Załącznik do uchwały nr 293/XXX/2014 z dnia 10 stycznia 2014r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY MYKANÓW na rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały nr 293/XXX/2014 z dnia 10 stycznia 2014r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY MYKANÓW na rok 2014"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 293/XXX/2014 z dnia 10 stycznia 2014r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY MYKANÓW na rok

2 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 opracowany został zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program został opracowany w ramach projektu Wsparcie województw i społeczności lokalnych w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym, realizowanego przez Fundację Demokracji Lokalnej na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Projektu Transition Facility. Program został opracowany przez zespół w składzie: koordynator Żaneta Kosela, Magdalena Brewczyńska, Anna Pietrasz-Sikorska, Urszula Sąsiadek, Adriana Bugara, Katarzyna Kupczak-Rowicka, Paweł Puchała, Anna Rusiniak, Agata Minkisiewicz, Alicja Bińkowska oraz wójt Jacek Staniewski w ramach udziału w programie : Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został w oparciu o ankietę ewaluacyjną w szkołach podstawowych w klasach IV-VI, przeprowadzoną w okresie: listopad 2013 przez zespół: pedagogów i psychologów szkolnych. Problem narkomanii W ostatnich latach obserwujemy w naszym kraju znaczny wzrost rozmiarów problemu narkomanii. Szczególnie szybko rośnie problem eksperymentalnego i okazjonalnego używania narkotyków przez młodzież miejską ale również i wiejską. Przyczyn należy upatrywać zarówno wśród zwiększonej dostępności narkotyków na rynku, ich przystępnej ceny a także swoistej mody na branie. Narkotyki używane są często jako tzw. pomoc naukowa przez młodzież szkolną. Jakość obecnych narkotyków sprawia, że bardzo szybko uzależniają one od siebie. Regularne używanie narkotyków powoduje poważne problemy natury psychicznej i fizycznej. W Polsce, w ciągu ostatnich dwudziestu lat, przeprowadzono wiele lokalnych i regionalnych badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej na temat używania różnych substancji psychoaktywnych. Zrealizowano również kilka badań na próbach ogólnopolskich. 2

3 Pierwszym ogólnopolskim badaniem spełniającym warunki międzynarodowej porównywalności i jednocześnie podjętym z intencją śledzenia trendu było badanie ESPAD zrealizowane w 1995 r. na próbie losowej uczniów klas I i III szkół ponadpodstawowych. Badanie to zostało powtórzone w 1999 r. i 2003 r. Celem badania był przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych Wśród substancji nielegalnych relatywnie najwyższym rozpowszechnieniem cechują się konopie indyjskie. Chociaż raz w ciągu całego życia używało ich 14,2% młodszych uczniów i 31,5% starszych uczniów. Na drugim miejscu wśród substancji nielegalnych znajduje się amfetamina (3,6% uczniów młodszych i 12,4% uczniów starszych). Kolejne miejsca zajmują amfetamina i ecstasy. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 4,3% uczniów klas trzecich gimnazjów i 10,5% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych używało marihuany lub haszyszu. 2 Opis zjawiska na podstawie ankiety Gmina Mykanów w obecnym kształcie trwa od 1973 r. Obszar liczy 141 km, zamieszkuje około 14 tys. osób. Gmina położona jest na północ od Częstochowy. Diagnoza lokalna problemu uzależnienia od narkotyków została dokonana w oparciu o ankietę anonimową skierowana do uczniów klas IV VI szkół podstawowych oraz analizę dokumentacji gminy w zakresie profilaktyki. Przedmiotem oceny były: dostępność narkotyków na terenie gminy, rodzaje środków psychotropowych, powody sięgania po narkotyk, wielkość zjawiska narkomanii wśród uczniów z terenu gminy, rozmiary palenia papierosów wśród uczniów, rozmiary picia alkoholu wśród uczniów, wiek inicjacji nikotynowej i alkoholowej oraz formy spędzania wolnego czasu przez młodzież. Ankietowanie uczniów dostarczyło informacji o rozmiarze zjawiska wśród młodzieży, postawach wobec narkotyków, źródłach zaopatrywania się, rozmiarach używania przez młodzież alkoholu i papierosów. Wywiady dostarczyły konkretnych danych liczbowych. Wyniki badań: 1.Zażywanie środków odurzających przez uczniów: papierosy 8 % narkotyki 0 % tabaka 2 % 3

4 nie używają 90 % 2.Kontakt uczniów z używkami: alkohol 5 % papierosy 12 % narkotyki 0 % tabaka 5 % nigdy nie używałem 78 % 3.Wiedza związana z możliwością pochodzenia i składem środków odurzających tak 5 % nie 95 % 4.Wiedza związana z możliwością zakupu środków odurzających na terenie gminy: tak 3 % nie 97 % 5.Do kogo zwrócisz się o pomoc w przypadku zaproponowania Ci środków odurzających: rodzice 29 % inni członkowie rodziny 5 % kolega/koleżanka 25 % pedagog 29 % wychowawca lub innego nauczyciela 10 % dyrektor szkoły 2 % Niepokojącym jest duży procent młodzieży zażywającej alkohol i sięgających po nikotynę. Nie jest dla młodzieży wielkim problemem zdobycie papierosów i alkoholu oraz tabaki, na terenie gminy. Niepokojącym faktem jest to, iż kilku z ankietowanych uważa, że spożywanie alkoholu poprawia humor i ułatwia nawiązywanie kontaktów towarzyskich co może mieć ujemny wpływ na dalszy rozwój uzależnienia od używek. Większość ankietowanych jest świadoma tego, że picie alkoholu i zażywanie środków odurzających prowadzi do uzależnień i jest wyniszczające dla organizmu. 3. Zdiagnozowane obszary problemowe Zdiagnozowano dwa obszary problemowe : 1.Wczesne sięganie dzieci i młodzieży po środki odurzające 2.Wysoka dostępność środków psychoaktywnych Przyczynami zdiagnozowanych problemów są następujące sytuacje: 4

5 1.zbyt mały kontakt dzieci z rodzicami i kontrola nad dziećmi, spowodowane zapracowaniem rodziców oraz nieumiejętnością nawiązywania dialogu ze swoimi dziećmi 2.presja środowiska rówieśniczego 3.uciekanie od problemów 4.coraz niższe ceny środków psychoaktywnych 5.zbyt mała kontrola policji 6.zbyt mała ilość zajęć profilaktycznych 7.małe zaangażowanie ośrodków zdrowia 8.niska świadomość o zagrożeniu ze strony narkotyków wśród społeczności lokalnej 9.moda na branie 4. Definicja celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Po etapie analizy i diagnozy zostały określone problemy główne oraz ich przyczyny. Następnie dokonano wyboru problemów, których rozwiązanie będzie celami programu. Głównym problemem wynikającym z diagnozy jest zapobieganie narkomanii. Badania przeprowadzone na terenie gminy wykazały, że problem narkomanii występuje w niewielkim zakresie. Położenie gminy Mykanów w pobliżu dużego miasta Częstochowy może wpłynąć na wzrost zagrożenia narkomanią, ponieważ wiąże się to z łatwiejszym dostępem do środków psychoaktywnych. Sformułowane cele są wynikiem procesu identyfikacji problemów oraz opartej na kryteriach decyzji, rozwiązanie, których z nich będzie celem programu Przeciwdziałania Narkomanii. Cel główny/ogólny: Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Mykanów- wskaźnik- liczba osób sięgających po narkotyki, Cele szczegółowe/operacyjne: Cel szczegółowy Wskaźnik Źródło pozyskania wskaźnika Zwiększenie wykrywalności problemu narkomanii i dostępu do pomocy dla osób zagrożonych Ograniczenie liczby młodzieży sięgającej po środki psychoaktywne Liczba osób zgłaszająca się do Punktu Informacyjnego Liczba osób sięgających po środki psychoaktywne 5 Dane ewidencyjne punktu Wyniki badania ankietowego uczniów klas IV VI szkoła podstawowa

6 5 Zadania gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Realizacji każdego z celów służą zadania/projekty. Opis Wskaźniki Źródła weryfikacji Koszty Odpowiedzialny Termin realizacji Cel szczegółowy 1 Zwiększenie wykrywalności problemu narkomanii i dostępu Liczba osób zgłaszająca się do Dane ewidencyjne punktu do pomocy dla osób zagrożonych Punktu Informacyjnego Rezultat 1 Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat objawów i skutków zażywania narkotyków oraz dostępnych form pomocy Liczba uczniów, których rodzice otrzymali ulotkę w stosunku do liczby wszystkich uczniów gimnazjum na terenie gminy Informacja ze szkół - Pedagodzy i psycholodzy - Liczba szkół, które otrzymały ulotki do rozpowszechniania Lista szkół otrzymujących ulotki Projekt 1 Udział w kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci Ilość rozwieszonych plakatów oraz rozdanych ulotek dla dzieci i rodziców Faktura za pakiet 1230 zł Pedagodzy i psycholodzy Styczeń

7 Rezultat 2 Projekt 2 Rezultat 3 Projekt 3 Zwiększenie dostępu do fachowej porady Współpraca z punktem konsultacyjnym Zwiększenie dostępu do informacji o instytucjach świadczących pomoc w trudnych sytuacjach życiowych Informacja na plakatach o dostępnych formach pomocy w trudnych sytuacjach Ilość udzielonych porad Liczba zgłaszających się osób 2 godziny w tygodniu Ilość miejsc na terenie gminy, gdzie stale dostępna jest taka informacja Plakaty informacyjne - Prowadzenie rejestru i notatek z odbytych spotkań Informacja z rozpowszechnienia plakatów 0 zł Alicja Bińkowska - - Pedagodzy i psycholodzy Rezultat 4 Projekt 4 Rezultat 5 Podniesienie poziomu wiedzy pedagogów na temat skutków i mechanizmów uzależnienia od narkotyków oraz procedury postępowania w sytuacji podejrzenia zażycia narkotyków przez ucznia Przeszkolenie pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie zażywania środków odurzających przez młodzież Podniesienie wiedzy rodziców z zakresu rozpoznawania objawów zażycia narkotyków i postępowania w sytuacji podejrzenia, że dziecko jest pod wpływem narkotyku Liczba osób, które ukończyły szkolenie z poszczególnych zakresów tematycznych Liczba osób skierowanych na szkolenie Poziom wiedzy 7 Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia Faktura za przeprowadzenie szkolenia oraz lista obecności Samoocena w ankiecie po szkoleniu 1000 zł Pedagodzy i psycholodzy Maj-czerwiec 2014

8 Projekt 5 Rezultat 6 Warsztaty dla rodziców dotyczące profilaktyki uzależnień Zwiększenie wiedzy społeczności odnośnie zagrożeń związanych z inicjacją narkotykową i mechanizmów uzależnienia Według potrzeb Liczba uczestników Wielkość rozpowszechnione go nakładu gazety Informacja od psychologów prowadzących warsztaty w formie konspektów z przeprowadzonych warsztatów oraz listy obecności Informacja od wydawcy 0 zł Psycholodzy - - Kwiecień czerwiec 2014 Projekt 6 Zamieszczenie artykułów w lokalnej prasie na temat narkomanii i problemów z nią powiązanych artykuły egzemplarze archiwalne biuletynu BIM - Urszula Sąsiadek Adriana Bugara Rezultat 7 Podniesienie wiedzy nauczycieli z zakresu rozpoznawania objawów zażywania narkotyków i postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem narkotyków Poziom wiedzy Projekt 7 Szkolenie Rad Pedagogicznych Według potrzeb Liczba uczestników Samoocena w ankiecie po szkoleniu Faktura za przeprowadzenie szkoleń oraz lista obecności 1800 zł Pedagodzy i psycholodzy Anna Rusiniak 8

9 Cel szczegółowy 2 Rezultat 1 Projekt 1 Opis Wskaźniki Źródła weryfikacji Koszty Odpowiedzialny Termin realizacji Ograniczenie liczby młodzieży Liczba osób Wyniki badania sięgającej po środki wskazująca na ankietowego psychoaktywne sięganie po środki uczniów klas I Podniesienie wiedzy uczniów na temat skutków używania środków psychoaktywnych Zakup materiałów (np. scenariuszy zajęć, materiałów piśmienniczych, książki i filmy edukacyjne) dla gimnazjum i szkół podstawowych psychoaktywne Liczba zakupionych materiałów Ilość sztuk poszczególnych materiałów III gimnazja Informacja ze szkół Faktura zakupu materiałów do szkół 250 zł Żaneta Kosela Magdalena Brewczyńska Październik grudzień 2014 Rezultat 2 Zwiększenie dostępu do pomocy psychologicznej Ilość zgłaszających się osób Ilość udzielonych porad Ewidencja psychologa Projekt 2 Usługa psychologiczna dyżur w tygodniu Umowa za świadczenie usługi Rezultat 3 Podniesienie wiedzy młodzieży na temat uzależnień Liczba uczestników konkursu Prezentacja prac w GOK Mykanów i druk w BIM 0 zł Alicja Bińkowska - - Projekt 3 Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień Bezpieczne wakacje - klasy I III szkoła podstawowa; Wakacje bez nałogów - klasy IV VI szkoła podstawowa, klasy I III gimnazjum Liczba prac biorących udział w konkursie 9 Faktura za nagrody dla uczestników oraz lista nagrodzonych uczestników 250 zł Żaneta Kosela Magdalena Brewczyńska Listopad - Grudzień 2014

10 Rezultat 4 Zwiększenie wiedzy młodzieży szkolnej na temat uzależnień Liczba uczniów uczestnicząca w przedstawieniu Informacja ze szkół na podstawie dzienników Projekt 4 Rezultat 5 Teatr Profilaktyczno- Wychowawczy ( kl. IV-VI szkoły podstawowe) Uwrażliwienie dzieci na istniejące zagrożenia w otaczającym świecie Postawa wobec problemu Liczba uczniów biorących udział w teatrze Liczba uczniów uczestnicząca w przedstawieniu Umowa i faktura za realizację teatru Informacja ze szkół na podstawie dzienników 1300 zł Żaneta Kosela Teatr profilaktyczny Projekt 5 Rezultat 6 Projekt 6 Rezultat 7 Teatr Profilaktyczno- Wychowawczy (przedszkola) Zwiększenie wiedzy młodzieży na temat bezpieczeństwa Przeprowadzenie prelekcji dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa Podniesienie wiedzy młodzieży nt. skutków prawnych wynikających z zażywania i posiadania środków odurzających Postawa wobec problemu Liczba uczniów biorących udział w teatrze Ilość uczestników prelekcji Prelekcje dla rodziców, uczniów i Rad Pedagogicznych Lista obecności na prelekcji 10 Umowa i faktura za realizację przedstawienia Informacje z dzienników i dokumentacji szkolnej Informacje z dzienników i dokumentacji szkolnej, faktura za artykuły z logo programu Informacja w dziennikach pedagogów 1600 zł Żaneta Kosela Teatr profilaktyczny 270 zł Dariusz Rowicki Kwiecień Czerwiec 2013

11 Projekt 7 Rezultat 8 Projekt 8 Rezultat 9 Projekt 9 Rezultat 10 Przeprowadzenie prelekcji nt. posiadania i zażywania środków odurzających przez przedstawiciela Komisariatu Policji w Kłomnicach Uwrażliwienie młodzieży na temat problemu uzależnień środkami odurzającymi oraz związane z tym konsekwencje Organizacja Klubu Dyskusyjnego nt. uzależnień Organizacja wieczór filmowych dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej Zwiększenie wiedzy dzieci na temat uzależnień Zabawa choinkowa teatr profilaktyczny z konkursem Zwiększenie wiedzy na temat skali i struktury problemu narkomanii w gminie Prelekcje dla uczniów szkół Liczba uczestników w klubie dyskusyjnym Liczba reprezentacji biorących udział w klubie dyskusyjnym Ilość uczestników Ilość uczestników Liczba uczniów objętych badaniem Zakres badania Informacje ze szkół i dzienników szkolnych Informacja ze szkół Rachunek za materiały wykorzystane do organizacji wieczoru filmowego Prezentacja przedstawienia profilaktycznego Faktura za przedstawienie oraz przewóz dzieci, faktura za nagrody Informacja w BIM - Dzielnicowy 600 zł Psycholodzy Magdalena Brewczyńska Katarzyna Rowicka Maj Czerwiec Grudzień zł Pedagodzy i psycholodzy Ewaluacja ankiety Grudzień 2014 Projekt 10 Przeprowadzenie badań ankietowych w gimnazjach Liczba uczniów biorących udział w ankiecie Ewaluacja ankiety - Wszyscy pedagodzy Listopad - Grudzień

12 6 System monitoringu i ewaluacji Głównym zadaniem monitoringu jest zbieranie informacji, które dostarczą podstaw do planowania działań profilaktycznych na lata następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności. Monitorowane będą wszystkie zaplanowane projekty. Celem monitoringu będzie kontrola następujących aspektów- czy realizacja programu przebiega w założonym czasie ( wg. harmonogramu ), czy mieści się w założonych ramach finansowych ( wg. budżetu ) oraz czy zaplanowane rezultaty są osiągane. Informacje będą dostarczane przez realizatorów projektów w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za ich przeprowadzenie. Będą one dostarczane w terminie do 14 dni po ich wykonaniu, w postaci sprawozdania. Dokumenty te będą zbierane przez zespół koordynujący powołany przez wójta gminy Mykanów. Zespół ten będzie przeprowadzał analizę danych co pół roku i na tej podstawie sporządzał sprawozdanie z postępu prac. W sprawozdaniu zawarte będą informacje na temat aktualnego stanu projektu w stosunku do założonych działań i rezultatów, aktualnych i przewidywanych problemów z realizacją programu oraz planowanych działań korygujących i niwelujących. Wyniki analizy danych będą co pół roku przekazywane wójtowi gminy Mykanów. Zadaniem ewaluacji jest zbadanie, czy cele programu- cel główny i cele szczegółowe zostały osiągnięte. Jest to ocena skuteczności i efektywności podejmowanych działań w kategoriach pozytywnych efektów społecznych związanych z wprowadzonym programem oraz dalsze promowanie działań podjętych przez społeczność lokalną. Celem przeprowadzonej ewaluacji będzie zwiększenie przejrzystości działań publicznych w celu ich społecznej kontroli, zwiększenie skuteczności i efektywności programu oraz wyznaczanie i kształtowanie dalszych kierunków działalności publicznejpodatnicy będą wiedzieć jakie są efekty tego programu i czy fundusze nie są marnotrawione. Raport w związku z tym będzie rozpowszechniony i publicznie dostępny. Aby osiągnąć cele ewaluacji należy odpowiedzieć następujące pytania: 1.Czy realizacja programu przebiegała prawidłowo- w założonych ramach czasowych, finansowych 2.Ile działań zostało zrealizowanych- godziny i liczby 3.Ilu było uczestników wszystkich działań 4.Jakie były koszty działań 12

13 5.Czy zakładane rezultaty zostały osiągnięte 6.Czy realizacja programu przybliżyła osiągnięcie celu głównego. Dane do ewaluacji będą pochodziły z systemu monitoringu, analizy dokumentów, wizyt kontrolnych oraz wyników przeprowadzonych badań ankietowych uczniów klas I III gimnazjów. Ewaluacja zostanie przeprowadzona w terminie jednego miesiąca po zakończeniu programu przez powołany wcześniej zespół koordynujący. Raport zostanie przedstawiony Radzie Gminy i zamieszczony w BIM-ie publicznie Przewodniczący Rady Gminy Mykanów Krzysztof Nabiałczyk 13

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Białystok 2013 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Wisława Ostręga 0 DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo