enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)"

Transkrypt

1 Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/ Kraków tel./fax (0-12) enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

2 Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie... 8 Moduł Ewidencji rodków pieninych...8 Moduł Kadry Płace...9 Moduł Ksigowo (Ksiga Handlowa)...9 Moduł Ksika Przychodów i Rozchodów...10 Moduł Ksiga inwentarzowa...11 Moduł Handel (Faktury)...11 Uruchamianie programu Okno główne programu...13 Pierwsze uruchomienie programu...14 Tworzenie bazy danych typu Clarion...15 Tworzenie bazy danych typu MS SQL...17 Wprowadzanie lub modyfikacja licencji...20 Operatorzy, uprawnienia...21 Kolejne uruchomienie programu...21 Słownik uywanych terminów Okno...23 Tytuł okna...23 Pasek menu...23 Pasek narzdzi...23 Pasek stanu...23 Menu lokalne...23 Okno dialogowe...23 Okno komunikatu...24 Okno oczekiwania...24 Folder...24 Menu folderów...24 Nagłówek menu folderu...24 Pasek enova (pasek skrótów)...24 Drzewo folderów...25 Lista zapisów...25 Nagłówek listy...25 Pasek selekcji listy...25 Pasek narzdzi listy...25 Lokator listy...25 Znacznik wiersza...26 Organizator listy...26 Formularz

3 Pole wprowadzania danych...26 Etykieta...26 Sekcja danych...26 Zakładki formularza...27 Drzewo zakładek formularza...27 Przycisk...27 Dostpne klawisze Nawigacja po systemie, zapisywanie danych, Nawigacja po systemie...30 Opis pracy za pomoc klawiatury...30 Przeszukiwanie list, filtrowanie, grupowanie...30 Przeszukiwanie list (lokator)...31 Konfiguracja list...32 Sortowanie list...33 Filtrowanie danych...33 Filtrowanie wg funkcji w nagłówku kolumny...36 Grupowanie...37 Grupowanie wg cechy grupujcej...38 Ewidencja rodków Pieninych krok po kroku Wystawianie kwitka KP/ KW...40 Ustawianie konfiguracji dla raportów kasowych...40 Nagłówek nowego raportu kasowego...41 Wystawianie kwitka KP/KW Drukowanie kwitka KP/KW i raportu kasowego...43 Zamykanie raportu kasowego...43 Ewidencjonowanie wycigu bankowego...44 Przygotowanie konfiguracji dla wycigów bankowych...44 Ewidencjowanie wycigu bankowego...45 Ewidencjonowanie wpłaty/wypłaty bankowej...46 Sprawdzanie stanu konta bankowego...47 Zamykanie wycigu bankowego...47 Drukowanie przelewu...48 Przygotowanie przelewu...48 Drukowanie przelewu...49 Rozliczanie dokumentów...50 Kadry Płace krok po kroku Import danych...54 Dane o firmie...54 Zanim zatrudnimy pierwszego pracownika...54 Wybrane parametry konfiguracyjne...54 Struktura wydziałowa firmy...55 Wydziały a uprawnienia operatorów...56 Pracownicy, zleceniobiorcy...57 Dane etatowe...59 Umowy cywilnoprawne...60 Rozliczenie umowy

4 Nieobecnoci...61 Modyfikacja danych kadrowych...63 Operacje seryjne...65 Wypłaty...66 Naliczanie płac...66 Wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych...71 Korekta zrealizowanych wypłat...72 Zaliczki akonto wypłaty...73 Renumeracja list płac...74 Deklaracje...74 Deklaracja PIT Deklaracje ZUS...76 Deklaracje rozliczeniowe ZUS...76 KEDU...76 DRA...76 Deklaracje zgłoszeniowe ZUS...78 Wydruki...79 Ksigowo krok po kroku Ksigowo...81 Załoenie kont potrzebnych do ewidencji zakupu i sprzeday...81 Zakupy (rodek trwały i towar)...81 Wprowadzenie opisów analitycznych...83 Sprzeda towaru...84 Przegld Ewidencji VAT...85 Ewidencja Rejestry VAT...85 Deklaracja VAT Aby poprawnie sporzdzi deklaracj VAT naley Deklaracja VAT 7 - formularz...87 Deklaracja VAT UE...91 Wydruki...91 Polecenie ksigowania...91 Automatyczna dekretacja dwóch dokumentów...93 Dziennik ksigowy...94 Przegld stanów kont...94 Zestawienia ksigowe...96 Dane zestawienia...96 Pozycje zestawienia...96 Kolumny zestawienia...97 Dekret Kocówki groszowe...99 Inne operacje...99 Zakładanie planu kont...99 Plan kont...99 Dodawanie kontrahenta Opcje dotyczce ksigowoci Definicje słowników kont Okresy obrachunkowe Schematy ksigowe Ksiga inwentarzowa

5 Nowa pozycja ewidencji rodków trwałych z zakupem Z Dokument OT Plan amortyzacji rodek trwały uytkowany przed wdroeniem programu Bilans otwarcia dla rodka trwałego Metody amortyzacji Plan amortyzacji drugiego rodka trwałego Miesiczne odpisy amortyzacyjne Powizanie z ewidencj dokumentów Opcje dotyczce ksigi inwentarzowej Definicje dokumentów KRT Miejsca uytkowania Tytuły dokumentów Informacje dodatkowe Automatyczna numeracja Odwieanie danych i transakcje Transakcje Odwieanie Ksika Przychodów i Rozchodów krok po kroku Konfiguracja Ewidencja dokumentów Dokumenty wewntrzne Sprzeda Zakup Stan dokumentów Rejestry VAT Zapisy KPIR Zestawienia Ksigowe Deklaracja PIT Właciciele Handel (Faktury) krok po kroku Rónice midzy wersj srebrn a złot modułu Handel Konfiguracja modułu enova Handel Konfiguracja (Opcje) Podstawowe zmiany w konfiguracji Wprowadzenie operatora i przypisanie mu uprawnie Uzupełnienie danych w ewidencji Firmowy rachunek bankowy 140 Dodanie magazynów i nadawanie uprawnie do nich Ustalanie metody obrotu towarowego w magazynie Blokowanie/usuwanie zbdnych definicji dokumentów Sprzeda/zakup w walutach Definiowanie nowej ceny towaru Dodawanie nowej ceny do karty towarowej Konfiguracja standardowa

6 Standardowy obieg dokumentów Parametry standardowej konfiguracji Definicje dokumentów Magazynowe Sprzeda UE dokumenty zwizane z transakcjami wewntrzwspólnotowymi Obieg dokumentów w transakcjach wewntrzwspólnotowych... Błd! Nie zdefiniowano zakładki. Zakupy Zamówienia i oferty Deklaracja Intrastat Drukarka fiskalna Jednostki Magazyny Cechy Definicje dokumentów - szczegóły Ogólne zakładka formularza definicji dokumentu Numeracja dokumentów 2-ga zakładka formularza definicji dokumentu Zmiany konfiguracji Definiowanie dokumentów Parametry formularza definicji dokumentu Definiowanie cen Systematyka cen w programie enova Dodawanie nowej definicji ceny Dodawanie definicji ceny indywidualnej lub grupowej Dodawanie definicji rabatu indywidualnego lub grupowego Definiowanie cech Cecha czym jest Definiowanie cech Formularz definicji cechy Aktywowanie cechy na obiekcie zapisywanym w systemie Funkcjonalno modułu Handel Wprowadzenie kontrahentów Wprowadzenie towarów Zakup - dwa sposoby wprowadzania dokumentów przychodowych Sprzeda Sprzeda fiskalizowana Sprzeda zaliczkowa Sprzeda zaliczkowa fiskalizowana Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzeday Korekta sprzeday fiskalizowanej Korekta faktury zaliczkowej sprzeday lub zakupu Korekty faktur archiwalnych Korekty faktur nabycia wewntrzwspólnotowego

7 RKZ/KWS (Rozliczenie kosztów zakupu/koszt własny sprzeday) RKZ a korekty faktur archiwalnych Kompletacja Inwentaryzacja Inwentaryzacja pocztkowa (Bilans otwarcia magazynu) Inwentaryzacja bieca Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja bazy danych Clarion Archiwizacja bazy danych SQL Server

8 Wprowadzenie System enova naley do nowej generacji programów z dziedziny zarzdzania (równie ze wzgldu na zastosowan przy jego tworzeniu technologi Microsoft.NET). Funkcjonalnie system enova obejmuje: Ewidencja rodków Pieninych, Kadry Płace, Ksigowo, Ksiga Inwentarzowa, Faktury. Moduł Ewidencji rodków pieninych Integralnym elementem systemu enova jest Ewidencja rodków Pieninych, która wspiera przede wszystkim prac osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wycigów bankowych, prowadzenie rozlicze z kontrahentami, windykacje nalenoci w firmie. System enova został wyposaony w funkcjonalno, która odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów, które zwizane s z prowadzeniem rozrachunków, rozlicze z kontrahentami, pracownikami, urzdami, bankami. Moduł umoliwia: wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie, sporzdzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych, obsług nieograniczonej liczby rachunków bankowych, rejestracj wpłat i wypłat bankowych nie zwizanych bezporednio z zakupem lub sprzeda takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki, wprowadzania przelewów w dowolnej walucie, generowanie wydruków przelewów do Urzdu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników, prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie, Bank Wypłaci, weryfikacj na bieco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie tworzenie dowolnej iloci tabel walut i kursów wymiany, rozrachunki z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe), dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia zapłaty, rónice kursowe, kompensaty) raporty o nalenociach i zobowizaniach (np. struktura wiekowa nalenoci) Na funkcjonalno opcji Ewidencja rodków Pieninych składaj si: raporty tutaj definiowane s nagłówki raportów kasowych i nagłówki wycigów bankowych oraz ewidencjonowane s wypłaty i wypłaty bankowe. dokumenty kasowe - tutaj tworzone na podstawie kwitków KP i KW raporty kasowe przelewy tutaj na podstawie listy zobowiza ewidencjonowane s przelewy dla kontrahentów, pracowników oraz przelewy do urzdu skarbowego i ZUS-u. Z tej opcji prowadzona jest równie komunikacja z systemami home-banking u w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej. 8

9 zobowizania i nalenoci tutaj mona zobaczy jak wygldaj zobowizania i nalenoci z w rónych przekrojach. Przelewy s wystawianie z listy zobowizania i nalenoci. rozrachunki lista dokumentów (zobowizania, nalenoci, wpłaty, wypłaty) rozliczonych i nierozliczonych w rónych przekrojach, mona tutaj parowa rozrachunki, kompensowa, rozlicza ewidencje dokumentów rozliczeniowych tutaj ewidencjonowane s wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia salda, kompensaty, rozliczenia zaliczek, delegacji. Zadaniem opcji Ewidencja rodków Pieninych jest ujcie wszelkich operacji zwizanych z przepływem rodków pieninych w firmie oznacza to, e gromadzi si tu wszystkie informacje w postaci dokumentów, czy zapisów zwizane ewidencj kasowobankow. Informacje do tej opcji mog trafia w dwojaki sposób: mog by ewidencjonowane w module Ewidencja rodków Pieninych bezporednio, mog pochodzi z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzeda, Ksigowo). Moduł Kadry Płace Moduł Kadry Płace Przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach zatrudniajcych od kilkudziesiciu do kilku tysicy pracowników. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwo jego przystosowania do zmieniajcych si przepisów kadrowo-płacowych, przy czym z załoenia wikszo modyfikacji uytkownik moe zrealizowa we własnym zakresie. Program gwarantuje du swobod w definiowaniu własnych harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Pozwala na uzalenienie ich wartoci m.in. od czasu pracy, okresu nieobecnoci, stau pracy lub innych zdefiniowanych atrybutów. Moliwe s rozliczenia wielowalutowe (w szczególnoci rozliczenia pracowników polskich pracowników zatrudnionych za granic). Współpraca z Programem Płatnika, nie wymaga adnej konfiguracji. Program współpracuje z dowolnymi czytnikami Rejestratorami Czasu Pracy (RCP) oraz programami pakietu MS Office (Word, Excel, ). Integracja dotyczy zarówno standardowych wydruków programu (umów o prac, wiadectwo pracy...) jak i zestawie przygotowywanych przez uytkownika programu. Wbudowany jzyk raportów pozwala na znaczn dowolno w tworzeniu zaawansowanych raportów. Program spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodze, staów i zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Moduł Ksigowo (Ksiga Handlowa) Moduł Ksigowo systemu enova oparty jest o dziennik ksigowy w pełni zgodny z wymogami ustawy o rachunkowoci. Dokumenty rónych typów ewidencjonowane przez program rozszerzaj informacje zawarte w dzienniku. 9

10 Program pozwala na budow planu kont nieograniczonej liczbie poziomów syntetyki. Dodatkowo moliwa jest budowa kont słownikowych, powstajcych w chwili dokonywania na nie ksigowania. Pozwala to na ograniczenie iloci kont do tych, które s niezbdne przez wyeliminowanie np. kont kontrahentów, z którymi nie zostały dokonane adne operacje. Uytkownik moe rcznie wprowadza dekrety, ale moe skorzysta z rozbudowanego systemu schematów ksigowych. Zdefiniowanie schematów ksigowych moe spowodowa znaczce ograniczenie iloci pracy, wkładanej w standardowe ksigowania. Wartoci gromadzone na kontach mog by analizowane przy uyciu rozmaitych kryteriów. Program pozwala na rozszerzanie zakresu analizowanych informacji od kont syntetycznych, poprzez analityczne do poszczególnych dokumentów, dekretów a do pojedynczych zapisów na konta. Program obsługuje wiele walut. Pozwala na automatyczne ich przeliczanie przy uyciu wielu kursów wymiany. System definiowalnych raportów ksigowych pozwala na stworzenie dowolnych raportów, które uzupełni obraz uzyskiwany dziki raportom wymaganym przez ustaw o rachunkowoci (bilans, rachunek wyników, zestawienie przepływów pieniny) i standardowym raportom programu. Moduł Ksika Przychodów i Rozchodów Moduł enova Ksika Przychodów i Rozchodów (KPIR) zapewnia obsług ksigow firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, ksigowania oraz sporzdzania deklaracji i sprawozda biecych oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: Zapisy ksigi, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzeday, Ewidencja Raportów kasowych, wycigów bankowych, Dokumenty wewntrzne, Zestawienia przychodów i kosztów, Rozliczenia z kontrahentami. Program posiada cał gam dokumentów zwizanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz zapisy ksigowane sporzdzane i drukowane s deklaracje dochodowa PIT-5 i PIT-5L oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych (dowolnie przez uytkownika) daje nieograniczone moliwoci w zakresie sporzdzania zestawie i pozyskiwania informacji istotnej dla uytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego. Moduł KPIR w systemie enova to nowoczesne oprogramowania do ksigowoci uproszczonej pracujce w rodowisku Windows. Struktura modułu KPIR w systemie enova jest prosta w swojej konstrukcji, ma układ rejestrowy (ilo i nazwy rejestrów okrela uytkownik). Rejestry to odpowiednik segregatorów, w których gromadzony jest dany typ dokumentów. 10

11 Moduł Ksiga inwentarzowa Moduł Ksiga inwentarzowa pozwala na pełn rejestracj zdarze zwizanych ze rodkami trwałymi. Moemy otrzyma zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzie. Oprócz rodków trwałych program ewidencjonuje wartoci niematerialne i prawne oraz wyposaenie (obiekty o wartoci niewystarczajcej do uznania ich za rodek trwały), które zaliczane s w koszty, bez koniecznoci ich amortyzowania. Program obsługuje liniow, degresywn i jednorazow amortyzacj oraz pozwala na ewidencj rodków trwałych niepodlegajcych amortyzacji. Dla degresywnej metody amortyzacji automatycznie stwierdza, od którego momenty raty amortyzacyjne powinny by liczone algorytmem liniowym Program pozwala równie na prowadzenie terminarza zdarze zwizanych ze rodkami trwałymi takimi jak przegldy czy legalizacje oraz wyceny. Program pozwala na ewidencj zestawów rodków trwałych. Moduł Handel (Faktury) Moduł Handel systemu enova przeznaczony jest do zarzdzania działalnoci handlowo magazynow firmy. Pozwala on zarówno na ewidencj i zarzdzanie dokumentami handlowymi typu faktury, paragony, korekty, jak i gospodark magazynow przy pomocy dokumentów PZ, WZ, RW, PW, itp. Moduł enova Handel pozwala take ewidencjonowa oferty i zamówienia oraz automatycznie przetwarza je na dokumenty faktur i magazynowe. Podobnie jak i pozostałe elementy systemu wyposaony jest w rozbudowan konfiguracj, za pomoc której dostosowujemy program do specyficznych wymaga Uytkownika. Zmiany w konfiguracji pozwalaj na prac z wieloma magazynami. Konfiguracja poszczególnych magazynów okrela zachowanie programu w przypadku wystpienia stanów ujemnych towaru. Domylnie system nie zezwala na wystpowanie stanów ujemnych, ale dopuszczalne jest ich zaistnienie poprzez odpowiedni konfiguracj. Moliwe jest definiowanie własnych jednostek oraz przeliczników pomidzy nimi. Rozbudowany mechanizm definiowania pozwala utworzy dowolnie wiele cen, które dziki programowalnym algorytmom pozwalaj obsłuy skomplikowane przypadki. Poza standardowymi, system enova umoliwia tworzenie własnych dokumentów, dostosowujc ich obieg do potrzeb firmy. Pomidzy rónego typu istniejcymi i nowo definiowanymi dokumentami (faktury, WZ itp.) moliwe jest definiowanie relacji (zalenoci pomidzy nimi), które opisz i zautomatyzuj obieg dokumentów handlowomagazynowych. Moduł fakturujcy enova Faktury umoliwia wprowadzanie dokumentów sprzeday i dokumentów korygujcych bez gospodarki magazynowej. Moduł posiada równie wstpn konfiguracj pozwalajc szybko i łatwo rozpocz prac z programem. Po zainstalowaniu programu oraz załoeniu nowej bazy danych, standardowo zainicjowana konfiguracja modułu enova Handel / Faktury pozwala na natychmiastowe rozpoczcie pracy. W konfiguracji zdefiniowane zostały nastpujce elementy (symbolem * oznaczono funkcjonalno modułu enova Faktury): faktury zakupu, sprzeday oraz dokumenty korygujce *, automatycznie generowane dokumenty PZ, WZ, 11

12 inne dokumenty magazynowe: RW, PW, inwentaryzacja, strata, nadwyka, obsługa paragonów oraz drukarek fiskalnych *, dokumenty ofert i zamówie automatycznie tworzce faktury, obsługa procesu kompletacji produktu, definicje cen pozwalajce na automatyczne naliczanie procentowego narzutu i mary ceny towaru, współpraca z rozbudowanym modułem Ewidencji rodków Pieninych *, współpraca z Ewidencj Dokumentów pozwalajca na pełne ksigowanie dokumentów handlowych i magazynowych *. 12

13 Uruchamianie programu Podczas instalacji programu na pulpicie tworzony jest skrót Program jest take dodawany do menu Start (Start Programy Enova Enova program do obsługi firmy). Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi si główny ekran programu zawierajcy pust list baz danych. Okno główne programu Pierwszy od lewej znajduje si pasek Pasek enova. Najczciej stosowane opcje programu mog by tam umieszczone metod przecigania z połoonego obok drzewa folderów Drugim elementem ekranu jest drzewo folderów odwzorowujce struktur funkcjonaln programu. Poszczególne gałzie mona rozwija wybierajc + lub zwija wybierajc -. Po wybraniu opcji, odpowiednia lista pokazuje si w głównej, prawej czci ekranu. Dla najniszych poziomów drzewa jest to lista rekordów, dla wyszych lista elementów niszego poziomu. Aktualnie wybrana (podwietlona) opcja moe by umieszczona na Pasku enova take za pomoc lokalnego menu dostpnego po naciniciu prawego klawisza myszy. W ten sam sposób mona wywoła opcj usuwania skrótu z Paska enova. Korzeniem drzewa jest pozycja enova dzisiaj. Wybranie tej opcji powoduje wywietlenie numeru wersji programu. Główn cz ekranu zajmuje menu folderów (opcji). Wybierajc i akceptujc kolejne opcje zagłbiamy si w program. Ostatnim z wywietlanych poziomów jest zazwyczaj lista elementów. W zalenoci od wybranych wczeniej opcji moe to by na przykład lista pracowników, lista wypłat, lista umów zlece. Pasek enova moe zosta ukryty, powikszajc tym samym obszar zajmowany przez menu folderów przy pomocy opcji: Widok Pasek enova. Ta sama opcja pozwala ponownie przywoła Pasek enova na ekran. Drzewo folderów moe zosta ukryte, powikszajc tym samym obszar zajmowany przez menu folderów przy pomocy opcji: Widok Foldery. Ta sama opcja pozwala ponownie przywoła drzewo folderów na ekran. 13

14 Rys. 1 Okno główne programu Pierwsze uruchomienie programu Pierwsz czynnoci po pierwszym uruchomieniu programu jest przygotowanie bazy danych. W zalenoci od dokonanego wyboru moe to by baza danych typu Clarion lub MS SQL. Baza danych Clarion jest to baza plikowa. Do pracy wielostanowiskowej wymagany jest wspólny katalog (katalog sieciowy), w którym znajdowa si bd pliki bazy danych. Ze wzgldu na swoj budow, stabilno i bezpieczestwo danych gromadzonych w tego typu bazie jest niewysoka. Jednak wymagana sprztowe s niewygórowane. Ten typ bazy jest dedykowany uytkownikom posiadajcym ograniczone moliwoci sprztowe oraz do pracy jednostanowiskowej (baza danych oraz program znajduj si na tym samym komputerze). Baza danych MS SQL lub MSDE jest to nowoczesna baza danych oparta o technologi SQL. Jej uycie zapewnia wysok stabilno i bezpieczestwo systemu oraz szybko działania w rozwizaniach sieciowych. Rozwizanie powinno oparte by o dedykowany komputer (serwer), na którym zostanie zainstalowany serwer bazy danych MS SQL. Moliwe jest równie wykorzystanie uproszczonego serwera danych MSDE (Microsoft Database Engine, dostarczany na CD wraz z instalatorem programu). Ze wzgldu na wymagania sprztowe rozwizanie to dedykowane jest uytkownikom posiadajcym sprzt komputerowy 14

15 wymagan do pracy serwera SQL oraz do pracy sieciowej (szczególnie przy duej iloci stanowisk). Tworzenie bazy danych typu Clarion Dla utworzenia nowej bazy danych w formacie Clarion: ustawiamy kursor w pozycji: Enova dzisiaj (Drzewo folderów) lub naciskamy : Enova Dzisiaj (Pasek skrótów), a nastpnie wybieramy kolejno: Nowa baza danych i Clarion. Rys. 2 Zakładanie nowej bazy danych W nowo otwartym formularzu uzupełniamy obowizkowo pole Nazwa firmy (nazwa bazy danych). Nazwa wywietlana bdzie midzy innymi w menu folderów i w drzewie folderów. Na przykład skrócona nazwa firmy. Wprowadzona nazwa firmy zostanie równie zaproponowana jako nazwa kartoteki, w której zapisywane bd dane. Pole Opis zawiera moe dodatkowy opis bazy danych (firmy). Wprowadzony tekst wywietlany bdzie w menu folderów programu bezporednio pod nazw kartoteki (folderu). Na przykład: Moja firma. Uzupełnienie pola nie jest wymagane. Nie jest równie wymagane uzupełnienie pól: Aktywna i Katalog bazy danych. Pole Aktywna zostanie automatycznie uzupełnione przez program w momencie tworzenia bazy danych. Pole Aktywna informuje, czy baza danych ma by dostpna z poziomu drzewa folderów. Standardowo program enova umieszcza bazy danych w katalogu C:\enovaDB\nazwa firmy Zaproponowana przez program cieka dostpu do bazy danych podlega modyfikacji uytkownika. ciek mona zmodyfikowa wskazujc katalog, w którym zostan umieszczone pliki bazy danych (funkcja Przegldaj) lub bezporednio modyfikujc zapis w polu Katalog bazy danych. Łczna długo cieki dostpu (ilo znaków i przerw) nie moe przekracza 66 znaków. 15

16 Rys. 3 Baza danych typu Clarion Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych (przycisk OK): na ekranie pojawi si okno informujce: W podanej lokalizacji nie znaleziono bazy danych. Czy chcesz utworzy now baz danych? Zapis akceptujemy klawiszem Tak. na ekranie pojawi si okno informujce: Katalog bazy danych nie istnieje, dlatego zostanie utworzony automatycznie Zapis akceptujemy klawiszem Tak. Nastpnym oknem, które si pojawi jest pytanie o posiadan licencj na program. Trzy pierwsze opcje wyboru: Baza DEMO, pakiet srebrny, Baza DEMO, pakiet złoty, Baza DEMO, pakiet platynowy, umoliwiaj utworzenie bazy demonstracyjnej w jednym z trzech dostpnych kolorów. Do utworzenia bazy demonstracyjnej nie jest wymagane posiadanie licencji. Baza ta przeznaczenia jest do zapoznania si z moliwociami programu. Posiada kilka ogranicze uytkowych: brak moliwoci zmiany NIP u i nazwy (dane wykorzystywanego na wydrukach), informacja o wersji DEMO drukowana w stopce dokumentów, ograniczenia w iloci wprowadzanych danych do programu, ograniczenia w iloci jednoczenie pracujcych stanowisk, pojawiajce si po otworzeniu bazy danych (programu) informacyjne okienko dialogowe. Autorzy programu zastrzegaj sobie prawo zmiany w kolejnych wersjach programu ogranicze uytkowych wersji DEMO 16

17 Domylnie tworzona baza danych automatycznie wypełniana jest przykładowymi danymi, które pomog uytkownikowi w zapoznaniu si z moliwociami programu. Jeeli zamierzamy utworzy pust baz, by j na przykład wypełni danymi własnej firmy naley odznaczy pole Wypełnij danymi demonstracyjnymi znajdujce si w dolnej czci wywietlanego okna. Jeeli uytkownik posiada wykupion licencje do programu mona utworzy robocz baz danych. W tym celu naley: wybra czwarte ustawienie: Licencja robocza oraz wprowadzi posiadan licencje przez nacinicie przycisku Wprowad licencje Szczegółowo proces wprowadzenia licencji został opisany w rozdziale Wprowadzanie i modyfikacja licencji do bazy danych. Okno zatwierdzamy przyciskiem OK lub naciskajc klawisz <Enter>. Rozpocznie to proces tworzenia nowej bazy danych, który w zalenoci o szybkoci komputera moe trwa od kilkunastu do kilkudziesiciu sekund. Program enova wyposaony jest mechanizm operatorów i praw dostpu. Dla wygody uytkownika nowo utworzona baza danych ma włczone automatyczne logowanie na konto operatora: Administrator. Szczegółowo problem automatycznego logowania do bazy danych opisany został w rozdziale Konfiguracja logowania do programu. Po zakoczeniu tworzenia bazy mona rozpocz prac z programem. W przypadku braku licencji okno informujce o bazie demonstracyjnej pojawia si bdzie zawsze przy pierwszym otwarciu takiej bazy. Do usunicia bazy danych wykorzystujemy polecenie Usu baz danych (menu Czynnoci na formularzu tworzenia bazy danych). Dostp do odpowiedniego menu Czynnoci uzyskujemy ustawiajc kursor na nazwie kasowanej kartoteki (Drzewo folderów) i wybierajc opcj Właciwoci bazy (główny pasek nazrzdzi lub menu wywoływane prawym przyciskiem myszy). Wykonanie polecenia Kasuj baz spowoduje usunicie wyłczenie plików bazy danych. W przypadku baz typu Clarion w kartotece z danymi mog znajdowa si równie inne pliki, np.: kdu. Po wykonaniu operacji Kasuj baz pozostan one w kartotece nienaruszone. Pliki nie wchodzce w skład bazy danych znajdujce si we wskazanej kartotece mog zosta usunite wyłcznie przy pomocy zewntrznych narzdzi typu: Eksplorator Windows. Niezalenie od typu bazy danych ostateczne wykasowanie bazy danych wymaga dodatkowego potwierdzenia tej operacji. Tworzenie bazy danych typu MS SQL Dla utworzenia nowej bazy danych w formacie MS SQL: 17

18 ustawiamy kursor w pozycji: enova dzisiaj (Drzewo folderów) lub naciskamy : enova dzisiaj (Pasek skrótów), a nastpnie wybieramy kolejno: Nowa baza danych i MS SQL. Rys. 4 Baza danych typu SQL Pierwszym uzupełnianym polem jest Nazwa serwera bazy danych. Jeeli MSDE instalowane było z płyty instalacyjnej enova, to: Jeeli program enova i MSDE instalowane zostały na tym samym komputerze wtedy modyfikacja zawartoci pola Nazwa serwera bazy danych nie jest konieczna. Jeeli program enova i MSDE zainstalowane zostały na rónych komputerach, to po wprowadzeniu nazwy i opisu firmy naley w polu Nazwa serwera bazy danych wprowadzi nazw komputera, na którym zainstalowany został MSDE oraz instancja ENOVA (Nazwa serwera\enova). Jeeli serwer MS SQL lub MSDE zainstalowane w inny sposób, to w polu Nazwa serwera bazy danych naley wprowadzi nazw komputera, na którym znajduje si serwer MS SQL, a w przypadku instalacji serwera z nazwan instancj podajemy nazw serwera z nazw instancji (Nazwa serwera\nazwa instancji). 18

19 Po wprowadzeniu informacji dotyczcej serwera bazy danych (podobnie jak przypadku tworzenia bazy danych typu Clarion opisany powyej) uzupełniamy pola: Nazwa firmy, Opis, Aktywna. Wprowadzone dane akceptujemy przyciskiem OK. Nastpnym oknem, które si pojawi jest pytanie o posiadan licencj na program. Trzy pierwsze opcje wyboru: Baza DEMO, pakiet srebrny, Baza DEMO, pakiet złoty, Baza DEMO, pakiet platynowy, umoliwiaj utworzenie bazy demonstracyjnej w jednym z trzech dostpnych kolorów. Do utworzenia bazy demonstracyjnej nie jest wymagane posiadanie licencji. Baza ta przeznaczenia jest do zapoznania si z moliwociami programu. Posiada kilka ogranicze uytkowych: brak moliwoci zmiany NIP u i nazwy (dane wykorzystywanego na wydrukach), informacja o wersji DEMO drukowana w stopce dokumentów, ograniczenia w iloci wprowadzanych danych do programu, ograniczenia w iloci jednoczenie pracujcych stanowisk, pojawiajce si po otworzeniu bazy danych (programu) informacyjne okienko dialogowe. Autorzy programu zastrzegaj sobie prawo zmiany w kolejnych wersjach programu ogranicze uytkowych wersji DEMO Domylnie tworzona baza danych automatycznie wypełniana jest przykładowymi danymi, które pomog uytkownikowi w zapoznaniu si z moliwociami programu. Jeeli zamierzamy utworzy pust baz, by j na przykład wypełni danymi własnej firmy naley odznaczy pole Wypełnij danymi demonstracyjnymi znajdujce si w dolnej czci wywietlanego okna. Jeeli uytkownik posiada wykupion licencje do programu mona utworzy robocz baz danych. W tym celu naley: wybra czwarte ustawienie: Licencja robocza oraz wprowadzi posiadan licencje przez nacinicie przycisku Wprowad licencje Szczegółowo proces wprowadzenia licencji został opisany w rozdziale Wprowadzanie i modyfikacja licencji do bazy danych. Okno zatwierdzamy przyciskiem OK lub naciskajc klawisz <Enter>. Rozpocznie to proces tworzenia nowej bazy danych, który w zalenoci o szybkoci komputera moe trwa od kilkunastu do kilkudziesiciu sekund. Program enova wyposaony jest mechanizm operatorów i praw dostpu. Dla wygody uytkownika nowo utworzona baza danych ma włczone automatyczne logowanie na konto operatora: Administrator. Szczegółowo problem automatycznego logowania do bazy danych opisany został w rozdziale Konfiguracja logowania do programu. 19

20 Po zakoczeniu tworzenia bazy mona rozpocz prac z programem. Wprowadzanie lub modyfikacja licencji Program enova nie posiada zabezpiecze sprztowych (nie dotyczy wersji dla biur rachunkowych). Jednak do jego komercyjnego uytkowania konieczne jest posiadanie odpowiedniej licencji, czyli klucza liczbowego dostarczanego przez producenta programu (szczegóły dostpne na stronie Wprowadzenie lub modyfikacja istniejcej licencji moliwe jest: podczas tworzenia bazy danych, w oknie wyboru typu licencji po naciniciu przycisku Wprowad licencj po otworzeniu bazy danych demonstracyjnej w oknie informujcym o licencji demonstracyjnej po naciniciu przycisku Wprowad licencj po wejciu do bazy danych w menu Pomoc Licencja programu w oknie wizytówki programu menu Pomoc Wizytówka po naciniciu przycisku Licencja Korzystajc z wywietlonego formularza, licencj mona wprowadzi: przepisujc do odpowiednich pól formularza dane z papierowego dokumentu (FAX). wczytujc dane z dostarczonego przez producenta pliku XML W tym przypadku naley wybra przycisk Wczytaj licencj z pliku i zaimportowa licencj wskazujc plik XML. Jeeli licencja do programu została ju wprowadzona, to wybierajc Wybierz zainstalowan licencj moemy przypisa j do kolejnej bazy danych (wyboru dokonujemy z listy wprowadzonych wczeniej licencji). Przypisanie licencji do bazy danych powoduje przeniesienie danych o firmie z licencji do danych konfiguracyjnych. Zmiana tych danych w konfiguracji bazy danych nie jest moliwa. Jedna (ta sama licencja) moe by wielokrotnie przypisywana do rónych baz danych, jednak wszystkie te bazy zawiera bd te same dane identyfikacyjne - informacji o firmie. Kadorazowa zmiana nazwy danych zapisanych w pliku XML, w szczególnoci: nazwy firmy, jej NIP-u, adresu wymaga pobrania od producenta programu nowej licencji. Zmiana tych danych inaczej jak poprzez wczytanie pliku XML nie jest moliwa. Licencja programu zawiera nastpujce dane: Numer seryjny unikalny identyfikator uytkownika, wymagany przy kontaktach z producentem. Kademu uytkownikowi przypisywany jest niepowtarzalny numer. 20

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs enova

Nowy interfejs enova Spis treści 1. Nowy interfejs... 2 1.1 Nowy układ folderów modułu Handel... 2 1.2 Nowy układ folderów modułu Księgowość... 3 1.3 Układ folderów w pozostałych modułach... 5 Strona 1 z 5 1. Nowy interfejs

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.5)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.5) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

enova365 Księga Inwentarzowa

enova365 Księga Inwentarzowa enova365 Księga Inwentarzowa Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Moduł Księga inwentarzowa Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Ewidencji środków pieniężnych Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Ewidencji środków pieniężnych Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Tematy szkoleń. Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Tematy szkoleń. Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Spis treści 1. Technologia... 3 2. Archiwizacja i odtwarzanie bazy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo