REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie."

Transkrypt

1 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA 1. Wprowadzenie. 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu NAJLEPSZA SZKOŁA, zwanym dalej Programem oraz warunki uczestnictwa w programie dla wszelkiego rodzaju Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Zespołów Szkół, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Nagród. Program zamieszczony i prezentowany jest pod adresem internetowym 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 2. Zasady Programu NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Celem programu NAJLEPSZA SZKOŁA jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży, motywowanie ich do nauki oraz budowa więzi pomiędzy uczniami a nauczycielami, a także promowanie najlepszych szkół biorących udział w Programie. 2. Podmiot odpowiedzialny za realizację Programu Najlepsza Szkoła, określony w 3 pkt. 9 niniejszego Regulaminu, zwany dalej jest Organizatorem. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Organizator dołoży wszelkich starań by zadbać o prawidłowe funkcjonowanie Programu oraz zapewni niezbędne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych Uczestników przed ich utratą i dostępem osób nieuprawnionych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe mogące zakłócić prawidłowy przebieg Programu.

2 3. Uczestnicy Programu. 1. Uczestnikiem Programu może być każda: Publiczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, Niepubliczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze, Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Gimnazjum, zespoły ww. Szkół oraz inne podmioty funkcjonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzące działalność oświatową i edukacyjną (zwane dalej Uczestnikiem, Placówką lub Szkołą). 2. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania Regulaminu, tj. z chwilą podpisania formularza ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA przez Uczestnika, zwanego dalej umową, formularzem zgłoszenia do programu. W razie wątpliwości za datę przystąpienia do programu Strony przyjmują datę nadania przez Szkołę formularza zgłoszenia do programu, w placówce pocztowej. Od daty przystąpienia do programu Uczestnik związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu. 3. Uczestnik, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane dla celów realizacji Programu, w szczególności do kontaktowania się z uczestnikami Programu oraz udostępniania materiałów według zasad funkcjonowania Programu. 5. Organizator sporządzi Listę Finalistów Programu NAJLEPSZA SZKOŁA, zwaną dalej Listą, na podstawie głosów oddanych przez rodziców, nauczycieli oraz uczniów. 6. Udział w Programie jest dobrowolny. 7. Uczestnictwo w programie NAJLEPSZA SZKOŁA obejmuje jeden okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. 8. W przypadku braku odmiennego oświadczenia woli Uczestnika czas trwania umowy zostaje przedłużony na kolejny okres rozliczeniowy. 9. Program NAJLEPSZA SZKOŁA jest organizowany i zarządzany przez Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno, z/s ul. Kochanowskiego 3/3, Bogatynia, NIP: , REGON:

3 4. Termin przeprowadzania Programu. 1. Program rozpoczyna się z dniem r. i trwa do odwołania. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ranking szkół uczestniczących w Programie przeliczany jest corocznie i ogłaszany w ciągu 2 tygodni po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Ranking może być podawany częściej niż raz do roku, ale tylko w celach informacyjnych. 5. Program NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Program ma na celu uczynienie szkoły miejscami integracji za pomocą zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w trakcie godzin wychowawczych, w których braliby udział uczniowie różnych klas. 2. Program dzieli się na trzy etapy: a) Pierwszy etap projektu: - udostępnienie materiałów nauczycielom, pełniącym funkcję opiekunów, poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Organizatora - przygotowywanie się pedagogów i nauczycieli za pomocą udostępnionych materiałów do wdrażania programów rozwojowych oraz samodzielnego wymyślania podobnych rozwiązań, b) Drugi etap projektu:- praktyczne wdrażanie przez nauczycieli/pedagogów programu rozwojowego poprzez: organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz godzin wychowawczych dla uczniów i zachęcanie do wspólnych działań; wspólne gry i zabawy nauczycieli/pedagogów i uczniów, których celem jest poznawanie siebie oraz wzmacnianie więzi międzyludzkich; - uczestnictwo w programie dzieci niepełnosprawnych; Udostępniane materiały pozwolą pedagogom nauczyć się rozpoznawać problemy dzieci z alkoholem, papierosami oraz narkotykami. c) Trzeci etap projektu:- głosowanie rodziców, uczniów i nauczycieli na zajęcia prowadzone przez szkołę, - oddawanie głosów odbędzie się za pomocą specjalnie utworzonej w tym celu strony

4 internetowej - w przypadku otrzymania przez dwie lub większej liczby szkół takiej samej oceny, o zwycięstwie decyduje większa liczba oddanych na szkołę głosów. - zwycięzca programu musi posiadać minimum 30 głosów. W przypadku gdy zwycięzca ma mniejszą liczbę głosów, zwycięzcą zostaje następna Szkoła w rankingu posiadająca wymaganą liczbę głosów. 3. Szkoła oświadcza, iż wykorzystanie materiałów określonych w 5 pkt. 2 lit. a nastąpi każdorazowo przy uwzględnieniu rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego dzieci. Uczestnik jako podmiot profesjonalny ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację gier i zabaw zamieszczonych na stronie internetowej Organizatora 4. Uczestnik uzyskuje dostęp do materiałów, o których mowa 5 pkt. 2 lit. a, za pomocą loginu i hasła przesłanego Szkole drogą bądź listownie (dalej: dane dostępowe). Przesłanie wiadomości zawierającej login i hasło nastąpi na dane adresowe wskazane w formularzu zgłoszenia szkoły do programu. 6. Ranking Szkół. 1. Lista obejmuje trzy najlepsze Szkoły. 2. Do Programu mogą przystąpić szkoły, które zostały zgłoszone przez dyrektora (lub wicedyrektora) danej palcówki oświatowej. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie formularza ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA przez Uczestnika. 3. Podstawą klasyfikacji szkół jest średnia ocen oddanych przez rodziców, uczniów szkół oraz nauczycieli na wybraną szkołę. Średnia obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Jeżeli co najmniej dwie placówki otrzymały taką samą średnią ocen wówczas wyższą pozycję w rankingu otrzymuje Szkoła o większej liczbie oddanych głosów. 5. Listy zostaną opublikowane w ciągu 2 tygodni po rozstrzygnięciu konkursu. 6. Informacje o zwycięzcy/cach zostaną umieszczone do powszechnej wiadomości na stronie internetowej

5 7. Nagrody. 1. Warunkiem otrzymania nagród jest zakwalifikowanie przez Organizatora Uczestnika jako Zwycięzcy Programu. 2. Nagroda zostanie przesłana na adres zwycięskiej placówki, wskazany w formularzu zgłoszenia do programu. 3. Podstawą przyznawania nagród jest miejsce rankingowe na Liście Finalistów. 4. Warunkiem otrzymania nagrody z tytułu uczestnictwa w Programie jest zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc rankingowych na Liście Finalistów przez Uczestnika, zwanego Zwycięzcą Programu. Uprawnieni do głosowania są rodzice uczniów placówki biorącej udział w Programie, nauczyciele, których Szkoła bierze udział w Programie oraz uczniowie Szkół biorących udział w Programie. Uczniowie poniżej 13 roku życia mogą oddawać głosy za pośrednictwem rodziców. 5. Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową stworzoną dla tych celów przez Organizatora. Głosujący może oddać wyłącznie jeden głos na danego Uczestnika. Oddanie głosu wymaga rejestracji na stronie internetowej Organizatora. 6. Cofnięcie oddanego głosu nie jest możliwe. 7. Lista Finalistów jest dostępna na stronie internetowej Organizatora. 8. Zwycięzca Programu otrzymuje nagrody w postaci notebooka DELL VOSTRO, netbooka ASUS, telewizora LG LED LCD oraz konsoli XBOX 360 KINECT, gdy w chwili ogłoszenia Listy Finalistów, Uczestnikami Programu jest nie mniej niż pięćset Szkół. 9. Szkoła, która zajmie drugie miejsce otrzymuje nagrody w postaci TABLETU Samsung Galaxy Tab 2 oraz TABLICY INTERAKTYWNEJ, gdy w chwili ogłoszenia Listy Finalistów, Uczestnikami Programu jest nie mniej niż pięćset Szkół. 10. Szkoła, która zajmie trzecie miejsce otrzymuje nagrody w postaci TABLETU Samsung Galaxy Tab 2 oraz PROJEKTORA ACER, gdy w chwili ogłoszenia Listy Finalistów, Uczestnikami Programu jest nie mniej niż pięćset Szkół. 11. W przypadku gdy w chwili ogłoszenia Listy Finalistów, Uczestnikami Programu jest mniej niż pięćset Szkół a więcej niż dwieście, rozdawane są nagrody tylko za zajęcie pierwszego miejsca. 12. Organizator wystawia certyfikaty uczestnictwa dla szkół i placówek, które wzięły udział w Programie.

6 8. Udział i ustanie uczestnictwa w Programie. 1. Szkoła może bez powodu odstąpić od uczestnictwa w programie, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania przez siebie umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia listem poleconym. Po tym terminie zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu zawarte w pkt niniejszego paragrafu. 2. Po upływie terminu określonego w 8 pkt. 1 Uczestnik może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie nie później jednak niż na 3 miesięcy przed końcem okresu rozliczeniowego. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wywołuje skutek na koniec okresu rozliczeniowego. Oświadczenie o rezygnacji złożone później niż na 3 miesięcy przed końcem okresu rozliczeniowego powoduje przedłużenie udziału Szkoły w Programie na następny okres rozliczeniowy. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zostać wysłane listem poleconym na adres NAJLEPSZA SZKOŁA, pl. Nowy Targ 28/410, Wrocław. Oświadczenie Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie wywołuje skutek na dzień jego odebrania i zapoznania się przez Organizatora. 3. W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów wypowiedzenie następuje ze skutkiem natychmiastowym. Strony za ważne powody rozumieją wyłącznie następującą okoliczność: likwidacja szkoły. 4. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie w każdym czasie, w przypadku, gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, inne wartości istotne dla realizacji Programu lub w przypadku zakończenia Programu. 5. Zakończenie uczestnictwa w Programie powoduje utratę zebranych głosów. W przypadku ponownego uczestnictwa w Programie Uczestnik zbiera głosy od początku, na zasadach ogólnych. 6. Udział w Programie jest płatny. Szkoła za uczestnictwo w Programie ponosi roczną opłatę w wysokości 92,5% minimalnego wynagrodzenie za pracę określonego na dzień 1 stycznia 2013 r. określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1026), tj zł. Opłata określona w zdaniu poprzednim stanowi kwotę brutto. 7. W przypadku przystąpienia przez Uczestnika do Programu w trakcie okresu rozliczeniowego opłata, o której mowa w 8 pkt. 6 Regulaminu naliczana będzie w pełnej wysokości, tj. za cały okres rozliczeniowy, niezależnie od liczby dni, miesięcy jakie pozostały do końca okresu rozliczeniowego. Rezygnacja z udziału w Programie

7 w trakcie okresu rozliczeniowego nie zwalnia Szkoły z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty, za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy. 8. Opłaty za uczestnictwo w Programie ponosi Uczestnik po wystawieniu przez Organizatora faktury VAT bądź faktury PRO FORMA, dalej faktura. Wystawienie faktury nastąpi przed końcem okresu rozliczeniowego, bądź w ciągu 7 dni od jego zakończenia. 9. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 10. Płatności za udział w Programie następują przelewem na konto bankowe Organizatora wskazane na wystawionej Uczestnikowi fakturze. Termin płatności, jeśli Organizator nie wskazał inaczej wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. 9. Zmiany warunków uczestnictwa w Programie. 1. Niniejsze warunki Programu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora w każdym czasie. Takie zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Programu np. zapobieganiu nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu przez Uczestników. 2. O zmianach Uczestnicy mogą być powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Uczestnika adres. 10. Skargi i wnioski. 1. Wszelkie wnioski lub skargi dotyczące uczestnictwa w Programie powinny być składane w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Programu, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na te okoliczności w sporze z Organizatorem, z zachowaniem formy określonej w 8 pkt. 2 zd. 4, z dopiskiem NAJLEPSZA SZKOŁA. 2. Wnioski lub skargi powinny zawierać dokładne oznaczenie szkoły wraz z adresem jak również podstawę wniosku lub skargi z uzasadnieniem.

8 3. Organizator wysyła, drogą , potwierdzenie rezygnacji z Programu przez Szkołę wyłącznie po uprzednim otrzymaniu zapytania w tej kwestii na 4. W przypadku problemów z logowaniem się na stronie internetowej Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić występujące trudności na adres W przypadku niezgłoszenia problemów z logowaniem się w terminie 7 dni od daty otrzymania danych dostępowych Strony ustalają, iż takie problemy nie wystąpiły. Logowanie się przez Uczestnika na stronę internetową Organizatora w oparciu o otrzymane dane dostępowe oraz korzystanie z zamieszczonych materiałów jest dobrowolne. Brak zalogowania się, korzystania z udostępnionych materiałów przez Uczestnika nie może stanowić podstawy anulowania opłaty za Program. 11. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do formularza ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA i dostępny jest także w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Programu 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe na skutek wadliwego świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne, hostingowe, kurierskie, Pocztę Polską oraz inne instytucje lub osoby doręczające przesyłki. wysłany przez Organizatora na adres mailowy Szkoły uznawany jest za dostarczony, a wadliwe działanie usług hostingowych po stronie Szkoły nie może być podstawą do roszczeń wobec Organizatora. 3. Odpowiedzialność za zgodność danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym ponosi Uczestnik. 4. Udostępnianie materiałów umieszczonych w Serwisie osobom trzecim na cele niezwiązane z realizacja Programu bez zgody Organizatora jest zabronione. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą u Organizatora w związku z niezgodnym z regulaminem wykorzystaniem materiałów. 5. Bieżące informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Programu. 6. Szkoła oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jego zapisów. 7. Strony wiążą tylko te postanowienia, które są zawarte w Regulaminie oraz formularzu

9 zgłoszenia do programu. 8. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Wszelkie ewentualne spory wynikłe w trakcie Programu ze stosunku objętego niniejszym Regulaminem oraz uczestnictwem w Programie rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Wrocławia (dzielnica Śródmieście).

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 201.. r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE W RAMACH PLATFORMY WWW.AJAVI.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Aukcji należy przez to rozumieć procedurę prowadzącą do zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Partnerem (Wydawcą), oraz firmą Intercon Spółka z.o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 2011 r. strony: Firma Moccabi Technologie Internetowe Adam Balcerzak: ul. Gerarda Linkego 21, 62-330 Poznań, NIP: 789-163-64-75, REGON: 301-796-380 www.medialnapracownia.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo