Ocena ryzyka inwestycyjnego na przykªadzie pary walutowej EUR/USD. 15 czerwca 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena ryzyka inwestycyjnego na przykªadzie pary walutowej EUR/USD. 15 czerwca 2010"

Transkrypt

1 Ocena ryzyka inwestycyjnego na przykªadzie pary walutowej EUR/USD Anna Barczy«ska Maciej Bieli«ski 15 czerwca

2 Spis tre±ci 1 Forex EUR/USD Waluty Siªa waluty Euro Dolar Ryzyko inwestycyjne Dane Value at Risk (V ar α ) Expected Shortfall (ES α ) Ocena ryzyka inwestycji Literatura [1] Alexander J. McNell, Rudiger Frey, Paul Embrechts: Quantitative Risk Management. Concepts, Techniques and Tools., Princeton University Press, Princeton and Oxford [2] Katarzyna Kuziak: Koncepcja warto±ci zagro»onej VaR (Value at Risk) 2

3 1 Forex Forex jest to mi dzynarodowy rynek walutowy okre±lany w skrócie terminem powstaªym z poª czenia dwóch pierwszych sylab sªów peªnej nazwy (ang. foreign exchange). Jego ±rednia warto± dziennych obrotów to 3 biliony USD. Odpowiada to sze±ciokrotno±ci rocznego PKB Polski (z 2007 roku ) i sprawia,»e jest rynkiem najpªynniejszym, a manipulacja nim staje si niemal niemo»- liwa. Forex jest rynkiem pozagieªdowym - co znaczy,»e nie ma przypisanego Rysunek 1: Wielko± obrotów w poszczególnych latach na rynku Forex miejsca gdzie zawierane s transakcje i funkcjonuje w oparciu o ª cza internetowe. Rynek ten jest otwarty 24 godziny na dob pi dni w tygodniu, a podstawow jednostk rozliczeniow jest Lot jednostek waluty bazowej. Na ka»dej gieªdzie wyst puj dwie strony - kupuj ca i sprzedaj ca. Transakcji walutowej mo»emy dokona na kilka sposobów: 1. Mo»emy kupi lub sprzeda walut na rynku spot - czyli z natychmiastowym okresem realizacji. 2. Mo»emy wymieni jedn walut na drug na okre±lony czas (swap). 3. Mo»emy otworzy dªug lub krótk pozycje na kontraktach terminowych. 4. Mo»emy kupi opcje call lub put. 3

4 Uczestnikami rynku walutowego s : 1. Banki centralne 2. Banki komercyjne 3. Brokerzy 4. Przedsi biorcy 5. Osoby prywatne 1.1 EUR/USD W projekcie b dziemy zajmowa si kursem EUR/USD. Oznacza to,»e jednostk bazow w naszej transakcji b dzie euro, a jego cena b dzie kwotowana w dolarach. Para EUR/USD kwotowana jest odwrotnie ni» wi kszo± pozostaªych par z dolarem ameryka«skim. To oznacza,»e je±li kurs EUR/USD ro- ±nie, umacnia si euro, a dolar sªabnie. Kiedy natomiast kurs pary EUR/USD maleje - euro sªabnie, a dolar si wzmacnia. Opisuj c EUR/USD warto wspomnie,»e jest to najpªynniejsza para walutowa, na co wskazuje prawie 28% udziaª w rynku. Rysunek 2: Udziaª par walutowych w obrocie na rynku Forex w poszczególnych latach 4

5 2 Waluty 2.1 Siªa waluty Z ekonomicznego punktu widzenia aprecjacja (wzrost warto±ci) danej waluty spowodowana jest zwi kszeniem si na ni popytu (lub spadku jej poda»y). Popyt ten mo»e by uwarunkowany wieloma czynnikami takimi jak na przykªad (prognozowany lub publikowany) PKB czy polityka monetarna banku centralnego danego pa«stwa lub te» wspólnoty pa«stw. Banki centralne mog równie» dokonywa interwencji na rynku walutowym w celu ustabilizowania kursu waluty, lub wyhamowania zbyt gwaªtownych zmian kursowych. Dobrym przykªadem takiego dziaªania jest interwencja z dnia 9 kwietnia br. kiedy to NBP dokonaª zakupu najprawdopodobniej 9 mln euro stabilizuj c na pewien czas kurs EUR/PLN (pierwsza interwencja banku miaªa miejsce w 1998 roku). Rysunek 3: Wykres EUR/PLN 5

6 2.2 Euro Euro jest walut 16 pa«stw unii europejskiej wchodz cych w skªad unii monetarnej, a tak»e w niektórych pa«stwach nie nale» cych do unii (jak np. Watykanie, Monako czy San Marino). Na czele polityki monetarnej stoi Europejski Bank Centralny (EBC). Poª czenie wielu pa«stw wspóln walut sprawiªo, i» euro staªo si jedn z gªównych ±wiatowych walut. Jednak taka wspólnota ma swoje wady - jak pokazuj ostatnie miesi ce, problemy jednego pa«stwa (w tym wypadku Grecji) mog powa»nie zaburzy notowania waluty europejskiej. 2.3 Dolar Dolar jest walut USA, a zarazem gªówn walut ±wiatowa. To w niej wyceniane s surowce takie jak zªoto, srebro, ropa czy mied¹. Mo»na przypuszcza,»e istniej istotne korelacje mi dzy tymi surowcami a dolarem. Powoduje to,»e zmiany cen na rynku surowcowym mog wpªywa w bezpo±redni sposób na kurs dolara. 6

7 3 Ryzyko inwestycyjne 3.1 Dane Zaªó»my,»e mamy do dyspozycji $. Kwot t inwestujemy w EUR/USD. Aby obliczy ryzyko inwestycyjne, posªu»ymy si dwoma popularnymi miarami ryzyka: 1. V ar α (Value at Risk) 2. ES α (Expected Shortfall) W celu ich wyliczenia skorzystamy z danych z lat , które pomog nam oszacowa ewentualn strat zwi zan z tak inwestycj. Warto±ci, z których b dziemy korzysta przedstawia poni»sza tabela : Rysunek 4: Wykres EUR/PLN Stop zwrotu S w poszczególnych miesi cach b dziemy wyliczac w sposób nast puj cy: S = C O O gdzie : S - stopa zwrotu O - cena otwarcia w danym miesi cu C - cena zamkniecia w danym miesi cu Przy takiej metodologii dysponujemy zestawem 60 danych. 7

8 Przy pomocy tych danych stworzyli±my poni»szy histogram: Rysunek 5: Histogramy wraz z prób dopasowania rozkªadu normalnego (wykonane przy pomocy programu SAS) 8

9 Niestety na poziomie istotno±ci α = 0.05 nie ma dopasowania rozkªadu normalnego do naszych danych. U»yte testy to: Koªmogorow-Smirnow,Cramervon Miess oraz Anderson-Darling. Ich rezultaty przedstawione s poni»ej : Rysunek 6: Badanie normalo±ci (wykonane przy pomocy programu SAS) Wyliczone warto±ci parametru p nie s wi ksze od zadanego poziomu α = 0.05, co oznacza, i» odrzucamy hipotez zerow (o normalno±ci rozkªadu) na korzy± alternatywnej - oznacza to,i» nie mamy do czynienia z rozkªadem normalnym. Przy analizie badali±my równie» inne rozkªady (takie jak lognormalny, Weibulla i gamma). Na poziomie istotno±ci α = 0.05»aden z nich nie daª dopasowania. 9

10 3.2 Value at Risk (V ar α ) Dla zadanego poziomu istotno±ci α [0, 1] VaR naszego portfela jest dany jako najmniejsza liczba l taka,»e prawdopodobie«stwo straty L przewy»szaj ce l jest nie wi ksze ni» poziom ufno±ci 1 α. Formalnie: V ar α = inf {l R : P (L > l) 1 α} = inf {l R : F L (l) α} Obecnie Value at Risk (VaR) jest najpopularniejszym rozwi zaniem je±li chodzi o pomiar ryzyka rynkowego. Mo»e on równie» sªu»y do pomiaru innych rodzajów ryzyka, np. ryzyka kredytowego i operacyjnego. Jego gªówn zalet jest to, i» daje on mo»liwo± wyra»enia ryzyka ró»nych pozycji przyjmowanych na rynku nansowym w sposób jednolity. Miara VaR jest najpopularniejsz miar ryzyka w grupie miar zagro»enia, ze wzgl du na du»e walory interpretacyjne. Jest zalecana przez instytucje nadzoru do pomiaru ryzyka instytucji nansowych. Wykorzystywana jest tak»e do pomiaru innych ni» ryzyko rynkowe rodzajów ryzyka nansowego. Stanowi ona podstaw dla innych miar ryzyka sªu» cych analizowaniu ryzyka przedsi biorstwa, takich jak: EaR (Earnings at Risk), EPSaR (Earnings Per Share at Risk), CFaR (Cash Flow at Risk), CCFaR (Credit Cash Flow at Risk) czy LaR (Liquidity at Risk). Value at Risk jest to strata warto±ci rynkowej taka,»e prawdopodobie«- stwo osi gni cia jej (lub przekroczenia) w zadanym przedziale czasowym jest równe zadanemu poziomowi tolerancji. Wynika st d, i» w celu jej okre±lenia nale»y poda dwa parametry: 1. horyzont czasowy - najcz ±ciej stosowany przez banki to 1 dzie«, a przez fundusze inwestycyjne i niektóre przedsi biorstwa - 1 miesi c 2. poziom pewno±ci (poziom ufno±ci) - najcz ±ciej 0,95 lub 0,99 W naszym przypadku przedziaªem czasowym b dzie 1 miesi c, a poziomem pewno±ci α = 0, 95. Nale»y pamieta, o nast puj cych zasadach: im ni»szy poziom istotno±ci (stanowi on ró»nic pomi szy 1 a poziomem ufno±ci), tym wi ksza warto± VaR im dªu»szy horyzont czasowy, tym wi ksza warto± VaR 3.3 Expected Shortfall (ES α ) Dla straty L gdzie E( L ) < inf i dystrybuant F L, ES na poziomie istotno±ci α (0, 1) deniujemy jako: ES α = 1 1 q u (F L )du 1 α α 10

11 gdzie q u (F L ) jest kwantylem funkcji F L. Relacja mi dzy ES i VaR wygl da w nast puj cy sposób: ES α = 1 1 V ar α (L)du 1 α α Oczywi±cie ES zale»y od rozkªadu L. Warto zauwa»y,»e ES α V ar α. Rysunek 7: Przykªad rozkªadu straty z 95% VaR oznaczony zastaª pionow lini, ±rednia strata oznaczona jest kropkowan lini, natomiast alternatywna miara ryzyka ES - lini kreskowan 3.4 Ocena ryzyka inwestycji W celu policzenia V ar 0.95 dla naszego zestawu danych powinni±my: 1. Wyliczy stopy zwrotu w poszczególnych miesi cach 2. Pomno»y poszczególne stopy zwrotu przez wielko± naszej inwestycji ( $) 3. Posortowa otrzymane dane malej co 4. Wybra najmniejsz warto±, która nie wchodzi w skªad ogona (czyli w naszym przypadku ostatnich 5% danych) 11

12 Poni»ej przedstawiono ostatnie 10% wyników. Rysunek 8: 10% wyników (na ostatniej stronie przedstawiona jest peªna tabela wyników) Wynika st d,»e V ar 0.95 dla naszej inwestycji wynosi: $. W celu policzenia ES 0.95 dla naszego zestawu danych powinni±my: 1. Wyliczy stopy zwrotu w poszczególnych miesi cach 2. Pomno»y poszczególne stopy zwrotu przez wielko± naszej inwestycji ( $) 3. Posortowa otrzymane dane malej co 4. Policzy ±redni warto± w ogonie(czyli w naszym przypadku ostatnich 5% danych) Dla naszej inwestycji ES 0.95 ma warto± $. V ar 0.95 dla naszej inwestycji ma warto± $ co oznacza,»e inwestuj c $ na okres jednego miesi ca, z prawdopodobie«stwem 95% nie stracimy wi cej ni» 45120$. ES 0.95 dla naszej inwestycji ma warto± $ co oznacza,»e w przypadku wyst pienia straty, mo»emy si spodziewa,»e jej warto± wyniesie 80766$. 12

13 Rysunek 9: Peªna tabela danych 13

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach 1880-1914 najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE za okres od 1 pa¹dziernika 2013 r. do 31 marca 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro

SPRAWOZDANIE za okres od 1 pa¹dziernika 2013 r. do 31 marca 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro Peªnomocnik Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit Polsk SPRAWOZDANIE za okres od 1 pa¹dziernika 2013 r. do 31 marca 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SPREADÓW W STRATEGIACH GRY NA RYNKU FOREX

WYKORZYSTANIE SPREADÓW W STRATEGIACH GRY NA RYNKU FOREX Mirosław GAJER WYKORZYSTANIE SPREADÓW W STRATEGIACH GRY NA RYNKU FOREX Streszczenie W artykule zaproponowano now technik gry na rynku forex. Rozwaana technika gry bazuje na tzw. spreadach, czyli złoonych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo