ZARZĄDZANIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 czerwca 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i poboru zaległych należności przez Organ Egzekucyjny Prezydenta Miasta Ruda Śląska Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zarządza się co następuje: Rozdział 1 Zagadnienia ogólne 1. Zarządzenie określa tryb ewidencjonowania oraz postępowania w zakresie prawidłowej i terminowej windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i poboru zaległych należności przez organ egzekucyjny Prezydenta Miasta Ruda Śląska. 2. W zarządzeniu użyto następujących określeń: 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dalej: ustawa Ordynacja podatkowa; 2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny - dalej: ustawa kodeks cywilny, 3) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej: Ustawa egzekucyjna, 4) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dalej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 5) Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dalej: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 3. Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają: 1) Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym to w szczególności dochody budżetowe określone w ustawie o finansach publicznych zwane dalej należnościami publicznoprawnymi. 2) Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny to należności określone w ustawie Kodeks Cywilny - zwane dalej należnościami cywilnoprawnymi. 3) Biuro Prawne komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Ruda Śląska, jak również zewnętrzne kancelarie prawne obsługujące Gminę Ruda Śląska.

2 4) Nadpłata nadpłatę w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. 5) Świadczenie nienależne świadczenie nienależne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Rozdział 2 Zasady ewidencji podatków i opłat lokalnych, niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 4. Niniejszy rozdział określa tryb postępowania w zakresie ewidencji podatków i opłat lokalnych, należności z tytułu niepodatkowych należności budżetowych oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 5. Do zadań właściwych komórek merytorycznych w zakresie prowadzenia analityki poszczególnych należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych należy w szczególności: 1) prowadzenie prawidłowej ewidencji na indywidualnych kartach kontowych lub kartotekach kontrahentów zobowiązanych w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, przerachowań oraz zaliczeń nadpłat należności publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych, 2) kontrola terminowości wpłat, 3) w zakresie należności publicznoprawnych podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych poprzez wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych, 4) terminowe wysyłanie do zobowiązanych wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych oraz przygotowanie dokumentacji do Biura Prawnego w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 5) likwidacja nadpłat oraz świadczeń nienależnych, 6) sporządzanie zestawień analitycznych i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo - Księgowego. 6. Do zadań Wydziału Finansowo Księgowego należy w szczególności: 1) kontrola otrzymanych wyciągów bankowych pod względem kompletności, tj. sprawdzenie, czy do wyciągu bankowego zostały dołączone wszystkie dowody oraz czy dowody objęte wyciągiem dotyczą właściwego rachunku bankowego, dokonywana przez upoważnionego pracownika Wydziału Finansowo Księgowego, który zamieszcza na wyciągach swój podpis oraz wyjaśnia ewentualne rozbieżności z właściwym bankiem. 2) dekretacja oraz wstępne określenie podziałki klasyfikacji budżetowej dla rodzaju należności. 3) księgowanie wyciągów bankowych w podziale na poszczególne świadczenia syntetycznie. 4) przekazanie do wydziałów merytorycznych dowodów księgowych dołączonych do wyciągów bankowych oraz zestawień analitycznych do raportów kasowych, w celu ich ujęcia w ewidencji analitycznej. 5) ujmowanie jako wpływy do wyjaśnienia kwot błędnie wpłaconych lub wątpliwych.

3 6) przekazanie wyjaśnionej wpłaty na właściwy rachunek bankowy lub dokonanie stosownego przeksięgowania zgodnie z pisemną dyspozycją wydziału merytorycznego. 7. Właściwe komórki merytoryczne przeprowadzają następujące czynności ewidencyjne: 1) komórka merytoryczna jest zobligowana do systematycznej rejestracji wpłat za pomocą odpowiednich podsystemów windykacyjnych lub w ewidencji prowadzonej ręcznie, na podstawie otrzymanych dokumentów, 2) wpłaty przyjęte w kasie na podstawie generowanych przez podsystemy systemu informatycznego przypisów mogą być automatycznie ujmowane na karcie kontowej zobowiązanego za pośrednictwem systemu informatycznego, 3) w przypadku, gdy nie ma technicznej możliwości połączenia w systemie informatycznym przypisu i wpłaty, kwoty przyjęte wprowadzane są przez pracowników komórek merytorycznych do właściwych programów windykacyjnych, 4) pracownik komórki merytorycznej może pobierać wydruk analityczny przyjętych wpłat, umożliwiający sprawdzenie czy dzienna kwota wpływów wynikająca z systemu informatycznego jest zgodna z sumą kwot ujętych w wydruku analitycznym, 5) pracownik komórki merytorycznej ewidencjonuje każdy dowód źródłowy, sprawdzając kompletność informacji w nim zawartych i zamieszcza na nim swój podpis, 6) w przypadku, gdy dana wpłata dotyczy innego rodzaju świadczenia niż wynikającego z dowodu wpłaty, bądź ma być rozksięgowana na różne paragrafy, pracownik komórki merytorycznej zobowiązany jest do przekazania tej informacji (w formie stosownego zapisu na odpowiednim załączniku do wyciągu bankowego lub na dowodzie wpłaty w kasie) do Wydziału Finansowo Księgowego, ze wskazaniem sposobu rejestracji danej wpłaty lub z adnotacją: Nie dotyczy Wydziału., 7) oryginalny dowód wpłaty z danego dnia należy przekazać do Wydziału Finansowo Księgowego nie później niż w terminie 3 dni od daty jego otrzymania; w uzasadnionych sytuacjach termin ten może ulec zmianie, 8) wpłaty kontrahentów tytułem należności cywilnoprawnych zalicza się zgodnie z przepisem art. 451 ustawy Kodeks cywilny lub zgodnie z unormowaniami umownymi, 9) jeżeli umowa bądź przepis szczególny nie stanowi inaczej to za datę wpłaty należności uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu (w przypadku wpłaty w formie przelewu) oraz dzień wpłaty do kasy (w przypadku wpłaty w formie gotówki); jeżeli wpłata została dokonana przez organ egzekucyjny za datę wpłaty uznaje się datę podaną przez ten organ na wyciągu bankowym, 10) karty kontowe kontrahentów winny przedstawiać bieżący stan należności; należy dokonywać na bieżąco przerachowań wpłat w przypadku dokonania zmian w przypisach oraz wystawiać pisma o zarachowaniu wpłat i noty odsetkowe, jak również informować organy egzekucyjne o zmianie stanu należności,

4 11) komórka merytoryczna przekazuje informację o wartości zaległości, odsetkach naliczonych, jak również informację o nadpłatach za poprzedni kwartał w podziale na świadczenia (np. w formie wygenerowanych w systemie informatycznym: Zestawienia dłużników i Zestawienia niezarachowanych wpłat za okres), do Wydziału Finansowo - Księgowego do 5 dnia następnego kwartału w zakresie należności Skarbu Państwa oraz do 8 dnia następnego kwartału w zakresie pozostałych należności w celu sporządzenia sprawozdań budżetowych, 12) w celu likwidacji nadpłat należy na koniec każdego miesiąca uzgodnić konto do wyjaśnień oraz niezarachowane wpłaty; nadpłaty mogą być zaliczane na poczet przyszłych należności jedynie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, 12a) nie podlegają zwrotowi z urzędu nadpłaty powstałe w związku z poborem zaległych należności miasta dokonywanym przez Organ Egzekucyjny Prezydenta Miasta Ruda Śląska do wysokości 23 zł, 12b) nie podlegają zwrotowi nadpłaty wynikające z różnic w sposobie księgowania i zarachowania należności egzekwowanych przez zewnętrzne organy egzekucyjne, 12c) jeśli w toku postępowania egzekucyjnego, na skutek różnic w sposobie księgowania i zarachowania należności egzekwowanych przez zewnętrzne organy egzekucyjne, nie zostanie pokryta pełna kwota należności cywilnoprawnej, a wartość pozostająca do rozliczenia nie przekroczy 23 zł, komórka merytoryczna dokonuje odpisu tej kwoty z karty kontowej dłużnika na podstawie informacji o zakończeniu postępowania egzekucyjnego otrzymanej z Biura Prawnego, 13) mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności ponoszenie kosztów przesyłek pocztowych ustala się dolną granicę wysyłania: a) wezwań do zapłaty z tytułu należności i kosztów ubocznych w łącznej kwocie 10 zł, b) upomnień z tytułu należności i kosztów ubocznych w łącznej kwocie 23 zł, c) zawiadomień i postanowień o sposobie zarachowania wpłaty z tytułu należności i kosztów ubocznych w przypadku gdy po dokonanej wpłacie i jej zarachowaniu zaległość przekracza 50 zł; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wysyłania ww. dokumentów poniżej ustalonych progów. 13a) mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności wysokość kosztów postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców oraz kosztów postępowania egzekucyjnego - w przypadku zgonu dłużnika i braku informacji o spadkobiercach, komórka merytoryczna nie wszczyna postępowania windykacyjnego, gdy kwota długu nie przekracza szacowanych kosztów postępowania związanego z dochodzeniem zaległości (w szczególności kosztów opłaty za złożenie wniosku do Sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego), chyba że zachodzą inne okoliczności uzasadniające wszczęcie takiego postępowania, 14) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich

5 zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału według stanu podanego przez właściwą komórkę, 15) przypisy należności z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe (np. w formie wygenerowanego w systemie informatycznym Dziennika obrotów), komórka merytoryczna jest zobowiązana przekazać do Wydziału Finansowo - Księgowego do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym, zarówno w zakresie należności Skarbu Państwa, jak i w zakresie pozostałych należności, a za ostatni kwartał danego roku kalendarzowego do 15 lutego następnego roku kalendarzowego, 16) odpisy aktualizujące należności z uwzględnieniem rodzaju świadczenia oraz kontrahenta, z wyodrębnieniem należności i odsetek przedawnionych i umorzonych komórka merytoryczna zobowiązana jest przekazać do Wydziału Finansowo - Księgowego do 15 lutego następnego roku kalendarzowego, 17) po dokonaniu uzgodnień wewnętrznych Wydział Finansowo - Księgowy tworzy raporty mające na celu porównanie kwot osiągniętych w danym półroczu sprawozdawczym dochodów budżetowych z ewidencją prowadzoną w wydziałach merytorycznych oraz przekazuje je - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po pierwszym półroczu oraz do 15 marca następnego roku po drugim półroczu - elektronicznym systemem obiegu dokumentów do wydziałów merytorycznych; obowiązkiem każdego wydziału merytorycznego jest pobranie takiego raportu oraz wystąpienie do Wydziału Finansowo - Księgowego z dyspozycją stosownych przeksięgowań w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania raportu Zabezpieczone zaległości podatkowe oraz zabezpieczone zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym rejestrowane są w następujący sposób: 1) na kartotece dłużnika odnotowuje się informację o zaległości zabezpieczonej na nieruchomości lub zabezpieczonej zastawem skarbowym, 2) dokonuje się odpisu na odpowiednim koncie analitycznym prowadzonym do konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych (z ujemnym zapisem technicznym), 3) dokonuje się przypisu na wyodrębnionym koncie analitycznym prowadzonym do konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych, założonym dla zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. 2. Na zaległości publicznoprawne, które uległy przedawnieniu, z wyjątkiem zaległości zabezpieczonych na majątku nieruchomym podatnika lub zastawem skarbowym, dokonuje się odpisu: 1) Podstawą odpisu jest sporządzone przez pracownika komórki merytorycznej Zestawienie przedawnionych zaległości publicznoprawnych, w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku obrotowym. 2) Zestawienie przedawnionych zaległości publicznoprawnych powinno zawierać co najmniej: a) informacje identyfikujące zobowiązanego, b) kwotę zaległości,

6 c) okres, którego dotyczy zaległość, d) przyczynę przedawnienia, e) podstawę prawną, z której wynika przedawnienie. 3) Zestawienie przedawnionych zaległości publicznoprawnych parafuje pracownik sporządzający, opiniuje naczelnik komórki merytorycznej lub osoba przez niego upoważniona. 4) Zestawienie przedawnionych zaległości publicznoprawnych podlega zaopiniowaniu pod względem formalnoprawnym przez Biuro Prawne, zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta, a następnie zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną. 5) Informacja ta stanowi podstawę do sporządzenia polecenia księgowania, które pozwoli odpisać należności przedawnione z ksiąg rachunkowych. 2a. Na nadpłaty powstałe na kontach podatkowych, które uległy przedawnieniu, dokonuje się odpisu: 1) Podstawą odpisu jest sporządzone przez pracownika komórki merytorycznej Zestawienie przedawnionych nadpłat publicznoprawnych, w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku obrotowym. 2) Zestawienie przedawnionych nadpłat publicznoprawnych powinno zawierać co najmniej: a) informacje identyfikujące zobowiązanego, b) kwotę nadpłaty, c) okres, którego dotyczy nadpłata, d) przyczynę przedawnienia, e) podstawę prawną, z której wynika przedawnienie. 3) Zestawienie przedawnionych nadpłat publicznoprawnych parafuje pracownik sporządzający, opiniuje naczelnik komórki merytorycznej lub osoba przez niego upoważniona. 4) Zestawienie przedawnionych nadpłat publicznoprawnych podlega zaopiniowaniu pod względem formalnoprawnym przez Biuro Prawne, zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta, a następnie zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną. 5) Informacja ta stanowi podstawę do sporządzenia polecenia księgowania, które pozwoli odpisać przedawnione nadpłaty z ksiąg rachunkowych Zabezpieczone zaległości cywilnoprawne rejestrowane są na zasadach określonych w 8 ust Na zaległości cywilnoprawne, które uległy przedawnieniu, z wyjątkiem zaległości zabezpieczonych na majątku nieruchomym lub ruchomym dłużnika, dokonuje się odpisu. 1) Podstawą odpisu jest sporządzone przez pracownika komórki merytorycznej Zestawienie przedawnionych zaległości cywilnoprawnych, w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku obrotowym. 2) Zasady określone w 8 ust. 2 pkt 2) 5) stosuje się odpowiednio. 2a. Na świadczenia nienależne, które uległy przedawnieniu, dokonuje się odpisu:

7 1) Podstawą odpisu jest sporządzone przez pracownika komórki merytorycznej Zestawienie przedawnionych świadczeń nienależnych, w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku obrotowym. 2) Zasady określone w 8 ust. 2a pkt 2) 5) stosuje się odpowiednio. Rozdział 3 Zasady windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty eksploatacyjnej 10. Niniejszy rozdział określa tryb postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz opłaty eksploatacyjnej, a także zabezpieczenia przed przedawnieniem tych należności W przypadku braku zapłaty podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego oraz opłaty eksploatacyjnej należnych od osób prawnych pracownik Wydziału Finansowo Księgowego zobowiązany jest wystawić upomnienia w następujących terminach: 1) do 31 maja danego roku dla zaległości powstałych w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia, 2) do 30 września danego roku dla zaległości powstałych w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, 3) do 31 stycznia roku następnego - dla zaległości powstałych w okresie od 1 września do 31 grudnia. 2. W przypadku zaległości, których łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia, wystawia się upomnienie raz w roku - do 31 stycznia roku następnego, a tytuł wykonawczy do końca marca roku następnego. 3. W sytuacji braku wpłaty zaległości podatkowych powstałych w wyniku niezapłacenia lub częściowego zapłacenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego oraz opłaty eksploatacyjnej należnych od osób prawnych, mimo wystawionego upomnienia, pracownik Wydziału Finansowo Księgowego kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej wystawiając tytuły wykonawcze w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia upomnienia W przypadku braku zapłaty podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego należnych od osób fizycznych pracownik Wydziału Finansowo Księgowego zobowiązany jest wystawić upomnienia w następujących terminach: 1) do 30 czerwca danego roku - na zaległości z tytułu I i II raty, 2) do 31 grudnia danego roku - na zaległości z tytułu III i IV raty. 2. W przypadku zaległości, których łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia pracownik Wydziału Finansowo Księgowego wystawia upomnienie raz w roku - do 31 grudnia danego roku, a tytuł wykonawczy do końca lutego roku następnego.

8 3. W sytuacji braku wpłaty na wystawione upomnienia pracownik Wydziału Finansowo Księgowego kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej wystawiając tytuły wykonawcze w następujących terminach: 1) do 30 września danego roku - na zaległości z tytułu I i II raty, 2) do 31 marca roku następnego - na zaległości z tytułu III i IV W przypadku braku wpłaty podatku od środków transportowych pracownik Wydziału Finansowo - Księgowego zobowiązany jest wystawić upomnienia w terminie do 15 listopada danego roku - na zaległości z tytułu I i II raty. 2. W sytuacji braku wpłaty pomimo upomnienia pracownik Wydziału Finansowo Księgowego kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej wystawiając tytuły wykonawcze w następującym terminie do 31 stycznia roku następnego - na zaległości z tytułu I i II raty W przypadku braku wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów pracownik Wydziału Finansowo Księgowego wystawia upomnienie w terminie do 30 października roku następującego po roku, którego zobowiązanie dotyczy. 2. W sytuacji braku wpłaty pomimo upomnienia pracownik Wydziału Finansowo Księgowego kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej, wystawiając tytuł wykonawczy w terminie do 6 miesięcy od daty doręczenia upomnienia Na podstawie decyzji określających wysokość zobowiązania w opłacie skarbowej pracownik Wydziału Finansowo - Księgowego zobowiązany jest wystawić upomnienia w terminie do jednego miesiąca od otrzymania zawiadomień. 2. W sytuacji braku wpłaty mimo wystawionego upomnienia pracownik Wydziału Finansowo Księgowego zobowiązany jest skierować sprawę na drogę egzekucji administracyjnej wystawiając tytuł wykonawczy w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia upomnienia. 15a. 1. w przypadku braku zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracownik Wydziału Finansowo Księgowego zobowiązany jest wystawić upomnienia w następujących terminach: 1) do 31 maja danego roku kalendarzowego dla zaległości powstałej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia, 2) do 30 września danego roku kalendarzowego dla zaległości powstałej w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, 3) do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym powstała zaległość dla zaległości powstałej w okresie od 1 września do 31 grudnia w roku poprzedzającym. 2. W przypadku zaległości, których łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia, pracownik Wydziału Finansowo Księgowego wystawia

9 upomnienie raz w roku - do 31 stycznia roku następnego, a tytuł wykonawczy do końca marca roku następnego. 3. W sytuacji braku wpłaty mimo wystawionego upomnienia, pracownik Wydziału Finansowo Księgowego kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej wystawiając tytuły wykonawcze w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia upomnienia. 15b. 1. w przypadku braku zapłaty opłaty targowej pracownik Wydziału Finansowo Księgowego zobowiązany jest wystawić upomnienia w następujących terminach: 1) do 31 maja danego roku kalendarzowego dla jakiejkolwiek zaległości powstałej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia, 2) do 30 września danego roku kalendarzowego dla jakiejkolwiek zaległości powstałej w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, 3) do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym powstała zaległość dla jakiejkolwiek zaległości powstałej w okresie od 1 września do 31 grudnia w roku poprzedzającym. 2. W sytuacji braku wpłaty mimo wystawionego upomnienia, pracownik Wydziału Finansowo Księgowego kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej wystawiając tytuły wykonawcze w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia upomnienia. 15c. Stosując terminy określone w b każdorazowo należy uwzględniać terminy przedawnienia roszczeń wynikające z obowiązujących przepisów. 16. Terminy określone w 11 12, 13, 14, 15, 15a oraz 15b mogą ulec zmianie w przypadku: 1) złożenia przez podatnika wniosku do Prezydenta Miasta o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązania, 2) wydania decyzji Prezydenta Miasta o zastosowaniu ulgi w spłacie zobowiązania, 3) toczącego się postępowania w sprawie przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe, 4) toczącego się postępowania wyjaśniającego w sprawie własności nieruchomości, 5) innych okoliczności, które czasowo uniemożliwiają windykację należności. 17. Tytuły wykonawcze dotyczące należności z tytułu podatków, opłat i opłaty eksploatacyjnej wystawia się według następujących zasad: 1) tytuły wykonawcze dotyczące podatników posiadających siedzibę w Rudzie Śląskiej pracownik Wydziału Finansowo - Księgowego przekazuje do Referatu Egzekucji Administracyjnej w formie papierowej oraz poprzez odpowiedni podsystem informatycznego systemu zintegrowanego zarządzania jednostką, 2) pracownik Referatu Egzekucji Administracyjnej dokonuje pobrania formy elektronicznej sprawdzonych tytułów wykonawczych,,

10 3) w przypadku tytułów wykonawczych dotyczących podatników posiadających siedzibę poza Rudą Śląską, tytuły wraz z informacją do tytułu wykonawczego pracownik Wydziału Finansowo Księgowego przesyła za potwierdzeniem odbioru do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 4) pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu egzekucyjnego o każdej zmianie dotyczącej wysokości zaległości ujętej w tytule wykonawczym poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do tytułu wykonawczego, poprzez odpowiedni podsystem informatycznego systemu zintegrowanego zarządzania jednostką lub poprzez dostarczenie pisemnego zawiadomienia nie później niż w terminie 1 dnia od daty zaistnienia takich okoliczności, 5) do obowiązków wierzyciela należy także dostarczenie do właściwego organu egzekucyjnego w terminach określonych w punkcie 4) wszystkich decyzji i informacji wpływających na zmianę wysokości zobowiązania lub dopuszczalność kontynuowania postępowania egzekucyjnego (tj. wykonanie, umorzenie w całości lub w części, przedawnienie, wygaśnięcie, zawieszenie, rozłożenie na raty), z tym że wygaśnięcie wierzyciel stwierdza, dokonując odpowiedniej adnotacji w tytule wykonawczym. 18. Postępowanie polegające na ustanowieniu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego stosuje się w sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że należności, o których mowa w 11 15b nie zostaną zapłacone Czynności związane z udzieleniem ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przeprowadza Referat Wymiaru Podatków (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych). 2. Kolejność czynności podejmowanych przy stosowaniu ulg w spłacie należności: 1) wyznaczeni pracownicy Referatu Wymiaru Podatków rozpatrują wnioski dłużników, przeprowadzają postępowanie wyjaśniające, gromadzą dokumenty, następnie przygotowują opis sprawy i przedkładają go do zaopiniowania przez naczelnika komórki merytorycznej, Biuro Prawne (w sytuacjach skomplikowanych) oraz Skarbnika Miasta, 2) Organ podatkowy Prezydent Miasta Ruda Śląska rozstrzyga o formie i sposobie udzielonej ulgi, 3) udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych odnotowuje na koncie podatnika upoważniony pracownik Referatu Wymiaru Podatków, a następnie przekazuje decyzję w sprawie udzielenia ulgi do wiadomości Wydziałowi Finansowo Księgowemu. 20. Pobór opłaty skarbowej i opłat lokalnych może być dokonywany przez inkasentów. Zasady rozliczania przez inkasentów pobranych opłat oraz zasady wypłaty inkasa reguluje odrębne zarządzenie Pracownik Wydziału Finansowo - Księgowego jest zobowiązany do bieżącej kontroli stanu nadpłat na kartach kontowych poszczególnych podatników, w szczególności do: 1) wnikliwej analizy dokumentów źródłowych,

11 2) sprawdzenia czy podmiot, dla którego dokonany miałby być zwrot nadpłaty nie posiada zaległości z innych tytułów, 3) zarachowania nadpłaty na inny tytuł należności, a jeśli nie ma takiej możliwości, poinformowania podatnika o wystąpieniu nadpłaty. 2. Nadpłaty powstałe na kontach podatkowych rozlicza się w sposób określony w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. 3. Zwrotów i zaliczeń nadpłat, powstałych zarówno w roku bieżącym, jak i w latach ubiegłych, dokonuje się z klasyfikacji dochodów budżetowych, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju. 4. Wypłata z tytułu oprocentowania nadpłaty następuje z działu i rozdziału podziałki klasyfikacji wydatków budżetowych, na którą zaliczane są odsetki za zwłokę, z określeniem odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. Rozdział 4 Zasady windykacji opłat i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym 22. Czynności windykacyjne prowadzone są przez właściwe komórki merytoryczne w zakresie zaległości z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym według następujących zasad: 1) pracownik komórki merytorycznej zobowiązany jest do kontroli terminowości wpłat z tytułu należności publicznoprawnych, 2) jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z przepisu prawa, odpowiednia komórka merytoryczna (wierzyciel) wysyła do zobowiązanego upomnienie z zagrożeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wysłanie upomnienia powinno nastąpić nie później niż w terminie trzech miesięcy po upływie terminu wymagalności, z zastrzeżeniem 7 pkt 13) lit. b), 3) wydział merytoryczny może wszcząć postępowanie egzekucyjne bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach, 4) upomnienia sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobowiązanego, a drugi pozostaje w aktach sprawy, 5) korespondencja może być uznana za doręczoną na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 6) po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel nie później niż w ciągu sześciu miesięcy wystawia tytuł wykonawczy; w przypadku zwolnienia wierzyciela z obowiązku doręczenia upomnienia, tytuł wykonawczy zostaje wystawiony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od upływu terminu płatności i wierzyciel wskazuje w tytule wykonawczym na jakiej podstawie prawnej nie zostało doręczone upomnienie, 7) postępowanie polegające na ustanowieniu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego stosuje się w sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że niepodatkowa należność budżetowa nie zostanie zapłacona,

12 8) w przypadku zobowiązanych, dla których Prezydent Miasta Ruda Śląska jest jednocześnie organem egzekucyjnym, tytuły wykonawcze przekazywane są do Referatu Egzekucji Administracyjnej (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych). Jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym, kieruje tytuł wraz z informacją do tytułu wykonawczego do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, 9) wydział merytoryczny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, informuje o każdej zmianie wysokości zobowiązania (zapłata całkowita, częściowa, odpis itp.) odpowiedni organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem 32 ust. 2 niniejszego zarządzenia; w przypadku egzekucji prowadzonych przez organ egzekucyjny inny niż Prezydent Miasta Ruda Śląska, przez informację rozumie się nadanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 10) w przypadku złożenia przez dłużnika wniosku o ulgę w spłacie zaległej należności publicznoprawnej, odpowiednia komórka merytoryczna rozpoznaje wniosek w terminach przewidzianych przepisami prawa. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Biuro Prawne, Skarbnika Miasta a następnie Prezydent Miasta, Zastępca Prezydenta Miasta w imieniu Prezydenta Miasta lub Sekretarz Miasta w imieniu Prezydenta Miasta rozstrzygają o formie i sposobie udzielonej ulgi. Jeżeli zaległość dochodzona jest już na drodze postępowania egzekucyjnego informuje o tym fakcie odpowiedni organ egzekucyjny (w szczególności: wnioskuje o zawieszenie postępowania, wstrzymanie, bądź ograniczenie czynności egzekucyjnych itp.), nie później niż w terminie 3 dni od daty podjęcia rozstrzygającej decyzji; przez informację rozumie się nadanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 11) w przypadkach określonych w pkt 10 wydział merytoryczny monitoruje przebieg postępowania w aspekcie podjętych czynności i ich skutków prawnych, 12) w przypadku zgonu dłużnika, z zastrzeżeniem 7 pkt 13 a), po potwierdzeniu przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego, sprawę na wniosek komórki merytorycznej, przejmuje Biuro Prawne celem skierowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, przy czym do właściwej komórki merytorycznej należy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, poprzez ustalenie kręgu spadkobierców i zgromadzenie wskazanych przez Biuro Prawne aktów stanu cywilnego; dalsza windykacja następuje po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, 13) jeżeli mimo podjęcia należytej staranności nie uda się ustalić miejsca zamieszkania dłużnika i doręczyć upomnienia oraz wystawić tytułu wykonawczego, komórka merytoryczna ponawia czynności poszukiwawcze kierując zapytania do podmiotów i instytucji mogących mieć informacje dotyczące dłużnika nie rzadziej niż raz w roku Pracownicy właściwych komórek merytorycznych są zobowiązani do bieżącej kontroli stanu nadpłat na kartach kontowych poszczególnych zobowiązanych, w szczególności do: 1) wnikliwej analizy dokumentów źródłowych, 2) sprawdzenia czy podmiot, dla którego dokonany miałby być zwrot nadpłaty nie posiada zaległości z innych tytułów,

13 3) zarachowania nadpłaty na inny tytuł należności, a jeśli nie ma takiej możliwości, poinformowania zobowiązanego o wystąpieniu nadpłaty. 2. Zapisy 21 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 23a. Czynności windykacyjne należności z tytułu kar porządkowych nakładanych w trakcie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzone są przez właściwe komórki merytoryczne według następujących zasad: 1) Funkcjonariusz prowadzący czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia w uzasadnionych przypadkach sporządza postanowienie o nałożeniu kary porządkowej, które przedkłada do podpisu upoważnionemu przez Prezydenta Miasta Kierownikowi Referatu. 2) Funkcjonariusz prowadzący czynności niezwłocznie wysyła postanowienie do adresata za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 3) Po wydaniu postanowienia funkcjonariusz prowadzący czynności niezwłocznie wprowadza stosowny przypis do systemu informatycznego służącego ewidencji kar porządkowych. 4) W przypadku zwrotu korespondencji nieprawidłowo awizowanej przez operatora pocztowego, funkcjonariusz prowadzący czynności ponawia próbę doręczenia korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź funkcjonariusza Straży Miejskiej. 5) W przypadku pozyskania informacji o nieaktualnym adresie zamieszkania adresata korespondencji, funkcjonariusz prowadzący czynności podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do ustalenia jego aktualnego miejsca zamieszkania. 6) Po uzyskaniu informacji o aktualnym miejscu zamieszkania funkcjonariusz ponawia próbę doręczenia korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź funkcjonariusza Straży Miejskiej. 7) Z chwilą uznania na zasadach określonych odrębnymi przepisami korespondencji za doręczoną funkcjonariusz prowadzący czynności niezwłocznie rejestruje ten fakt w systemie informatycznym, a potwierdzenie odbioru załącza do akt sprawy. 8) Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego zobowiązany jest do kontroli terminowości wpłat z tytułu kar porządkowych, 9) Jeżeli należność z tytułu kary porządkowej nie zostanie zapłacona w terminie, pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego wysyła do zobowiązanego upomnienie z zagrożeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu terminu płatności, 10) Upomnienia sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobowiązanego, a drugi pozostaje w aktach sprawy; korespondencja może być uznana za doręczoną na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 11) Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel nie później niż w ciągu sześciu miesięcy wystawia tytuł wykonawczy i kieruje do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego,

14 12) W przypadku złożenia przez zobowiązanego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zaległej należności, pracownik Straży Miejskiej rozpoznaje wniosek w terminach przewidzianych przepisami prawa. 13) Z chwilą otrzymania wniosku oraz po wniesieniu opłaty skarbowej przez zobowiązanego, upoważniony pracownik Straży Miejskiej w terminie do 1 dnia roboczego dokonuje stosownej adnotacji na karcie kontowej zobowiązanego w systemie informatycznym, która uniemożliwi podjęcie czynności windykacyjnych w stosunku do należności objętej wnioskiem przez Wydział Finansowo-Księgowy oraz informuje Wydział Finansowo-Księgowy o konieczności zawieszenia wszczętego już postępowania windykacyjnego do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. 14) Po rozpatrzeniu wniosku, pracownik Straży Miejskiej rejestruje na karcie kontowej decyzję w sprawie, w terminie do 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia; kopię decyzji przekazuje do Wydziału Finansowo-Księgowego. 15) W przypadku odmowy uchylenia kary porządkowej kopia stosownego postanowienia niezwłocznie przekazywana jest do Wydziału Finansowo-Księgowego. 16) W przypadku złożenia przez zobowiązanego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 ustawy egzekucyjnej, obowiązki wierzyciela wynikające z art. 34 i 35 tej ustawy spoczywają na pracowniku Straży Miejskiej prowadzącym sprawę. 17) W przypadku powzięcia przez wierzyciela informacji o zwrocie tytułu wykonawczego, nieprzystąpieniu do egzekucji, czy umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny z powodu błędnie wskazanego adresu zobowiązanego, pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego kieruje wniosek do Straży Miejskiej o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania ukaranego, a następnie kieruje sprawę do ponownej egzekucji. 18) Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, informuje o każdej zmianie wysokości zobowiązania (w tym o: zapłacie całkowitej, częściowej, odpisie należności, decyzji ratalnej) odpowiedni organ egzekucyjny; przez informację rozumie się nadanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 19) Wszelkie zapytania dotyczące kar porządkowych, ich uchyleń, czy udzielonych ulg, skierowane do Wydziału Finansowo-Księgowego są niezwłocznie przekazywane do odpowiedniej komórki merytorycznej Straży Miejskiej. 23b. Czynności windykacyjne należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez właściwe komórki merytoryczne według następujących zasad: 1) Należności z tytułu mandatów karnych powinny być rejestrowane w systemie informatycznym w miesiącu, w którym powstały, jednak nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca, a w przypadku należności powstałych z tytułu mandatów zaocznych niezwłocznie po uzyskaniu informacji od pracownika Wydziału Finansowo Księgowego o wpłacie dokonanej przez dłużnika. 2) Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego zobowiązany jest do kontroli terminowości wpłat z tytułu mandatów karnych kredytowanych.

15 3) Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie, pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego w terminie do trzech miesięcy po upływie terminu płatności wysyła do zobowiązanego upomnienie z zagrożeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 4) Wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach, 5) Upomnienia sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobowiązanego, a drugi pozostaje w aktach sprawy; korespondencja może być uznana za doręczoną na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 6) Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel nie później niż w ciągu sześciu miesięcy wystawia tytuł wykonawczy, w przypadku zwolnienia wierzyciela z obowiązku doręczenia upomnienia, tytuł wykonawczy zostaje wystawiony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od upływu terminu płatności (wierzyciel wskazuje w tytule wykonawczym, na jakiej podstawie prawnej nie zostało doręczone upomnienie). 7) Dopuszcza się wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych niezależnie od wysokości nałożonego mandatu karnego, 8) w przypadku zobowiązanych, dla których Prezydent Miasta Ruda Śląska jest jednocześnie organem egzekucyjnym, tytuły wykonawcze przekazywane są do Referatu Egzekucji Administracyjnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. Jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym, kieruje tytuł do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, 9) Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, informuje o każdej zmianie wysokości zobowiązania (w tym o: zapłacie całkowitej, częściowej, odpisie należności, decyzji ratalnej) odpowiedni organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem 32 ust. 2 niniejszego zarządzenia; w przypadku egzekucji prowadzonych przez organ egzekucyjny inny niż Prezydent Miasta Ruda Śląska, przez informację rozumie się nadanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 10) W przypadku złożenia przez zobowiązanego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zaległej należności, pracownik Straży Miejskiej rozpoznaje wniosek w terminach przewidzianych przepisami prawa. 11) Z chwilą otrzymania wniosku oraz po wniesieniu opłaty skarbowej przez zobowiązanego, upoważniony pracownik Straży Miejskiej w terminie do 1 dnia dokonuje stosownej adnotacji na karcie kontowej zobowiązanego w systemie informatycznym służącym ewidencji mandatów karnych kredytowanych, która uniemożliwi podjęcie dalszych czynności windykacyjnych przez Wydział Finansowo-Księgowy. 12) Po rozpatrzenia wniosku, pracownik Straży Miejskiej rejestruje na karcie kontowej wnioskodawcy rozstrzygnięcie w terminie do 2 dni roboczych od wystawienia decyzji w sprawie. Kopię decyzji w sprawie przekazuje do Wydziału Finansowo-Księgowego. 13) W przypadku złożenia przez zobowiązanego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 ustawy egzekucyjnej, obowiązki wierzyciela wynikające z art. 34 i 35 tej ustawy spoczywają na upoważnionym pracowniku Straży Miejskiej.

16 14) W przypadku powzięcia przez wierzyciela informacji o nieprawidłowo wskazanym na druku mandatu karnego adresie zamieszkania zobowiązanego, co skutkuje: zwrotem tytułu wykonawczego, nieprzystąpieniem do egzekucji, czy umorzeniem postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny, pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego kieruje wniosek do Straży Miejskiej o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania ukaranego, a następnie kieruje sprawę do ponownej egzekucji. Rozdział 5 Zasady windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 24. Czynności windykacyjne prowadzone są przez właściwe komórki merytoryczne w zakresie zaległości z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny według następujących zasad: 1) pracownik komórki merytorycznej zobowiązany jest do kontroli terminowości wpłat z tytułu należności cywilnoprawnych, 2) w przypadku nieuregulowania przez zobowiązanego należności pieniężnej w terminie określonym w umowie, bądź wynikającym z przepisu prawa, wierzyciel wysyła do zobowiązanego wezwanie do zapłaty z uwzględnieniem kosztów odzyskania należności cywilnoprawnych, których mowa w 24 pkt 3a), z zagrożeniem wszczęcia postępowania sądowego, 3) wezwanie sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla adresata, drugi zaś pozostaje w aktach sprawy, 3a) w przypadku transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, zawartych w związku z wykonywaną działalnością, a wierzyciel jest w stanie na podstawie posiadanych dokumentów stwierdzić, że zostały zawarte w związku z prowadzoną działalnością, wierzyciel obciąża zobowiązanego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kosztami odzyskiwania należności cywilnoprawnych na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; do właściwego wydziału merytorycznego należy wystawienie zobowiązanemu noty księgowej (obciążeniowej) na kwotę rekompensaty; dalsze działania windykacyjne obejmować będą kwoty należności głównych, powiększonych o odsetki oraz innych należności zgodnie z przepisami prawa; 4) korespondencja może być uznana za doręczoną na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 5) wezwania do zapłaty za najem, dzierżawę, bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz czasowe zajęcie nieruchomości Gminy Ruda Śląska lub Skarbu Państwa, są wysyłane co najmniej raz w roku, przy czym zapis ten nie dotyczy należności, o których mowa w 24a, a) brak wpłaty w terminie jednego miesiąca od daty wezwania skutkuje skierowaniem sprawy do Biura Prawnego w formie wniosku wraz z kompletną i uporządkowaną dokumentacją, w tym kserokopią wezwań wysłanych na aktualny adres dłużnika oraz inną potrzebną dokumentacją, celem dalszej windykacji należności.

17 b) wnioski o wszczęcie postępowania sądowego obejmują co najmniej dwa lata lub zaległości powyżej 100,- zł. Wyjątek stanowią należności, które zagrożone są przedawnieniem, które należy przekazać do windykacji bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem 7 pkt 13 a). c) wnioski o wszczęcie postępowania sądowego obejmują: - w przypadku należności kwartalnych i miesięcznych (najem), - co najmniej 2 kwartały, bądź 6 miesięcy, - w przypadku należności rocznych (dzierżawa) - co najmniej 2 lata, - w przypadku czasowego zajęcia terenu a także bezumownego korzystania z nieruchomości każdą należność, bez względu na jej wysokość. d) po przekazaniu wniosku o dalszą windykację należności, komórka merytoryczna, w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowo Księgowym, pisemnie informuje Biuro Prawne o aktualnym stanie zaległości (należności główne, odsetki) według stanu na dzień złożenia pozwu (w celu uaktualnienia kwoty należności głównej i odsetek), e) Biuro Prawne informuje komórkę merytoryczną o każdym kolejnym etapie postępowania. f) po złożeniu pozwu, komórka merytoryczna na bieżąco pisemnie informuje Biuro Prawne o aktualnym stanie zaległości (należności główne, odsetki), g) niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, Biuro Prawne informuje o tym fakcie odpowiednią komórkę merytoryczną, h) w przypadku złożenia przez dłużnika wniosku o ulgę w spłacie zaległej wierzytelności, odpowiednia komórka merytoryczna rozpoznaje w porozumieniu z Biurem Prawnym wniosek w terminie przewidzianym przepisami prawa; w terminie 3 dni od daty podjęcia rozstrzygającej decyzji w tym zakresie komórka merytoryczna niezwłocznie informuje o tym fakcie Biuro Prawne, i) w przypadku, gdy powodem niemożności doręczenia wezwania do zapłaty jest zgon dłużnika, z zastrzeżeniem 7 pkt 13a), sprawa przekazana jest do Biura Prawnego, celem skierowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku; przy czym do właściwej komórki merytorycznej należy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, poprzez ustalenie kręgu spadkobierców i zgromadzenie wskazanych przez Biuro Prawne aktów stanu cywilnego; dalsza windykacja następuje po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu. 6) wezwania do zapłaty za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości, służebności, z tytułu zarządu, trwałego zarządu są wysyłane raz w roku kalendarzowym. Wyjątek stanowią wezwania do zapłaty, które są związane z modyfikacją przypisów w bazie wieczystego użytkowania - wysyłane są pojedynczo, według potrzeb. a) wnioski o wszczęcie postępowania sądowego obejmują co najmniej dwa lata lub zaległości powyżej 300,- zł. Wyjątek stanowią należności, które zagrożone są przedawnieniem. b) postanowienia 24 pkt 5), lit a) b) oraz d) - i) stosuje się odpowiednio. 7) wysyłka wezwań do zapłaty należności wynikających z umów o finansowanie przeprowadzenia remontów części wspólnych w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości zawartych zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia programu remontów i modernizacji

18 mieszkalnych budynków komunalnych oraz budynków stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których miasto posiada udziały, odbywa się raz na kwartał po przeanalizowaniu zaległości wykazywanych w sprawozdaniach kwartalnych. a) postanowienia 24 pkt 5), lit a) b) oraz d) i) stosuje się odpowiednio. 8) wezwania do zapłaty z tytułu usunięcia pojazdów odholowywanych na parking strzeżony, na podstawie art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, są wysyłane do właściciela pojazdu, po przejęciu przez Miasto Ruda Śląska mienia ruchomego, będącego przedmiotem odholowania i przechowania, w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia faktury przez wykonawcę powyższej usługi i jej zapłaty przez Miasto. a) brak wpłaty w terminie jednego miesiąca od daty wezwania skutkuje skierowaniem sprawy do Biura Prawnego w formie wniosku wraz z kserokopią wezwania oraz kompletną i uporządkowaną dokumentacją sprawy, celem dalszej windykacji należności. b) po przekazaniu wniosku o dalszą windykację należności, w celu uaktualnienia kwoty należności głównej i odsetek, komórka merytoryczna w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowo Księgowym, pisemnie informuje Biuro Prawne o aktualnym stanie zaległości według stanu na dzień złożenia pozwu, c) Biuro Prawne informuje komórkę merytoryczną o każdym kolejnym etapie postępowania. d) po złożeniu pozwu, komórka merytoryczna na bieżąco pisemnie informuje Biuro Prawne o aktualnym stanie zaległości (należności główne, odsetki), e) niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, Biuro Prawne informuje o tym fakcie odpowiednią komórkę merytoryczną, a następnie kieruje sprawę do egzekucji komorniczej, f) w przypadku złożenia przez dłużnika wniosku o ulgę w spłacie zaległej wierzytelności, odpowiednia komórka merytoryczna rozpoznaje w porozumieniu z Biurem Prawnym wniosek w terminie przewidzianym przepisami prawa; w terminie 3 dni od daty podjęcia rozstrzygającej decyzji w tym zakresie komórka merytoryczna niezwłocznie informuje o tym fakcie Biuro Prawne, g) w przypadku zgonu dłużnika, z zastrzeżeniem 7 pkt 13 a), po potwierdzeniu przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego, sprawę na wniosek właściwej komórki merytorycznej przejmuje Biuro Prawne celem skierowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku; przy czym do właściwej komórki merytorycznej należy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, poprzez ustalenie kręgu spadkobierców i zgromadzenie wskazanych przez Biuro Prawne aktów stanu cywilnego; dalsza windykacja następuje po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu. 24a. 1. W zakresie należności czynszowych oraz należności za media czynności windykacyjne prowadzi zarządca zasobu komunalnego na podstawie umowy wykonawczej z zastosowaniem przepisów niniejszego zarządzenia, natomiast czynności w zakresie udzielania ulg w spłacie przedmiotowych należności prowadzone są przez ww. zarządcę na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta.

19 2. Mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności wysokość kosztów postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców oraz kosztów postępowania egzekucyjnego - w przypadku zgonu dłużnika i braku informacji o spadkobiercach, nie wszczyna się postępowania windykacyjnego, gdy kwota długu nie przekracza szacowanych kosztów postępowania związanego z dochodzeniem zaległości. 3. Kolejność czynności podejmowanych przy stosowaniu ulg w spłacie należności czynszowych oraz należności za media: 1) wyznaczeni pracownicy komórki merytorycznej rozpatrują wnioski dłużników na podstawie przeprowadzonego przez zarządcę zasobu komunalnego postępowania wyjaśniającego zaopiniowanego przez radcę prawnego zarządcy, gromadzą dokumenty, następnie przedkładają opis sprawy do zaopiniowania przez naczelnika komórki merytorycznej oraz Skarbnika Miasta. 2) Prezydent Miasta Ruda Śląska, Zastępca Prezydenta Miasta w imieniu Prezydenta Miasta rozstrzygają o formie i sposobie udzielonej ulgi. 3) zarządca zasobu komunalnego dokonuje rejestracji treści rozstrzygnięcia w kartotece finansowej dłużnika, w systemie informatycznym i nadzoruje wykonanie przez dłużnika harmonogramu spłaty. 4. Na zaległości czynszowe oraz zaległości za media, które uległy przedawnieniu, z wyjątkiem zaległości zabezpieczonych, dokonuje się odpisu: 1) Podstawą odpisu jest sporządzone przez zarządcę zasobu komunalnego Zestawienie przedawnionych zaległości czynszowych i zaległości za media, w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku obrotowym. 2) Zestawienie przedawnionych zaległości czynszowych i zaległości za media powinno zawierać co najmniej: a) informacje identyfikujące zobowiązanego, b) kwotę zaległości, c) okres, którego dotyczy zaległość, d) przyczynę przedawnienia, e) podstawę prawną, z której wynika przedawnienie. 3) Zestawienie przedawnionych zaległości czynszowych i zaległości za media parafuje pracownik sporządzający, opiniuje pod względem formalnoprawnym radca prawny zarządcy oraz zatwierdza osoba upoważniona do reprezentowania zarządcy. 4) naczelnik komórki merytorycznej Urzędu Miasta Ruda Śląska na podstawie Zestawienia przedawnionych zaległości czynszowych i zaległości za media wnosi o dokonanie ich odpisu, 5) Zestawienie przedawnionych zaległości czynszowych i zaległości za media podlega zaopiniowaniu Skarbnika Miasta, a następnie zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną. 6) Informacja ta stanowi podstawę do sporządzenia polecenia księgowania, które pozwoli odpisać należności przedawnione z ksiąg rachunkowych. 5. Na świadczenia nienależne powstałe w zakresie należności czynszowych oraz należności za media, które uległy przedawnieniu dokonuje się odpisu:

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 kwietnia 2011 r. PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 4 i art. 10

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 29.12.2006r. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 3/K/12 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji naleŝności Gminy Radzymin w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 31 oraz

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY I. Cel wprowadzenia procedury Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych Powiatu Mieleckiego oraz Skarbu Państwa reprezentowanego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 540/2012 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 540/2012 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 540/2012 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie instrukcji procedur pobierania i gromadzenia środków publicznych. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Procedura windykacji należności w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Toruniu zwana dalej procedurą określa

Bardziej szczegółowo

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi.

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi. PP11.0152/8/12 Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 w Czeladzi z dnia 24 listopada 2012roku W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez

Bardziej szczegółowo

Upomnienie - wystawianie i obsługa

Upomnienie - wystawianie i obsługa Upomnienie - wystawianie i obsługa Załącznik Nr 25 do Zarządzenia 78/2015 z dnia 15 września 2015 r. Spis treści Użyte pojęcia skróty...3 Wprowadzenie...3 Upomnienia - wystawianie i obsługa...3 Informacje,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego gminy

Bardziej szczegółowo

Procedura procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej

Procedura procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.13.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. Procedura procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności z tytułu opłat czynszowych za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych INSTRUKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych INSTRUKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 3d do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 kwietnia 2014r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANU KONT w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 50 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości o planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2014. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 167/2014. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 167/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 3556/13 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji

Bardziej szczegółowo

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn Załącznik Nr 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH 101 - Kasa Na koncie 101 ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków, dokonywane za pośrednictwem kasy: 1) na stronie Wn konta 101 księguje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2015 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 2 października 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz udzielania ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadania Referatu Podatkowego

Zadania Referatu Podatkowego Zadania Referatu Podatkowego określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z 1) Rozpatrywanie

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-07-14. Numer aktu 89. Akt prawa miejscowego TAK. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia 2014-07-14. Numer aktu 89. Akt prawa miejscowego TAK. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Zarządzenie Nr 89 /2014 z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w instrukcji stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 11 marca 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w/g załącznika nr 2 do zarządzenia.

Wprowadzam plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w/g załącznika nr 2 do zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 48 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.02.2007r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Wrocław, 16 listopada 2015 roku WK.WR.40.41.2015.315 Pan Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. z dnia 16 września 2014 r. w sprawie windykacji należności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ZARZĄDZENIE NR 37. z dnia 16 września 2014 r. w sprawie windykacji należności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZR-37-261/14 ZARZĄDZENIE NR 37 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie windykacji należności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2013

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Dyrektora Przedszkola nr 34 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności w Przedszkolu nr 34 Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Dzielnicowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A --------------------------------------------------

I N F O R M A C J A -------------------------------------------------- I N F O R M A C J A -------------------------------------------------- z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy za 2 0 1 4 rok. Rada Gminy uchwałą Nr XXX / 166 / 2013 z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Załącznik Nr 4 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do protokołu kontroli. przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie

Załącznik nr II do protokołu kontroli. przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie Załącznik tylko do użytku służbowego Załącznik nr II do protokołu kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie Załącznik sporządzony przez st. komisarza skarbowego Marlenę Siluk (nr legitymacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się dziennik: - G inne opłaty, 2. Opis funkcjonowania kont 221, 226 i 720 otrzymuje brzmienie:

W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się dziennik: - G inne opłaty, 2. Opis funkcjonowania kont 221, 226 i 720 otrzymuje brzmienie: W części: KSIĘGI RACHUNKOWE w 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się dziennik: - G inne opłaty, 2. 1. Opis funkcjonowania kont 221, 226 i 720 otrzymuje brzmienie: Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie

Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie Zarządzenie nr 196/2010 Burmistrza Miasta Sulmierzyce z dnia 25.05.2010 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w gminie Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Klimek Wójt Gminy Moskorzew

Pan Jarosław Klimek Wójt Gminy Moskorzew WK-60.46.2011.505.2012 Kielce, dnia 30 stycznia 2012 r. Pan Jarosław Klimek Wójt Gminy Moskorzew Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5

j '^ugustynik. 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0  Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 SpoKizieim;, Mie«RaniGWa METALURG" j '^ugustynik." 17 A RWł75 ; l»nl : offk 'ii-i 0 0 " Ą B R O W A GÓRNICZA 'e,./fax 2^2-24-92.?62-?7-i5 INSTRUKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI '"' W ^ ^ ^ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miasta Rzeszowa jednostka budżetowa. 1 Zasady ogólne

Zasady prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miasta Rzeszowa jednostka budżetowa. 1 Zasady ogólne Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 grudnia 2009 roku Zasady prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miasta Rzeszowa jednostka budżetowa 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY IWONA HICKIEWICZ

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY IWONA HICKIEWICZ Zarządzenie nr 29/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia egzekucji administracyjnej z udziałem organów Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Instrukcja ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 2 do zarządzenia 152/ 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych w Urzędzie i Miasta i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Pani Lucyna Hanus Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Pani Lucyna Hanus Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu SG.1710.10.2011.2012 Nowa Ruda, dnia 27 lutego 2012 roku Pani Lucyna Hanus Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Działając na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty Uchwała Nr XVI/73/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 14 kwietnia 2010 r. NKO-401-20 /09 Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.04.2012 r.

Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.04.2012 r. Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.04.2012 r. Regulamin windykacji należności m. st. Warszawy z tytułu opłat za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Załącznik Nr 11 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 105/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji naleŝności z tytułu umów najmu i dzierŝawy w Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym informacji do opracowania

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 23.09.2010 prot. nr 9/2010 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2015 r.

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2015 r. Załącznik nr 8 Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2015 r. I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 30.06.2015 r. roku wynosi 2 334 881,41 zł w tym: 1.Wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 lutego 2007 roku INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawy prawne: - Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września1982 r. (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 16 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia... 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r.

Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. 1 Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10.2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 10 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

GP-IX.0050.2331.2012 ZARZĄDZENIE NR 2331/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2012 r.

GP-IX.0050.2331.2012 ZARZĄDZENIE NR 2331/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2012 r. GP-IX.0050.2331.2012 ZARZĄDZENIE NR 2331/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały nr VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 252 ZARZĄDZENIE NR 56 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dochodzenia wierzytelności Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... ..., dn.... miejscowość data UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... Zawarta pomiędzy Agencją Handlowo Usługową Tracker z siedzibą w Łodzi, przy ul. Czorsztyńskiej 3A, NIP: 728-002-00-06,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Instrukcja windykacji należności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Instrukcja windykacji należności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 Instrukcja określa tryb i zasady windykacji należności pieniężnych w przypadku, gdy dłużnik opóźnia się z ich zapłatą.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo