Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych dla kontrahentów i pracowników. 2. BO wylicza się dla wszystkich firm, dzienników czastkowych i zamkniętych lat obrotowych firmy. 3. BO wylicza się także podczas zamykania roku w firmie. 4. Procedura licząca salda kontrahentów korzysta z zapisanych BO dla lat zamkniętych Obsługa CRU - Centralnego Rejestru Umów Dodano parametr administracyjny "CRU Obsługa Centralnego Rejestru Umów" Logiczny domyslnie NIE. Jeżeli włączono ww. parametr należy poprawnie ustawić dokumenty zależne. Dla rodzajów dokumentów umów należy ustawić odpowiedni rodzaj dokumentu typu "CRU" - Centralny rejestr umów. Po wykonaniu tej konfiguracji system umozliwia nadawanie numerów wg Centranego Rejestru Umów. Numer nadawany jest automatycznie przy zatwierdzaniu umowy lub "ręcznie" dla wybranych umów poprzez uruchomienie przycisku "Numer CRU". Umowy 9885 Dokument zakupu - powiązanie z umową Rozszerzono możliwość tworzenia powiązania dokumentu zakupu z umową dotyczącą zakupu. W oknie "Szczegóły zakupu" - dodano pole Numer umowy (słownikowane) oraz przycisk "Usuń umowę" - usuwający powiązanie. Jeżeli wypełniono pole Nr umowy to niedostępna staje się opcja wystawiania dokumentu zakupu na podstawie pozycji umowy.

2 Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 2 Finanse i księgowość Deklaracje VAT 9936 VAT 2014 W związku z nowelizacją ustawy VAT, której przepisy obowiazują od stycznia 2014 roku dokonano zmian w programie. Rejestr sprzedaży 1.Dla dokumentów sprzedaży dodano nowy obowiązek VAT: D-Media wg daty wystawienia, pozostałe wg daty sprzedaży. 2.Począwszy od roku 2014 (rok z daty wystawienia) domyślny sposób ustalania obowiązku podatkowego będzie ustawiony na W- wg daty wystawienia" dla faktur wystawianych na podstawie automatycznych naliczeń: w module MD -Media w module SM-obsługa spółdzielni. Jeśli dla dokumentów sprzedaży określono domyślny sposób ustalania obowiązku podatkowego M-media wg terminu płatności" należy zmienić go na W-wg daty wystawienia". 3.Formularze wewnętrzne (graficzne i tekstowe): - dodano nowy parametr formularza - nazwa daty sprzedaży- DATA_NAZWA", domyślnie - Data sprzedaży". Klient, który będzie chciał zmienić ten parametr- będzie mógł wpisać odpowiedni tekst, - długość tekstu, jaki można wprowadzić do tego parametru wynosi: 25 znaków dla formularza tekstowego FVTXT 50 znaków dla formularza graficznego FVS Dodano nowy font nr 101-PRINT FVS Data sprzedaży ( domyślnie Times New Roman 8) wykorzystany do wydruku tego parametru. Jeżeli u klienta zdefiniowano indywidualne pliki fontów, to do tych plików należy dodać font nr Korekty faktur: - przy wystawianiu korekty faktury dodano kontrolę wpisania "przyczyny korekty" -Na formularzach wewnętrznych napis Treść operacji" zamieniono na Przyczyna korekty" Rejestr zakupu 1.Dodano nowe sposoby odliczania VAT: a-wg daty powstania obowiązku VAT, a także datę tego obowiązku b-wg daty wystawienia faktury Użytkownik będzie musiał samodzielnie zdecydować, czy odliczenia należy dokonać wg daty wpływu, daty wystawienia faktury(media) czy wg daty powstania obowiązku VAT 9953 Dokumenty sprzedaży - korekty Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży - korekty zmodyfikowano obsługę pola Treść operacji. Pole to umozliwia teraz wpisanie "Przyczyny korekty", jest to pole wymagane dla korekt. Treść operacji jako "Przyczyna korekty" drukowana jest również na formularzu wbudowanym graficznym i tekstowym. Dla formularzy "zewnętrznych" pole opisu przyczyny korekty nalezy wykonać "ręcznie". Rozrachunki 9795 Struktura zadłużenia Na wydruku struktury zadłużenia dodano datę sporządzenia wydruku Zestawienie obrotów i sald 1. Zestawienie obrotów i sald - wydruk do DX i do EXCEL dodano pola : - Typ Konta z rozkodowaniem - Nazwę kontrahenta - dla sald dwustronnych 2. Opcję "Tylko konta z obrotami" ustawiono jako domyślną celem ograniczenia rozmiaru wydruku. 3. Dodano opcję "Saldo sald dla każdego konta ". Po zaznaczeniu tej opcji program drukuje saldo sald dla każdego konta. Sprawozdania 9796 Wielkosci ekonomiczne Wyniki obliczeń wielkości ekonomicznych pokazywane bedą z dokładnościa do 6 znaków po przecinku, aby poprawnie wyświetlać bardzo małe kwoty (np. współczynniki)

3 Sprzedaż Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 3 Dokumenty sprzedaży 9850 Imoprt dokumentów sprzedaży Dodano programy pozwalające zaimportować dokumenty sprzedaży. Parametr włączający działanie opcji to "SP Import dokumentów sprzedaży". Wprowadzony został nowy typ dokumentu - IMS - dokument importu dokumentów sprzedaży. Wyodrębniono programy, dostepne z menu Administrowanie aplikacją i Sprzedaż->Serwis->Import dokumentów sprzedaży : - definicja importu - program pozwalający zdefiniować powiązania pomiedzy polami importowanego pliku, a polami w nagłówku/pozycji dokumentu sprzedaży, - import pliku - otwarcie sesji importowej i zapisanie dokumentów typu IMS - odpowiadających dokumentom w przygotowanym pliku importu; wszystkie zaimportowane dokumenty z jednego pliku wejściowego, przypisane są do tej samej sesji, - przeglądanie zaimportowanych dokumentów. Program umożliwia przeglądanie wyniku importu oraz wygenerowanie dokumentu sprzedaży dla pojedynczego dokumentu lub dla całej sesji importowej. Dla każdego dokumentu istnieje mozliwość przeglądania szczegółów dokumentu, który powstał z zaimportowanego wiersza odpowiadającego dokumentowi sprzedaży. Dokument zapisywany jest do systemu Komadres, dekretowany i podlega weryfikacji zgodnie z wymogami Komadres. Program pozwala na wykonanie importu dokumentów sprzedaży z pliku tekstowego csv, kolumny oddzielane znakiem ";", o ustalonej strukturze. Przykład struktury pliku importu: ID;Typ faktury;kod typu faktury;nr faktury;korekta do faktury;data wystawienia;data sprzedaży;data terminu płatności;miejsce poboru energii;grupa taryfowa;za okres od;za okres do;nazwa obszaru;kod obszaru;nr kontrahenta;nazwa skrócona kontrahenta;nazwa pełna cz. 1;Nazwa pełna cz. 2;Typ kontrahenta;nip;pna (kod pocztowy);miejscowość;ulica, posesja, lokal;usługa (nazwa rozliczenia);kod usługi;kwota netto;stawka VAT;Kwota VAT;Kwota brutto;kwota faktury brutto;kwota pozycji netto przed korektą;kwota pozycji VAT przed korektą;kwota pozycji brutto przed korektą;kwota faktury brutto przed korektą;kwota faktury brutto po korekcie;razem do zapłaty; Przykład importowanych danych: 5723;FV;1;01/ZE/FV/11/2013;; ; ; ;PPH ANNAMARIA;C11; ; ;NOWA RUDA;1;2339;ANNA;PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE"ANNAMARIA";MAREK BRONIEK;1; ;39-460;NOWA RUDA;SIKORSKIEGO 255 ;Usługa sprzedaży;1;1500,75;23,00;345,17;1845,92;3348,82;;;;;;3348,82; W przypadku przesyłanej daty sprzedaży w formie RRRR-MM - do systemu wczytana zostanie data końca miesiąca. Po utworzeniu dokumentu sprzedaży następuje zmiana statusu na Z. Obsługa pola JO wystawca - jeżeli nie podano zawartości pola w pliku importu, Jednostka organizacyjna wystawcy dobierana jest na podstawie uprawnienia użytkownika importującego DZIAL_SP Wydruk dokumentu sprzedaży - opcja zlecenie badań Na liście dokumentów sprzedaży dodano przycisk, umożliwiający uruchomienie wydruku dodatkowego, opcjonalnego dokumentu Zlecenie badań. Przycisk jest dostepny, jeżeli ustawiono parametr "Wydruk zlecenia badań" na TAK Dokument sprzedaży wewnętrznej - szczegóły Zmodyfikowano obsługę pola Przedsięwzięcie kosztowe i etap. W aktualnej wersji system umożliwa rejestrację dokumentu tylko na otwarte przedsięwzięcia kosztowe i etapy Tekst opisu daty sprzedaży Dodano parametr formularza o nazwie DATA_NAZWA dla formularzy FVTXT i FVS sterujący tekstem opisujacym datę sprzedazy. Domyslnie drukowane jest 'Data sprzedaży:'

4 Zakupy Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 4 Rozliczenie zakupu 9908 Dokumenty magazynowe - dekretacja Dekretacja SQL. Dodano mozliwość uzależnienia przepisów dekretacji dla dokumentów magazynowych "zewnętrznych" (typ dokumentów PZ lub WZ) od Parametru_FK Kontrahent.

5 Magazyny Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 5 Zestawienia magazynowe 9924 Zestawienie magazynowe - PZ Inwestycje Dodano możliwość eksportu zestawienia PZ Inwestycje do MS Excel i Raporty DX. Podczas wykonywania raportu należy pamiętać o jego specyfice - zestawienie prezentuje "rozchody w ramach poszczególnych przychodów" - czyli na zestawieniu powinny znajdować się pola dotyczące dokumentu przychodowego jak i rozchodowego.

6 Kadry Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 6 Kadry 9605 Wydruk nieobecności - możliwość przesyłania danych do Excela. Wydruk nieobecności został rozszerzony o możliwość przesyłania wyselekcjonowanych danych do Excela Odbieranie godzin nadpracowanych - możliwość rozliczenia 1:1,5. Rozszerzono funkcjonalność programu do rejestracji nieobecności rozliczających czas nadpracowany. Do tej pory możliwe było odebranie tylu godzin ile zostało nadpracowanych. Po zmianie będzie możliwe odebranie także godzin w proporcji 1:1,5 lub także całego dnia jeśli godziny nadliczbowe wypady w dniu wolnym od pracy. Przy rejestracji nieobecności rozliczających czas nadpracowany trzeba będzie wybrać sposób rozliczenia: - na wniosek pracownika - na wniosek pracodawcy - całość absencji za godziny nadpracowane. Po zapisaniu absencji, podobnie jak dotychczas trzeba powiązać nieobecność z konkretnym dniem, za który odbierany jest czas nadpracowany Poprawa wydruku składników z angaży na dany dzień. Przy wydruku składników z angaży na dany dzień nie uwzględniano ciągłości obowiązywania kwoty składnika w przyszłych angażach. Problem został rozwiązany Systemowe pisma kadrowe. Rozszerzono funkcjonalność pism kadrowych dodając pisma systemowe, które po zainstalowaniu wersji będą dostępne w każdej firmie. Program zaczytując definicje pism z pliku ETB zachowa dotychczasowe pisma użytkownika nadając im status "U" oraz zaczyta przesłane przez ETB pisma systemowe. Pisma sytemowego nie można edytować, mozna je tylko powielic na pismo uzytkownika i w nim dokonywac zmian. Dodatkowo szablony pism będą przetrzymywane w bazie danych. Program przy pierwszym wejściu zaczyta szablon z podanej w parametrach ścieżki do bazy. Szablony pism systemowych będą instalowane razem z wersją w katalogu...\ctl\szablony\kadrypłace \ Czas odebrany za godziny nadliczbowe na wydruku bilansu i na karcie czasu pracy. Rozszerzono funkcjonalność wydruku bilansu czasu pracy oraz karty pracy dodając w kolumnie: "Czas nieprzeprac" rubrykę: "Czas odbiór". Pokazana jest w niej liczba godzin, które zostały odebrane za czas nadpracowany.

7 Płace Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 7 Algorytmy 9883 Rozdzielenie funkcji "Pobranie danych z Kadr". Pobranie danych z kadr zostało podzielone na 2 opcje: - Składniki z angażu i stałe - Absencje do ZUS-RSA Obie opcje są domyślnie zaznaczone. Użytkownik może nie pobrać absencji do ZUS-RSA jeśli wprowadził tam zmiany i nie chce aby program na nowo policzył podstawy i kwoty zasiłków. Płace 8541 Generowanie zerowych dokumentów ZUS-RZA. Dodano możliwość generowania przez program płacowy zerowych dokumentów "ZUS-RZA", pracownikom mającym aktualne w danym okresie zgłoszenie "ZZA", którzy nie mieli w tym okresie wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych i naliczonej składki zdrowotnej. Funkcjonalność tę należy włączyć za pomocą parametru: "ZUS-RZA Generowanie zerowych dokumentów" po uprzednim zamknięciu archiwalnych zgłoszeń "ZZA" Rozbudowa funkcjonalna edeklaracji W edeklaracjach dokonano następujących zmian funkcjonalnych: 1. Program umożliwia generowanie, sprawdzanie i wysyłkę edeklaracji PIT dla wybranych filtrem pracowników. Filtr pozwala także na wybranie deklaracji bez identyfikatora wysyłki. 2. Rozdzielono menu na "edeklaracje: (tworzenie, przegląd wysyłek) i "Ustawienia": (parametry połaczenia z bazą, definicje edeklaracji). 3. Na pasku wyświetla się ilość utworzonych oraz ilość wysłanych deklaracji. Ilości te aktualizują się także po ustawieniu filtru. 4. W trakcie tworzenia, sprawdzenia i wysyłki pokazuje się ilość przetwarzanych dokumentów. 5. edeklaracja PIT-R może być tworzona osobno lub przesłana jako załącznik. Jeśli tworzymy edeklarację PIT-11 program dołączy także PIT-R jako załącznik. Jeśli PIT-R w trakcie tworzenia edeklaracji PIT-11 nie został wygenerowany, a powinien być, to program poinformuje użytkownika o konieczności wygenerowania tego dokumentu. Dane dla PIT-R trzymane są w jednym miejscu. Jeśli użytkownik zmieni jakąś pozycję w PIT-R to zmiana ta będzie miała także odzwierciedlenie w załączniku do PIT-11. Pracownikom, którym nie utworzono PIT-11 będzie można wygenerować i wysłać osobną deklarację PIT-R. 6. Rozbudowano funkcjonalność programu w kierunku wysyłania elektronicznego deklaracji VAT Możliwość dodawania zapisów historycznych do kartoteki nieobecności. Dodano pole logiczne w tabeli nieobecnosci ustawiane na Tak jesli jest to absencja historyczna (przedwdrozeniowa). Nieobecności takie będą miały w polu "Płatne" wartość 0 i nie będą się pobierać do ZUS-RSA na listach płac Dokumenty rozliczeniowe po zwolnieniu pracownika. Poprawiono funkcję dobierającą kod tytułu ubezpieczenia dla pracowników, którzy zostali zwolnieni. Jeśli pracownikowi wypłacono wynagrodzenie po dacie zwolnienia to przeniesie się on na dokumentach rozliczeniowych z kodem 3000xx.

8 Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona Informacja o przekroczeniu progu składek na dokumencie ZUS-RCA. 1. Poprawiono błąd programu generującego ZUS-RCA, który w przypadku nienaliczenia składek społecznych zawsze wstawiał informację o przekroczeniu progu składek podaną przez "Płatnika". Obecnie sprawdzi ustawienie stałej płacowej: "Przekroczenie składek emerytalno rentowych" i stamtąd pobierze informację jeśli będzie ustawiona. 2. Zmodyfikowano edycje stałych płacowych. Można ustawić dla stałej ograniczenie ważnosci do konca roku i podczas edycji dla pracownika nastepuje wymuszenie daty Ważne do do końca br Dekretacja dokumentów płacowych. Data dekretowanych dokumentów płacowych zawsze będzie się zawierać w okresie sprawozdawczym, w którym księgowany jest dokument. Jest to data systemowa pobrana w trakcie dekretacji o ile zawiera się w okresie sprawozdawczym w przeciwnym wypadku - data wypłaty. Jeśli data wypłaty nie zawiera się w okresie sprawozdawczym, to jako data dokumentu zostanie przesłany ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Rozliczenia US 9835 Podatek dochodowy z tytułu RN a składka od wynagr. nie stanowiących przychodu. Zmieniono sposób obliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej. Program nie będzie odejmował od podatku składki zdrowotnej od wynagrodzeń nie stanowiących przychodu Dostosowanie dokumentów PIT i edeklaracji do nowych wzorów MF. Szablony i definicje PITów oraz schematy edeklaracji zostały dostosowane do zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów. Zmiany dotyczyły następujących dokumentów: PIT-11 wersja 20 PIT-40 wersja 17 PIT-R wersja 16 PIT-8C wersja 6 PIT-4R wersja 4 PIT-8AR wersja 3

9 Lokale Lokale Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona Obowiązek VAT - faktury czynszowe Uzależniono domyślny Obowiązek VAT (w nagłówku) od roku z daty wystawienia faktury. Jeśli rok z daty wystawienia jest wcześniejszy niż 2014 to ustawiany jest w nagłówku domyślny Obowiązek VAT tak jak dotychczas czyli 'wg daty sprzedaży'. Jeśli rok z daty wystawienia jest 2014 lub późniejszy to domyślny Obowiązek VAT ustawiany jest na ' wg daty wystawienia'. Jeśli ustawiono domyślne wartości ComboBox'a dla rodzaju dokumentu to oczywiście nadpisują one ww ustawienia.

10 Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 10 Rozliczanie mediów Ewidencja Liczników 9814 Adres zamontowania licznika Zmieniono sposób rozkodowania adresu zamontowania licznika. Dotychczasowy ostatni adres zamontowania został zmieniony na: - adres aktualny, jeśli licznik jest zamontowany - brak adresu, jeśli licznik jest aktualnie zdemontowany. Fakturowanie 9942 Zmiana automatycznej kwalifikacji VAT Podczas automatu fakturującego oraz zapisu faktury z PSION'a uzależniono domyślny Obowiązek VAT (w nagłówku) od roku z daty wystawienia faktury. Jeśli rok z daty wystawienia jest wcześniejszy niż 2014 to ustawiany w nagłówku Obowiązek VAT jest tak jak dotychczas czyli 'M' - media wg terminu płatności. Jeśli rok z daty wystawienia jest 2014 lub późniejszy to domyślny Obowiązek VAT ustawiany jest na 'W' - wg daty wystawienia. Jeśli ustawiono domyślne wartości ComboBox'a dla rodzaju dokumentu to oczywiście nadpisują one ww ustawienia.. Zestawienia 9950 Wydruki graficzne Dodano wydruk graficzny i do pdf do funkcjpnalność wydruków: - statystyka faktury - zestawienie faktur dla poczty - wydruk kart odczytowych Rozliczenia książeczkowe 9654 Naliczenia książeczek Dodano funkcjonalność blokowania generowanych zerowych naliczeń oraz generowanie domyślnych naliczeń jeśli wyliczone naliczenie jest zerowe Formy płatności w książeczkach Dodano obsługę form płatności zdefiniowanych w warunkach podczas generowania faktury książeczkowej.

11 Majątek EMT Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona Rejestracja dokumentów OT-. Na dokumentach typu OT- udostępniono przycisk Księgowanie. Umożliwi to dekretacje dokumentu OT- podobnie jak dokumentu OT.

12 Produkcja Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 12 Planowanie i rozliczanie 9803 Raporty produkcji - Rejestracja DP zbiorczo Rozszerzono funkcjonalność rejestracji dokumentów DP - przekazania z produkcji. Jeżeli włączony parametr "Etapy to elementy wykonywane", wówczas możliwe jest wybranie sposobu rejestracji dokumentów DP: - pojedynczo - wersja dotychczasowa - zbiorczo - opcja rejestracji pozwalająca na przekazanie "zbiorcze" elementów wykonywanych w ramach różnych etapów.

13 Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 13 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 9915 Obieg spraw - przekazywanie do jednostek Zwiększono przyciski odpowiadające za przekazywanie spraw do następnych jednostek w obiegu sprawy Obieg spraw - lista spraw Dodano mozliwość uruchomienia wydruku dokumentu, etykiety, z poziomu przeglądania listy spraw. W dolnej części ekranu wyświeltane są dokumenty obiegu spraw powiązane ze sprawą. Jeżeli do rodzaju dokumentu podpięty jest formularz zewnętrzny (np. "Potwierdzenie realizacji" - udostępniony jest przycisk "Drukuj", pozwalając na wydruk dokumentu. Podobnie udostępniany jest przycisk "Etykieta", jeżeli skonfigurowana została drukarka etykiet oraz ustawiono parametr "OS Wydruk etykiet dla dokumentów" Obieg spraw - selekcja wg Numeru wewnętrznego Dodano możliwość selekcji spraw wg fragmentu numeru dodatkowego.

14 Data wydruku 16/12/ :26:56 Strona 14 Gospodarka odpadami Gospodarowanie odpadami 9926 Zapis importu wywozów Udostępniono zapis, z urządzeń zewnętrznych do systemu, częściowo zarejestrowanych list wywozów.

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.11 Lista zmian

4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 2002-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo