REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM PIŁKARSKI DIAMENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM PIŁKARSKI DIAMENT"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM PIŁKARSKI DIAMENT zwanego dalej Konkursem, organizowanego przez: Pawła Rafała Ziętarę oraz Piotra Labogę, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Mish Mash Creation s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 1 m. 168, Warszawa, NIP: , zwanych dalej łącznie Producentem. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu, który zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 10 stycznia 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. w ramach produkowanej przez Producenta audycji telewizyjnej pod nazwą Piłkarski Diament, zwanej dalej Audycją, która zostanie wyemitowana w programie telewizyjnym pod nazwą Canal+ Sport. 2. Celem Konkursu jest znalezienie optymalnego napastnika piłkarskiego za pomocą systemu kilkustopniowych eliminacji opartych o aparaturę naukową i paranaukową oraz wiedzę i doświadczenie Jury eksperckiego, zwanego dalej Jury Konkursu. 3. Selekcja uczestników Konkursu odbędzie się w kilku fazach eliminacji, poprzedzonych eliminacjami wstępnymi. Pierwsza faza eliminacji odbędzie się w sześciu miastach Polski (Białystok, Lublin, Tarnów, Ostrów Wlkp., Grudziądz, Koszalin). Z każdego miasta do kolejnej fazy eliminacji przejdzie grupa 10 osób. W dalszych etapach będą eliminowani kolejni uczestnicy Konkursu. W finale znajdzie się 5 uczestników, z których zostanie wyłoniony Piłkarski Diament - zwycięzca Konkursu. Nagrodą dla zwycięzcy będzie czek na złotych oraz kontrakt od klubu ekstraklasy lub pierwszej ligi. 4. Podczas każdej fazy eliminacji odbywać się będą nagrania telewizyjne na potrzeby Audycji. Ponadto, losy uczestników, związane z ich udziałem w Konkursie mogą być również rejestrowane na potrzeby Audycji. Decyzja o tym, czy nagranie dotyczące danego uczestnika Konkursu zostanie rozpowszechnione oraz w jakiej części należy wyłącznie do Producenta. 5. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na warunki, określone w niniejszym Regulaminie w całości oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. II. Uczestnicy Konkursu 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne mężczyźni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, w wieku od 18 do 24 lat. 2. Producent może wyrazić zgodę na udział w Konkursie osoby, która ukończyła lat 17 na jej pisemny wniosek, pod warunkiem, iż przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiej osoby wyrazi w formie pisemnej zgodę na jej udział w Konkursie. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy/przedstawiciele/członkowie władz: Producenta, nadawcy programu telewizyjnego pod nazwą Canal+ Sport, sponsorów Audycji oraz krewni, małżonkowie i powinowaci tych osób. 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest dyspozycyjność Uczestników w trakcie eliminacji, posiadanie przez Uczestnika statusu amatora, tj. niezwiązanie kontraktem z żadnym klubem piłkarskim lub mającego taki kontrakt ważny najpóźniej do 30 czerwca 2014 roku oraz przyjęcie przez Uczestnika zobowiązania, iż w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do drugiej fazy eliminacji Konkursu, wyrazi on zgodę na ewentualne podpisanie kontraktu piłkarskiego z klubem ekstraklasy lub pierwszej ligi.

2 5. Uczestnikom nie przysługuje za udział w Konkursie i Audycji jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z udziałem w Konkursie i Audycji (dojazdów, wyżywienia, zakwaterowani itp.), chyba że Producent postanowi inaczej i poinformuje Uczestników o decyzji co do zwrotu kosztów lub gdy co innego wynikać będzie z umowy Uczestnika z Producentem. 6. W ramach udziału w Konkursie i Audycji, Producent może zobowiązać Uczestników do nieodpłatnego udziału w kampanii promocyjnej i działaniach reklamowych Audycji, w formie wskazanej przez Producenta i w terminach uzgodnionych z Uczestnikami. 7. W trakcie realizacji Audycji i udziału w Konkursie Uczestnik nie może podejmować jakichkolwiek działań reklamowych lub kryptoreklamowych, zakładać ubrań czy używać przedmiotów z widocznym logo lub nazwą firmy, bez uprzedniej zgody Producenta. 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, na to, że: a) Audycja będzie emitowana w programie telewizyjnym pod nazwą Canal+ Sport oraz może być rozpowszechniana w innych mediach, w tym w Internecie, jak również, że poszczególne fazy eliminacji Konkursu i udział w nich Uczestników może być rejestrowany audiowizualnie przez Producenta; b) Audycja jest przedsięwzięciem komercyjnym, któremu może towarzyszyć działalność sponsorów, akcje reklamowe czy lokowanie produktów; c) będzie poddany wyrażanej publicznie oraz subiektywnej ocenie Jurorów, którzy będą mogli krytykować lub chwalić kwalifikacje, umiejętności i zachowanie Uczestników, co może narazić Uczestników na stres; d) uczestnictwo w Konkursie wiąże się z ryzykiem powstania kontuzji, urazów oraz innych szkód na osobie i oświadcza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z udziału w Konkursie, a jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Konkursie, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Uczestnik przyjmuję do wiadomości, że w razie doznania jakiejkolwiek szkody na osobie lub mieniu nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Producenta, nadawcy programu telewizyjnego pod nazwą Canal+ Sport czy Sponsorów Audycji. 9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów, w szczególności poprzez nienaruszanie dóbr osobistych oraz niewyrządzanie szkody innym Uczestnikom, Producentowi, nadawcy programu telewizyjnego pod nazwą Canal+ Sport, Sponsorom Audycji lub osobom trzecim. 10. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że w trakcie uczestnictwa w Konkursie i Audycji nie będzie pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na stan jego zdrowia oraz zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w Konkursie. 11. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest w trakcie trwania Konkursu i emisji Audycji do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych i finansowych, a także pomysłów i koncepcji Audycji i jej promocji, jak również informacji o przebiegu poszczególnych faz Konkursu oraz o Uczestnikach Konkursu. 12. Wszelkie kontakty Uczestników Konkursu z mediami, dotyczące udziału w Konkursie i realizacji Audycji mogą odbywać się wyłącznie za pośrednictwem lub za zgodą Producenta. III. Przebieg Konkursu 1. Celem Konkursu Piłkarski Diament jest wyłonienie spośród osób będących Uczestnikami Konkursu optymalnego napastnika piłkarskiego za pomocą systemu

3 kilkustopniowych eliminacji, opartych o aparaturę naukową i paranaukową oraz wiedzę i doświadczenie czteroosobowego jury eksperckiego ( Jury Konkursu ). 2. Selekcja Uczestników Konkursu będzie przebiegała w następujących etapach: 1) Rejestracja i Eliminacje wstępne 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie powinny zgłosić swój udział poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego (ankiety), który będzie zamieszczony na stronie internetowej Konkursu 2. Rejestracja będzie możliwa w terminie do dnia 05 stycznia 2014 r. 3. Wszelkie dane osobowe oraz informacje zażądane przez Producenta od Uczestników powinny być prawdziwe, dokładne oraz nie wprowadzać w błąd. 4. Producent zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu na jakimkolwiek etapie, jeżeli okaże się, że Uczestnik podał dane nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd. 5. Spośród wszystkich zarejestrowanych Uczestników, na podstawie punktacji przyznanej za informacje podane w ankiecie, Producent wybierze osoby, które zostaną zaproszone do wzięcia udziału w I fazie eliminacji ( Miasta ). 6. O dalszym udziale w Konkursie, jak również o terminie i miejscu przeprowadzenia eliminacji w ramach Fazy I, Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo w czasie umożliwiającym uczestnictwo w eliminacjach. 2) Faza I ( Miasta ) 1. Faza I eliminacji zostanie przeprowadzona kolejno w sześciu miastach Polski, tj. w: a) Lublinie w dniu 10 stycznia 2014 r., w Hali Globus przy ul. K.Wielkiego 8, Lublin, b) Białymstoku w dniu 12 stycznia 2014 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych przy ul. Ks. St. Suchowolca 26, Białystok, c) Tarnowie w dniu 14 stycznia 2014 r., w Hali Sportowej Jaskółka przy ul. Traugutta 3a, Tarnów, d) Ostrowie Wielkopolskim w dniu 17 stycznia 2014 r. w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 30, Ostrów Wlkp., e) Grudziądzu w dniu19 stycznia 2014 r. w Hali Widowiskowo - Sportowej na osiedlu Lotnisko przy ul. Nauczycielskiej 19, Grudziądz, f) Koszalinie w dniu 21 stycznia 2014 r. w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Śniadeckich 4, Koszalin. 2. Uczestnicy, którzy wezmą udział w tej fazie eliminacji zostaną podzieleni na grupy. Każda z grup zostanie skierowana na eliminacje do jednego miasta. 3. Rejestracja Uczestników będzie dokonywana w dniach eliminacji w każdym z miast, w godzinach od do Producent może dokonać zamiany tych godzin oraz czasu trwania rejestracji, o czym powiadomi Uczestników. 4. Uczestnicy zgłaszający się na eliminacje w I Fazie mają obowiązek posiadać: a) własny, ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem). Producent ma prawo zażądać w każdej chwili okazania przez Uczestnika takiego dokumentu; b) ważne badania lekarskie zezwalające na czynne uprawianie sportu i brak jest w tym zakresie jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych; c) w przypadku Uczestników niepełnoletnich dokument tożsamości powinien posiadać przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Uczestnika.

4 5. W trakcie eliminacji, Uczestnicy będą zobowiązani do wykonania na hali sportowej zestawu 3 (trzech) praktycznych ćwiczeń piłkarskich. 6. Sposób wykonania każdego z ćwiczeń będzie podlegał ocenie przez dwóch członków Jury Konkursu, przy czym głos rozstrzygający będzie przysługiwać przewodniczącemu Jury Konkursu. 7. Do kolejnej fazy eliminacji zostaną zakwalifikowani Uczestnicy w liczbie po 10 osób z każdego Miasta, tj. łącznie 60 osób. 8. O zakwalifikowaniu do udziału w Fazie II eliminacji, jak również o terminie i miejscu przeprowadzenia eliminacji Uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, telefonicznie lub mailowo w czasie umożliwiającym uczestnictwo w eliminacjach, wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w II Fazie eliminacji. 3) Faza II ( Psychologia ) 1. Faza II eliminacji odbędzie się w Gniewinie w dniu 23 stycznia 2014 r. i będzie polegała na poddaniu Uczestników kompleksowym testom i badaniom psychologicznym pod nadzorem eksperta - członka Jury Konkursu. 2. Wyniki testów i badań psychologicznych Uczestników będą stanowiły podstawę do wyboru spośród Uczestników 30 osób, które wezmą udział w kolejnej fazie eliminacji Konkursu. 3. O zakwalifikowaniu do udziału w Fazie III eliminacji, jak również o terminie i miejscu przeprowadzenia eliminacji, Uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, telefonicznie lub mailowo w czasie umożliwiającym uczestnictwo w eliminacjach, wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w III Fazie eliminacji. 4) Faza III ( Instytutu Sportu ) 1. Faza III eliminacji zostanie przeprowadzona w Instytucie Sportu w Warszawie w terminie, który zostanie wyznaczony przez Producenta i będzie polegała na poddaniu Uczestników kwalifikacyjnym badaniom medycznym między innymi pod kątem: sprawnościowym, wydolnościowym, siłowym oraz motoryki. 2. Uczestnicy są zobowiązani do zaakceptowania i bycia dyspozycyjnym w terminie wyznaczonym przez Producenta. 3. Wyniki badań Uczestników będą stanowiły podstawę do wyboru spośród Uczestników 20 osób, które wezmą udział w kolejnej fazie eliminacji Konkursu. 4. O zakwalifikowaniu do udziału w Fazie IV eliminacji, Uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, telefonicznie lub mailowo w czasie umożliwiającym uczestnictwo w eliminacjach, wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w IV Fazie eliminacji. 5) Faza IV ( Obóz przygotowawczy ) 1. W ramach uczestnictwa w Fazie IV eliminacji Konkursu, grupa 20 Uczestników weźmie udział w obozie przygotowawczym, który odbędzie się w ośrodku w Gniewinie w dniach od 02 lutego 2014 r. do 09 lutego 2014 r. 2. W trakcie obozu przygotowawczego, Uczestnicy pod nadzorem ekspertów będą realizować codzienny profesjonalny plan treningowy.

5 3. Realizacja planu treningowego i postępy Uczestników będą podlegały ocenie Jury Konkursu w składzie dwuosobowym, przy czym głos rozstrzygający będzie przysługiwać przewodniczącemu Jury Konkursu. Jury Konkursu podejmie decyzję o wyborze spośród uczestników obozu przygotowawczego 15 osób, które wezmą udział w kolejnej fazie eliminacji. 4. O zakwalifikowaniu do udziału w Fazie V eliminacji, Uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, telefonicznie lub mailowo w czasie umożliwiającym uczestnictwo w eliminacjach, wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w V Fazie eliminacji. 6) Faza V ( Ćwierćfinał ) 1. Faza V eliminacji zostanie przeprowadzona w Warszawie w Hali Bemowo w terminie luty 2014 r. 2. Uczestnicy zakwalifikowani do tej fazy zobowiązani będą stawić się w miejscu przeprowadzenia eliminacji o godzinie wskazanej przez Producenta. 3. W trakcie eliminacji, Uczestnicy będą zobowiązani do wykonania na hali sportowej szeregu praktycznych ćwiczeń piłkarskich. 4. Sposób wykonania każdego z ćwiczeń będzie podlegał ocenie przez Jury Konkursu, przy czym głos rozstrzygający będzie przysługiwać przewodniczącemu Jury Konkursu. 5. Do kolejnej fazy eliminacji zostanie zakwalifikowanych 10 Uczestników. 6. O zakwalifikowaniu do udziału w Fazie VI eliminacji, Uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w VI Fazie eliminacji. 7) Faza VI ( Półfinał ) 1. Faza VI eliminacji zostanie przeprowadzona w Warszawie w Hali Bemowo w terminie luty 2014 r. 2. Uczestnicy, zakwalifikowani do tej fazy zobowiązani będą stawić się w miejscu przeprowadzenia eliminacji o godzinie wskazanej przez Producenta. 3. W trakcie eliminacji, Uczestnicy będą zobowiązani do wykonania na hali sportowej szeregu praktycznych ćwiczeń piłkarskich. 4. Sposób wykonania każdego z ćwiczeń będzie podlegał ocenie przez Jury Konkursu, przy czym głos rozstrzygający będzie przysługiwać przewodniczącemu Jury Konkursu. 5. Do kolejnej fazy eliminacji zostanie zakwalifikowanych 5 Uczestników. 6. O zakwalifikowaniu do udziału w Fazie VII eliminacji, Uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, telefonicznie lub mailowo w czasie umożliwiającym uczestnictwo w eliminacjach, wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w fazie finałowej eliminacji. 8) Faza VII ( Finał ) 1. Faza VII Konkursu - Finał odbędzie się w jednym z zagranicznych piłkarskich ośrodków specjalistycznych. 2. Producent powiadomi Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Finale Konkursu o miejscu i terminie odbycia fazy finałowej w czasie

6 umożliwiającym uczestnictwo wraz z podaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących udziału Uczestników w fazie finałowej Konkursu. 3. Uczestnicy są zobowiązani do zaakceptowania i bycia dyspozycyjnym w terminie wyznaczonym przez Producenta. 4. W fazie finałowej decyzją Jury Konkursu, zostanie wyłoniony Zwycięzca Konkursu. Głos rozstrzygający będzie przysługiwać przewodniczącemu Jury Konkursu. IV. Nagroda 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę główną w wysokości złotych oraz zawodowy kontrakt zawodniczy na grę w klubie ekstraklasy lub pierwszej ligi piłki nożnej. 2. Nagroda pieniężna zostanie przekazana przez Głównego Sponsora Konkursu BRUK- BET Sp. z o.o. na wskazany przez Zwycięzcę Konkursu rachunek bankowy w terminie ustalonym przez Głównego Sponsora. Nagroda pieniężna jest opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości brutto nagrody, który w imieniu Zwycięzcy Konkursu opłaci Główny Sponsor. 3. Producent lub Sponsor Główny Audycji mogą podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród dla Uczestników, których rodzaj oraz podstawy przyznania będą ogłaszane w trakcie trwania Konkursu i Audycji. 4. W związku z tym, iż nagroda główna w Konkursie realizowana będzie na podstawie umowy z podmiotem trzecim, Producent nie ponosi odpowiedzialności za realizację obowiązków osób trzecich, określonych w niniejszej Umowie, wynikających z zawartego przez takie osoby kontraktu ze Zwycięzcą Konkursu, ani za ewentualne wady nagrody. 5. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu z jakichkolwiek powodów odmówi przyjęcia nagrody głównej lub nie będzie w stanie jej przyjąć, tytuł Zwycięzcy Konkursu i nagroda główna przypadnie wybranemu przez Jury Konkursu innemu Uczestnikowi, który wziął udział w fazie finałowej Konkursu. V. Zgoda na wykorzystanie wizerunku, prawa do artystycznych wykonań 1. Przez przystąpienie do Konkursu oraz z chwilą takiego przystąpienia, każdy z Uczestników wyraża nieodpłatnie nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie przez Producenta swojego wizerunku, zachowań, wypowiedzi, imienia, nazwiska, pseudonimu, głosu i elementów życiorysu Uczestnika, utrwalonych na wszelkiego rodzaju nośnikach, w związku z realizacją i promocją Konkursu i Audycji. 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wykorzystanie na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie, jak również obejmuje dowolne dysponowanie przez Producenta, w tym przekazywanie osobom trzecim, modyfikowanie oraz publikowanie także wraz z wizerunkami innych osób. 3. Jeżeli w związku z uczestnictwem Uczestnika w Konkursie i Audycji powstanie utwór lub prawo do artystycznych wykonań, Producent na mocy postanowień niniejszej Umowy, bez potrzeby odrębnych rozporządzeń ze strony Uczestnika, nabywa nieodpłatnie i bezwarunkowo z chwilą powstania prawo do wyłącznego rozporządzania i korzystania z wszelkich utworów i artystycznych wykonań Uczestnika w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów lub elementów, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, w zakresie wszystkich pól eksploatacji. 4. Wyeliminowanie, rezygnacja lub wykluczenie Uczestnika z Konkursu nie narusza uprawnień Producenta odnośnie praw nabytych w trakcie uczestnictwa Uczestnika w Konkursie i Audycji.

7 VI. Dane osobowe 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Producenta wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, identyfikacji Uczestnika, wydania nagrody zwycięzcy, publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) zwycięzcy, w tym również w ramach Audycji. 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy. Wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres Producenta. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak danych osobowych niezbędnych do identyfikacji Uczestnika, może prowadzić do wykluczenia z Konkursu lub odmowy przyznania prawa do nagrody. 4. Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu i z chwilą takiego przystąpienia wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Producenta danych osobowych w celu realizacji Konkursu i Audycji; wykorzystanie danych i informacji w celach marketingowych, informacyjnych oraz publikacji w mediach (Internet, prasa, radio, telewizja). Upublicznienie nie dotyczy: danych adresowych, adresu , telefonu, daty urodzenia. 5. Powyższa zgoda obejmuje również zezwolenie udzielone Producentowi na powierzenie do przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym przy organizacji Konkursu, w tym w szczególności: nadawcy programu telewizyjnego pod nazwą Canal+ Sport, Spółce BRUK-BET Sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy (Głównemu Sponsorowi), firmie CDN EVENT Agnieszka Bereza z siedzibą w Warszawie (Partnerowi organizacyjnemu) w celach określonych powyżej. VII. Odpowiedzialność 1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Uczestnika Konkursu, w tym za uszczerbek na zdrowiu Uczestnika Konkursu doznany w trakcie lub w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i realizacją Audycji. 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przystępując do Konkursu, w przypadku poniesienia szkody, w tym uszczerbku na zdrowiu w trakcie lub w związku z udziałem w Konkursie i realizacją Audycji, zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Producenta, Jurorów, nadawcy programu telewizyjnego Canal+ Sport i BRUK-BET Sp. z o.o. 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika Konkursu podczas lub w związku z udziałem w Konkursie i realizacją Audycji. 4. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód majątkowych i niemajątkowych wyrządzonych przez Uczestnika na osobie lub w mieniu Producenta, Jurorów, innych Uczestników Konkursu oraz osobom trzecim w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i Audycji. VIII. Postanowienia końcowe 1. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich poleceń i decyzji Producenta lub osób przez niego upoważnionych, dotyczących Konkursu lub Audycji. 2. Naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub umowy zawartej przez Uczestnika z Producentem, upoważnia Producenta do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu na każdym etapie eliminacji.

8 3. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu którykolwiek z Uczestników zakwalifikowanych do kolejnej fazy eliminacji zrezygnuje z dalszego uczestnictwa w Konkursie, nie będzie w stanie w nim uczestniczyć lub zostanie wykluczony z Konkursu, Producent może podjąć decyzję o zaproszeniu w miejsce tego Uczestnika, dowolnej osoby spośród Uczestników, którzy zostali wyeliminowani w poprzedzającej fazie Konkursu. 4. Producentowi przysługuje prawo do zaproszenia do kolejnej fazy eliminacji Konkursu mniejszej liczby Uczestników niż wskazana w niniejszym Regulaminie bądź zaproszenia dodatkowych Uczestników poza Uczestnikami zakwalifikowanymi w sposób wskazany w Regulaminie. 5. Decyzje Jurorów i Producenta, o których mowa w niniejszym Regulaminie są ostateczne i nie służy od nich odwołanie. Producent i Jurorzy nie są zobowiązani do informowania Uczestników o powodach podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu Uczestnika do kolejnej fazy Konkursu, wyeliminowaniu Uczestnika z Konkursu lub wykluczeniu Uczestnika. 6. W przypadku wyeliminowania lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu, nie będą mu przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec Producenta, w szczególności roszczenia o charakterze odszkodowawczym. 7. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Konkursu i Audycji (www.bruk-bet.pl/diament/). 8. Producentowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 9. Producentowi przysługuje prawo do przerwania, zawieszenia lub odwołania Konkursu z ważnych powodów. Uczestnikom Konkursu nie będą przysługiwały wobec Producenta żadne roszczenia z tego tytułu. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Producent poda odpowiednią informację do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Konkursu i Audycji. 11. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje Producent.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP organizowanym przez firmę HEMPSZOP zwaną dalej Producentem. I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego spośród jego uczestników wykonawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH TEST MECZ - ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL.

REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH TEST MECZ - ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL. REGULAMIN ZAWODÓW PIŁKARSKICH TEST MECZ - ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL. 1 WYDARZENIE I REGULAMIN 1. Wydarzenie TEST MECZ (zwane dalej Wydarzeniem) to turniej piłkarski organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO POD TYTUŁEM Graj o teledysk (zwanego dalej Konkursem ), organizowanego przez:

REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO POD TYTUŁEM Graj o teledysk (zwanego dalej Konkursem ), organizowanego przez: REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO POD TYTUŁEM Graj o teledysk (zwanego dalej Konkursem ), organizowanego przez: TV ASTA sp. z o.o. z siedzibą w Pile, przy ul. Drygasa 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w konkursie talentów pod tytułem Pokaż Swój Talent

Regulamin udziału w konkursie talentów pod tytułem Pokaż Swój Talent ZAŁĄCZNIK do ZARZĄDZENIA NR 58/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 maja 2015 r. Regulamin udziału w konkursie talentów pod tytułem Pokaż Swój Talent Konkurs Pokaż Swój Talent zwany dalej Konkursem organizowany

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE TALENTÓW POD TYTUŁEM MAM TALENT (zwanego dalej KONKURSEM ), organizowanego przez:

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE TALENTÓW POD TYTUŁEM MAM TALENT (zwanego dalej KONKURSEM ), organizowanego przez: ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE TALENTÓW POD TYTUŁEM MAM TALENT (zwanego dalej KONKURSEM ), organizowanego przez: FremantleMedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-724), przy ul. Wołodyjowskiego 63,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla

REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla I. ORGANIZATOR KONKURSU CRH Żagiel Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. 1 Maja 25, 20-410 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KUKURSU KONKURS WALENTYNKOWY

REGULAMIN KUKURSU KONKURS WALENTYNKOWY REGULAMIN KUKURSU KONKURS WALENTYNKOWY 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą KONKURS WALENTYNKOWY (dalej: Konkurs ) jest Adrian Trafas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulamin konkursu Airbnb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako: Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Hasło dla Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ STAŻ!

REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ STAŻ! REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ STAŻ! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ORGANIZATOR Organizatorami Konkursu "Zgarnij staż", zwanego dalej "Konkursem" jest firma Niczuk Metall PL Spółka Jawna z siedzibą w Wilimowie,11-041

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL HASŁO WYGRAJ WYJAZD 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL HASŁO WYGRAJ WYJAZD 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL HASŁO WYGRAJ WYJAZD 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Inwest-Park Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8, 64-920

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego

Projekt KiiCS jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego Warsztaty Uzdrowisko w ramach projektu KIICS REGULAMIN WARSZTATÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady udziału w warsztatach pt.: Uzdrowisko (zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU do książki: Dama w opałach

REGULAMIN KONKURSU do książki: Dama w opałach REGULAMIN KONKURSU do książki: Dama w opałach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu do książki Dama w opałach (zwanego daje Konkursem) jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Metamorfoza z Centrum Medycznym MAVIT. Postanowienia ogólne 1

Regulamin konkursu Metamorfoza z Centrum Medycznym MAVIT. Postanowienia ogólne 1 Regulamin konkursu Metamorfoza z Centrum Medycznym MAVIT Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Metamorfoza z Centrum Medycznym MAVIT (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU Mecz roku 2016 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Mecz roku 2016 (określanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO. Organizowanego przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Białymstoku Radio Białystok" S.A.

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO. Organizowanego przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Białymstoku Radio Białystok S.A. REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO Organizowanego przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Białymstoku Radio Białystok" S.A. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Muzycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkurs na projekt kampanii Elektro nie śmieci prowadzonej przez 20 osobową grupę młodzieży Patrol Elektrośmieci. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw, które zostaną nagrodzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod tytułem NASZ NOWY DOM

Regulamin Konkursu pod tytułem NASZ NOWY DOM Regulamin Konkursu pod tytułem NASZ NOWY DOM 1 Postanowienia ogólne 2 1. Constantin Entertaiment Polska sp. z o.o., dalej Organizator, jest organizatorem Konkursu związanego z audycją telewizyjną pod roboczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 2 maja 2015 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 2 maja 2015 r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 1 ORGANIZATORZY GRY 1. Organizatorami gry miejskiej Książęce manewry, zwanej w dalszej części Regulaminu Grą, realizowanej na terenie miasta Brzegu są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. Skoda moich marzeń jest CRH Żagiel Auto Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Z BYDGOSZCZY DO RZYMU ŚLADAMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN KONKURSU

Z BYDGOSZCZY DO RZYMU ŚLADAMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN KONKURSU Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Tomasz Moraczewski zapraszają do udziału w konkursie Z BYDGOSZCZY DO RZYMU ŚLADAMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

zgłoś zespół na festiwal

zgłoś zespół na festiwal 3MAJ SIĘ ZDRÓW FESTIVAL - MUZYKA ROZRYWKA 3MAJ SIĘ ROCK FESTIVAL 3MAJ SIĘ POP FESTIVAL zgłoś zespół na festiwal Burmistrz Tuchowa, Prezes Centrum Zdrowia Tuchów, Dyrektor Domu Kultury w Tuchowie zapraszają

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego. Rady Osiedla Brochów. 1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej Konkursem jest Rada Osiedla Brochów.

Regulamin konkursu fotograficznego. Rady Osiedla Brochów. 1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej Konkursem jest Rada Osiedla Brochów. Regulamin konkursu fotograficznego Rady Osiedla Brochów pod nazwą: MÓJ BROCHÓW 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU. 1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej Konkursem jest Rada Osiedla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod roboczym tytułem Nasz Nowy Dom Edycja VI. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu pod roboczym tytułem Nasz Nowy Dom Edycja VI. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu pod roboczym tytułem Nasz Nowy Dom Edycja VI 1 Postanowienia ogólne 1. Constantin Entertaiment Polska sp. z o.o., dalej Organizator, jest organizatorem Konkursu związanego z audycją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia wstępne. a) Telewizja Proart s.c. M Okrój, W Okrój, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19

REGULAMIN. Postanowienia wstępne. a) Telewizja Proart s.c. M Okrój, W Okrój, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19 REGULAMIN rekrutacji do Programu WYZWANIE-ODCHUDZANIE Regulamin powstał z myślą o bezpieczeństwie osób przystępujących do Programu: WYZWANIE-ODCHUDZANIE (dalej Program) dlatego prosimy o zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Camper na Motor Show 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUWAŁKI BLUES FESTIVAL KONKURS ZESPOŁÓW BLUESOWYCH

REGULAMIN KONKURSU SUWAŁKI BLUES FESTIVAL KONKURS ZESPOŁÓW BLUESOWYCH REGULAMIN KONKURSU SUWAŁKI BLUES FESTIVAL 2015 - KONKURS ZESPOŁÓW BLUESOWYCH Suwalski Ośrodek Kultury, zwany dalej Organizatorem, ogłasza otwarty konkurs zespołów bluesowych w ramach Suwałki Blues Festival

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. REGULAMIN KONKURSU MAM KOMINEK III Edycja (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez: Firmę Media United Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Bieżanowskiej 7/3, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r.

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r. REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r. 1. Organizatorzy 1. Organizatorem edukacyjnej gry miejskiej Urodziny Nila, poświęconej życiu generała A. E. Fieldorfa Nila w 120-tą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Gramatyka na warsztacie

REGULAMIN KONKURSU. Gramatyka na warsztacie REGULAMIN KONKURSU Gramatyka na warsztacie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady przeprowadzenia Konkursu Gramatyka na warsztacie (zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. [Zasięg Konkursu] Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Polski.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3. [Zasięg Konkursu] Konkurs przeprowadzony będzie na terenie Polski. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa Konkursu] Przewidziany niniejszym Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Wygraj rok darmowej zabawy w Kinderplanecie (zwany dalej Konkursem) 2.[Organizatorem Konkursu]

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dziewczyny Dają Radę 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Dziewczyny Dają Radę 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Dziewczyny Dają Radę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Sensilab Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Konstantynowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej "Konkursem") jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Konkursie. 2. Organizatorem Konkursu jest: Oberösterreich

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej konkurs na twarz Galerii Dekada w Sieradzu

Regulamin akcji promocyjnej konkurs na twarz Galerii Dekada w Sieradzu Regulamin akcji promocyjnej konkurs na twarz Galerii Dekada w Sieradzu I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu konsumenckiego Twarz Galerii Dekada (dalej zwanego konkursem),jest INGEBORG INVESTMENTS

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW. "Bądź jak Spider-Man W GALERII GRYF CARREFOUR W SZCZECINIE. 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu

REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW. Bądź jak Spider-Man W GALERII GRYF CARREFOUR W SZCZECINIE. 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW "Bądź jak Spider-Man W GALERII GRYF CARREFOUR W SZCZECINIE 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu Talent Show "Bądź jak Spider-Man (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1 REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Organizator Konkursu 1 1. Organizatorem konkursu LATO Z PGE zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu sztuka kompozycji ogrodu/balkonu Najpiękniejszy Ogród i Balkon Dzielnicy Włochy 2015

Regulamin konkursu sztuka kompozycji ogrodu/balkonu Najpiękniejszy Ogród i Balkon Dzielnicy Włochy 2015 Regulamin konkursu sztuka kompozycji ogrodu/balkonu Najpiękniejszy Ogród i Balkon Dzielnicy Włochy 2015 I. Postanowienia ogólne 1.Sztuka kompozycji ogrodu/balkonu - Najpiękniejszy ogród i balkon dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2 REGULAMIN KONKURSU NA FOTOGRAFIĘ DANIA ZE STRONY WWW.KUKBUK.COM.PL: Konkurs Wiosna 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarno- fotograficzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz warunki uczestnictwa w konkursie Casting na aktorów spotu promującego Park Wodny w Tychach, nazywanego dalej Konkursem. 2. Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ Edycja lipiec 2015

REGULAMIN KONKURSU Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ Edycja lipiec 2015 REGULAMIN KONKURSU Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ Edycja lipiec 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Zostań twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ jest Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Mordki w kubeł (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany i przeprowadzany przez Dibaq Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AUDYCJI HOME STAGING MIESZKANIA DO SPRZEDANIA 2. Artykuł 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AUDYCJI HOME STAGING MIESZKANIA DO SPRZEDANIA 2. Artykuł 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AUDYCJI HOME STAGING MIESZKANIA DO SPRZEDANIA 2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 9, wpisana

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Szczecińskich Oficerów Łącznikowych

Stowarzyszenie Szczecińskich Oficerów Łącznikowych Regulamin 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego, zwanego dalej Konkursem jest AHOJ! Stowarzyszenie Szczecińskich Oficerów Łącznikowych, z siedzibą przy ul. Szafera

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka

Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka Regulamin konkursu Wymyśl hasło wygraj Junaka I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Wymyśl hasło wygraj Junaka (zwanym

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+

ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+ ZOSTAŃ TWARZĄ PROGRAMU ŚWIEBODZIŃSKA RODZINA 3+ Chcesz zostać Twarzą Programu Świebodzińska Rodzina 3+ a przy tym marzy Ci się rodzinna sesja zdjęciowa? Teraz masz wyjątkową okazję by spełnić swoje marzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW. "Bądź jak Violetta W GALERII GRYF CARREFOUR W SZCZECINIE. 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu

REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW. Bądź jak Violetta W GALERII GRYF CARREFOUR W SZCZECINIE. 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu REGULAMIN KONKURSU TALENT SHOW "Bądź jak Violetta W GALERII GRYF CARREFOUR W SZCZECINIE 1. Organizator, miejsce i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu Talent Show "Bądź jak Violetta (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wspomnienia ze stoczni jest spółka EURO STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA MUZYKA GALERIA GALENA

JA I MOJA MUZYKA GALERIA GALENA JA I MOJA MUZYKA GALERIA GALENA I. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem akcji Ja i moja muzyka jest Galeria Galena Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem. 2. Akcja Ja i moja muzyka składa się z 2 etapów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU STREETWAVES KONKURS DLA MŁODYCH ZESPOŁÓW

REGULAMIN KONKURSU STREETWAVES KONKURS DLA MŁODYCH ZESPOŁÓW REGULAMIN KONKURSU STREETWAVES KONKURS DLA MŁODYCH ZESPOŁÓW Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs, wyłaniający zespół muzyczny, który weźmie udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu World Marathon Majors

Regulamin konkursu World Marathon Majors Regulamin konkursu World Marathon Majors 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w konkursie World Marathon Majors edycja 2016 (dalej: Konkurs ) organizowanym w dniach: od 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SpaceFest! KONKURS DLA ZESPOŁÓW. Postanowienie Konkursu

REGULAMIN KONKURSU SpaceFest! KONKURS DLA ZESPOŁÓW. Postanowienie Konkursu REGULAMIN KONKURSU SpaceFest! KONKURS DLA ZESPOŁÓW Stowarzyszenie Nasiono w Gdańsku, zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs, wyłaniający zespół muzyczny, który zagra Koncert w ramach festiwalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Moja szkoła jest wesoła. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Moja szkoła jest wesoła. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Moja szkoła jest wesoła 1 Postanowienia ogólne. 1. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej przez pryzmat obiektywu życie szkolne w jej sympatycznym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs organizowany jest w Internecie przez Organizatora będącego podmiotem prawa polskiego. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs organizowany jest w Internecie przez Organizatora będącego podmiotem prawa polskiego. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Regulamin określa: cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania przez Organizatora Konkursu z informacji i materiałów uzyskanych w związku z Konkursem, czas trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę Regulamin Konkursu - Strzel bramkę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Strzel bramkę (dalej: "Konkurs") jest 3Way Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy,, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj produkty Physiogel (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse - Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW I. [Definicje] 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą II edycja Festiwalu Kupowania dla Klientów organizowany w Starym Browarze; 2. Organizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj kosmetyki Urban Decay 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Wygraj kosmetyki Urban Decay ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ TEST KONSUMENCKI SORAYA MAGIA OLEJKÓW

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ TEST KONSUMENCKI SORAYA MAGIA OLEJKÓW REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ TEST KONSUMENCKI SORAYA MAGIA OLEJKÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Vibovit Tran Norweski (dalej: Regulamin ) 1 WSTĘP

Regulamin Akcji promocyjnej Vibovit Tran Norweski (dalej: Regulamin ) 1 WSTĘP Regulamin Akcji promocyjnej Vibovit Tran Norweski (dalej: Regulamin ) 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Vibovit Tran Norweski, (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdrojek

Regulamin konkursu fotograficznego Zdrojek Regulamin konkursu fotograficznego Zdrojek 1 Postanowienia ogólne 1.Organizatorem konkursu pod nazwą Zdrojek (dalej: Konkurs ) jest Heureka HUGE IDEA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo