Spis tre ci. 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. www.wsip.pl 3"

Transkrypt

1

2 Spis tre ci Wst p Obs uga akt osobowych i wynagrodze Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych Zak adanie firmy Charakterystyka typowych elementów programu Gratyfikant GT G ówne okno programu Okna dialogowe System pomocy Uzupe nianie oraz weryfikowanie parametrów i s owników w programie Gratyfikant GT Uzupe nienie danych podmiotu Aktualizacja podatków i kosztów Aktualizacja parametrów ubezpieczenia i funduszy ZUS Aktualizacja sta ych parametrów p acowych Definicje w programie Gratyfikant GT Definicje sk adników p acowych Definicja listy p ac Definicje zestawów p acowych Definicje kalendarzy Kadry Ewidencja osobowa kartoteki pracowników Umowy o prac wprowadzenie danych szczegó owych Umowa o prac przygotowanie dokumentu do druku Umowy cywilnoprawne Karta pracy Ewidencja czasu pracy Ewidencja akordów Ewidencja prowizji Ewidencja nalicze i potr ce Pracownicy P ace Lista p ac i wyp aty wynagrodze Zatwierdzenie i drukowanie listy p ac

3 Spis tre ci Deklaracje Deklaracje skarbowe Deklaracje ZUS Zestawienia Biblioteka dokumentów Obs uga dokumentów magazynowo-sprzeda owych O czym trzeba wiedzie przed rozpocz ciem pracy z programem Subiekt GT Uruchomienie programu Subiekt GT Etapy pracy w programie S owniki i parametry Zakup materia ów Kartoteki kontrahentów. Dostawcy Przyj cie zewn trzne materia ów dowód Pz Faktura VAT zakupu Rozchód wewn trzny materia ów Rw Przyj cie wyrobów gotowych Pw Sprzeda wyrobów gotowych Kartoteki kontrahentów. Odbiorcy Wydanie zewn trzne Wz Faktura VAT sprzeda y Koryguj ca faktura VAT sprzeda y Zamówienia Zamówienie od klienta Realizacja zamówienia od klienta Zamówienie do dostawcy Realizacja zamówienia z o onego u dostawcy Obs uga komputerowej ksi gi przychodów i rozchodów Zak adanie firmy Uzupe nianie danych podmiotu (firmy) Aktualizacja parametrów ubezpieczenia i funduszy ZUS Aktualizacja parametrów podatków i kosztów Ewidencja faktury VAT zakupu Kartoteka dostawcy Wydatki w ksi ce przychodów i rozchodów KPiR Ewidencja faktury VAT sprzeda y Kartoteka odbiorcy Przychody w KPiR Ewidencja sprzeda y nieudokumentowanej SN

4 3.6. Pozosta e przychody Ewidencja rodków trwa ych Zakup rodka trwa ego Kartoteka rodka trwa ego Przyj cie rodka trwa ego dowód OT Plan amortyzacji Naliczenie i ksi gowanie amortyzacji Wyposa enie Kartoteka wyposa enia Ewidencja wyposa enia Program mikrogratyfikant GT Kartoteka pracownika Umowa o prac Sporz dzanie listy p ac Wspólnicy Kartoteka wspólnika Sk adki ZUS wspólnika Ksi gowanie listy p ac Schematy importu operacji z listy p ac Import wynagrodze i sk adek ZUS do KPiR Pojazdy Kartoteka pojazdu Eksploatacja pojazdów Rachunki do przejazdów Ksi gowanie kosztów eksploatacji pojazdu Zestawienia Bilans z ksi gi Ewidencja remanentów Drukowanie dokumentów deklaracja VAT Obs uga systemu finansowo-ksi gowego Otwieranie firmy w programie Rewizor GT Etapy pracy w programie Plan kont Rodzaje (typy) i oznaczenia kont ksi gowych w programie Rewizor GT Dodawanie konta do planu kont Usuwanie konta z planu kont Bilans otwarcia Otwieranie kont bilansowych Ewidencja ksi gowa Ewidencja operacji kasowych transfer gotówki z banku do kasy firmy Generowanie dokumentów: KP i Wyp ata z rachunku Dekretacja (odr czna) operacji

5 Spis tre ci Przygotowanie szablonów dekretacji dokumentów Typ A: Piecz cie ksi gowe Dekretacja (pó automatyczna) operacji Poprawianie b dów w szablonach dekretacji Ewidencja operacji magazynowo-sprzeda owych Przygotowanie szablonów dekretacji dokumentów Typ B: Schematy importu i dekretacji Ewidencja dowodów Pz Ewidencja faktur VAT zakupu Ewidencja dowodów Rw Dokumenty do dekretacji Ewidencja dowodów Pw Ewidencja dowodów Wz Ewidencja faktur VAT sprzeda y Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Rejestry VAT zakupu i sprzeda y. Deklaracja VAT Sp ata zobowi za i nale no ci z tytu u dostaw i us ug Ewidencja operacji bankowych generowanie WB Dekretacja wyci gów bankowych Rozliczenie transakcji z dostawcami i odbiorcami Instytucje kartoteki instytucji publicznoprawnych Rozrachunki z pracownikami Przygotowanie szablonów dekretacji listy p ac Dekretacja listy p ac Ewidencja umów cywilnoprawnych umowa o dzie o Rozliczenie wynagrodze generowanie dokumentu: Wyp ata z rachunku Rozliczenie wynagrodze dekretacja rodki trwa e aport Kartoteka rodka trwa ego Sporz dzenie dowodu OT przyj cie rodka trwa ego Dekretacja dowodu OT Amortyzacja rodków trwa ych plan amortyzacji Rozrachunki publicznoprawne Ustalenie wyniku finansowego Zestawienie obrotów i sald Ksi gowanie Drukowanie zestawie i sprawozda Dziennik ksi gowa Deklaracja CIT Rejestry VAT zakupu i sprzeda y Bilans

6 5. Obs uga programu P atnik Etapy pracy w programie Wprowadzanie danych p atnika sk adek Hurtowni AGATA Wprowadzanie danych osób ubezpieczonych Kartoteka pracownika Kartoteka wspólnika Sporz dzanie deklaracji zg oszeniowych Deklaracja zg oszeniowa p atnika ZUS ZFA Deklaracja zg oszeniowa ubezpieczonego ZUS ZUA Sporz dzanie dokumentów rozliczeniowych raporty imienne Raporty imienne RCA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Zestaw dokumentów Wysy anie deklaracji Raport ZUS RMUA Dokumenty p atnicze Korygowanie dokumentów Za czniki Literatura

7 1. Obs uga 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych akt osobowych i wynagrodze Prowadzenie dokumentacji dla zatrudnionych pracowników jest jednym z podstawowych obowi zków pracodawcy (art. 298 Kodeksu pracy). Szczegó owe obowi zki w tym zakresie zosta y uj te w Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU 1996 Nr 62, poz. 286, z pó n. zmianami). Obs ug akt osobowych i wynagrodze przedstawiamy na przyk adzie programu Gratyfikant GT w systemie InsERT GT Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych Pracodawca zak ada i prowadzi oddzielne dla ka dego pracownika akta osobowe. Akta osobowe pracownika sk adaj si z 3 cz ci i obejmuj : w cz ci A dokumenty zgromadzone w zwi zku z ubieganiem si o zatrudnienie; w cz ci B dokumenty dotycz ce nawi zania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym m.in.: umow o prac, za wiadczenie o uko czeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy, o wiadczenie pracownika b d cego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z przys uguj cych mu uprawnie, pisma dotycz ce udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego oraz urlopu bezp atnego, orzeczenia lekarskie wydane w zwi zku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi, informacje dotycz ce wykonywania przez pracownika powszechnego obowi zku obrony; 11

8 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze w cz ci C dokumenty zwi zane z ustaniem zatrudnienia, w tym: o wiadczenie o wypowiedzeniu lub rozwi zaniu umowy o prac, kopi wydanego pracownikowi wiadectwa pracy Zak adanie firmy W programie Gratyfikant GT wprowadzimy dane firmy produkcyjnej MARIONETKA wytwarzaj cej zabawki edukacyjne. Dane firmy s zawarte w Tabeli 1.1 w Za czniku 55. Post puj w sposób podany ni ej. 1. Otwórz program Gratyfikant GT wykonaj polecenia Kreatora; wzór: Za cznik Po wykonaniu wszystkich polece Kreatora przejd na Stron g ówn programu w tym celu kliknij zakotwiczon chor giewk na pasku narz dziowym. Rys Strona g ówna programu Gratyfikant GT (dla firmy MARIONETKA) Strona g ówna (rys. 1.1) zawiera wa ne komunikaty. Rozpoczynaj c prac z programem, najpierw sprawdzamy (ustawiamy) odpowiedni okres rozliczeniowy: Program Gratyfikant GT umo liwia pe n obs ug kadrowo-p acow firmy. Oprócz zbioru dokumentów kadrowo-p acowych jest mo liwe równie wystawianie deklaracji skarbowych: o wiadczenia PIT-2, raportu Zaliczka miesi czna od wyp at PIT (dawniej PIT-4) dotycz cego miesi cznych zaliczek na podatek dochodowy obowi zuj cego od r., PIT-11/8B, PIT-36, PIT-37, PIT-40 itd. 12

9 1.3. Charakterystyka typowych elementów programu Gratyfikant GT Ponadto program u atwia wystawianie deklaracji ZUS (m.in. RCA, RZA, RSA, DRA) poprzez eksport danych z Gratyfikanta GT do programu P atnik. Uwaga. Minister Finansów okre li nowe wzory formularzy podatkowych, które obowi zuj od 1 maja 2008 r. (DzU 2008 Nr 74, poz. 445). Przed rozpocz ciem pracy z programem kadrowo-p acowym Gratyfikant GT zapoznamy si z podstawowymi funkcjami systemu InsERT GT. Jest to zestaw kilku programów komputerowych, za pomoc których mo liwa jest obs uga przedsi biorstwa w zakresie kadr i p ac oraz gospodarki materia owej i rachunkowo ci. Do obs ugi firmy produkcyjnej MARIONETKA wykorzystamy trzy ci- le ze sob powi zane programy (modu y) systemu InsERT GT: Gratyfikant (rozdz. 1), Subiekt (rozdz. 2) i Rewizor (rozdz. 4). Je li firm za o ymy w programie Gratyfikant, to dzi ki wspólnej bazie wprowadzone dane b d automatycznie przeniesione do pozosta ych modu ów. Ka dy program systemu InsERT GT funkcjonuje na tych samych zasadach. Wystarczy je pozna w jednym z programów i przestrzega w pozosta ych. W tej cz ci podr cznika poznamy program Gratyfikant GT, ale najpierw zajmiemy si funkcjami systemu InsERT GT Charakterystyka typowych elementów programu Gratyfikant GT Do typowych elementów programu Gratyfikant GT nale : g ówne okno programu, okna dialogowe, system pomocy. Po uruchomieniu programu Gratyfikant GT, pojawia si g ówne okno programu (rys. 1.1), typowe dla systemu InsERT GT. Program ma wbudowan bardzo du liczb skrytek, które kolejno trzeba otworzy, dok adnie si z nimi zapozna, zrozumie i zapami ta ich rozk ad oraz przeznaczenie, a tak e przyswoi sobie nazwy narz dzi, za pomoc których b dziemy pracowa. Wiele elementów programowych ma unikatowe nazwy. S te okre lenia opisuj ce rachunkowo finansow w sposób daleki od j zyka teorii rachunkowo ci. Zachodzi wi c potrzeba wychwycenia obcej terminologii, aby unikn np. w ksi gach handlowych b dów merytorycznych, formalnych, rachunkowych i technicznych G ówne okno programu G ówne okno programu (rys. 1.1) zosta o podzielone na poziome i pionowe paski. Na rysunku 1.2 s one oznaczone cyframi (1 6). Zapami tajmy ich nazwy. Szczegó owy opis zawiera e-podr cznik, do którego mo na zajrze, klikaj c przycisk Pomoc na pasku menu (1) lub naciskaj c klawisz F1 na klawiaturze. 13

10 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze Rys G ówne okno programu Gratyfikant GT Paski poziome w g ównym oknie programu (od górnej cz ci okna rys. 1.2): pasek tytu u niewidoczny w oknie na rysunku; sprawd zatem jego uk ad na ekranie swojego monitora: oprócz znaku graficznego (logo) Gratyfikanta GT, widoczna jest nazwa za o onej firmy (rys. 1.1); pasek g ównego menu menu g ówne (1) zawiera pi przycisków: pasek narz dzi (2) znajduje si bezpo rednio pod paskiem g ównym menu. Od lewej strony s umieszczone trzy przyciski graficzne: strza ka w lewo, strza ka w prawo, zakotwiczona chor giewka. Za ich pomoc jest mo liwe szybkie wykonanie odpowiednio kroków: wstecz, do przodu i powrót do g ównego okna (na stron g ówn ) programu. Po przeciwnej, prawej stronie paska s widoczne przyciski do czy internetowych: pasek programu (3) zawiera ró ne komunikaty, np. informacj o otwartym miesi cu i roku obrotowym: pole robocze (4) to najwi ksza rodkowa powierzchnia okna, na której wy wietlaj si wszystkie komunikaty i okna dialogowe; 14

11 1.3. Charakterystyka typowych elementów programu Gratyfikant GT pasek stanu niewidoczny w oknie na rysunku, zawiera informacje o aktualnie zalogowanym u ytkowniku i bie cej dacie. Paski pionowe w g ównym oknie programu (od lewej strony okna rys. 1.2): pasek skrótów zawiera nazwy i oznaczenia graficzne najcz ciej otwieranych modu ów, Lista po naci ni ciu paska Lista modu ów otwiera si wykaz nazw modu ów. Lista mo e by widoczna ca y czas na ekranie, gdy u yjemy szpilki znajduj cej si wewn trz paska. Post puj w nast puj cy sposób: 1. Znajd szpilk i przypnij List do ekranu. Uwaga. Wygl d g ównego okna mo na zmieni, tzn. mo na ukry niektóre paski, np. pasek narz dzi. 2. Sprawd : naci nij przycisk Widok, a z rozwini tej listy wybierz opcj Paski. Zapami taj! Prawym przyciskiem myszki wywo uje si przydatne menu kontekstowe z funkcjami programu, które s dost pne w ka dej chwili pracy w programie Okna dialogowe W programie wyst puj trzy rodzaje okien dialogowych: Okno dialogowe (proste), np. pojawiaj ce si przy zamykaniu ka dego programu InsERT GT (rys. 1.3); Okno z zak adkami, np. okno Dane podmiotu (rys. 1.4); Okno typu dokument karteczkowy, np. dowód Pz (rys. 1.5). Rys Okno dialogowe (proste) Rys Okno dialogowe z zak adkami 15

12 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze Rys Dokument karteczkowy Zak adki okna (rys. 1.4) mo na otworzy za pomoc myszy, albo u ywaj c kombinacji klawiszy: Ctrl+Tab oraz Ctrl+Shift+Tab. Okno typu dokument karteczkowy wygl dem przypomina dokument papierowy s u y do sporz dzania oraz prezentacji ró nych zestawie i dowodów, takich jak: faktura VAT sprzeda y, dowód Pz itp. Przyk adem jest widok okna na rysunku 1.5. W oknach dialogowych mo na skorzysta z podr cznego sprz tu, np. kalendarza, kalkulatora, prze cznika, znacznika i dwóch rodzajów selektorów: i wywo uj cych list, z której mo na wybra w a ciwy gotowy zapis System pomocy Programy InsERT GT s wyposa one w system pomocy. W ka dej chwili pracy u ytkownik mo e uzyska potrzebne informacje. W otwartym oknie g ównym lub w oknie dialogowym pomoc mo na uzyska : naciskaj c klawisz F1 na klawiaturze, wybieraj c przycisk. Du ym u atwieniem w obs udze programów systemu InsERT GT jest znajomo dost pnych skrótów klawiszowych. Opis ich dzia ania znajduje si w e-podr czniku. Post puj w sposób przedstawiony ni ej. Sprawd : Pomoc/Praca z programem/u ywanie skrótów klawiszowych. 16

13 1.4. Uzupe nianie oraz weryfikowanie parametrów i s owników w programie Gratyfikant GT 1.4. Uzupe nianie oraz weryfikowanie parametrów i s owników w programie Gratyfikant GT Przed rozpocz ciem pracy z programem Gratyfikant GT zweryfikujemy i uzupe nimy ustawienia domy lne w nast puj cych parametrach programowych: Dane podmiotu, Podatki i koszty, Ubezpieczenia i fundusze ZUS, Sta e p acowe. Uwaga. W rzeczywistej firmie uzupe nia si równie uprawnienia u ytkowników programu (patrz: Lista modu ów/administracja/s owniki: Personel). W podr czniku przyjmujemy, e wszystkie uprawnienia posiada EGON PESTKA (skrót: EP). W pracowni szkolnej nie wprowadzimy adnego has a Uzupe nienie danych podmiotu Przyst puj c do uzupe niania danych podmiotu, post puj w nast puj cy sposób: 1. Otwórz: Lista modu ów/administracja/parametry/dane podmiotu zak adka Rejestracja (rys. 1.6). Rys Okno Dane podmiotu zak adka Rejestracja Rys Okno Dane podmiotu zak adka Podatki 2. Otwórz: Lista modu ów/administracja/parametry/dane podmiotu zak adka Podatki i naci nij przycisk Dodaj (rys. 1.7). 17

14 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze Aktualizacja podatków i kosztów Aktualizuj c podatki i koszty, post puj nast puj co: Otwórz: Lista modu ów/administracja/parametry/podatki i koszty (rys. 1.8a, 1.8b). Sprawd, czy do programu zosta y wczytane aktualne stawki (wska niki); je li nie, to wprowad je odr cznie. W podr czniku przedstawiamy stawki obowi zuj ce w 2008 roku. Rys. 1.8a. Parametry: Okno Podatki i koszty (1) Rys. 1.8b. Parametry: Okno Podatki i koszty (2) Aktualizacja parametrów ubezpieczenia i funduszy ZUS Aktualizuj c parametry ubezpieczenia i funduszy ZUS, post puj w nast puj cy sposób: Otwórz: Lista modu ów/ /Administracja/Parametry/Ubezpiecze nia i fundusze ZUS (rys. 1.9). Rys Okno Parametry ubezpiecze i funduszy ZUS 18

15 1.5. Definicje w programie Gratyfikant GT Aktualizacja sta ych parametrów p acowych Przy aktualizacji sta ych parametrów p acowych wykonaj nast puj c czynno : Otwórz: Lista modu ów/administra cja/parametry/sta e p acowe (rys. 1.10). Rys Parametry: Okno Sta e p acowe 1.5. Definicje w programie Gratyfikant GT W programie istnieje mo liwo korzystania z gotowych szablonów okre laj cych: sk adniki p acowe, zestawy p acowe, definicje listy p ac, kalendarze. Firma organizuj ca proces gospodarczy w sposób nietypowy (niestandardowy) mo e dokona zmian w programowych definicjach i s ownikach, mo e równie formu owa (dodawa ) zupe nie nowe rozwi zania. Uwaga. Firma MARIONETKA stosuje standardowe rozwi zania w zakresie ewidencji czasu pracy i systemu wynagrodze, dlatego przy kompletowaniu zestawu p acowego oraz kalendarzy zostan wykorzystane parametry zdefiniowane w programie Gratyfikant GT Definicje sk adników p acowych Przy definiowaniu sk adników p acowych post puj w ten sposób: 1. Otwórz: Lista modu ów/definicje/sk adniki p acowe. 2. Przejrzyj otwart list sk adników p acowych (rys. 1.11a). Modu (okno) Sk adniki p acowe s u y do definiowania sk adników p acowych oraz przechowywania ich parametrów, warto ci i definicji. Obiektem jest sk adnik p acowy, który s u y do naliczania wyp at. Sk adniki s przypisywane do umów o prac oraz do definicji zestawów p acowych. 19

16 4. Obs uga systemu finansowo -ksi gowego 4.1. Otwieranie firmy w programie Rewizor GT Aby otworzy firm w programie Rewizor GT, nale y post powa zgodnie w pokazan ni ej kolejno ci. Rys Otwieranie programu Rewizor GT 1. Otwórz program Rewizor GT (rys. 4.1). 2. Wykonaj polecenia Kreatora programu (wzór: Za cznik 18). 3. Otwórz stron g ówn programu (przycisk Widok). 4. Wybierz okres sprawozdawczy, z którego pochodz operacje gospodarcze firmy MARIONETKA. 5. Na stronie g ównej przeanalizuj zakres zbiorczych informacji przygotowanych dla u ytkownika programu. W tym celu wybierz w oknie pokazanym na rysunku 4.2 nazw miesi ca i u yj przycisku Wylicz, aby sprawdzi stan finansów firmy. 6. W polu roboczym okna (rys. 4.2) zwró uwag na kwoty rozrachunków automatycznie przeniesione z programu Subiekt GT. Rys Strona g ówna programu Rewizor GT 158

17 4.2. Etapy pracy w programie 7. Na stronie g ównej Rewizora GT przejrzyj funkcje ukryte pod przyciskami paska g ównego menu. 8. Rozwi List modu ów (rys. 4.3) i zapoznaj si z wykazem modu ów Rewizora GT. Wypisz nazwy wspólnych modu ów dla Gratyfikanta GT, Subiekta GT i Rewizora GT; tego typu wiczenie znacznie skraca czas przeznaczony na czynno ci wdro eniowe. Nawet pobie ny przegl d Listy modu ów wskazuje, e oprócz poznanych w rozdzia ach 1 i 2 nazw modu ów w programie Rewizor GT wyst puj modu- y nowe, typowe dla ewidencji ksi gowej. Uwaga. Mimo takiej samej nazwy modu u, jego zawarto nie jest identyczna w ka dym z trzech programów, np. modu Finanse w Subiekcie GT zawiera tylko operacje bankowe. Rys Lista modu ów w programie Rewizor GT 4.2. Etapy pracy w programie Obs ug finansowo-ksi gow firmy MARIONETKA przedstawiamy w nast puj cym porz dku: I. Modyfikacja planu kont modu Plan kont. Konstrukcj planu kont okre- lili my, wykonuj c dziewi ty krok Kreatora programu wybrali my opcj : utworzy plan kont na podstawie danych podmiotu. Oznacza to, e program automatycznie wygenerowa typowy (wzorcowy) dla firmy produkcyjnej zestaw kont, który mo na zmienia (modyfikowa ). II. Sporz dzenie bilansu otwarcia modu Plan kont do programu wczytamy stany pocz tkowe aktywów i pasywów firmy na dzie 1 stycznia 2008 r. mog to by równie obroty rozpocz cia, gdy prac z programem rozpoczniemy w trakcie roku obrotowego. III. Ewidencja operacji gospodarczych modu y: Ewidencje ksi gowe, Ewidencje pomocnicze, Rozrachunki, Finanse, Zestawienia wprowadzanie dokumentów do bazy danych Rewizora GT. IV. Sporz dzenie wybranych sprawozda finansowych i deklaracji modu y: Sprawozdania i Deklaracje czynno ci wykonywane na koniec okresów sprawozdawczych i na koniec roku obrotowego. V. Analiza bilansu (obliczenie przyk adowych wska ników finansowych i ich interpretacja). 159

18 4. Obs uga systemu finansowo -ksi gowego 4.3. Plan kont Plan kont mo emy zdefiniowa w nast puj cy sposób, przedstawiony w podr czniku programu Rewizor GT: Firma MARIONETKA ma zestaw kont typowych dla przedsi biorstwa produkcyjnego W programie Rewizor GT wyst puj trzy typy kont oznaczone symbolami: B (konto bilansowe), W (konto wynikowe), P (konto pozabilansowe) B konto bilansowe W konto wynikowe P konto pozabilansowe Rodzaje (typy) i oznaczenia kont ksi gowych w programie Rewizor GT Aby ustali typy i oznaczenia kont ksi gowych w programie Rewizor GT, post puj nast puj co: 1. Otwórz: Lista modu ów/konta/plan kont. 2. Przejrzyj w oknie Plan kont (rys. 4.4) kryteria wyboru informacji ukrytych pod przyciskami okna, zaczynaj c przegl d od pierwszego kryterium Konta o typie: itd. Rys Okno Plan kont (fragment) W oknie Plan kont atwo odczytamy cechy poszczególnych kont, ledz c ich symbole graficzne, umieszczone z lewej i prawej strony nazwy konta (przesuwaj kursor myszy w zaznaczonym na niebiesko wierszu, zaczynaj c od lewej strony, np.: 160

19 4.3. Plan kont typ konta B; numer 010; nazwa rodki trwa e konto bilansowe, typ konta W; numer 401; nazwa Wynagrodzenia konto wynikowe, typ konta B; numer ; nazwa Urz dzenia techniczne konto bilansowe powi zane (z kartotek ), typ konta P; numer 390; nazwa Zapasy obce konto pozabilansowe. Znaj c pierwsz cyfr symbolu konta, mo na je szybko odszuka w otwartym oknie (rys. 4.4). W tym celu nale y nacisn odpowiedni klawisz na klawiaturze, np. szukaj c konta 801, wystarczy nacisn klawisz z cyfr Dodawanie konta do planu kont Dodaj c konta do planu kont, post puj nast puj co: 1. W oknie Plan kont (rys. 4.5a) wybierz Dodaj i nast pnie dodaj konto syntetyczne: 312 Materia y pomocnicze. Rys. 4.5a. Okno Plan kont wybór Dodaj konto syntetyczne Rys. 4.5b. Okno Konto zak adka Podstawowe wybór konta bilansowego W oknie (rys. 4.5b), w zak adce Podstawowe wpisz Typ: bilansowe; Numer: 312; Nazwa: Materia y pomocnicze. W drugiej zak adce: Inne bez zmian. Naci nij: OK. 3. Sprawd, czy w oknie pokazanym na rys. 4.5a zosta o dopisane konto Dodaj do planu kont firmy MARIONETKA konto bilansowe: 226 Rozrachunki z ZUS, a nast pnie sprawd, czy konto 226 znajduje si w oknie Plan kont (rys. 4.5c). 161

20 4. Obs uga systemu finansowo -ksi gowego Rys. 4.5c. Okno Plan kont konto 226 Rozrachunki z ZUS Usuwanie konta z planu kont Procedura usuwania konta jest prosta. Wystarczy pod wietli w oknie Plan kont (rys. 4.4) konto, które zamierzamy usun i prawym przyciskiem myszy wywo uj c menu kontekstowe wybra opcj Usu, a nast pnie sprawdzi, czy procedura usuwania konta zako czy a si pomy lnie. Firma MARIONETKA nie ewidencjonuje materia ów pomocniczych wszystkie materia y s ksi gowane na wspólnym koncie syntetycznym 311 Materia y i dlatego konto 312 nie jest potrzebne. Usu konto 312 (rys. 4.6). Rys Okno Plan kont Usuwanie konta 312 Materia y pomocnicze Uwaga. W oknie Plan kont rzeczywistej firmy pozostaj tylko konta zatwierdzone przez kierownika jednostki w tzw. Zak adowym Planie Kont (skrót: ZPK). Konta nie mo na usun, gdy s w nim dokonane wpisy! 162

21 4.4. Bilans otwarcia 4.4. Bilans otwarcia W firmie MARIONETKA, rozpoczynaj cej dzia alno od pierwszego miesi ca 2008 r., Bilans otwarcia (pocz tkowy) zawiera nast puj ce sk adniki aktywów i pasywów: Bilans pocz tkowy na dzie 1 stycznia 2008 roku AKTYWA A. Aktywa trwa e 0,00 B. Aktywa obrotowe ,00 1. rodki pieni ne na rachunku bankowym ,00 PASYWA A. Kapita (fundusz) w asny ,00 1. Kapita podstawowy ,00 B. Zobowi zania 0,00 Suma aktywów ,00 Suma pasywów ,00 1. W oknie Plan kont otwórz Bilans otwarcia. W pracowni nie skorzystamy w Bilansie otwarcia firmy MARIONETKA (rys. 4.7) z opcji Wczytaj wszystkie konta bilansowe, lecz wprowadzimy konta odr cznie. Rys Okna Plan kont/bilans otwarcia bilans otwarcia 2008 r. firmy MARIONETKA W oknie Bilans otwarcia (rys. 4.7) wystarczy wpisa symbole cyfrowe odpowiednich kont, a ich nazwy pojawi si automatycznie; nast pnie nale y wpisa odpowiednie warto ci sald pocz tkowych: 130 Rachunek bie cy Wn , Kapita (fundusz) podstawowy Ma ,00 2. Sprawd sum bilansow w oknie Bilansie otwarcia. 163

22 4. Obs uga systemu finansowo -ksi gowego W pracowni szkolnej nie drukujemy Bilansu otwarcia. Dokument mo na obejrze na ekranie monitora, post puj c w nast puj cy sposób (rys. 4.8a i 4.8b): 3. Otwórz: Lista modu ów/sprawozdania/bilans, wybierz Wylicz i nast pnie Drukuj (podgl d). Rys. 4.8a. Okno Sprawozdania Bilans firmy MARIONETKA Rys. 4.8b. Fragment Bilansu pocz tkowego firmy MARIONETKA Uwaga. Polecenie trzecie powtórzymy, gdy b dziemy sporz dza Bilans ko cowy (zamkni cia) firmy. 4. Zapoznaj si ze struktur okna pokazanego na rysunku 4.8b, a nast pnie przejrzyj poszczególne pozycje Bilansu pocz tkowego wygenerowanego w programie Rewizor GT. 164

23 4.5. Otwieranie kont bilansowych 4.5. Otwieranie kont bilansowych Po wprowadzeniu danych do Bilansu pocz tkowego nast puje automatyczne otwarcie kont bilansowych. W naszej firmie zosta y otwarte tylko dwa konta: 130 Rachunek bie cy i konto 800 Kapita podstawowy. Wszystkie dane wprowadzone do ksi g rachunkowych firmy MARIONETKA mo na i nale y na bie co sprawdza. Wygodnym narz dziem u ytkownika programu Rewizor GT jest Informator znajduj cy si w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy). Post puj tak: 1. Otwórz okno Plan kont, zaznacz konto 130 i wywo aj Informator (rys. 4.9a). Rys. 4.9a. Okno Plan kont wybór opcji Informator konta 130 Rys. 4.9b. Okno Informator o koncie 130 Rachunek bie cy zak adka Stan konta 2. W oknie na rysunku 4.9b odkryj kolejne zak adki: Zapisy na koncie, Saldo konta, Wykorzystanie konta. 3. Sprawd zapisy na koncie 800 Kapita (fundusz) podstawowy. 165

24 4. Obs uga systemu finansowo -ksi gowego 4.6. Ewidencja ksi gowa Rozpoczynaj c ewidencj ksi gow, wykonaj nast puj ce czynno ci: 1. Otwórz Strona g ówna programu Rewizor GT. S dwa sposoby otwierania strony g ównej programu: bezpo redni ikona: zakotwiczona chor giewka, po redni zilustrowany w oknie na rysunku Rys Fragment okna Strona g ówna wybór okresu sprawozdawczego Uwaga. Przed wczytaniem do programu dokumentów ksi gowych, nale y najpierw ustawi odpowiedni okres sprawozdawczy (miesi c) rys Otwórz: Lista modu ów/ewidencje ksi gowe/dekretacja i ksi gowanie (rys. 4.11). 3. Zwró uwag : na Li cie modu ów w oknie pokazanym na rysunku 4.11 znajduj si dwie pozycje: Ewidencje ksi gowe (tu: GRK), Rys Lista modu ów modu Ewidencje ksi gowe Ewidencje pomocnicze (tu: szablony dekretacji, np. piecz cie ksi gowe). Wszystkie operacje, z wyj tkiem bankowych i kasowych, b dziemy rejestrowa w jednym miejscu dzienniku g ównym o nazwie G ówny Rejestr Ksi gowy (GRK), znajduj cym si w oknie Dekretacja i ksi gowanie (rys. 4.12). Z tego miejsca dekretacja dowodów ksi gowych jest automatycznie przenoszona na konta ksi gowe w formie zapisu tymczasowego. Po sprawdzeniu poprawno ci i kompletno ci zapisów tymczasowych nast puje ksi gowanie w a ciwe po wydaniu polecenia Ksi guj z pozycji okna Dekretacja i ksi gowanie. Tego typu zapi- 166

25 4.6. Ewidencja ksi gowa sy s nieodwracalne. Ewentualne b dy i pomy ki mo na usuwa, stosuj c zapis koryguj cy (storno czarne). Rys Okno Dekretacja i ksi gowanie ustawienia domy lne 4. W oknie przedstawionym na rysunku 4.12 przejrzyj ustawienia domy lne nag ówek ukrywa informacje o kryteriach porz dkowania dokumentów w programie Rewizor GT: Dekrety z okresu:, o statusie:, z rejestru:, pochodzenie:. Rys Okno Dekretacja i ksi gowanie ustawienia obowi zuj ce w pracowni szkolnej Okna programu Rewizor GT dla pocz tkuj cych s prze adowane tre ci i dlatego jak najszybciej nale y rozpozna zamys autorów programu, by nie b dzi w g szczu informacji adresowanych do u ytkownika. W ka dym oknie bardzo wa ny jest pasek programu (nag ówek). Dla przyk adu odczytamy komunikaty zawarte w nag ówku okna Deklaracja i ksi gowanie (rys. 4.13): w programie jest otwarty rok obrotowy 2008 stycze ; nie ma blokady okresu, a wi c mo na wprowadza zmiany we wszystkich niezaksi gowanych dokumentach, które nie s powi zane z dokumentami pó niejszymi ; je li tak jest, to nale y te dokumenty roz czy (rozwi za ), np. poprzez polecenie Rozkojarz; za pomoc przycisku Dodaj mo emy wprowadza (dekretowa ) dowody ksi gowe wybranego okresu sprawozdawczego. Inne przyciski w oknie na rysunku pozwalaj zarejestrowane dokumenty przegl da, poprawia, drukowa i ksi gowa ; u ytkownik programu decyduje o rodzaju komunikatów wy wietlonych w oknie na rysunku mog by np. widoczne operacje: niezaksi gowane, zaksi gowane lub jedne i drugie (wszystkie); je li firma prowadzi ewidencj operacji gospodarczych w wi cej ni jednym rejestrze, to w trakcie pracy nale y dokona wyboru rejestru, do którego zamierzamy wprowadza dane, albo przeanalizowa dane ju wczytane; ostatnia pozycja na pasku programu umo liwia segregacj dokumentów ze wzgl du na ród a, z których one pochodz, np. mo na przejrze tylko zadekretowane dokumenty kasowe. 167

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni.

I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni. Powierzchnie Tworzenie i dodawanie danych do powierzchni W tej lekcji omówiono metody konstruowania nowej powierzchni TIN, a nast pnie dodawania do niej danych, obwiedni i linii nieci ci a tak e wybrane

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo