Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:"

Transkrypt

1 Uwagi i Opinie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT/Izba) do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. Zdaniem PIIT, projektowana nowelizacja zmienia w sposób znaczący obowiązujące dotąd reguły funkcjonowania rynku mediów i stanowi próbę zbudowania nowego ładu medialnego w naszym kraju. Jednak proponowane zmiany, już chociażby z racji zwiększenia i to pięciokrotnie czasu emisji programów zawierających udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu w programach telewizyjnych, spowodują także znaczący wzrost kosztów funkcjonowania oraz istotne zmiany w ofertach programowych. Ponadto, ustawa wprowadza szereg nowych pojęć i definicji (program okolicznościowy, nadawca środowiskowy i lokalny etc.), co w wielu przypadkach zmusi nadawców i producentów do weryfikacji przyjętych strategii rynkowych. Jednak nasz największy niepokój, budzi nadmierna naszym zdaniem ilość delegacji ustawowych. Uważamy za niedopuszczalne regulowanie za pomocą rozporządzeń, kluczowych z punktu widzenia pewności obrotu gospodarczego kwestii, takich jak przenoszenie praw z koncesji, ustalanie ilości i rodzaju poszczególnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych czy próba definiowania kryteriów dla nadawcy lokalnego i/lub środowiskowego poprzez odesłanie do zapisów koncesyjnych a więc w trybie administracyjnym a nie ustawowym. Pomimo tych zastrzeżeń, projekt uważamy za ważny, potrzebny i jako środowisko łączymy z nim nadzieje na uporządkowanie kwestii dotychczas niedoregulowanych i upatrujemy szansy na jakościowy rozwój rynku. Uwagi szczegółowe: Ad. art. 4 w zakresie definicji ustawowych ust. 13a - Definicja programu okolicznościowego Wprowadzenie w projekcie nowelizacji ustawy definicji programu okolicznościowego należy uznać za pozytywne rozwiązanie mające na celu wyjaśnienie dotychczasowych wątpliwości dotyczące prawnego charakteru tzw. usług pay per view. Dobrym rozwiązaniem jest jednoznaczne wskazanie, że nadawcy programów okolicznościowych nie mają obowiązku ubiegać się o koncesję ani nie mają obowiązku promowania twórczości europejskiej ani stosowania udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Jednak, istnieją naszym zdaniem uzasadnione wątpliwości, czy zaproponowana definicja jest adekwatna do praktyki rynkowej i kierunków jej rozwoju. Dla uniknięcia wątpliwości, proponujemy następujące zmiany zaproponowanej definicji: usunięcie ograniczenia czasowego obejmującego 30 dni lub zamianę na dłuższy okres czasu, wynoszący, co najmniej 12 miesięcy (dot. art. 4 ust. 13 a) lit a). W trybie programu okolicznościowego mogą być realizowane np. audycje poświęcone jednemu wydarzeniu sportowemu (np. igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata) lub obejmujące cały sezon str. 1

2 zmagań sportowych w jednej dyscyplinie sportowej (np. w przypadku Pucharu UEFA sezon trwa 12 miesięcy), może być realizowana trasa koncertowa obejmująca koncerty mające miejsce w różnych krajach na przestrzeni kilku miesięcy. Dla wymienionych powyżej przykładów, zawężenie definicji ustawowej do okresu 30 dni jest zbyt restrykcyjne i nie znajduje uzasadnienia funkcjonalnego; usunięcie kryterium czasowego obejmującego 24 godziny (dot. art. 4 ust. 13 a) lit b). Pozostawienie ww. kryterium może w przyszłości spowodować liczne kontrowersje i wątpliwości. Przykładam może być np. najdłuższy w historii mecz tenisa rozegrany pomiędzy Nicolasem Mahut a Johnem Isnerem, który trwał 11 godzin i 5 minut, ale transmisja był podzielona na 3 dni (tj. 22, 23 i 24 czerwca 2010 roku). W przypadku programów okolicznościowych, uważamy, że lepszym z praktycznego punktu widzenia kryterium definiującym te programy jest kwestia chwili ich udostępnienia. Programy okolicznościowe są udostępniane odbiorcom w terminie wskazanym przez nadawcę (co zazwyczaj wynika z warunków stawianych przez organizatorów wydarzeń okolicznościowych), a nie w momencie wybranym przez odbiorcę (w przeciwieństwie do usług audiowizualnych na żądanie). Oczywiście w późniejszym czasie programy okolicznościowe mogą się przekształcić w usługi audiowizualne na żądanie (np. archiwalne wydarzenia sportowe, koncerty i inne). Jednak, czas, w jakim są one dostępne nie jest kryterium decydującym o specyfice tych programów w stosunku do innych kategorii ustawowych. Obowiązujące obecnie przepisy ani propozycja przewidziana w projekcie nie pozwalają na jednoznaczne odróżnienie programów okolicznościowych od audiowizualnych usług na żądanie, dlatego wprowadzenie w przyszłości kryterium momentu udostępnienia, w naszej ocenie, może zakończyć dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne. Dodatkowo, należy wskazać, że wprowadzenie dwóch kryteriów czasowych 30 dni i 24 godziny jest niezrozumiałe w kontekście praktyki rynkowej. Poza kryterium czasowym zawartym w definicji, proponujemy także zmiany w zakresie: usunięcia kryterium dostępu za opłatą (dot. art. 4 ust. 13 a) lit b). Obecnie odpłatność za tego typu materiały nie musi być bezpośrednio ponoszona przez odbiorcę. Wiele modeli biznesowych przewiduje dokowanie opłaty albo w ramach abonamentu, albo przez podmiot trzeci sponsora transmisji albo finansowanie jej ze sprzedaży czasu reklamowego. Kryterium dostępu za opłatą nie ma znaczenia funkcjonalnego z punktu widzenia ustawy o radiofonii i telewizji, a pozostawienie go w projekcie ustawy może spowodować niepotrzebne ograniczenie zakresu regulacji do wybranych tylko modeli biznesowych. Bardziej stosowne wydaje się kryterium dostępu na żądanie. Tak jak w przypadku usługi audiowizualnej na żądanie, dostawca udostępnia program okolicznościowy wyłącznie na życzenie odbiorcy, co więcej może on także tworzyć katalogi programów okolicznościowych udostępnianych w ramach działalności nadawcy; poszerzenia katalogu przedmiotowego wydarzeń transmitowanych w ramach programów okolicznościowych (art. 4 ust. 13 a) lit a) oraz litera b). Projekt zawęża katalog wydarzeń transmitowanych w ramach programów okolicznościowych wyłącznie do wydarzeń sportowych, podczas, gdy w art. 4 ust. 13 a) lit a) wskazane zostały także wydarzenia społeczne, kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe oraz religijne. W naszej ocenie, wprowadzenie takich ograniczeń przedmiotowych nie jest uzasadnione, zatem katalog ten powinien być taki sam jak w art. 4 ust. 13 a) lit a. Co więcej, oba katalogi powinny być poszerzone o wydarzenia rozrywkowe. Ewentualnie, proponujemy zmianę sposobu str. 2

3 wyliczenia przedmiotowego wydarzeń objętych definicją programu okolicznościowego z wyliczenia enumeratywnego na wyliczenie przykładowe. Ponadto Nie jest zrozumiałe, jaki jest cel wyodrębniania w ramach definicji programu okolicznościowego, punktu b) jeśli wydaje się, że punkt b) zawiera się w punkcie a). Jeśli punkt b) nie zawiera się w punkcie a), to w takim razie należałoby dookreślić relację tych punktów. Błędne wydaje się także określenie: transmisja sportowa z jednego wydarzenia. Powinno raczej być: transmisja z jednego wydarzenia sportowego. Inaczej nie jest jasne, jakimi środkami nadawca ma zapewnić sportowy charakter transmisji z (dowolnego) wydarzenia. Pkt. 10a i 10b definicja nadawcy środowiskowego i nadawcy lokalnego. Przedłożony projekt wprowadza definicje nowych kategorii nadawców nadawcę środowiskowego i nadawcę lokalnego, przewidując jednocześnie dla tych podmiotów szereg ulg, zwłaszcza finansowych. Nie negując, co do zasady, potrzeby takiej regulacji należy wskazać, iż projektowana definicja tych podmiotów winna być doprecyzowana już na gruncie ustawowym, a nie jak obecnie - poprzez odesłanie do zapisów koncesyjnych. W wypadku nadawcy środowiskowego zastrzeżenia budzi przesłanka zawarta w pkt. 10a pod lit. a) oraz lit. c) projektowanej definicji, natomiast w odniesieniu do nadawcy lokalnego przesłanka z art. 10b lit. a). Zgodnie z projektem nadawca środowiskowy rozpowszechnia program służący celom społecznym szczegółowo zdefiniowanym w koncesji Społeczny cel rozpowszechnianego programu ma stanowić podstawowy, jak można wnosić z uzasadnienia, element wyróżniający, przemawiający za szczególnym traktowaniem danego nadawcy. W takiej sytuacji ustawodawca powinien wskazać już w akcie o randze ustawowej cele społeczne, które uznaje za na tyle doniosłe, by uzasadniały odmienne traktowanie nadawcy, którego program je realizuje, zwłaszcza, że programy wszystkich nadawców służą przecież celom społecznym. Odesłanie w tym zakresie w całości do postanowień koncesyjnych a więc aktu o charakterze indywidualnym - nie realizuje zdaniem PIIT zasad prawidłowej legislacji, albowiem kryteria różnicujące sytuację prawną podmiotów prowadzących tę samą działalność gospodarczą nie mogą być wprowadzone decyzją administracyjną, bez należytego umocowania ustawowego. Nadto, rozwiązanie takie jest niepraktyczne, albowiem podmiot, który chciałby rozpocząć działalność, jako nadawca środowiskowy nie jest w stanie, przed wydaniem koncesji, ocenić czy planowana działalność, z uwagi na zawartość merytoryczną programu, będzie go uprawniała do uzyskania statusu nadawcy środowiskowego. Warto podkreślić, że jest to rozwiązanie, które odbiega od przyjętego dla nadawcy społecznego, mimo, iż ma realizować bardzo zbliżone cele. Zwracamy także uwagę, że przyjęta w projekcie przesłanka przeznaczania uzyskanego dochodu w całości na cele inne niż zarobkowe jest nieprecyzyjna, przez co może prowadzić w praktyce do problemów z prawidłową kwalifikacją poszczególnych wydatków, jak też do str. 3

4 występowania licznych nadużyć. W skrajnej interpretacji można by dojść do wniosku, że realizacją tej przesłanki byłaby wypłata każdorazowo całości rocznego zysku wspólnikom w postaci dywidendy (ewidentnie działanie nienakierowane na zarobek nadawcy), jednak przeznaczenie zysku na inwestycje bądź choćby lokaty bankowe byłoby sprzeczne z wymogiem ustawowym. Analogiczna sytuacja ma miejsce w wypadku definicji nadawcy lokalnego, z uwagi na wymóg rozpowszechniania programu zawierającego tematykę lokalną, której udział został szczegółowo zdefiniowany w koncesji. Należy również zauważyć, że o status nadawcy lokalnego występować będą mogły podmioty komercyjne, dla których prowadzenie stacji radiowej stanowiło będzie działalność gospodarczą, nastawioną na zysk. Podmioty te niejednokrotnie będą na tym samym rynku konkurować z nadawcami, którzy nie uzyskają statusu nadawcy lokalnego, przy czym konkurencja ta zostanie zaburzona z uwagi na niższe obciążenia publiczne ciążące na nadawcy lokalnym. Jeżeli wprowadzanie różnicowania w sytuacji prawnej podmiotów ma mieć charakter niedyskryminujący, winno wynikać z ustawowo wskazanych, ważnych kryteriów. W tym wypadku kryterium takie powinna stanowić zawartość tematyki lokalnej. Uzasadnione będzie odmienne traktowanie nadawcy lokalnego, jeżeli rozpowszechniany przez niego program będzie programem lokalnym, a więc wyspecjalizowanym tematycznie. Jednocześnie kryterium takiego różnicowania może zostać wprowadzone wyłącznie ustawowo. Wobec powyższego postulujemy doprecyzowanie przesłanek ustawowych poprzez określenie procentowego udziału tematyki lokalnej, jaki winien realizować nadawca lokalny. Jednocześnie wielkość udziału tej tematyki w programie powinna odpowiadać wyspecjalizowanemu charakterowi rozpowszechnianego programu, a więc oscylować w granicach wskazanych w art. 4 pkt. 13 ustawy o radiofonii i telewizji. Ad. art. 10 ustawy o radiofonii i telewizji uchylenie ust. 4 procedura nakładania kary na nadawcę. W uzasadnieniu dla wprowadzonej zmiany wskazano, iż zmierza ona do przyspieszenia procedury stosowania sankcji administracyjnych wobec nadawców. Zasadność wprowadzenia zmiany budzi wątpliwość w szczególności z uwagi na fakt, iż Krajowa Rada w swych oficjalnych dokumentach i wystąpieniach (np. w corocznych sprawozdaniach) nigdy nie zgłaszała potrzeby zwiększenia swych uprawnień o charakterze represyjnym. Praktyka funkcjonowania rynku wskazuje natomiast, że wezwanie nadawcy do usunięcia naruszeń kierowane na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji pełni funkcję dyscyplinującą bez konieczności nakładania kary finansowej. Należy też zwrócić uwagę, iż nowelizacja wyłącza w tym zakresie uprawnienia kolegialnego organu konstytucyjnego, jakim jest Krajowa Rada na rzecz jej Przewodniczącego, który wydaje w tym przedmiocie decyzje bez uzyskania uprzedniej uchwały Krajowej Rady. Ad. Zmiany art. 14a ust. 1 pkt. 2a oraz ust. 1a obowiązki informacyjne. Projektowana ustawa rozszerza obowiązki informacyjne ciążące na nadawcy o konieczność zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji o osobach wchodzących w skład organów nadawcy oraz o jego strukturze kapitałowej (właścicielskiej). str. 4

5 Regulacja ta jest naszym zdaniem wadliwa pod względem legislacyjnym, a nadto zupełnie nieuzasadniona merytorycznie. Przede wszystkim należy wskazać, że działalność w zakresie rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych stanowi działalność gospodarczą podlegającą ogólnym zasadom, w tym ochronnym, właściwym dla ogółu przedsiębiorców. Ponieważ jednak działalność ta już niejako na wstępie podlega ograniczeniom z uwagi na jej regulowany charakter, stąd wszelkie dodatkowe obciążenia i obowiązki mogą być nakładane na prowadzące ją podmioty jedynie wyjątkowo, w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla ochrony istotnych społecznie wartości. Obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie informacji o składzie organów oraz strukturze kapitałowej są kompleksowo regulowane w ustawie kodeks spółek handlowych oraz ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Proponowana regulacja odnosi się, więc do materii regulowanej innymi aktami prawnymi, a nadto nakłada obowiązki dalej idące niż te statuowane powołanymi ustawami. Wystarczy tylko zauważyć, że ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wymaga, w wypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wykazywania wyłącznie tych udziałowców, których udział w kapitale zakładowym wynosi co najmniej 10% (według projektu 5%), a nie nakłada w ogóle takiego obowiązku na akcjonariuszy spółek akcyjnych, (co oczywiste, jeżeli wziąć pod uwagę, iż w spółce tej mogą występować wyłącznie akcje na okaziciela). Co więcej, w wypadku osób fizycznych projekt ingeruje w materię objętą ustawą o ochronie danych osobowych. Zgodnie z projektem nadawca winien upublicznić dane osobowe wspólników (pod rygorem kary), a więc podmiotów wobec nadawcy zewnętrznych, na których nie ciąży obowiązek wyrażenia zgody na taką publikację. Innymi słowy nowelizacja określa sytuację prawną nie tylko nadawcy, ale również osób fizycznych, które nie podlegają regulacji ustawy o radiofonii i telewizji, kwestionując zarazem ochronę przewidzianą ustawą o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przedstawione dla powyższej regulacji uzasadnienie nie stanowi merytorycznego uzasadnienia dla wprowadzanych obowiązków, a wręcz jest sprzeczne z zasadami wynikającymi z ustawy o radiofonii i telewizji. W uzasadnieniu wskazano, że przedmiotowe informacje są niezbędne, aby ustalić, kto jest rzeczywistym właścicielem danego nadawcy, a więc kto ma decydujący wpływ na kształt oferowanych przez niego programów Należy, więc zaznaczyć, że ustawa o radiofonii i telewizji nie pozostawia w tym zakresie wątpliwości zgodnie z art. 13 ust. 1 nadawca kształtuje program samodzielnie ( ) i ponosi odpowiedzialność za jego treść. Podmiotem, który ma decydujący, a w zasadzie wyłączny wpływ, na kształt oferowanych programów jest nadawca. Osoba inwestora nie ma w tym wypadku, zgodnie z ustawą, żadnego znaczenia. Ponadto, trudno sobie wyobrazić, by wspólnik posiadał jakikolwiek str. 5

6 wpływ na działalność nadawczą spółki z tej tylko przyczyny, że jest jej kilkuprocentowym udziałowcem. Ad, art Zmiana dotycząca audycji wytworzonej pierwotnie w języku polskim Proponujemy dodanie do art. 4 definicji pojęcia Format oraz Audycji wyprodukowanej na podstawie Formatu, która zaliczana będzie do kategorii audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim. Niezbędną do uregulowania kwestią pozostaje zdefiniowanie pojęcia Format oraz zakwalifikowanie audycji wyprodukowanych na jego podstawie, jako audycji wytworzonej pierwotnie w języku polskim. Zauważyć należy, że produkcja audycji produkowanej na podstawie zakupionego formatu w całości przebiega w Polsce, do wykonania jej zatrudnieni są polscy aktorzy i wykonawcy, nagrywana jest również w Polsce. Twierdzenie, iż scenariusz przygotowywany na potrzeby zakupionego formatu nie jest scenariuszem wytworzonym pierwotnie w języku polskim nie jest w tym przypadku prawdziwe. Ad. art. 15a -Udział audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w programie telewizyjnym Proponujemy, usunięcie szczegółowych zapisów dotyczących określenia procentowego obowiązku rozpowszechniania audycji europejskich przez producentów niezależnych, gdyż nadrzędną regulacją jest emitowanie 50% audycji europejskich i 33% produkcji polskiej. W naszej opinii jest to wystarczające. Zgodnie z art. 15a u.r.t. nadawca obowiązany jest do przeznaczania, co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych. W czasie przeznaczonym na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych, połowę czasu nadawania powinny zajmować audycje wytworzone w okresie 5 lat przed ich rozpowszechnieniem. Ustawodawca proponuje zmianę poprzez wskazanie, że nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają, co najmniej 5% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie. Optymalnym rozwiązaniem byłoby pozostawienie w ustawie jedynie zapisów dotyczących obowiązku emitowania 50% audycji europejskich oraz 33% audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, a usunięcie zapisów szczegółowych dotyczących obowiązku ich rozpowszechniania, gdyż naszym zdaniem rynku tego nie trzeba już bardziej regulować. Z uwagi na ilość nadawców oraz ilość dostępnych na rynku audycji oraz filmów europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych zapewnienie poziomu procentowego audycji europejskich nie jest potrzebne. Zaproponowane regulacje są aktualnie niedostosowane do istniejących realiów i sytuacji rynkowej, wobec powyższego zmiana regulacji nie wpłynie na zmodyfikowanie przedstawianych w programach treści. Ad. art. 15a ust. 4 dot. wyłączenia prowadzenia ewidencji kwot europejskich Pkt. 1) str. 6

7 Nie wiadomo jest, jak mierzyć, dla jakiej liczby odbiorców były dostępne programy. Czy chodzi o kryterium liczby osób, które mieszkają na terytorium, na którym jest dostępny dany program, czy też osób, które mogłyby mieć dostęp do programu bez opłat, czy też tych, które wykupiły dostęp do programu (np. w pakiecie), czy też takich, które faktycznie, choć przez minutę korzystały z transmisji tego programu. Przepis należałoby doprecyzować. Pkt. 2) Nie jest wiadome, jak mierzony ma być średni roczny udział w widowni. Pomiary organizowane przez prywatne podmioty mogą się różnić. Wydaje się, że KRRiT, powinna w takiej sytuacji zapewniać dostępność danych pozwalających w jednoznaczny sposób określić udziały w widowni przynajmniej umożliwić nadawcy weryfikację udziału w widowni programu danego nadawcy. Określenie udział w widowni jest żargonowe i wymagałoby doprecyzowania. Ad. art. 16a ust 3 i 4 - Reklama Proponujemy wprowadzenie zmiany w art.16 a ust.3 ustawy o radiofonii i telewizji i zezwolenie na przerywanie filmów wyprodukowanych dla telewizji (z wyłączeniem serii, seriali i audycji dokumentalnych) oraz filmów kinematograficznych raz na 30 minut, zgodnie z treścią Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach Medialnych. Nadto proponujemy uelastycznienie zasad przerywania audycji innych niż filmy wyprodukowane dla telewizji oraz filmy kinematograficzne poprzez wykreślenie zakazu ich przerywania, jeżeli okres między kolejnymi przerwami wynosi mniej niż 20 minut. W ostatnich latach jesteśmy świadkami procesu postępującej fragmentaryzacji rynku telewizyjnego w Polsce oraz dalszej presji konkurencyjnej. Dla widzów w języku polskim nadaje już ok. 200 programów telewizyjnych, w większości nadawanych z innych niż Polska państw Unii Europejskiej. Z tego punktu widzenia wydaje się niezrozumiałe, w świetle zasad wolnego rynku i uczciwej konkurencji na rynku audiowizualnym, utrzymywanie dla polskich nadawców bardziej restrykcyjnych, niż jest to przewidziane w Dyrektywie audiowizualnej, regulacji dotyczących przerywania audycji reklamami. Art.16 a ust.3 ustawy o radiofonii i telewizji zezwala na przerywanie filmów wyprodukowanych dla telewizji (z wyłączeniem serii, seriali i audycji dokumentalnych) oraz filmów kinematograficznych raz na 45 minut. Natomiast ustawodawca unijny przewiduje możliwość przerywania tych audycji, co 30 minut. Co więcej, wobec polskich nadawców wprowadzono dodatkowe ograniczenie, które nie ma żadnej podstawy w implementowanej Dyrektywie, tj. zakaz przerywania innych audycji, niż filmy telewizyjne i kinematograficzne, częściej, niż co 20 minut. Takie działanie polskiego ustawodawcy jest sprzeczne z intencją Parlamentu Europejskiego i Rady. Liberalizacja zasad umieszczania reklam jest jednym z najważniejszych kierunków zmian, wprowadzonych Dyrektywą audiowizualną. Jako podstawę tej liberalizacji wskazano słabnący potencjał rynku reklamy telewizyjnej w związku z rozwojem internetu. Jak podkreślił ustawodawca unijny, liberalizacja zasad umieszczania reklam telewizyjnych, w obliczu zmian str. 7

8 technologicznych, jest ceną, z którą odbiorcy powinni się liczyć, chcąc mieć dostęp do atrakcyjnych treści audiowizualnych. Polska regulacja w tym względzie wydaje się być całkowicie oderwana od rzeczywistości rynkowej, a dalsze jej utrzymywanie będzie tylko pogorszało pozycję polskich nadawców względem ich zagranicznych odpowiedników. W związku z powyższym proponujemy przy okazji przedmiotowej nowelizacji zmianę art.16a ust. 3 ustawy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Filmy wyprodukowane dla telewizji, z wyłączeniem serii, seriali i audycji dokumentalnych, oraz filmy kinematograficzne mogą zostać przerwane, w celu nadania reklam lub telesprzedaży, wyłącznie jeden raz podczas każdego okresu pełnych 30 minut przewidzianych w programie. Ponadto proponujemy zmianę art. 16a ust. 4 ustawy i nadanie mu następującego brzmienia: Audycje inne niż określone w ust. 2 mogą być przerywane w celu nadania reklam lub telesprzedaży z wyłączeniem audycji dziecięcych, które mogą być przerywane w celu nadania reklam lub telesprzedaży, jeżeli okres między kolejnymi przerwami w danej audycji dziecięcej wynosi w programie telewizyjnym, co najmniej 30 minut, a w programie radiowym, co najmniej 20 minut. oraz usunięcie art.16a ust.6 pkt 4). Ad. art. 16a ust. 5a - Zasady przerywania audycji Proponujemy usunięcie z projektu nowelizacji ust. 5a w art. 16a ustawy wprowadzającego zakaz przerywania audycji na dłużej niż 15 minut i w konsekwencji limitującego czas trwania ogłoszeń nadawcy w przerwach audycji. Dyrektywa o Audiowizualnych Usługach Medialnych wprowadziła 12 minutowy limit godzinowy emisji reklam jednocześnie nie wprowadzając jednocześnie żadnych ograniczeń ani limitów czasowych dla przekazów nadawcy dotyczących jego audycji. Dyrektywa nie przewiduje również ograniczeń długości przerw w audycji. W tym kontekście propozycję nowej regulacji proponowanej w art. 16a ust. 5a ustawy, wprowadzającą zakaz przerywania audycji na dłużej niż 15 minut, należy ocenić negatywnie w świetle zasad swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz konkurencji na rynku. Mając na uwadze, iż polski rynek telewizyjny jest bardzo konkurencyjny (obecnie w języku polskim nadaje już ponad 200 programów telewizyjnych), to wolny rynek i zdrowa walka o widza powinna decydować o tym jak często i na jak długo przerywany jest program. Podkreślić należy, że wprowadzenia takiego ograniczenia nie przewiduje, bowiem Dyrektywa. Dyrektywa nie wprowadza również limitów dla przekazów nadawcy dotyczących jego audycji i programu. Nadto należy wskazać, iż wprowadzenie sztywnego zakazu przerywania audycji na dłużej niż 15 minut nie uwzględnia zdarzeń o charakterze siły wyżej oraz innych zdarzeń o charakterze losowym, na których zaistnienie nadawca nie ma wpływu. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, gdy przerwa w audycji musi być dłuższa niż 15 minut przykładowo z powodu tego, iż nie ma możliwości dalszego prowadzenia transmisji z powodu gwałtownych zdarzeń atmosferycznych. str. 8

9 Poprzez wprowadzanie takich regulacji nadawcy nadający w Polsce stawiani są w gorszej sytuacji rynkowej niż nadawcy nadający na licencjach wydanych przez innych regulatorów. Mając na uwadze powyższe wnosimy o usunięcie proponowanego ust. 5a w art. 16a ustawy. Ad. art. 16b ust. 3a i 3b - Reklama artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie nie jest wskazana Proponujemy pozostawienie w dotychczasowym brzmieniu art. 16b ust. 3a i 3b ustawy, zgodnie z treścią, którego audycjom dla dzieci nie powinny towarzyszyć przekazy handlowe dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana. Przepisy te są, bowiem odzwierciedleniem mechanizmu zachęty z Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach Medialnych dla dostawców usług audiowizualnych do opracowania sposobów postępowania wobec niestosownych handlowych przekazów audiowizualnych towarzyszących audycjom dla dzieci lub będących elementem tych audycji i stanowiących reklamę artykułów żywnościowych lub napojów, które zawierają składniki odżywcze i substancje o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, niezalecane w nadmiernych ilościach w codziennej diecie. W dniu działający na rynku polskim nadawcy telewizyjni: ITI Neovision S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o., Telewizja Polska S.A., Telewizja Puls Sp. z o.o., TVN S.A., VIMN Poland Sp. z o.o. oraz The Walt Disney Company Limited zawarli porozumienie mające na celu zapewnienie skutecznej, szczególnej ochrony dzieci przed szkodliwymi dla nich treściami, w związku z przeciwdziałaniem promocji niezdrowego odżywiania. Nadawcy kierując się zawartym w Ustawie o radiofonii i telewizji zaleceniem, aby Audycjom dla dzieci nie towarzyszyły Reklamy i Wskazania sponsorskie artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana oraz mając na uwadze, że do zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji należy w szczególności inicjowanie i wspieranie samoregulacji w zakresie dostarczania usług medialnych, jak również dostrzegając znaczenie dobrowolnie przyjętych zobowiązań, nadawcy telewizyjni, wykorzystując dorobek prac Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy i przy współpracy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, opracowali czytelne i jednoznaczne zasady kwalifikacji filmów reklamowych i wskazań sponsorskich emitowanych przy audycjach dla dzieci. W szczególności, nadawcy przyjęli opracowane przez Polską Federację Producentów Żywności i zweryfikowane przez Instytut Żywności i Żywienia Kryteria żywieniowe do samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skierowanej do dzieci poniżej 12. roku życia oraz założyli konieczność przedstawienia przez reklamodawcę oświadczenia o zgodności jego przekazu z ww. kryteriami. Reklamy i wskazania sponsorskie przekazywane nadawcom bez takiego oświadczenia nie zostaną wyemitowane przy audycjach dla dzieci, czyli tych, które ze względu na porę nadawania (w godzinach 6: 00 20: 00) i treść są adresowane głównie do małoletnich od 4 do 12 lat. Opracowane zasady przyjęły postać samoregulacji, której wykonywanie zakłada wspólne działania monitorujące i informacyjne na forum przedstawicieli nadawców. Jej realizacja str. 9

10 podlega również kontroli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na mocy ustawy o radiofonii i telewizji. Postanowienia samoregulacji obowiązują od 1 stycznia Wdrożenie porozumienia stanowi istotny krok w kierunku ochrony dzieci przed treściami reklamowymi dotyczącymi konsumpcji produktów, których nadmierna obecność w codziennej diecie jest niewskazana. Proponowane zapisy opierają się na wyważonym kompromisie, uzasadnionym praktyką wynikającą z regulacji prawnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej, propozycją organizacji producentów żywności European Pledge oraz Kodeksem Etyki Reklamy. Równocześnie zapisy te są o tyle korzystne, że wprowadzają jasne i czytelne kryteria, zarówno wobec telewizyjnych audycji dla dzieci, jak i reklamowanych produktów. Na tym etapie, po niespełna trzech miesiącach od wejścia w życie samoregulacji, kiedy nie ma jeszcze możliwości wydania oceny, czy przyjęte rozwiązania działają prawidłowo, wprowadzanie nowych regulacji w tym zakresie, które de facto powodują wygaśnięcie samoregulacji, wydaje się szkodliwe i niecelowe. W tym miejscu warto wspomnieć, iż art. 9 ust. 2 Dyrektywy stanowi, iż Państwa członkowskie i Komisja zachęcają dostawców usług audiowizualnych do opracowania sposobów postępowania wobec niestosownych handlowych przekazów audiowizualnych towarzyszących audycjom dla dzieci lub będących elementem tych audycji i stanowiących reklamę artykułów żywnościowych lub napojów, które zawierają składniki odżywcze i substancje o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, zwłaszcza takie jak tłuszcze, kwasy tłuszczowe trans, sól/sód i węglowodany, niezalecane w nadmiernych ilościach w codziennej diecie. Proponowane nowe brzmienie art. 16b ust. 3a oraz 3b ustawy jest wbrew zachęcie wynikającej z Dyrektywy oraz stawia pod znakiem zapytania dorobek nadawców w postaci wdrażanej samoregulacji. Warto przy tym wskazać, iż Polska jest jednym z niewielu rynków Unii Europejskiej, gdzie w tym zakresie w sposób skuteczny została wprowadzona samoregulacja. Jest to niewątpliwi sukces polskich nadawców osiągnięty przy aktywnej współpracy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz Związkiem Stowarzyszeń Rada Reklamy, który nie ma swego odpowiednika w Unii Europejskiej. Nadto podkreślenia wymaga, iż wprowadzanie dalszych restrykcji w przedmiocie emisji reklam przy audycjach dla dzieci będzie skutkowało dalszym wypychaniem kontentu kierowanego do najmłodszego widza z bezpłatnych programów telewizyjnych o profilu ogólnym do płatnych stacji tematycznych. Mając na uwadze powyższe proponujemy pozostawienie przedmiotowych zapisów w dotychczasowym brzmieniu. Ad. art. 17 ust. 1 - Ograniczenia dotyczące sponsorowania Proponujemy dostosowanie ustawy o radiofonii i telewizji do postanowień Dyrektywy o Audiowizualnych Usługach medialnych poprzez wprowadzenie możliwości sponsorowania str. 10

11 nie tylko audycji, ale również pasm oraz programu telewizyjnego, jako całości oraz wprowadzenie ograniczonej możliwości sponsorowania audycji poradniczych i konsumenckich. Proponujemy również wprowadzenie zmian w rozporządzeniu KRRiT w sprawie sponsorowania audycji oraz innych przekazów poprzez zniesienie limitu emisji zapowiedzi audycji ze wskazaniem sponsora, zniesienie zakazu sponsorowania premier częściej niż raz do roku oraz zniesienie limitu długości wskazania sponsora. W zasadę wolnego rynku i uczciwej konkurencji na rynku audiowizualnym, uderzają również bardziej restrykcyjne, niż wynika to z treści Dyrektywy audiowizualnej, ograniczenia dotyczące sponsorowania. W kontekście brzmienia art. 17 ust. 1 ustawy należy stwierdzić, że definicje sponsorowania, zawarte zarówno w Dyrektywie audiowizualnej (art. 1 ust. 1 lit. k ), jak również w polskiej ustawie o radiofonii i telewizji (art. 4 pkt. 18), nie wykluczają możliwości sponsorowania całości programu telewizyjnego, jako usługi medialnej, jak również bloków audycji (tzw. pasm). Wiele krajowych ustawodawstw europejskich wprowadza w związku z tym możliwość sponsorowania programu telewizyjnego ( kanału ), jako całości. Takie regulacje obowiązują przykładowo w Wielkiej Brytanii. Ten sposób sponsorowania jest bardzo popularny i wykorzystywany w szczególności przez nadawców kanałów tematycznych. Niestety, polskie regulacje nie wprowadzają możliwości poinformowania o takim rodzaju sponsorowania. W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art.17 ust. 1. Odbiorcy powinni zostać wyraźnie poinformowani o sponsorowaniu. Sponsorowane: usługa medialna, audycje, bloki audycji lub inne przekazy są oznaczane przez wskazanie sponsora na ich początku lub na końcu. Wskazanie sponsora może zawierać w szczególności jego nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność lub odniesienie do jego towarów, usług lub ich znaku towarowego. Należy również rozważyć ograniczenie zakazu sponsorowania audycji poradniczych i konsumenckich (art. 17 ust. 7 pkt 3 ustawy o radiofonii i telewizji). Obecnie obowiązujący zakaz jest bardziej restrykcyjny niż regulacja wynikająca z Dyrektywy audiowizualnej, która wprowadza możliwość sponsorowania audycji poradniczych lub konsumenckich, lecz z ograniczeniem podmiotowym, polegającym na tym, iż sponsor programu nie może być bezpośrednio powiązany z typem produktów lub usług recenzowanych w danej audycji poradniczej lub konsumenckiej. W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie art.17 ust. 7 pkt. 3.: Zabronione jest sponsorowanie audycji poradniczych i konsumenckich przez producentów towarów lub dostawców usług recenzowanych w tych audycjach. Polski ustawodawca zdecydował się również na wprowadzenie ograniczenia liczby emisji wskazań sponsorskich przy zapowiedziach audycji. Przed ostatnią nowelizacją rozporządzenia KRRiT z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów (Dz.U. z 2000r., Nr 65, poz. 785, z późn. zm.), dalej: Rozporządzenie, nadawcy mieli prawo do emisji 15 zapowiedzi audycji wraz ze wskazaniem jej sponsora. Obecnie, str. 11

12 zgodnie z aktualną treścią 2 ust. 2 Rozporządzenia, zapowiedź audycji ze wskazaniem sponsora może być rozpowszechniana nie więcej niż 10 razy w programie telewizyjnym. Należy podkreślić, że Dyrektywa audiowizualna nie przewiduje takiego ograniczenia. Wiele ustawodawstw krajowych również nie wprowadza ograniczeń w tym zakresie. Taki stan rzeczy ma istotny wpływ na konkurencyjność nadawców polskich nadających na podstawie koncesji KRRiT, w porównaniu z nadawcami zagranicznymi. W tym miejscu warto podkreślić, iż najczęściej sponsorowana jest rodzima produkcja własna nadawcy, która jest najkosztowniejsza, ale równocześnie najbardziej atrakcyjna dla widza. Dla nadawcy konieczne jest pozyskiwanie sponsorów, aby produkować polską produkcję na wysokim poziomie. Dalsze ograniczanie sponsorowania uniemożliwia działania nadawców ukierunkowane na jej promowanie, niezależnie od tego, czy jest do produkcja własna według rodzimych pomysłów, czy też produkcja polska oparta na sprawdzonych zagranicznych formatach. Proponujemy, zatem następujące brzmienie 2 ust. 2 rozporządzenia KRRiT z dnia 6 lipca 2000r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów. Wskazanie sponsora może być zawarte w zapowiedzi audycji. Zapowiedź audycji ze wskazaniem sponsora może być rozpowszechniana wyłącznie przed pierwszym nadaniem tej audycji przez nadawcę. Z tego samego punktu widzenia należy negatywnie ocenić 2 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z treścią, którego, jednorazowe wskazanie sponsora może być emitowane nie dłużej niż 8 sekund w przypadku jednego sponsora, 16 sekund w przypadku dwóch sponsorów i 24 sekundy w innych przypadkach. Dyrektywa audiowizualna również w tym przypadku nie przewiduje takiego ograniczenia. Wiele ustawodawstw krajowych również nie wprowadza ograniczeń w zakresie czasu emisji wskazania sponsorskiego, (np.: regulacje Wielkiej Brytanii limitowane są jedynie długości wskazań sponsorskich przy audycjach krótszych niż 5 minut oraz przy zapowiedziach audycji). Taki stan rzeczy również ma negatywny wpływ na konkurencyjność nadawców polskich względem nadawców zagranicznych operujących na rynku polskim. Proponujemy, zatem wykreślenie 2 ust. 1 rozporządzenia KRRiT z dnia 6 lipca 2000r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów. Mając na uwadze swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, swobodę konkurencji, jak również zmiany na rynku mediów i dostarczania kontentu ważnym wydaje się również odejście od zasady wprowadzonej w 2 ust. 3 rozporządzenia. Szybsze rotowanie kontentu w warunkach postępującej konkurencji i fragmentaryzacji rynku, przy jednoczesnym dążeniu polskich nadawców do utrzymania jego wysokiego poziomu, wymusza działania sponsorskie w tym zakresie, a ograniczenia wynikające z przedmiotowego zapisu mają negatywny wpływ na jego jakość. Proponujemy, zatem wykreślenie 2 ust. 3 rozporządzenia KRRiT z dnia 6 lipca 2000r. w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów. str. 12

13 Ad. art. 18 ust. 5c - Oznaczanie audycji Proponujemy, aby do art. 4 ustawy dodać definicję drastyczna scena. Nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie ust. 5c do art. 18 zobowiązującego nadawców do ostrzegania widzów przed drastycznymi scenami rozpowszechnianymi w serwisach informacyjnych. Konieczne, zatem staje się wprowadzenie definicji drastycznej sceny, aby nadawca nie miał wątpliwości, przed którymi scenami powinien ostrzegać widzów. Ad. art. 18a - Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych Podniesienie progu wymaganych audycji zawierających udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu z 10% do 50% znacząco podnosi koszty działalności nadawców. Koszty produkcji audycji z napisami dla osób niesłyszących są około 8-krotnie wyższe niż audycji z lektorem w przypadku produkcji zagranicznych, co wynika ze znacznie dłuższego montażu takiego materiału. Dla wielu audycji, szczególnie tych traktujących o aktualnych wydarzeniach, istotny jest również czas, w jakim jesteśmy w stanie wyemitować program. Czas produkcji audycji z udogodnieniami w postaci napisów jest znacznie dłuższy niż standardowa produkcja z lektorem, co skutkuje późniejszym ukazaniem się audycji na antenie i niższą atrakcyjnością audycji. Koszty produkcji audycji z udogodnieniami w postaci tłumacza na język migowy jest jeszcze wyższy niż produkcja napisów. Ostatnią formą wskazaną w ustawie jest audiodeskrypcja. W tym przypadku wielokrotnie bardzo trudno będzie w ogóle zastosować tę formę ze względu na charakter materiałów emitowanych programach. Dodatkowo, należy podkreślić, iż kanały posiadające specjalizacje, takie jak np. programy sportowe, muzyczne czy informacyjne, w większości nadają program przekazywany widzowi na żywo, co ogranicza możliwość przygotowania udogodnień. Wprowadzenie obowiązku dostosowania polegające na obowiązku wprowadzenia audio deskrypcji w przypadku programów wskazanych powyżej w sposób drastyczny podnosi koszty ich realizacji, a wprowadzenie napisów jest praktycznie niemożliwe. W chwili obecnej nie znamy projektów rozporządzeń, które miałyby zostać wydane na podstawie przedmiotowego przepisu. Nie wiemy, jaki rodzaj udogodnień powinien być stosowany do różnych rodzajów audycji oraz czy programy wyspecjalizowane będą objęte niższymi kwotami audycji z udogodnieniami. Ponadto sposób dostosowania programu dla osób niepełnosprawnych powinien wynikać wprost z ustawy, tak, aby nadawcy mogli odpowiednio przygotować się do wypełnienia obowiązku. Dlatego też z uwagi na fragmentaryczność przedstawionego zagadnienia nie można ocenić go pozytywnie. Proponujemy alternatywnie wydłużenie okresu zwiększenia kwoty udogodnień oraz pozostawienie uzgodnień dotyczących realizacji obowiązków udogodnień dla kanałów posiadających specjalizację sportową, muzyczną oraz informacyjną na poziomie ustalonym aktem samoregulacji Porozumieniem nadawców z dnia 5 czerwca 2013 roku. str. 13

14 Zgodnie z art. 18a u.r.t., nadawcy zobowiązani są do wprowadzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych w przypadku 10% kwartalnego czasu nadawania programu z wyłącznie reklam i telesprzedaży. Po stronie nadawców pozostawiono decyzję dot. kształtowania udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Zdaniem ustawodawcy w porównaniu do innych państwa członkowskich UE w Polsce kwota udogodnień jest zbyt niska. Propozycja zmiany obejmuje: - zwiększenie kwoty udogodnień dla osób niepełnosprawnych tak, aby co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu z wyłączeniem reklam i telesprzedaży posiadało tego rodzaju udogodnienia; - zwiększenie kwoty udogodnień osiągnięte powinno zostać w 2018 roku poprzez zwiększanie do: a) 15% w 2016 r., b) 25% w 2017 r., c) 35% w 2018 r. - możliwość doprecyzowani w akcie wykonawczym tj. rozporządzeniu KRRiT rodzaju udogodnień, udziału poszczególnych rodzajów tych udogodnień w łącznym czasie nadawania. Naszym zdaniem zwiększenie kwoty udogodnień powinno zostać wydłużone i przedstawiać się następująco: a) 15% w 2017 r., b) 25% w 2019 r., c) 35% w 2021 r., oraz d) 50% w 2023 r. Ad. art. 20b - Wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym Zdaniem PIIT, propozycja zmian dot. art. 20b jest nietrafna, i pogłębia tylko chaos i nieład w zakresie regulacji dotyczących ważnego wydarzenia, powodując brak przewidywalności w działalności gospodarczej nadawców. Poniżej prezentujemy stanowisko, które proponowaliśmy wielokrotnie i które niezmiennie podtrzymujemy. Na mocy art. 20b ust. 2 u.r.t. za ważne wydarzenia, ze względu na duże znaczenie społeczne, uznane zostały: 1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie; 2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne; 3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA. str. 14

15 Ustawa w art. 20b ust. 3 daje Krajowej Radzie możliwość, w drodze rozporządzenia, określenia innych, niż wymienione w ust. 2, ważnych wydarzeń, uwzględniając stopień społecznego zainteresowania określonym wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Określenie innych ważnych wydarzeń niż ujętych w art. 20 b ust. 2 z uwzględnieniem społecznego zainteresowania wydarzeniami i ich znaczenia społecznego jest trudne do realizacji przez jeden podmiot i może prowadzić do nadużyć. Dotychczasowa praktyka pokazała, bowiem, że prawo to może być nadinterpretowane, co ma daleko idące skutki dla rynku medialnego i możliwości zapewniania widzom możliwości obejrzenia wskazanych wydarzeń sportowych. Ostatnia próba skorzystania z tego prawa doprowadziła do stworzenia zdecydowanie za szerokiej listy, do której zakwalifikowano większość prezentowanych w mediach wydarzeń sportowych, jako ważnych wydarzeń, a wśród nich: 1) mecze z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, w tym mecze eliminacyjne; 2) zawody Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce; 3) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne; 4) Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym; 5) zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich; 6) zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet; 7) Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce. Warto porównać jak taka lista wygląda w innych państwach Unii Europejskiej. Co zwraca uwagę: oprócz wydarzeń, które w naszym porządku prawnym zostały zakwalifikowane, jako ważne na mocy u.r.t., pojawiających się na listach wszystkich bez wyjątku krajów (w przypadku Niemiec, na tych wydarzeniach lista się kończy) na listy zostały wpisane wydarzenia sportowe: a. które są przez dany kraj organizowane np. Tour de France we Francji, czy Giro d Italia oraz Grand Prix w Formule 1 we Włoszech, finał turnieju Wimbledon w Anglii, często też obowiązek transmisji ograniczony jest tylko do fragmentów, w których biorą udział reprezentanci danego kraju; b. związane ze sportem narodowym danego kraju, w którym jego reprezentanci tradycyjnie odnoszą sukcesy np. Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim w Austrii; charakterystyczne dla danego kraju np. ogólnokrajowe finały w futbolu gaelickim i w hurlingu w Irlandii lub ważne ze względu na wieloletnią tradycję w skali światowej np. finał Pucharu Anglii w piłkę nożną (są to najstarsze rozgrywki piłkarskie na świecie). W związku z powyższym widać wyraźnie, że proponowana ostatnio lista ważnych wydarzeń jest zbyt szeroka, a sama metoda jej określania prowadzić może do zbyt szerokiego stosowania takiej możliwości. Biorąc przykład z innych krajów europejskich, a także mając na uwadze tradycje polskiego sportu należałoby, bowiem zakwalifikować do rangi ważnego wydarzenia np. tylko mecze drużynowych reprezentacji Polski oraz występy reprezentantów Polski w sportach indywidualnych na imprezach rangi mistrzowskiej, z pominięciem str. 15

16 kwalifikacji, a wybór miejsca i sposobu transmisji innych wydarzeń odbywających się w ramach tych imprez pozostawić w gestii nadawców i operatorów. W przypadku skoków i biegów narciarskich analogicznie, wzorem innych krajów, za ważne wydarzenie powinny zostać uznane tylko zawody odbywające się w Polsce, a więc np. konkurs skoków w Zakopanem, a nie wszystkie zawody Pucharu Świata. W tym miejscu należy podkreślić, że ostateczny kształt listy ważnych wydarzeń, ma duże znaczenie zarówno dla nadawców programów telewizyjnych, jak i telewidzów zainteresowanych ewentualnymi transmisjami. Na mocy u.r.t., bowiem, zakwalifikowanie jakiegoś wydarzenia, do kategorii ważnych wydarzeń, wiąże się z koniecznością spełnienia przez nadawcę przeprowadzającego z niego transmisję określonych obowiązków ustawowych. Bezpośrednia transmisja z ważnego wydarzenia może zostać nadana tylko w programie ogólnokrajowym, dostępnym w całości bez opłaty (art. 20b ust. 1 pkt 1 u.r.t.). Jako przykład nieprawidłowego zakwalifikowania wydarzenia do ważnego wydarzenia można podać zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet, których zainteresowanie społeczne wynikało tylko i wyłącznie z udziału i sukcesów Pani Justyny Kowalczyk. Oczywistym wydaje się to, że zainteresowanie społeczne a co za tym idzie oglądalność tego typu wydarzenia drastycznie spadnie, w momencie, kiedy Pani Justyna Kowalczyk zakończy karierę a nie będzie następnych sukcesów w dyscyplinie. Pomimo tego obowiązek emisji wydarzenia nadal zostanie utrzymany. Kształtując listę ważnych wydarzeń należy kierować się wytycznymi wskazanymi w u.r.t., czyli wziąć pod uwagę: stopień społecznego zainteresowania wydarzeniami, ich znaczenie dla życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Ponadto w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych Komisja wskazała, że aby wydarzenie mogło zostać uznane za ważne w rozumieniu powyższej dyrektywy muszą zostać spełnione, co najmniej dwa z czterech kryteriów: wydarzenie lub jego wynik wywołuje szczególny oddźwięk wśród widowni danego państwa członkowskiego, wykraczający poza wpływ, jaki wywołuje na osoby, które zwykle śledzą transmisje z przebiegu danej dziedziny sportu lub z przebiegu innego rodzaju wydarzenia, wydarzenie ma szczególne, ogólnie uznane znaczenie kulturalne dla populacji danego państwa członkowskiego, w szczególności, jako katalizator jego kulturowej tożsamości, wydarzenie obejmuje udział reprezentacji narodowej w danej dziedzinie sportu w wielkim turnieju międzynarodowym, relacja z danego wydarzenia była tradycyjnie nadawana w telewizji ogólnodostępnej i przyciągała dużą widownię telewizyjną w danym państwie członkowskim. Mając na uwadze wszystkie powyższe kryteria, przy kształtowaniu listy należy uwzględniać również specyfikę polskiego rynku telewizyjnego, na którym dominują nadawcy prywatni, niedotowani z budżetu państwa. str. 16

17 Jak wspomniano w stosunku do wydarzeń z listy przewidziane są ustawowo, wymagania wobec nadawców ograniczające ich swobodę w wyborze programu, w którym przeprowadzą transmisję. Nadawca prywatny, który przy kształtowaniu programu kieruje się z oczywistych względów rachunkiem ekonomicznym, może w takiej sytuacji uznać, że przeprowadzenie transmisji z wydarzenia sportowego na takich warunkach, będzie dla niego po prostu nieopłacalne. W rezultacie, na decyzji takiej, skorzystałaby telewizja publiczna, która zostanie pozbawiona konkurencji. Biorąc pod uwagę, że obecnie w Polsce dostęp do usług telewizji kablowej, oferty platform satelitarnych i w końcu multipleksów naziemnych obejmuje niemal całą populację, promowanie nadawcy publicznego, jako teoretycznie dysponującego jedynym sposobem dotarcia do większości obywateli, jest, więc tym bardziej nieuzasadnione. Zatem próba nadużywania prawa do tworzenia listy ważnych wydarzeń prowadzić może, zatem do ograniczenia możliwości oglądania przez widzów za pośrednictwem polskich nadawców wydarzeń sportowych oraz do ingerencji w system wolnej konkurencji pomiędzy nadawcami prywatnymi, który sprzyja poprawianiu, jakości przeprowadzanych transmisji, a także skutkuje wzrostem popularności i rozwojem polskiego sportu. Wielość czynników, które należy wziąć pod uwagę, ważny społeczny i gospodarczy wymiar tego prawa jest wystarczającą podstawą do przyjęcia transparentnego systemu tworzenia listy ważnych wydarzeń, co możliwe jest dzięki tworzeniu jej poprzez konsultacje międzyurzędowe w porozumieniu jednostką nadzorującą (MKiDN) i w porozumieniu z rynkiem mediów. Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy jeden urząd samodzielnie tworzył takie rozporządzenie mające tak istotny wpływ gospodarczy i społeczny oraz mogący prowadzić do tworzeniu nierównej sytuacji na rynku nadawców. Optymalnym dla rynku rozwiązaniem byłoby przyjęcie modelu niemieckiego, czyli de facto pozostanie przy liście wydarzeń wprowadzonej przez art. 20b ust. 2 u.r,.t. Jeżeli bowiem nawet przy sprzedaży praw do transmisji najbardziej atrakcyjnych pod względem komercyjnym wydarzeń tj. meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej pojawiły się problemy, których rezultatem był brak dostępu telewidzów do transmisji tych wydarzeń, można się spodziewać, że w przypadku mniej popularnych dyscyplin problem ten może pojawiać się notorycznie. W tej sytuacji, jedynym racjonalnym rozwiązaniem wydaje się pozostawienie nadawcom jak największej swobody w kwestii sposobu i miejsca przeprowadzania transmisji oraz zdanie się na reguły zdrowej konkurencji, a więc maksymalne ograniczenie listy ważnych wydarzeń. Jeżeli regulator chce pozostawić możliwość tworzenia listy dodatkowych wydarzeń to art. 20b ust 3 powinien zostać rozbudowany tak, aby: Krajowa Rada w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawicielami rynku mediów może, w drodze rozporządzenia, określić listę innych, niż wymienione w ust. 2, ważnych wydarzeń, uwzględniając stopień społecznego zainteresowania określonym wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla życia społecznego, gospodarczego i politycznego. str. 17

18 W rezultacie na decyzji KRRiT, która powinna być bezstronna, skorzysta telewizja publiczna, która zostanie pozbawiona konkurencji. Biorąc pod uwagę, że obecnie w Polsce dostęp do usług telewizji kablowej, oferty platform satelitarnych i w końcu multipleksów naziemnych obejmuje niemal całą populację, promowanie nadawcy publicznego, jako teoretycznie dysponującego jedynym sposobem dotarcia do większości obywateli oraz otrzymująca dofinansowanie ze środków publicznych jest, więc tym bardziej nieuzasadnione. Proponowana zmiana stawia telewizję publiczną posiadającą 9 kanałów naziemnej telewizji cyfrowej w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych nadawców. Ad. art.36 ust 2. pkt.2 W projekcie ustawy proponuje się doprecyzowanie art. 36 ust. 2 pkt. 2, poprzez zastąpienie odniesienia do "danego terenu" odniesieniem do "rynku właściwego". Niestety pozostawienie w niniejszym przepisie odniesienia do "środków masowego przekazu" wprowadza wątpliwość, co do zakresu pojęcia "rynek właściwy". Na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rynek właściwy jest ustalany zarówno od strony produktowej jak i od strony terytorialnej. Należałoby, więc w niniejszym przepisie wykreślić odniesienie do "środków masowego przekazu" i pozostawić jedynie odwołanie do rynku właściwego. A biorąc pod uwagę uzasadnienie do zmiany art. 38a ust. 3 - zmiana w zakresie art. 36 ust. 2 pkt. 2 powinna polegać na jego usunięciu. Jak bowiem wskazano w uzasadnieniu projektu, samo osiągnięcie pozycji dominującej nie stanowi zagrożenia dla zachowania konkurencji na rynku. Ad. art. 37a - Składanie sprawozdań finansowych do KRRiT Proponujemy ujednolicić zapisy ustaw i nałożyć obowiązek przedłożenia sprawozdania Krajowej Radzie w terminie, w którym spółki zobowiązane są do złożenia sprawozdań we właściwym rejestrze sądowym. Nowelizacja ustawy przewiduje zmianę art. 37 a, który dotychczas zobowiązywał dostawców usług medialnych do corocznego składania do Krajowej Rady sprawozdania finansowego, w formie przewidzianej w ustawie o rachunkowości. Proponowana zmiana nakłada na dostawców usługi medialnej zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego do Krajowej Rady w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia albo sporządzenia. Terminy sporządzenia sprawozdania finansowego zazwyczaj znacznie różnią się od terminów jego złożenia. Sporządzone sprawozdanie finansowe w przypadku spółek giełdowych nie może zostać ujawnione przed publikacją raportu rocznego. Ad. art. 38a i regulacje powiązane przekształcenia własnościowe. Zaproponowany w nowelizacji art. 38a nie odpowiada zasadom legislacji, zawiera rozwiązania, które nie są koherentne, a nadto sprzeczne z przedstawionym dla niego uzasadnieniem. W uzasadnieniu dla wprowadzanej zmiany art. 38a ust. 3 wskazano, iż Zmiana w tym zakresie jest związana ze sposobem rozumienia całokształtu spraw dotyczących kontroli kapitałowej. Nie można, bowiem ex ante oceniać, czy przejście uprawnień spowoduje str. 18

19 osiągnięcie pozycji dominującej. Samo osiągniecie pozycji dominującej nie jest zaś zgodnie z prawem konkurencji postrzegane, jako zagrażające warunkom konkurencji; za takie uważane jest dopiero nadużywanie pozycji dominującej Z powyższą konstatacją uzasadnienia należy się zgodzić, wprowadzenie jej jednak do ustawy winno polegać na usunięciu tej tylko przesłanki odmowy wyrażenia zgody na przejście uprawnień koncesyjnych. Zamiast tego projekt proponuje usuniecie wszelkich kryteriów, jakimi winna się kierować Krajowa Rada przy rozpoznaniu wniosku nadawcy. W miejsce dotychczasowej decyzji związanej, projekt wprowadza decyzję, która nie jest nawet decyzją uznaniową, lecz wręcz decyzją dowolną. Brak jest, bowiem jakichkolwiek kryteriów, które powinny być brane pod uwagę przez Krajową Radę i jej Przewodniczącego przy wydawaniu przedmiotowej decyzji. Powyższe oznacza jednocześnie, iż brak jest kryteriów, według których decyzja ta poddawana byłaby następnie kontroli sądowej, a to już oznacza, iż projekt narusza w tym zakresie gwarancje konstytucyjne. Co więcej, zmiany zostały wprowadzone w sposób niekonsekwentny, albowiem, jeżeli osiągnięty ma być cel z uzasadnienia, wówczas należało także uchylić tożsamą przesłankę z art. 36 ust. 2 pkt. 2 ustawy o radiofonii i telewizji. Nadto, z wprowadzoną zmianą nie został skorelowany ust. 3a w art. 38a, który pozostał bez zmian. Wadliwe są naszym zdaniem również propozycje regulacji powiązanych z art. 38a. W art. 10 ust. 2a zaproponowano rozszerzenie uprawnienia do żądania materiałów, dokumentów i wyjaśnień na postępowanie prowadzone na podstawie art. 38a, jednocześnie wprowadzając sankcje w postaci grzywny na wypadek nie udzielenia takich informacji przez nadawcę. Rozwiązanie takie jest ewenementem w prawie administracyjnym. Przede wszystkim należy wskazać, iż usuniecie kryteriów podejmowania decyzji sprawia, iż trudno określić, jaki miałby być zakres takiego wezwania nadawcy do udzielenia wyjaśnień czy przedłożenia dokumentów skoro nie wiadomo, co Krajowa Rada w takim postępowaniu powinna oceniać. Nadto, postępowania toczy się tu na wniosek strony, zgodnie z wszelkimi regułami prawa administracyjnego, które umożliwiają organowi wykorzystanie całości środków koniecznych do wyjaśnienia sprawy, z możliwością przeprowadzenia rozprawy włącznie. Przede wszystkim jednak konsekwencją nieprzedłożenia dokumentów, materiałów czy wyjaśnień, jeżeli uniemożliwia to organowi dokonanie rozstrzygnięcia i oceny wniosku, jest odmowa wyrażenia zgody. W sytuacji, gdy postępowanie toczy się wyłącznie w interesie nadawcy, który je zainicjował brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia do stosowania środków przymusu w odniesieniu do dostarczenia żądanych informacji. Wyłącznym gospodarzem tego postępowania jest nadawca, który decyduje o jego wszczęciu, jak też może je w każdym momencie zakończyć, cofając złożony wniosek. Równie nieuzasadnione jest przyjęcie dla działającego nadawcy, posiadającego koncesję, który chce dokonać określonych przekształceń, trybu postępowania takiego samego jak dla osoby zagranicznej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie przyjęte rozwiązania mają charakter ochronny, nacechowany daleko idącymi obostrzeniami. Pomijając fakt, iż regulacja ta jest wadliwa pod względem techniki legislacyjnej, to przede wszystkim brak jest uzasadnienia dla takiego zrównania sytuacji tych dwóch kategorii podmiotów. str. 19

20 Ad. art. 39a ust. 1 w zakresie koncesji dla telesprzedaży Nie jest jasne, czy dotyczy to tylko nadawania w sieciach telekomunikacyjnych innych niż systemy teleinformatyczne, czy też rozpowszechniania w dowolnej sieci telekomunikacyjnej innego niż rozpowszechnianie rozsiewcze naziemne, (czyli potencjalnie także w systemach teleinformatycznych). Ad. art. 42 ust. 1a - Rejestr programów rozprowadzanych W zakresie rejestru programów rozprowadzanych przez operatorów proponowana w projekcie zmiana polegająca na wprowadzeniu do ustawy domniemanego terminu wpisu do rejestru, jest de facto regulacją niemającą związku z praktyką rynkową. Liczba umów zawieranych przez nadawców na okres 10 lat lub czas nieoznaczony jest bardzo mała. Większość umów zawieranych jest na czas określony. Obecny jak i proponowany w analizowanym projekcie mechanizm zgłaszania programów do rejestru oraz przedłużania zezwoleń stanowi duże utrudnienie organizacyjne dla operatorów. Systemowa zmiana rejestru wydaje się konieczna. W naszej ocenie operatorzy powinni zgłaszać rozprowadzane programy, ale bez wskazania, na jaki czas posiada on zgodę na rozprowadzanie programu (w szczególności z uwagi na fakt, że prawo materialne nie przewiduje wymogu pisemności umów niewyłącznych dotyczących rozprowadzania programów). Proponujemy zamiast tego wprowadzenie mechanizmu polegającego na składaniu oświadczeń przez operatorów o zaprzestaniu rozprowadzania programu w terminie do 30 dni po zaprzestaniu rozprowadzania. Skutkiem takiego oświadczenia powinno być wydanie przez Przewodniczącego Krajowej Rady postanowienia o wykreśleniu programu z rejestru. Rozprowadzanie programu przez operatora, po doręczeniu operatorowi postanowienia o wykreśleniu programu z rejestru, powinno być traktowane na równi z rozprowadzaniem programu bez zezwolenia. Taki mechanizm zabezpieczy interesy określone przez ustawodawcę, ale jednocześnie bardzo uprości procedurę zgłoszeń i usunie niepotrzebne wątpliwości związane z brakiem postanowienia o wykreśleniu programu. Ad. art. 42a - Procedura zgłaszania programów okolicznościowych Procedura zgłaszania programów okolicznościowych jest jasna. Jedna uwaga techniczna, dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości, określenie przed datą rozpowszechnienia, proponujemy zastąpić określeniem najpóźniej w dniu rozpowszechnienia. Ad. wejście w życie przepisów ustawy Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 14, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Jeżeli nastąpią zmiany w zakresie programów objętych must-carry, może to spowodować, że niektórzy nadawcy programów nieobjętych must-carry zażądają od operatorów opłat lub w ogóle nie zgodzą się na rozprowadzanie ich programów. W takiej sytuacji operatorzy będą musieli zmienić zawartość pakietów oferowanych aktualnym klientom. Będzie to stanowić zmianę umowy z abonentami. Przedsiębiorca nie ma gwarancji, że wycofanie programów nieobjętych must carry z oferty dla aktualnych abonentów będzie uznane za zmianę umowy, która wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa (w rozumieniu art. 60a ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego). W związku z tym wskazane jest: 1) dłuższe vacatio legis w zakresie tego przepisu oraz str. 20

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia.. 2013 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia.. 2013 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia.. 2013 r. PROJEKT w sprawie listy ważnych wydarzeń Na podstawie art. 20b ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.2.2015 L 27/37 DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/163 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Polska planuje przyjąć zgodnie z art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

1. Dostępność programów telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami

1. Dostępność programów telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-715848- I/12/KK 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pan Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

DECYZJE. uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, L 177/54 8.7.2015 DECYZJE DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/1097 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Dania planuje przyjąć zgodnie z art. 14 dyrektywy 2010/13/UE w sprawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

ODPOWIEDŹ. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] ODPOWIEDŹ Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] na pytania postawione przez MKiDN w piśmie DWIM/875/15/KZ dotyczące przeglądu dyrektywy 2010/13/UE dokonywanego przez Komisję Europejską. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 1)

USTAWA z dnia... 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 1) projekt 10.08.12 r. USTAWA z dnia... 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn.

Bardziej szczegółowo

10.7.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/33

10.7.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/33 10.7.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/33 DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Francję na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 09 2015r.

Warszawa, 04 09 2015r. Warszawa, 04 09 2015r. Szanowny Pan Andrzej Wyrobiec Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 czerwca. 2012 r.

Warszawa, 15 czerwca. 2012 r. 2012 r. Warszawa, 15 czerwca Odpowiedzi Orange Polska na pytania KRRiT w ramach konsultacji społecznych na temat udostępniania programów telewizyjnych osobom z niesprawnością wzroku i/lub słuchu oraz osobom

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim

USTAWA z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 29, poz. 358. Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) ma na celu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 296/51

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 296/51 7.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 296/51 DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 309/13/COL z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zgodności z prawem EOG środków planowanych przez Norwegię zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Warszawa, 27 maja 2015 r. KRRiT-043/2015 - decyzja nr 8/2015

PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Warszawa, 27 maja 2015 r. KRRiT-043/2015 - decyzja nr 8/2015 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Warszawa, 27 maja 2015 r. KRRiT-043/2015 - decyzja nr 8/2015 HOBBY Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 10 05-120 Legionowo DECYZJA Nr 8/2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH dr Piotr Rodziewicz adwokat REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH I. ZAKRES DOPUSZCZLANEJ INFORMACJI O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

skierowanym do uczniów, nauczycieli, opiekunów oraz pracowników zajmujących się wyżywieniem dzieci i młodzieży

skierowanym do uczniów, nauczycieli, opiekunów oraz pracowników zajmujących się wyżywieniem dzieci i młodzieży programom Warszawa, kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZSS/500/8/20 I 4/JZ (w odp. należy podać nr sprawy) Pan Jan Dworak Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29.06.2012 r.

Warszawa, 29.06.2012 r. Warszawa, 29.06.2012 r. Dotyczy: konsultacji społecznych prowadzonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na temat udostępniania programów telewizyjnych osobom z niesprawnością wzroku i/lub słuchu

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244)

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) I. Cel i przedmiot ustawy Podatek tonażowy jest instytucją prawną, która miała

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia... stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia... stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych PROJEKT DRUK NR 166 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia... stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2016 R.

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2016 R. RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2016 R. Zarząd Stopklatka S.A. ( Spółka, Emitent ) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Projekt z dnia 28.08.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Mając na celu konieczność:

UZASADNIENIE. Mając na celu konieczność: UZASADNIENIE do projektu rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Pan Bartłomiej Sienkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych

Pan Bartłomiej Sienkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-716813-XVIII/12/GK 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Ai. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartłomiej Sienkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia...2012 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia...2012 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia...2012 r. PROJEKT z dnia 28 września 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego Wprowadzenie do wykładu Dr Andrzej Nałęcz Dyżur: wtorek, 10.00-11.00 sala B409. Proszę śledzić ogłoszenia na mojej stronie wydziałowej tam

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-51-10 Druk nr 3812 Warszawa, 17 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Opinia prawna w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Opinia prawna w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej I. Wnioski. (1).Wzór wniosku nie realizuje delegacji ustawowej zawartej w art. 23g ust. 11 ustawy o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

W systemie zamówień publicznych nie przyjęto obowiązku samodzielnego wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę.

W systemie zamówień publicznych nie przyjęto obowiązku samodzielnego wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę. W systemie zamówień publicznych nie przyjęto obowiązku samodzielnego wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę. Z dniem 22.12.2009 r. weszła w życie nowela Prawa zamówień publicznych, która zapewnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1)

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Konieczność podjęcia działań o charakterze legislacyjnym w zakresie nowelizacji

Bardziej szczegółowo

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. UZASADNIENIE W związku z uchwaleniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., traci

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2738).

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2738). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-24 (5)/10 Warszawa, 27 maja 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Warszawa, dnia 2010-06-25 U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do rządowego projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Uwagi ogólne: Przepisy projektowanej ustawy,

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY NADAWANIA REKLAM I AUDYCJI SPONSOROWANYCH W PROGRAMACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. I. Usługi emisji reklam i telesprzedaży.

ZASADY NADAWANIA REKLAM I AUDYCJI SPONSOROWANYCH W PROGRAMACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. I. Usługi emisji reklam i telesprzedaży. ZASADY NADAWANIA REKLAM I AUDYCJI SPONSOROWANYCH W PROGRAMACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. I. Usługi emisji reklam i telesprzedaży. 1. Telewizja Polska S.A. świadczy usługi reklamowe polegające na telewizyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO/KU 21/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyników kontroli z 25 marca 2015 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 października 2014 r.

Olsztyn, dnia 6 października 2014 r. Olsztyn, dnia 6 października 2014 r. Numer sprawy: 221/DOR/2014 Podmiot zadający pytanie: Urząd Gminy X Imię i nazwisko eksperta: dr Stanisław Bułajewski Afiliacja eksperta: UWM w Olsztynie OPINIA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, 12 sierpnia 2014 r. Warszawa, 12 sierpnia 2014 r. Stanowisko Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych wobec propozycji dotyczących zwolnienia z podatku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dz.U. Nr 99, poz. 580 Dz.U. Nr 222, poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projekt rozporządzenia zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na okres 1 roku (2018).

UZASADNIENIE. Projekt rozporządzenia zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na okres 1 roku (2018). UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), zwanej dalej ustawą,

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r.

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r. STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 13/2015. postanawia

DECYZJA NR 13/2015. postanawia PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRRiT-067/2015-decyzja nr 13/2015 Warszawa, 29 września 2015 r. TELEWIZJA POLSKA S.A. ul. J.P. Woronicza 17 00-999 Warszawa DECYZJA NR 13/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. Załącznik do Uchwały Nr. /2012 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2012 r. ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. 1 Emisja filmów

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM Warszawa, 2010 1 Użyte w niniejszym Regulaminie definicje lub skróty

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Or. A. 0713/1118/17 UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Informacja o projekcie: Tytuł Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu Za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Biuro Zarządu BZ/^572015

Biuro Zarządu BZ/^572015 Warszawa, dnia 10.11.2015 r. Biuro Zarządu BZ/^572015 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00- i 071 Warszawa W

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2007/65/WE o audiowizualnych usługach medialnych w świetle wybranych zagadnień prawa europejskiego i polskiego

DYREKTYWA 2007/65/WE o audiowizualnych usługach medialnych w świetle wybranych zagadnień prawa europejskiego i polskiego Warszawa DYREKTYWA 2007/65/WE o audiowizualnych usługach medialnych w świetle wybranych zagadnień prawa europejskiego i polskiego KONFERENCJA PIIT 2008 WARSZAWA Agata Ambroziewicz Wojciech Bialik Baker

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 7 sierpnia 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 7 sierpnia 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw Senat,

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT MONITORINGU

DEPARTAMENT MONITORINGU Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. Widownia transmisji oraz udziały programów 1, 2, HD i od 8 czerwca do 1 lipca 2012 - podsumowanie DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Mistrzostwa Europy w

Bardziej szczegółowo

Regulacja audiowizualnych usług medialnych - wyzwania związane z nową dyrektywą

Regulacja audiowizualnych usług medialnych - wyzwania związane z nową dyrektywą Regulacja audiowizualnych usług medialnych - wyzwania związane z nową dyrektywą Małgorzata Pęk Wojciech Kołodziejczyk Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Część pierwsza Najważniejsze postanowienia

Bardziej szczegółowo

WADIUM Janusz Dolecki

WADIUM Janusz Dolecki Kryteria wyboru ofert w przetargach drogowych planowane zmiany w Prawie Zamówień Publicznych Polski Kongres Drogowy Warszawa 25.11.2010 WADIUM Janusz Dolecki Projekty szczegółowych zmian w ustawie Prawo

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania aktualizacja... Stanisław Nitecki

Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania aktualizacja... Stanisław Nitecki Stanisław Nitecki Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania aktualizacja związana z innymi nowelizacjami u.ś.r. * * W niniejszym opracowaniu zastosowano skróty zawarte w wykazie skrótów do: S.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Uwagi szczegółowe. 1. Art. 23b ust Art. 23b ust. 2

Uwagi szczegółowe. 1. Art. 23b ust Art. 23b ust. 2 Opinia Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 131/48 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/779 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające jednolite zasady dotyczące procedur ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny (Tekst

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej... 1 1. Podstawowe zagadnienia reklamy w polskiej polityce alkoholowej... 1 1.1. Janusowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka W praktyce stosowania przedmiotowych regulacji przez KNF przyjmuje się, że na przesłankę rękojmi składa się wiele czynników, które są oceniane przez KNF łącznie. Mając na względzie prawidłowy rozwój rynku

Bardziej szczegółowo

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa Odpowiedź na apel o publiczne wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z niektórymi zapisami zawartymi w uchwalonej przez Sejm 6 grudnia br. ustawie wprowadzającej istotne zmiany w funkcjonowaniu otwartych

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Celem projektu ustawy jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2009 r., sygn. akt P 66/07 (Dz. U. Nr 78, poz. 659). W wyroku tym Trybunał

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny

Wydział Organizacyjno-Prawny 0, 0*0 +0++,+ DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 071 39 74 200 fax 071 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl Wrocław, dnia 31.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w mikroinstalacjach

Pomoc publiczna w mikroinstalacjach Pomoc publiczna w mikroinstalacjach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 18 sierpnia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.36.2014 ( ) D E C Y Z

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki INFO NOWE PZP Komentarz do art. 17 nowe Pzp Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Wyłączenie z postępowania osób wykonujących czynności w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI TEMATYKA WYKŁADU NR 6 USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - PODSTAWOWE DEFINICJE Zakres ochrony prawnej wg ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami.

Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami. Sebastian Fabisiak Szef Departamentu Prawa Ochrony Środowiska Chmaj i Wspólnicy Kancelaria Radcowska Wielomilionowe oszczędności dla elektrowni i kopalni w racjonalnej gospodarce odpadami. Wiele elektrowni

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 2007/0243(COD) 14.4.2008 PROJEKT OPINII Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Transportu i Turystyki

Bardziej szczegółowo

o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT UZASADNIENIE

o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT UZASADNIENIE Projekt USTAWA z dnia o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT Art. 1. Traci moc ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o kosztach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo