Załącznik do uchwały nr XIX/187/08 Rady Miasta Puławy z dnia 28 lutego 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały nr XIX/187/08 Rady Miasta Puławy z dnia 28 lutego 2008 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr XIX/187/08 Rady Miasta Puławy z dnia 28 lutego 2008 r. PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM TWORZĄCYM NOWE MIEJSCA PRACY W WYNIKU NOWEJ INWESTYCJI NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Ilekroć w programie używa się pojęcia: - przedsiębiorcy należy przez to rozumieć przedsiębiorców zgodnie z prawem wspólnotowym dotyczącym konkurencji. - przedsiębiorca mikro - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zatrudniającego mniej niż 10 pracowników i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. - przedsiębiorca mały - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zatrudniającego mniej niż 50 pracowników i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. - przedsiębiorca średni - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zatrudniającego mniej niż 250 pracowników i którego obroty roczne nie przekraczają 50 milionów euro i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. - przedsiębiorca duży - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę niebędącego przedsiębiorcą mikro, przedsiębiorcą małym ani przedsiębiorcą średnim. - nowa inwestycja - należy przez to rozumieć oddanie do użytku nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części wraz z zajętymi pod nimi gruntami, budowli lub ich części oraz gruntów zajętych pod drogi i parkingi, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej po wejściu w życie uchwały wprowadzającej niniejszy program. Nowe inwestycje mogą być realizowane zarówno na gruntach nabytych po wejściu w życie przedmiotowej uchwały Rady Miasta Puławy, jak i nabytych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc w ramach tego programu przed wejściem w życie uchwały. - trudna sytuacja ekonomiczna - rozumie się przez to trudną sytuację ekonomiczna w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz. UE C 244 z ). 1

2 - utworzenie nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć łączne spełnienie następujących warunków: 1. miejsce pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w przeliczeniu na pełne etaty, utworzone: - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed i - nie później niż 6 miesięcy po dacie oddania do użytku nowo wybudowanego lub nowo nabytego budynku, budowli lub ich części, i które będzie utrzymane przez okres korzystania ze zwolnienia. 2. przyrost netto liczby pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do przeciętnego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień zatrudnienia pierwszego nowego pracownika w związku z nową inwestycją lub w przypadku przedsiębiorstw nowopowstałych, tj. funkcjonujących krócej niż 12 miesięcy, w odniesieniu do przeciętnego zatrudnienia przed dniem utworzenia nowego miejsca pracy i zatrudnienia pierwszego nowego pracownika w związku z nową inwestycją. Przeciętną liczbę zatrudnionych oblicza się jak do ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - dzień udzielenia pomocy dzień, od którego przysługuje zwolnienie, - rok zwolnienia - należy przez to rozumieć 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia udzielenia pomocy, - trzy lata kalendarzowe - należy przez to rozumieć bieżący rok kalendarzowy udzielenia pomocy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe, - wartość pomocy brutto jest to wartość, która nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat, - uwierzytelniona kopia kopia poświadczona za zgodnością z oryginałem, - Puławski Park Przemysłowy należy przez to rozumieć teren szczegółowo oznaczony w Uchwale Nr VII/62/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm., w sprawie przyjęcia programu wspólnych działań Gminy Miasto Puławy oraz Zakładów Azotowych Puławy S.A. pod nazwą Puławskiego Parku Przemysłowego Pomoc de minimis udzielana jest w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 2

3 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 379, r.). 3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości jest udzielane z uwzględnieniem przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów o pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych. 4. Przedsiębiorca uzyskuje pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, natomiast w przypadku przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro. 5. Przedsiębiorca otrzymuje pomoc de minimis w przypadku, gdy uzyskał pomoc inną niż de minimis na nową inwestycję (nie tylko w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, a łączna kwota tej pomocy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy. 6. Równowartość pomocy w euro ustala się zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.) Zwolnienia od podatku od nieruchomości udziela się, jeżeli zostaną utworzone nowe miejsca pracy w wyniku nowej inwestycji, a wzrost zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres korzystania ze zwolnienia. 2. Zwolnienie, o którym mowa ust. 1 przysługuje: 1) na terenie gminy Miasto Puławy z wyłączeniem Puławskiego Parku Przemysłowego: a) w przypadku przedsiębiorcy mikro na okres: 1 roku jeżeli utworzył co najmniej 2 nowe miejsca pracy, 2 lat jeżeli utworzył co najmniej 3 nowe miejsca pracy, 3 lat jeżeli utworzył co najmniej 4 nowe miejsc pracy, b) w przypadku przedsiębiorcy małego na okres: 1 roku jeżeli utworzył co najmniej 5 nowych miejsc pracy, 2 lat jeżeli utworzył co najmniej 10 nowych miejsc pracy, 3 lat jeżeli utworzył co najmniej 15 nowych miejsc pracy, 3

4 c) w przypadku przedsiębiorcy średniego na okres: 1 roku jeżeli utworzył co najmniej 25 nowych miejsc pracy, 2 lat jeżeli utworzył co najmniej 30 nowych miejsc pracy, 3 lat jeżeli utworzył co najmniej 35 nowych miejsc pracy, d) w przypadku przedsiębiorcy dużego na okres: 1 roku jeżeli utworzył co najmniej 40 nowych miejsc pracy, 2 lat jeżeli utworzył co najmniej 60 nowych miejsc pracy, 3 lat jeżeli utworzył co najmniej 80 nowych miejsc pracy, 2) na terenie Puławskiego Parku Przemysłowego: a) w przypadku przedsiębiorcy mikro na okres: 2 lat jeżeli utworzył co najmniej 2 nowe miejsca pracy, 3 lat jeżeli utworzył co najmniej 3 nowe miejsca pracy, 4 lat jeżeli utworzył co najmniej 4 nowe miejsc pracy, b) w przypadku przedsiębiorcy małego na okres: 2 lat jeżeli utworzył co najmniej 5 nowych miejsc pracy, 3 lat jeżeli utworzył co najmniej 10 nowych miejsc pracy, 4 lat jeżeli utworzył co najmniej 15 nowych miejsc pracy, c) w przypadku przedsiębiorcy średniego na okres: 2 lat jeżeli utworzył co najmniej 25 nowych miejsc pracy, 3 lat jeżeli utworzył co najmniej 30 nowych miejsc pracy, 4 lat jeżeli utworzył co najmniej 35 nowych miejsc pracy, d) w przypadku przedsiębiorcy dużego na okres: 2 lat jeżeli utworzył co najmniej 40 nowych miejsc pracy, 3 lat jeżeli utworzył co najmniej 60 nowych miejsc pracy, 4 lat jeżeli utworzył co najmniej 80 nowych miejsc pracy. 3. Zwolnienia udziela się w oparciu o stan faktyczny tj. ilość utworzonych nowych miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji, wykazany w zgłoszeniu o zamiarze korzystania z pomocy de minimis (załącznik nr 1 do niniejszego programu) i jego okres nie ulega wydłużeniu Do zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis, przedsiębiorca dołącza: 1) informację o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych wraz ze wszystkimi zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z art. 37 ust. 1, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. 4

5 z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.), wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego programu, 2) informację dotyczącą pomocy innej niż pomoc de minimis otrzymanej nie tylko w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielana pomoc na podstawie niniejszego programu, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego programu, 3) oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego programu, 4) dokumenty pozwalające na ocenę kondycji ekonomicznej przedsiębiorcy: a) opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, w tym: przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość wg ustawy o rachunkowości, przedkładają uwierzytelnioną kopię sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) oraz roczne zeznanie podatkowe, przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, przedkładają uwierzytelnioną kopię rocznego zeznania podatkowego, b) opłacających zryczałtowany podatek dochodowy, w tym: przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przedkładają uwierzytelnioną kopię rocznego zeznania podatkowego oraz oświadczenie o osiągniętych dochodach rocznych, przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej, przedkładają oświadczenie o osiągniętych dochodach rocznych, 5) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacie składek, 6) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, 7) zobowiązanie, że zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres zwolnienia wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszego programu, 8) odnośnie inwestycji: a) dokumenty stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na nową inwestycję, b) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub przyjęcie zgłoszenia na użytkowanie obiektu, c) akt notarialny nabycia nieruchomości z wykazanym obiektem budowlanym. 9) dokumenty określające stan przeciętnego zatrudnienia przed i po oddaniu do użytku nowej inwestycji, w tym: 5

6 a) zestawienie przeciętnej liczby zatrudnionych, b) uwierzytelnione kopie deklaracji ZUS-DRA, c) uwierzytelnione kopie przelewów do ZUS; 2. Zwolnienie przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). 3. Organ podatkowy dokonuje oceny możliwości udzielenia pomocy w kontekście warunków zawartych w Programie i wydaje przedsiębiorcy pismo zawierające tę ocenę oraz informuje o udzieleniu bądź nieudzielaniu pomocy de minimis. 4. Udzielenie pomocy potwierdzane jest wydaniem zaświadczenia o pomocy de minimis Przez okres objęty zwolnieniem przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 15 stycznia (stan na 31 grudnia) do przedłożenia następujących dokumentów: 1) określających stan przeciętnego zwiększonego zatrudnienia, w tym: a) zestawienie przeciętnej liczby zatrudnionych, b) uwierzytelnione kopie deklaracji ZUS-DRA, c) uwierzytelnione kopie przelewów do ZUS; 2) oświadczenia, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej (załącznik nr 4 do niniejszego programu), 3) aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacie składek, 4) aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, 5) informacji o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych wraz ze wszystkimi zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis (załącznik nr 2 do niniejszego programu). 6) informacji dotyczącej pomocy innej niż pomoc de minimis otrzymanej nie tylko w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (załącznik nr 3 do niniejszego programu). 2. Podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przekazywania dodatkowych informacji o dotyczącej ich pomocy publicznej podmiotowi udzielającemu pomocy - na ich żądanie, w zakresie i terminach określonych w żądaniu. 6

7 6 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Puławy o każdej okoliczności powodującej utratę prawa do zwolnienia w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających jego utratę. 2. Utrata prawa do zwolnienia następuje: 1) w przypadku przekroczenia w trakcie korzystania ze zwolnienia pułapu łącznej kwoty udzielonej pomocy de minimis, który wynosi 200 tys. euro, a w przypadku sektora transportu 100 tys. euro, 2) w przypadku, gdy łączna kwota pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy, 3) gdy przedsiębiorca wprowadził w błąd organ podatkowy co do okoliczności uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci całkowicie prawo do zwolnienia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym otrzymał zwolnienie, 4) w przypadku obniżenia poziomu zatrudnienia wykazanego na dzień złożenia zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis, przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia począwszy od pierwszego dnia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło obniżenie poziomu zatrudnienia, 3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (D.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) z zastrzeżeniem ust W przypadku utraty prawa do zwolnienia w związku z obniżeniem poziomu zatrudnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku od nieruchomości bez odsetek za zwłokę. Niniejszy program obowiązywał będzie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego do dnia 31 grudnia 2013 roku. 7 Program obejmuje swym działaniem obszar gminy Miasto Puławy. 8 7

8 Załącznik nr 1 do Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy w wyniku nowej inwestycji na terenie gminy Miasto Puławy ZGŁOSZENIE o zamiarze korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości DANE DOTYCZĄCE MIKRO, MAŁEGO, ŚREDNIEGO, DUŻEGO* WNIOSKODAWCY 1. Nazwa wnioskodawcy 2. Adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, nr lokalu) 3. Adres siedziby wnioskodawcy 4. Numer identyfikacyjny REGON 5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6. Klasa rodzaju podstawowej działalności (KOD) 7. Forma prawna wnioskodawcy ( należy podać kod zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz Dz. U. Nr 196, poz. 2014) W związku z utworzeniem nowych miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji, wnoszę o udzielenie pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwały Nr Rady Miasta Puławy z dnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy w wyniku nowej inwestycji na terenie gminy Miasto Puławy. Jednocześnie oświadczam, iż utworzone zostały nowe miejsca pracy w wyniku nowej inwestycji w ilości. Wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do przeciętnego zatrudnienia nastąpił od dnia. W załączeniu przedkładam: informacjię o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych wraz ze wszystkimi zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z art. 37 ust. 1, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.), wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego programu, 8

9 informację dotyczącą pomocy innej niż pomoc de minimis otrzymanej nie tylko w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielana pomoc na podstawie niniejszego programu wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego programu, oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego programu, dokumenty pozwalające na ocenę kondycji ekonomicznej przedsiębiorcy dla: opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, w tym: przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość wg ustawy o rachunkowości, przedkładają uwierzytelnioną kopię sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat) oraz roczne zeznanie podatkowe, przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, przedkładają uwierzytelnioną kopię rocznego zeznania podatkowego, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy, w tym: przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przedkładają uwierzytelnioną kopię rocznego zeznania podatkowego oraz oświadczenie o osiągniętych dochodach rocznych, przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej, przedkładają oświadczenie o osiągniętych dochodach rocznych, aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacie składek, aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, zobowiązanie, że zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres zwolnienia wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszego programu, odnośnie nowej inwestycji: dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na nową inwestycję, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub przyjęcie zgłoszenia na użytkowanie obiektu, akt notarialny nabycia nieruchomości z wykazanym obiektem budowlanym. dokumenty określające stan przeciętnego zatrudnienia przed i po oddaniem do użytku nowej inwestycji, w tym: zestawienie przeciętnej liczby zatrudnionych, uwierzytelnione kopie deklaracji ZUS-DRA, uwierzytelnione kopie przelewów do ZUS. Uwaga! 1. Przez okres objęty zwolnieniem przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 15 stycznia (stan na 31 grudnia) do przedłożenia następujących dokumentów: a) określających stan przeciętnego zwiększonego zatrudnienia, w tym: - zestawienie przeciętnej liczby zatrudnionych, - uwierzytelnione kopie deklaracji ZUS-DRA, - uwierzytelnione kopie przelewów do ZUS; b) oświadczenia, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej (załącznik nr 4 do niniejszego programu), c) aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacie składek, d) aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, e) informacji o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych wraz ze wszystkimi zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis (załączniku nr 2 do niniejszego programu), f) informacji dotyczącej pomocy innej niż pomoc de minimis otrzymanej nie tylko w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (załącznik nr 3 do niniejszego programu). (miejsce i data) (podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) */ zakreślić odpowiedni 9

10 Załącznik nr 2 do Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy w wyniku nowej inwestycji na terenie gminy Miasto Puławy INFORMACJA o wielkości pomocy de minimis uzyskanej w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych 1. Pełna nazwa i adres (siedziba) Wnioskodawcy Informuję, że wielkość pomocy de minimis otrzymana w ostatnich trzech latach kalendarzowych przed złożeniem zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis wynosi: Lp. Dzień udzielenia pomocy Podmiot udzielający pomocy Podstawa prawna otrzymanej pomocy Numer programu pomocowego, decyzja lub umowa Forma pomocy Wartość pomocy brutto w PLN Wartość pomocy brutto w EURO A * Razem pomoc de minimis B * Informuje, że w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających złożenie zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis, nie korzystałem(am) z pomocy publicznej de minimis. (miejsce i data) (podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) telefon: faks: */ zakreślić odpowiednie UWAGA: 1. W przypadku otrzymania pomocy de minimis po dniu 31 maja 2004r. należy przedłożyć uwierzytelnione kopie zaświadczeń potwierdzających udzielenie pomocy de minimis. 2. Przy obliczaniu pomocy de minimis nie wlicza się pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację, zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE, pomocy udzielonej w ramach wyłączeń grupowych, a także pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 10

11 Załącznik nr 3 do Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy w wyniku nowej inwestycji na terenie gminy Miasto Puławy (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) (adres zamieszkania/siedziba Wnioskodawcy) INFORMACJA o wielkości pomocy innej niż de minimis, jaką przedsiębiorca otrzymał na nową inwestycję Informacje dotyczące pomocy innej niż de minimis, uzyskanej na nową inwestycję: 1) Wartość uzyskanej pomocy 1 : a) brutto (w PLN i euro): b) netto (w PLN i euro): 2) Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, wynikające z tytułu prawnego, na podstawie którego przedsiębiorca otrzymał pomoc: 3) Poziom dotychczasowej intensywności tej pomocy: 4) Dopuszczalny poziom intensywności pomocy dla tej inwestycji: (miejsce i data) (podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 1 w postaci ekwiwalentu dotacji, obliczonego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.). 11

12 (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) Załącznik nr 4 do Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy w wyniku nowej inwestycji na terenie gminy Miasto Puławy (adres zamieszkania/siedziba Wnioskodawcy) OŚWIADCZENIE dotyczące sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy Oświadczenia, że przedsiębiorstwo (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy REGON, PESEL) (adres zamieszkania/ siedziba Wnioskodawcy) w dniu złożenia zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis/w czasie korzystania ze zwolnienia*, nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej**. (miejsce i data) (podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) */ zakreślić odpowiednie **/ w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz. UE C 244 z r.) 12

13 Załącznik nr 5 do Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy w wyniku nowej inwestycji na terenie gminy Miasto Puławy (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) (adres zamieszkania/siedziba Wnioskodawcy) ZOBOWIĄZANIE dotyczące, utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres zwolnienia Oświadczam, że w przypadku uzyskania Zwolnienia w ramach Programu (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy REGON, PESEL) (adres zamieszkania/ siedziba Wnioskodawcy) zobowiązuje się, do utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres zwolnienia. (miejsce i data) (podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 13

U c h w a ł a Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2007r.

U c h w a ł a Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2007r. U c h w a ł a Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 1637 UCHWAŁA NR XLVIII/414/14 RADY GMINY UJAZD z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/SXLVI/269/14 RADY MIASTA WAŁCZ. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR VI/SXLVI/269/14 RADY MIASTA WAŁCZ. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR VI/SXLVI/269/14 RADY MIASTA WAŁCZ w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie miasta Wałcz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 1055 UCHWAŁA NR VI/66/15 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 27 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 1055 UCHWAŁA NR VI/66/15 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 1055 UCHWAŁA NR VI/66/15 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 lutego 2014 r. Poz. 1121 UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 761 UCHWAŁA NR XXIII/180/2016 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Gdańsk, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 761 UCHWAŁA NR XXIII/180/2016 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 25 lutego 2016 r. Poz. 761 UCHWAŁA NR XXIII/180/2016 RADY GMINY KOBYLNICA w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM. z dnia 25 września 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM. z dnia 25 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1973 UCHWAŁA NR XXVIII/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM w sprawie określenia warunków udzielenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 901 UCHWAŁA NR 46/IV/2015 RADY GMINY KOSZĘCIN z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 30 marca 2016 r. Uchwała Nr XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/799/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 4 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR LXII/799/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 4 lipca 2018 r. UCHWAŁA NR LXII/799/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 21/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR 21/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE NR 21/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/412/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/412/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/412/2014 RADY GMINY SŁUPSK w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/47/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/47/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/47/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/208/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE. z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XI/208/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE. z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XI/208/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Forum gospodarcze. Rudna, dnia 19 stycznia 2017 r.

Forum gospodarcze. Rudna, dnia 19 stycznia 2017 r. Forum gospodarcze Rudna, dnia 19 stycznia 2017 r. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na terenie Gminy Rudna na 2017 rok Kwota podatku przed obniżeniem stawki Kwota podatku po obniżeniu stawki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2327 UCHWAŁA NR XLIII/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2327 UCHWAŁA NR XLIII/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2327 UCHWAŁA NR XLIII/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR 37/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR 37/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 listopada 2016 r. Poz. 4992 UCHWAŁA NR XXXIV/190/16 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/471/14 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU. z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR LIV/471/14 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU. z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR LIV/471/14 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE. z dnia 24 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/502/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR LVII/502/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR LVII/502/2018 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 29 marca 2016 r.

Szczecin, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 1438 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/220/2014 RADY GMINY KOŁBIEL. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/220/2014 RADY GMINY KOŁBIEL. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 7065 UCHWAŁA NR XXXII/220/2014 RADY GMINY KOŁBIEL zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/69/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR XIX/69/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. UCHWAŁA NR XIX/69/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 września 2015 r. Poz. 3700 UCHWAŁA NR 80/IX/15 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku

Bardziej szczegółowo

Program pomocy dla przedsiębiorców de minimis

Program pomocy dla przedsiębiorców de minimis Program dla przedsiębiorców de minimis 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na okres : 1) 1 roku - jeśli w wyniku zrealizowanej inwestycji utworzono i utrzymano w/w okresie czasu do 3 miejsc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/56/15 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU. z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR IX/56/15 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU. z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR IX/56/15 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 marca 2017 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXXII/188/17 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 28 lutego 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 marca 2017 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXXII/188/17 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 28 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 marca 2017 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXXII/188/17 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 czerwca 2014 r.

z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LIV/388/14 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określeniawarunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 1042 UCHWAŁA NR 395/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 25 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 1042 UCHWAŁA NR 395/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 1042 UCHWAŁA NR 395/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/257/2016 RADY GMINY CZARNKÓW. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/257/2016 RADY GMINY CZARNKÓW. z dnia 14 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 8023 UCHWAŁA NR XXXII/257/2016 RADY GMINY CZARNKÓW z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/90/15 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/90/15 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/90/15 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/134/2016 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/134/2016 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/134/2016 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 2070 UCHWAŁA NR XXI/230/16 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 25 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2700 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 30 UCHWAŁA NR XV/112/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 30 UCHWAŁA NR XV/112/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 30 UCHWAŁA NR XV/112/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/X/15 RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWCU z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 49/X/15 RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWCU z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA Nr 49/X/15 RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWCU z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/524/2014 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/524/2014 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/524/2014 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zwolnień od podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/566/2014 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/566/2014 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/566/2014 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/160/12 RADY GMINY GROMADKA. z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Wrocław, dnia 25 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/160/12 RADY GMINY GROMADKA. z dnia 23 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 września 2012 r. Poz. 3242 UCHWAŁA NR XXV/160/12 RADY GMINY GROMADKA z dnia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, udzielanych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 2022 UCHWAŁA NR XXXIV/293/14 RADY MIEJSKIEJ TURKU. z dnia 13 marca 2014 r.

Poznań, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 2022 UCHWAŁA NR XXXIV/293/14 RADY MIEJSKIEJ TURKU. z dnia 13 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 2022 UCHWAŁA NR XXXIV/293/14 RADY MIEJSKIEJ TURKU z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/147/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/147/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/147/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 19 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POMOCY DE MINIMIS

INFORMACJA O POMOCY DE MINIMIS INFORMACJA O POMOCY DE MINIMIS I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY (wypełnia wnioskodawca) DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 1 Nazwa Wnioskodawcy 2 Adres (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI. z dnia 16 września 2014 r.

Poznań, dnia 18 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI. z dnia 16 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 18 września 2014 r. Poz. 4885 UCHWAŁA NR XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140/XXVI/2015. RADY MIEJSKIEJ w GOSTYNINIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 140/XXVI/2015. RADY MIEJSKIEJ w GOSTYNINIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 140/XXVI/2015 RADY MIEJSKIEJ w GOSTYNINIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/1120/14 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/1120/14 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LI/1120/14 RADY MIASTA BYDGOSZCZY w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ DLAPRZEDSIĘBIORCÓW TWORZĄCYCH NOWE MIEJSCA PRACY NA TERENIA GMINY MIASTO BZREZINY

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ DLAPRZEDSIĘBIORCÓW TWORZĄCYCH NOWE MIEJSCA PRACY NA TERENIA GMINY MIASTO BZREZINY Załącznik do uchwały Nr XVI / 111/ 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 lipca 2016 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XXVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

ZASADY ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS Załącznik do Uchwały Nr XV/155/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011r. ZASADY ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH POMOCY DE MINIMIS 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 3 kwietnia 2018 r. Poz. 847 UCHWAŁA NR XXXII/207/2018 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 26 marca 2018 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 3 kwietnia 2018 r. Poz. 847 UCHWAŁA NR XXXII/207/2018 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 26 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 3 kwietnia 2018 r. Poz. 847 UCHWAŁA NR XXXII/207/2018 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA DRUK NR 89 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORLICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORLICE. z dnia r. Projekt z dnia 29 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORLICE z dnia... 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gorlice w ramach pomocy de minimis.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9232

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9232 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 9232 UCHWAŁA NR 123/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 316/XX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 316/XX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 316/XX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/205/12 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/205/12 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXIX/205/12 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kożuchów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/167/08 RADY GMINY SOLINA. z dnia 25 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XVIII/167/08 RADY GMINY SOLINA. z dnia 25 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XVIII/167/08 RADY GMINY SOLINA z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 70/V/2019 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 28 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr 70/V/2019 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 28 lutego 2019 r. UCHWAŁA Nr 70/V/2019 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/234/2014 RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA. z dnia 30 września 2014 r.

Poznań, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/234/2014 RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 5896 UCHWAŁA NR LII/234/2014 RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 544/XLV/2014 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 27 sierpnia 2014r.

UCHWAŁA NR 544/XLV/2014 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 27 sierpnia 2014r. UCHWAŁA NR 544/XLV/2014 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących na terenie miasta Ciechanów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 grudnia 2017 r. Poz. 5284 UCHWAŁA NR XLIII/230/2017 RADY GMINY OSJAKÓW w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Osjaków w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA SŁUPCY. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA SŁUPCY. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA SŁUPCY w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 19/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR 19/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE NR 19/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/187/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXIII/187/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 roku UCHWAŁA NR XXXIII/187/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie Gminy Solec-Zdrój

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 16 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 16 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1248 UCHWAŁA NR XXX/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 2 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 26 października 2017 r.

Białystok, dnia 2 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 26 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 2 listopada 2017 r. Poz. 4030 UCHWAŁA NR XXXVII/303/17 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XL/344/14 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XL/344/14 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3757 UCHWAŁA NR XL/344/14 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 10 października 2014 r. Poz. 3219 UCHWAŁA NR XLI/270/2014 RADY MIEJSKIEJ W TYSZOWCACH. z dnia 12 września 2014 r.

Lublin, dnia 10 października 2014 r. Poz. 3219 UCHWAŁA NR XLI/270/2014 RADY MIEJSKIEJ W TYSZOWCACH. z dnia 12 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 10 października 2014 r. Poz. 3219 UCHWAŁA NR XLI/270/2014 RADY MIEJSKIEJ W TYSZOWCACH w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 869 UCHWAŁA NR XX/148/16 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU. z dnia 18 stycznia 2016 r.

Poznań, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 869 UCHWAŁA NR XX/148/16 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU. z dnia 18 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 869 UCHWAŁA NR XX/148/16 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2013 r. Projekt z dnia 18 października 2013r. Autor: Radny Arkadiusz Gajewski Klub Radnych Platformy Obywatelskiej UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/81/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/81/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/81/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 137/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 137/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 137/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA Załącznik nr 1 Do Uchwały z dnia 27 września 2007 r.... (imię i nazwisko) Wałbrzych, dnia (adres zamieszkania) (PESEL (NIP) (telefon kontaktowy) (adres e-mail) W N I O S E K

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/81/15 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/81/15 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/81/15 RADY MIASTA GRAJEWO w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Grajewo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 8 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Gdańska przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do regulaminu INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS. Dane dotyczące wnioskodawcy

Załącznik 2 do regulaminu INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS. Dane dotyczące wnioskodawcy I INFORMACJE O WNIOSKODAWCY INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS Załącznik 2 do regulaminu 1. Nazwa wnioskodawcy Dane dotyczące wnioskodawcy 2. Adres (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS. Dane dotyczące wnioskodawcy

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS. Dane dotyczące wnioskodawcy I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS Załącznik 2 do Regulaminu 1. Nazwa wnioskodawcy Dane dotyczące wnioskodawcy 2. Adres (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/107/2015 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIII/107/2015 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA Nr XIII/107/2015 RADY MIASTA MALBORKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DZIAŁ I NAZWA PROGRAMU Program pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/327/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r.

Uchwała Nr XLIV/327/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. Uchwała Nr XLIV/327/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako szczególna pomoc publiczna. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 4746 UCHWAŁA NR XIX/186/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 25 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 25 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Zator Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/389/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/389/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LI/389/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo