Wniosek o dotację charytatywną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dotację charytatywną"

Transkrypt

1 Wniosek o dotację charytatywną WAŻNE: Niniejszy dokument został przetłumaczony wyłącznie w celach poglądowych. Aby wniosek został przyjęty, należy go wypełnić w języku angielskim na stronie internetowej W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą e mailową: OPIS PROPOZYCJI Warunki: Zatwierdzenie przez firmę Bausch + Lomb dotacji charytatywnej jest uzależnione od wyrażenia zgody na następujące warunki: 1. Do obowiązku sponsora dotacji charytatywnej należy dołożenie wszelkich starań, aby dotacja charytatywna została przeznaczona wyłącznie na potrzeby związane z działaniem charytatywnym i nie była wykorzystywana na (i) jakiekolwiek cele niezwiązane z działaniem charytatywnym, (ii) organizację loterii, reklamę ofiarodawcy, wycieczki, grę w golfa, książki, filmy dokumentalne i inne (jeżeli nie dotyczą narządu wzroku) ani (iii) tworzenie subwencji lub funduszy mających na celu redukcję deficytów czy rezerw operacyjnych. 2. Do obowiązku będzie również należało publiczne potwierdzenie, że działalność charytatywna była możliwa częściowo dzięki dotacji otrzymanej od firmy Bausch + Lomb. 3. Sponsor wyraża zgodę na prowadzenie działalności charytatywnej zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W przypadku gdyby działalność charytatywna obejmowała wywóz produktów B+L do innego kraju (np. w ramach międzynarodowej pomocy humanitarnej), do obowiązku sponsora będzie należało uzyskania od rządu kraju otrzymującego pomoc wszelkich niezbędnych zezwoleń na stosowanie produktów Bausch + Lomb oraz na wykonywanie odpowiednich działań związanych z projektem pomocy. 4. Sponsor wyraża zgodę, że nie ubiega się on o fundusze ani na rzecz, ani w imieniu urzędnika instytucji rządowej, polityka, organizacji rządowej ani partii politycznej. 5. Sponsor zgadza się, że przyznanie niniejszej dotacji nie jest uzależnione od zapisywania pacjentom, zakupu ani rekomendowania produktów Bausch + Lomb ani w przeszłości, ani obecnie, ani w przyszłości. 6. Po zakończeniu działania charytatywnego, Sponsor zobowiązuje się do przesłania firmie Bausch + Lomb potwierdzenia, że działanie charytatywne zostało przeprowadzone. Potwierdzenie należy przesłać do Administratora ds. grantów i dotacji charytatywnych w Bausch + Lomb na adres:

2 Bausch + Lomb, One Bausch + Lomb Place, Rochester, NY 14604; faksem pod nr: 585/ lub e mailem na adres: * Aby potwierdzić powyższe warunki i kontynuować procedurę, należy zaznaczyć opcję Wyrażam zgodę poniżej. Informacje kontaktowe: 1. *Imię 2. * Nazwisko 3. Stanowisko 4. * Tytuł (Proszę zaznaczyć jedną z opcji: dr, Pan, Pani) 5. * Stopień naukowy (Proszę zaznaczyć jedną z opcji: DO, LPN, MD, PhD, PharmD, RPH, RN, PT, LVN, OT, NP, PA, OD, inne: proszę podać) 6. * Adres e mail 7. * Główny numer telefonu 8. Drugi numer telefonu 9. Dział, piętro, lokal lub pomieszczenie 10. * Adres (ulica) siedziby organizacji 11. * Miasto siedziby organizacji 12. Stan siedziby organizacji (Proszę zaznaczyć stan) 13. Województwo siedziby organizacji 14. * Kod pocztowy siedziby organizacji 15. Kraj siedziby organizacji (Proszę zaznaczyć kraj) * Pole wymagane Informacje o organizacji: 1. * Nazwa organizacji (nazwa prawna) 2. * Rodzaj organizacji (Proszę zaznaczyć jedną z opcji: organizacja dochodowa, niedochodowa). 3. Jeżeli organizacja jest instytucją niedochodową, proszę określić jej rodzaj (proszę zaznaczyć jedną z opcji: publiczna organizacja charytatywna, prywatna fundacja operacyjna, prywatna fundacja nieoperacyjna, inne: proszę podać). 4. * Numer identyfikacji podatkowej (jeżeli nie jest znany numer identyfikacji podatkowej, to można zaznaczyć opcję Nie wiem ).

3 5. * Czy organizacja jest częścią większej organizacji macierzystej? (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). a. Jeżeli zaznaczona została odpowiedź Tak, to proszę podać numer identyfikacji podatkowej organizacji macierzystej. 6. * Podstawowa misja organizacji ubiegającej się o dotację charytatywną. Proszę zaznaczyć opis najbardziej pasujący do podstawowej misji organizacji. (Proszę zaznaczyć jedną z opcji: sztuka i nauki humanistyczne, pomoc na rzecz dzieci i rodziny, edukacja, ochrona środowiska, zdrowy wzrok, ogólne inicjatywy społeczne, zdrowie i uroda, badania medyczne, zdrowie psychiczne i wsparcie w sytuacjach kryzysowych, strategie publiczne, bezpieczeństwo publiczne, emeryci, weterani i kombatanci, programy dla młodzieży). 7. * Czy dana organizacja, jej organizacja macierzysta lub którakolwiek z organizacji siostrzanych uczestniczy w opracowywaniu lub realizacji programów promocyjnych Bausch + Lomb? (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). a. Jeżeli zaznaczona została odpowiedź Tak, to proszę opisać obowiązujące w organizacji przepisy zapobiegawcze, które pozwalają na rozdzielenie programów promocyjnych od edukacyjnych. 8. * Czy organizacja została kiedykolwiek skazana za popełnienie przestępstwa lub wykluczona z udziału w finansowanych przez rząd programów opieki zdrowotnej? (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). a. Jeżeli zaznaczona została odpowiedź Tak, to proszę podać szczegółowe informacje dotyczące charakteru i przyczyny skazania i/lub wykluczenia, a także aktualnego statusu organizacji. 9. * Czy zgodnie z posiadaną wiedzą, organizacja otrzymała w ciągu ostatnich pięciu lat grant lub dotację charytatywną od firmy Bausch + Lomb? (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). a. Jeżeli zaznaczona została odpowiedź Tak, to proszę podać daty, miejsca oraz opisy zrealizowanych programów, jak również kwoty przyznane przez firmę Bausch + Lomb dla poszczególnych programów. 10. * Czy aktualnie organizacja otrzymuje lub ubiega się o pomoc finansową u organizacji rządowej lub u innego podmiotu komercyjnego w związku z niniejszą dotacją charytatywną? (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). * Pole wymagane a. Jeżeli zaznaczona została odpowiedź Tak, proszę podać nazwy odpowiednich organizacji rządowych i podmiotów komercyjnych. Informacje o działaniu charytatywnym: 1. * Nazwa wydarzenia 2. * Proszę krótko opisać działanie charytatywne, na którego realizację ma być wykorzystana dotacja. Uwaga: przed przesłaniem wniosku można do niego załączyć dodatkowe dokumenty.

4 3. * Czy dotacja charytatywna ma być wykorzystana na wsparcie wydarzenia mającego na celu zbiórkę pieniędzy? (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). 4. Rodzaj wydarzenia (proszę zaznaczyć jedną z opcji: aukcja, bankiet połączony z wręczaniem nagród, koncert dobroczynny, wydarzenie sportowe, telethon, spacer charytatywny (walkathon), inne: proszę podać). 5. Czy propozycja ma związek z inicjatywą na rzecz zapobiegania i leczenia zaćmy u dzieci (Pediatric Cataract Initiative) realizowaną przez Instytut Okulistyki Dziecięcej (Early Vision Institute) firmy Bausch + Lomb? Szczegółowe informacje na temat inicjatywy na rzecz zapobiegania i leczenia zaćmy u dzieci znaleźć można na stronie internetowej (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). 6. * Wnioskowany ostateczny termin otrzymania funduszy. Uwaga: Przetwarzanie wniosku zajmuje co najmniej sześć tygodni. 7. * Wykaz członków zarządu i wyższego kierownictwa oraz ich kwalifikacji. 8. Nazwisko/ a przedstawiciela/ i firmy Bausch + Lomb: proszę podać nazwisko/ a przedstawiciela/ i firmy Bausch + Lomb, z którym/i się współpracuje (jeżeli są znane). 9. Proszę opisać podstawowy cel wnioskowanej dotacji charytatywnej. 10. Na podstawie danych za ubiegły rok proszę podać, jaką część swoich funduszy wykorzystała organizacja na działania programowe, a jaką na bieżącą działalność lub cele administracyjne. 11. * Czy dostępne są audytowane sprawozdania finansowe? (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). 12. Minimalna kwota finansowania (jeżeli prosi się wyłącznie o udostępnienie produktów, proszę wpisać kwotę: $ 0,00). Proszę podać dolną kwotę przedziału finansowania dla wnioskowanej dotacji charytatywnej (w dolarach amerykańskich). 13. Maksymalna kwota finansowania (jeżeli zwraca się Pan/i wyłącznie o udostępnienie produktów, proszę wpisać kwotę: $ 0,00). Proszę podać górną kwotę przedziału finansowania dla wnioskowanej dotacji charytatywnej (w dolarach amerykańskich). (Jeżeli wniosek dotyczy konkretnej kwoty, należy podać tę samą kwotę, która została wpisana wyżej jako minimalna kwota finansowania). 14. Proszę podać dodatkowe informacje dotyczące wnioskowanego przedziału finansowania, z uwzględnieniem szczegółowego budżetu. 15. Jeżeli prosi się wyłącznie o udostępnienie produktów Bausch + Lomb lub o przekazanie produktów oraz przyznanie funduszy, proszę wymienić nazwy produktów Bausch + Lomb, ich liczbę oraz opisać planowane wykorzystanie wnioskowanych produktów. Jeżeli prosi się o przyznanie funduszy, lecz jest się przygotowanym na przyjęcie produktów Bausch + Lomb zamiast pomocy finansowej, proszę wymienić nazwy odpowiednich produktów B+L, ich liczbę oraz planowane wykorzystanie wnioskowanych produktów. Proszę udzielić maksymalnie szczegółowych informacji. 16. Jeżeli prosi się o udostępnienie produktów, w jakim kraju mają być wykorzystywane te produkty? 17. Proszę opisać ewentualne korzyści materialne, jakie firma Bausch + Lomb może uzyskać w zamian za przyznaną dotację charytatywną (np. dostęp do cateringu podczas wydarzenia zorganizowanego w celu

5 zbiórki pieniędzy itp.). Proszę podać szacunkową wartość (w dolarach amerykańskich) korzyści materialnych, jakie Bausch + Lomb może otrzymać w zamian za przekazanie dotacji charytatywnej. Lista kontrolna wytycznych: 1. Wnioskowana dotacja charytatywna ma być wykorzystana wyłącznie na cele dobroczynne. (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). 2. * Wnioskowana dotacja charytatywna nie ma charakteru uwarunkowania cenowego ani nie ma związku z rabatem cenowym. (Niniejszym potwierdza się, że wniosek o dotację charytatywną nie jest w żaden sposób powiązany z warunkami cenowymi dotyczącymi jakichkolwiek produktów marki Bausch + Lomb). (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). 3. * Przyznanie wnioskowanej dotacji charytatywnej nie jest uzależnione od zakupu żadnych produktów marki Bausch + Lomb. Nie ma również na celu zachęcania beneficjenta do zakupu ani rekomendowania produktów Bausch + Lomb. (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). 4. * Wniosek o przyznanie dotacji charytatywnej nie jest składany na prośbę indywidualnego pracownika sektora służby zdrowia. (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). 5. * Wniosek o przyznanie dotacji charytatywnej nie jest składany w imieniu prywatnego ośrodka służby zdrowia ani zespołowej praktyki lekarskiej. (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). 6. * Według najlepszej wiedzy, wszystkie informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą i rzeczywiście chcę ubiegać się o przyznanie dotacji charytatywnej. (Proszę zaznaczyć opcję Tak lub Nie). 7. Przez kliknięcie przycisku Potwierdzam poniżej, przyjmuję do wiadomości, że gdyby komisja oceniająca była zainteresowana moim wnioskiem o dotację charytatywną, konieczne może być złożenie dokumentów uzupełniających, a ponadto będę zobowiązany/ a do zawarcia umowy z firmą Bausch + Lomb. (Proszę zaznaczyć Potwierdzam ). Zatwierdzenie propozycji: To już prawie koniec! Do propozycji można również dołączyć logo, które będzie wyświetlane razem z jej treścią. Przed przejściem do dalszej części można wyświetlić i wydrukować propozycję. W tym celu należy kliknąć łącze poniżej. Przed przejściem do dalszej części warto jeszcze raz przejrzeć propozycję. Jeżeli uważa się, że propozycja jest już gotowa do wysłania, proszę kliknąć Kontynuuj, aby przejść do kolejnej strony, na której można załączyć dodatkowe dokumenty, a następnie przesłać propozycję. Jeżeli chce się wprowadzić do propozycji dodatkowe zmiany, proszę kliknąć przycisk Wstecz u dołu strony. Wczytać logo (opcjonalnie) (Obsługiwane są następujące formaty: jpg, jpeg, gif, tif oraz tiff. Wielkość logo zostanie automatycznie zmodyfikowana do szerokości 200 pikseli). Kliknąć tutaj, aby przejrzeć propozycję. Zakończenie procedury:

6 Aby przesłać propozycję, należy dodać ewentualne uwagi końcowe (pismo przewodnie), a następnie wczytać niezbędne załączniki. Następnie trzeba zaznaczyć na dole okienko potwierdzenia, że zapoznano się dokładnie ze wszystkimi wytycznymi, a później kliknąć Wyślij, aby wysłać propozycję. Bausch & Lomb Granty edukacyjne Proszę przesyłać wnioski o dotację charytatywną tutaj. Uwaga: obowiązują nas ograniczenia w przyznawaniu dotacji osobom indywidualnym oraz organizacjom, które nie posiadają statusu podatkowego zgodnego z paragrafem 501(c) (3) kodeksu podatkowego USA, a także dotacji przeznaczonych na wyjazdy i wycieczki, wydarzenia mające na celu zbiórkę pieniędzy oraz reklamę ofiarodawcy. 1. Pismo przewodnie: (maksymalnie 2000 znaków) 2. Załącz plik: proszę załączyć ewentualne dodatkowe dokumenty do naszego wglądu. 3. Załącz plik: proszę załączyć dodatkowy załącznik do naszego wglądu. 4. Załącz plik: proszę załączyć dodatkowy załącznik do naszego wglądu. 5. Załącz plik: proszę załączyć dodatkowy załącznik do naszego wglądu. Obsługiwane są następujące formaty: doc, docx, xls, mpp, txt, pdf, jpg, jpeg, ppt, mp3. Wielkość wszystkich załączników nie może przekroczyć 3 MB. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszej propozycji są dokładne i prawdziwe.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE 7.4.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 93/23 AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE DECYZJA RAMOWA RADY 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo