FOREX DLA BYSTRZAKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOREX DLA BYSTRZAKÓW"

Transkrypt

1 FOREX DLA BYSTRZAKÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni do koszyka Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Autor: Mark Galant, Brian Dolan ISBN: Tytuł oryginału: Currency Trading for Dummies Format: 180x235, stron: 352 Jak kupować pieniądze i zarobić na tym? Forex. Pod tą sympatyczną nazwą kryje się największy rynek finansowy œwiata. Kiedyœ dostępny tylko funduszom hedgingowym, bankom i międzynarodowym korporacjom, dla niewielkich inwestorów był odległy niczym terra incognita. Jednak wraz z rozwojem internetu możliwoœć aktywnego uczestniczenia w grze na rynku walutowym zapukała do drzwi dziesiątek tysięcy indywidualnych użytkowników komputerów. Dlaczego warto podjąć wyzwanie i zacząć inwestować na tym rynku? Oprócz tego, że dostęp do niego jest wręcz dziecinnie prosty i że jest on czynny 24/7 (jak dobry sklep spożywczy), Forex jest też miejscem, gdzie można zarabiać zarówno przy trendach zwyżkowych, jak i zniżkowych. Równie łatwo można na nim jednak stracić. Chcesz przekonać się, jak wyjœć na swoje i nie zaprzepaœcić rodzinnych oszczędnoœci? Zaufaj doœwiadczonym inwestorom! Dowiedz się: skąd się biorą kursy walut; jakie strategie sprawdzają się na tym rynku; jak wyszukiwać dane o rynku finansowym; w czym może Ci pomóc analiza techniczna; jak przygotować spójną strategię handlu walutami; czy da się ocenić ryzyko inwestycyjne i ograniczyć potencjalne straty. DODATKI SPECJALNE: Wskazówki dla traderów rynku walutowego, praktyczne propozycje planów gry, uniwersalne zasady zarządzania ryzykiem redakcja: informacje: o księgarni septem.pl

2 Spis tre ci O autorach Podzi kowania od autorów Wst p O ksi ce...18 Konwencje zastosowane w ksi ce...19 Czego nie czyta...19 Naiwne za o enia...20 Jak podzielona jest ksi ka...20 Cz I: Handel na najwi kszym wiatowym rynku finansowym...21 Cz II: Waluty w ruchu: co powoduje zmiany kursów?...21 Cz III: Opracowanie planu...21 Cz IV: Realizacja planu...21 Cz V: Dekalogi...21 Ikony u yte w ksi ce...22 Co dalej...22 Cz I: Handel na najwi kszym wiatowym rynku finansowym...23 Rozdzia 1: Rynek walutowy podstawy Na czym polega handel walutami?...25 Spekulacja jako przedsi wzi cie biznesowe dzia alno handlowa...26 Waluty jako rodek wymiany handlowej...26 Co wp ywa na kurs waluty?...27 Czynniki fundamentalne maj wp yw na rynek walutowy...28 chyba e to technikalia wp ywaj na kurs waluty...28 albo zupe nie co innego...29 Tworzenie planu dzia a na rynku walutowym...29 Okre lenie stylu gry na rynku walutowym...30 Planowanie gry...30 Wykonanie planu gry od A do Z...31

3 6 FOREX dla bystrzaków Rozdzia 2: Czym jest rynek Forex? Rynek wymiany walut w liczbach...34 Transakcje typu spot...35 Spekulacja na rynku walut...35 Skorzysta na p ynno ci tak, by przy tym nie przemokn do suchej nitki...36 Roboczy dzie na rynkach walutowych na ca ym wiecie...37 Otwarcie tygodnia rynkowego...37 Transakcje na azjatyckich rynkach walutowych...38 Transakcje w czasie sesji na rynkach europejskich...39 Transakcje w czasie sesji na rynkach pó nocnoameryka skich...39 Kluczowe godziny i wydarzenia...40 Indeks dolara ameryka skiego...41 Rynek walut i inne rynki finansowe...42 Z oto...43 Ropa naftowa...43 Gie dy papierów warto ciowych...43 Obligacje...44 Zaczynamy przygod z rachunkiem demonstracyjnym...44 Rozdzia 3: Kto handluje walutami? Poznajmy graczy z rynku Forex Rynek mi dzybankowy...47 Czym jest rynek mi dzybankowy?...48 Z banku do banku i dalej...49 Zabezpieczaj cy a spekulanci...50 Zabezpieczanie pozycji...51 Przep ywy o charakterze globalnym...53 Spekulanci...53 Fundusze hedgingowe...54 Day-traderzy duzi i mali...56 Rz dy i banki centralne...56 Zarz dzanie rezerwami walutowymi...56 Bank Rozrachunków Mi dzynarodowych...58 Grupa G Rozdzia 4: Mechanizm handlu walut Zakup i sprzeda dokonywane jednocze nie...61 Waluty chodz parami...62 Krótkie i d ugie pozycje...64 Zysk i strata...66 Rachunki depozytowe i likwidacja pozycji...66 Niezrealizowany oraz zrealizowany zysk (strata)...67 Obliczanie zysku i straty na podstawie pipsów...67 Uwzgl dnianie zysku i straty w obliczeniu depozytu...68 Rolowanie a stopa procentowa...69 Waluta to przecie nic innego jak pieni dze...69 Data waluty i rozliczenie transakcji...70 Dni wi teczne na rynku walutowym a data waluty...71 Stosowanie rolowania...71

4 Spis tre ci 7 O tym, jak nale y rozumie kursy par walutowych...73 Kupno i sprzeda...73 Wide ki cenowe...74 Dokonywanie transakcji...74 Transakcje w czasie rzeczywistym...75 Zlecenia oczekuj ce...77 Cz II: Waluty w ruchu: co powoduje zmiany kursów?...83 Rozdzia 5: Poznajemy bli ej g ówne pary walutowe...85 Wielki dolar: para EUR/USD...86 Podstawy handlu na parze EUR/USD...86 Zachowanie si pary EUR/USD...89 Kilka uwag na temat taktyki handlu dla pary EUR/USD...91 Gdzie Wschód spotyka si z Zachodem: USD/JPY...93 Podstawy handlu na parze USD/JPY...93 Zachowanie si kursu pary USD/JPY...96 Taktyka handlu par USD/JPY...98 Pozosta e g ówne pary: Sterling i Swissy...99 Funt brytyjski: GBP/USD Bezpieczna przysta czy ród o paniki? Para USD/CHF Zachowania kursów par walutowych GBP/USD i USD/CHF Taktyka handlu na parach GBP/USD i USD/CHF Rozdzia 6: Mniej popularne pary walutowe i transakcje na krosach Transakcje na mniej popularnych parach dolarowych: USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD Kwestie fundamentalne pary USD/CAD Fundamenty dla pary AUD/USD Fundamenty dla pary NZD/USD Rozwa ania na temat przebiegu transakcji par USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD Pary krzy owe krosy Dlaczego warto gra na krosach? Obliczanie kursów krzy owych Krosy ladami dolara Transakcje dotycz ce krosów z jenem Transakcje dotycz ce krosów z euro Transakcje na parach walutowych z polskim z otym: EUR/PLN i USD/PLN Kwestie fundamentalne par EUR/PLN i USD/PLN Transakcje na parach EUR/PLN i USD/PLN w liczbach Krajowe wydarzenia i raporty z danymi ekonomicznymi mog ce mie wp yw na notowania par EUR/PLN i USD/PLN Rozwa ania na temat przebiegu transakcji par USD/PLN i EUR/PLN Analiza techniczna na parach z PLN: nie b d aptekarzem...127

5 8 FOREX dla bystrzaków Rozdzia 7: Spojrzenie na rynek walutowy z szerszej perspektywy Waluty a stopy procentowe W a nie nadesz a przysz o : oczekiwania wobec stóp procentowych Ró nice w wysoko ci stóp procentowych Polityka monetarna podstawy Przygl damy si bazowym stopom procentowym atwy i trudny pieni dz Identyfikacja cyklów polityki monetarnej Obserwujemy dzia ania przedstawicieli banków centralnych Interpretacja komunikatów dotycz cych polityki monetarnej O kwestii oczekiwa Oficjalna polityka walutowa i retoryka Polityka walutowa czy stanowisko w sprawie waluty? Kto rozdaje karty w rodowisku instytucji zwi zanych z zarz dzaniem walutami? Interwencja na rynku walutowym Ryzyko geopolityczne i wa ne wydarzenia na wiecie Rozdzia 8: Rozumienie i praktyczne zastosowanie wiadomo ci z rynku, danych i informacji ród a informacji rynkowych Sztuka wsiadania do odje d aj cego poci gu Badaj c puls rynku Analitycy, ekonomi ci, stratedzy co ich odró nia? Pog oski: tam, gdzie jest dym, musi by ogie Wiadomo ci z rynku z pewnej perspektywy skupmy si na g ównych tematach Tematy fundamentalne Analiza tematów technicznych Sprawdzian oczekiwania versus rzeczywisto Rola oczekiwa konsensusu Gra na prognozach Kiedy dobre prognozy zmieniaj si w z e Przewidywanie alternatywnych scenariuszy Rozdzia 9: Koncentrujemy si na danych fundamentalnych Wyszukiwanie danych Ekonomia podstawy przydatne traderowi walut: rozumienie danych gospodarczych Rynek pracy Konsument Sektor przedsi biorstw Wska niki strukturalne Ocena raportów gospodarczych z perspektywy tradera Rozumienie i analiza danych historycznych Docieramy do sedna Dane poruszaj ce rynek Stany Zjednoczone Raporty z rynku pracy Wska niki inflacyjne Produkt krajowy brutto (znaczenie: du e) Bilans handlowy i saldo na rachunku obrotów bie cych...178

6 Spis tre ci 9 Wiod ce wska niki ekonomiczne (znaczenie: ma e) Instytut Zarz dzania Poda i raporty na temat zakupów przedsi biorstw Raporty dotycz ce nastrojów konsumenckich Dochód i wydatki osobiste (znaczenie: rednie) Sprzeda detaliczna (znaczenie: du e) Zamówienia na dobra trwa ego u ytku (znaczenie: rednie) Wska niki koniunktury na rynku nieruchomo ci Wska niki regionalne Rezerwy Federalnej Be owa ksi ga FED (znaczenie: du e) Najwa niejsze raporty mi dzynarodowe Strefa euro Japonia Wielka Brytania Kanada Australia Szwajcaria Nowa Zelandia Rozdzia 10: Rozwiewamy mg niepewno ci za pomoc analizy technicznej Filozofia analizy technicznej Czym jest analiza techniczna? Czym nie jest analiza techniczna? Formy analizy technicznej Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu W oczekiwaniu na potwierdzenie Sztuka analizy technicznej Wykresy s upkowe i wiecowe Rysowanie linii trendu Rozpoznawanie formacji na wykresie Zniesienia Fibonacciego Nauka o analizie technicznej Oscylatory i badania impetu Wska niki identyfikacji trendu Cz III: Opracowanie planu Rozdzia 11: Szkolenie i przygotowanie do bitwy Szukamy najlepszego stylu gry Rozwa ania bazuj ce na rzeczywisto ci i stylu ycia gracza Znale czas na analizy rynkowe Analiza techniczna a analiza fundamentalna Dla ka dego co dobrego Krótkoterminowy, regularny day-trading rednioterminowa gra na zmiany trendu D ugoterminowy handel na podstawie danych makroekonomicznych Tworzenie dyscypliny gry Jak wyzby si wp ywu emocji?...229

7 10 FOREX dla bystrzaków O tym, czego si spodziewa Oszcz dzaj amunicj Rozdzia 12: Planowanie transakcji Rutynowa analiza danych rynkowych Analiza techniczna w rozbiciu na ró ne interwa y Rozpoznawanie w a ciwych poziomów wsparcia i oporu Linie trendu Szczyty i do ki Przedzia y konsolidacji Zniesienia Szukamy symetrii z kana ami i formacjami Wytyczanie kana ów cenowych Identyfikacja wsparcia i oporu z wykorzystaniem zniesie Fibonacciego Z impetem za rynkiem W czenie analizy si y trendu (impetu) do rutynowej analizy technicznej Obserwacja si y trendu w perspektywie czasowej Gra na podstawie rozbie no ci pomi dzy kursem i si trendu Wykorzystywanie impetu do oceny optymalnego momentu otwarcia i zamkni cia pozycji Gra na bazie formacji wykresów wiecowych Strategia gry od A do Z Fundamenty i technika mog i ze sob w parze! Wykorzystaj trend Banki centralne mog namiesza równie na parach krzy owych Nie wszystkie wybicia pozwalaj zarobi Formacja harmoniczna na USD/CAD GBP/USD lubi si cofa Oscylator stochastyczny na rynku USD/PLN Urywamy kawa ek wi kszego ruchu na USD/CHF Rozdzia 13: Rozwa ania na temat zarz dzania ryzykiem Zarz dzanie ryzykiem to co wi cej ni tylko unikanie strat Ryzyko zwi zane z p ynno ci, zmienno ci i lukami cenowymi Mechanizm d wigni finansowej zwi ksza zyski i straty a tak e oczekiwania Jak rozumie wymagania dotycz ce depozytu Mamy zwyci zc! Ochrona zysków Efektywne plasowanie zlece Zarz dzanie ryzykiem podczas gry na rynkach walutowych Analiza strategii handlu w celu okre lenia rozmiaru pozycji Matematyka czyli ryzyko przybiera realny kszta t Opracowanie planu gry z uwzgl dnieniem poziomu ryzyka Wybór brokera Ró ne modele biznesowe firm brokerskich Brokerzy a ryzyko finansowe Zawodna technika a planowanie awaryjne...280

8 Spis tre ci 11 Cz IV: Realizacja planu Rozdzia 14: Naciskamy spust Otwieranie pozycji Kupowanie i sprzedawanie po bie cej cenie rynkowej U rednianie pozycji Spekulacja na prze amaniach Poprawne przeprowadzenie transakcji Kupowanie i sprzedawanie online Sk adanie zlece Rozdzia 15: Aktywne zarz dzanie otwart pozycj Monitorowanie rynku po otwarciu pozycji ledzenie zmian na rynku za pomoc alarmów cenowych Czujne monitorowanie nowych danych i rozwoju wydarze Obserwujemy inne rynki finansowe Aktualizacja planu gry w miar up ywu czasu Linie trendu z czasem zmieniaj si Zbli aj ce si terminy wydarze mog wymaga modyfikacji planu gry Aktualizacja poziomów zlece w lad za zmianami cen Podnoszenie poziomów realizacji zysku Zacie nianie poziomów aktywacji zlece typu stop-loss w celu ochrony zysków Rozdzia 16: Zamkni cie pozycji i ocena efektów transakcji Zamykanie pozycji Realizacja zysku i zamkni cie ze strat Ustal i zapomnij: niech rynek sam uaktywni Twoje zlecenie Wyrównywanie pozycji po fakcie Wyj cie z rynku we w a ciwym czasie Wyj cie po najlepszej cenie Ocena strategii gry Identyfikacja dobrych i z ych posuni Aktualizacja rejestru transakcji Cz V: Dekalogi Rozdzia 17: Dziesi nawyków skutecznych traderów rynku walutowego Handel wed ug planu Przewidywanie konsekwencji wydarze Zachowanie elastyczno ci Przygotowanie do tradingu Uwaga po wi cona analizie technicznej Dryfowanie z fal trading w kanale oscylacji kursów Skupienie uwagi na ograniczonej liczbie par Ochrona zysków Handel oparty na stop-lossach...322

9 12 FOREX dla bystrzaków Obserwacja innych rynków Rozdzia 18: Dziesi najwi kszych b dów pocz tkuj cych traderów Przed u anie czasu aktywno ci pozycji generuj cych straty i zbyt szybkie zamykanie pozycji przynosz cych zysk Spekulowanie bez planu Spekulowanie bez stop-lossów Przenoszenie zlece typu stop-loss Overtrading Nie przesadzaj z d wigni Nieprzystosowanie do zmieniaj cych si warunków rynkowych Nie wiadomo znaczenia nowych informacji i danych gospodarczych Gra defensywna Realistyczne oczekiwania Rozdzia 19: Dziesi zasad zarz dzania ryzykiem Wykorzystuj zlecenia typu stop-loss Korzystaj z d wigni, ale rozs dnie Graj z planem B d na bie co Graj uwa nie i krok po kroku Spójrz na rynek z szerszej perspektywy Regularnie realizuj zyski Uwzgl dnij ryzyko typowe dla pary walutowej Przed przekazaniem zlecenia do realizacji sprawd je dwa razy Wyp acaj pieni dze z rachunku brokerskiego Rozdzia 20: Dziesi najlepszych róde wiedzy Analiza techniczna rynków finansowych, John Murphy wiece i inne japo skie techniki analizowania wykresów, Steve Nison Teoria fal Elliotta, Alfred J. Frost, Robert R. Prechter jr Podstawy analizy technicznej, Martin J. Pring Technical Analysis for Dummies, Barbara Rockefeller Ksi ga pi ciu kr gów, Musashi Miyamoto Wspomnienia gracza gie dowego, Edwin Lefèvre Mistrzowie rynków finansowych, Jack D. Schwager Thirty Days of Forex Trading, Raghee Horner Come into My Trading Room, Alexander Elder Skorowidz

10 Rozdzia 17: Dziesi nawyków skutecznych traderów rynku walutowego 319 Rozdzia 17 Dziesi nawyków skutecznych traderów rynku walutowego W tym rozdziale: Przyswoisz sobie pozytywne nawyki. Dowiesz si, dlaczego warto ledzi wydarzenia rynkowe i poziomy cenowe. Nauczysz si ogranicza zainteresowanie rynkiem do wybranych par walut. Przekonasz si, jak du e znaczenie ma plan, którego nie zmienia si pod byle pretekstem. W tym rozdziale zamieszczamy dziesi zasad, które wed ug nas definiuj najlepszego tradera na rynku walutowym. Wiele z tych regu równie dobrze mo e dotyczy graczy na dowolnym rynku finansowym, niektóre jednak odnosz si wy cznie do rynku wymiany walut. Zanim zaczniemy, warto wspomnie o jednej sprawie: Nikt nie rodzi si z wpojonymi nawykami. Jedynym sposobem na ich opanowanie jest na ladowanie innych efektywnych graczy, którzy uczyli si dzi ki cierpliwo ci i zdyscyplinowaniu, z czasem nabieraj c do wiadczenia. Handel wed ug planu aden, nawet najbardziej skuteczny trader, nie przetrwa by d ugo na rynku walutowym bez dobrze przemy lanego planu realizacji ka dej transakcji. Oczywi cie mo e zdarzy si, e Twój entuzjazm nap dzaj ostatnie spektakularne sukcesy, ale pr dzej czy pó niej nadejdzie dzie ostatecznych rozlicze. Efektywni traderzy posiadaj plan dzia a dla ka dej pozycji, przygotowuj c zawczasu za o enia dotycz ce jej wielko ci, momentu wej cia, wyj cia ze zleceniem typu stop-loss lub take-profit. Podchodz elastycznie do kwestii realizacji zysków, czasami godz c si na mniej, je li wydaje im si, e tylko tyle mog zyska w bie cej sytuacji, a czasami podnosz c poziomy punktów aktywacji zlece realizacji zysków, je li rynek reaguje zgodnie z ich oczekiwaniami. Niemniej jednak nigdy nie modyfikuj ko cowych stop-lossów, chyba e z my l o przesuni ciu ich w stron, w któr zmierzaj kursy, tak aby zabezpieczy zysk. Przewidywanie konsekwencji wydarze Handel walutami przypomina szachy, gdzie najlepsi gracze my l o kilku ruchach wprzód, rozwa aj c z góry mo liwe zachowanie swoich przeciwników. Skuteczni traderzy patrz w przysz o, oceniaj wp yw wydarze, które maj dopiero nadej, i zastanawiaj si,

11 320 Cz V: Dekalogi jak bardzo rynek zdyskontowa ju (lub nie) ewentualne ich konsekwencje. Rozpatruj wszystkie mo liwe reakcje rynku w sytuacji, gdy nowe informacje oka si zgodne lub niezgodne z powszechnymi oczekiwaniami. Nast pnie konstruuj strategie gry bazuj ce na alternatywnych wynikach. Kiedy reszta rynku zastanawia si, jak wykorzysta dane wydarzenie, analizuj c wykresy i wykre laj c linie trendów, gracz patrz cy w przysz o zaczyna realizowa przygotowany zawczasu plan. Zachowanie elastyczno ci Skuteczni traderzy z rynku walutowego opieraj si pokusie emocjonalnego zaanga owania w zwi zku z zajmowan pozycj. Rozumiej, e na rynku chodzi przecie o zarabianie pieni dzy, a nie o to, kto ma racj. Reaguj na nap ywaj ce informacje i szybko zamykaj pozycje, je li nowe dane s niezgodne z ich oczekiwaniami, nie czekaj, a niekorzystny ruch cen sam zmusi ich do opuszczenia rynku. Jednocze nie zawsze s gotowi wykorzysta wie e informacje i okazje, które mog si pojawi. Je li maj by gotowi do dzia ania, to znaczy, e zawsze dysponuj jak cz ci depozytu, któr mo na wykorzysta na dodatkowe pozycje. Co wi cej, s mentalnie przygotowani do reakcji w dowolnym miejscu na rynku, je li tylko pojawia si okazja wykorzystania tam wiedzy o nowych danych. Dla przyk adu, nawet je li nie spekuluj aktywnie na parze AUD/USD, wiedz, jak wygl da sytuacja gospodarczo-polityczna Australii i jak wyceniana jest waluta tego kraju. Przygotowanie do tradingu Skuteczni traderzy z rynku walutowego zawsze s przygotowani przynajmniej do pewnego stopnia, tak dobrze, jak tylko pozwala im na to rynek otwarty przez 24 godziny na dob, wra liwy na wydarzenia z ró nych cz ci globu. Aby trzyma r k na pulsie rynku, ka dy skuteczny trader: Zapoznaje si z kalendarzem publikacji wa nych danych gospodarczych tydzie lub dwa wprzód. Dowiedz si, jakie informacje zawiera wcze niejszy raport i jakie s oczekiwania wobec kolejnego. Jest przygotowany na wyst pienia rzeczników najwa niejszych instytucji wiata finansów. Dowiedz si, kto b dzie przemawia. Kto z banku centralnego czy mo e przedstawiciel rz du lub wielkiego banku inwestycyjnego? Jak postaw prezentowa dawniej i co mo e powiedzie teraz? Pami ta o terminach spotka przedstawicieli banków centralnych, na których poddaje si pod dyskusj wysoko stóp procentowych i po których wyg asza si oficjalne stanowiska. Sprawd, kiedy odbywaj si posiedzenia i jakich informacji spodziewa si rynek. Zna terminy wa nych zgromadze liderów wiata finansów, na przyk ad przedstawicieli krajów cz onkowskich grupy G7 lub ministrów finansów krajów cz onkowskich Unii Europejskiej. Dowiedz si, czy podczas spotkania b dzie poruszany temat walut i jakich efektów spotka spodziewa si rynek. Analizuje p ynno. Trzymaj si z dala od okresów, gdy spada p ynno rynku na przyk ad pod koniec miesi ca, w czasie zamykania sesji lub w przeddzie dni wi tecznych i w niektórych porach dnia (godziny bliskie zamkni cia sesji europejskiej, wygasania opcji czy kontraktów terminowych).

12 Rozdzia 17: Dziesi nawyków skutecznych traderów rynku walutowego 321 Reaguje na niespodziewane wydarzenia. Wykorzystaj alarmy cenowe, eby by na bie co informowanym o zmianach cen, gdy kursy przebij granice kana ów cenowych. Po alarmie dowiedz si, jakie wydarzenie spowodowa o ruch cen, i zastanów si, czy okre lona sytuacja wi e si z okazj do zysku. Uwaga po wi cona analizie technicznej Nawet je li skuteczni traderzy nie realizuj strategii opartej wy cznie na narz dziach analizy technicznej, zawsze uwzgl dniaj w swoich planach istot wa nych poziomów technicznych dla par walutowych, na których si skupiaj. Na przyk ad potrafi okre li poziomy zniesienia Fibonacciego, wiedz, w jakim miejscu znajduj si rednie krocz ce, wa ne krótkoi d ugoterminowe linie trendów, istotne maksima i minima (patrz rozdzia 10.). Mo esz koncentrowa si na grze opartej na obserwowaniu ruchów cen czy analizie impetu, ale zawsze pami taj o tym, aby w swojej strategii uwzgl dni znaczenie kluczowych poziomów technicznych. Dryfowanie z fal trading w kanale oscylacji kursów Skuteczni traderzy potrafi oceni, czy kursy znajduj si w trendzie, czy te oscyluj w gór i w dó w ograniczonym zakresie. Je li wydaje im si, e maj do czynienia z trendem, podporz dkowuj si i p yn z pr dem cz ciej ni pod pr d. Gdy krótkoterminowy trend ma szans osi gn wysokie poziomy, otwieraj pozycje d ugie, je li maj do czynienia z trendem spadkowym, zajmuj pozycje krótkie. Jednocze nie wietnie wiedz, e trend mo e zosta zahamowany lub mo e zdarzy si korekta, dlatego aktywnie realizuj zyski na kluczowych poziomach w odpowiedzi na zmiany kursów. Je li okoliczno ci sk aniaj ku grze wykorzystuj cej oscylacje cen, skuteczni traderzy gotowi s zmieni styl gry (interpretuj c sygna y z rynku na sposób kontraria ski), sprzedaj c w pobli u górnej granicy kana u, wtedy, gdy wszyscy inni kupuj, albo te kupuj c w pobli u dolnej granicy cenowej kana u, kiedy wszyscy inni sprzedaj. Równie wa ne jest to, eby w sytuacji, gdy decydujemy si na gr w kanale oscylacji, ustali poziom kursów, który, gdy jest osi gni ty, oznacza, e granica zosta a prze amana. A w takim przypadku rzucaj r cznik, poddaj c si bez wyrzutów sumienia, czasami nawet odwracaj c kierunek pozycji i api c si na nowy trend. Skupienie uwagi na ograniczonej liczbie par Wielu skutecznych traderów przez wi kszo czasu skupia swoj uwag tylko na jednej lub dwóch parach walutowych. Takie dzia anie sprawia, e lepiej rozumiej wydarzenia w tym wycinku rynku w kontek cie poziomów cenowych i zachowania kursów. W ten sposób redukuje si tak e ilo informacji i danych, które trzeba monitorowa. Skuteczni traderzy maj przede wszystkim wiadomo unikatowych cech ka dej z par walutowych i potrafi dostosowa do nich strategi i taktyk gry.

13 322 Cz V: Dekalogi Staraj si gromadzi do wiadczenie i osi ga sukcesy w zakresie gry na jednej lub dwóch g ównych parach, zanim zdecydujesz si rozszerzy zakres zainteresowania i szuka okazji na szerszym rynku. Kieruj uwag na inne pary tylko wtedy, gdy kursy znajduj si w silnym trendzie lub osi gaj kluczowe poziomy cenowe. Ochrona zysków Istnieje wiele aforyzmów, nawi zuj cych do kwestii realizacji zysków, takich jak: Nie stracisz wszystkiego, je li realizujesz zyski. Jedno z naszych ulubionych powiedzonek tego typu brzmi: Byki i nied wiedzie maj swoje miejsca przy stole, a tylko os y zostaj o suchym pysku. Skuteczni traderzy regularnie realizuj zyski, niezale nie od tego, czy s to zyski cz ciowe (efekt redukcji pozycji nabieraj cej warto ci), czy ostateczne, trafiaj ce na konto po zamkni ciu pozycji i wyj ciu z rynku po pozytywnych zmianach. Najwa niejsza umiej tno polega na ochronie zysków, których nie oddaje si kosztem nadziei na jeszcze wi ksze profity. Je li od czasu do czasu nie zdejmiesz ze sto u, na którym odbywa si gra, troch gotówki, rynek zrobi to za Ciebie. Handel oparty na stop-lossach Wszyscy, nawet najskuteczniejsi traderzy, od czasu do czasu trac pieni dze. To, co sprawia, e ich gra jest mimo wszystko efektywna w d u szym okresie, to fakt, e ponoszone straty s mimo wszystko do ma e w porównaniu z przeci tnie osi ganym wynikiem. Absolutnie niezb dnym elementem ka dej strategii musi by ustanawianie stop-lossów, które chroni przed magicznym przekszta ceniem transakcji przynosz cej strat w prawdziwego morderc naszego rachunku brokerskiego. Nikt nie lubi traci pieni dzy, ale najlepsi traderzy potrafi zaakceptowa strat, jako koszt swojej aktywno ci na rynku. Jedynym sposobem os odzenia sobie goryczy pora ki jest przede wszystkim sprawienie, by straty by y minimalne. wicz si w ograniczaniu strat, a osi gniesz perfekcj w realizacji zysków. Obserwacja innych rynków Waluty nie istniej w pró ni, a m dry trader regularnie kontroluje to, co dzieje si na innych rynkach finansowych. Zalicza si do nich przede wszystkim: rynki obligacji skarbowych pa stw emituj cych najwa niejsze waluty wiata (obligacje dziesi cioletnie Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Japonii), rynek ropy, z ota oraz rynki akcji. Podczas trwania handlu najlepsi traderzy analizuj inne rynki, szukaj c w nich potwierdzenia krótkoterminowych ruchów na Foreksie. Je li na przyk ad waluta ameryka ska umacnia si, stopy dochodowo ci dziesi cioletnich obligacji rz du USA rosn, a ceny z ota spadaj, to jest to potwierdzenie, e inne rynki nie maj nic przeciwko wzrostowi warto ci dolara. Je li stopy te utrzymuj si na tym samym poziomie, albo malej, cena z ota ro nie, wzrost kursu dolara mo e okaza si krótkotrwa y. W d u szej perspektywie traderzy analizuj inne rynki finansowe, szukaj c wa nych poziomów technicznych i ogólnych trendów analogicznych do tych obserwowanych na rynkach walutowych. Nie wahaj si wyda paru z otych na dodatkowe us ugi analityczne, zawieraj ce podawane na bie co informacje (np. o aktualnych stopach zwrotu) z innych rynków finansowych.

14 Rozdzia 18 Dziesi najwi kszych b dów pocz tkuj cych traderów W tym rozdziale: Dowiesz si, jak rozpoznawa sygna y z ych nawyków. Jak unika typowych b dów strategicznych pope nianych podczas gry. Jak zapobiega wy omom w dyscyplinie gry. Jak radzi sobie z trudno ciami z adaptacj do zmieniaj cych si warunków rynkowych. C hocia w tytule tego rozdzia u sugerujemy, e zajmiemy si b dami osób pocz tkuj cych, to w rzeczywisto ci pope niaj je wszyscy zarówno prawdziwi nowicjusze, jak i starzy wyjadacze z wieloletnim do wiadczeniem na rynkach. Niewa ne, jak d ugo zajmujesz si rynkami walutowymi, amanie dyscypliny gry jest grzechem powszednim, a u jego róde znajduj si zarówno nietypowe zachowania kursów, jak i ludzkie emocje. Sposobem radzenia sobie z tego rodzaju b dami jest intuicyjne rozumienie najwi kszych problemów zwi zanych z gr na rynku walutowym, umiej tno wczesnego rozpoznawania gro nych sytuacji, które mog prowadzi do os abienia dyscypliny. Je li zaczynasz dostrzega które z opisanych w tym rozdziale zachowa, najlepiej b dzie, je li zamkniesz pozycje i zrobisz krok wstecz, eby z bezpiecznej odleg o ci spojrze na swoje zachowanie, zebra si y i energi, skoncentrowa si, przypominaj c sobie podstawowe zasady skutecznego tradera. Przed u anie czasu aktywno ci pozycji generuj cych straty i zbyt szybkie zamykanie pozycji przynosz cych zysk Najcz ciej powtarzanym b dem jest przywi zywanie si do pozycji, które generuj straty, i zbyt szybkie realizowanie zysku na pozycjach przynosz cych zysk. O ile zamykanie pozycji z zyskiem nie wi e si z adn strat mówili my przecie, e nie da si straci wszystkiego, je li realizuje si zyski to musisz pami ta, e stracisz swój kapita, je li pozwolisz sobie na zbyt d ugie przetrzymanie pozycji generuj cych strat.

15 324 Cz V: Dekalogi Kluczem do ograniczenia strat jest stosowanie si do planu gry, uwzgl dniaj cego kwestie zarz dzania ryzykiem, zastosowania zlece typu stop-loss i przestrzegania ustalonych zasad. Nikt nie ma zawsze racji, dlatego im szybciej zaakceptujesz fakt, e ma e straty s cz ci codziennej gry, tym szybciej skupisz si na rozpoznawaniu nowych okazji do zysku i realizacji sprawdzaj cych si strategii. Spekulowanie bez planu Otwarcie pozycji bez konkretnego planu jest niczym pro ba skierowana do rynku, by inni gracze wzi li sobie Twoje pieni dze. Je li kursy nie zachowaj si zgodnie z Twoimi przypuszczeniami, to kiedy zamkniesz przynosz c straty pozycj? Je li rynek zachowa si tak, jak prognozowa e, kiedy zrealizujesz zysk? Je eli zawczasu nie okre li e tych poziomów, to jak mo esz wierzy, e uda Ci si wymy li co w pospiechu, gdy du rol w procesie decyzyjnym odgrywa b d Twoje emocje? Pokonaj w sobie sk onno do dzia ania pod wp ywem chwili, bez jasno zdefiniowanego planu zarz dzania ryzykiem. Je li masz mocne podstawy, by upiera si przy konkretnym scenariuszu, dzia aj, ale zrób wszystko, jak nale y. Przemy l zawczasu, kiedy chcesz wej i na jakim poziomie wyj z zajmowanej pozycji korzystaj c ze zlece stop-loss i take-profit. Pami taj o zwi kszonym ryzyku zwi zanym z gr w czasie poprzedzaj cym i nast puj cym po publikacji wa nych danych i informacji. Wykorzystaj kalendarz wydarze w celu identyfikacji ryzyka zwi zanego z najbli szymi wydarzeniami oraz uwzgl dniaj je w swoim planie dzia ania, nawet je li b dzie to decyzja o wyj ciu z rynku, zanim zacznie si reakcja na nap ywaj ce informacje. Spekulowanie bez stop-lossów Powtarzamy raz za razem, e gra bez stop-lossów jest przepisem na katastrof, poniewa to w a nie w ten sposób ma e straty, nad którymi mo emy zapanowa i przej nad nimi do porz dku dziennego, zamieniaj si w pustosz c Twój rachunek kl sk. Gra bez stop-lossów przypomina powtarzanie do znudzenia: Wiem, wiem, b d mia racj to tylko kwestia czasu. By mo e to prawda, ale zanim b dziesz mia racj, Twój depozyt mo e wyparowa. Wykorzystanie zlece ograniczenia straty jest cz ci dobrze przygotowanego planu, w którym oczekiwania bazuj na obliczeniach i wykonanej przez Ciebie analizie. Punkt aktywacji zlecenia stop-loss jest punktem, w którym Twoje za o enia ostatecznie uznane zostaj za b dne. Przenoszenie zlece typu stop-loss Zmiana poziomów stop-lossów z celu uchronienia si od automatycznego zamkni cia pozycji ze strat nie ró ni si w a ciwie od gry bez stop-lossów. Co gorsza, jest wiadectwem braku dyscypliny i staje si potencjalnym ród em powa niejszych k opotów. Je li nie decydujesz si na zamkni cie zlecenia z ma strat, dlaczego mia by zdecydowa si na zamkni cie wtedy, gdy strata jest ju bardzo du a? Je li nie ró nisz si zbytnio od innych ludzi nie zrobisz tego i b dziesz przenosi swój stop-loss coraz dalej, unikaj c pogodzenia si ze strat a do czasu, gdy ju nic nie zostanie z Twojego depozytu.

16 Rozdzia 18: Dziesi najwi kszych b dów pocz tkuj cych traderów 325 Przenoszenie zlece typu stop-loss dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zmienia si poziomy w kierunku zgodnym z ruchem kursów w celu zabezpieczenia osi gni tego zysku. Nigdy nie przeno stop-lossów w kierunku, w jakim pod a pozycja przynosz ca straty. Overtrading Overtrading mo e przybra jedn z dwóch form: Zbyt cz stych transakcji. Zbyt wielka liczba operacji mo e sugerowa, e zawsze co godnego uwagi dzieje si na rynku i zawsze wiesz, co to jest. Je li zawsze masz jak otwart pozycj, jeste przez ca y czas nara ony na straty. A istot zdyscyplinowanej gry jest minimalizacja ekspozycji na niepotrzebne ryzyko rynkowe. Powiniene raczej skoncentrowa si na okazjach, gdy uwa asz, e masz przewag nad reszt graczy, i wtedy w a nie stosowa zasady strategii. Operowanie zbyt wielk liczb pozycji jednocze nie. I w tym przypadku mog oby si wydawa, e jeste w stanie przygotowa si na wiele ró nych okazji i wszystkie je wykorzysta. Bardziej prawdopodobne, e w takiej sytuacji liczysz na ut szcz cia to tak, jak gdyby miota rzutkami do celu, licz c, e która z nich wbije si w sam rodek tarczy. Zbyt du a liczba otwartych równocze nie pozycji wp ywa na wielko dost pnego depozytu, redukuj c Twoj poduszk bezpiecze stwa, chroni c Ci przed nieoczekiwanymi stratami. Staraj si nie duplikowa pozycji i nie otwiera wzajemnie uzale nionych od siebie pozycji. Pozycja d uga na parze USD/CHF jest bardzo podobna do krótkiej EUR/USD lub GBP/USD (chodzi o to, e w obu przypadkach zak adasz wzrost warto ci dolara ameryka skiego w stosunku do walut europejskich), a krótka EUR/USD i d uga EUR/JPY nie ró ni si zbytnio od d ugiej USD/JPY. Nie przesadzaj z d wigni Przelewarowanie (ang. overleveraging) to dzia anie polegaj ce na otwarciu pozycji, której rozmiar jest zbyt du y w stosunku do dost pnego na rachunku brokerskim depozytu. W takiej sytuacji nawet ma a zmiana kursów na niekorzy mo e spowodowa sytuacj, w której Twój depozyt nie b dzie wystarczaj co wysoki, by kontrolowa pozycj, która w zwi zku z tym zostanie automatycznie zlikwidowana, przynosz c Ci ogromne straty. Ten cz sto pope niany b d ma swoje ród o w kusz cych obietnicach niektórych brokerów, oferuj cych du e d wignie. Nawet je li mo esz skorzysta z d wigni o warto ci 100:1 lub 200:1, nie znaczy to wcale, e musisz ich u ywa. Nie uzale niaj swojej decyzji od maksymalnej warto ci, na jak zezwala Ci broker. Zamiast tego zastanów si nad czynnikami specyficznymi, takimi jak blisko poziomów technicznych czy wiarygodno sygna u systemu analitycznego.

17 326 Cz V: Dekalogi Nieprzystosowanie do zmieniaj cych si warunków rynkowych Warunki rynkowe ulegaj nieustannym zmianom, co oznacza, e Twój stosunek do gry tak e musi by na bie co modyfikowany. Trendy prowadz do powstania kana ów konsolidacyjnych, a prze amania mog by pocz tkiem nowych trendów. Staraj si zachowa elastyczno w zakresie oceny ogólnych warunków rynkowych (identyfikacji trendów i zakresów oscylacji kursów). Je li mamy do czynienia z wyra nym trendem, zastosowanie strategii sprawdzaj cej si wtedy, gdy kursy oscyluj w kanale, nie powiedzie si. I odwrotnie strategia dobra dla trendów nie sprawdzi si w sytuacji, gdy kursy oscyluj w trendzie bocznym. Do stwierdzenia, z którym przypadkiem mamy w a nie do czynienia, wykorzystaj analiz techniczn. Jednocze nie pami taj o elastycznym stosowaniu wska ników technicznych. aden pojedynczy wska nik nie sprawdza si we wszystkich przypadkach, dlatego u ywaj kombinacji ró nych narz dzi analizy technicznej. Nasze do wiadczenie podpowiada nam, i warto skupi si na analizach linii trendów, oscylatorach impetu, wykresach wiecowych oraz rozpoznawaniu formacji, zapowiadaj cych pojawienie si interesuj cego uk adu. Nie wiadomo znaczenia nowych informacji i danych gospodarczych Nawet je li jeste traderem przekonanym o przewagach analizy technicznej, musisz mie wiadomo tego, co dzieje si w realnym wiecie. By mo e w a nie uda o Ci si zidentyfikowa interesuj cy uk ad na parze AUD/USD, ale gdy za kilka godzin opublikowany zostanie raport dotycz cy bilansu handlowego Australii, Twoje wyliczenia mog by ju nic niewarte. Uczy zerkanie do kalendarza wa nych wydarze sta ym elementem Twojego planu dnia. Rynek i tak rzuca do Ciebie wiele podkr conych pi ek, przybieraj cych posta nieoczekiwanych zdarze wp ywaj cych, cz sto istotnie, na ogóln sytuacj, dlatego nie sta Ci na ignorowanie tych, o których wiesz na pewno, e si pojawi. Chwila zastanowienia nad przysz ymi wydarzeniami pozwoli Ci tak e przewidzie potencjalne reakcje rynku i uwzgl dni je w swoim planie gry. Gra defensywna aden trader nie wygrywa za ka dym razem i wszyscy do wiadczyli my serii nieudanych transakcji. Po takiej serii mo esz spostrzec, e zaczynasz gra bardziej zachowawczo, skupiasz si na unikaniu strat, a nie wyszukiwaniu transakcji, mog cych przynie zysk. W takiej sytuacji najlepiej zrobi krok wstecz i zastanowi si, co ostatnio posz o nie tak. Skoncentrowa energi na zwi kszeniu pewno ci siebie, dzi ki której ponownie zaczniesz podchodzi z wi kszym zaufaniem do wyników swoich analiz.

18 Rozdzia 18: Dziesi najwi kszych b dów pocz tkuj cych traderów 327 Realistyczne oczekiwania Staw czo o prawdzie: nie b dzie Ci sta na ufundowanie sobie emerytury po pojedynczej udanej transakcji. W tej grze chodzi o to, eby jak najcz ciej podejmowa w a ciwe decyzje i jak najd u ej utrzyma si na rynku. Ustalaj c parametry planów gry, staraj si zachowa realizm, bazuj cy na historycznych reakcjach rynku w rednich zakresach zmian cen. Unikaj poszukiwania perfekcji je li kursy zmieni y si zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i dotar y do poziomu zapewniaj cego Ci 80% za o onych dochodów, nie mo esz pope ni b du zaniechania i nie zrealizowa zysku, udz c si nadziej na dodatkowe 20% i oczekuj c idealnego spe nienia Twoich prognoz, gdy nagle mo e okaza si, i notowania rynkowe pow druj w niepo danym przez Ciebie kierunku.

Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit

Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit Tłumaczenie: Leszek Sielicki ISBN: 978-83-246-3655-6 Original edition copyright 2007 by The McGraw-Hill

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-4451-3 2011 What s Stopping You Ltd. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo