jakichkolwiek działań reklamowych lub kryptoreklamowych, zakładać ubrań czy używać przedmiotów z widocznym logo lub nazwą firmy, bez uprzedniej zgody Producenta. 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, na to, że: a) Audycja będzie emitowana w programie telewizyjnym pod nazwą Canal+ Sport oraz może być rozpowszechniana w innych mediach, w tym w Internecie, jak również, że poszczególne fazy eliminacji Konkursu i udział w nich Uczestników może być rejestrowany audiowizualnie przez Producenta; b) Audycja jest przedsięwzięciem komercyjnym, któremu może towarzyszyć działalność sponsorów, akcje reklamowe czy lokowanie produktów; c) będzie poddany wyrażanej publicznie oraz subiektywnej ocenie Jurorów, którzy będą mogli krytykować lub chwalić kwalifikacje, umiejętności i zachowanie Uczestników, co może narazić Uczestników na stres; d) uczestnictwo w Konkursie wiąże się z ryzykiem powstania kontuzji, urazów oraz innych szkód na osobie i oświadcza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z udziału w Konkursie, a jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Konkursie, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Uczestnik przyjmuję do wiadomości, że w razie doznania jakiejkolwiek szkody na osobie lub mieniu nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Producenta, nadawcy programu telewizyjnego pod nazwą Canal+ Sport czy Sponsorów Audycji. 9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów, w szczególności poprzez nienaruszanie dóbr osobistych oraz niewyrządzanie szkody innym Uczestnikom, Producentowi, nadawcy programu telewizyjnego pod nazwą Canal+ Sport, Sponsorom Audycji lub osobom trzecim. 10. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że w trakcie uczestnictwa w Konkursie i Audycji nie będzie pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na stan jego zdrowia oraz zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w Konkursie. 11. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest w trakcie trwania Konkursu i emisji Audycji do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych i finansowych, a także pomysłów i koncepcji Audycji i jej promocji, jak również informacji o przebiegu poszczególnych faz Konkursu oraz o Uczestnikach Konkursu. 12. Wszelkie kontakty Uczestników Konkursu z mediami, dotyczące udziału w Konkursie i realizacji Audycji mogą odbywać się wyłącznie za pośrednictwem lub za zgodą Producenta. III. Przebieg Konkursu 1. Celem Konkursu Piłkarski Diament jest wyłonienie spośród osób będących Uczestnikami Konkursu optymalnego napastnika piłkarskiego za pomocą systemu

3 kilkustopniowych eliminacji, opartych o aparaturę naukową i paranaukową oraz wiedzę i doświadczenie czteroosobowego jury eksperckiego ( Jury Konkursu ). 2. Selekcja Uczestników Konkursu będzie przebiegała w następujących etapach: 1) Rejestracja i Eliminacje wstępne 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie powinny zgłosić swój udział poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego (ankiety), który będzie zamieszczony na stronie internetowej Konkursu 2. Rejestracja będzie możliwa w terminie do dnia 05 stycznia 2014 r. 3. Wszelkie dane osobowe oraz informacje zażądane przez Producenta od Uczestników powinny być prawdziwe, dokładne oraz nie wprowadzać w błąd. 4. Producent zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu na jakimkolwiek etapie, jeżeli okaże się, że Uczestnik podał dane nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd. 5. Spośród wszystkich zarejestrowanych Uczestników, na podstawie punktacji przyznanej za informacje podane w ankiecie, Producent wybierze osoby, które zostaną zaproszone do wzięcia udziału w I fazie eliminacji ( Miasta ). 6. O dalszym udziale w Konkursie, jak również o terminie i miejscu przeprowadzenia eliminacji w ramach Fazy I, Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo w czasie umożliwiającym uczestnictwo w eliminacjach. 2) Faza I ( Miasta ) 1. Faza I eliminacji zostanie przeprowadzona kolejno w sześciu miastach Polski, tj. w: a) Lublinie w dniu 10 stycznia 2014 r., w Hali Globus przy ul. K.Wielkiego 8, Lublin, b) Białymstoku w dniu 12 stycznia 2014 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych przy ul. Ks. St. Suchowolca 26, Białystok, c) Tarnowie w dniu 14 stycznia 2014 r., w Hali Sportowej Jaskółka przy ul. Traugutta 3a, Tarnów, d) Ostrowie Wielkopolskim w dniu 17 stycznia 2014 r. w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 30, Ostrów Wlkp., e) Grudziądzu w dniu19 stycznia 2014 r. w Hali Widowiskowo - Sportowej na osiedlu Lotnisko przy ul. Nauczycielskiej 19, Grudziądz, f) Koszalinie w dniu 21 stycznia 2014 r. w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Śniadeckich 4, Koszalin. 2. Uczestnicy, którzy wezmą udział w tej fazie eliminacji zostaną podzieleni na grupy. Każda z grup zostanie skierowana na eliminacje do jednego miasta. 3. Rejestracja Uczestników będzie dokonywana w dniach eliminacji w każdym z miast, w godzinach od do Producent może dokonać zamiany tych godzin oraz czasu trwania rejestracji, o czym powiadomi Uczestników. 4. Uczestnicy zgłaszający się na eliminacje w I Fazie mają obowiązek posiadać: a) własny, ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem). Producent ma prawo zażądać w każdej chwili okazania przez Uczestnika takiego dokumentu; b) ważne badania lekarskie zezwalające na czynne uprawianie sportu i brak jest w tym zakresie jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych; c) w przypadku Uczestników niepełnoletnich dokument tożsamości powinien posiadać przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Uczestnika.

4 5. W trakcie eliminacji, Uczestnicy będą zobowiązani do wykonania na hali sportowej zestawu 3 (trzech) praktycznych ćwiczeń piłkarskich. 6. Sposób wykonania każdego z ćwiczeń będzie podlegał ocenie przez dwóch członków Jury Konkursu, przy czym głos rozstrzygający będzie przysługiwać przewodniczącemu Jury Konkursu. 7. Do kolejnej fazy eliminacji zostaną zakwalifikowani Uczestnicy w liczbie po 10 osób z każdego Miasta, tj. łącznie 60 osób. 8. O zakwalifikowaniu do udziału w Fazie II eliminacji, jak również o terminie i miejscu przeprowadzenia eliminacji Uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, telefonicznie lub mailowo w czasie umożliwiającym uczestnictwo w eliminacjach, wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w II Fazie eliminacji. 3) Faza II ( Psychologia ) 1. Faza II eliminacji odbędzie się w Gniewinie w dniu 23 stycznia 2014 r. i będzie polegała na poddaniu Uczestników kompleksowym testom i badaniom psychologicznym pod nadzorem eksperta - członka Jury Konkursu. 2. Wyniki testów i badań psychologicznych Uczestników będą stanowiły podstawę do wyboru spośród Uczestników 30 osób, które wezmą udział w kolejnej fazie eliminacji Konkursu. 3. O zakwalifikowaniu do udziału w Fazie III eliminacji, jak również o terminie i miejscu przeprowadzenia eliminacji, Uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, telefonicznie lub mailowo w czasie umożliwiającym uczestnictwo w eliminacjach, wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w III Fazie eliminacji. 4) Faza III ( Instytutu Sportu ) 1. Faza III eliminacji zostanie przeprowadzona w Instytucie Sportu w Warszawie w terminie, który zostanie wyznaczony przez Producenta i będzie polegała na poddaniu Uczestników kwalifikacyjnym badaniom medycznym między innymi pod kątem: sprawnościowym, wydolnościowym, siłowym oraz motoryki. 2. Uczestnicy są zobowiązani do zaakceptowania i bycia dyspozycyjnym w terminie wyznaczonym przez Producenta. 3. Wyniki badań Uczestników będą stanowiły podstawę do wyboru spośród Uczestników 20 osób, które wezmą udział w kolejnej fazie eliminacji Konkursu. 4. O zakwalifikowaniu do udziału w Fazie IV eliminacji, Uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, telefonicznie lub mailowo w czasie umożliwiającym uczestnictwo w eliminacjach, wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w IV Fazie eliminacji. 5) Faza IV ( Obóz przygotowawczy ) 1. W ramach uczestnictwa w Fazie IV eliminacji Konkursu, grupa 20 Uczestników weźmie udział w obozie przygotowawczym, który odbędzie się w ośrodku w Gniewinie w dniach od 02 lutego 2014 r. do 09 lutego 2014 r. 2. W trakcie obozu przygotowawczego, Uczestnicy pod nadzorem ekspertów będą realizować codzienny profesjonalny plan treningowy.

5 3. Realizacja planu treningowego i postępy Uczestników będą podlegały ocenie Jury Konkursu w składzie dwuosobowym, przy czym głos rozstrzygający będzie przysługiwać przewodniczącemu Jury Konkursu. Jury Konkursu podejmie decyzję o wyborze spośród uczestników obozu przygotowawczego 15 osób, które wezmą udział w kolejnej fazie eliminacji. 4. O zakwalifikowaniu do udziału w Fazie V eliminacji, Uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, telefonicznie lub mailowo w czasie umożliwiającym uczestnictwo w eliminacjach, wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w V Fazie eliminacji. 6) Faza V ( Ćwierćfinał ) 1. Faza V eliminacji zostanie przeprowadzona w Warszawie w Hali Bemowo w terminie luty 2014 r. 2. Uczestnicy zakwalifikowani do tej fazy zobowiązani będą stawić się w miejscu przeprowadzenia eliminacji o godzinie wskazanej przez Producenta. 3. W trakcie eliminacji, Uczestnicy będą zobowiązani do wykonania na hali sportowej szeregu praktycznych ćwiczeń piłkarskich. 4. Sposób wykonania każdego z ćwiczeń będzie podlegał ocenie przez Jury Konkursu, przy czym głos rozstrzygający będzie przysługiwać przewodniczącemu Jury Konkursu. 5. Do kolejnej fazy eliminacji zostanie zakwalifikowanych 10 Uczestników. 6. O zakwalifikowaniu do udziału w Fazie VI eliminacji, Uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w VI Fazie eliminacji. 7) Faza VI ( Półfinał ) 1. Faza VI eliminacji zostanie przeprowadzona w Warszawie w Hali Bemowo w terminie luty 2014 r. 2. Uczestnicy, zakwalifikowani do tej fazy zobowiązani będą stawić się w miejscu przeprowadzenia eliminacji o godzinie wskazanej przez Producenta. 3. W trakcie eliminacji, Uczestnicy będą zobowiązani do wykonania na hali sportowej szeregu praktycznych ćwiczeń piłkarskich. 4. Sposób wykonania każdego z ćwiczeń będzie podlegał ocenie przez Jury Konkursu, przy czym głos rozstrzygający będzie przysługiwać przewodniczącemu Jury Konkursu. 5. Do kolejnej fazy eliminacji zostanie zakwalifikowanych 5 Uczestników. 6. O zakwalifikowaniu do udziału w Fazie VII eliminacji, Uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, telefonicznie lub mailowo w czasie umożliwiającym uczestnictwo w eliminacjach, wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w fazie finałowej eliminacji. 8) Faza VII ( Finał ) 1. Faza VII Konkursu - Finał odbędzie się w jednym z zagranicznych piłkarskich ośrodków specjalistycznych. 2. Producent powiadomi Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Finale Konkursu o miejscu i terminie odbycia fazy finałowej w czasie

6 umożliwiającym uczestnictwo wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w fazie finałowej Konkursu. 3. Uczestnicy są zobowiązani do zaakceptowania i bycia dyspozycyjnym w terminie wyznaczonym przez Producenta. 4. W fazie finałowej decyzją Jury Konkursu, zostanie wyłoniony Zwycięzca Konkursu. Głos rozstrzygający będzie przysługiwać przewodniczącemu Jury Konkursu. IV. Nagroda 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę główną w wysokości złotych oraz zawodowy kontrakt zawodniczy na grę w klubie ekstraklasy lub pierwszej ligi piłki nożnej. 2. Nagroda pieniężna zostanie przekazana przez Głównego Sponsora Konkursu BRUK- BET Sp. z o.o. na wskazany przez Zwycięzcę Konkursu rachunek bankowy w terminie ustalonym przez Głównego Sponsora. Nagroda pieniężna jest opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości brutto nagrody, który w imieniu Zwycięzcy Konkursu opłaci Główny Sponsor. 3. Producent lub Sponsor Główny Audycji mogą podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród dla Uczestników, których rodzaj oraz podstawy przyznania będą ogłaszane w trakcie trwania Konkursu i Audycji. 4. W związku z tym, iż nagroda główna w Konkursie realizowana będzie na podstawie umowy z podmiotem trzecim, Producent nie ponosi odpowiedzialności za realizację obowiązków osób trzecich, określonych w niniejszej Umowie, wynikających z zawartego przez takie osoby kontraktu ze Zwycięzcą Konkursu, ani za ewentualne wady nagrody. 5. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu z jakichkolwiek powodów odmówi przyjęcia nagrody głównej lub nie będzie w stanie jej przyjąć, tytuł Zwycięzcy Konkursu i nagroda główna przypadnie wybranemu przez Jury Konkursu innemu Uczestnikowi, który wziął udział w fazie finałowej Konkursu. V. Zgoda na wykorzystanie wizerunku, prawa do artystycznych wykonań 1. Przez przystąpienie do Konkursu oraz z chwilą takiego przystąpienia, każdy z Uczestników wyraża nieodpłatnie nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie przez Producenta swojego wizerunku, zachowań, wypowiedzi, imienia, nazwiska, pseudonimu, głosu i elementów życiorysu Uczestnika, utrwalonych na wszelkiego rodzaju nośnikach, w związku z realizacją i promocją Konkursu i Audycji. 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wykorzystanie na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie, jak również obejmuje dowolne dysponowanie przez Producenta, w tym przekazywanie osobom trzecim, modyfikowanie oraz publikowanie także wraz z wizerunkami innych osób. 3. Jeżeli w związku z uczestnictwem Uczestnika w Konkursie i Audycji powstanie utwór lub prawo do artystycznych wykonań, Producent na mocy postanowień niniejszej Umowy, bez potrzeby odrębnych rozporządzeń ze strony Uczestnika, nabywa nieodpłatnie i bezwarunkowo z chwilą powstania prawo do wyłącznego rozporządzania i korzystania z wszelkich utworów i artystycznych wykonań Uczestnika w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów lub elementów, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, w zakresie wszystkich pól eksploatacji. 4. Wyeliminowanie, rezygnacja lub wykluczenie Uczestnika z Konkursu nie narusza uprawnień Producenta odnośnie praw nabytych w trakcie uczestnictwa Uczestnika w Konkursie i Audycji.

7 VI. Dane osobowe 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Producenta wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, identyfikacji Uczestnika, wydania nagrody zwycięzcy, publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) zwycięzcy, w tym również w ramach Audycji. 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy. Wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres Producenta. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak danych osobowych niezbędnych do identyfikacji Uczestnika, może prowadzić do wykluczenia z Konkursu lub odmowy przyznania prawa do nagrody. 4. Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu i z chwilą takiego przystąpienia wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Producenta danych osobowych w celu realizacji Konkursu i Audycji; wykorzystanie danych i informacji w celach marketingowych, informacyjnych oraz publikacji w mediach (Internet, prasa, radio, telewizja). Upublicznienie nie dotyczy: danych adresowych, adresu , telefonu, daty urodzenia. 5. Powyższa zgoda obejmuje również zezwolenie udzielone Producentowi na powierzenie do przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym przy organizacji Konkursu, w tym w szczególności: nadawcy programu telewizyjnego pod nazwą Canal+ Sport, Spółce BRUK-BET Sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy (Głównemu Sponsorowi), firmie CDN EVENT Agnieszka Bereza z siedzibą w Warszawie (Partnerowi organizacyjnemu) w celach określonych powyżej. VII. Odpowiedzialność 1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Uczestnika Konkursu, w tym za uszczerbek na zdrowiu Uczestnika Konkursu doznany w trakcie lub w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i realizacją Audycji. 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przystępując do Konkursu, w przypadku poniesienia szkody, w tym uszczerbku na zdrowiu w trakcie lub w związku z udziałem w Konkursie i realizacją Audycji, zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Producenta, Jurorów, nadawcy programu telewizyjnego Canal+ Sport i BRUK-BET Sp. z o.o. 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika Konkursu podczas lub w związku z udziałem w Konkursie i realizacją Audycji. 4. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód majątkowych i niemajątkowych wyrządzonych przez Uczestnika na osobie lub w mieniu Producenta, Jurorów, innych Uczestników Konkursu oraz osobom trzecim w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i Audycji. VIII. Postanowienia końcowe 1. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich poleceń i decyzji Producenta lub osób przez niego upoważnionych, dotyczących Konkursu lub Audycji. 2. Naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub umowy zawartej przez Uczestnika z Producentem, upoważnia Producenta do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu na każdym etapie eliminacji.

8 3. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu którykolwiek z Uczestników zakwalifikowanych do kolejnej fazy eliminacji zrezygnuje z dalszego uczestnictwa w Konkursie, nie będzie w stanie w nim uczestniczyć lub zostanie wykluczony z Konkursu, Producent może podjąć decyzję o zaproszeniu w miejsce tego Uczestnika, dowolnej osoby spośród Uczestników, którzy zostali wyeliminowani w poprzedzającej fazie Konkursu. 4. Producentowi przysługuje prawo do zaproszenia do kolejnej fazy eliminacji Konkursu mniejszej liczby Uczestników niż wskazana w niniejszym Regulaminie bądź zaproszenia dodatkowych Uczestników poza Uczestnikami zakwalifikowanymi w sposób wskazany w Regulaminie. 5. Decyzje Jurorów i Producenta, o których mowa w niniejszym Regulaminie są ostateczne i nie służy od nich odwołanie. Producent i Jurorzy nie są zobowiązani do informowania Uczestników o powodach podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu Uczestnika do kolejnej fazy Konkursu, wyeliminowaniu Uczestnika z Konkursu lub wykluczeniu Uczestnika. 6. W przypadku wyeliminowania lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu, nie będą mu przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec Producenta, w szczególności roszczenia o charakterze odszkodowawczym. 7. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Konkursu i Audycji (www.bruk-bet.pl/diament/). 8. Producentowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 9. Producentowi przysługuje prawo do przerwania, zawieszenia lub odwołania Konkursu z ważnych powodów. Uczestnikom Konkursu nie będą przysługiwały wobec Producenta żadne roszczenia z tego tytułu. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Producent poda odpowiednią informację do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Konkursu i Audycji. 11. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje Producent.

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo