enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)"

Transkrypt

1 Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/ Kraków tel./fax (0-12) enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

2 Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie... 8 Moduł Ewidencji rodków pieninych...8 Moduł Kadry Płace...9 Moduł Ksigowo (Ksiga Handlowa)...9 Moduł Ksika Przychodów i Rozchodów...10 Moduł Ksiga inwentarzowa...11 Moduł Handel (Faktury)...11 Uruchamianie programu Okno główne programu...13 Pierwsze uruchomienie programu...14 Tworzenie bazy danych typu Clarion...15 Tworzenie bazy danych typu MS SQL...17 Wprowadzanie lub modyfikacja licencji...20 Operatorzy, uprawnienia...21 Kolejne uruchomienie programu...21 Słownik uywanych terminów Okno...23 Tytuł okna...23 Pasek menu...23 Pasek narzdzi...23 Pasek stanu...23 Menu lokalne...23 Okno dialogowe...23 Okno komunikatu...24 Okno oczekiwania...24 Folder...24 Menu folderów...24 Nagłówek menu folderu...24 Pasek enova (pasek skrótów)...24 Drzewo folderów...25 Lista zapisów...25 Nagłówek listy...25 Pasek selekcji listy...25 Pasek narzdzi listy...25 Lokator listy...25 Znacznik wiersza...26 Organizator listy...26 Formularz

3 Pole wprowadzania danych...26 Etykieta...26 Sekcja danych...26 Zakładki formularza...27 Drzewo zakładek formularza...27 Przycisk...27 Dostpne klawisze Nawigacja po systemie, zapisywanie danych, Nawigacja po systemie...30 Opis pracy za pomoc klawiatury...30 Przeszukiwanie list, filtrowanie, grupowanie...30 Przeszukiwanie list (lokator)...31 Konfiguracja list...32 Sortowanie list...33 Filtrowanie danych...33 Filtrowanie wg funkcji w nagłówku kolumny...36 Grupowanie...37 Grupowanie wg cechy grupujcej...38 Ewidencja rodków Pieninych krok po kroku Wystawianie kwitka KP/ KW...40 Ustawianie konfiguracji dla raportów kasowych...40 Nagłówek nowego raportu kasowego...41 Wystawianie kwitka KP/KW Drukowanie kwitka KP/KW i raportu kasowego...43 Zamykanie raportu kasowego...43 Ewidencjonowanie wycigu bankowego...44 Przygotowanie konfiguracji dla wycigów bankowych...44 Ewidencjowanie wycigu bankowego...45 Ewidencjonowanie wpłaty/wypłaty bankowej...46 Sprawdzanie stanu konta bankowego...47 Zamykanie wycigu bankowego...47 Drukowanie przelewu...48 Przygotowanie przelewu...48 Drukowanie przelewu...49 Rozliczanie dokumentów...50 Kadry Płace krok po kroku Import danych...54 Dane o firmie...54 Zanim zatrudnimy pierwszego pracownika...54 Wybrane parametry konfiguracyjne...54 Struktura wydziałowa firmy...55 Wydziały a uprawnienia operatorów...56 Pracownicy, zleceniobiorcy...57 Dane etatowe...59 Umowy cywilnoprawne...60 Rozliczenie umowy

4 Nieobecnoci...61 Modyfikacja danych kadrowych...63 Operacje seryjne...65 Wypłaty...66 Naliczanie płac...66 Wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych...71 Korekta zrealizowanych wypłat...72 Zaliczki akonto wypłaty...73 Renumeracja list płac...74 Deklaracje...74 Deklaracja PIT Deklaracje ZUS...76 Deklaracje rozliczeniowe ZUS...76 KEDU...76 DRA...76 Deklaracje zgłoszeniowe ZUS...78 Wydruki...79 Ksigowo krok po kroku Ksigowo...81 Załoenie kont potrzebnych do ewidencji zakupu i sprzeday...81 Zakupy (rodek trwały i towar)...81 Wprowadzenie opisów analitycznych...83 Sprzeda towaru...84 Przegld Ewidencji VAT...85 Ewidencja Rejestry VAT...85 Deklaracja VAT Aby poprawnie sporzdzi deklaracj VAT naley Deklaracja VAT 7 - formularz...87 Deklaracja VAT UE...91 Wydruki...91 Polecenie ksigowania...91 Automatyczna dekretacja dwóch dokumentów...93 Dziennik ksigowy...94 Przegld stanów kont...94 Zestawienia ksigowe...96 Dane zestawienia...96 Pozycje zestawienia...96 Kolumny zestawienia...97 Dekret Kocówki groszowe...99 Inne operacje...99 Zakładanie planu kont...99 Plan kont...99 Dodawanie kontrahenta Opcje dotyczce ksigowoci Definicje słowników kont Okresy obrachunkowe Schematy ksigowe Ksiga inwentarzowa

5 Nowa pozycja ewidencji rodków trwałych z zakupem Z Dokument OT Plan amortyzacji rodek trwały uytkowany przed wdroeniem programu Bilans otwarcia dla rodka trwałego Metody amortyzacji Plan amortyzacji drugiego rodka trwałego Miesiczne odpisy amortyzacyjne Powizanie z ewidencj dokumentów Opcje dotyczce ksigi inwentarzowej Definicje dokumentów KRT Miejsca uytkowania Tytuły dokumentów Informacje dodatkowe Automatyczna numeracja Odwieanie danych i transakcje Transakcje Odwieanie Ksika Przychodów i Rozchodów krok po kroku Konfiguracja Ewidencja dokumentów Dokumenty wewntrzne Sprzeda Zakup Stan dokumentów Rejestry VAT Zapisy KPIR Zestawienia Ksigowe Deklaracja PIT Właciciele Handel (Faktury) krok po kroku Rónice midzy wersj srebrn a złot modułu Handel Konfiguracja modułu enova Handel Konfiguracja (Opcje) Podstawowe zmiany w konfiguracji Wprowadzenie operatora i przypisanie mu uprawnie Uzupełnienie danych w ewidencji Firmowy rachunek bankowy 140 Dodanie magazynów i nadawanie uprawnie do nich Ustalanie metody obrotu towarowego w magazynie Blokowanie/usuwanie zbdnych definicji dokumentów Sprzeda/zakup w walutach Definiowanie nowej ceny towaru Dodawanie nowej ceny do karty towarowej Konfiguracja standardowa

6 Standardowy obieg dokumentów Parametry standardowej konfiguracji Definicje dokumentów Magazynowe Sprzeda UE dokumenty zwizane z transakcjami wewntrzwspólnotowymi Obieg dokumentów w transakcjach wewntrzwspólnotowych... Błd! Nie zdefiniowano zakładki. Zakupy Zamówienia i oferty Deklaracja Intrastat Drukarka fiskalna Jednostki Magazyny Cechy Definicje dokumentów - szczegóły Ogólne zakładka formularza definicji dokumentu Numeracja dokumentów 2-ga zakładka formularza definicji dokumentu Zmiany konfiguracji Definiowanie dokumentów Parametry formularza definicji dokumentu Definiowanie cen Systematyka cen w programie enova Dodawanie nowej definicji ceny Dodawanie definicji ceny indywidualnej lub grupowej Dodawanie definicji rabatu indywidualnego lub grupowego Definiowanie cech Cecha czym jest Definiowanie cech Formularz definicji cechy Aktywowanie cechy na obiekcie zapisywanym w systemie Funkcjonalno modułu Handel Wprowadzenie kontrahentów Wprowadzenie towarów Zakup - dwa sposoby wprowadzania dokumentów przychodowych Sprzeda Sprzeda fiskalizowana Sprzeda zaliczkowa Sprzeda zaliczkowa fiskalizowana Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzeday Korekta sprzeday fiskalizowanej Korekta faktury zaliczkowej sprzeday lub zakupu Korekty faktur archiwalnych Korekty faktur nabycia wewntrzwspólnotowego

7 RKZ/KWS (Rozliczenie kosztów zakupu/koszt własny sprzeday) RKZ a korekty faktur archiwalnych Kompletacja Inwentaryzacja Inwentaryzacja pocztkowa (Bilans otwarcia magazynu) Inwentaryzacja bieca Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja bazy danych Clarion Archiwizacja bazy danych SQL Server

8 Wprowadzenie System enova naley do nowej generacji programów z dziedziny zarzdzania (równie ze wzgldu na zastosowan przy jego tworzeniu technologi Microsoft.NET). Funkcjonalnie system enova obejmuje: Ewidencja rodków Pieninych, Kadry Płace, Ksigowo, Ksiga Inwentarzowa, Faktury. Moduł Ewidencji rodków pieninych Integralnym elementem systemu enova jest Ewidencja rodków Pieninych, która wspiera przede wszystkim prac osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wycigów bankowych, prowadzenie rozlicze z kontrahentami, windykacje nalenoci w firmie. System enova został wyposaony w funkcjonalno, która odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów, które zwizane s z prowadzeniem rozrachunków, rozlicze z kontrahentami, pracownikami, urzdami, bankami. Moduł umoliwia: wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie, sporzdzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych, obsług nieograniczonej liczby rachunków bankowych, rejestracj wpłat i wypłat bankowych nie zwizanych bezporednio z zakupem lub sprzeda takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki, wprowadzania przelewów w dowolnej walucie, generowanie wydruków przelewów do Urzdu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników, prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie, Bank Wypłaci, weryfikacj na bieco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie tworzenie dowolnej iloci tabel walut i kursów wymiany, rozrachunki z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe), dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia zapłaty, rónice kursowe, kompensaty) raporty o nalenociach i zobowizaniach (np. struktura wiekowa nalenoci) Na funkcjonalno opcji Ewidencja rodków Pieninych składaj si: raporty tutaj definiowane s nagłówki raportów kasowych i nagłówki wycigów bankowych oraz ewidencjonowane s wypłaty i wypłaty bankowe. dokumenty kasowe - tutaj tworzone na podstawie kwitków KP i KW raporty kasowe przelewy tutaj na podstawie listy zobowiza ewidencjonowane s przelewy dla kontrahentów, pracowników oraz przelewy do urzdu skarbowego i ZUS-u. Z tej opcji prowadzona jest równie komunikacja z systemami home-banking u w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej. 8

9 zobowizania i nalenoci tutaj mona zobaczy jak wygldaj zobowizania i nalenoci z w rónych przekrojach. Przelewy s wystawianie z listy zobowizania i nalenoci. rozrachunki lista dokumentów (zobowizania, nalenoci, wpłaty, wypłaty) rozliczonych i nierozliczonych w rónych przekrojach, mona tutaj parowa rozrachunki, kompensowa, rozlicza ewidencje dokumentów rozliczeniowych tutaj ewidencjonowane s wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia salda, kompensaty, rozliczenia zaliczek, delegacji. Zadaniem opcji Ewidencja rodków Pieninych jest ujcie wszelkich operacji zwizanych z przepływem rodków pieninych w firmie oznacza to, e gromadzi si tu wszystkie informacje w postaci dokumentów, czy zapisów zwizane ewidencj kasowobankow. Informacje do tej opcji mog trafia w dwojaki sposób: mog by ewidencjonowane w module Ewidencja rodków Pieninych bezporednio, mog pochodzi z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzeda, Ksigowo). Moduł Kadry Płace Moduł Kadry Płace Przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach zatrudniajcych od kilkudziesiciu do kilku tysicy pracowników. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwo jego przystosowania do zmieniajcych si przepisów kadrowo-płacowych, przy czym z załoenia wikszo modyfikacji uytkownik moe zrealizowa we własnym zakresie. Program gwarantuje du swobod w definiowaniu własnych harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Pozwala na uzalenienie ich wartoci m.in. od czasu pracy, okresu nieobecnoci, stau pracy lub innych zdefiniowanych atrybutów. Moliwe s rozliczenia wielowalutowe (w szczególnoci rozliczenia pracowników polskich pracowników zatrudnionych za granic). Współpraca z Programem Płatnika, nie wymaga adnej konfiguracji. Program współpracuje z dowolnymi czytnikami Rejestratorami Czasu Pracy (RCP) oraz programami pakietu MS Office (Word, Excel, ). Integracja dotyczy zarówno standardowych wydruków programu (umów o prac, wiadectwo pracy...) jak i zestawie przygotowywanych przez uytkownika programu. Wbudowany jzyk raportów pozwala na znaczn dowolno w tworzeniu zaawansowanych raportów. Program spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodze, staów i zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Moduł Ksigowo (Ksiga Handlowa) Moduł Ksigowo systemu enova oparty jest o dziennik ksigowy w pełni zgodny z wymogami ustawy o rachunkowoci. Dokumenty rónych typów ewidencjonowane przez program rozszerzaj informacje zawarte w dzienniku. 9

10 Program pozwala na budow planu kont nieograniczonej liczbie poziomów syntetyki. Dodatkowo moliwa jest budowa kont słownikowych, powstajcych w chwili dokonywania na nie ksigowania. Pozwala to na ograniczenie iloci kont do tych, które s niezbdne przez wyeliminowanie np. kont kontrahentów, z którymi nie zostały dokonane adne operacje. Uytkownik moe rcznie wprowadza dekrety, ale moe skorzysta z rozbudowanego systemu schematów ksigowych. Zdefiniowanie schematów ksigowych moe spowodowa znaczce ograniczenie iloci pracy, wkładanej w standardowe ksigowania. Wartoci gromadzone na kontach mog by analizowane przy uyciu rozmaitych kryteriów. Program pozwala na rozszerzanie zakresu analizowanych informacji od kont syntetycznych, poprzez analityczne do poszczególnych dokumentów, dekretów a do pojedynczych zapisów na konta. Program obsługuje wiele walut. Pozwala na automatyczne ich przeliczanie przy uyciu wielu kursów wymiany. System definiowalnych raportów ksigowych pozwala na stworzenie dowolnych raportów, które uzupełni obraz uzyskiwany dziki raportom wymaganym przez ustaw o rachunkowoci (bilans, rachunek wyników, zestawienie przepływów pieniny) i standardowym raportom programu. Moduł Ksika Przychodów i Rozchodów Moduł enova Ksika Przychodów i Rozchodów (KPIR) zapewnia obsług ksigow firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, ksigowania oraz sporzdzania deklaracji i sprawozda biecych oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: Zapisy ksigi, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzeday, Ewidencja Raportów kasowych, wycigów bankowych, Dokumenty wewntrzne, Zestawienia przychodów i kosztów, Rozliczenia z kontrahentami. Program posiada cał gam dokumentów zwizanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz zapisy ksigowane sporzdzane i drukowane s deklaracje dochodowa PIT-5 i PIT-5L oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych (dowolnie przez uytkownika) daje nieograniczone moliwoci w zakresie sporzdzania zestawie i pozyskiwania informacji istotnej dla uytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego. Moduł KPIR w systemie enova to nowoczesne oprogramowania do ksigowoci uproszczonej pracujce w rodowisku Windows. Struktura modułu KPIR w systemie enova jest prosta w swojej konstrukcji, ma układ rejestrowy (ilo i nazwy rejestrów okrela uytkownik). Rejestry to odpowiednik segregatorów, w których gromadzony jest dany typ dokumentów. 10

11 Moduł Ksiga inwentarzowa Moduł Ksiga inwentarzowa pozwala na pełn rejestracj zdarze zwizanych ze rodkami trwałymi. Moemy otrzyma zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzie. Oprócz rodków trwałych program ewidencjonuje wartoci niematerialne i prawne oraz wyposaenie (obiekty o wartoci niewystarczajcej do uznania ich za rodek trwały), które zaliczane s w koszty, bez koniecznoci ich amortyzowania. Program obsługuje liniow, degresywn i jednorazow amortyzacj oraz pozwala na ewidencj rodków trwałych niepodlegajcych amortyzacji. Dla degresywnej metody amortyzacji automatycznie stwierdza, od którego momenty raty amortyzacyjne powinny by liczone algorytmem liniowym Program pozwala równie na prowadzenie terminarza zdarze zwizanych ze rodkami trwałymi takimi jak przegldy czy legalizacje oraz wyceny. Program pozwala na ewidencj zestawów rodków trwałych. Moduł Handel (Faktury) Moduł Handel systemu enova przeznaczony jest do zarzdzania działalnoci handlowo magazynow firmy. Pozwala on zarówno na ewidencj i zarzdzanie dokumentami handlowymi typu faktury, paragony, korekty, jak i gospodark magazynow przy pomocy dokumentów PZ, WZ, RW, PW, itp. Moduł enova Handel pozwala take ewidencjonowa oferty i zamówienia oraz automatycznie przetwarza je na dokumenty faktur i magazynowe. Podobnie jak i pozostałe elementy systemu wyposaony jest w rozbudowan konfiguracj, za pomoc której dostosowujemy program do specyficznych wymaga Uytkownika. Zmiany w konfiguracji pozwalaj na prac z wieloma magazynami. Konfiguracja poszczególnych magazynów okrela zachowanie programu w przypadku wystpienia stanów ujemnych towaru. Domylnie system nie zezwala na wystpowanie stanów ujemnych, ale dopuszczalne jest ich zaistnienie poprzez odpowiedni konfiguracj. Moliwe jest definiowanie własnych jednostek oraz przeliczników pomidzy nimi. Rozbudowany mechanizm definiowania pozwala utworzy dowolnie wiele cen, które dziki programowalnym algorytmom pozwalaj obsłuy skomplikowane przypadki. Poza standardowymi, system enova umoliwia tworzenie własnych dokumentów, dostosowujc ich obieg do potrzeb firmy. Pomidzy rónego typu istniejcymi i nowo definiowanymi dokumentami (faktury, WZ itp.) moliwe jest definiowanie relacji (zalenoci pomidzy nimi), które opisz i zautomatyzuj obieg dokumentów handlowomagazynowych. Moduł fakturujcy enova Faktury umoliwia wprowadzanie dokumentów sprzeday i dokumentów korygujcych bez gospodarki magazynowej. Moduł posiada równie wstpn konfiguracj pozwalajc szybko i łatwo rozpocz prac z programem. Po zainstalowaniu programu oraz załoeniu nowej bazy danych, standardowo zainicjowana konfiguracja modułu enova Handel / Faktury pozwala na natychmiastowe rozpoczcie pracy. W konfiguracji zdefiniowane zostały nastpujce elementy (symbolem * oznaczono funkcjonalno modułu enova Faktury): faktury zakupu, sprzeday oraz dokumenty korygujce *, automatycznie generowane dokumenty PZ, WZ, 11

12 inne dokumenty magazynowe: RW, PW, inwentaryzacja, strata, nadwyka, obsługa paragonów oraz drukarek fiskalnych *, dokumenty ofert i zamówie automatycznie tworzce faktury, obsługa procesu kompletacji produktu, definicje cen pozwalajce na automatyczne naliczanie procentowego narzutu i mary ceny towaru, współpraca z rozbudowanym modułem Ewidencji rodków Pieninych *, współpraca z Ewidencj Dokumentów pozwalajca na pełne ksigowanie dokumentów handlowych i magazynowych *. 12

13 Uruchamianie programu Podczas instalacji programu na pulpicie tworzony jest skrót Program jest take dodawany do menu Start (Start Programy Enova Enova program do obsługi firmy). Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi si główny ekran programu zawierajcy pust list baz danych. Okno główne programu Pierwszy od lewej znajduje si pasek Pasek enova. Najczciej stosowane opcje programu mog by tam umieszczone metod przecigania z połoonego obok drzewa folderów Drugim elementem ekranu jest drzewo folderów odwzorowujce struktur funkcjonaln programu. Poszczególne gałzie mona rozwija wybierajc + lub zwija wybierajc -. Po wybraniu opcji, odpowiednia lista pokazuje si w głównej, prawej czci ekranu. Dla najniszych poziomów drzewa jest to lista rekordów, dla wyszych lista elementów niszego poziomu. Aktualnie wybrana (podwietlona) opcja moe by umieszczona na Pasku enova take za pomoc lokalnego menu dostpnego po naciniciu prawego klawisza myszy. W ten sam sposób mona wywoła opcj usuwania skrótu z Paska enova. Korzeniem drzewa jest pozycja enova dzisiaj. Wybranie tej opcji powoduje wywietlenie numeru wersji programu. Główn cz ekranu zajmuje menu folderów (opcji). Wybierajc i akceptujc kolejne opcje zagłbiamy si w program. Ostatnim z wywietlanych poziomów jest zazwyczaj lista elementów. W zalenoci od wybranych wczeniej opcji moe to by na przykład lista pracowników, lista wypłat, lista umów zlece. Pasek enova moe zosta ukryty, powikszajc tym samym obszar zajmowany przez menu folderów przy pomocy opcji: Widok Pasek enova. Ta sama opcja pozwala ponownie przywoła Pasek enova na ekran. Drzewo folderów moe zosta ukryte, powikszajc tym samym obszar zajmowany przez menu folderów przy pomocy opcji: Widok Foldery. Ta sama opcja pozwala ponownie przywoła drzewo folderów na ekran. 13

14 Rys. 1 Okno główne programu Pierwsze uruchomienie programu Pierwsz czynnoci po pierwszym uruchomieniu programu jest przygotowanie bazy danych. W zalenoci od dokonanego wyboru moe to by baza danych typu Clarion lub MS SQL. Baza danych Clarion jest to baza plikowa. Do pracy wielostanowiskowej wymagany jest wspólny katalog (katalog sieciowy), w którym znajdowa si bd pliki bazy danych. Ze wzgldu na swoj budow, stabilno i bezpieczestwo danych gromadzonych w tego typu bazie jest niewysoka. Jednak wymagana sprztowe s niewygórowane. Ten typ bazy jest dedykowany uytkownikom posiadajcym ograniczone moliwoci sprztowe oraz do pracy jednostanowiskowej (baza danych oraz program znajduj si na tym samym komputerze). Baza danych MS SQL lub MSDE jest to nowoczesna baza danych oparta o technologi SQL. Jej uycie zapewnia wysok stabilno i bezpieczestwo systemu oraz szybko działania w rozwizaniach sieciowych. Rozwizanie powinno oparte by o dedykowany komputer (serwer), na którym zostanie zainstalowany serwer bazy danych MS SQL. Moliwe jest równie wykorzystanie uproszczonego serwera danych MSDE (Microsoft Database Engine, dostarczany na CD wraz z instalatorem programu). Ze wzgldu na wymagania sprztowe rozwizanie to dedykowane jest uytkownikom posiadajcym sprzt komputerowy 14

15 wymagan do pracy serwera SQL oraz do pracy sieciowej (szczególnie przy duej iloci stanowisk). Tworzenie bazy danych typu Clarion Dla utworzenia nowej bazy danych w formacie Clarion: ustawiamy kursor w pozycji: Enova dzisiaj (Drzewo folderów) lub naciskamy : Enova Dzisiaj (Pasek skrótów), a nastpnie wybieramy kolejno: Nowa baza danych i Clarion. Rys. 2 Zakładanie nowej bazy danych W nowo otwartym formularzu uzupełniamy obowizkowo pole Nazwa firmy (nazwa bazy danych). Nazwa wywietlana bdzie midzy innymi w menu folderów i w drzewie folderów. Na przykład skrócona nazwa firmy. Wprowadzona nazwa firmy zostanie równie zaproponowana jako nazwa kartoteki, w której zapisywane bd dane. Pole Opis zawiera moe dodatkowy opis bazy danych (firmy). Wprowadzony tekst wywietlany bdzie w menu folderów programu bezporednio pod nazw kartoteki (folderu). Na przykład: Moja firma. Uzupełnienie pola nie jest wymagane. Nie jest równie wymagane uzupełnienie pól: Aktywna i Katalog bazy danych. Pole Aktywna zostanie automatycznie uzupełnione przez program w momencie tworzenia bazy danych. Pole Aktywna informuje, czy baza danych ma by dostpna z poziomu drzewa folderów. Standardowo program enova umieszcza bazy danych w katalogu C:\enovaDB\nazwa firmy Zaproponowana przez program cieka dostpu do bazy danych podlega modyfikacji uytkownika. ciek mona zmodyfikowa wskazujc katalog, w którym zostan umieszczone pliki bazy danych (funkcja Przegldaj) lub bezporednio modyfikujc zapis w polu Katalog bazy danych. Łczna długo cieki dostpu (ilo znaków i przerw) nie moe przekracza 66 znaków. 15

16 Rys. 3 Baza danych typu Clarion Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych (przycisk OK): na ekranie pojawi si okno informujce: W podanej lokalizacji nie znaleziono bazy danych. Czy chcesz utworzy now baz danych? Zapis akceptujemy klawiszem Tak. na ekranie pojawi si okno informujce: Katalog bazy danych nie istnieje, dlatego zostanie utworzony automatycznie Zapis akceptujemy klawiszem Tak. Nastpnym oknem, które si pojawi jest pytanie o posiadan licencj na program. Trzy pierwsze opcje wyboru: Baza DEMO, pakiet srebrny, Baza DEMO, pakiet złoty, Baza DEMO, pakiet platynowy, umoliwiaj utworzenie bazy demonstracyjnej w jednym z trzech dostpnych kolorów. Do utworzenia bazy demonstracyjnej nie jest wymagane posiadanie licencji. Baza ta przeznaczenia jest do zapoznania si z moliwociami programu. Posiada kilka ogranicze uytkowych: brak moliwoci zmiany NIP u i nazwy (dane wykorzystywanego na wydrukach), informacja o wersji DEMO drukowana w stopce dokumentów, ograniczenia w iloci wprowadzanych danych do programu, ograniczenia w iloci jednoczenie pracujcych stanowisk, pojawiajce si po otworzeniu bazy danych (programu) informacyjne okienko dialogowe. Autorzy programu zastrzegaj sobie prawo zmiany w kolejnych wersjach programu ogranicze uytkowych wersji DEMO 16

17 Domylnie tworzona baza danych automatycznie wypełniana jest przykładowymi danymi, które pomog uytkownikowi w zapoznaniu si z moliwociami programu. Jeeli zamierzamy utworzy pust baz, by j na przykład wypełni danymi własnej firmy naley odznaczy pole Wypełnij danymi demonstracyjnymi znajdujce si w dolnej czci wywietlanego okna. Jeeli uytkownik posiada wykupion licencje do programu mona utworzy robocz baz danych. W tym celu naley: wybra czwarte ustawienie: Licencja robocza oraz wprowadzi posiadan licencje przez nacinicie przycisku Wprowad licencje Szczegółowo proces wprowadzenia licencji został opisany w rozdziale Wprowadzanie i modyfikacja licencji do bazy danych. Okno zatwierdzamy przyciskiem OK lub naciskajc klawisz <Enter>. Rozpocznie to proces tworzenia nowej bazy danych, który w zalenoci o szybkoci komputera moe trwa od kilkunastu do kilkudziesiciu sekund. Program enova wyposaony jest mechanizm operatorów i praw dostpu. Dla wygody uytkownika nowo utworzona baza danych ma włczone automatyczne logowanie na konto operatora: Administrator. Szczegółowo problem automatycznego logowania do bazy danych opisany został w rozdziale Konfiguracja logowania do programu. Po zakoczeniu tworzenia bazy mona rozpocz prac z programem. W przypadku braku licencji okno informujce o bazie demonstracyjnej pojawia si bdzie zawsze przy pierwszym otwarciu takiej bazy. Do usunicia bazy danych wykorzystujemy polecenie Usu baz danych (menu Czynnoci na formularzu tworzenia bazy danych). Dostp do odpowiedniego menu Czynnoci uzyskujemy ustawiajc kursor na nazwie kasowanej kartoteki (Drzewo folderów) i wybierajc opcj Właciwoci bazy (główny pasek nazrzdzi lub menu wywoływane prawym przyciskiem myszy). Wykonanie polecenia Kasuj baz spowoduje usunicie wyłczenie plików bazy danych. W przypadku baz typu Clarion w kartotece z danymi mog znajdowa si równie inne pliki, np.: kdu. Po wykonaniu operacji Kasuj baz pozostan one w kartotece nienaruszone. Pliki nie wchodzce w skład bazy danych znajdujce si we wskazanej kartotece mog zosta usunite wyłcznie przy pomocy zewntrznych narzdzi typu: Eksplorator Windows. Niezalenie od typu bazy danych ostateczne wykasowanie bazy danych wymaga dodatkowego potwierdzenia tej operacji. Tworzenie bazy danych typu MS SQL Dla utworzenia nowej bazy danych w formacie MS SQL: 17

18 ustawiamy kursor w pozycji: enova dzisiaj (Drzewo folderów) lub naciskamy : enova dzisiaj (Pasek skrótów), a nastpnie wybieramy kolejno: Nowa baza danych i MS SQL. Rys. 4 Baza danych typu SQL Pierwszym uzupełnianym polem jest Nazwa serwera bazy danych. Jeeli MSDE instalowane było z płyty instalacyjnej enova, to: Jeeli program enova i MSDE instalowane zostały na tym samym komputerze wtedy modyfikacja zawartoci pola Nazwa serwera bazy danych nie jest konieczna. Jeeli program enova i MSDE zainstalowane zostały na rónych komputerach, to po wprowadzeniu nazwy i opisu firmy naley w polu Nazwa serwera bazy danych wprowadzi nazw komputera, na którym zainstalowany został MSDE oraz instancja ENOVA (Nazwa serwera\enova). Jeeli serwer MS SQL lub MSDE zainstalowane w inny sposób, to w polu Nazwa serwera bazy danych naley wprowadzi nazw komputera, na którym znajduje si serwer MS SQL, a w przypadku instalacji serwera z nazwan instancj podajemy nazw serwera z nazw instancji (Nazwa serwera\nazwa instancji). 18

19 Po wprowadzeniu informacji dotyczcej serwera bazy danych (podobnie jak przypadku tworzenia bazy danych typu Clarion opisany powyej) uzupełniamy pola: Nazwa firmy, Opis, Aktywna. Wprowadzone dane akceptujemy przyciskiem OK. Nastpnym oknem, które si pojawi jest pytanie o posiadan licencj na program. Trzy pierwsze opcje wyboru: Baza DEMO, pakiet srebrny, Baza DEMO, pakiet złoty, Baza DEMO, pakiet platynowy, umoliwiaj utworzenie bazy demonstracyjnej w jednym z trzech dostpnych kolorów. Do utworzenia bazy demonstracyjnej nie jest wymagane posiadanie licencji. Baza ta przeznaczenia jest do zapoznania si z moliwociami programu. Posiada kilka ogranicze uytkowych: brak moliwoci zmiany NIP u i nazwy (dane wykorzystywanego na wydrukach), informacja o wersji DEMO drukowana w stopce dokumentów, ograniczenia w iloci wprowadzanych danych do programu, ograniczenia w iloci jednoczenie pracujcych stanowisk, pojawiajce si po otworzeniu bazy danych (programu) informacyjne okienko dialogowe. Autorzy programu zastrzegaj sobie prawo zmiany w kolejnych wersjach programu ogranicze uytkowych wersji DEMO Domylnie tworzona baza danych automatycznie wypełniana jest przykładowymi danymi, które pomog uytkownikowi w zapoznaniu si z moliwociami programu. Jeeli zamierzamy utworzy pust baz, by j na przykład wypełni danymi własnej firmy naley odznaczy pole Wypełnij danymi demonstracyjnymi znajdujce si w dolnej czci wywietlanego okna. Jeeli uytkownik posiada wykupion licencje do programu mona utworzy robocz baz danych. W tym celu naley: wybra czwarte ustawienie: Licencja robocza oraz wprowadzi posiadan licencje przez nacinicie przycisku Wprowad licencje Szczegółowo proces wprowadzenia licencji został opisany w rozdziale Wprowadzanie i modyfikacja licencji do bazy danych. Okno zatwierdzamy przyciskiem OK lub naciskajc klawisz <Enter>. Rozpocznie to proces tworzenia nowej bazy danych, który w zalenoci o szybkoci komputera moe trwa od kilkunastu do kilkudziesiciu sekund. Program enova wyposaony jest mechanizm operatorów i praw dostpu. Dla wygody uytkownika nowo utworzona baza danych ma włczone automatyczne logowanie na konto operatora: Administrator. Szczegółowo problem automatycznego logowania do bazy danych opisany został w rozdziale Konfiguracja logowania do programu. 19

20 Po zakoczeniu tworzenia bazy mona rozpocz prac z programem. Wprowadzanie lub modyfikacja licencji Program enova nie posiada zabezpiecze sprztowych (nie dotyczy wersji dla biur rachunkowych). Jednak do jego komercyjnego uytkowania konieczne jest posiadanie odpowiedniej licencji, czyli klucza liczbowego dostarczanego przez producenta programu (szczegóły dostpne na stronie Wprowadzenie lub modyfikacja istniejcej licencji moliwe jest: podczas tworzenia bazy danych, w oknie wyboru typu licencji po naciniciu przycisku Wprowad licencj po otworzeniu bazy danych demonstracyjnej w oknie informujcym o licencji demonstracyjnej po naciniciu przycisku Wprowad licencj po wejciu do bazy danych w menu Pomoc Licencja programu w oknie wizytówki programu menu Pomoc Wizytówka po naciniciu przycisku Licencja Korzystajc z wywietlonego formularza, licencj mona wprowadzi: przepisujc do odpowiednich pól formularza dane z papierowego dokumentu (FAX). wczytujc dane z dostarczonego przez producenta pliku XML W tym przypadku naley wybra przycisk Wczytaj licencj z pliku i zaimportowa licencj wskazujc plik XML. Jeeli licencja do programu została ju wprowadzona, to wybierajc Wybierz zainstalowan licencj moemy przypisa j do kolejnej bazy danych (wyboru dokonujemy z listy wprowadzonych wczeniej licencji). Przypisanie licencji do bazy danych powoduje przeniesienie danych o firmie z licencji do danych konfiguracyjnych. Zmiana tych danych w konfiguracji bazy danych nie jest moliwa. Jedna (ta sama licencja) moe by wielokrotnie przypisywana do rónych baz danych, jednak wszystkie te bazy zawiera bd te same dane identyfikacyjne - informacji o firmie. Kadorazowa zmiana nazwy danych zapisanych w pliku XML, w szczególnoci: nazwy firmy, jej NIP-u, adresu wymaga pobrania od producenta programu nowej licencji. Zmiana tych danych inaczej jak poprzez wczytanie pliku XML nie jest moliwa. Licencja programu zawiera nastpujce dane: Numer seryjny unikalny identyfikator uytkownika, wymagany przy kontaktach z producentem. Kademu uytkownikowi przypisywany jest niepowtarzalny numer. 20

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo