ZARZĄDZANIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 czerwca 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 czerwca 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i poboru zaległych należności przez Organ Egzekucyjny Prezydenta Miasta Ruda Śląska Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zarządza się co następuje: Rozdział 1 Zagadnienia ogólne 1. Zarządzenie określa tryb ewidencjonowania oraz postępowania w zakresie prawidłowej i terminowej windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i poboru zaległych należności przez organ egzekucyjny Prezydenta Miasta Ruda Śląska. 2. W zarządzeniu użyto następujących określeń: 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dalej: ustawa Ordynacja podatkowa; 2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny - dalej: ustawa kodeks cywilny, 3) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej: Ustawa egzekucyjna, 4) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dalej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 5) Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dalej: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 3. Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają: 1) Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym to w szczególności dochody budżetowe określone w ustawie o finansach publicznych zwane dalej należnościami publicznoprawnymi. 2) Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny to należności określone w ustawie Kodeks Cywilny - zwane dalej należnościami cywilnoprawnymi. 3) Biuro Prawne komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Ruda Śląska, jak również zewnętrzne kancelarie prawne obsługujące Gminę Ruda Śląska.

2 4) Nadpłata nadpłatę w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. 5) Świadczenie nienależne świadczenie nienależne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. Rozdział 2 Zasady ewidencji podatków i opłat lokalnych, niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 4. Niniejszy rozdział określa tryb postępowania w zakresie ewidencji podatków i opłat lokalnych, należności z tytułu niepodatkowych należności budżetowych oraz należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 5. Do zadań właściwych komórek merytorycznych w zakresie prowadzenia analityki poszczególnych należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych należy w szczególności: 1) prowadzenie prawidłowej ewidencji na indywidualnych kartach kontowych lub kartotekach kontrahentów zobowiązanych w zakresie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, przerachowań oraz zaliczeń nadpłat należności publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych, 2) kontrola terminowości wpłat, 3) w zakresie należności publicznoprawnych podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych poprzez wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych, 4) terminowe wysyłanie do zobowiązanych wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych oraz przygotowanie dokumentacji do Biura Prawnego w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 5) likwidacja nadpłat oraz świadczeń nienależnych, 6) sporządzanie zestawień analitycznych i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo - Księgowego. 6. Do zadań Wydziału Finansowo Księgowego należy w szczególności: 1) kontrola otrzymanych wyciągów bankowych pod względem kompletności, tj. sprawdzenie, czy do wyciągu bankowego zostały dołączone wszystkie dowody oraz czy dowody objęte wyciągiem dotyczą właściwego rachunku bankowego, dokonywana przez upoważnionego pracownika Wydziału Finansowo Księgowego, który zamieszcza na wyciągach swój podpis oraz wyjaśnia ewentualne rozbieżności z właściwym bankiem. 2) dekretacja oraz wstępne określenie podziałki klasyfikacji budżetowej dla rodzaju należności. 3) księgowanie wyciągów bankowych w podziale na poszczególne świadczenia syntetycznie. 4) przekazanie do wydziałów merytorycznych dowodów księgowych dołączonych do wyciągów bankowych oraz zestawień analitycznych do raportów kasowych, w celu ich ujęcia w ewidencji analitycznej. 5) ujmowanie jako wpływy do wyjaśnienia kwot błędnie wpłaconych lub wątpliwych.

3 6) przekazanie wyjaśnionej wpłaty na właściwy rachunek bankowy lub dokonanie stosownego przeksięgowania zgodnie z pisemną dyspozycją wydziału merytorycznego. 7. Właściwe komórki merytoryczne przeprowadzają następujące czynności ewidencyjne: 1) komórka merytoryczna jest zobligowana do systematycznej rejestracji wpłat za pomocą odpowiednich podsystemów windykacyjnych lub w ewidencji prowadzonej ręcznie, na podstawie otrzymanych dokumentów, 2) wpłaty przyjęte w kasie na podstawie generowanych przez podsystemy systemu informatycznego przypisów mogą być automatycznie ujmowane na karcie kontowej zobowiązanego za pośrednictwem systemu informatycznego, 3) w przypadku, gdy nie ma technicznej możliwości połączenia w systemie informatycznym przypisu i wpłaty, kwoty przyjęte wprowadzane są przez pracowników komórek merytorycznych do właściwych programów windykacyjnych, 4) pracownik komórki merytorycznej może pobierać wydruk analityczny przyjętych wpłat, umożliwiający sprawdzenie czy dzienna kwota wpływów wynikająca z systemu informatycznego jest zgodna z sumą kwot ujętych w wydruku analitycznym, 5) pracownik komórki merytorycznej ewidencjonuje każdy dowód źródłowy, sprawdzając kompletność informacji w nim zawartych i zamieszcza na nim swój podpis, 6) w przypadku, gdy dana wpłata dotyczy innego rodzaju świadczenia niż wynikającego z dowodu wpłaty, bądź ma być rozksięgowana na różne paragrafy, pracownik komórki merytorycznej zobowiązany jest do przekazania tej informacji (w formie stosownego zapisu na odpowiednim załączniku do wyciągu bankowego lub na dowodzie wpłaty w kasie) do Wydziału Finansowo Księgowego, ze wskazaniem sposobu rejestracji danej wpłaty lub z adnotacją: Nie dotyczy Wydziału., 7) oryginalny dowód wpłaty z danego dnia należy przekazać do Wydziału Finansowo Księgowego nie później niż w terminie 3 dni od daty jego otrzymania; w uzasadnionych sytuacjach termin ten może ulec zmianie, 8) wpłaty kontrahentów tytułem należności cywilnoprawnych zalicza się zgodnie z przepisem art. 451 ustawy Kodeks cywilny lub zgodnie z unormowaniami umownymi, 9) jeżeli umowa bądź przepis szczególny nie stanowi inaczej to za datę wpłaty należności uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu (w przypadku wpłaty w formie przelewu) oraz dzień wpłaty do kasy (w przypadku wpłaty w formie gotówki); jeżeli wpłata została dokonana przez organ egzekucyjny za datę wpłaty uznaje się datę podaną przez ten organ na wyciągu bankowym, 10) karty kontowe kontrahentów winny przedstawiać bieżący stan należności; należy dokonywać na bieżąco przerachowań wpłat w przypadku dokonania zmian w przypisach oraz wystawiać pisma o zarachowaniu wpłat i noty odsetkowe, jak również informować organy egzekucyjne o zmianie stanu należności,

4 11) komórka merytoryczna przekazuje informację o wartości zaległości, odsetkach naliczonych, jak również informację o nadpłatach za poprzedni kwartał w podziale na świadczenia (np. w formie wygenerowanych w systemie informatycznym: Zestawienia dłużników i Zestawienia niezarachowanych wpłat za okres), do Wydziału Finansowo - Księgowego do 5 dnia następnego kwartału w zakresie należności Skarbu Państwa oraz do 8 dnia następnego kwartału w zakresie pozostałych należności w celu sporządzenia sprawozdań budżetowych, 12) w celu likwidacji nadpłat należy na koniec każdego miesiąca uzgodnić konto do wyjaśnień oraz niezarachowane wpłaty; nadpłaty mogą być zaliczane na poczet przyszłych należności jedynie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, 12a) nie podlegają zwrotowi z urzędu nadpłaty powstałe w związku z poborem zaległych należności miasta dokonywanym przez Organ Egzekucyjny Prezydenta Miasta Ruda Śląska do wysokości 23 zł, 12b) nie podlegają zwrotowi nadpłaty wynikające z różnic w sposobie księgowania i zarachowania należności egzekwowanych przez zewnętrzne organy egzekucyjne, 12c) jeśli w toku postępowania egzekucyjnego, na skutek różnic w sposobie księgowania i zarachowania należności egzekwowanych przez zewnętrzne organy egzekucyjne, nie zostanie pokryta pełna kwota należności cywilnoprawnej, a wartość pozostająca do rozliczenia nie przekroczy 23 zł, komórka merytoryczna dokonuje odpisu tej kwoty z karty kontowej dłużnika na podstawie informacji o zakończeniu postępowania egzekucyjnego otrzymanej z Biura Prawnego, 13) mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności ponoszenie kosztów przesyłek pocztowych ustala się dolną granicę wysyłania: a) wezwań do zapłaty z tytułu należności i kosztów ubocznych w łącznej kwocie 10 zł, b) upomnień z tytułu należności i kosztów ubocznych w łącznej kwocie 23 zł, c) zawiadomień i postanowień o sposobie zarachowania wpłaty z tytułu należności i kosztów ubocznych w przypadku gdy po dokonanej wpłacie i jej zarachowaniu zaległość przekracza 50 zł; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wysyłania ww. dokumentów poniżej ustalonych progów. 13a) mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności wysokość kosztów postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców oraz kosztów postępowania egzekucyjnego - w przypadku zgonu dłużnika i braku informacji o spadkobiercach, komórka merytoryczna nie wszczyna postępowania windykacyjnego, gdy kwota długu nie przekracza szacowanych kosztów postępowania związanego z dochodzeniem zaległości (w szczególności kosztów opłaty za złożenie wniosku do Sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego), chyba że zachodzą inne okoliczności uzasadniające wszczęcie takiego postępowania, 14) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich

5 zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału według stanu podanego przez właściwą komórkę, 15) przypisy należności z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe (np. w formie wygenerowanego w systemie informatycznym Dziennika obrotów), komórka merytoryczna jest zobowiązana przekazać do Wydziału Finansowo - Księgowego do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym, zarówno w zakresie należności Skarbu Państwa, jak i w zakresie pozostałych należności, a za ostatni kwartał danego roku kalendarzowego do 15 lutego następnego roku kalendarzowego, 16) odpisy aktualizujące należności z uwzględnieniem rodzaju świadczenia oraz kontrahenta, z wyodrębnieniem należności i odsetek przedawnionych i umorzonych komórka merytoryczna zobowiązana jest przekazać do Wydziału Finansowo - Księgowego do 15 lutego następnego roku kalendarzowego, 17) po dokonaniu uzgodnień wewnętrznych Wydział Finansowo - Księgowy tworzy raporty mające na celu porównanie kwot osiągniętych w danym półroczu sprawozdawczym dochodów budżetowych z ewidencją prowadzoną w wydziałach merytorycznych oraz przekazuje je - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po pierwszym półroczu oraz do 15 marca następnego roku po drugim półroczu - elektronicznym systemem obiegu dokumentów do wydziałów merytorycznych; obowiązkiem każdego wydziału merytorycznego jest pobranie takiego raportu oraz wystąpienie do Wydziału Finansowo - Księgowego z dyspozycją stosownych przeksięgowań w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania raportu Zabezpieczone zaległości podatkowe oraz zabezpieczone zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym rejestrowane są w następujący sposób: 1) na kartotece dłużnika odnotowuje się informację o zaległości zabezpieczonej na nieruchomości lub zabezpieczonej zastawem skarbowym, 2) dokonuje się odpisu na odpowiednim koncie analitycznym prowadzonym do konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych (z ujemnym zapisem technicznym), 3) dokonuje się przypisu na wyodrębnionym koncie analitycznym prowadzonym do konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych, założonym dla zaległości zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. 2. Na zaległości publicznoprawne, które uległy przedawnieniu, z wyjątkiem zaległości zabezpieczonych na majątku nieruchomym podatnika lub zastawem skarbowym, dokonuje się odpisu: 1) Podstawą odpisu jest sporządzone przez pracownika komórki merytorycznej Zestawienie przedawnionych zaległości publicznoprawnych, w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku obrotowym. 2) Zestawienie przedawnionych zaległości publicznoprawnych powinno zawierać co najmniej: a) informacje identyfikujące zobowiązanego, b) kwotę zaległości,

6 c) okres, którego dotyczy zaległość, d) przyczynę przedawnienia, e) podstawę prawną, z której wynika przedawnienie. 3) Zestawienie przedawnionych zaległości publicznoprawnych parafuje pracownik sporządzający, opiniuje naczelnik komórki merytorycznej lub osoba przez niego upoważniona. 4) Zestawienie przedawnionych zaległości publicznoprawnych podlega zaopiniowaniu pod względem formalnoprawnym przez Biuro Prawne, zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta, a następnie zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną. 5) Informacja ta stanowi podstawę do sporządzenia polecenia księgowania, które pozwoli odpisać należności przedawnione z ksiąg rachunkowych. 2a. Na nadpłaty powstałe na kontach podatkowych, które uległy przedawnieniu, dokonuje się odpisu: 1) Podstawą odpisu jest sporządzone przez pracownika komórki merytorycznej Zestawienie przedawnionych nadpłat publicznoprawnych, w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku obrotowym. 2) Zestawienie przedawnionych nadpłat publicznoprawnych powinno zawierać co najmniej: a) informacje identyfikujące zobowiązanego, b) kwotę nadpłaty, c) okres, którego dotyczy nadpłata, d) przyczynę przedawnienia, e) podstawę prawną, z której wynika przedawnienie. 3) Zestawienie przedawnionych nadpłat publicznoprawnych parafuje pracownik sporządzający, opiniuje naczelnik komórki merytorycznej lub osoba przez niego upoważniona. 4) Zestawienie przedawnionych nadpłat publicznoprawnych podlega zaopiniowaniu pod względem formalnoprawnym przez Biuro Prawne, zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta, a następnie zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną. 5) Informacja ta stanowi podstawę do sporządzenia polecenia księgowania, które pozwoli odpisać przedawnione nadpłaty z ksiąg rachunkowych Zabezpieczone zaległości cywilnoprawne rejestrowane są na zasadach określonych w 8 ust Na zaległości cywilnoprawne, które uległy przedawnieniu, z wyjątkiem zaległości zabezpieczonych na majątku nieruchomym lub ruchomym dłużnika, dokonuje się odpisu. 1) Podstawą odpisu jest sporządzone przez pracownika komórki merytorycznej Zestawienie przedawnionych zaległości cywilnoprawnych, w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku obrotowym. 2) Zasady określone w 8 ust. 2 pkt 2) 5) stosuje się odpowiednio. 2a. Na świadczenia nienależne, które uległy przedawnieniu, dokonuje się odpisu:

7 1) Podstawą odpisu jest sporządzone przez pracownika komórki merytorycznej Zestawienie przedawnionych świadczeń nienależnych, w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku obrotowym. 2) Zasady określone w 8 ust. 2a pkt 2) 5) stosuje się odpowiednio. Rozdział 3 Zasady windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty eksploatacyjnej 10. Niniejszy rozdział określa tryb postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz opłaty eksploatacyjnej, a także zabezpieczenia przed przedawnieniem tych należności W przypadku braku zapłaty podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego oraz opłaty eksploatacyjnej należnych od osób prawnych pracownik Wydziału Finansowo Księgowego zobowiązany jest wystawić upomnienia w następujących terminach: 1) do 31 maja danego roku dla zaległości powstałych w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia, 2) do 30 września danego roku dla zaległości powstałych w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, 3) do 31 stycznia roku następnego - dla zaległości powstałych w okresie od 1 września do 31 grudnia. 2. W przypadku zaległości, których łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia, wystawia się upomnienie raz w roku - do 31 stycznia roku następnego, a tytuł wykonawczy do końca marca roku następnego. 3. W sytuacji braku wpłaty zaległości podatkowych powstałych w wyniku niezapłacenia lub częściowego zapłacenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego oraz opłaty eksploatacyjnej należnych od osób prawnych, mimo wystawionego upomnienia, pracownik Wydziału Finansowo Księgowego kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej wystawiając tytuły wykonawcze w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia upomnienia W przypadku braku zapłaty podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego należnych od osób fizycznych pracownik Wydziału Finansowo Księgowego zobowiązany jest wystawić upomnienia w następujących terminach: 1) do 30 czerwca danego roku - na zaległości z tytułu I i II raty, 2) do 31 grudnia danego roku - na zaległości z tytułu III i IV raty. 2. W przypadku zaległości, których łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia pracownik Wydziału Finansowo Księgowego wystawia upomnienie raz w roku - do 31 grudnia danego roku, a tytuł wykonawczy do końca lutego roku następnego.

8 3. W sytuacji braku wpłaty na wystawione upomnienia pracownik Wydziału Finansowo Księgowego kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej wystawiając tytuły wykonawcze w następujących terminach: 1) do 30 września danego roku - na zaległości z tytułu I i II raty, 2) do 31 marca roku następnego - na zaległości z tytułu III i IV W przypadku braku wpłaty podatku od środków transportowych pracownik Wydziału Finansowo - Księgowego zobowiązany jest wystawić upomnienia w terminie do 15 listopada danego roku - na zaległości z tytułu I i II raty. 2. W sytuacji braku wpłaty pomimo upomnienia pracownik Wydziału Finansowo Księgowego kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej wystawiając tytuły wykonawcze w następującym terminie do 31 stycznia roku następnego - na zaległości z tytułu I i II raty W przypadku braku wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów pracownik Wydziału Finansowo Księgowego wystawia upomnienie w terminie do 30 października roku następującego po roku, którego zobowiązanie dotyczy. 2. W sytuacji braku wpłaty pomimo upomnienia pracownik Wydziału Finansowo Księgowego kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej, wystawiając tytuł wykonawczy w terminie do 6 miesięcy od daty doręczenia upomnienia Na podstawie decyzji określających wysokość zobowiązania w opłacie skarbowej pracownik Wydziału Finansowo - Księgowego zobowiązany jest wystawić upomnienia w terminie do jednego miesiąca od otrzymania zawiadomień. 2. W sytuacji braku wpłaty mimo wystawionego upomnienia pracownik Wydziału Finansowo Księgowego zobowiązany jest skierować sprawę na drogę egzekucji administracyjnej wystawiając tytuł wykonawczy w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia upomnienia. 15a. 1. w przypadku braku zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracownik Wydziału Finansowo Księgowego zobowiązany jest wystawić upomnienia w następujących terminach: 1) do 31 maja danego roku kalendarzowego dla zaległości powstałej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia, 2) do 30 września danego roku kalendarzowego dla zaległości powstałej w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, 3) do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym powstała zaległość dla zaległości powstałej w okresie od 1 września do 31 grudnia w roku poprzedzającym. 2. W przypadku zaległości, których łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia, pracownik Wydziału Finansowo Księgowego wystawia

9 upomnienie raz w roku - do 31 stycznia roku następnego, a tytuł wykonawczy do końca marca roku następnego. 3. W sytuacji braku wpłaty mimo wystawionego upomnienia, pracownik Wydziału Finansowo Księgowego kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej wystawiając tytuły wykonawcze w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia upomnienia. 15b. 1. w przypadku braku zapłaty opłaty targowej pracownik Wydziału Finansowo Księgowego zobowiązany jest wystawić upomnienia w następujących terminach: 1) do 31 maja danego roku kalendarzowego dla jakiejkolwiek zaległości powstałej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia, 2) do 30 września danego roku kalendarzowego dla jakiejkolwiek zaległości powstałej w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, 3) do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym powstała zaległość dla jakiejkolwiek zaległości powstałej w okresie od 1 września do 31 grudnia w roku poprzedzającym. 2. W sytuacji braku wpłaty mimo wystawionego upomnienia, pracownik Wydziału Finansowo Księgowego kieruje sprawę na drogę egzekucji administracyjnej wystawiając tytuły wykonawcze w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia upomnienia. 15c. Stosując terminy określone w b każdorazowo należy uwzględniać terminy przedawnienia roszczeń wynikające z obowiązujących przepisów. 16. Terminy określone w 11 12, 13, 14, 15, 15a oraz 15b mogą ulec zmianie w przypadku: 1) złożenia przez podatnika wniosku do Prezydenta Miasta o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązania, 2) wydania decyzji Prezydenta Miasta o zastosowaniu ulgi w spłacie zobowiązania, 3) toczącego się postępowania w sprawie przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe, 4) toczącego się postępowania wyjaśniającego w sprawie własności nieruchomości, 5) innych okoliczności, które czasowo uniemożliwiają windykację należności. 17. Tytuły wykonawcze dotyczące należności z tytułu podatków, opłat i opłaty eksploatacyjnej wystawia się według następujących zasad: 1) tytuły wykonawcze dotyczące podatników posiadających siedzibę w Rudzie Śląskiej pracownik Wydziału Finansowo - Księgowego przekazuje do Referatu Egzekucji Administracyjnej w formie papierowej oraz poprzez odpowiedni podsystem informatycznego systemu zintegrowanego zarządzania jednostką, 2) pracownik Referatu Egzekucji Administracyjnej dokonuje pobrania formy elektronicznej sprawdzonych tytułów wykonawczych,,

10 3) w przypadku tytułów wykonawczych dotyczących podatników posiadających siedzibę poza Rudą Śląską, tytuły wraz z informacją do tytułu wykonawczego pracownik Wydziału Finansowo Księgowego przesyła za potwierdzeniem odbioru do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 4) pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu egzekucyjnego o każdej zmianie dotyczącej wysokości zaległości ujętej w tytule wykonawczym poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do tytułu wykonawczego, poprzez odpowiedni podsystem informatycznego systemu zintegrowanego zarządzania jednostką lub poprzez dostarczenie pisemnego zawiadomienia nie później niż w terminie 1 dnia od daty zaistnienia takich okoliczności, 5) do obowiązków wierzyciela należy także dostarczenie do właściwego organu egzekucyjnego w terminach określonych w punkcie 4) wszystkich decyzji i informacji wpływających na zmianę wysokości zobowiązania lub dopuszczalność kontynuowania postępowania egzekucyjnego (tj. wykonanie, umorzenie w całości lub w części, przedawnienie, wygaśnięcie, zawieszenie, rozłożenie na raty), z tym że wygaśnięcie wierzyciel stwierdza, dokonując odpowiedniej adnotacji w tytule wykonawczym. 18. Postępowanie polegające na ustanowieniu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego stosuje się w sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że należności, o których mowa w 11 15b nie zostaną zapłacone Czynności związane z udzieleniem ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przeprowadza Referat Wymiaru Podatków (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych). 2. Kolejność czynności podejmowanych przy stosowaniu ulg w spłacie należności: 1) wyznaczeni pracownicy Referatu Wymiaru Podatków rozpatrują wnioski dłużników, przeprowadzają postępowanie wyjaśniające, gromadzą dokumenty, następnie przygotowują opis sprawy i przedkładają go do zaopiniowania przez naczelnika komórki merytorycznej, Biuro Prawne (w sytuacjach skomplikowanych) oraz Skarbnika Miasta, 2) Organ podatkowy Prezydent Miasta Ruda Śląska rozstrzyga o formie i sposobie udzielonej ulgi, 3) udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych odnotowuje na koncie podatnika upoważniony pracownik Referatu Wymiaru Podatków, a następnie przekazuje decyzję w sprawie udzielenia ulgi do wiadomości Wydziałowi Finansowo Księgowemu. 20. Pobór opłaty skarbowej i opłat lokalnych może być dokonywany przez inkasentów. Zasady rozliczania przez inkasentów pobranych opłat oraz zasady wypłaty inkasa reguluje odrębne zarządzenie Pracownik Wydziału Finansowo - Księgowego jest zobowiązany do bieżącej kontroli stanu nadpłat na kartach kontowych poszczególnych podatników, w szczególności do: 1) wnikliwej analizy dokumentów źródłowych,

11 2) sprawdzenia czy podmiot, dla którego dokonany miałby być zwrot nadpłaty nie posiada zaległości z innych tytułów, 3) zarachowania nadpłaty na inny tytuł należności, a jeśli nie ma takiej możliwości, poinformowania podatnika o wystąpieniu nadpłaty. 2. Nadpłaty powstałe na kontach podatkowych rozlicza się w sposób określony w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. 3. Zwrotów i zaliczeń nadpłat, powstałych zarówno w roku bieżącym, jak i w latach ubiegłych, dokonuje się z klasyfikacji dochodów budżetowych, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju. 4. Wypłata z tytułu oprocentowania nadpłaty następuje z działu i rozdziału podziałki klasyfikacji wydatków budżetowych, na którą zaliczane są odsetki za zwłokę, z określeniem odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. Rozdział 4 Zasady windykacji opłat i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym 22. Czynności windykacyjne prowadzone są przez właściwe komórki merytoryczne w zakresie zaległości z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym według następujących zasad: 1) pracownik komórki merytorycznej zobowiązany jest do kontroli terminowości wpłat z tytułu należności publicznoprawnych, 2) jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z przepisu prawa, odpowiednia komórka merytoryczna (wierzyciel) wysyła do zobowiązanego upomnienie z zagrożeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wysłanie upomnienia powinno nastąpić nie później niż w terminie trzech miesięcy po upływie terminu wymagalności, z zastrzeżeniem 7 pkt 13) lit. b), 3) wydział merytoryczny może wszcząć postępowanie egzekucyjne bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach, 4) upomnienia sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobowiązanego, a drugi pozostaje w aktach sprawy, 5) korespondencja może być uznana za doręczoną na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 6) po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel nie później niż w ciągu sześciu miesięcy wystawia tytuł wykonawczy; w przypadku zwolnienia wierzyciela z obowiązku doręczenia upomnienia, tytuł wykonawczy zostaje wystawiony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od upływu terminu płatności i wierzyciel wskazuje w tytule wykonawczym na jakiej podstawie prawnej nie zostało doręczone upomnienie, 7) postępowanie polegające na ustanowieniu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego stosuje się w sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że niepodatkowa należność budżetowa nie zostanie zapłacona,

12 8) w przypadku zobowiązanych, dla których Prezydent Miasta Ruda Śląska jest jednocześnie organem egzekucyjnym, tytuły wykonawcze przekazywane są do Referatu Egzekucji Administracyjnej (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych). Jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym, kieruje tytuł wraz z informacją do tytułu wykonawczego do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, 9) wydział merytoryczny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, informuje o każdej zmianie wysokości zobowiązania (zapłata całkowita, częściowa, odpis itp.) odpowiedni organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem 32 ust. 2 niniejszego zarządzenia; w przypadku egzekucji prowadzonych przez organ egzekucyjny inny niż Prezydent Miasta Ruda Śląska, przez informację rozumie się nadanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 10) w przypadku złożenia przez dłużnika wniosku o ulgę w spłacie zaległej należności publicznoprawnej, odpowiednia komórka merytoryczna rozpoznaje wniosek w terminach przewidzianych przepisami prawa. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Biuro Prawne, Skarbnika Miasta a następnie Prezydent Miasta, Zastępca Prezydenta Miasta w imieniu Prezydenta Miasta lub Sekretarz Miasta w imieniu Prezydenta Miasta rozstrzygają o formie i sposobie udzielonej ulgi. Jeżeli zaległość dochodzona jest już na drodze postępowania egzekucyjnego informuje o tym fakcie odpowiedni organ egzekucyjny (w szczególności: wnioskuje o zawieszenie postępowania, wstrzymanie, bądź ograniczenie czynności egzekucyjnych itp.), nie później niż w terminie 3 dni od daty podjęcia rozstrzygającej decyzji; przez informację rozumie się nadanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 11) w przypadkach określonych w pkt 10 wydział merytoryczny monitoruje przebieg postępowania w aspekcie podjętych czynności i ich skutków prawnych, 12) w przypadku zgonu dłużnika, z zastrzeżeniem 7 pkt 13 a), po potwierdzeniu przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego, sprawę na wniosek komórki merytorycznej, przejmuje Biuro Prawne celem skierowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, przy czym do właściwej komórki merytorycznej należy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, poprzez ustalenie kręgu spadkobierców i zgromadzenie wskazanych przez Biuro Prawne aktów stanu cywilnego; dalsza windykacja następuje po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, 13) jeżeli mimo podjęcia należytej staranności nie uda się ustalić miejsca zamieszkania dłużnika i doręczyć upomnienia oraz wystawić tytułu wykonawczego, komórka merytoryczna ponawia czynności poszukiwawcze kierując zapytania do podmiotów i instytucji mogących mieć informacje dotyczące dłużnika nie rzadziej niż raz w roku Pracownicy właściwych komórek merytorycznych są zobowiązani do bieżącej kontroli stanu nadpłat na kartach kontowych poszczególnych zobowiązanych, w szczególności do: 1) wnikliwej analizy dokumentów źródłowych, 2) sprawdzenia czy podmiot, dla którego dokonany miałby być zwrot nadpłaty nie posiada zaległości z innych tytułów,

13 3) zarachowania nadpłaty na inny tytuł należności, a jeśli nie ma takiej możliwości, poinformowania zobowiązanego o wystąpieniu nadpłaty. 2. Zapisy 21 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 23a. Czynności windykacyjne należności z tytułu kar porządkowych nakładanych w trakcie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzone są przez właściwe komórki merytoryczne według następujących zasad: 1) Funkcjonariusz prowadzący czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia w uzasadnionych przypadkach sporządza postanowienie o nałożeniu kary porządkowej, które przedkłada do podpisu upoważnionemu przez Prezydenta Miasta Kierownikowi Referatu. 2) Funkcjonariusz prowadzący czynności niezwłocznie wysyła postanowienie do adresata za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 3) Po wydaniu postanowienia funkcjonariusz prowadzący czynności niezwłocznie wprowadza stosowny przypis do systemu informatycznego służącego ewidencji kar porządkowych. 4) W przypadku zwrotu korespondencji nieprawidłowo awizowanej przez operatora pocztowego, funkcjonariusz prowadzący czynności ponawia próbę doręczenia korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź funkcjonariusza Straży Miejskiej. 5) W przypadku pozyskania informacji o nieaktualnym adresie zamieszkania adresata korespondencji, funkcjonariusz prowadzący czynności podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do ustalenia jego aktualnego miejsca zamieszkania. 6) Po uzyskaniu informacji o aktualnym miejscu zamieszkania funkcjonariusz ponawia próbę doręczenia korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź funkcjonariusza Straży Miejskiej. 7) Z chwilą uznania na zasadach określonych odrębnymi przepisami korespondencji za doręczoną funkcjonariusz prowadzący czynności niezwłocznie rejestruje ten fakt w systemie informatycznym, a potwierdzenie odbioru załącza do akt sprawy. 8) Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego zobowiązany jest do kontroli terminowości wpłat z tytułu kar porządkowych, 9) Jeżeli należność z tytułu kary porządkowej nie zostanie zapłacona w terminie, pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego wysyła do zobowiązanego upomnienie z zagrożeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu terminu płatności, 10) Upomnienia sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobowiązanego, a drugi pozostaje w aktach sprawy; korespondencja może być uznana za doręczoną na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 11) Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel nie później niż w ciągu sześciu miesięcy wystawia tytuł wykonawczy i kieruje do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego,

14 12) W przypadku złożenia przez zobowiązanego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zaległej należności, pracownik Straży Miejskiej rozpoznaje wniosek w terminach przewidzianych przepisami prawa. 13) Z chwilą otrzymania wniosku oraz po wniesieniu opłaty skarbowej przez zobowiązanego, upoważniony pracownik Straży Miejskiej w terminie do 1 dnia roboczego dokonuje stosownej adnotacji na karcie kontowej zobowiązanego w systemie informatycznym, która uniemożliwi podjęcie czynności windykacyjnych w stosunku do należności objętej wnioskiem przez Wydział Finansowo-Księgowy oraz informuje Wydział Finansowo-Księgowy o konieczności zawieszenia wszczętego już postępowania windykacyjnego do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. 14) Po rozpatrzeniu wniosku, pracownik Straży Miejskiej rejestruje na karcie kontowej decyzję w sprawie, w terminie do 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia; kopię decyzji przekazuje do Wydziału Finansowo-Księgowego. 15) W przypadku odmowy uchylenia kary porządkowej kopia stosownego postanowienia niezwłocznie przekazywana jest do Wydziału Finansowo-Księgowego. 16) W przypadku złożenia przez zobowiązanego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 ustawy egzekucyjnej, obowiązki wierzyciela wynikające z art. 34 i 35 tej ustawy spoczywają na pracowniku Straży Miejskiej prowadzącym sprawę. 17) W przypadku powzięcia przez wierzyciela informacji o zwrocie tytułu wykonawczego, nieprzystąpieniu do egzekucji, czy umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny z powodu błędnie wskazanego adresu zobowiązanego, pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego kieruje wniosek do Straży Miejskiej o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania ukaranego, a następnie kieruje sprawę do ponownej egzekucji. 18) Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, informuje o każdej zmianie wysokości zobowiązania (w tym o: zapłacie całkowitej, częściowej, odpisie należności, decyzji ratalnej) odpowiedni organ egzekucyjny; przez informację rozumie się nadanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 19) Wszelkie zapytania dotyczące kar porządkowych, ich uchyleń, czy udzielonych ulg, skierowane do Wydziału Finansowo-Księgowego są niezwłocznie przekazywane do odpowiedniej komórki merytorycznej Straży Miejskiej. 23b. Czynności windykacyjne należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych prowadzone są przez właściwe komórki merytoryczne według następujących zasad: 1) Należności z tytułu mandatów karnych powinny być rejestrowane w systemie informatycznym w miesiącu, w którym powstały, jednak nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca, a w przypadku należności powstałych z tytułu mandatów zaocznych niezwłocznie po uzyskaniu informacji od pracownika Wydziału Finansowo Księgowego o wpłacie dokonanej przez dłużnika. 2) Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego zobowiązany jest do kontroli terminowości wpłat z tytułu mandatów karnych kredytowanych.

15 3) Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie, pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego w terminie do trzech miesięcy po upływie terminu płatności wysyła do zobowiązanego upomnienie z zagrożeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 4) Wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach, 5) Upomnienia sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobowiązanego, a drugi pozostaje w aktach sprawy; korespondencja może być uznana za doręczoną na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 6) Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel nie później niż w ciągu sześciu miesięcy wystawia tytuł wykonawczy, w przypadku zwolnienia wierzyciela z obowiązku doręczenia upomnienia, tytuł wykonawczy zostaje wystawiony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od upływu terminu płatności (wierzyciel wskazuje w tytule wykonawczym, na jakiej podstawie prawnej nie zostało doręczone upomnienie). 7) Dopuszcza się wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych niezależnie od wysokości nałożonego mandatu karnego, 8) w przypadku zobowiązanych, dla których Prezydent Miasta Ruda Śląska jest jednocześnie organem egzekucyjnym, tytuły wykonawcze przekazywane są do Referatu Egzekucji Administracyjnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. Jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym, kieruje tytuł do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, 9) Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, informuje o każdej zmianie wysokości zobowiązania (w tym o: zapłacie całkowitej, częściowej, odpisie należności, decyzji ratalnej) odpowiedni organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem 32 ust. 2 niniejszego zarządzenia; w przypadku egzekucji prowadzonych przez organ egzekucyjny inny niż Prezydent Miasta Ruda Śląska, przez informację rozumie się nadanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 10) W przypadku złożenia przez zobowiązanego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zaległej należności, pracownik Straży Miejskiej rozpoznaje wniosek w terminach przewidzianych przepisami prawa. 11) Z chwilą otrzymania wniosku oraz po wniesieniu opłaty skarbowej przez zobowiązanego, upoważniony pracownik Straży Miejskiej w terminie do 1 dnia dokonuje stosownej adnotacji na karcie kontowej zobowiązanego w systemie informatycznym służącym ewidencji mandatów karnych kredytowanych, która uniemożliwi podjęcie dalszych czynności windykacyjnych przez Wydział Finansowo-Księgowy. 12) Po rozpatrzenia wniosku, pracownik Straży Miejskiej rejestruje na karcie kontowej wnioskodawcy rozstrzygnięcie w terminie do 2 dni roboczych od wystawienia decyzji w sprawie. Kopię decyzji w sprawie przekazuje do Wydziału Finansowo-Księgowego. 13) W przypadku złożenia przez zobowiązanego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 ustawy egzekucyjnej, obowiązki wierzyciela wynikające z art. 34 i 35 tej ustawy spoczywają na upoważnionym pracowniku Straży Miejskiej.

16 14) W przypadku powzięcia przez wierzyciela informacji o nieprawidłowo wskazanym na druku mandatu karnego adresie zamieszkania zobowiązanego, co skutkuje: zwrotem tytułu wykonawczego, nieprzystąpieniem do egzekucji, czy umorzeniem postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny, pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego kieruje wniosek do Straży Miejskiej o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania ukaranego, a następnie kieruje sprawę do ponownej egzekucji. Rozdział 5 Zasady windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 24. Czynności windykacyjne prowadzone są przez właściwe komórki merytoryczne w zakresie zaległości z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny według następujących zasad: 1) pracownik komórki merytorycznej zobowiązany jest do kontroli terminowości wpłat z tytułu należności cywilnoprawnych, 2) w przypadku nieuregulowania przez zobowiązanego należności pieniężnej w terminie określonym w umowie, bądź wynikającym z przepisu prawa, wierzyciel wysyła do zobowiązanego wezwanie do zapłaty z uwzględnieniem kosztów odzyskania należności cywilnoprawnych, których mowa w 24 pkt 3a), z zagrożeniem wszczęcia postępowania sądowego, 3) wezwanie sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla adresata, drugi zaś pozostaje w aktach sprawy, 3a) w przypadku transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, zawartych w związku z wykonywaną działalnością, a wierzyciel jest w stanie na podstawie posiadanych dokumentów stwierdzić, że zostały zawarte w związku z prowadzoną działalnością, wierzyciel obciąża zobowiązanego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kosztami odzyskiwania należności cywilnoprawnych na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; do właściwego wydziału merytorycznego należy wystawienie zobowiązanemu noty księgowej (obciążeniowej) na kwotę rekompensaty; dalsze działania windykacyjne obejmować będą kwoty należności głównych, powiększonych o odsetki oraz innych należności zgodnie z przepisami prawa; 4) korespondencja może być uznana za doręczoną na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 5) wezwania do zapłaty za najem, dzierżawę, bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz czasowe zajęcie nieruchomości Gminy Ruda Śląska lub Skarbu Państwa, są wysyłane co najmniej raz w roku, przy czym zapis ten nie dotyczy należności, o których mowa w 24a, a) brak wpłaty w terminie jednego miesiąca od daty wezwania skutkuje skierowaniem sprawy do Biura Prawnego w formie wniosku wraz z kompletną i uporządkowaną dokumentacją, w tym kserokopią wezwań wysłanych na aktualny adres dłużnika oraz inną potrzebną dokumentacją, celem dalszej windykacji należności.

17 b) wnioski o wszczęcie postępowania sądowego obejmują co najmniej dwa lata lub zaległości powyżej 100,- zł. Wyjątek stanowią należności, które zagrożone są przedawnieniem, które należy przekazać do windykacji bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem 7 pkt 13 a). c) wnioski o wszczęcie postępowania sądowego obejmują: - w przypadku należności kwartalnych i miesięcznych (najem), - co najmniej 2 kwartały, bądź 6 miesięcy, - w przypadku należności rocznych (dzierżawa) - co najmniej 2 lata, - w przypadku czasowego zajęcia terenu a także bezumownego korzystania z nieruchomości każdą należność, bez względu na jej wysokość. d) po przekazaniu wniosku o dalszą windykację należności, komórka merytoryczna, w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowo Księgowym, pisemnie informuje Biuro Prawne o aktualnym stanie zaległości (należności główne, odsetki) według stanu na dzień złożenia pozwu (w celu uaktualnienia kwoty należności głównej i odsetek), e) Biuro Prawne informuje komórkę merytoryczną o każdym kolejnym etapie postępowania. f) po złożeniu pozwu, komórka merytoryczna na bieżąco pisemnie informuje Biuro Prawne o aktualnym stanie zaległości (należności główne, odsetki), g) niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, Biuro Prawne informuje o tym fakcie odpowiednią komórkę merytoryczną, h) w przypadku złożenia przez dłużnika wniosku o ulgę w spłacie zaległej wierzytelności, odpowiednia komórka merytoryczna rozpoznaje w porozumieniu z Biurem Prawnym wniosek w terminie przewidzianym przepisami prawa; w terminie 3 dni od daty podjęcia rozstrzygającej decyzji w tym zakresie komórka merytoryczna niezwłocznie informuje o tym fakcie Biuro Prawne, i) w przypadku, gdy powodem niemożności doręczenia wezwania do zapłaty jest zgon dłużnika, z zastrzeżeniem 7 pkt 13a), sprawa przekazana jest do Biura Prawnego, celem skierowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku; przy czym do właściwej komórki merytorycznej należy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, poprzez ustalenie kręgu spadkobierców i zgromadzenie wskazanych przez Biuro Prawne aktów stanu cywilnego; dalsza windykacja następuje po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu. 6) wezwania do zapłaty za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości, służebności, z tytułu zarządu, trwałego zarządu są wysyłane raz w roku kalendarzowym. Wyjątek stanowią wezwania do zapłaty, które są związane z modyfikacją przypisów w bazie wieczystego użytkowania - wysyłane są pojedynczo, według potrzeb. a) wnioski o wszczęcie postępowania sądowego obejmują co najmniej dwa lata lub zaległości powyżej 300,- zł. Wyjątek stanowią należności, które zagrożone są przedawnieniem. b) postanowienia 24 pkt 5), lit a) b) oraz d) - i) stosuje się odpowiednio. 7) wysyłka wezwań do zapłaty należności wynikających z umów o finansowanie przeprowadzenia remontów części wspólnych w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości zawartych zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia programu remontów i modernizacji

18 mieszkalnych budynków komunalnych oraz budynków stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których miasto posiada udziały, odbywa się raz na kwartał po przeanalizowaniu zaległości wykazywanych w sprawozdaniach kwartalnych. a) postanowienia 24 pkt 5), lit a) b) oraz d) i) stosuje się odpowiednio. 8) wezwania do zapłaty z tytułu usunięcia pojazdów odholowywanych na parking strzeżony, na podstawie art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, są wysyłane do właściciela pojazdu, po przejęciu przez Miasto Ruda Śląska mienia ruchomego, będącego przedmiotem odholowania i przechowania, w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia faktury przez wykonawcę powyższej usługi i jej zapłaty przez Miasto. a) brak wpłaty w terminie jednego miesiąca od daty wezwania skutkuje skierowaniem sprawy do Biura Prawnego w formie wniosku wraz z kserokopią wezwania oraz kompletną i uporządkowaną dokumentacją sprawy, celem dalszej windykacji należności. b) po przekazaniu wniosku o dalszą windykację należności, w celu uaktualnienia kwoty należności głównej i odsetek, komórka merytoryczna w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowo Księgowym, pisemnie informuje Biuro Prawne o aktualnym stanie zaległości według stanu na dzień złożenia pozwu, c) Biuro Prawne informuje komórkę merytoryczną o każdym kolejnym etapie postępowania. d) po złożeniu pozwu, komórka merytoryczna na bieżąco pisemnie informuje Biuro Prawne o aktualnym stanie zaległości (należności główne, odsetki), e) niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, Biuro Prawne informuje o tym fakcie odpowiednią komórkę merytoryczną, a następnie kieruje sprawę do egzekucji komorniczej, f) w przypadku złożenia przez dłużnika wniosku o ulgę w spłacie zaległej wierzytelności, odpowiednia komórka merytoryczna rozpoznaje w porozumieniu z Biurem Prawnym wniosek w terminie przewidzianym przepisami prawa; w terminie 3 dni od daty podjęcia rozstrzygającej decyzji w tym zakresie komórka merytoryczna niezwłocznie informuje o tym fakcie Biuro Prawne, g) w przypadku zgonu dłużnika, z zastrzeżeniem 7 pkt 13 a), po potwierdzeniu przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego, sprawę na wniosek właściwej komórki merytorycznej przejmuje Biuro Prawne celem skierowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku; przy czym do właściwej komórki merytorycznej należy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, poprzez ustalenie kręgu spadkobierców i zgromadzenie wskazanych przez Biuro Prawne aktów stanu cywilnego; dalsza windykacja następuje po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu. 24a. 1. W zakresie należności czynszowych oraz należności za media czynności windykacyjne prowadzi zarządca zasobu komunalnego na podstawie umowy wykonawczej z zastosowaniem przepisów niniejszego zarządzenia, natomiast czynności w zakresie udzielania ulg w spłacie przedmiotowych należności prowadzone są przez ww. zarządcę na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta.

19 2. Mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności wysokość kosztów postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców oraz kosztów postępowania egzekucyjnego - w przypadku zgonu dłużnika i braku informacji o spadkobiercach, nie wszczyna się postępowania windykacyjnego, gdy kwota długu nie przekracza szacowanych kosztów postępowania związanego z dochodzeniem zaległości. 3. Kolejność czynności podejmowanych przy stosowaniu ulg w spłacie należności czynszowych oraz należności za media: 1) wyznaczeni pracownicy komórki merytorycznej rozpatrują wnioski dłużników na podstawie przeprowadzonego przez zarządcę zasobu komunalnego postępowania wyjaśniającego zaopiniowanego przez radcę prawnego zarządcy, gromadzą dokumenty, następnie przedkładają opis sprawy do zaopiniowania przez naczelnika komórki merytorycznej oraz Skarbnika Miasta. 2) Prezydent Miasta Ruda Śląska, Zastępca Prezydenta Miasta w imieniu Prezydenta Miasta rozstrzygają o formie i sposobie udzielonej ulgi. 3) zarządca zasobu komunalnego dokonuje rejestracji treści rozstrzygnięcia w kartotece finansowej dłużnika, w systemie informatycznym i nadzoruje wykonanie przez dłużnika harmonogramu spłaty. 4. Na zaległości czynszowe oraz zaległości za media, które uległy przedawnieniu, z wyjątkiem zaległości zabezpieczonych, dokonuje się odpisu: 1) Podstawą odpisu jest sporządzone przez zarządcę zasobu komunalnego Zestawienie przedawnionych zaległości czynszowych i zaległości za media, w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku obrotowym. 2) Zestawienie przedawnionych zaległości czynszowych i zaległości za media powinno zawierać co najmniej: a) informacje identyfikujące zobowiązanego, b) kwotę zaległości, c) okres, którego dotyczy zaległość, d) przyczynę przedawnienia, e) podstawę prawną, z której wynika przedawnienie. 3) Zestawienie przedawnionych zaległości czynszowych i zaległości za media parafuje pracownik sporządzający, opiniuje pod względem formalnoprawnym radca prawny zarządcy oraz zatwierdza osoba upoważniona do reprezentowania zarządcy. 4) naczelnik komórki merytorycznej Urzędu Miasta Ruda Śląska na podstawie Zestawienia przedawnionych zaległości czynszowych i zaległości za media wnosi o dokonanie ich odpisu, 5) Zestawienie przedawnionych zaległości czynszowych i zaległości za media podlega zaopiniowaniu Skarbnika Miasta, a następnie zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną. 6) Informacja ta stanowi podstawę do sporządzenia polecenia księgowania, które pozwoli odpisać należności przedawnione z ksiąg rachunkowych. 5. Na świadczenia nienależne powstałe w zakresie należności czynszowych oraz należności za media, które uległy przedawnieniu dokonuje się odpisu:

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Sopotu procedur gromadzenia środków publicznych Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 157 Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA

PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA W URZĘDZIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 kwietnia 2011 r. PROCEDURA POBORU, EWIDENCJI I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 16 maja 2014 r.

ZARZĄDZANIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 16 maja 2014 r. ZARZĄDZANIE NR SP.0050.1.46.2014 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola

Procedura windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.120.1.28.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 07 lutego 2017r. Procedura windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowo-Księgowym

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Wadowickiego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Terminologia na użytek niniejszej procedury: 1. Należność cywilnoprawna

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 67/WF/2014 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 marca 2011 r.

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli terminowej realizacji należności podatkowych i likwidacji nadpłat oraz zmiany procedury kontroli

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2017 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lipca 2017r INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ WINDYKACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.14.2012 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji

Bardziej szczegółowo

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak

Pobór podatków lokalnych. Prowadzący: Hanna Kmieciak Prowadzący: Hanna Kmieciak Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych: Zapłata; Pobranie podatku przez inkasenta; Potrącenie; Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku; Przeniesienie własności rzeczy lub praw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY MARIANOWO. z dnia 17 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY MARIANOWO. z dnia 17 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY MARIANOWO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz procedur kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 marca 2012 r.

BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 32a/2012 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli terminowej realizacji należności podatkowych i likwidacji nadpłat oraz zmiany procedury kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr F/25/2014 z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr F/25/2014 z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr F/25/2014 z dnia 04-03-2014 r. Instrukcja zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i należności cywilnoprawnych w Wydziale Finansowym. 1 Zadaniem Wydziału Finansowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010 roku

Zarządzenie nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010 roku Zarządzenie nr ORo.0151-129/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak Jak skutecznie wyegzekwować w Prowadzący: Hanna Kmieciak Przymusowe dochodzenie podatków i opłat lokalnych: Działania informacyjne wierzyciela; Postępowanie przedegzekucyjne upomnienie; Postępowanie egzekucyjne

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 11 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 11 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 133/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust.3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY I. Cel wprowadzenia procedury Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego Czyste Środowisko INSTRUKCJA

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego Czyste Środowisko INSTRUKCJA Załącznik do Uchwały Nr II/4/2014 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 18 lutego 2014 INSTRUKCJA W sprawie postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r.

Zarządzenie nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r. Zarządzenie nr ORo.0050.378.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad wymiaru, ewidencji i poboru dochodów niepodatkowych pobieranych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.15.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 4 i art. 10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 95/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 05.11.2010 r. w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Dobromierz. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola

Procedura windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Opola Załącznik do Zarządzenia OR.I-120.1.27.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 07 lutego 2017r. Procedura windykacji należności z tytułu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej w Wydziale Finansowo-Księgowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 14 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 14 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.104.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości opłat z tytulu czynszu Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 9.2012 z dnia 28 marca 2012 roku. Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Zasady rachunkowości organów podatkowych zawarte są w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych Powiatu Mieleckiego oraz Skarbu Państwa reprezentowanego

Bardziej szczegółowo

2. Procedurą objęte są czynności windykacyjne należności głównej oraz kosztów ubocznych, tj. odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień.

2. Procedurą objęte są czynności windykacyjne należności głównej oraz kosztów ubocznych, tj. odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień. Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Lędziny nr 0050.112.2015 z dnia 30.04.2015r. 1. Procedura windykacyjna dotyczy czynności podejmowanych w Urzędzie Miasta Lędziny w stosunku do niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych

I. Zasady ewidencji i wymiaru zobowiązań podatkowych Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 29.12.2006r. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT 1 1. Instrukcja określa tryb postępowania w zakresie ewidencji i kontroli przyjmowania podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji naleŝności Gminy Radzymin w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 31 oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1000/350/09 Burmistrza Mikołowa z dnia 11.12.2009 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie Procedury windykacji środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120/ 35 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz poboru

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT. Do rozliczeń wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przyjmuje się zasady

ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT. Do rozliczeń wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przyjmuje się zasady Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2011 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 4 stycznia 2011r. INSTRUKCJA ZASAD RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT Rozdział I Ustalenia ogólne Do rozliczeń wpłat podatków, opłat

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu

Procedura windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 16 lutego 2017r. Procedura windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu 1 Procedura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 3/K/12 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 2/K/16 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3785/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej prowadzenia ewidencji księgowej oraz podejmowania czynności przedegzekucyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 /10 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 12 /10 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lutego 2010r. ZARZĄDZENIE NR 12 /10 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia Procedury w sprawie wymiaru, ewidencji i windykacji podatków, opłat oraz niepodatkowych należności w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 540/2012 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 540/2012 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 540/2012 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2015 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2015 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2015 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości podatków i opłat Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych naleŝności z tytułu podatków, opłat oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości podatków i opłat Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych

Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 roku Instrukcja w sprawie ewidencji podatków i opłat lokalnych 1 1. Instrukcja określa tryb postępowania w zakresie ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 79/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności, podejmowanych w stosunku do należności pieniężnych stanowiących dochód Gminy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie użytych w instrukcji określeń

Wyjaśnienie użytych w instrukcji określeń Załącznik do zarządzenia Nr 234/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2007 roku Instrukcja zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Konto 280 - "Konto techniczne"

Konto 280 - Konto techniczne ZARZĄDZENIE NR 446/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.838..2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2014.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie instrukcji procedur pobierania i gromadzenia środków publicznych. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Załącznik Nr 3c do Zarządzenia 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2865/2016

Zarządzenie Nr 2865/2016 Zarządzenie Nr 2865/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia Procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi.

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi. PP11.0152/8/12 Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 w Czeladzi z dnia 24 listopada 2012roku W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura postępowania w związku z windykowaniem należności z tytułu nałożonych kar i grzywien w postępowaniu mandatowym.

Tytuł procedury: Procedura postępowania w związku z windykowaniem należności z tytułu nałożonych kar i grzywien w postępowaniu mandatowym. do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11. 2008 roku Tytuł procedury: Procedura postępowania w związku z windykowaniem należności z tytułu nałożonych kar i grzywien w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/15 Rady Gminy Działdowo. z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/15 Rady Gminy Działdowo. z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Działdowo. Na podstawie ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów

Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 1344/313/10 Burmistrza Mikołowa z dnia 31.08.2010 r. Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów 1 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU. Dział I. Postanowienia ogólne PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Procedura windykacji należności w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Toruniu zwana dalej procedurą określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA prowadzenia ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INSTRUKCJA prowadzenia ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 808/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 września 2014 roku INSTRUKCJA prowadzenia ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 138/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Procedura procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej

Procedura procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.13.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. Procedura procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorcowego planu kont dla Urzędu Miasta Kielce oraz innych jednostek budżetowych Miasta

Bardziej szczegółowo

Dochody skarbu państwa w ewidencji księgowej gmin i powiatów, zasady rozliczeń z wojewodą oraz likwidacja zaległości i nadpłat

Dochody skarbu państwa w ewidencji księgowej gmin i powiatów, zasady rozliczeń z wojewodą oraz likwidacja zaległości i nadpłat Adresaci: Cel: Prowadzący: Miejsce: Zapraszamy na szkolenie: Dochody skarbu państwa w ewidencji księgowej gmin i powiatów, zasady rozliczeń z wojewodą oraz likwidacja zaległości i nadpłat Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 września 2015 r. w sprawie procedury rozliczeń dotacji udzielanych z budżetu Miasta Orzesze Na podstawie art.31,33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Upomnienie - wystawianie i obsługa

Upomnienie - wystawianie i obsługa Upomnienie - wystawianie i obsługa Załącznik Nr 25 do Zarządzenia 78/2015 z dnia 15 września 2015 r. Spis treści Użyte pojęcia skróty...3 Wprowadzenie...3 Upomnienia - wystawianie i obsługa...3 Informacje,

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2011 rok

3. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2011 rok 3. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2011 rok 250 Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn

c) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn Załącznik Nr 4 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH 101 - Kasa Na koncie 101 ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków, dokonywane za pośrednictwem kasy: 1) na stronie Wn konta 101 księguje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 155/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 155/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 155/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad realizacji dochodów powiatu oraz trybu dokonywania wydatków Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Zarządzenie Nr 6/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego gminy

Bardziej szczegółowo