BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, kwiecień

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w "Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe" zwanej dalej Taryfą, dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje pobierane są: - po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; - miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; - zgodnie z zawartą umową. 2. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje klientowi równowartość tej kwoty. 3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 4.Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej zaokrąglane są według analogicznych zasad. 5.Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 6.Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej. Do przeliczenia stosowany jest średni kurs NBP z dnia pobrania należności. 7.Określone w niniejszej taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielonych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy z innymi bankami i instytucjami (np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 8.Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe wykonywane na zlecenie instytucji, w wysokościach określonych w zawartych umowach z Bankiem. 9.W przypadku, gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat, wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 10.Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 11.Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 12.Nie pobiera się prowizji i opłat od: -wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Głogowie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, -wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 13. W przypadku pisemnej dyspozycji klienta odnośnie wystawienia zaświadczeń, przygotowania wyciągów za okres dłuższy niż jeden miesiąc bank zastrzega sobie czas realizacji do pięciu dni roboczych. 14.Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 15.Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne postanowienia podejmuje Zarząd Banku Spółdzielczego na pisemny wniosek Klienta. 2

3 Rozdział I OPERACJE KASOWE I ROZLICZENIA DETALICZNE Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Wpłaty gotówkowe: -na rachunki prowadzone w innych bankach, na które Bank nie posiada odrębnych umów odnośnie pobierania prowizji -na rzecz: * TBS w Głogowie * Gaz Rejon Głogów * PZU Życie SA Rejon Legnica * GPK Głogów * SM Nadodrze -na rachunki PWiK Głogów -na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych/ Wspólnot Właścicieli Garaży/ Ogrodów Działkowych -na rachunek * ZGM i Wspólnot administrowanych przez ZGM * Urzędu Skarbowego w Głogowie podstawowa min. maks. 0,5 % 4 zł 0,5% 2,5 1,0 0,5% 1,5 -na ZUS 0,5% 5 zł -na KRUS 0,5% 1 zł -na rzecz: * Urzędu Gminy Głogów / Pęcław * Urzędu Gminy Jerzmanowa i Jednostek Organizacyjnych Gminy Jerzmanowa 2. Wypłaty gotówkowe: zgodnie z zawartymi umowami -z konta "zlecenie do wypłaty" 1,00% 2 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały od kwoty -stali klienci -do 20 szt. bez opłat bez opłat -ponad 20 szt. 0,5% 5 zł 4. Sporządzenie kopii dowodu księgowego za jeden dokument 15 zł 5. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez Posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego za każdą dyspozycję 2 3

4 Rozdział II RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania JUNIOR ROR SENIOR LEKKIE PROSTE 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0/3 zł* 8 zł 2 3. Elektroniczne kanały dostępu: -dostęp do internetu miesięcznie 1 zł -wydanie listy haseł jednorazowych jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł -realizacja jednej sztuki przelewu na rachunki bankowe w innych bankach -opłata za komunikat SMS do autoryzacji zleceń -wprowadzanie dodatkowego użytkownika do ebanknetu -za odblokowanie /zablokowanie ebanknetu jednorazowo 0,5 0,5 0,5 Opłata za każdy wysłany SMS 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł -zmianę w karcie uprawnień jednorazowo Wpłaty i wypłaty: Wpłata gotówkowa za wpłatę Wypłata gotówkowa za wypłatę 0zł 5. Przelewy krajowe w placówce Banku: Przelew wewnętrzny za przelew Przelew zewnętrzny za przelew 1,5 2,5 1,5 2,5 Przelew Elixir Express za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 6. Zlecenie stałe: -na rachunek w innym banku -na rachunek w BS -za powiadomienie o braku środków na rachunku 7. Polecenie zapłaty: -na rachunek wierzyciela w BS -na rachunek wierzyciela w innym banku za przelew od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji od każdej operacji 1 zł 2 zł 1 zł 2 zł 1 zł 1,5 1 zł 1,5 0zł zł 1 zł 1zł 1 zł -za zwrot polecenia zapłaty od każdej 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 4

5 -odwołanie przez dłużnika zgody na obciążenie rachunku -zmiana dyspozycji operacji od każdej operacji od każdej operacji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 8. Usługa jsmsbanknet miesięcznie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 9. Zmiana numeru telefonu do przekazywania komunikatów jsmsbanknet 10. Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym / zabezpieczającym 11. Za sprawdzenie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa Bankowego 12. Za czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa do rachunku (prowizji nie pobiera się gdy pełnomocnictwo udzielone jest w dniu otwarcia rachunku) 13. Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie 14. Zmiana rachunku z opłatą wyższą za prowadzenie na rachunek z opłatą niższą 15. Koszty upomnień z tytułu niezapłaconej prowizji 16. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci jednorazowo 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł za przelew za czynność za czynność 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł za czynność za czynność za każde wysłane upomnienie za dokument Likwidacja rachunku *-prowadzenie rachunku ROR w okresie pierwszych 6 m-cy od otwarcia bez opłaty KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata miesięczna za użytkowanie karty -Visa Classic Debetowa 2,5 5

6 -Visa Classic Debetowa zbliżeniowa -MasterCard Pay Pass -Naklejka zbliżeniowa -konto LEKKIE i PROSTE opłata miesięczna za użytkowanie dowolnej karty debetowej 4. Wydanie duplikatu karty 2 5. Płatność kartą - w punktach handlowo-usługowych w kraju -w punktach handlowo-usługowych za granicą 6. Wypłata gotówki: -we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami* -w pozostałych bankomatach w kraju 4 zł -w bankomatach akceptujących kartę za granicą 3% minimum 6 zł -w punktach akceptujących kartę w kraju 2% minimum 6 zł -w punktach akceptujących kartę za granicą 3% minimum 6 zł -w placówkach Poczty Polskiej 3% minimum 6 zł -wypłata w bankomacie za pomocą biometrii (aplikacja Inter Vein) -poprzez usługę Cashback w Polsce -awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 3 zł 3 zł 3 zł 0, Sprawdzenie salda w bankomacie** 2 zł 8. Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i gotówkowych na wniosek klienta - za każdą zmianę *Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronach internetowych Banku BPS S.A. oraz BS w Głogowie **Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę WYCIĄGI i DOKUMENTY KLIENT INDYWIDUALNY Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 5 zł 1. Miesięczny wyciąg z konta formie papierowej, udostępniany 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku 2. Miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny listem zwykłym 3. Wyciąg udostępniany w formie elektronicznej w ramach usługi bankowości elektronicznej 4. Za wydruk historii operacji z rachunku za każde rozpoczęte 10 pozycji 5. Duplikat wyciągu miesięcznego/ wyciąg udostępniany częściej niż raz w miesiącu za wyciąg Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia, opinii oraz innych pism 3 6

7 związanych z obsługą rachunku 7. Sporządzenie kopii dowodu księgowego za jeden dokument 15 zł 8. Wydanie kserokopii umowy rachunku bankowego/karty wzoru podpisu 3 Rozdział III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH RACHUNKI BANKOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bieżącego/dodatkowego 2. Prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie -bieżącego -dodatkowego -bieżącego rolniczego -OSP 3. Wpłata gotówkowa w placówce banku 0,2 % minimum 3 zł 4. Wypłata gotówkowa w placówce banku 5. Dostęp do systemu bankowości elektronicznej ecorponet (miesięcznie) 2 15 zł 5 zł 5 zł zgodnie z zawartymi umowami 6. Dostęp do systemu bankowości elektronicznej ebanknet 0zł 7. Przelew za pośrednictwem systemu ebanknet 1 zł 8. Wydanie list haseł jednorazowych 50 szt 5 zł 9. Opłata za komunikat SMS do autoryzacji zleceń 0,25 zł 10. Wprowadzenie dodatkowego użytkownika do ebanknetu 5 zł 11. Odblokowanie/ zablokowanie ebanknetu 5 zł 12. Zmiana w karcie uprawnień ecorponet Usługa jsmsbanknet miesięcznie 3 zł 14. Zmiana numeru telefonu do przekazywania komunikatów jsmsbanknet 15. Udostępnienie i korzystanie z usługi identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych PPM 16. Przelew bankowy 1 zł zgodnie z zawartymi umowami -w placówce Banku na rachunek w BS -w placówce Banku na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR -w placówce Banku na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR EXPRESS -w placówce Banku na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 17. Zlecenie stałe: 3 zł 5 zł 4 7

8 -na rachunek w innym banku -na rachunek w BS -za powiadomienie o braku środków na rachunku 18. Polecenie zapłaty: -na rachunek wierzyciela w BS -na rachunek wierzyciela w innym banku -za zwrot polecenia zapłaty -odwołanie przez dłużnika zgody na obciążenie rachunku -zmiana dyspozycji 2 zł 1 zł 1 bez opłat 19. Za zmianę karty wzorów podpisów Za skrytki do wyciągów oraz klucz do drzwiczek- miesięcznie 2 ( w tym 23% VAT) 21. Czeki krajowe: -wydanie blankietów czekowych -potwierdzenie czeku -inkaso czeku -przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 22. Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym/zabezpieczającym za przelew 23. Za sprawdzenie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa Bankowego za czynność 24. Koszty upomnień z tytułu niezapłaconej prowizji- za każde wysłane upomnienie 1 zł 2 zł 5 zł 1 zł 1 zł 15 zł 2 15 zł Likwidacja rachunku bankowego 3 KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH- KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty 3 zł 4. Wydanie duplikatu karty 2 5. Płatność kartą: - w punktach handlowo - usługowych w kraju -w punktach handlowo - usługowych za granicą 6. Wypłata gotówki: -we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami* -w pozostałych bankomatach w kraju 4 zł -w bankomatach akceptujących kartę za granicą 3% minimum 6 zł 8

9 -w punktach akceptujących kartę w kraju 2% minimum 6 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 3% minimum 6 zł -w placówkach Poczty Polskiej 3% minimum 6 zł -wypłata w bankomacie za pomocą biometrii (aplikacja Inter Vein) -poprzez usługę Cashback w Polsce -awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty -awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 0, Sprawdzenie salda w bankomacie** 2 zł 8. Zmiana danych Użytkownika karty 5 zł 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na pisemny wniosek Użytkownika Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i gotówkowych na wniosek klienta - za każdą zmianę *Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku BPS S.A. oraz BS w Głogowie **Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę WYCIĄGI i DOKUMENTY KLIENT INSTYTUCJONALNY Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 5 zł 1. Miesięczny wyciąg z konta formie papierowej, udostępniany 1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku 2. Miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany 1 raz w miesiącu na adres korespondencyjny listem zwykłym 3. Wyciąg udostępniany w formie elektronicznej w ramach usługi bankowości elektronicznej 4. Duplikat wyciągu miesięcznego / wyciąg udostępniany częściej niż raz w miesiącu za wyciąg 5. Za wydruk historii operacji z rachunku za każde rozpoczęte 10 pozycji Wydanie na wniosek klienta : -zaświadczenia, opinii oraz innych pism związanych z obsługą rachunku 5 -opinii dla audytu Sporządzenie kopii dowodu księgowego za jeden dokument 15 zł 8. Wydanie kserokopii umowy rachunku bankowego / karty wzoru podpisu Rozdział IV RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE i czynności związane z ich obsługą Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego i lokaty terminowej 2. Prowadzenie rachunku 3 9

10 3. Wpłaty gotówkowe 5. Wypłata gotówkowa z konta oszczędnościowego / książecki a'vista / 3 zł * 6. Przelew z konta oszczędnościowego / książeczki a'vista na rachunek w innym banku od każdej operacji 7. Przelew z konta oszczędnościowego na rachunek w innym banku wykonywany w bankowości elektronicznej / 3 zł * 1 8. Wystawienie nowej książeczki zamiast książeczki zniszczonej, utraconej lub wymiany, koszt wg ceny faktycznej** -a vista -terminowa 9. Likwidacja rachunku, do którego wystawiono książeczkę, koszty wg ceny faktycznej (jeżeli na rachunku występuje kwota niższa, niż wysokość opłaty wówczas za likwidację należy pobrać kwotę w wysokości środków na rachunku): -a vista -terminowa 10. Przepisanie książeczki oszczędnościowej w związku z przelewem praw (cesja) na inna osobę 11. Złożenie wniosku o umorzenie książeczki oraz umorzenie utraconej książeczki 12. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia, opinii oraz innych pism związanych z obsługą rachunku zł zł Naliczenie premii gwarancyjnej od książeczek mieszkaniowych Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 15 Przyjęcie wniosku o udzielenie podmiotowi uprawnionemu zbiorczej informacji o rachunku w Bankach oraz Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo - Kredytowych * pierwsza w miesiącu wypłata / przelew za, kolejna 3 zł ** produkt niedostępny dla nowych klientów Rozdział V OBSŁUGA KREDYTÓW, GWARANCJI I PORĘCZEŃ BANKOWYCH 5 24,6 ( w tym 23% VAT) Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu: -konsumpcyjne 1% - 8% minimum 5 -na działalność gospodarczą 1% - 5% -kredytu na cele mieszkaniowe 1% - 5% -od kwoty prolongowanego kredytu -za zawarcie umowy przejęcia zadłużenia kredytowego naliczana od kwoty przejmowanego zadłużenia, płatna jednorazowo -zmiana w umowie kredytowej, umowie gwarancji wprowadzona aneksem 0,5% -3% minimum 20 0,5% - 2 % minimum ,0 -prowizja od przyznanych kredytów dla JST do 2% 10

11 -prowizja od kwoty udzielonego kredytu na działalność rolniczą na warunkach preferencyjnych 2. Za złożenie i rozpatrzenie wniosku: - na działalność gospodarczą 1,85% * za wniosek do kwoty * za wniosek powyżej kwoty na działalność rolniczą udzielany na warunkach preferencyjnych -kredyt konsumencki -kredyt mieszkaniowy 0,2 % min.1 -uniwersalny kredyt hipoteczny 0,1% -na gwarancje bankowe 0,02% minimum 5 3. Za wydanie klientowi zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS z tytułu udzielonego kredytu: -za jedną czynność -wydanie klientom deklaracji dla zwolnienia części spod wpisu hipoteki bez ciężarowe zbycie działki - za wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania objętego cesją polisy na zabezpieczenie kredytu 4. Za wydanie zaświadczenia: -o stanie kredytów, spłaconych kredytach,historii udzielonych kredytów oraz innych pism związanych z obsługą kredytów -za wykreślenie z zastawu bankowego -za wykreślenie z zastawu -zaświadczenie dotyczące zdolności kredytowej klienta -do 1 mln -powyżej 1 mln 5. Za wydanie promesy udzielenia kredytu/pożyczki /gwarancji za każdą promesę 6. Gwarancje i poręczenia bankowe ,5% minimum 20 -za udzielenie gwarancji od 2% do 5 % minimum 200 zł - za wypłatę gwarancji min 0,50% minimum 50 - za zmianę warunków gwarancji 20 -opłata z tytułu nieodebrania lub rezygnacji z gwarancji bankowej po jej wystawieniu Przeprowadzenie kontroli wykorzystania kredytu 8. Inspekcja w ramach monitoringu Za niedostarczenie w wymaganym terminie dokumentów związanych z monitoringiem kredytu/ pożyczki/ gwarancji ( za każdy 30- dniowy okres opóźnienia, pierwsza opłata jest pobierana po 30 dniach kalendarzowych po terminie określonym w umowie kredytu/ pożyczki/ o udzielenie gwarancji lub w wysłanym do Klienta piśmie, 10 11

12 kolejne po każdym następnym 30- dniowym okresie opóźnienia) 10. Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłużenia naliczana od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, płatna jednorazowo 11. Wysłanie upomnień / wezwań do zapłaty (kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit / wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu) do 2% nie mniej niż Przygotowanie wniosku do egzekucji 20 Rozdział VI POZOSTAŁE USŁUGI BANKOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Weksle: -dyskonto weksli / od kwoty na wekslu/przyjętym na podstawie umowy o dyskonto -zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia weksla 0,5% - 2% minimum koszty opłat notarialnych -przedstawienie weksla do zapłaty / od jednego weksla 0,15% minimum 5 - maksymalnie Depozyty: -przyjęcie depozytu na zlecenie klienta 1 szt. -przechowanie depozytu miesięcznie (opłata nie dotyczy depozytów wartościowych składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości) -przechowywanie depozytu na rzecz innego banku 3. Udzielanie informacji o kredytobiorcy do innego banku na zasadzie wzajemności 4. Wysyłanie informacji o realizacji tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych, ZUS, Komorników od posiadacza rachunku 5. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego brak zajęć komorniczych 6. Blokada za przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady cesji środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza: -z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie 25 zł 25 zł 25 zł 2 5 -z innymi bankami 3 -z innymi podmiotami 4 7. Telefoniczne udzielanie informacji na hasło opłata miesięczna 8 zł 8. Przyjęcie zastrzeżenia dokumentów tożsamości (za każde zastrzeżenia) 9. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunków prowadzonych w PLN (kwota powyżej 50.00) minimum 3 dni robocze wcześniej 15 zł -w przypadku podjęcia gotówki 0,0 -w przypadku niepodjęcia gotówki 0,2 % nie mniej niż 10 12

13 Rozdział VII DZIAŁALNOŚĆ DEWIZOWA OPERACJE ZAGRANICZNE OPŁATY I PROWIZJE DLA RACHUNKÓW WALUTOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI I INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku walutowego -dla każdej waluty -płatnego na każde żądanie (ROR) (minimalna wpłata przy otwieraniu konta 50EUR, 50USD) -płatnego na każde żądanie bez wniesienia wpłaty (ROR) 35 zł 2. Prowadzenie rachunku walutowego, za każdy rozpoczęty miesiąc 15 zł 3. Prowadzenie rachunku walutowego dla osób fizycznych (ROR) 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: -dla klientów instytucjonalnych -dla osób fizycznych (ROR) 5. Wpłata gotówkowa w walucie obcej na realizację polecenia zapłaty za granicą -od osób nie posiadających rachunków w BS w Głogowie -od osób posiadających rachunek w BS w Głogowie 0,4% minimum 4 zł 2% minimum 2 0,4% minimum 4 zł 6. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dla klientów instytucjonalnych (wypłata w kwocie powyżej 2000 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie obcej należy awizować 5 dni roboczych przed planowanym terminem) -w złotych -w walucie obcej 0,3% minimum 4 zł 7. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dla osób fizycznych (ROR) - wypłata w kwocie powyżej 2000 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie obcej należy awizować 5 dni roboczych przed planowanym terminem -w złotych -w walucie obcej 0,15% minimum 4 zł 8. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce (banknoty) Bank nie skupuje bilonu 9. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczenia emerytalno - rentowe -przelewy SEPA -polecenia wypłaty 10 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym -przelewy SEPA -polecenia wypłaty 11. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS ( opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A.) 12. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 1 15 zł 1 15 zł 10 + koszty banków trzecich 1 13

14 13. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie pilnym w EUR,USD i GBP (niezależnie od pobranej prowizji z pkt 10.) 14. Zmiany/korekta/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS 15. Wydanie na prośbę BS zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym (przekazywanie wyłącznie w formie elektronicznej) 16. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 17. Skup czeków podróżnych w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno koszty banków trzecich Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. 15 zł 19. Inkaso czeków (jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty własną opłatę) 20. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku 21. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za zapłatę (w przypadku inkasa finansowego pobiera się od każdego weksla) 22. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowanych w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, jego poręczenie lub gwarancję (w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla) koszty rzeczywiste 10 + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 10 + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 23. Oddanie weksla do protestu koszty notarialne Rozdział VIII KARTY KREDYTOWE KARTY KREDYTOWE KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca Karta kredytowa VISA Karta kredytowa VISA GOLD 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opata za obsługę karty -pobierana w 1 roku użytkowania -pobierana w 2 i kolejnym roku użytkowania (w przypadku karty kredytowej VISA opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekracza 6.60 w 12 miesięcznym okresie, VISA GOLD opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy w 12 miesięcznym okresie) 54 zł 5 4. Wydanie duplikatu karty 5 zł 5 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 14

15 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty 5 zł 5 zł 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika karty 5 zł 5 zł 8 Transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: -w kraju 3% min 5 zł 3% min 5 zł -za granicą 3% min 2 3% min Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 11. Za wydanie karty dodatkowej 54 zł Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia umowy przez jednostkę Banku Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 14. Generowanie zestawienia operacji na życzenie użytkownika karty za okres przez niego wskazany - za każde rozpoczęte 10 pozycji 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę Zmiana danych użytkownika karty 17. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 18. Obsługa nieterminowej spłaty Opłata za wykonanie przelewu z rachunku karty 5 zł 5 zł 20. Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i gotówkowych na wniosek Klienta za każdą zmianę 5 zł 5 zł KARTY KREDYTOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca Karta kredytowa Visa Business Credit Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opata za obsługę karty -pobierana w 1 roku użytkowania -pobierana w 2 i kolejnym roku użytkowania (w przypadku karty kredytowej Visa Business Credit opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekracza w 12 miesięcznym okresie, VISA Business Credit Gold opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy w 12 miesięcznym okresie) 50,0 125,0 4. Wydanie duplikatu karty 25,0 30,0 5 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty 0,0 0,0 6 Transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą 15

16 7 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: -w kraju 3% min 5 zł 3% min 5 zł -za granicą 3% min 1 3% min 1 8 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 9 Za wydanie karty dodatkowej 25, Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 11 Generowanie zestawienia operacji na życzenie użytkownika karty za okres przez niego wskazany- za każde rozpoczęte 10 pozycji Zmiana danych użytkownika karty 13 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 14 Obsługa nieterminowej spłaty Opłata za wykonanie przelewu z rachunku karty 3% minimum 5 zł 16 Zmiana dziennych limitów operacji bezgotówkowych i gotówkowych na wniosek Klienta za każdą zmianę 3% minimum 5 zł 5 zł 5 zł 16

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, lipiec 2016 r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, lipiec 2016 r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, lipiec 2016 r.!1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/01/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 31.01.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik 0 Grupa BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik do Uchwały nr 184/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 31.08.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM Załącznik nr 2 do uchwały nr 01/01/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 12.01.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM 1 TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, listopad 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, sierpień 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo