Spis tre ci. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. www.wsip.pl 3"

Transkrypt

1

2 Spis tre ci Wst p Obs uga akt osobowych i wynagrodze Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych Zak adanie firmy Charakterystyka typowych elementów programu Gratyfikant GT G ówne okno programu Okna dialogowe System pomocy Uzupe nianie oraz weryfikowanie parametrów i s owników w programie Gratyfikant GT Uzupe nienie danych podmiotu Aktualizacja podatków i kosztów Aktualizacja parametrów ubezpieczenia i funduszy ZUS Aktualizacja sta ych parametrów p acowych Definicje w programie Gratyfikant GT Definicje sk adników p acowych Definicja listy p ac Definicje zestawów p acowych Definicje kalendarzy Kadry Ewidencja osobowa kartoteki pracowników Umowy o prac wprowadzenie danych szczegó owych Umowa o prac przygotowanie dokumentu do druku Umowy cywilnoprawne Karta pracy Ewidencja czasu pracy Ewidencja akordów Ewidencja prowizji Ewidencja nalicze i potr ce Pracownicy P ace Lista p ac i wyp aty wynagrodze Zatwierdzenie i drukowanie listy p ac

3 Spis tre ci Deklaracje Deklaracje skarbowe Deklaracje ZUS Zestawienia Biblioteka dokumentów Obs uga dokumentów magazynowo-sprzeda owych O czym trzeba wiedzie przed rozpocz ciem pracy z programem Subiekt GT Uruchomienie programu Subiekt GT Etapy pracy w programie S owniki i parametry Zakup materia ów Kartoteki kontrahentów. Dostawcy Przyj cie zewn trzne materia ów dowód Pz Faktura VAT zakupu Rozchód wewn trzny materia ów Rw Przyj cie wyrobów gotowych Pw Sprzeda wyrobów gotowych Kartoteki kontrahentów. Odbiorcy Wydanie zewn trzne Wz Faktura VAT sprzeda y Koryguj ca faktura VAT sprzeda y Zamówienia Zamówienie od klienta Realizacja zamówienia od klienta Zamówienie do dostawcy Realizacja zamówienia z o onego u dostawcy Obs uga komputerowej ksi gi przychodów i rozchodów Zak adanie firmy Uzupe nianie danych podmiotu (firmy) Aktualizacja parametrów ubezpieczenia i funduszy ZUS Aktualizacja parametrów podatków i kosztów Ewidencja faktury VAT zakupu Kartoteka dostawcy Wydatki w ksi ce przychodów i rozchodów KPiR Ewidencja faktury VAT sprzeda y Kartoteka odbiorcy Przychody w KPiR Ewidencja sprzeda y nieudokumentowanej SN

4 3.6. Pozosta e przychody Ewidencja rodków trwa ych Zakup rodka trwa ego Kartoteka rodka trwa ego Przyj cie rodka trwa ego dowód OT Plan amortyzacji Naliczenie i ksi gowanie amortyzacji Wyposa enie Kartoteka wyposa enia Ewidencja wyposa enia Program mikrogratyfikant GT Kartoteka pracownika Umowa o prac Sporz dzanie listy p ac Wspólnicy Kartoteka wspólnika Sk adki ZUS wspólnika Ksi gowanie listy p ac Schematy importu operacji z listy p ac Import wynagrodze i sk adek ZUS do KPiR Pojazdy Kartoteka pojazdu Eksploatacja pojazdów Rachunki do przejazdów Ksi gowanie kosztów eksploatacji pojazdu Zestawienia Bilans z ksi gi Ewidencja remanentów Drukowanie dokumentów deklaracja VAT Obs uga systemu finansowo-ksi gowego Otwieranie firmy w programie Rewizor GT Etapy pracy w programie Plan kont Rodzaje (typy) i oznaczenia kont ksi gowych w programie Rewizor GT Dodawanie konta do planu kont Usuwanie konta z planu kont Bilans otwarcia Otwieranie kont bilansowych Ewidencja ksi gowa Ewidencja operacji kasowych transfer gotówki z banku do kasy firmy Generowanie dokumentów: KP i Wyp ata z rachunku Dekretacja (odr czna) operacji

5 Spis tre ci Przygotowanie szablonów dekretacji dokumentów Typ A: Piecz cie ksi gowe Dekretacja (pó automatyczna) operacji Poprawianie b dów w szablonach dekretacji Ewidencja operacji magazynowo-sprzeda owych Przygotowanie szablonów dekretacji dokumentów Typ B: Schematy importu i dekretacji Ewidencja dowodów Pz Ewidencja faktur VAT zakupu Ewidencja dowodów Rw Dokumenty do dekretacji Ewidencja dowodów Pw Ewidencja dowodów Wz Ewidencja faktur VAT sprzeda y Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Rejestry VAT zakupu i sprzeda y. Deklaracja VAT Sp ata zobowi za i nale no ci z tytu u dostaw i us ug Ewidencja operacji bankowych generowanie WB Dekretacja wyci gów bankowych Rozliczenie transakcji z dostawcami i odbiorcami Instytucje kartoteki instytucji publicznoprawnych Rozrachunki z pracownikami Przygotowanie szablonów dekretacji listy p ac Dekretacja listy p ac Ewidencja umów cywilnoprawnych umowa o dzie o Rozliczenie wynagrodze generowanie dokumentu: Wyp ata z rachunku Rozliczenie wynagrodze dekretacja rodki trwa e aport Kartoteka rodka trwa ego Sporz dzenie dowodu OT przyj cie rodka trwa ego Dekretacja dowodu OT Amortyzacja rodków trwa ych plan amortyzacji Rozrachunki publicznoprawne Ustalenie wyniku finansowego Zestawienie obrotów i sald Ksi gowanie Drukowanie zestawie i sprawozda Dziennik ksi gowa Deklaracja CIT Rejestry VAT zakupu i sprzeda y Bilans

6 5. Obs uga programu P atnik Etapy pracy w programie Wprowadzanie danych p atnika sk adek Hurtowni AGATA Wprowadzanie danych osób ubezpieczonych Kartoteka pracownika Kartoteka wspólnika Sporz dzanie deklaracji zg oszeniowych Deklaracja zg oszeniowa p atnika ZUS ZFA Deklaracja zg oszeniowa ubezpieczonego ZUS ZUA Sporz dzanie dokumentów rozliczeniowych raporty imienne Raporty imienne RCA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Zestaw dokumentów Wysy anie deklaracji Raport ZUS RMUA Dokumenty p atnicze Korygowanie dokumentów Za czniki Literatura

7 1. Obs uga 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych akt osobowych i wynagrodze Prowadzenie dokumentacji dla zatrudnionych pracowników jest jednym z podstawowych obowi zków pracodawcy (art. 298 Kodeksu pracy). Szczegó owe obowi zki w tym zakresie zosta y uj te w Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU 1996 Nr 62, poz. 286, z pó n. zmianami). Obs ug akt osobowych i wynagrodze przedstawiamy na przyk adzie programu Gratyfikant GT w systemie InsERT GT Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych Pracodawca zak ada i prowadzi oddzielne dla ka dego pracownika akta osobowe. Akta osobowe pracownika sk adaj si z 3 cz ci i obejmuj : w cz ci A dokumenty zgromadzone w zwi zku z ubieganiem si o zatrudnienie; w cz ci B dokumenty dotycz ce nawi zania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym m.in.: umow o prac, za wiadczenie o uko czeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy, o wiadczenie pracownika b d cego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z przys uguj cych mu uprawnie, pisma dotycz ce udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego oraz urlopu bezp atnego, orzeczenia lekarskie wydane w zwi zku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi, informacje dotycz ce wykonywania przez pracownika powszechnego obowi zku obrony; 11

8 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze w cz ci C dokumenty zwi zane z ustaniem zatrudnienia, w tym: o wiadczenie o wypowiedzeniu lub rozwi zaniu umowy o prac, kopi wydanego pracownikowi wiadectwa pracy Zak adanie firmy W programie Gratyfikant GT wprowadzimy dane firmy produkcyjnej MARIONETKA wytwarzaj cej zabawki edukacyjne. Dane firmy s zawarte w Tabeli 1.1 w Za czniku 55. Post puj w sposób podany ni ej. 1. Otwórz program Gratyfikant GT wykonaj polecenia Kreatora; wzór: Za cznik Po wykonaniu wszystkich polece Kreatora przejd na Stron g ówn programu w tym celu kliknij zakotwiczon chor giewk na pasku narz dziowym. Rys Strona g ówna programu Gratyfikant GT (dla firmy MARIONETKA) Strona g ówna (rys. 1.1) zawiera wa ne komunikaty. Rozpoczynaj c prac z programem, najpierw sprawdzamy (ustawiamy) odpowiedni okres rozliczeniowy: Program Gratyfikant GT umo liwia pe n obs ug kadrowo-p acow firmy. Oprócz zbioru dokumentów kadrowo-p acowych jest mo liwe równie wystawianie deklaracji skarbowych: o wiadczenia PIT-2, raportu Zaliczka miesi czna od wyp at PIT (dawniej PIT-4) dotycz cego miesi cznych zaliczek na podatek dochodowy obowi zuj cego od r., PIT-11/8B, PIT-36, PIT-37, PIT-40 itd. 12

9 1.3. Charakterystyka typowych elementów programu Gratyfikant GT Ponadto program u atwia wystawianie deklaracji ZUS (m.in. RCA, RZA, RSA, DRA) poprzez eksport danych z Gratyfikanta GT do programu P atnik. Uwaga. Minister Finansów okre li nowe wzory formularzy podatkowych, które obowi zuj od 1 maja 2008 r. (DzU 2008 Nr 74, poz. 445). Przed rozpocz ciem pracy z programem kadrowo-p acowym Gratyfikant GT zapoznamy si z podstawowymi funkcjami systemu InsERT GT. Jest to zestaw kilku programów komputerowych, za pomoc których mo liwa jest obs uga przedsi biorstwa w zakresie kadr i p ac oraz gospodarki materia owej i rachunkowo ci. Do obs ugi firmy produkcyjnej MARIONETKA wykorzystamy trzy ci- le ze sob powi zane programy (modu y) systemu InsERT GT: Gratyfikant (rozdz. 1), Subiekt (rozdz. 2) i Rewizor (rozdz. 4). Je li firm za o ymy w programie Gratyfikant, to dzi ki wspólnej bazie wprowadzone dane b d automatycznie przeniesione do pozosta ych modu ów. Ka dy program systemu InsERT GT funkcjonuje na tych samych zasadach. Wystarczy je pozna w jednym z programów i przestrzega w pozosta ych. W tej cz ci podr cznika poznamy program Gratyfikant GT, ale najpierw zajmiemy si funkcjami systemu InsERT GT Charakterystyka typowych elementów programu Gratyfikant GT Do typowych elementów programu Gratyfikant GT nale : g ówne okno programu, okna dialogowe, system pomocy. Po uruchomieniu programu Gratyfikant GT, pojawia si g ówne okno programu (rys. 1.1), typowe dla systemu InsERT GT. Program ma wbudowan bardzo du liczb skrytek, które kolejno trzeba otworzy, dok adnie si z nimi zapozna, zrozumie i zapami ta ich rozk ad oraz przeznaczenie, a tak e przyswoi sobie nazwy narz dzi, za pomoc których b dziemy pracowa. Wiele elementów programowych ma unikatowe nazwy. S te okre lenia opisuj ce rachunkowo finansow w sposób daleki od j zyka teorii rachunkowo ci. Zachodzi wi c potrzeba wychwycenia obcej terminologii, aby unikn np. w ksi gach handlowych b dów merytorycznych, formalnych, rachunkowych i technicznych G ówne okno programu G ówne okno programu (rys. 1.1) zosta o podzielone na poziome i pionowe paski. Na rysunku 1.2 s one oznaczone cyframi (1 6). Zapami tajmy ich nazwy. Szczegó owy opis zawiera e-podr cznik, do którego mo na zajrze, klikaj c przycisk Pomoc na pasku menu (1) lub naciskaj c klawisz F1 na klawiaturze. 13

10 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze Rys G ówne okno programu Gratyfikant GT Paski poziome w g ównym oknie programu (od górnej cz ci okna rys. 1.2): pasek tytu u niewidoczny w oknie na rysunku; sprawd zatem jego uk ad na ekranie swojego monitora: oprócz znaku graficznego (logo) Gratyfikanta GT, widoczna jest nazwa za o onej firmy (rys. 1.1); pasek g ównego menu menu g ówne (1) zawiera pi przycisków: pasek narz dzi (2) znajduje si bezpo rednio pod paskiem g ównym menu. Od lewej strony s umieszczone trzy przyciski graficzne: strza ka w lewo, strza ka w prawo, zakotwiczona chor giewka. Za ich pomoc jest mo liwe szybkie wykonanie odpowiednio kroków: wstecz, do przodu i powrót do g ównego okna (na stron g ówn ) programu. Po przeciwnej, prawej stronie paska s widoczne przyciski do czy internetowych: pasek programu (3) zawiera ró ne komunikaty, np. informacj o otwartym miesi cu i roku obrotowym: pole robocze (4) to najwi ksza rodkowa powierzchnia okna, na której wy wietlaj si wszystkie komunikaty i okna dialogowe; 14

11 1.3. Charakterystyka typowych elementów programu Gratyfikant GT pasek stanu niewidoczny w oknie na rysunku, zawiera informacje o aktualnie zalogowanym u ytkowniku i bie cej dacie. Paski pionowe w g ównym oknie programu (od lewej strony okna rys. 1.2): pasek skrótów zawiera nazwy i oznaczenia graficzne najcz ciej otwieranych modu ów, Lista po naci ni ciu paska Lista modu ów otwiera si wykaz nazw modu ów. Lista mo e by widoczna ca y czas na ekranie, gdy u yjemy szpilki znajduj cej si wewn trz paska. Post puj w nast puj cy sposób: 1. Znajd szpilk i przypnij List do ekranu. Uwaga. Wygl d g ównego okna mo na zmieni, tzn. mo na ukry niektóre paski, np. pasek narz dzi. 2. Sprawd : naci nij przycisk Widok, a z rozwini tej listy wybierz opcj Paski. Zapami taj! Prawym przyciskiem myszki wywo uje si przydatne menu kontekstowe z funkcjami programu, które s dost pne w ka dej chwili pracy w programie Okna dialogowe W programie wyst puj trzy rodzaje okien dialogowych: Okno dialogowe (proste), np. pojawiaj ce si przy zamykaniu ka dego programu InsERT GT (rys. 1.3); Okno z zak adkami, np. okno Dane podmiotu (rys. 1.4); Okno typu dokument karteczkowy, np. dowód Pz (rys. 1.5). Rys Okno dialogowe (proste) Rys Okno dialogowe z zak adkami 15

12 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze Rys Dokument karteczkowy Zak adki okna (rys. 1.4) mo na otworzy za pomoc myszy, albo u ywaj c kombinacji klawiszy: Ctrl+Tab oraz Ctrl+Shift+Tab. Okno typu dokument karteczkowy wygl dem przypomina dokument papierowy s u y do sporz dzania oraz prezentacji ró nych zestawie i dowodów, takich jak: faktura VAT sprzeda y, dowód Pz itp. Przyk adem jest widok okna na rysunku 1.5. W oknach dialogowych mo na skorzysta z podr cznego sprz tu, np. kalendarza, kalkulatora, prze cznika, znacznika i dwóch rodzajów selektorów: i wywo uj cych list, z której mo na wybra w a ciwy gotowy zapis System pomocy Programy InsERT GT s wyposa one w system pomocy. W ka dej chwili pracy u ytkownik mo e uzyska potrzebne informacje. W otwartym oknie g ównym lub w oknie dialogowym pomoc mo na uzyska : naciskaj c klawisz F1 na klawiaturze, wybieraj c przycisk. Du ym u atwieniem w obs udze programów systemu InsERT GT jest znajomo dost pnych skrótów klawiszowych. Opis ich dzia ania znajduje si w e-podr czniku. Post puj w sposób przedstawiony ni ej. Sprawd : Pomoc/Praca z programem/u ywanie skrótów klawiszowych. 16

13 1.4. Uzupe nianie oraz weryfikowanie parametrów i s owników w programie Gratyfikant GT 1.4. Uzupe nianie oraz weryfikowanie parametrów i s owników w programie Gratyfikant GT Przed rozpocz ciem pracy z programem Gratyfikant GT zweryfikujemy i uzupe nimy ustawienia domy lne w nast puj cych parametrach programowych: Dane podmiotu, Podatki i koszty, Ubezpieczenia i fundusze ZUS, Sta e p acowe. Uwaga. W rzeczywistej firmie uzupe nia si równie uprawnienia u ytkowników programu (patrz: Lista modu ów/administracja/s owniki: Personel). W podr czniku przyjmujemy, e wszystkie uprawnienia posiada EGON PESTKA (skrót: EP). W pracowni szkolnej nie wprowadzimy adnego has a Uzupe nienie danych podmiotu Przyst puj c do uzupe niania danych podmiotu, post puj w nast puj cy sposób: 1. Otwórz: Lista modu ów/administracja/parametry/dane podmiotu zak adka Rejestracja (rys. 1.6). Rys Okno Dane podmiotu zak adka Rejestracja Rys Okno Dane podmiotu zak adka Podatki 2. Otwórz: Lista modu ów/administracja/parametry/dane podmiotu zak adka Podatki i naci nij przycisk Dodaj (rys. 1.7). 17

14 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze Aktualizacja podatków i kosztów Aktualizuj c podatki i koszty, post puj nast puj co: Otwórz: Lista modu ów/administracja/parametry/podatki i koszty (rys. 1.8a, 1.8b). Sprawd, czy do programu zosta y wczytane aktualne stawki (wska niki); je li nie, to wprowad je odr cznie. W podr czniku przedstawiamy stawki obowi zuj ce w 2008 roku. Rys. 1.8a. Parametry: Okno Podatki i koszty (1) Rys. 1.8b. Parametry: Okno Podatki i koszty (2) Aktualizacja parametrów ubezpieczenia i funduszy ZUS Aktualizuj c parametry ubezpieczenia i funduszy ZUS, post puj w nast puj cy sposób: Otwórz: Lista modu ów/ /Administracja/Parametry/Ubezpiecze nia i fundusze ZUS (rys. 1.9). Rys Okno Parametry ubezpiecze i funduszy ZUS 18

15 1.5. Definicje w programie Gratyfikant GT Aktualizacja sta ych parametrów p acowych Przy aktualizacji sta ych parametrów p acowych wykonaj nast puj c czynno : Otwórz: Lista modu ów/administra cja/parametry/sta e p acowe (rys. 1.10). Rys Parametry: Okno Sta e p acowe 1.5. Definicje w programie Gratyfikant GT W programie istnieje mo liwo korzystania z gotowych szablonów okre laj cych: sk adniki p acowe, zestawy p acowe, definicje listy p ac, kalendarze. Firma organizuj ca proces gospodarczy w sposób nietypowy (niestandardowy) mo e dokona zmian w programowych definicjach i s ownikach, mo e równie formu owa (dodawa ) zupe nie nowe rozwi zania. Uwaga. Firma MARIONETKA stosuje standardowe rozwi zania w zakresie ewidencji czasu pracy i systemu wynagrodze, dlatego przy kompletowaniu zestawu p acowego oraz kalendarzy zostan wykorzystane parametry zdefiniowane w programie Gratyfikant GT Definicje sk adników p acowych Przy definiowaniu sk adników p acowych post puj w ten sposób: 1. Otwórz: Lista modu ów/definicje/sk adniki p acowe. 2. Przejrzyj otwart list sk adników p acowych (rys. 1.11a). Modu (okno) Sk adniki p acowe s u y do definiowania sk adników p acowych oraz przechowywania ich parametrów, warto ci i definicji. Obiektem jest sk adnik p acowy, który s u y do naliczania wyp at. Sk adniki s przypisywane do umów o prac oraz do definicji zestawów p acowych. 19

16 4. Obs uga systemu finansowo -ksi gowego 4.1. Otwieranie firmy w programie Rewizor GT Aby otworzy firm w programie Rewizor GT, nale y post powa zgodnie w pokazan ni ej kolejno ci. Rys Otwieranie programu Rewizor GT 1. Otwórz program Rewizor GT (rys. 4.1). 2. Wykonaj polecenia Kreatora programu (wzór: Za cznik 18). 3. Otwórz stron g ówn programu (przycisk Widok). 4. Wybierz okres sprawozdawczy, z którego pochodz operacje gospodarcze firmy MARIONETKA. 5. Na stronie g ównej przeanalizuj zakres zbiorczych informacji przygotowanych dla u ytkownika programu. W tym celu wybierz w oknie pokazanym na rysunku 4.2 nazw miesi ca i u yj przycisku Wylicz, aby sprawdzi stan finansów firmy. 6. W polu roboczym okna (rys. 4.2) zwró uwag na kwoty rozrachunków automatycznie przeniesione z programu Subiekt GT. Rys Strona g ówna programu Rewizor GT 158

17 4.2. Etapy pracy w programie 7. Na stronie g ównej Rewizora GT przejrzyj funkcje ukryte pod przyciskami paska g ównego menu. 8. Rozwi List modu ów (rys. 4.3) i zapoznaj si z wykazem modu ów Rewizora GT. Wypisz nazwy wspólnych modu ów dla Gratyfikanta GT, Subiekta GT i Rewizora GT; tego typu wiczenie znacznie skraca czas przeznaczony na czynno ci wdro eniowe. Nawet pobie ny przegl d Listy modu ów wskazuje, e oprócz poznanych w rozdzia ach 1 i 2 nazw modu ów w programie Rewizor GT wyst puj modu- y nowe, typowe dla ewidencji ksi gowej. Uwaga. Mimo takiej samej nazwy modu u, jego zawarto nie jest identyczna w ka dym z trzech programów, np. modu Finanse w Subiekcie GT zawiera tylko operacje bankowe. Rys Lista modu ów w programie Rewizor GT 4.2. Etapy pracy w programie Obs ug finansowo-ksi gow firmy MARIONETKA przedstawiamy w nast puj cym porz dku: I. Modyfikacja planu kont modu Plan kont. Konstrukcj planu kont okre- lili my, wykonuj c dziewi ty krok Kreatora programu wybrali my opcj : utworzy plan kont na podstawie danych podmiotu. Oznacza to, e program automatycznie wygenerowa typowy (wzorcowy) dla firmy produkcyjnej zestaw kont, który mo na zmienia (modyfikowa ). II. Sporz dzenie bilansu otwarcia modu Plan kont do programu wczytamy stany pocz tkowe aktywów i pasywów firmy na dzie 1 stycznia 2008 r. mog to by równie obroty rozpocz cia, gdy prac z programem rozpoczniemy w trakcie roku obrotowego. III. Ewidencja operacji gospodarczych modu y: Ewidencje ksi gowe, Ewidencje pomocnicze, Rozrachunki, Finanse, Zestawienia wprowadzanie dokumentów do bazy danych Rewizora GT. IV. Sporz dzenie wybranych sprawozda finansowych i deklaracji modu y: Sprawozdania i Deklaracje czynno ci wykonywane na koniec okresów sprawozdawczych i na koniec roku obrotowego. V. Analiza bilansu (obliczenie przyk adowych wska ników finansowych i ich interpretacja). 159

18 4. Obs uga systemu finansowo -ksi gowego 4.3. Plan kont Plan kont mo emy zdefiniowa w nast puj cy sposób, przedstawiony w podr czniku programu Rewizor GT: Firma MARIONETKA ma zestaw kont typowych dla przedsi biorstwa produkcyjnego W programie Rewizor GT wyst puj trzy typy kont oznaczone symbolami: B (konto bilansowe), W (konto wynikowe), P (konto pozabilansowe) B konto bilansowe W konto wynikowe P konto pozabilansowe Rodzaje (typy) i oznaczenia kont ksi gowych w programie Rewizor GT Aby ustali typy i oznaczenia kont ksi gowych w programie Rewizor GT, post puj nast puj co: 1. Otwórz: Lista modu ów/konta/plan kont. 2. Przejrzyj w oknie Plan kont (rys. 4.4) kryteria wyboru informacji ukrytych pod przyciskami okna, zaczynaj c przegl d od pierwszego kryterium Konta o typie: itd. Rys Okno Plan kont (fragment) W oknie Plan kont atwo odczytamy cechy poszczególnych kont, ledz c ich symbole graficzne, umieszczone z lewej i prawej strony nazwy konta (przesuwaj kursor myszy w zaznaczonym na niebiesko wierszu, zaczynaj c od lewej strony, np.: 160

19 4.3. Plan kont typ konta B; numer 010; nazwa rodki trwa e konto bilansowe, typ konta W; numer 401; nazwa Wynagrodzenia konto wynikowe, typ konta B; numer ; nazwa Urz dzenia techniczne konto bilansowe powi zane (z kartotek ), typ konta P; numer 390; nazwa Zapasy obce konto pozabilansowe. Znaj c pierwsz cyfr symbolu konta, mo na je szybko odszuka w otwartym oknie (rys. 4.4). W tym celu nale y nacisn odpowiedni klawisz na klawiaturze, np. szukaj c konta 801, wystarczy nacisn klawisz z cyfr Dodawanie konta do planu kont Dodaj c konta do planu kont, post puj nast puj co: 1. W oknie Plan kont (rys. 4.5a) wybierz Dodaj i nast pnie dodaj konto syntetyczne: 312 Materia y pomocnicze. Rys. 4.5a. Okno Plan kont wybór Dodaj konto syntetyczne Rys. 4.5b. Okno Konto zak adka Podstawowe wybór konta bilansowego W oknie (rys. 4.5b), w zak adce Podstawowe wpisz Typ: bilansowe; Numer: 312; Nazwa: Materia y pomocnicze. W drugiej zak adce: Inne bez zmian. Naci nij: OK. 3. Sprawd, czy w oknie pokazanym na rys. 4.5a zosta o dopisane konto Dodaj do planu kont firmy MARIONETKA konto bilansowe: 226 Rozrachunki z ZUS, a nast pnie sprawd, czy konto 226 znajduje si w oknie Plan kont (rys. 4.5c). 161

20 4. Obs uga systemu finansowo -ksi gowego Rys. 4.5c. Okno Plan kont konto 226 Rozrachunki z ZUS Usuwanie konta z planu kont Procedura usuwania konta jest prosta. Wystarczy pod wietli w oknie Plan kont (rys. 4.4) konto, które zamierzamy usun i prawym przyciskiem myszy wywo uj c menu kontekstowe wybra opcj Usu, a nast pnie sprawdzi, czy procedura usuwania konta zako czy a si pomy lnie. Firma MARIONETKA nie ewidencjonuje materia ów pomocniczych wszystkie materia y s ksi gowane na wspólnym koncie syntetycznym 311 Materia y i dlatego konto 312 nie jest potrzebne. Usu konto 312 (rys. 4.6). Rys Okno Plan kont Usuwanie konta 312 Materia y pomocnicze Uwaga. W oknie Plan kont rzeczywistej firmy pozostaj tylko konta zatwierdzone przez kierownika jednostki w tzw. Zak adowym Planie Kont (skrót: ZPK). Konta nie mo na usun, gdy s w nim dokonane wpisy! 162

21 4.4. Bilans otwarcia 4.4. Bilans otwarcia W firmie MARIONETKA, rozpoczynaj cej dzia alno od pierwszego miesi ca 2008 r., Bilans otwarcia (pocz tkowy) zawiera nast puj ce sk adniki aktywów i pasywów: Bilans pocz tkowy na dzie 1 stycznia 2008 roku AKTYWA A. Aktywa trwa e 0,00 B. Aktywa obrotowe ,00 1. rodki pieni ne na rachunku bankowym ,00 PASYWA A. Kapita (fundusz) w asny ,00 1. Kapita podstawowy ,00 B. Zobowi zania 0,00 Suma aktywów ,00 Suma pasywów ,00 1. W oknie Plan kont otwórz Bilans otwarcia. W pracowni nie skorzystamy w Bilansie otwarcia firmy MARIONETKA (rys. 4.7) z opcji Wczytaj wszystkie konta bilansowe, lecz wprowadzimy konta odr cznie. Rys Okna Plan kont/bilans otwarcia bilans otwarcia 2008 r. firmy MARIONETKA W oknie Bilans otwarcia (rys. 4.7) wystarczy wpisa symbole cyfrowe odpowiednich kont, a ich nazwy pojawi si automatycznie; nast pnie nale y wpisa odpowiednie warto ci sald pocz tkowych: 130 Rachunek bie cy Wn , Kapita (fundusz) podstawowy Ma ,00 2. Sprawd sum bilansow w oknie Bilansie otwarcia. 163

22 4. Obs uga systemu finansowo -ksi gowego W pracowni szkolnej nie drukujemy Bilansu otwarcia. Dokument mo na obejrze na ekranie monitora, post puj c w nast puj cy sposób (rys. 4.8a i 4.8b): 3. Otwórz: Lista modu ów/sprawozdania/bilans, wybierz Wylicz i nast pnie Drukuj (podgl d). Rys. 4.8a. Okno Sprawozdania Bilans firmy MARIONETKA Rys. 4.8b. Fragment Bilansu pocz tkowego firmy MARIONETKA Uwaga. Polecenie trzecie powtórzymy, gdy b dziemy sporz dza Bilans ko cowy (zamkni cia) firmy. 4. Zapoznaj si ze struktur okna pokazanego na rysunku 4.8b, a nast pnie przejrzyj poszczególne pozycje Bilansu pocz tkowego wygenerowanego w programie Rewizor GT. 164

23 4.5. Otwieranie kont bilansowych 4.5. Otwieranie kont bilansowych Po wprowadzeniu danych do Bilansu pocz tkowego nast puje automatyczne otwarcie kont bilansowych. W naszej firmie zosta y otwarte tylko dwa konta: 130 Rachunek bie cy i konto 800 Kapita podstawowy. Wszystkie dane wprowadzone do ksi g rachunkowych firmy MARIONETKA mo na i nale y na bie co sprawdza. Wygodnym narz dziem u ytkownika programu Rewizor GT jest Informator znajduj cy si w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy). Post puj tak: 1. Otwórz okno Plan kont, zaznacz konto 130 i wywo aj Informator (rys. 4.9a). Rys. 4.9a. Okno Plan kont wybór opcji Informator konta 130 Rys. 4.9b. Okno Informator o koncie 130 Rachunek bie cy zak adka Stan konta 2. W oknie na rysunku 4.9b odkryj kolejne zak adki: Zapisy na koncie, Saldo konta, Wykorzystanie konta. 3. Sprawd zapisy na koncie 800 Kapita (fundusz) podstawowy. 165

24 4. Obs uga systemu finansowo -ksi gowego 4.6. Ewidencja ksi gowa Rozpoczynaj c ewidencj ksi gow, wykonaj nast puj ce czynno ci: 1. Otwórz Strona g ówna programu Rewizor GT. S dwa sposoby otwierania strony g ównej programu: bezpo redni ikona: zakotwiczona chor giewka, po redni zilustrowany w oknie na rysunku Rys Fragment okna Strona g ówna wybór okresu sprawozdawczego Uwaga. Przed wczytaniem do programu dokumentów ksi gowych, nale y najpierw ustawi odpowiedni okres sprawozdawczy (miesi c) rys Otwórz: Lista modu ów/ewidencje ksi gowe/dekretacja i ksi gowanie (rys. 4.11). 3. Zwró uwag : na Li cie modu ów w oknie pokazanym na rysunku 4.11 znajduj si dwie pozycje: Ewidencje ksi gowe (tu: GRK), Rys Lista modu ów modu Ewidencje ksi gowe Ewidencje pomocnicze (tu: szablony dekretacji, np. piecz cie ksi gowe). Wszystkie operacje, z wyj tkiem bankowych i kasowych, b dziemy rejestrowa w jednym miejscu dzienniku g ównym o nazwie G ówny Rejestr Ksi gowy (GRK), znajduj cym si w oknie Dekretacja i ksi gowanie (rys. 4.12). Z tego miejsca dekretacja dowodów ksi gowych jest automatycznie przenoszona na konta ksi gowe w formie zapisu tymczasowego. Po sprawdzeniu poprawno ci i kompletno ci zapisów tymczasowych nast puje ksi gowanie w a ciwe po wydaniu polecenia Ksi guj z pozycji okna Dekretacja i ksi gowanie. Tego typu zapi- 166

25 4.6. Ewidencja ksi gowa sy s nieodwracalne. Ewentualne b dy i pomy ki mo na usuwa, stosuj c zapis koryguj cy (storno czarne). Rys Okno Dekretacja i ksi gowanie ustawienia domy lne 4. W oknie przedstawionym na rysunku 4.12 przejrzyj ustawienia domy lne nag ówek ukrywa informacje o kryteriach porz dkowania dokumentów w programie Rewizor GT: Dekrety z okresu:, o statusie:, z rejestru:, pochodzenie:. Rys Okno Dekretacja i ksi gowanie ustawienia obowi zuj ce w pracowni szkolnej Okna programu Rewizor GT dla pocz tkuj cych s prze adowane tre ci i dlatego jak najszybciej nale y rozpozna zamys autorów programu, by nie b dzi w g szczu informacji adresowanych do u ytkownika. W ka dym oknie bardzo wa ny jest pasek programu (nag ówek). Dla przyk adu odczytamy komunikaty zawarte w nag ówku okna Deklaracja i ksi gowanie (rys. 4.13): w programie jest otwarty rok obrotowy 2008 stycze ; nie ma blokady okresu, a wi c mo na wprowadza zmiany we wszystkich niezaksi gowanych dokumentach, które nie s powi zane z dokumentami pó niejszymi ; je li tak jest, to nale y te dokumenty roz czy (rozwi za ), np. poprzez polecenie Rozkojarz; za pomoc przycisku Dodaj mo emy wprowadza (dekretowa ) dowody ksi gowe wybranego okresu sprawozdawczego. Inne przyciski w oknie na rysunku pozwalaj zarejestrowane dokumenty przegl da, poprawia, drukowa i ksi gowa ; u ytkownik programu decyduje o rodzaju komunikatów wy wietlonych w oknie na rysunku mog by np. widoczne operacje: niezaksi gowane, zaksi gowane lub jedne i drugie (wszystkie); je li firma prowadzi ewidencj operacji gospodarczych w wi cej ni jednym rejestrze, to w trakcie pracy nale y dokona wyboru rejestru, do którego zamierzamy wprowadza dane, albo przeanalizowa dane ju wczytane; ostatnia pozycja na pasku programu umo liwia segregacj dokumentów ze wzgl du na ród a, z których one pochodz, np. mo na przejrze tylko zadekretowane dokumenty kasowe. 167

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 173 /14 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad nadawania i odbierania uprawnień do dostępu i modyfikowania danych w systemie SENTE Wykaz

Bardziej szczegółowo

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Autor: El bieta Kafarowska, Jacek Sztyler ISBN: 978-83-246-2013-5 Format: A5, stron: 96 Rewizor GT to nowoczesny system finansowo-ksiêgowy dla ma³ych i œrednich

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek, których celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, opracowaliśmy pakiet oprogramowania wspomagający

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Info rmatyzacja Przedsiębiorstw

Info rmatyzacja Przedsiębiorstw Info rmatyzacja Przedsiębiorstw Laboratorium 3 Moduł finansowo - księ gowy Plan zaję ć 1 Sporzą dzanie Bilansu... 2 1.1 Zatwierdzanie bilansu otwarcia... 2 1.2 Sporzą dzanie bilansu... 2 2 Sporzą dzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw ZAKRES TREŚCI PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI STRUKTURA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2 3 4 5 Istota i przedmiot rachunkowości Struktura rachunkowości Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

WF-FaKir dla Windows

WF-FaKir dla Windows 1 WF-FaKir dla Windows Zamknięcie roku (opracował Przemysław Gola) Na to, co w księgowości nazywamy zamknięciem roku obrachunkowego, składa się wiele czynności. Doświadczonemu księgowemu żadna z tych czynności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI. Szczegółowy zakres działania Referatów i samodzielnego stanowiska pracy:

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI. Szczegółowy zakres działania Referatów i samodzielnego stanowiska pracy: Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 217 /2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2016r. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Księgowości dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 22.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Rachunek_UCP. C e l. Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne

Rachunek_UCP. C e l. Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne C e l Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne Dane osoby, dla której rejestruje się rachunek są już wprowadzone do systemu SAP W systemie jest już zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Obroty Paliw Wersja 1.0 Agencja Rezerw Materiałowych Warszawa, Luty 2016 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne dotyczące aplikacji internetowej Obroty Paliw...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu...,

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu..., UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT Zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Wójcik... Warszawa, ul....; NIP...; Regon... uprawnionym

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń ( blok 2 godzinny)

KONSPEKT LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń ( blok 2 godzinny) KONSPEKT LEKCJI PRZEDMIOT: Rachunkowość przedsiębiorstw klasa III Technikum Ekonomicznego NAUCZYCIEL: Joanna Pol - Gołębiewska DZIAŁ PROGRAMOWY: Rozrachunki i roszczenia TEMAT LEKCJI: Rozrachunki z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Raport kasowy jest dokumentem. A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. Zadanie 5. Raport kasowy jest dokumentem. A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym. Zadanie 1. Raport kasowy jest dokumentem A. wtórnym. B. pierwotnym. C. zewn trznym. D. magazynowym. Zadanie 2. Dowodem ksi gowym jest A. umowa o prac. B. oferta handlowa. C. wyci g bankowy. D. umowa kredytowa.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Ośrodku Informacji Turystycznej w Słupsku

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Ośrodku Informacji Turystycznej w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Ośrodku Informacji Turystycznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu. tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r.

Instrukcja kasowa. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu. tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r. Instrukcja kasowa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r. 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Grażyna Borowska Ewa Chojnowska Małgorzata Płatkowska

Technik ekonomista. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Grażyna Borowska Ewa Chojnowska Małgorzata Płatkowska Technik ekonomista Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Grażyna Borowska Ewa Chojnowska Małgorzata Płatkowska SPIS TRE CI WST P...............................................................

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 126

FlexDMS Aktualizacja 126 Aktualizacja FlexDMS do wersji 126 zwiera: Nowe funkcjonalności: 1. Integracja z ESA 2. Oznaczenie recepcji bezpośredniej w zleceniach napraw 3. Dodanie pola recepcja bezpośrednia do tabeli przestawnej

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 4 2 Logowanie do systemu:... 4 3 Panel podatnika... 6 4 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy zwane dalej "Centrum" działa w szczególności na podstawie: 1) Uchwały Nr 146/XII/95 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Załącznik Nr 3 ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ 1. Przyjęte przez Urząd Miasta i Gminy zasady ewidencji i rozliczania środków pomocowych zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo