Program Funkcjonalno UŜytkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Funkcjonalno UŜytkowy"

Transkrypt

1 Program Funkcjonalno UŜytkowy dla zadania: Wykonanie umocnienia skarpy drogowej oraz ubezpieczenia rowu melioracyjno przydroŝnego S 3 w pasie drogowym ul. Paderewskiego po stronie północnej na odcinku km (wg projektu drogowego) realizowanego w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Paderewskiego. Adres obiektu: ul. Paderewskiego w Rzeszowie, Kod CPV : Roboty inŝynieryjne i budowlane Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, Rzeszów, ul. Targowa 1 Autor: Lucjan Łukasiewicz Zawartość programu: 1.strona tytułowa, 2.część opisowa, 3.część informacyjna, Rzeszów, marzec 2010 r. Zatwierdzam

2 I. Część opisowa: 1. Opis ogólny: Celem niniejszego programu jest zaprojektowanie i wykonanie umocnienia skarpy drogowej oraz ubezpieczenie rowu melioracyjno-przydroŝnego S 3 w pasie drogowym po stronie północnej ul. Paderewskiego na odcinku km w ramach zadania: Przebudowa ul. Paderewskiego. Zamówienie obejmuje: - sporządzenie dokumentacji technicznej (projekt budowlano - wykonawczy) umoŝliwiającej wykonanie umocnienia skarpy i zabezpieczenia rowu dla całości zadania objętego zamówieniem - 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. - wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 - uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w zakresie objętym projektem budowlano - wykonawczym, - opracowanie operatu wodno prawnego oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na wykonanie rowu krytego z rur kanalizacyjnych, - w przypadku wystąpienia kolizji projektowanego ubezpieczenia skarpy oraz udroŝnienia rowu z drzewami naleŝy sporządzić inwentaryzację drzew do wycinki, - sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U ) z późniejszymi zmianami, - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w elektronicznej, - opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - przedmiary robót - po 1 egzemplarzu do w/w opracowań dokumentacji projektowej, - wykonanie robót budowlanych na podstawie powyŝszych projektów i specyfikacji technicznych, - przedłoŝenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi - 3 egzemplarze, - przedłoŝenie operatu kolaudacyjnego wraz z rozliczeniem zadania po zakończeniu robót. Charakterystyka przebudowy: - lokalizacja robót w obrębie pasa drogowego ul. Paderewskiego po stronie północnej na odcinku od zabudowań posesji nr 49 do ul. Witolda wg kilometraŝa przebudowanej ulicy km , - na odcinku km wykonanie rowu krytego, - na odcinku km i umocnienie skarpy prefabrykowanymi elementami aŝurowymi przymocowanymi kotwami metalowymi z humusowaniem i obsianiem, - na odcinku km udroŝnienie rowu - uszczegółowioną proponowaną technologię wykonania z uwagi na warunki gruntowe naleŝy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do przetargu - wszelkie zmiany jakie staną się konieczne w stosunku do wydanych warunków naleŝy na bieŝąco w trakcie prowadzenia prac projektowych ustalać z Zamawiającym.

3 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca : a/ wykonywał roboty budowlane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego b/ oznakował prowadzone roboty i dbał o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót c/ utrzymywał porządek na terenie budowy w czasie realizacji robót d/ przestrzegał przepisów bhp i ppoŝ. e/ dostarczył na minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem materiałów, receptury, atesty, świadectwa jakości, certyfikaty lub aprobaty techniczne na wszystkie wbudowane materiały inspektorowi nadzoru f/ realizował roboty objęte zamówieniem z pomocą sprzętu oraz przy udziale osób podanych w ofercie i utrzymywał ten potencjał techniczny i kadrowy przez cały okres objęty umową g/ zapewnił opracowanie projektu oraz wykonywanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymienione w ofercie oraz aktualne członkowstwo w Okręgowej Izbie InŜynierów Budownictwa. 2. Wykonawca w złoŝonej ofercie musi uwzględnić: a/ zabezpieczenie obsługi geodezyjnej na wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST w tym: - wytyczenie geodezyjne obiektu budowlanego zgodnie z projektem wykonawczym, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach dla Zamawiającego - dbanie o nienaruszenie stałych punktów geodezyjnych rozgraniczenia działek i ich odtworzenie po wykonaniu umowy, b/ ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, c/ wykonanie na własny koszt wszystkich próbek oraz przeprowadzenia badań wynikających ze Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, d/ przeprowadzenie na Ŝądanie Zamawiającego badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, e/ pokrycie kosztów badań dodatkowych, jeŝeli w rezultacie ich przeprowadzenia okaŝe się, Ŝe zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, W cenie zamówienia oferent powinien uwzględnić wszelkie badania i oceny techniczne, które jego zdaniem są niezbędne do zapewnienia naleŝytego wykonania zamówienia. Do uzyskania wszelkich uzgodnień związanych z opracowaniem projektu, wybrany w drodze przetargu Wykonawca projektu otrzyma stosowne upowaŝnienie od Zamawiającego do występowania w jego imieniu. Uzgodnienie projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.

4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 1.Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 1.1. organizacji robót budowlanych, 1.2. zabezpieczenia interesów osób trzecich, 1.3. ochrony środowiska, 1.4. warunków bezpieczeństwa pracy, 1.5. warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 1.6. zabezpieczeniem robót przed dostępem osób trzecich, 1.7. zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 2. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do : 2.1. posiadania w chwili rozpoczęcia robót budowlanych zatwierdzonego projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 2.2. prowadzenia dziennika budowy przez Kierownika budowy, który zostanie dostarczony przez Inspektora Nadzoru 2.3. informowania Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, 2.4. opisania w ofercie tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć do realizacji Podwykonawcom. 2.5 przechowanie we własnym magazynie materiałów z ewentualnego demontaŝu do czasu ponownego wbudowania 2.6. zapewnienia organom nadzoru budowlanego, inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upowaŝnionym, dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych realizacją zamówienia stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, materiałów spełniających wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 3. Zamawiający przewiduje bieŝącą kontrolę w zakresie postępu prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z harmonogramem przedłoŝonym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: 3.1. rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji technicznej przed złoŝeniem projektu do ZUDP, zachowanie terminów podanych w harmonogramie prac projektowych, zgodność danych na rysunkach, w opisie, SST i przedmiarach, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie uwzględniającym wszystkie roboty, 3.2. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i SST, 3.3. wyroby wytwarzane przez wykonawcę, jak beton pod względem uŝytego cementu i kruszyw, receptury betonu i mieszanek, sposobu przygotowania i jakości mieszanek przed wbudowaniem, 3.4. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i SST, 3.5. jakość wykonania robót i ich dokładność 4. Dla zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenie kontroli wykonywanych

5 robót budowlanych zgodnie z umową, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. 5. Zamawiający zakłada następujące rodzaje odbiorów: 5.1. odbiór dokumentacji projektowej 5.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 5.3. odbiór końcowy, 5.4. odbiór w okresie rękojmi po roku od odbioru końcowego, 5.5. odbiór ostateczny po okresie rękojmi, 6. Odbiór dokumentacji projektowej: 6.1. przekazanie kompletu dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego za potwierdzeniem Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanego opracowania w terminie 3 dni od daty przekazania (przyjęcie opracowania do sprawdzenia nie będzie równoznaczne z odbiorem dokumentacji projektowej i nie upowaŝnia Wykonawcy do wystawienia faktury) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności, wad lub niezgodności opracowania z przedmiotem umowy Zamawiający moŝe wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad i niezgodności występujących w opracowaniu Po sprawdzeniu opracowania przez Zamawiającego i stwierdzeniu naleŝytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający potwierdzi odbiór opracowania na protokole zdawczo odbiorczym, co upowaŝni Wykonawcę do wystawienia faktury. 7. Warunkiem odbioru robót budowlanych będzie: 7.1. zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wszelkich receptur i materiałów do wbudowania, zgłoszonych do zatwierdzenia minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem, 7.2. przedstawienie przez Kierownika budowy lub Kierownika robót wyników badań określonych w SST, 7.3. przedłoŝenie przez Kierownika budowy lub Kierownika robót obmiarów wykonanych robót, 7.4. zgłoszenie do odbioru robót na 3 dni przed planowanym ich zakończeniem przez Kierownika budowy lub Kierownika robót, potwierdzone wpisem do dziennika Budowy, 7.5. gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu ( Inspektorowi Nadzoru) wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie naleŝy przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty wpisu w dzienniku budowy, 7.6. prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez właściwego inspektora nadzoru. 8. Warunkiem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia będzie przekazanie Inspektorowi nadzoru: 8.1. oświadczenia Kierownika budowy a/ o usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądu technicznego obiektu budowlanego objętego zamówieniem, dokonanego przez Komisję MZDiZ ds. przeglądu i odbioru robót w obecności Wykonawcy robót b/ o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

6 i warunkami pozwolenia na budowę dla odcinka rowu krytego oraz z projektem wykonawczym i zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla odcinków umocnienia skarp i udroŝnienia rowu c/ o doprowadzeniu do naleŝytego stanu i porządku terenu budowy, a takŝe w razie konieczności korzystania sąsiednich nieruchomości, 8.2. oryginału dziennika budowy wraz z wpisem Kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego do odbioru końcowego 8.3. dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeŝeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 8.4. szczegółowych specyfikacji technicznych (podstawowych z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniających lub zamiennych) 8.5. receptur i ustaleń technologicznych 8.6. deklaracji zgodności oraz aprobat technicznych na wbudowane materiały zgodnie z SST 8.7. protokołów badań i sprawdzeń zgodnie z SST 8.8. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w trzech toŝsamych egzemplarzach 8.9. obmiarów wykonanych robót oraz kolaudacja przez Inspektora nadzoru ( sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłoŝonych przez Kierownika budowy dokumentów określonych w punktach od 8.1. do 8.9 w terminie nie przekraczającym 4 dni od wpisu Kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego do odbioru końcowego. Czas na dokonanie czynności o których mowa w pkt.7 i 8 nie moŝe przekroczyć 18 dni od dnia wpisu Kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu robót. Za termin zakończenia robót uwaŝa się datę wpisu do dziennika budowy o zakończenia robót przez Kierownika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie inspektora koordynującego nadzór. O dokonaniu wpisu przez Kierownika budowy, Inspektor koordynujący nadzór powiadomi niezwłocznie Przewodniczącego Komisji MZDiZ ds. przeglądu i odbioru robót budowlanych. Komisja w terminie do 3-ch dni od terminu zakończenia robót dokona przeglądu technicznego obiektu budowlanego objętego zamówieniem. Z czynności przeglądu Komisja MZDiZ ds. przeglądu i odbioru robót sporządzi protokół, w którym określi stwierdzone ewentualne usterki oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. 9. JeŜeli Inspektor nadzoru uzna, Ŝe roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeŝeń co do kompletności oraz prawidłowości przedłoŝonych dokumentów warunkujących odbiór końcowy, wyznaczy datę odbioru końcowego powiadamiając wszystkie strony procesu budowlanego. 10. JeŜeli Inspektor nadzoru stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeŝenia co do kompletności i prawidłowości przedłoŝonych dokumentów określonych w pkt.8 od 8.1 do 8.9, w porozumieniu z Wykonawcą robót wyznaczy termin ponownego złoŝenia przez Wykonawcę zawiadomienia o dokonanie odbioru końcowego. 11. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego stwierdzenia inspektora nadzoru o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru. 12. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego.

7 Wymagania szczegółowe: 1. W odniesieniu do przygotowania terenu; a) teren przewidziany do wykonania robót budowlanych naleŝy do zamawiającego. Dokumentację projektową naleŝy tak opracować, by zakres robót nie wykraczał poza istniejący pas drogowy naleŝący do zamawiającego. b) miejsca składowania ziemi, materiałów jak teŝ urządzanie czasowych przejazdów Wykonawca uzgodni z zarządcami terenów we własnym zakresie, 2. W odniesieniu do zagospodarowania terenu; Po wykonaniu robót naleŝy uporządkować teren budowy oraz ewentualnie teren przyległy (jeŝeli był wykorzystywany) w obrębie odcinka, na którym prowadzone były roboty. Zaplecze budowy Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować przed odbiorem końcowym. II. Część informacyjna: 1. Podstawa opracowania : 1.1. notatka słuŝbowa z dnia r szkic sytuacyjny proponowanego umocnienia skarp i zabezpieczenia rowu 1.3. zabezpieczenie środków finansowych Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa obowiązujące normatywy i normy 2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem umocnienia skarpy drogowej i zabezpieczeniem rowu melioracyjno przydroŝnego S 3 w pasie drogowym ul. Paderewskiego: 2.1. Zamawiający oczekuje, Ŝe: a/ komplet dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami w ZUDP, WOŚiR UM, MZDiZ otrzyma od Wykonawcy w terminie do r. Z tym, Ŝe projekt budowlany dla odcinka przykrycia rowu oraz projekt wykonawczy dla pozostałych odcinków w niezbędnym zakresie naleŝy przedłoŝyć z dwutygodniowym wyprzedzeniem celem złoŝenia do Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzyskanie odpowiednich decyzji. b/ roboty budowlane zostaną wykonane w terminie do r. c/ wykonanie umowy nastąpi r Zamawiający zakłada wypłatę wynagrodzenia za realizację zamówienia na podstawie dwóch faktur; a/ za opracowanie dokumentacji projektowej b/ za wykonanie robót budowlanych 2.3. Podstawą wystawienia faktury za opracowanie dokumentacji będzie podpisany przez przedstawicieli stron umowy protokołu zdawczo-odbiorczego Podstawą wystawienia faktury za wykonanie robót budowlanych będzie podpisany protokół odbioru końcowego. Uwaga: Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączniki: 1. Szkic sytuacyjny z naniesieniem miejsc proponowanego umocnienia skarp ubezpieczenia rowu.

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo