FOREX DLA BYSTRZAKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOREX DLA BYSTRZAKÓW"

Transkrypt

1 FOREX DLA BYSTRZAKÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni do koszyka Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Autor: Mark Galant, Brian Dolan ISBN: Tytuł oryginału: Currency Trading for Dummies Format: 180x235, stron: 352 Jak kupować pieniądze i zarobić na tym? Forex. Pod tą sympatyczną nazwą kryje się największy rynek finansowy œwiata. Kiedyœ dostępny tylko funduszom hedgingowym, bankom i międzynarodowym korporacjom, dla niewielkich inwestorów był odległy niczym terra incognita. Jednak wraz z rozwojem internetu możliwoœć aktywnego uczestniczenia w grze na rynku walutowym zapukała do drzwi dziesiątek tysięcy indywidualnych użytkowników komputerów. Dlaczego warto podjąć wyzwanie i zacząć inwestować na tym rynku? Oprócz tego, że dostęp do niego jest wręcz dziecinnie prosty i że jest on czynny 24/7 (jak dobry sklep spożywczy), Forex jest też miejscem, gdzie można zarabiać zarówno przy trendach zwyżkowych, jak i zniżkowych. Równie łatwo można na nim jednak stracić. Chcesz przekonać się, jak wyjœć na swoje i nie zaprzepaœcić rodzinnych oszczędnoœci? Zaufaj doœwiadczonym inwestorom! Dowiedz się: skąd się biorą kursy walut; jakie strategie sprawdzają się na tym rynku; jak wyszukiwać dane o rynku finansowym; w czym może Ci pomóc analiza techniczna; jak przygotować spójną strategię handlu walutami; czy da się ocenić ryzyko inwestycyjne i ograniczyć potencjalne straty. DODATKI SPECJALNE: Wskazówki dla traderów rynku walutowego, praktyczne propozycje planów gry, uniwersalne zasady zarządzania ryzykiem redakcja: informacje: o księgarni septem.pl

2 Spis tre ci O autorach Podzi kowania od autorów Wst p O ksi ce...18 Konwencje zastosowane w ksi ce...19 Czego nie czyta...19 Naiwne za o enia...20 Jak podzielona jest ksi ka...20 Cz I: Handel na najwi kszym wiatowym rynku finansowym...21 Cz II: Waluty w ruchu: co powoduje zmiany kursów?...21 Cz III: Opracowanie planu...21 Cz IV: Realizacja planu...21 Cz V: Dekalogi...21 Ikony u yte w ksi ce...22 Co dalej...22 Cz I: Handel na najwi kszym wiatowym rynku finansowym...23 Rozdzia 1: Rynek walutowy podstawy Na czym polega handel walutami?...25 Spekulacja jako przedsi wzi cie biznesowe dzia alno handlowa...26 Waluty jako rodek wymiany handlowej...26 Co wp ywa na kurs waluty?...27 Czynniki fundamentalne maj wp yw na rynek walutowy...28 chyba e to technikalia wp ywaj na kurs waluty...28 albo zupe nie co innego...29 Tworzenie planu dzia a na rynku walutowym...29 Okre lenie stylu gry na rynku walutowym...30 Planowanie gry...30 Wykonanie planu gry od A do Z...31

3 6 FOREX dla bystrzaków Rozdzia 2: Czym jest rynek Forex? Rynek wymiany walut w liczbach...34 Transakcje typu spot...35 Spekulacja na rynku walut...35 Skorzysta na p ynno ci tak, by przy tym nie przemokn do suchej nitki...36 Roboczy dzie na rynkach walutowych na ca ym wiecie...37 Otwarcie tygodnia rynkowego...37 Transakcje na azjatyckich rynkach walutowych...38 Transakcje w czasie sesji na rynkach europejskich...39 Transakcje w czasie sesji na rynkach pó nocnoameryka skich...39 Kluczowe godziny i wydarzenia...40 Indeks dolara ameryka skiego...41 Rynek walut i inne rynki finansowe...42 Z oto...43 Ropa naftowa...43 Gie dy papierów warto ciowych...43 Obligacje...44 Zaczynamy przygod z rachunkiem demonstracyjnym...44 Rozdzia 3: Kto handluje walutami? Poznajmy graczy z rynku Forex Rynek mi dzybankowy...47 Czym jest rynek mi dzybankowy?...48 Z banku do banku i dalej...49 Zabezpieczaj cy a spekulanci...50 Zabezpieczanie pozycji...51 Przep ywy o charakterze globalnym...53 Spekulanci...53 Fundusze hedgingowe...54 Day-traderzy duzi i mali...56 Rz dy i banki centralne...56 Zarz dzanie rezerwami walutowymi...56 Bank Rozrachunków Mi dzynarodowych...58 Grupa G Rozdzia 4: Mechanizm handlu walut Zakup i sprzeda dokonywane jednocze nie...61 Waluty chodz parami...62 Krótkie i d ugie pozycje...64 Zysk i strata...66 Rachunki depozytowe i likwidacja pozycji...66 Niezrealizowany oraz zrealizowany zysk (strata)...67 Obliczanie zysku i straty na podstawie pipsów...67 Uwzgl dnianie zysku i straty w obliczeniu depozytu...68 Rolowanie a stopa procentowa...69 Waluta to przecie nic innego jak pieni dze...69 Data waluty i rozliczenie transakcji...70 Dni wi teczne na rynku walutowym a data waluty...71 Stosowanie rolowania...71

4 Spis tre ci 7 O tym, jak nale y rozumie kursy par walutowych...73 Kupno i sprzeda...73 Wide ki cenowe...74 Dokonywanie transakcji...74 Transakcje w czasie rzeczywistym...75 Zlecenia oczekuj ce...77 Cz II: Waluty w ruchu: co powoduje zmiany kursów?...83 Rozdzia 5: Poznajemy bli ej g ówne pary walutowe...85 Wielki dolar: para EUR/USD...86 Podstawy handlu na parze EUR/USD...86 Zachowanie si pary EUR/USD...89 Kilka uwag na temat taktyki handlu dla pary EUR/USD...91 Gdzie Wschód spotyka si z Zachodem: USD/JPY...93 Podstawy handlu na parze USD/JPY...93 Zachowanie si kursu pary USD/JPY...96 Taktyka handlu par USD/JPY...98 Pozosta e g ówne pary: Sterling i Swissy...99 Funt brytyjski: GBP/USD Bezpieczna przysta czy ród o paniki? Para USD/CHF Zachowania kursów par walutowych GBP/USD i USD/CHF Taktyka handlu na parach GBP/USD i USD/CHF Rozdzia 6: Mniej popularne pary walutowe i transakcje na krosach Transakcje na mniej popularnych parach dolarowych: USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD Kwestie fundamentalne pary USD/CAD Fundamenty dla pary AUD/USD Fundamenty dla pary NZD/USD Rozwa ania na temat przebiegu transakcji par USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD Pary krzy owe krosy Dlaczego warto gra na krosach? Obliczanie kursów krzy owych Krosy ladami dolara Transakcje dotycz ce krosów z jenem Transakcje dotycz ce krosów z euro Transakcje na parach walutowych z polskim z otym: EUR/PLN i USD/PLN Kwestie fundamentalne par EUR/PLN i USD/PLN Transakcje na parach EUR/PLN i USD/PLN w liczbach Krajowe wydarzenia i raporty z danymi ekonomicznymi mog ce mie wp yw na notowania par EUR/PLN i USD/PLN Rozwa ania na temat przebiegu transakcji par USD/PLN i EUR/PLN Analiza techniczna na parach z PLN: nie b d aptekarzem...127

5 8 FOREX dla bystrzaków Rozdzia 7: Spojrzenie na rynek walutowy z szerszej perspektywy Waluty a stopy procentowe W a nie nadesz a przysz o : oczekiwania wobec stóp procentowych Ró nice w wysoko ci stóp procentowych Polityka monetarna podstawy Przygl damy si bazowym stopom procentowym atwy i trudny pieni dz Identyfikacja cyklów polityki monetarnej Obserwujemy dzia ania przedstawicieli banków centralnych Interpretacja komunikatów dotycz cych polityki monetarnej O kwestii oczekiwa Oficjalna polityka walutowa i retoryka Polityka walutowa czy stanowisko w sprawie waluty? Kto rozdaje karty w rodowisku instytucji zwi zanych z zarz dzaniem walutami? Interwencja na rynku walutowym Ryzyko geopolityczne i wa ne wydarzenia na wiecie Rozdzia 8: Rozumienie i praktyczne zastosowanie wiadomo ci z rynku, danych i informacji ród a informacji rynkowych Sztuka wsiadania do odje d aj cego poci gu Badaj c puls rynku Analitycy, ekonomi ci, stratedzy co ich odró nia? Pog oski: tam, gdzie jest dym, musi by ogie Wiadomo ci z rynku z pewnej perspektywy skupmy si na g ównych tematach Tematy fundamentalne Analiza tematów technicznych Sprawdzian oczekiwania versus rzeczywisto Rola oczekiwa konsensusu Gra na prognozach Kiedy dobre prognozy zmieniaj si w z e Przewidywanie alternatywnych scenariuszy Rozdzia 9: Koncentrujemy si na danych fundamentalnych Wyszukiwanie danych Ekonomia podstawy przydatne traderowi walut: rozumienie danych gospodarczych Rynek pracy Konsument Sektor przedsi biorstw Wska niki strukturalne Ocena raportów gospodarczych z perspektywy tradera Rozumienie i analiza danych historycznych Docieramy do sedna Dane poruszaj ce rynek Stany Zjednoczone Raporty z rynku pracy Wska niki inflacyjne Produkt krajowy brutto (znaczenie: du e) Bilans handlowy i saldo na rachunku obrotów bie cych...178

6 Spis tre ci 9 Wiod ce wska niki ekonomiczne (znaczenie: ma e) Instytut Zarz dzania Poda i raporty na temat zakupów przedsi biorstw Raporty dotycz ce nastrojów konsumenckich Dochód i wydatki osobiste (znaczenie: rednie) Sprzeda detaliczna (znaczenie: du e) Zamówienia na dobra trwa ego u ytku (znaczenie: rednie) Wska niki koniunktury na rynku nieruchomo ci Wska niki regionalne Rezerwy Federalnej Be owa ksi ga FED (znaczenie: du e) Najwa niejsze raporty mi dzynarodowe Strefa euro Japonia Wielka Brytania Kanada Australia Szwajcaria Nowa Zelandia Rozdzia 10: Rozwiewamy mg niepewno ci za pomoc analizy technicznej Filozofia analizy technicznej Czym jest analiza techniczna? Czym nie jest analiza techniczna? Formy analizy technicznej Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu W oczekiwaniu na potwierdzenie Sztuka analizy technicznej Wykresy s upkowe i wiecowe Rysowanie linii trendu Rozpoznawanie formacji na wykresie Zniesienia Fibonacciego Nauka o analizie technicznej Oscylatory i badania impetu Wska niki identyfikacji trendu Cz III: Opracowanie planu Rozdzia 11: Szkolenie i przygotowanie do bitwy Szukamy najlepszego stylu gry Rozwa ania bazuj ce na rzeczywisto ci i stylu ycia gracza Znale czas na analizy rynkowe Analiza techniczna a analiza fundamentalna Dla ka dego co dobrego Krótkoterminowy, regularny day-trading rednioterminowa gra na zmiany trendu D ugoterminowy handel na podstawie danych makroekonomicznych Tworzenie dyscypliny gry Jak wyzby si wp ywu emocji?...229

7 10 FOREX dla bystrzaków O tym, czego si spodziewa Oszcz dzaj amunicj Rozdzia 12: Planowanie transakcji Rutynowa analiza danych rynkowych Analiza techniczna w rozbiciu na ró ne interwa y Rozpoznawanie w a ciwych poziomów wsparcia i oporu Linie trendu Szczyty i do ki Przedzia y konsolidacji Zniesienia Szukamy symetrii z kana ami i formacjami Wytyczanie kana ów cenowych Identyfikacja wsparcia i oporu z wykorzystaniem zniesie Fibonacciego Z impetem za rynkiem W czenie analizy si y trendu (impetu) do rutynowej analizy technicznej Obserwacja si y trendu w perspektywie czasowej Gra na podstawie rozbie no ci pomi dzy kursem i si trendu Wykorzystywanie impetu do oceny optymalnego momentu otwarcia i zamkni cia pozycji Gra na bazie formacji wykresów wiecowych Strategia gry od A do Z Fundamenty i technika mog i ze sob w parze! Wykorzystaj trend Banki centralne mog namiesza równie na parach krzy owych Nie wszystkie wybicia pozwalaj zarobi Formacja harmoniczna na USD/CAD GBP/USD lubi si cofa Oscylator stochastyczny na rynku USD/PLN Urywamy kawa ek wi kszego ruchu na USD/CHF Rozdzia 13: Rozwa ania na temat zarz dzania ryzykiem Zarz dzanie ryzykiem to co wi cej ni tylko unikanie strat Ryzyko zwi zane z p ynno ci, zmienno ci i lukami cenowymi Mechanizm d wigni finansowej zwi ksza zyski i straty a tak e oczekiwania Jak rozumie wymagania dotycz ce depozytu Mamy zwyci zc! Ochrona zysków Efektywne plasowanie zlece Zarz dzanie ryzykiem podczas gry na rynkach walutowych Analiza strategii handlu w celu okre lenia rozmiaru pozycji Matematyka czyli ryzyko przybiera realny kszta t Opracowanie planu gry z uwzgl dnieniem poziomu ryzyka Wybór brokera Ró ne modele biznesowe firm brokerskich Brokerzy a ryzyko finansowe Zawodna technika a planowanie awaryjne...280

8 Spis tre ci 11 Cz IV: Realizacja planu Rozdzia 14: Naciskamy spust Otwieranie pozycji Kupowanie i sprzedawanie po bie cej cenie rynkowej U rednianie pozycji Spekulacja na prze amaniach Poprawne przeprowadzenie transakcji Kupowanie i sprzedawanie online Sk adanie zlece Rozdzia 15: Aktywne zarz dzanie otwart pozycj Monitorowanie rynku po otwarciu pozycji ledzenie zmian na rynku za pomoc alarmów cenowych Czujne monitorowanie nowych danych i rozwoju wydarze Obserwujemy inne rynki finansowe Aktualizacja planu gry w miar up ywu czasu Linie trendu z czasem zmieniaj si Zbli aj ce si terminy wydarze mog wymaga modyfikacji planu gry Aktualizacja poziomów zlece w lad za zmianami cen Podnoszenie poziomów realizacji zysku Zacie nianie poziomów aktywacji zlece typu stop-loss w celu ochrony zysków Rozdzia 16: Zamkni cie pozycji i ocena efektów transakcji Zamykanie pozycji Realizacja zysku i zamkni cie ze strat Ustal i zapomnij: niech rynek sam uaktywni Twoje zlecenie Wyrównywanie pozycji po fakcie Wyj cie z rynku we w a ciwym czasie Wyj cie po najlepszej cenie Ocena strategii gry Identyfikacja dobrych i z ych posuni Aktualizacja rejestru transakcji Cz V: Dekalogi Rozdzia 17: Dziesi nawyków skutecznych traderów rynku walutowego Handel wed ug planu Przewidywanie konsekwencji wydarze Zachowanie elastyczno ci Przygotowanie do tradingu Uwaga po wi cona analizie technicznej Dryfowanie z fal trading w kanale oscylacji kursów Skupienie uwagi na ograniczonej liczbie par Ochrona zysków Handel oparty na stop-lossach...322

9 12 FOREX dla bystrzaków Obserwacja innych rynków Rozdzia 18: Dziesi najwi kszych b dów pocz tkuj cych traderów Przed u anie czasu aktywno ci pozycji generuj cych straty i zbyt szybkie zamykanie pozycji przynosz cych zysk Spekulowanie bez planu Spekulowanie bez stop-lossów Przenoszenie zlece typu stop-loss Overtrading Nie przesadzaj z d wigni Nieprzystosowanie do zmieniaj cych si warunków rynkowych Nie wiadomo znaczenia nowych informacji i danych gospodarczych Gra defensywna Realistyczne oczekiwania Rozdzia 19: Dziesi zasad zarz dzania ryzykiem Wykorzystuj zlecenia typu stop-loss Korzystaj z d wigni, ale rozs dnie Graj z planem B d na bie co Graj uwa nie i krok po kroku Spójrz na rynek z szerszej perspektywy Regularnie realizuj zyski Uwzgl dnij ryzyko typowe dla pary walutowej Przed przekazaniem zlecenia do realizacji sprawd je dwa razy Wyp acaj pieni dze z rachunku brokerskiego Rozdzia 20: Dziesi najlepszych róde wiedzy Analiza techniczna rynków finansowych, John Murphy wiece i inne japo skie techniki analizowania wykresów, Steve Nison Teoria fal Elliotta, Alfred J. Frost, Robert R. Prechter jr Podstawy analizy technicznej, Martin J. Pring Technical Analysis for Dummies, Barbara Rockefeller Ksi ga pi ciu kr gów, Musashi Miyamoto Wspomnienia gracza gie dowego, Edwin Lefèvre Mistrzowie rynków finansowych, Jack D. Schwager Thirty Days of Forex Trading, Raghee Horner Come into My Trading Room, Alexander Elder Skorowidz

10 Rozdzia 17: Dziesi nawyków skutecznych traderów rynku walutowego 319 Rozdzia 17 Dziesi nawyków skutecznych traderów rynku walutowego W tym rozdziale: Przyswoisz sobie pozytywne nawyki. Dowiesz si, dlaczego warto ledzi wydarzenia rynkowe i poziomy cenowe. Nauczysz si ogranicza zainteresowanie rynkiem do wybranych par walut. Przekonasz si, jak du e znaczenie ma plan, którego nie zmienia si pod byle pretekstem. W tym rozdziale zamieszczamy dziesi zasad, które wed ug nas definiuj najlepszego tradera na rynku walutowym. Wiele z tych regu równie dobrze mo e dotyczy graczy na dowolnym rynku finansowym, niektóre jednak odnosz si wy cznie do rynku wymiany walut. Zanim zaczniemy, warto wspomnie o jednej sprawie: Nikt nie rodzi si z wpojonymi nawykami. Jedynym sposobem na ich opanowanie jest na ladowanie innych efektywnych graczy, którzy uczyli si dzi ki cierpliwo ci i zdyscyplinowaniu, z czasem nabieraj c do wiadczenia. Handel wed ug planu aden, nawet najbardziej skuteczny trader, nie przetrwa by d ugo na rynku walutowym bez dobrze przemy lanego planu realizacji ka dej transakcji. Oczywi cie mo e zdarzy si, e Twój entuzjazm nap dzaj ostatnie spektakularne sukcesy, ale pr dzej czy pó niej nadejdzie dzie ostatecznych rozlicze. Efektywni traderzy posiadaj plan dzia a dla ka dej pozycji, przygotowuj c zawczasu za o enia dotycz ce jej wielko ci, momentu wej cia, wyj cia ze zleceniem typu stop-loss lub take-profit. Podchodz elastycznie do kwestii realizacji zysków, czasami godz c si na mniej, je li wydaje im si, e tylko tyle mog zyska w bie cej sytuacji, a czasami podnosz c poziomy punktów aktywacji zlece realizacji zysków, je li rynek reaguje zgodnie z ich oczekiwaniami. Niemniej jednak nigdy nie modyfikuj ko cowych stop-lossów, chyba e z my l o przesuni ciu ich w stron, w któr zmierzaj kursy, tak aby zabezpieczy zysk. Przewidywanie konsekwencji wydarze Handel walutami przypomina szachy, gdzie najlepsi gracze my l o kilku ruchach wprzód, rozwa aj c z góry mo liwe zachowanie swoich przeciwników. Skuteczni traderzy patrz w przysz o, oceniaj wp yw wydarze, które maj dopiero nadej, i zastanawiaj si,

11 320 Cz V: Dekalogi jak bardzo rynek zdyskontowa ju (lub nie) ewentualne ich konsekwencje. Rozpatruj wszystkie mo liwe reakcje rynku w sytuacji, gdy nowe informacje oka si zgodne lub niezgodne z powszechnymi oczekiwaniami. Nast pnie konstruuj strategie gry bazuj ce na alternatywnych wynikach. Kiedy reszta rynku zastanawia si, jak wykorzysta dane wydarzenie, analizuj c wykresy i wykre laj c linie trendów, gracz patrz cy w przysz o zaczyna realizowa przygotowany zawczasu plan. Zachowanie elastyczno ci Skuteczni traderzy z rynku walutowego opieraj si pokusie emocjonalnego zaanga owania w zwi zku z zajmowan pozycj. Rozumiej, e na rynku chodzi przecie o zarabianie pieni dzy, a nie o to, kto ma racj. Reaguj na nap ywaj ce informacje i szybko zamykaj pozycje, je li nowe dane s niezgodne z ich oczekiwaniami, nie czekaj, a niekorzystny ruch cen sam zmusi ich do opuszczenia rynku. Jednocze nie zawsze s gotowi wykorzysta wie e informacje i okazje, które mog si pojawi. Je li maj by gotowi do dzia ania, to znaczy, e zawsze dysponuj jak cz ci depozytu, któr mo na wykorzysta na dodatkowe pozycje. Co wi cej, s mentalnie przygotowani do reakcji w dowolnym miejscu na rynku, je li tylko pojawia si okazja wykorzystania tam wiedzy o nowych danych. Dla przyk adu, nawet je li nie spekuluj aktywnie na parze AUD/USD, wiedz, jak wygl da sytuacja gospodarczo-polityczna Australii i jak wyceniana jest waluta tego kraju. Przygotowanie do tradingu Skuteczni traderzy z rynku walutowego zawsze s przygotowani przynajmniej do pewnego stopnia, tak dobrze, jak tylko pozwala im na to rynek otwarty przez 24 godziny na dob, wra liwy na wydarzenia z ró nych cz ci globu. Aby trzyma r k na pulsie rynku, ka dy skuteczny trader: Zapoznaje si z kalendarzem publikacji wa nych danych gospodarczych tydzie lub dwa wprzód. Dowiedz si, jakie informacje zawiera wcze niejszy raport i jakie s oczekiwania wobec kolejnego. Jest przygotowany na wyst pienia rzeczników najwa niejszych instytucji wiata finansów. Dowiedz si, kto b dzie przemawia. Kto z banku centralnego czy mo e przedstawiciel rz du lub wielkiego banku inwestycyjnego? Jak postaw prezentowa dawniej i co mo e powiedzie teraz? Pami ta o terminach spotka przedstawicieli banków centralnych, na których poddaje si pod dyskusj wysoko stóp procentowych i po których wyg asza si oficjalne stanowiska. Sprawd, kiedy odbywaj si posiedzenia i jakich informacji spodziewa si rynek. Zna terminy wa nych zgromadze liderów wiata finansów, na przyk ad przedstawicieli krajów cz onkowskich grupy G7 lub ministrów finansów krajów cz onkowskich Unii Europejskiej. Dowiedz si, czy podczas spotkania b dzie poruszany temat walut i jakich efektów spotka spodziewa si rynek. Analizuje p ynno. Trzymaj si z dala od okresów, gdy spada p ynno rynku na przyk ad pod koniec miesi ca, w czasie zamykania sesji lub w przeddzie dni wi tecznych i w niektórych porach dnia (godziny bliskie zamkni cia sesji europejskiej, wygasania opcji czy kontraktów terminowych).

12 Rozdzia 17: Dziesi nawyków skutecznych traderów rynku walutowego 321 Reaguje na niespodziewane wydarzenia. Wykorzystaj alarmy cenowe, eby by na bie co informowanym o zmianach cen, gdy kursy przebij granice kana ów cenowych. Po alarmie dowiedz si, jakie wydarzenie spowodowa o ruch cen, i zastanów si, czy okre lona sytuacja wi e si z okazj do zysku. Uwaga po wi cona analizie technicznej Nawet je li skuteczni traderzy nie realizuj strategii opartej wy cznie na narz dziach analizy technicznej, zawsze uwzgl dniaj w swoich planach istot wa nych poziomów technicznych dla par walutowych, na których si skupiaj. Na przyk ad potrafi okre li poziomy zniesienia Fibonacciego, wiedz, w jakim miejscu znajduj si rednie krocz ce, wa ne krótkoi d ugoterminowe linie trendów, istotne maksima i minima (patrz rozdzia 10.). Mo esz koncentrowa si na grze opartej na obserwowaniu ruchów cen czy analizie impetu, ale zawsze pami taj o tym, aby w swojej strategii uwzgl dni znaczenie kluczowych poziomów technicznych. Dryfowanie z fal trading w kanale oscylacji kursów Skuteczni traderzy potrafi oceni, czy kursy znajduj si w trendzie, czy te oscyluj w gór i w dó w ograniczonym zakresie. Je li wydaje im si, e maj do czynienia z trendem, podporz dkowuj si i p yn z pr dem cz ciej ni pod pr d. Gdy krótkoterminowy trend ma szans osi gn wysokie poziomy, otwieraj pozycje d ugie, je li maj do czynienia z trendem spadkowym, zajmuj pozycje krótkie. Jednocze nie wietnie wiedz, e trend mo e zosta zahamowany lub mo e zdarzy si korekta, dlatego aktywnie realizuj zyski na kluczowych poziomach w odpowiedzi na zmiany kursów. Je li okoliczno ci sk aniaj ku grze wykorzystuj cej oscylacje cen, skuteczni traderzy gotowi s zmieni styl gry (interpretuj c sygna y z rynku na sposób kontraria ski), sprzedaj c w pobli u górnej granicy kana u, wtedy, gdy wszyscy inni kupuj, albo te kupuj c w pobli u dolnej granicy cenowej kana u, kiedy wszyscy inni sprzedaj. Równie wa ne jest to, eby w sytuacji, gdy decydujemy si na gr w kanale oscylacji, ustali poziom kursów, który, gdy jest osi gni ty, oznacza, e granica zosta a prze amana. A w takim przypadku rzucaj r cznik, poddaj c si bez wyrzutów sumienia, czasami nawet odwracaj c kierunek pozycji i api c si na nowy trend. Skupienie uwagi na ograniczonej liczbie par Wielu skutecznych traderów przez wi kszo czasu skupia swoj uwag tylko na jednej lub dwóch parach walutowych. Takie dzia anie sprawia, e lepiej rozumiej wydarzenia w tym wycinku rynku w kontek cie poziomów cenowych i zachowania kursów. W ten sposób redukuje si tak e ilo informacji i danych, które trzeba monitorowa. Skuteczni traderzy maj przede wszystkim wiadomo unikatowych cech ka dej z par walutowych i potrafi dostosowa do nich strategi i taktyk gry.

13 322 Cz V: Dekalogi Staraj si gromadzi do wiadczenie i osi ga sukcesy w zakresie gry na jednej lub dwóch g ównych parach, zanim zdecydujesz si rozszerzy zakres zainteresowania i szuka okazji na szerszym rynku. Kieruj uwag na inne pary tylko wtedy, gdy kursy znajduj si w silnym trendzie lub osi gaj kluczowe poziomy cenowe. Ochrona zysków Istnieje wiele aforyzmów, nawi zuj cych do kwestii realizacji zysków, takich jak: Nie stracisz wszystkiego, je li realizujesz zyski. Jedno z naszych ulubionych powiedzonek tego typu brzmi: Byki i nied wiedzie maj swoje miejsca przy stole, a tylko os y zostaj o suchym pysku. Skuteczni traderzy regularnie realizuj zyski, niezale nie od tego, czy s to zyski cz ciowe (efekt redukcji pozycji nabieraj cej warto ci), czy ostateczne, trafiaj ce na konto po zamkni ciu pozycji i wyj ciu z rynku po pozytywnych zmianach. Najwa niejsza umiej tno polega na ochronie zysków, których nie oddaje si kosztem nadziei na jeszcze wi ksze profity. Je li od czasu do czasu nie zdejmiesz ze sto u, na którym odbywa si gra, troch gotówki, rynek zrobi to za Ciebie. Handel oparty na stop-lossach Wszyscy, nawet najskuteczniejsi traderzy, od czasu do czasu trac pieni dze. To, co sprawia, e ich gra jest mimo wszystko efektywna w d u szym okresie, to fakt, e ponoszone straty s mimo wszystko do ma e w porównaniu z przeci tnie osi ganym wynikiem. Absolutnie niezb dnym elementem ka dej strategii musi by ustanawianie stop-lossów, które chroni przed magicznym przekszta ceniem transakcji przynosz cej strat w prawdziwego morderc naszego rachunku brokerskiego. Nikt nie lubi traci pieni dzy, ale najlepsi traderzy potrafi zaakceptowa strat, jako koszt swojej aktywno ci na rynku. Jedynym sposobem os odzenia sobie goryczy pora ki jest przede wszystkim sprawienie, by straty by y minimalne. wicz si w ograniczaniu strat, a osi gniesz perfekcj w realizacji zysków. Obserwacja innych rynków Waluty nie istniej w pró ni, a m dry trader regularnie kontroluje to, co dzieje si na innych rynkach finansowych. Zalicza si do nich przede wszystkim: rynki obligacji skarbowych pa stw emituj cych najwa niejsze waluty wiata (obligacje dziesi cioletnie Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Japonii), rynek ropy, z ota oraz rynki akcji. Podczas trwania handlu najlepsi traderzy analizuj inne rynki, szukaj c w nich potwierdzenia krótkoterminowych ruchów na Foreksie. Je li na przyk ad waluta ameryka ska umacnia si, stopy dochodowo ci dziesi cioletnich obligacji rz du USA rosn, a ceny z ota spadaj, to jest to potwierdzenie, e inne rynki nie maj nic przeciwko wzrostowi warto ci dolara. Je li stopy te utrzymuj si na tym samym poziomie, albo malej, cena z ota ro nie, wzrost kursu dolara mo e okaza si krótkotrwa y. W d u szej perspektywie traderzy analizuj inne rynki finansowe, szukaj c wa nych poziomów technicznych i ogólnych trendów analogicznych do tych obserwowanych na rynkach walutowych. Nie wahaj si wyda paru z otych na dodatkowe us ugi analityczne, zawieraj ce podawane na bie co informacje (np. o aktualnych stopach zwrotu) z innych rynków finansowych.

14 Rozdzia 18 Dziesi najwi kszych b dów pocz tkuj cych traderów W tym rozdziale: Dowiesz si, jak rozpoznawa sygna y z ych nawyków. Jak unika typowych b dów strategicznych pope nianych podczas gry. Jak zapobiega wy omom w dyscyplinie gry. Jak radzi sobie z trudno ciami z adaptacj do zmieniaj cych si warunków rynkowych. C hocia w tytule tego rozdzia u sugerujemy, e zajmiemy si b dami osób pocz tkuj cych, to w rzeczywisto ci pope niaj je wszyscy zarówno prawdziwi nowicjusze, jak i starzy wyjadacze z wieloletnim do wiadczeniem na rynkach. Niewa ne, jak d ugo zajmujesz si rynkami walutowymi, amanie dyscypliny gry jest grzechem powszednim, a u jego róde znajduj si zarówno nietypowe zachowania kursów, jak i ludzkie emocje. Sposobem radzenia sobie z tego rodzaju b dami jest intuicyjne rozumienie najwi kszych problemów zwi zanych z gr na rynku walutowym, umiej tno wczesnego rozpoznawania gro nych sytuacji, które mog prowadzi do os abienia dyscypliny. Je li zaczynasz dostrzega które z opisanych w tym rozdziale zachowa, najlepiej b dzie, je li zamkniesz pozycje i zrobisz krok wstecz, eby z bezpiecznej odleg o ci spojrze na swoje zachowanie, zebra si y i energi, skoncentrowa si, przypominaj c sobie podstawowe zasady skutecznego tradera. Przed u anie czasu aktywno ci pozycji generuj cych straty i zbyt szybkie zamykanie pozycji przynosz cych zysk Najcz ciej powtarzanym b dem jest przywi zywanie si do pozycji, które generuj straty, i zbyt szybkie realizowanie zysku na pozycjach przynosz cych zysk. O ile zamykanie pozycji z zyskiem nie wi e si z adn strat mówili my przecie, e nie da si straci wszystkiego, je li realizuje si zyski to musisz pami ta, e stracisz swój kapita, je li pozwolisz sobie na zbyt d ugie przetrzymanie pozycji generuj cych strat.

15 324 Cz V: Dekalogi Kluczem do ograniczenia strat jest stosowanie si do planu gry, uwzgl dniaj cego kwestie zarz dzania ryzykiem, zastosowania zlece typu stop-loss i przestrzegania ustalonych zasad. Nikt nie ma zawsze racji, dlatego im szybciej zaakceptujesz fakt, e ma e straty s cz ci codziennej gry, tym szybciej skupisz si na rozpoznawaniu nowych okazji do zysku i realizacji sprawdzaj cych si strategii. Spekulowanie bez planu Otwarcie pozycji bez konkretnego planu jest niczym pro ba skierowana do rynku, by inni gracze wzi li sobie Twoje pieni dze. Je li kursy nie zachowaj si zgodnie z Twoimi przypuszczeniami, to kiedy zamkniesz przynosz c straty pozycj? Je li rynek zachowa si tak, jak prognozowa e, kiedy zrealizujesz zysk? Je eli zawczasu nie okre li e tych poziomów, to jak mo esz wierzy, e uda Ci si wymy li co w pospiechu, gdy du rol w procesie decyzyjnym odgrywa b d Twoje emocje? Pokonaj w sobie sk onno do dzia ania pod wp ywem chwili, bez jasno zdefiniowanego planu zarz dzania ryzykiem. Je li masz mocne podstawy, by upiera si przy konkretnym scenariuszu, dzia aj, ale zrób wszystko, jak nale y. Przemy l zawczasu, kiedy chcesz wej i na jakim poziomie wyj z zajmowanej pozycji korzystaj c ze zlece stop-loss i take-profit. Pami taj o zwi kszonym ryzyku zwi zanym z gr w czasie poprzedzaj cym i nast puj cym po publikacji wa nych danych i informacji. Wykorzystaj kalendarz wydarze w celu identyfikacji ryzyka zwi zanego z najbli szymi wydarzeniami oraz uwzgl dniaj je w swoim planie dzia ania, nawet je li b dzie to decyzja o wyj ciu z rynku, zanim zacznie si reakcja na nap ywaj ce informacje. Spekulowanie bez stop-lossów Powtarzamy raz za razem, e gra bez stop-lossów jest przepisem na katastrof, poniewa to w a nie w ten sposób ma e straty, nad którymi mo emy zapanowa i przej nad nimi do porz dku dziennego, zamieniaj si w pustosz c Twój rachunek kl sk. Gra bez stop-lossów przypomina powtarzanie do znudzenia: Wiem, wiem, b d mia racj to tylko kwestia czasu. By mo e to prawda, ale zanim b dziesz mia racj, Twój depozyt mo e wyparowa. Wykorzystanie zlece ograniczenia straty jest cz ci dobrze przygotowanego planu, w którym oczekiwania bazuj na obliczeniach i wykonanej przez Ciebie analizie. Punkt aktywacji zlecenia stop-loss jest punktem, w którym Twoje za o enia ostatecznie uznane zostaj za b dne. Przenoszenie zlece typu stop-loss Zmiana poziomów stop-lossów z celu uchronienia si od automatycznego zamkni cia pozycji ze strat nie ró ni si w a ciwie od gry bez stop-lossów. Co gorsza, jest wiadectwem braku dyscypliny i staje si potencjalnym ród em powa niejszych k opotów. Je li nie decydujesz si na zamkni cie zlecenia z ma strat, dlaczego mia by zdecydowa si na zamkni cie wtedy, gdy strata jest ju bardzo du a? Je li nie ró nisz si zbytnio od innych ludzi nie zrobisz tego i b dziesz przenosi swój stop-loss coraz dalej, unikaj c pogodzenia si ze strat a do czasu, gdy ju nic nie zostanie z Twojego depozytu.

16 Rozdzia 18: Dziesi najwi kszych b dów pocz tkuj cych traderów 325 Przenoszenie zlece typu stop-loss dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zmienia si poziomy w kierunku zgodnym z ruchem kursów w celu zabezpieczenia osi gni tego zysku. Nigdy nie przeno stop-lossów w kierunku, w jakim pod a pozycja przynosz ca straty. Overtrading Overtrading mo e przybra jedn z dwóch form: Zbyt cz stych transakcji. Zbyt wielka liczba operacji mo e sugerowa, e zawsze co godnego uwagi dzieje si na rynku i zawsze wiesz, co to jest. Je li zawsze masz jak otwart pozycj, jeste przez ca y czas nara ony na straty. A istot zdyscyplinowanej gry jest minimalizacja ekspozycji na niepotrzebne ryzyko rynkowe. Powiniene raczej skoncentrowa si na okazjach, gdy uwa asz, e masz przewag nad reszt graczy, i wtedy w a nie stosowa zasady strategii. Operowanie zbyt wielk liczb pozycji jednocze nie. I w tym przypadku mog oby si wydawa, e jeste w stanie przygotowa si na wiele ró nych okazji i wszystkie je wykorzysta. Bardziej prawdopodobne, e w takiej sytuacji liczysz na ut szcz cia to tak, jak gdyby miota rzutkami do celu, licz c, e która z nich wbije si w sam rodek tarczy. Zbyt du a liczba otwartych równocze nie pozycji wp ywa na wielko dost pnego depozytu, redukuj c Twoj poduszk bezpiecze stwa, chroni c Ci przed nieoczekiwanymi stratami. Staraj si nie duplikowa pozycji i nie otwiera wzajemnie uzale nionych od siebie pozycji. Pozycja d uga na parze USD/CHF jest bardzo podobna do krótkiej EUR/USD lub GBP/USD (chodzi o to, e w obu przypadkach zak adasz wzrost warto ci dolara ameryka skiego w stosunku do walut europejskich), a krótka EUR/USD i d uga EUR/JPY nie ró ni si zbytnio od d ugiej USD/JPY. Nie przesadzaj z d wigni Przelewarowanie (ang. overleveraging) to dzia anie polegaj ce na otwarciu pozycji, której rozmiar jest zbyt du y w stosunku do dost pnego na rachunku brokerskim depozytu. W takiej sytuacji nawet ma a zmiana kursów na niekorzy mo e spowodowa sytuacj, w której Twój depozyt nie b dzie wystarczaj co wysoki, by kontrolowa pozycj, która w zwi zku z tym zostanie automatycznie zlikwidowana, przynosz c Ci ogromne straty. Ten cz sto pope niany b d ma swoje ród o w kusz cych obietnicach niektórych brokerów, oferuj cych du e d wignie. Nawet je li mo esz skorzysta z d wigni o warto ci 100:1 lub 200:1, nie znaczy to wcale, e musisz ich u ywa. Nie uzale niaj swojej decyzji od maksymalnej warto ci, na jak zezwala Ci broker. Zamiast tego zastanów si nad czynnikami specyficznymi, takimi jak blisko poziomów technicznych czy wiarygodno sygna u systemu analitycznego.

17 326 Cz V: Dekalogi Nieprzystosowanie do zmieniaj cych si warunków rynkowych Warunki rynkowe ulegaj nieustannym zmianom, co oznacza, e Twój stosunek do gry tak e musi by na bie co modyfikowany. Trendy prowadz do powstania kana ów konsolidacyjnych, a prze amania mog by pocz tkiem nowych trendów. Staraj si zachowa elastyczno w zakresie oceny ogólnych warunków rynkowych (identyfikacji trendów i zakresów oscylacji kursów). Je li mamy do czynienia z wyra nym trendem, zastosowanie strategii sprawdzaj cej si wtedy, gdy kursy oscyluj w kanale, nie powiedzie si. I odwrotnie strategia dobra dla trendów nie sprawdzi si w sytuacji, gdy kursy oscyluj w trendzie bocznym. Do stwierdzenia, z którym przypadkiem mamy w a nie do czynienia, wykorzystaj analiz techniczn. Jednocze nie pami taj o elastycznym stosowaniu wska ników technicznych. aden pojedynczy wska nik nie sprawdza si we wszystkich przypadkach, dlatego u ywaj kombinacji ró nych narz dzi analizy technicznej. Nasze do wiadczenie podpowiada nam, i warto skupi si na analizach linii trendów, oscylatorach impetu, wykresach wiecowych oraz rozpoznawaniu formacji, zapowiadaj cych pojawienie si interesuj cego uk adu. Nie wiadomo znaczenia nowych informacji i danych gospodarczych Nawet je li jeste traderem przekonanym o przewagach analizy technicznej, musisz mie wiadomo tego, co dzieje si w realnym wiecie. By mo e w a nie uda o Ci si zidentyfikowa interesuj cy uk ad na parze AUD/USD, ale gdy za kilka godzin opublikowany zostanie raport dotycz cy bilansu handlowego Australii, Twoje wyliczenia mog by ju nic niewarte. Uczy zerkanie do kalendarza wa nych wydarze sta ym elementem Twojego planu dnia. Rynek i tak rzuca do Ciebie wiele podkr conych pi ek, przybieraj cych posta nieoczekiwanych zdarze wp ywaj cych, cz sto istotnie, na ogóln sytuacj, dlatego nie sta Ci na ignorowanie tych, o których wiesz na pewno, e si pojawi. Chwila zastanowienia nad przysz ymi wydarzeniami pozwoli Ci tak e przewidzie potencjalne reakcje rynku i uwzgl dni je w swoim planie gry. Gra defensywna aden trader nie wygrywa za ka dym razem i wszyscy do wiadczyli my serii nieudanych transakcji. Po takiej serii mo esz spostrzec, e zaczynasz gra bardziej zachowawczo, skupiasz si na unikaniu strat, a nie wyszukiwaniu transakcji, mog cych przynie zysk. W takiej sytuacji najlepiej zrobi krok wstecz i zastanowi si, co ostatnio posz o nie tak. Skoncentrowa energi na zwi kszeniu pewno ci siebie, dzi ki której ponownie zaczniesz podchodzi z wi kszym zaufaniem do wyników swoich analiz.

18 Rozdzia 18: Dziesi najwi kszych b dów pocz tkuj cych traderów 327 Realistyczne oczekiwania Staw czo o prawdzie: nie b dzie Ci sta na ufundowanie sobie emerytury po pojedynczej udanej transakcji. W tej grze chodzi o to, eby jak najcz ciej podejmowa w a ciwe decyzje i jak najd u ej utrzyma si na rynku. Ustalaj c parametry planów gry, staraj si zachowa realizm, bazuj cy na historycznych reakcjach rynku w rednich zakresach zmian cen. Unikaj poszukiwania perfekcji je li kursy zmieni y si zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i dotar y do poziomu zapewniaj cego Ci 80% za o onych dochodów, nie mo esz pope ni b du zaniechania i nie zrealizowa zysku, udz c si nadziej na dodatkowe 20% i oczekuj c idealnego spe nienia Twoich prognoz, gdy nagle mo e okaza si, i notowania rynkowe pow druj w niepo danym przez Ciebie kierunku.

FOREX dla bystrzaków. Wydanie II.

FOREX dla bystrzaków. Wydanie II. FOREX dla bystrzaków. Wydanie II. Autorzy: Mark Galant, Brian Dolan Jak kupować pieniądze i zarobić na tym? Forex. Pod tą sympatyczną nazwą kryje się największy rynek finansowy świata. Kiedyś dostępny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Handel na największym światou/ym rynku finansowym...23. O autorach 13. Podziękowania od autorów 15. Wstąp 17

Spis treści. Część I: Handel na największym światou/ym rynku finansowym...23. O autorach 13. Podziękowania od autorów 15. Wstąp 17 Spis treści O autorach 13 Podziękowania od autorów 15 Wstąp 17 O książce '8 Konwencje zastosowane w książce 19 Czego nie czytać 19 Naiwne założenia 20 Jak podzielona jest książka 20 Część I: Handel na

Bardziej szczegółowo

Inwestycje walutowe dla bystrzaków / Brian Dolan. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

Inwestycje walutowe dla bystrzaków / Brian Dolan. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści Inwestycje walutowe dla bystrzaków / Brian Dolan. wyd. 2. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorze 15 Podziękowania 17 Wstęp 19 O książce 20 Konwencje zastosowane w książce 21 Czego nie czytać 21 Naiwne

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy kurs złotego?

Od czego zależy kurs złotego? Od czego zależy kurs złotego? Autor: Bartosz Boniecki, Główny Ekonomista Alchemii Inwestowania 22.03.2011. Polskie spółki eksportujące produkty za granicę i importujące dobra zza granicy. Firmy prowadzące

Bardziej szczegółowo

Bądź bystrzakiem, wygrywaj na Foreksie!

Bądź bystrzakiem, wygrywaj na Foreksie! Forex jest jednym z najbardziej zmiennych rynków finansowych. Można tu szybko zarobić ogromne pieniądze, ale stracić całą fortunę można jeszcze szybciej. Mimo to rynek wymiany walut charakteryzuje się

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oparte na wolumenie

Wskaźniki oparte na wolumenie Wskaźniki oparte na wolumenie Łukasz Bąk Wrocław 2006 1 Wolumen Wolumen reprezentuje aktywność inwestorów krótko- i długoterminowych na rynku. Każda jednostka wolumenu jest wynikiem działania dwóch osób

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Inflacja zjada wartość pieniądza.

Inflacja zjada wartość pieniądza. Inflacja, deflacja Inflacja oznacza wzrost cen. Inflacja jest wysoka, gdy ceny kupowanych dóbr i towarów rosną szybko; gdy ceny rosną powoli, wówczas inflacja jest niska. Inflacja jest to trwały wzrost

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XX

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XX SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XX Systemy oparte na rednich krocz cych cz.2 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XIX

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XIX SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XIX Systemy oparte na rednich krocz cych cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO?

JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO? JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO? W złoto można inwestować na wiele różnych sposobów. W złoto można inwestować po prostu w fizyczny sposób zakupując monety i sztabki. Największym problemem w tego typu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXII

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXII SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXII Systemy oparte na wska nikach technicznych cz.2 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI System oparty na prze amaniu linii trendu Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM)

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) MAPA INWESTYCJI Jeśli będziesz miał zamiar pojechać samochodem z Warszawy do Paryża, z pewnością skorzystałbyś z mapy lub bardziej nowocześnie z nawigacji GPS. Z pewnością nie

Bardziej szczegółowo

Korekta jako formacja cenowa

Korekta jako formacja cenowa Korekta jako formacja cenowa Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady Korekta To ruch ceny na danym instrumencie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A.

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe w PGE Domu Maklerskim S.A. I. Informacje ogólne Inwestycje w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Najskuteczniejsze formacje i 3 proste zagrania, które dają zarobić. Łukasz Nowak

Najskuteczniejsze formacje i 3 proste zagrania, które dają zarobić. Łukasz Nowak Najskuteczniejsze formacje i 3 proste zagrania, które dają zarobić Łukasz Nowak Elementy teorii fal Elliotta praktycznie nigdy ceny akcji na rynku nie poruszają się w linii prostej (same wzrosty lub same

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GPW: Program Wspierania Płynności

GPW: Program Wspierania Płynności 2012-06-12 19:43 GPW: Program Wspierania Płynności Program Wspierania Płynności Uchwała Nr 550/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Artur Samojluk Zostań inwestorem

Artur Samojluk Zostań inwestorem Artur Samojluk Zostań inwestorem 1 e-bookowo ZOSTAŃ INWESTOREM Artur Samojluk ZOSTAŃ INWESTOREM Czyli sztuka podejmowania dobrych decyzji finansowych Sekrety praktyków. Poznaj kompletną strategię dochodowych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo