Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, Warszawa tel , Adres siedziby: Plac Obrońców Warszawy 6/5, Płock REGON: , NIP:

2 Spis treści 1. FRAKTAL Faktury ++ informacje ogólne Ogólne informacje o oprogramowaniu Wymagania dotyczące uruchamiania oprogramowania Wymagania sprzętowe dla silnika bazy danych dla MS SQL Server 2000 Desktop Engine Wymagania sprzętowe dla silnika bazy danych dla MS SQL Server 2005 Express Edition Wymagania dotyczące aplikacji FRAKTAL Faktury Pierwsze uruchomienie i konfiguracja programu Pierwsze uruchomienie programu UŜycie klucza sprzętowego Podłączanie programu do serwera bazy danych Tworzenie struktury bazy danych Pierwsze logowanie do programu Przygotowanie programu do pracy UŜytkownicy w programie Dodawanie nowego uŝytkownika Definiowanie serii dokumentów Numerator dokumentów Definiowanie stawek VAT Cenniki Konfiguracja wydruków Obsługa programu FRAKTAL Faktury Ogóle informacje o obsłudze programu Wyszukiwanie i filtrowanie Wykonywanie kopii bazy danych Główne kartoteki programu Kartoteka Kontrahenci Informacje ogólne o kartotece Kontrahenci Dodawanie nowego kontrahenta Kartoteka kursów walut Informacje ogólne o kartotece kursów walut Aktualizacja kursów walut Cenniki Ogólne informacje o cennikach Tworzenie nowego cennika Dodawanie nowej pozycji cennikowej Dokumenty sprzedaŝy Przeglądanie kartoteki wystawionych dokumentów Tworzenie dokumentów sprzedaŝy Nowy dokumentu sprzedaŝy Wprowadzanie pozycji do dokumentu sprzedaŝy Dodawanie pustej pozycji Dodawanie pozycji z cennika Tworzenie dokumentu korygującego Nowy dokument na podstawie istniejącego dokumentu Wystawianie dokumentu sprzedaŝy do zlecenia spedycyjnego Raporty Drukowanie i eksportowanie danych kartoteki dokumentów sprzedaŝy Eksport danych do systemu FK...67 Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 2 z 67

3 1. FRAKTAL Faktury ++ informacje ogólne 1.1. Ogólne informacje o oprogramowaniu FRAKTAL Faktury++ to nowoczesne oprogramowanie naleŝące do rodziny programów FRAKTAL Studio Celne. Wraz z programami SAD++, Zlecenia ++ i Rejestr ++ tworzy główny filar pakietu FRAKTAL Studio Celne. Program Faktury++ jest przeznaczony dla agencji celnych oraz firm spedycyjnych i słuŝy do przygotowywania dokumentów sprzedaŝy za usługi celno-spedycyjne. Faktury i noty mogą być wystawiane do konkretnych zleceń we współpracy z programem Zlecenia++. W takim przypadku do wystawienia dokumentów wykorzystywane są dane wprowadzone w trakcie obsługi zlecenia. Faktury i noty mogą być takŝe wystawiane odrębnie, bez powiązania ze zleceniem. Oprogramowanie FRAKTAL Faktury ++ w połączeniu z modułem Zlecenia++ w zdecydowany sposób skraca czas obsługi zlecenia oraz ułatwia kontrolę rozliczeń z klientami. FRAKTAL Faktury++ korzysta ze wspólnego interfejsu wraz z innymi modułami naleŝącymi do FRAKTAL STUDIO. Oznacza to, Ŝe uŝytkownik korzystający z kilku modułów otwiera jeden program, który zawiera wszystkie opcje modułów. Moduły są dołączane w miarę zakupu licencji. UŜytkownik nie musi przełączać się między aplikacjami wszystkie funkcje są dostępne w ramach jednego interfejsu. Zadania programu FRAKTAL Faktury++ wystawianie dokumentów sprzedaŝy - faktury polskie i zagraniczne, noty wykładowe, faktury i noty korygujące, faktury proforma moŝliwość zdefiniowania wielu serii dokumentów automatyczne tworzenie dokumentów sprzedaŝy do zlecenia spedycyjnego drukowanie dokumentów według wzorców moŝliwość drukowania logo na dokumentach oraz tekstów własnych w ustalonych polach eksport danych do programu Symfonia FK z automatyczną dekretacją na określone konta Oprogramowanie FRAKTAL SAD++ jest aplikacją 32-bitową pracującą w środowisku Windows. Do pracy wymaga dostępu do serwera bazy danych Microsoft SQL Server 2000 lub jego wyŝszej wersji MoŜliwe jest korzystanie z wersji Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) lub Microsoft SQL Server 2005 w wersji Express Edition. W przypadku instalowania serwera bazy danych na komputerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Vista moŝliwe jest korzystanie wyłącznie z serwera w wersji Wymagania dotyczące uruchamiania oprogramowania Oprogramowanie FRAKTAL Faktury++ jest elementem niezaleŝnym od silnika bazy danych, który słuŝy aplikacji do przechowywania wprowadzanych w niej danych. Stąd wynikają inne wymagania dotyczące silnika bazy danych i aplikacji. Istnieje moŝliwość zainstalowania samej aplikacji na komputerze o słabszych parametrach, a silnika bazy danych na serwerze lub stacji roboczej o wyŝszych parametrach (np. w przypadku instalacji wielostanowiskowej) Wymagania sprzętowe dla silnika bazy danych dla MS SQL Server 2000 Desktop Engine PoniŜsza tabela pokazuje wymagania sprzętowe, które muszą być spełnione, by zainstalować Microsoft SQL Server 2000 w wersji Desktop Engine (MSDE 2000) Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 3 z 67

4 Komputer Sprzęt Minimalne wymagania Intel lub kompatybilny, Pentium 166 MHz lub szybszy Pamięć (RAM) 1 Desktop Engine (MSDE 2000): MB minimum na Windows XP MB minimum na Windows MB minimum na pozostałych systemach operacyjnych: Windows Millennium, Windows 98 Second Edition Wolne miejsce na dysku 2 Monitor Urządzenie wskazujące Czytnik CD-ROM Desktop Engine (MSDE 2000): 44 MB minimum VGA lub lepszy Microsoft Mouse lub urządzenie kompatybilne Wymagany 1. MoŜe być wymagana dodatkowa pamięć, w zaleŝności od innych aplikacji i wymogów systemu operacyjnego. 2. Rzeczywiste wymagania zaleŝą od wielu róŝnych czynników, składników systemu, itp. Szczegółowe wymagania sprzętowe i inne warunki związane z instalacją silnika bazy danych moŝna naleźć na stronie lub w folderze "msde" na dołączonej płycie instalacyjnej z oprogramowaniem Wymagania sprzętowe dla silnika bazy danych dla MS SQL Server 2005 Express Edition PoniŜsza tabela pokazuje wymagania sprzętowe, które muszą być spełnione, by zainstalować Microsoft SQL Server 2005 w wersji Express Edition (SQL Server Express): Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 4 z 67

5 Sprzęt/element Niezbędne oprogramowanie Pamięć (RAM) Wolne miejsce na dysku Procesor System operacyjny Minimalne wymagania / zalecane Microsoft.NET Framework Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1) lub późniejszy (wymagany dla for.net Framework) Minimum: 192 MB Zalecane: 512 MB lub więcej 600 MB wolnego miejsca Pentium III lub wyŝszy, 500 MHz, zalecane 1GHz lub więcej Windows Server 2003 SP1 Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1 Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 Windows Server 2003 Web Edition SP1 Windows Small Business Server 2003 Standard Edition SP1 Windows Small Business Server 2003 Premium Edition SP1 Windows XP Professional SP2 Windows XP Home Edition SP2 Windows XP Tablet Edition SP2 Windows XP Media Edition SP2 Windows 2000 Professional Edition SP4 Windows 2000 Server Edition SP4 Windows 2000 Advanced Edition SP4 Windows 2000 Datacenter Server Edition SP4 Virtual PC Virtual Server Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium Windows Vista Business Windows Vista Enterprise Windows Vista Ultimate Szczegółowe wymagania sprzętowe i inne warunki związane z instlacją silnika bazy danych moŝna naleźć na stronie lub w folderze "sqlexpr" na dołączonej płycie instalacyjnej z oprogramowaniem Wymagania dotyczące aplikacji FRAKTAL Faktury Oprogramowanie FRAKTAL Faktury++ pracuje w systemach operacyjnych Microsoft Windows od Microsoft Windows w wersji 95/98. Do poprawnej pracy programu wymagane jest, by na komputerze były zainstalowane komponenty MDAC (Microsoft Data Access Components) w wersji 2.71 lub wyŝszej. W przypadku instalacji silnika bazy danych na komputerze komponenty MDAC są aktualizowane do właściwej wersji. Sprawdzenie wersji MDAC wymagane jest tylko na tych komputerach, na których instalowana jest sama aplikacja bez silnika bazy danych. Wersję zainstalowanych komponentów MDCA moŝna sprawdzić zaglądając do rejestru systemu Windows do gałęzi: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DataAccess] NaleŜy sprawdzić wartość następującego klucza: "FullInstallVer"=" " W podanym przykładzie wersja MDAC to Aktualizacja MDAC do tej wersji jest zawarta na płycie z wersją instalacyjną programu FRAKTAL Fraktal++. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 5 z 67

6 PowyŜszy obrazek pokazuje wygląd ekranu właściwości połączenia sieciowego w systemie operacyjnym Windows XP. Jak widać składniki wymagane do poprawnej instalacji silnika bazy danych są włączone. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 6 z 67

7 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja programu 2.1. Pierwsze uruchomienie programu Przy pierwszym uruchomieniu programu FRAKTAL Fraktal ++ wykonywane są czynności konfiguracyjne umoŝliwiające późniejszą poprawną pracę z programem UŜycie klucza sprzętowego Przed pierwszym uruchomieniem programu FRAKTAL Fraktal ++ konieczne jest uŝycie klucza sprzętowego potwierdzającego Państwa prawo do uŝytkowania tego oprogramowania. Otrzymany klucz sprzętowy naleŝy włoŝyć do wolnego gniazda USB w obudowie Państwa komputera. Jeśli klucz został poprawnie uŝyty i działa to po umieszczeniu go w sprawnym porcie USB wewnątrz klucza włączy się zielona lampka Podłączanie programu do serwera bazy danych Po uruchomieniu programu FRAKTAL Faktury++ pierwszy raz po jego instalacji, rozpoczyna się procedura podłączania aplikacji do serwera bazy danych. Najpierw otwiera się okno: Informuje ono o tym, Ŝe właśnie rozpoczynamy proces podłączania do bazy danych. NaleŜy kliknąć na przycisk "Dalej", by przejść do kolejnego kroku. Okno zmienia się na poniŝsze, a program rozpoczyna przeszukiwanie sieci w poszukiwaniu serwerów baz danych dostępnych w sieci. Czas uaktywniania tego okna zaleŝy od ilości komputerów w sieci. W trakcie poszukiwania serwerów kursor zmienia kształt na klepsydrę. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 7 z 67

8 Po przeszukaniu sieci wyświetlane jest następujące okno: W dostępnym oknie edycyjnym naleŝy wprowadzić nazwę serwera MS SQL Server 2000, na którym została zainstalowana baza danych. MoŜna teŝ spróbować rozwinąć listę dostępnych serwerów baz danych. PoniŜsze okno pokazuje taką listę. Jeśli wiemy, na którym serwerze ma być zainstalowana baza danych programu Faktury++ (lub jest juŝ zainstalowana), to wybieramy ten serwer. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 8 z 67

9 Jeśli serwer został zainstalowany na tym komputerze (np. w ramach standardowej procedury instalacji oprogramowania), wówczas w tym polu naleŝy wpisać tekst: tak, jak to jest pokazane na poniŝszym obrazku: (local) Jeśli chcą się Państwo upewnić, Ŝe serwer, do którego zamierzają się Państwo podłączyć, działa, to proszę zaznaczyć opcję "Chcę przetestować połączenie", jak to pokazano na powyŝszym obrazku. Zamiast nazwy serwera moŝliwe jest wpisanie adresu IP komputera, na którym taki serwer jest uruchomiony (np ). W takim przypadku, po kliknięciu na przycisk "Dalej" pojawi się okno: PowyŜszy obrazek zawiera juŝ wpisane dane uŝytkownika (nazwa uŝytkownika lub inaczej login, hasło tego uŝytkownika). Kliknięcie na przycisk "Testuj" powoduje rozpoczęcie procesu podłączania do serwera. Jeśli połączenie się uda program wyświetli następujący komunikat: Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 9 z 67

10 Jeśli natomiast połączenie się nie udało, to zostanie wyświetlony następujący komunikat: Przyczyną błędu połączenia moŝe być przykładowo: wpisanie złej nazwy serwera wpisanie złej nazwy uŝytkownika i/lub hasła zablokowanie serwera na innym komputerze przed dostępem aplikacji z innych komputerów (patrz: Instrukcja instalacji wielostanowiskowej) W przypadku wystąpienia błędu połączenia z serwerem proponujemy powrócić do poprzednich kroków i poprzez zmianę wprowadzanych parametrów połączenia doprowadzić do sytuacji, w której połączenie uda się nawiązać. Po przetestowaniu połączenia kliknięcie na przycisk "Dalej" powoduje przejście do następnego okna: PowyŜsze okno podsumowuje i kończy proces podłączania aplikacji do bazy danych. Kliknięcie na przycisk "Zakończ" powoduje zapamiętanie wskazanego serwera bazy danych jako tego, na którym ma być zainstalowana baza danych programu FRAKTAL SAD Tworzenie struktury bazy danych Po zakończeniu procesu podłączania do serwera bazy danych, opisanej w poprzednim rozdziale, rozpoczyna się proces tworzenia bazy danych. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 10 z 67

11 Otwiera się poniŝsze okno: W polu edycyjnym "Nazwa serwera bazy danych" pojawia się automatycznie nazwa serwera wprowadzona w procesie podłączania do bazy danych. Tej wartości nie moŝna juŝ zmienić. W polu "Hasło administratora bazy danych 'SA'" naleŝy wprowadzić hasło uŝytkownika o kodzie SA, czyli hasło administratora serwera bazy danych. Hasło to było podawane przy instalacji silnika bazy danych. Po wpisaniu hasła naleŝy kliknąć na przycisk "Wyszukaj bazę", co rozpocznie procedurę sprawdzania, czy na wskazanym serwerze bazy danych jest juŝ zainstalowana baza danych programu FRAKTAL Faktury++. Jeśli przed chwilą instalowaliśmy silnik bazy danych, to na pewno taka baza danych się nie znajdzie. Jeśli program jest instalowany na kolejnym komputerze w sieci i podłączyliśmy go do serwera bazy danych na innym komputerze, to taka baza danych powinna się znaleźć. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 11 z 67

12 PoniŜej pokazane jest okno w przypadku podłączania programu do serwera bazy danych, na którym nie ma bazy danych programu FRAKTAL Faktury ++: Zgodnie z poleceniem wyświetlonym w oknie "Wynik tworzenia bazy danych" naleŝy kliknąć na przycisk "Twórz bazę danych". Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 12 z 67

13 Po chwili powinien się pojawić komunikat: Kliknięcie na przycisk "Dalej" kończy procedurę tworzenia struktury bazy danych dla aplikacji Pierwsze logowanie do programu Po zakończeniu procesu opisanego w poprzednim punkcie zostanie wyświetlone okno do podania nazwy uŝytkownika programu FRAKTAL SAD++ oraz hasła tego uŝytkownika: Obok słów "Licencja nr:" powinien pojawić się numer sprzętowego klucza USB, który uprawnia Państwa do uŝytkowania programu. Jeśli pojawią się znaki zapytania (jak na powyŝszym obrazku), to oznaczać to będzie, Ŝe Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 13 z 67

14 klucz albo nie został włoŝony poprawnie do gniazda USB, albo z innych przyczyn nie został rozpoznany. W takiej sytuacji uruchomienie programu nie będzie moŝliwe. Proszę wpisać nazwę uŝytkownika i jego hasło, po czym kliknąć na przycisk "Zaloguj". Zawsze moŝliwe jest zalogowanie na uŝytkownika o nazwie 'sa', czyli na administratora systemowego (po podaniu hasła tego uŝytkownika). Jeśli korzystali Państwo ze standardowego trybu instalacji programu, to moŝliwe jest zalogowanie od razu na tego uŝytkownika, który został załoŝony w trakcie instalacji. Po kliknięciu na przycisk "Zaloguj" program podłącza się do serwera bazy danych oraz sprawdza prawo do uŝytkowania programu. Przy pierwszym uruchomieniu programu zostanie wyświetlona następująca informacja: Aby skutecznie uruchomić program konieczne jest pobranie licencji ze strony internetowej zatem odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca. Jeśli klikniemy na przycisk "Tak" po chwili otworzy się kolejne okno: Aby faktycznie pobrać licencję z internetu, naleŝy kliknąć na przycisk "Pobierz licencję z internetu". To rozpocznie właściwy proces pobierania licencji: Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 14 z 67

15 Skuteczne pobranie pliku licencji zostanie zasygnalizowane następującym komunikatem: Po pobraniu licencji naleŝy kliknąć na przycisk "Zamknij". Jeśli pobrana licencja potwierdzi Państwa prawo do uŝytkowania programu, to program się uruchomi. Przy pierwszym uruchamianiu programu wczytywane są równieŝ niezbędne do pracy programu słowniki. Proces ten wykonuje się automatycznie. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 15 z 67

16 UŜytkownik ma podgląd na status wczytywania poszczególnych słowników i ostateczny rezultat tej operacji: Po wczytaniu wszystkich słowników okno ma postać: Kliknięcie na przycisk OK kończy proces wczytywania słowników. Jeśli logujemy się korzystając z uŝytkownika o nazwie 'sa' (administratora systemowego), to wówczas program informuje, Ŝe administrator nie jest uŝytkownikiem uprawnionym do wykonywania standardowych czynności obsługi programu, a jedynie do konfiguracji oprogramowania: Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 16 z 67

17 Po kliknięciu na przycisk OK otwiera się główny ekran programu FRAKTAL Faktury++: 2.2. Przygotowanie programu do pracy Przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji programu konieczne jest przeprowadzenie określonych czynności konfiguracyjnych UŜytkownicy w programie W trakcie instalacji serwera bazy danych i oprogramowania kreator instalacji zakłada dwa konta uŝytkowników (przy skorzystaniu z wersji uproszczonej instalacji) uŝytkownika administracyjnego o loginie Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 17 z 67

18 SA i hasle wpisanym przez osobę instalującą oprogramowanie oraz tzw. zwykłego uŝytkownika osoba instalująca oprogramowanie wymyśla i podaje login i hasło tego uŝytkownika. W przypadku instalacji w trybie administracyjnym tworzone (wymyślane) i podawane jest tylko hasło dla uŝytkownika administracyjnego o loginie SA. 1. Hasło uŝytkownika SA Konto uŝytkownika SA jest wykorzystywane do zadań administracyjnych, tj, dodawanie kont zwykłych uŝytkowników, uaktualnianie bazy danych programu, itp. Konto to nie powinno słuŝyć do codziennej pracy. Hasło dla tego konta powinno być strzeŝone. Konto uŝytkonika SA nie jest widoczne w kartotece programu. UWAGA! HASŁO ADMINISTRATORA BAZY DANYCH NALEśY ZAPAMIĘTAĆ! JEGO UTRATA LUB ZAPOMNIENIE MOśE DOPROWADZIĆ DO BRAKU DOSTĘPU DO DANYCH PRZECHOWYWANYCH W BAZIE DANYCH! HASŁO ADMINISTRATORA NIE JEST ZAPISYWANE W śadnym MIEJSCU DOSTĘPNYM AUTOROM OPROGROWANIA I W RAZIE JEGO UTRATY NIE BĘDZIEMY W STANIE GO ODTWORZYĆ. 2. Konto tzw. zwykłego uŝytkownika. W trakcie instalacji uproszczonej tworzone jest konto tzw. zwykłego uŝytkownika. Osoba instalująca oprogramowanie wymyśla i podaje hasło i login dla tego uŝytkownika Dodawanie nowego uŝytkownika Dodanie i konfiguracja konta nowego uŝytkownika moŝe być wykonane wyłącznie przez administratora bazy danych czyli uŝytkownika o loginie SA. Po zalogowaniu do programu jako uŝytkownik SA naleŝy przejść do kartoteki UŜytkownicy w panelu Administracja. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 18 z 67

19 Następnie naleŝy kliknąć na przycisk "Dodaj". Otworzy się okno wprowadzania danych, do którego naleŝy wpisać dane nowego uŝytkownika. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 19 z 67

20 Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 20 z 67

21 KaŜdy uŝytkownik programu, który ma mieć prawo do wykonywania wszystkich funkcji w programie musi zostać przypisany do obydwu ról. Rola podstawowa umoŝliwia zalogowanie się do programu, ale nie pozwala na wykonywanie w nim Ŝadnych czynności Rola uŝytkownika standardowego pozwala na wykonywanie wszystkich operacji w programie z wyjątkiem dodawania nowych uŝytkowników, do czego ma prawo wyłącznie administrator - uŝytkownik o kodzie "sa" Definiowanie serii dokumentów Przed rozpoczęciem pracy w programie naleŝy załoŝyć przynajmniej jedną serię dokumentów. Serie dodawane są w Kartotece serii dokumentów sprzedaŝy. W oknie Seria dokumentów sprzedaŝy definiujemy parametry serii. Parametry definiowane są na zakładkach: Parametry ogólne Uwagi treść uwag jest drukowana jest w określonych miejscach na fakturze Opcje eksportu do Symfonia FK Logo Opcje ustawione w zdefiniowanej serii dokumentów, będą domyślnie ustawiane we wszystkich dokumentach wystawionych w ramach tej serii. Dla kaŝdego dokumentu utworzonego w ramach serii moŝliwe będzie Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 21 z 67

22 Zakładka Parametry ogólne Na zakładce Parametry ogólne podawane są następujące informacje: Nazwa serii w oknie tym definiowana jest nazwa danej serii, nazwa ta będzie widoczna na liście serii w momencie wyboru serii dla tworzonego dokumentu sprzedaŝy. Dodatkowy prefix numeru w polu naleŝy podać dodatkowe znaki, którymi mogą zaczynać się numery dokumentów tworzonych w serii Dodatkowy sufix numeru w polu naleŝy podać dodatkowe znaki, którymi mogą kończyć się numery dokumentów tworzonych w serii Liczba kopii wydruku w polu podawana jest liczba kopii, które domyślnie mają się drukować dla dokumentów w danej serii. Wpisanie liczby 1 oznacza, Ŝe zostanie wydrukowany oryginał i jedna kopia. Oznaczenie Oryginał/Kopia pole wyboru, w polu tym polu moŝemy zaznaczyć, jaka informacja ma się drukować na dokumentach sprzedaŝy: informacja a/ czy dokument jest Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 22 z 67

23 oryginałem czy kopią, b/ czy dokument jest oryginałem czy kopią i którą kopią, c/ czy na dokumencie w ogóle nie mają się drukować informacje oryginał/kopia Miejsce sprzedaŝy w polu wpisywane jest miejscowość sprzedaŝy Drukuj ID/symbol klienta pole wyboru, w polu zaznaczana jest opcja drukowania lub nie ID klienta na fakturach Wspólny numerator dla korekt pole wyboru, w polu zaznaczana jest opcja czy numerator ma być wspólny czy odrębny dla faktur i korekt. Jeśli ma być odrębny, konieczne będzie zdefiniowanie numeratora takŝe dla korekt. Numerator faktur przycisk otwiera konfigurator numeracji (numerator) dla danej serii faktur. Numeracja w serii jest domyślnie skonfigurowana. UŜytkownik moŝe wprowadzić zmiany do domyślnej konfiguracji. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 23 z 67

24 W celu zmiany konfiguracji numeracji danej serii faktur w oknie Numeratora faktur zaznaczamy daną serię i wciskamy przycisk Popraw. Otwiera się okno, w którym moŝemy zmienić konfigurację numeratora: Dokładny opis moŝliwości konfiguracji w numeratorze znajduje się w rozdziale Numerator dokumentów Kolejne pola do wypełnienia w oknie Parametry ogólne (Seria dokumentów sprzedaŝy): Pola Dane wystawiającego - w polach podawane są informacje o wystawcy faktur jego nazwa, NIP, adres, dodatkowe informacje, nazwa banku, numer konta. Domyślna forma płatności pole wyboru, w polu oznaczana jest wybrana, domyślna forma płatności dla danej serii: gotówka, przelew, czek, inna Domyślna forma terminu zapłaty pole wyboru formy terminu zapłaty: data, liczba dni Domyślny termin zapłaty w polu podawana jest liczba dni określający termin zapłaty Uwagi do płatności pole na wpisanie uwag Szablon wydruku dokumentu pole wyboru, w polu moŝna wybrać opcję wzoru (szablonu) wydruku podstawowy lub inny, dodatkowy. Dodatkowe szablony wydruku przygotowywane są na Ŝyczenie Klienta przez producenta oprogramowania. Szablon wydruku korekty dokumentu pole wyboru, w polu moŝna wybrać opcję wzoru (szablonu) wydruku podstawowy lub inny, dodatkowy. Dodatkowe szablony wydruku przygotowywane są na Ŝyczenie Klienta przez producenta oprogramowania. Typ dokumentu pole wyboru, w polu określany jest typ dokumentu wystawiany w serii - faktura, nota, faktura proforma, nota proforma Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 24 z 67

25 Dozwolone typy pozycji pole wyboru, w polu moŝna określić jakie pozycje na dokumencie sprzedazy są dozwolone - wykłady, naleŝności, refakturowanie Dozwolone waluty faktury pole wyboru, w polu moŝna określić jakie waluty główne dokumentu sprzedaŝy są dozwolone, uŝytkownik ma do wyboru sześć walut oprócz waluty domyślnej, (niezaleŝnie od tych ustawień, kaŝda z pozycji faktury moŝe mieć podaną wartość w dowolnej walucie) Waluta domyślna faktury pole wyboru, w polu ustawiana jest domyślna waluta dokumentu sprzedaŝy Zakładka Uwagi SłuŜy do wprowadzenia tekstów uwag, które dodatkowo mają być drukowane na dokumentach sprzedaŝy wystawianych w danej serii : Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 25 z 67

26 PoniŜej mapa uwag, które mogą być drukowane na dokumencie sprzedaŝy: Zakładka Opcje eksportu do Symfonia FK Na zakładce Opcje eksportu do Symfonia FK wprowadzane są informacje dotyczące zasad eksportu danych. Uruchomienie opcji eksportu wymaga przygotowania dodatkowych funkcji oprogramowania i skryptów dla systemu księgowego. Dodatkowe funkcje przygotowywane są przez producenta oprogramowania na Ŝyczenie klienta. Instrukcje dotyczące opcji eksportu muszą być uzgodnione indywidualnie. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 26 z 67

27 Na zakładce Logo uŝytkownik moŝe wprowadzić firmowe logo, które będzie drukować się na dokumentach sprzedaŝy. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 27 z 67

28 Prawidłowo przygotowane logo powinno być plikiem BMP w proporcjach szerokość 5 : 2 wysokość Numerator dokumentów Pola do wypełnienia w Numeratorze: Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 28 z 67

29 Cykl numeracji - naleŝy podać jaki ma być cykl numeracji. Ciągły Roczny Kwartalny Miesięczny Czas obowiązywania w zaleŝności od wybranego cyklu numeracji podawany jest rok/kwartał/miesiąc obowiązywania numeracji Format numeru format numeru moŝe być określony zgodnie z potrzebami firmy z zastosowaniem właściwych symboli, numer faktury nie powinien mieć więcej znaków niŝ 16 (dodatkowe znaki mogą zostać umieszczone w prefiksie i sufiksie, po 16 na kaŝdy z nich). Numer dokumentu sprzedaŝy łącznie z prefiksem i sufiksem nie moŝe przekroczyć 32 znaków. Format numeru jest to symboliczny zapis sposobu numerowania dokumentów, składający się z liter i cyfr. Litery M, Y, D oraz cyfra 9 mają znaczenie specjalne. Wpisanie znaku specjalnego do formatu numeru powoduje podczas generowania kolejnego numeru automatyczną zamianę tego znaku na określoną, stałą wartość. Znaczenie znaków specjalnych: YYYY- rok w zapisie czterocyfrowym Y- rok w zapisie dwucyfrowym MM - miesiąc DD - dzień 9 - oznacza cyfrę, powtórzenie jej w formacie numeru określa zakres puli numeratora (wpisanie w formacie dwóch cyfr 99 spowoduje numerowanie od 01 do numeru 99, wpisanie 9999 spowoduje numerowanie od 0001do 9999 itd. Zastosowanie znaków specjalnych jako zwykłych liter i cyfr. W przypadku konieczności wystąpienia znaków specjalnych jako zwykłych liter i cyfr (chcemy np. aby w numerach dokumentów SAD wystąpiło słowo SAD), naleŝy poprzedzić znak specjalny tyldą: ~Y, ~M, ~D, ~9 Przykłady: Dla formatu YY/FAKTUR~Y/ kolejne numery będą wyglądały tak: 09/FAKTURY/ /FAKTURY/ /FAKTURY/000003,...aŜ do 09/FAKTURY/ Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 29 z 67

30 Dla formatu FK/YYYY/MM/O~D~DZIAŁ1~9/999 kolejne numery faktury (wystawionych w maju) będą wyglądały tak: FK/2009/05/ODDZIAŁ19/001 FK/2009/05/ODDZIAŁ19/002 FK/2009/05/ODDZIAŁ19/003, aŝ do FK/2009/05/ODDZIAŁ19/ Definiowanie stawek VAT W kartotece programu Stawki VAT w momencie instalacji zdefiniowane są podstawowe stawki VAT 0 (zwolnienie), 0%, 7% i 22%. W razie konieczności moŝliwe jest dodanie nowych stawek. Po wciśnięciu przycisku Dodaj otworzy się okno dodawania nowej stawki VAT. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 30 z 67

31 Cenniki W programie moŝe być zdefiniowanych wiele cenników o wielu pozycjach. W ramach cenników mogą być zdefiniowane ceny róŝnych rodzajów spraw, cenniki zwykłe, rabatowe, sezonowe, cenniki dla poszczególnych klientów. UŜytkownik sam decyduje o organizacji cenników zgodnie z potrzebami firmy. Do kaŝdego cennika moŝe zostać dodana dowolna liczba pozycji cennika. W trakcie tworzenia dokumentów sprzedaŝy cenniki i pozycje cenników są dostępne do wykorzystania. Dokładne instrukcje dotyczące tworzenia i obsługi cenników znajdują się w rozdziale Cenniki Konfiguracja wydruków Wydruki dokumentów sprzedaŝy mogą być wykonywane na drukarkach laserowych, igłowych, atramentowych. Dokumenty sprzedaŝy drukowane są zgodnie ze zdefiniowanymi wzorcami wydruków domyślnie dostępnymi w programie. UŜytkownik moŝe samodzielnie wpływać na wydruk dokumentu wprowadzając treść uwag drukowanych na dokumentach (zgodnie z mapą uwag opisaną w rozdziale Definiowanie serii dokumentów ) oraz dodając logo firmy. UŜytkownik moŝe uŝywać dodatkowych wzorów wydruków z innym układem wydruku, inną wielkością i rodzajem czcionek. Dodatkowe, indywidualne wzory wydruków tworzone są przez producenta oprogramowania na zamówienie klienta. Wczytanie dodatkowego wzoru wydruku odbywa się w kartotece Wzorce wydruków w oknie Definicja dokumentu/raportu. Nowy raport wydruku wczytywany jest poprzez wciśniecie przycisku Wczytaj wzorzec z pliku. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 31 z 67

32 UŜytkownik moŝe samodzielnie wpływać na wydruk dokumentu wprowadzając treść uwag drukowanych na dokumentach (zgodnie z mapą uwag opisaną w rozdziale Definiowanie serii dokumentów ) oraz dodając logo firmy. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 32 z 67

33 3. Obsługa programu FRAKTAL Faktury Ogóle informacje o obsłudze programu Program FRAKTAL Faktury++ jest programem działającym w trybie graficznym (tzw. program windowsowy). MoŜna go obsługiwać za pomocą myszy i klawiatury. W programie działają standardowe rozwiązania stosowane w takich programach słuŝące do optymalizacji pracy z wykorzystaniem klawiatury. Zaawansowany uŝytkownik jest w stanie obsługiwać program szybciej korzystając w duŝej mierze tylko z klawiatury. Standardowe skróty klawiaturowe słuŝą do szybkiego wyboru opcji z list wyboru, zatwierdzania czy poruszanie się między poszczególnymi polami, zamykania okien. Skróty klawiaturowe: CTRL+C CTRL+X CTRL+V DELETE STRZAŁKA W GÓRE STRZAŁKA W DÓŁ TAB SHIFT+TAB ENTER F4 F11 Skopiować Wyciąć Wkleić Usunąć Poruszanie się po liście opcji Poruszanie się po liście opcji Przejść do następnej opcji. Przejść do poprzedniej opcji. Wykonać polecenie odpowiadające aktywnego przycisku/opcji Wyświetlić elementy na aktywnej liście. Wyświetlić okno konfiguracji oprogramowania (przy zamkniętych kartotekach) 3.2. Wyszukiwanie i filtrowanie Wszystkie kartoteki w programie FRAKTAL Faktury++ zostały wyposaŝone w uŝyteczne funkcje przeszukiwania i filtrowania. Dzięki temu uŝytkownik korzystający z programu moŝe w kaŝdej chwili ograniczyć liczbę wyświetlanych rekordów tylko to tych, które w danym momencie są istotne na których chce wykonać wybrane operacje. Opanowanie umiejętności wyszukiwania i filtrowania kartotek pozwoli na łatwiejsze uzyskiwanie potrzebnych informacji, archiwizowanie dokumentów, łatwiejszą obsługę spraw wywozowych. Panel wyszukiwania i filtrowania dostępny jest w górnej części okna otwartej kartoteki. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 33 z 67

34 Parametry wyszukiwania określane są w polu Wyszukiwanie poprzez wybór opcji w rozwijanych list oraz podanie własnych warunków, jakie mają spełnić Ŝądane rekordy. Rozwijane listy wyboru dostosowane są do zawartości poszczególnych kartotek. Przykładowa lista wyboru w kartotece Kontrahenci : UŜytkownik określa jaka ma być wartość opcji wybranej z listy wyboru wybierając z kolejnej listy rozwijanej dostępne wartości: W ostatnim polu wyszukiwania podawana jest wartość (np. słowo, data). Na poniŝszym obrazku widoczne są wyniki wyszukiwania po nazwie kontrahenta przy załoŝeniu warunku, Ŝe nazwa klienta zawiera TES. Wynikiem wyszukiwania są nazwy wszystkich klienci, w których nazwie znajduje się sylaba TES. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 34 z 67

35 W kartotece kontrahentów dostępne jest takŝe dodatkowe filtrowanie według typu (nadawcy, odbiorcy, nadawcy i odbiorcy, wszyscy) oraz lokalizacji (zagraniczni, krajowi) i statusu (zweryfikowani, z upowaŝnieniami) Wykonywanie kopii bazy danych Program FRAKTAL Faktury ++ tak, jak inne programy z pakietu FRAKTAL Studio Celne umoŝliwia wykonywanie kopii aktualnej bazy danych bezpośrednio z programu, bez konieczności uŝywania dodatkowych narzędzi i zamykania aplikacji. Kopię bezpieczeństwa moŝe wykonać tylko administrator bazy danych - uŝytkownik o loginie SA. Kopia musi być wykonywana na komputerze, na którym zainstalowany jest serwer bazy danych. Kopię taką wykonuje się wybierając z menu górnego polecenie Program, następnie Baza Danych i polecenie Wykonaj kopię bazy danych W przypadku konieczności odzyskania danych, kopia bazy danych przywracana jest za pomocą polecenia Przywróć bazę danych z kopii bezpieczeństwa. Przywrócona baza danych będzie zawierać tylko te dane, które były w niej zapisane w momencie wykonania kopii bezpieczeństwa. Dane wprowadzone później nie będą dostępne. Przywrócenie bazy danych moŝe przeprowadzić uŝytkownik o kodzie "sa". Ta operacja, podobnie jak wykonywanie kopii zapasowej, musi być przeprowadzona na tym samym komputerze, na którym jest zainstalowany silnik bazy danych. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 35 z 67

36 4. Główne kartoteki programu 4.1. Kartoteka Kontrahenci Informacje ogólne o kartotece Kontrahenci W programie FRAKTAL Faktury++ wszyscy kontrahenci odbiorcy i nadawcy są dodawani i przechowywani w kartotece kontrahentów. Dane kontrahentów wpisywane są do bazy danych programu i mogą być wykorzystywane wielokrotnie w trakcie wystawiania dokumentów. Dane kontrahentów mogą być wyświetlane, edytowane, zmieniane i usuwane. UŜytkownik ma moŝliwość zawansowanego przeszukiwania kartoteki oraz ograniczania wyświetlanej listy kontrahentów poprzez wybór typu kontrahenta, co ułatwia pracę w programie. Wygląd otwartej kartoteki Kontrahenci Dodawanie nowego kontrahenta Nowego kontrahenta dodaje się za pomocą przycisku Dodaj znajdującego się po lewej stronie listy kontrahentów. Po wciśnięciu przycisku otworzy się okno do wprowadzenia danych. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 36 z 67

37 Okno naleŝy wypełnić zgodnie z opisem znajdującym się obok poszczególnych pól. Okno ma trzy zakładki: Dane główne, Kontakt, Uwagi. Zakładka Dane główne Dane na poszczególnych zakładkach pogrupowane są tematycznie, tak aby zwiększyć czytelność poszczególnych okien. Krótki opis paneli z danymi kontrahenta: Symbol kontrahenta w polu naleŝy podać przydzielony kontrahentowi symbol oraz Account Number (opcjonalny numer klienta) Nazwa kontrahenta - w polu podawana jest nazwa kontrahenta oraz pochodzenie (krajowy, zagraniczny) i typ (firma, osoba). Adres - w polu podawany jest pełny adres kontrahenta. Numery identyfikacyjne - w polach podawane są REGON, NIP, EORI, PESEL. Kontakt podstawowy - w polu podawane są podstawowe dane kontaktowe. Typ kontrahenta - w polu określany jest typ kontrahenta. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 37 z 67

38 Zakładka Kontakt W zakładce kontakt podawane są dodatkowe dane kontaktowe: osoby, telefony, e, bank i strona internetowa kontrahenta. Zakładka Uwagi W zakładce Uwagi podawane są uwagi dotyczące kontrahenta. Dane nowego kontrahenta zapisywane są po wciśnięciu przycisku Zapisz Kartoteka kursów walut Informacje ogólne o kartotece kursów walut W programie FRAKTAL Faktury++ uŝytkownik ma do dyspozycji tabelę kursów walut. W kartotece kursy walut NBP są pobierane z serwera internetowego i przechowywane w bazie danych programu, tak, aby był do nich stały i łatwy dostęp. Kursy mogą być takŝe wpisywane ręcznie. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 38 z 67

39 Wygląd kartoteki Kursy walut W kartotece Kursy walut wyświetlane są następujące informacje: Nazwa banku Numer tabeli Data Waluta Kurs Jednostka Informacja o tym, czy kurs został uznany za kurs celny Data od której obowiązuje dany kurs celny Informacja o tym, czy kurs został uznany za kurs do wyliczania stawek specyficznych Data od której obowiązuje dany kurs dla obliczania stawek specyficznych UŜytkownik sam decyduje, które kursy mają być uznane za kursy celne i kursy do obliczania naleŝności celnych w przypadku stawek specyficznych. Kursy celne oznaczane są w kolumnie Celny poprzez kliknięcie myszą na polu zaznaczania. Na potrzeby tworzenia dokumentów SAD wystarczające jest ściągnięcie całej tabeli kursów z przedostatniej środy miesiąca i zaznaczenie wszystkich kursów z tego dnia jako kursów celnych. Program sam określi, Ŝe wskazane kursy obowiązują od pierwszego dnia następnego miesiąca. UŜytkownik moŝe porządkować tabelę kursów walut wg następujących parametrów: Nazwy banku Numeru tabeli Daty tabeli Waluty Na obrazku poniŝej widać, Ŝe kursy zostały uporządkowane wg daty tabeli ( ). Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 39 z 67

40 UŜytkownik podczas pracy w kartotece Kursy walut moŝe wykonać następujące czynności dostępne z paska narzędziowego umieszczonego po lewej stronie tabeli: UŜyj opcja aktywna podczas wybierania kursu walut w czasie pracy nad dokumentem SAD PokaŜ - opcja udostępnia podgląd kursu Popraw opcja słuŝy do poprawienia kursu Dodaj opcja słuŝy do dodania nowego kursu ręcznie Usuń opcja słuŝy do usunięcia kursu Pobierz opcja słuŝy do uruchomienia pobierania kursów walut z Internetu. Porzuć opcja słuŝy do zamknięcia kartoteki Kursy walut Aktualizacja kursów walut Pobieranie z internetu Kursy walut są aktualizowane na Ŝyczenie za pomocą przycisku Pobierz. Aktualizacja kursów walut jest dostępna dla uŝytkowników korzystających z abonamentu na aktualizację oprogramowania FRAKTAL SAD++. Pobieranie tabeli kursów Kursy walut mogą być pobierane według potrzeb uŝytkownika. Mogą to być wybrane tabele z danego dnia, bądź za dany okres lub po wciśnięciu przycisku Pobierz najnowsze wszystkie te, które zostały opublikowane od ostatniej aktualizacji kartoteki Kursy walut. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 40 z 67

41 Pobieranie poszczególnych kursów UŜytkownik moŝe takŝe pobierać kursy tylko wybranych walut. W tym celu naleŝy przejść na zakładkę Pobieranie wybranych walut, następnie zaznaczyć na liście wybrane waluty (więcej niŝ jedną zaznacza się myszą przy wciśniętym klawiszu Carl. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 41 z 67

42 Ręczne wpisywanie kursu waluty Kurs waluty moŝna takŝe wpisać ręcznie. Po wciśnięciu przycisku Dodaj otwiera się okno wprowadzania kursu walutowego: W oknie naleŝy podać następujące dane: Nazwę banku Numer tabeli Datę tabeli Typ kursu Walutę Kurs Liczbę jednostek Podać informację czy kurs ma być uznany za kurs celny. Data, od której kurs będzie waŝny ustawiana jest automatycznie przez program na pierwszy dzień następnego miesiąca. Datę moŝna takŝe ustawić ręcznie. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 42 z 67

43 5. Cenniki 5.1. Ogólne informacje o cennikach W programie moŝe być zdefiniowanych wiele cenników o wielu pozycjach. W ramach cenników mogą być zdefiniowane ceny róŝnych rodzajów spraw, cenniki zwykłe, rabatowe, sezonowe, cenniki dla poszczególnych klientów. UŜytkownik sam decyduje o organizacji cenników zgodnie z potrzebami firmy. Do kaŝdego cennika moŝe zostać dodana dowolna liczba pozycji cennika. W trakcie tworzenia dokumentów sprzedaŝy cenniki i pozycje cenników są dostępne do wykorzystania. Dokładne instrukcje dotyczące tworzenia i obsługi cenników znajdują się w rozdziale Cenniki Tworzenie nowego cennika. Nowy cennik tworzony jest za pomocą przycisku Dodaj. Po wciśnięciu Dodaj otwiera się okno definiowania cennika: Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 43 z 67

44 W oknie Definicja cennika wypełniane są następujące pola: Cennik aktywny pole wybory, w tym polu określane jest czy cennik ma być aktywny czyli dostępny do wyboru podczas tworzenia dokumentów sprzedaŝy. Nazwa cennika w polu podawana jest nazwa pod jaką będzie widoczny cennik Opis cennika w polu podawany jest dłuŝszy opis pozwalający na dokładniejsze określenie roli cennika. Na zakładce Pozycje cennika widoczny jest podgląd pozycji cennikowych Dodawanie nowej pozycji cennikowej W kaŝdym cenniku moŝe zostać dodana dowolna liczba pozycji. Pozycje cennikowe dodawane są w następujący sposób. W kartotece pozycji cennikowych wybieramy cennik, do którego ma być dodana nowa pozycja cennikowa: Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 44 z 67

45 Nową pozycję w wybranym cenniku dodajemy za pomocą przycisku Dodaj. Po wciśnięciu przycisku otwiera się okno: W oknie Pozycji cennika wypełniane są następujące pola: Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 45 z 67

46 Cennik pole wyboru w polu moŝna wybrać/zmienić wybrany cennik Zastosowanie - pole wyboru w polu określane jest czy pozycja dotyczy importu czy eksportu Typ pozycji - pole wyboru w polu określane jest typ pozycji wykład, naleŝność, refakturowanie Cena w polu podawana jest cena danego towaru Waluta pole wyboru, w polu podawana jest waluta dla danej pozycji cennikowej Ilość w polu podawana jest ilość danego towaru w ramach ceny J.m. jednostka miary (szt., kg itp.) Rabat w polu podawana jest procentowa wartość rabatu dla danego towaru Stawka VAT pole wyboru, w polu podawana jest wysokość podatku VAT Indeks w polu podawany jest przyjęty przez firmę indeks pozycji Nazwa towaru lub usługi w polu podawana jest nazwa towaru, jaka ma się pojawiać na dokumencie sprzedaŝy PKWiU w polu wpisywany jest kod towaru zgodny z klasyfikacja PKWiU Kategoria pole wyboru, w polu wybierana jest kategoria pozycji, kategorie wykorzystywane są przy eksporcie danych do systemu FK Symbol usługi/towaru w polu podawany jest krótki symbol towaru, który będzie widoczny w kartotece pozycji podczas wybierania pozycji, które mają się znaleźć na dokumencie sprzedaŝy Uwagi w polu moŝna podać uwagi dotyczące danej pozycji cennikowej Po zapisaniu pozycja cennikowa jest dostępna w ramach wybranego cennika i moŝna jej uŝywać podczas wystawiania dokumentów sprzedaŝy: Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 46 z 67

47 6. Dokumenty sprzedaŝy 6.1. Przeglądanie kartoteki wystawionych dokumentów W programie FRAKTAL Faktury ++ kartoteka dokumentów zawiera wszystkie wystawione dokumenty. UŜytkownik ma do dyspozycji system filtrowania i wyszukiwania, dzięki któremu łatwo po kartotece się poruszać i organizować jej wygląd zgodnie z potrzebami w danej chwili. UŜytkownik moŝe wyszukać dokumenty zgodnie z zasadami wyszukiwania opisanymi w rozdziale Wyszukiwanie i filtrowanie lub skorzystać ze specjalnego mechanizmu filtrowania dokumentów sprzedaŝy. W kartotece mogą być wyświetlane dokumenty zgodnie z wyborem opcji: dokumenty z serii (wybór serii) dokumenty z wybranego miesiąca Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 47 z 67

48 dokumenty w przygotowaniu dokumenty rozliczone przeznaczone do eksportu juŝ wyeksportowane UŜytkownik podczas pracy w kartotece dokumentów sprzedaŝy moŝe wykonywać następujące czynności dostępne z paska narzędziowego umieszczonego po lewej stronie tabeli: PokaŜ - opcja udostępnia podgląd wybranego dokumentu sprzedaŝy Popraw opcja słuŝy do poprawienia dokumentu sprzedaŝy. Dodaj opcja słuŝy do dodania nowego dokumentu Kopiuj opcja słuŝy do utworzenia kopii zaznaczonego dokumentu Usuń opcja słuŝy do usunięcia dokumentu sprzedaŝy, dokument moŝna usunąć jeśli nie jest on zatwierdzony OdświeŜ słuŝy do odświeŝenia wyświetlanej kartoteki. Drukuj opcja słuŝy do drukowania zaznaczonego dokumentu Porzuć opcja słuŝy do zamknięcia kartoteki W czasie pracy w kartotece dokumentów sprzedaŝy uŝytkownik moŝe korzystać z opcji dostępnych w górnym menu kontekstowym: W górnym menu kontekstowym uŝytkownik ma dostępne dodatkowe funkcje związane z tworzeniem dokumentów sprzedaŝy, oznaczaniem statusu i innych. Funkcje dostępne z menu kontekstowego: PokaŜ Popraw Dodaj Usuń Drukuj dokument Drukuj kopertę Podgląd wydruku dokumentu Wystaw dokument korygujący Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 48 z 67

49 Dokument (faktura/nota) oznacz jako zapłacony Dokument (faktura/nota) oznacz jako zatwierdzony Dokument (faktura/nota) wyczyść status Eksport dokumentów zaznacz/odznacz dokumenty do eksportu Eksport dokumentów eksport do Symfonii FK (plik) Eksport dokumentów eksport uniwersalny (plik CSV) Wystaw nowy dokument na podstawie zaznaczonego 6.2. Tworzenie dokumentów sprzedaŝy Nowy dokumentu sprzedaŝy Nowy dokument sprzedaŝy inicjujemy w kartotece dokumentów poprzez wciśnięcie przycisku Dodaj Po wciśnięciu Dodaj otworzy się okno wyboru serii dla danego dokumentu: Wybieramy serię, w ramach której chcemy utworzyć nowy dokument. Po wybraniu serii otwiera się okno dokumentu, w którym naleŝy podać wszystkie dane. W poniŝszym przykładzie utworzony został dokument w ramach serii Faktury PRO-FORMA. Dokument jest zgodny z parametrami ustanowionymi jako domyślne dla serii (np. dostępne typy naleŝności, numeracja) Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 49 z 67

50 Okno dokumentu składa się z trzech zakładek: Dane do faktury Opcje faktury Uwagi Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 50 z 67

51 Zakładka Dane do faktury Na tej zakładce wprowadzane są wszystkie dane dokumentu sprzedaŝy. Okno podzielone jest na funkcjonalne części zawierające pola do wypełnienia: Nabywca pola do wprowadzenia danych kontrahenta, dane wprowadzane są poprzez wciśnięcie przycisku ze strzałką po prawej stronie pola i wybór nabywcy z Kartoteki kontrahentów. Pole składa się z podpól Symbol, NIP, nazwa. Nagłówek faktury zawiera pola Data wystawienia, Data sprzedaŝy, miejsce sprzedaŝy pola uzupełniane są automatycznie. UŜytkownik moŝe zmienić zawartość pól. Zatwierdź nagłówek i dodaj pozycję przycisk słuŝy do zatwierdzenia danych nagłówkowych dokumentu sprzedaŝy. Dalszą część dokumentu będzie moŝna uzupełnić po zatwierdzeniu nagłówka. Zatwierdzenie nagłówka powoduje automatyczne dodanie pierwszej pozycji na dokumencie sprzedaŝy. Pozycje faktury okno w którym dodawane są poszczególne pozycje dokumentu sprzedaŝy Dane pozycji faktury pola w których określane są parametry kaŝdej z pozycji dokumentu sprzedaŝy. Osoba wystawiająca dane uzupełniane automatycznie danymi zalogowanego uŝytkownika Osoba odbierająca dane osoby odbierającej Data odbioru Waluta faktury pole wyboru automatycznie ustawiona jest waluta określona w serii dokumentów Kurs pole wyboru, jeśli wybrana waluta jest inna niŝ PLN, to za pomocą przycisku kurs moŝna wybrać Wartość netto pole nie do edycji, w polu wyświetlana jest sumaryczna wartość dokumentu sprzedaŝy netto Wartość VAT pole nie do edycji, w polu wyświetlana jest sumaryczna wartość VAT Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 51 z 67

52 Wartość wykładów - pole nie do edycji, w polu wyświetlana jest sumaryczna wartość wykładów na dokumencie sprzedaŝy Zaliczka w polu podawana jest wartość wpłaconej zaliczki Z dnia w polu podawana jest data wpłacenia zaliczki Wartość faktury pole nie do edycji, w polu wyświetlana jest sumaryczna wartość dokumentu sprzedaŝy Pozostało do zapłaty pole nie do edycji, w polu wyświetlana jest pozostała kwota do zapłaty po uwzględnieniu zaliczki Forma płatności pole wyboru, opcja ustawiona jest zgodnie z domyślnymi ustawieniami serii, moŝna zmienić formę płatności dla danego dokumentu sprzedaŝy Forma terminu zapłaty - pole wyboru, opcja ustawiona jest zgodnie z domyślnymi ustawieniami serii, moŝna zmienić formę terminu dla danego dokumentu sprzedaŝy Przedpłata pole wyboru, zaznaczenie pola oznacza, Ŝe zapłata ma nastąpić przed realizacją zamówienia i taka informacja drukowana jest na dokumencie sprzedaŝy Uwagi do terminu płatności Uwagi ogólne Zakładka Opcje faktury Na zakładce Opcje faktury moŝemy zmienić domyślne ustawienia określone w definicji serii dokumentów, w ramach której wystawiono dany dokument. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 52 z 67

53 Zakładka Uwagi Na zakładce Uwagi moŝliwe jest wprowadzenie uwag innych niŝ domyślne, określone w definicji serii dokumentów. Uwagi drukowane są zgodnie z mapą uwag opisaną w rozdziale Definiowanie serii dokumentów Wprowadzanie pozycji do dokumentu sprzedaŝy. Po uzupełnieniu danych ogólnych faktury nabywcy i nagłówka faktury naleŝy zatwierdzić te dane wciskając przycisk Zatwierdź nagłówek i dodaj pozycje. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 53 z 67

54 Dalszą część dokumentu będzie moŝna uzupełnić po zatwierdzeniu nagłówka. Zatwierdzenie nagłówka powoduje automatyczne dodanie pierwszej pozycji na dokumencie sprzedaŝy. Nową pozycję dodajemy za pomocą przycisku Dodaj. Program pyta, czy nowa pozycja ma być pustą pozycją do uzupełnienia czy chcemy wybrać pozycję z cennika. Studio Oprogramowania FRAKTAL Strona 54 z 67

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo