ANALIZA WYNIKÓW BADANIA POZIOMU WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYNIKÓW BADANIA POZIOMU WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2015/2016"

Transkrypt

1 ANALIZA WYNIKÓW BADANIA POZIOMU WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: Anna Studzińska Godula 1

2 Obszar badania: Badanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów klas pierwszych pod koniec roku szkolnego 2015/2016. Zakres badania: Edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, rozwój społeczno emocjonalny, rozwój fizyczny Forma badania: Test z edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, obserwacja nauczyciela Osoby badane: 136 uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie Termin badania: maj-czerwiec 2016 Badanie przeprowadzili wychowawcy klas I. 2

3 E D U K A C J A P O L O N I STYCZ NA W celu określenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu edukacji polonistycznej oparto się na obserwacji i przeprowadzonym teście sprawdzającym: - wypowiedzi ustne - percepcję wzrokowo-słuchową - znajomość liter - umiejętność pisania - umiejętność przepisywanie tekstu - rozumienie przeczytanego tekstu I. Wyniki testu podzielono na trzy poziomy: poziom wysoki odpowiadający ocenie celującej i bardzo dobrej, poziom zadowalający, czyli ocena dobra i dostateczna oraz poziom niski - ocena dopuszczająca i niedostateczna Tabela przedstawiająca wyniki testu z e. polonistycznej w poszczególnych klasach edukacja polonistyczna POZIOM klasa WYSOKI ZADOWALAJĄCY NISKI l.uczniów % l.uczniów % l.uczniów % 1a 16 64% 8 32% 1 4% 1b 16 80% 4 20% 0 0 1c 14 54% 10 46% 0 0 1d 11 50% 9 41% 2 9% 1e 11 55% 9 45% 0 0 1f 12 52% 8 35% 3 13% razem % 48 36% 6 4% 3

4 Wykres przedstawiający wyniki testu wszystkich klas pierwszych Wyniki testu z edukacji polonistycznej klas pierwszych 4% 36% 60% poziom wysoki poziom zadowalający poziom niski Poziom wysoki osiągnęło aż 60% uczniów klas pierwszych, poziom zadowalający 36% uczniów, a tylko jeden uczeń, co stanowi 4% badanych uczniów test napisał na poziomie niskim. Wykres słupkowy przedstawiający ilość uczniów na poziomie wysokim w poszczególnych klasach Badanie wiedzy i umiejętności po klasie I edukacja polonistyczna - poziom wysoki 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 64% 55% 54% 52% 50% 1b 1a 1e 1c 1f 1d Najwięcej uczniów z klasy Ib,, bo aż 80%, napisało test na poziomie wysokim, w pozostałych klasach poziom wysoki uzyskało od 50% do 64% uczniów. 4

5 Wykres słupkowy przedstawiający ilość uczniów na poziomie zadowalającym w poszczególnych klasach Badanie wiedzy i umiejętności po klasie I edukacja polonistyczna - poziom zadowalający 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 46% 45% 41% 35% 32% 20% 1c 1e 1d 1f 1a 1b Kolejny wykres przedstawia, jaki procent dzieci z poszczególnych klas osiągnęło poziom zadowalający: 46% uczniów z klasy Ic, 45% z klasy Ie, 41% z I d, 35% z If, 32% z Ia i 20% uczniów z kl. Ib. Wykres słupkowy przedstawiający ilość uczniów na poziomie niskim w poszczególnych klasach 14% Badanie wiedzy i umiejętności po klasie I edukacja polonistyczna - poziom niski 12% 13% 10% 8% 9% 6% 4% 2% 0% 4% f 1d 1a 1e 1c 1b Niski poziom osiągnęło 13% uczniów z kl. 1f, 9% z kl. 1d i 4% z kl. Ia. W pozostałych klasach nie było uczniów, którzy otrzymali z testu oceny dopuszczające i niedostateczne. 5

6 II. Wypowiedzi ustne uczniów nauczyciele oceniali na podstawie całorocznych obserwacji, zwracając uwagę na sposób wypowiedzi oraz zasób słownictwa. Wypowiedzi ustne (własna obserwacja) Kategorie I a I b I c I d I e I f Wypowiada się pojedynczymi słowami 8% 18% 8% 9% 15% 17% Wypowiada się prostymi 60% 41% 75 % 18% 30% 57% zdaniami Wypowiada się zdaniami 32% 41% 17% 82% 55% 26% złożonymi Mały zasób słownictwa 12% 18% 8% 9% 15% 22% Przeciętny zasób 72% 45% 75 % 36% 30% 43% słownictwa Duży zasób słownictwa 16% 36% 17% 54% 55% 35% WYPOWIEDZI USTNE Wypowiada się pojedynczymi słowami 12% Wypowiada się prostymi zdaniami 48% Wypowiada się zdaniami złożonymi 40% Mały zasób słownictwa 14% Przeciętny zasób słownictwa 51% Duży zasób słownictwa 35% Prawie połowa dzieci (48%) wypowiada się prostymi, krótkimi zdaniami i ma przeciętny zasób słownictwa (51%). Dzieci prezentujące duży zasób słownictwa, stanowią 35% wszystkich uczniów z klas pierwszych. 40% dzieci wypowiada się zdaniami złożonymi. Mały zasób słownictwa posiada tylko 14% dzieci (19 uczniów na 136) i tylko 12% uczniów wypowiada się pojedynczymi słowami. Z tabeli wynika, że mimo to, że niektórzy uczniowie posiadają duży zasób słownictwa, to ich wypowiedzi nie są jeszcze złożone. Wymagają wielu ćwiczeń. 6

7 Porównując wyniki diagnozy wstępnej klas pierwszych przeprowadzonej w październiku dotyczących wypowiedzi ustnych i diagnozy na koniec roku, przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca zauważamy, że nastąpił duży przyrost umiejętności. Kategorie wypowiada się zdaniami złożonymi I a I b I c I d I e I f X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI 0 32% 0 41% 4% 17% 26% 82% 0 55% 18% 26% duży zasób słownictwa 0 16% 0 36% 8% 17% 26% 54% 4% 55% 31% 35% Dzieci rozbudowały swoje wypowiedzi, a także wzbogacił się ich słownik. III. Percepcję wzrokowo słuchową sprawdzało zadanie dotyczące wyodrębniania zdań, wyrazów, liter, głosek oraz sylab. Percepcja wzrokowo-słuchowa Kategorie I a I b I c I d I e I f Wyodrębnia zdania 56% 82% 83% 77% 85% 74% Wyodrębnia wyrazy w zdaniu 68% 77% 83% 59% 75% 87% Wyodrębnia litery 88% 96% 83% 91% 75% 87% Wyodrębnia kolejno głoski 88% 86% 67% 91% 55% 83% Wyodrębnia sylaby 100% 86% 95% 91% 85% 87% PERCEPCJA WZROKOWO-SŁUCHOWA Wyodrębnia zdania 76% Wyodrębnia wyrazy w zdaniu 75% Wyodrębnia litery 87% Wyodrębnia kolejno głoski 79% Wyodrębnia sylaby 91% Wyniki przedstawione w tabelach pokazują, że dzieci radzą sobie z ww. umiejętnościami. Zdecydowanie większa część uczniów, ponad 75% opanowała umiejętność wyodrębniania zdań, wyrazów, liter, głosek oraz sylab. 7

8 Porównując wyniki badania percepcji wzrokowo-słuchowej z początku roku zauważamy, że uczniowie lepiej radzą sobie z syntezą głoskową wyrazów. Kategorie Wyodrębnia wyrazy 100% w zdaniu Wyodrębnia sylaby 100% Wyodrębnia kolejno głoski I a I b I c I d I e I f X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI 68% 68% 100% 88% 96% 100% 75% 77% 86% 86% 80% 96% 84% 83% 95% 67% 57% 97% 66% 59% 91% 91% 57% 97% 66% 75% 85% 55% 70% 100% 62% 87% 87% 83% Pomimo tego, że różnice są niewielkie, to musimy pamiętać, że dzieci na początku roku pracowały na dużo łatwiejszym materiale (wyrazy jedno- dwu- sylabowe) niż pod koniec klasy pierwszej (wyrazy z dwuznakami). IV. Znajomość liter sprawdzało zadanie 1, które polegało na zapisaniu brakujących liter. Znajomość liter Kategorie I a I b I c I d I e I f Zna wszystkie litery 68% 86 % 75% 68% 80% 78% Zna większość liter 32% 14 % 25% 23% 20% 22% Zna tylko niektóre litery % 0 0 ZNAJOMOŚĆ LITER Zna wszystkie litery 76% Zna większość liter 23% Zna tylko niektóre litery 1% Jak wynika z tabeli 76% uczniów wszystkich klas pierwszych zna wszystkie litery alfabetu, większość liter zna 23% uczniów, tylko dwóch uczniów ( 1%) zna tylko niektóre litery. Dzieci najczęściej mylą litery rzadko używane, czyli ł i f. 8

9 V. Umiejętność pisania zbadano przy pomocy zadania 1 oraz 4, które dotyczyły samodzielnego podpisywania ilustracji, jak również samodzielnego zapisania zdania. Estetykę pisma oceniono na podstawie całorocznej pracy ucznia. Umiejętność zapisywania Kategorie I a I b I c I d I e I f Zapisuje wyrazy Samodzielnie pisze wyrazy 64% 73 % 37% 77% 70% 78% Popełnia nieliczne błędy podczas pisania wyrazów Nie potrafi samodzielnie napisać wyrazów 36% 27% 58% 14% 25% 13% 0 0 5% 9% 5% 9% Zapisuje zdania Samodzielnie pisze zdania 64% 50% 30% 68% 40% 52% Popełnia nieliczne błędy podczas pisania zdań 24% 36% 62% 23% 35% 39% Nie potrafi napisać samodzielnie zdania 12% 14% 8% 9% 25% 9% Estetyka pisma Pisze starannie 44% 27% 34% 68% 35% 48% Pisze zazwyczaj starannie 48% 50% 54% 18% 40% 22% Pisze niestarannie 8% 23% 12% 14% 25% 30% UMIEJĘTNOŚĆ ZAPISYWANIA wyrazy zdania estetyka Samodzielnie pisze 66% 51% 43% Popełnia nieliczne błędy podczas pisania 30% 37% 39% Nie potrafi samodzielnie napisać 4% 12% 18% 66% uczniów samodzielnie zapisuje wyrazy, a 51% zdania. 30% - 37% uczniów popełnia nieliczne błędy podczas samodzielnego pisania. Tylko 4% uczniów nie jest w stanie napisać samodzielnie wyrazu, z 12% zdania. ESTETYKA PISMA Pisze starannie 43% Pisze zazwyczaj starannie 39% Pisze niestarannie 18% 9

10 Uczniowie klas pierwszych nie zawsze zwracają uwagę na staranność pisma. 43% uczniów pisze starannie, 39% zazwyczaj starannie, a 18 % uczniów nie dba o swój zeszyt i pisze niestarannie. Kategorie Precyzja pisania 80% I a I b I c I d I e I f X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI 44% 65% 27% 44% 34% 75% 68% 36% 35% 53% 48% Nie łatwo jest porównać staranność oraz precyzję pisania pod koniec roku szkolnego i na początku, pamiętając, że na początku roku dzieci rysowały szlaczki, wzory literopodobne, a pod koniec roku piszą zdania. Jednak zauważamy, że dzieci dużo ładniej pracowały na początku roku niż pod koniec. VI. Przepisywanie tekstu badało spostrzegawczość i dokładność uczniów. W zadaniu 5 uczniowie mieli za zadanie dobrać zdania do odpowiedniego obrazka i przepisać je. Przepisywanie Kategorie I a I b I c I d I e I f Przepisuje bezbłędnie 56% 54% 21% 55% 50% 70% Przepisując popełnia nieliczne błędy 40% 36% 71% 27% 50% 17% Przepisuje z błędami 4% 9% 8% 18% 0% 13% PRZEPISYWANIE Przepisuje bezbłędnie 51% Przepisując popełnia nieliczne błędy 40% Przepisuje z błędami 9% Uczniowie klas pierwszych nie zawsze koncentrują się na przepisywanym tekście, piszą szybko i nie zależy im na staranności. Połowa uczniów (51%) przepisuje bezbłędnie, 40% uczniów popełnia nieliczne błędy, a 9% przepisuje z błędami. 10

11 VII. Rozumienie czytanego tekstu badało zadanie 5 i 6. Uczniowie mieli za zadanie dobrać właściwe zdanie do ilustracji oraz wybrać i podkreślić odpowiedni wyraz. Rozumienie czytanego tekstu Kategorie I a I b I c I d I e I f Dobiera właściwe zdanie do ilustracji 88% 82% 100% 82% 75% 62% Podkreśla odpowiednie wyrazy do rysunku 92% 86% 92% 91% 90% 78% ROZUMIENIE CZYTANEGO TEKSTU Dobiera właściwe zdanie do ilustracji 82% Podkreśla odpowiednie wyrazy do rysunku 74% Zdecydowana większość uczniów nie ma kłopotów ze zrozumieniem czytanego tekstu. Aż 82% uczniów właściwie dobrało zdanie do ilustracji, a 74% uczniów prawidłowo podkreśliło wyrazy pasujące do obrazka. 11

12 E D U K A C J A M A T E M A T Y C Z N A W celu określenia poziomu umiejętności matematycznych uczniów oparto się na przeprowadzonym teście sprawdzającym i na obserwacji z całego roku. Test sprawdzał: - znajomość cyfr - umiejętność dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 - umiejętność dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 - rozwiązywanie zadań tekstowych - umiejętności praktyczne: mierzenie, odczytywanie godzin, czynności związane z płaceniem, orientacja przestrzenna I. Wyniki testu podzielono na trzy poziomy: poziom wysoki odpowiadający ocenie celującej i bardzo dobrej, poziom zadowalający, czyli ocena dobra i dostateczna oraz poziom niski - ocena dopuszczająca i niedostateczna Tabela przedstawiająca wyniki testu z e. matematycznej w poszczególnych klasach edukacja matematyczna POZIOM klasa WYSOKI ZADOWALAJĄCY NISKI l.uczniów % l.uczniów % l.uczniów % 1a 14 56% 10 40% 1 4% 1b 13 59% 6 27% 3 14% 1c 15 62% 8 34% 1 4% 1d 13 59% 7 32% 2 9% 1e 11 55% 8 40% 1 5% 1f 16 69% 7 31% 0 0 razem % 46 34% 8 6% 12

13 Wykres przedstawiający wyniki testu matematycznego wszystkich klas pierwszych Wyniki testu z edukacji matematycznej klas pierwszych 34% 60% 6% poziom wysoki poziom zadowalający poziom niski Poziom wysoki osiągnęło aż 60% uczniów klas pierwszych, poziom zadowalający 34% uczniów, a 8 uczniów, co stanowi 6% badanych uczniów test napisało na poziomie niskim. Wykres słupkowy przedstawiający ilość uczniów na poziomie wysokim w poszczególnych klasach 80% Badanie wiedzy i umiejętności po klasie I edukacja matematyczna - poziom wysoki 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% 62% 59% 59% 56% 55% 1f 1c 1b 1d 1a 1e Poziom wysoki, z testu dotyczącego e. matematycznej, osiągnęło 69% uczniów kl. If, pozostałe klasy osiągnęły ten poziom w przedziale od 55% do 62%. 13

14 Wykres słupkowy przedstawiający ilość uczniów na poziomie zadowalającym w poszczególnych klasach Badanie wiedzy i umiejętności po klasie I edukacja matematyczna - poziom zadowalający 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 40% 34% 32% 31% 27% 1a 1e 1c 1d 1f 1b Poziom zadowalający osiągnęło najwięcej uczniów z klasy 1a i 1e 40% uczniów, pozostałe klasy osiągnęły ten poziom w przedziale 27%-34%. Wykres słupkowy przedstawiający ilość uczniów na poziomie niskim w poszczególnych klasach 16% Badanie wiedzy i umiejętności po klasie I edukacja matematyczna - poziom niski 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 14% 9% 5% 4% 4% 0 1b 1d 1e 1a 1c 1f Ocen na poziomie niskim nie otrzymał żaden uczeń z kl. 1f, tylko 4% uczniów z klasy 1a i 1c, 9% z kl. 1d i 14% z kl. 1b. 14

15 II. Znajomość cyfr i ich zapisywanie sprawdzało zad. 1. Uczniowie mieli zapisać brakujące cyfry w ciągu liczbowym, Znajomość cyfr Kategorie I a I b I c I d I e I f Potrafi zapisać wszystkie cyfry Nie potrafi zapisać wszystkich cyfr 100% 96% 96% 91% 100% 100% 0 4% 4% 9% 0 0 ZNAJOMOŚĆ CYFR Potrafi zapisać wszystkie cyfry 97% Nie potrafi zapisać wszystkich cyfr 3% Prawie wszyscy uczniowie znają i zapisują cyfry 97%, tylko 4 uczniów na 136 nie potrafi zapisać wszystkich cyfr. III. Poziom umiejętność dodawania i odejmowanie w zakresie 10 i 20 określono na podstawie całorocznej pracy dziecka, a także na podstawie zad. 2 testu matematycznego przeprowadzonego na zakończenie klasy pierwszej. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Kategorie I a I b I c I d I e I f w zakresie 10 Bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 Popełnia nieliczne błędy dodając i odejmując w zakresie 10 Często myli się dodając i odejmując w zakresie 10 Bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 20 Popełnia nieliczne błędy dodając i odejmując w zakresie 20 Często myli się dodając i odejmując w zakresie 20 92% 77% 83% 87% 90% 91% 8% 23% 12% 4% 5% 19% 0 0 4% 9% 0 0 w zakresie 20 28% 41% 33% 50% 40% 65% 64% 54% 46% 41% 50% 35% 8% 4% 4% 9% 10% 0 15

16 DODAWANIE I ODEJMOWANIE w zakresie 10 w zakresie 20 Bezbłędnie dodaje i odejmuje 87% 44% Popełnia nieliczne błędy 11% 50% Często myli się dodając i odejmując 2% 6% Wyniki sprawdzianu pokazują, że uczniowie dobrze radzą sobie z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie % uczniów bezbłędnie wykonuje obliczenia w zakresie 10, a 44% uczniów bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie % uczniów popełnia nieliczne błędy w zakresie do 10, a aż 50% uczniów w zakresie do % uczniów często myli się dodając i odejmując w zakresie do 10. Należy zwrócić uwagę, że na tym poziomie dzieci pracują jeszcze przy pomocy liczmanów, konkretów. IV. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych sprawdzały dwa zadania: 3 i 4. Oceniane było oddzielnie zapisanie działania i zapisanie odpowiedzi Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych Kategorie I a I b I c I d I e I f Poprawnie zapisuje działanie do prostego zadania tekstowego Nie potrafi zapisać działania Poprawnie zapisuje odpowiedź do zadania Nie potrafi zapisać poprawnej odpowiedzi 92% 86% 96% 91% 90% 87% 8% 14% 4% 9% 10% 13% 88% 82% 75% 86% 80% 74% 12% 18% 25% 14% 20% 26% 16

17 ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH ZADAŃ TEKSTOWYCH Poprawnie zapisuje działanie do prostego 90% zadania tekstowego Nie potrafi zapisać działania 10% Poprawnie zapisuje odpowiedź do zadania 81% Nie potrafi zapisać poprawnej odpowiedzi 19% Większość uczniów, 90% poprawnie zapisuje działanie do zadania, 81% uczniów poprawnie zapisuje odpowiedź. V. Umiejętności praktyczne uczniów sprawdzało zadanie 2, 5 i 6. Uczniowie mieli zadanie zmierzyć trzy odcinki, odczytać i zapisać godzinę wskazaną przez zgary, dokonać płatności za zakupu podkreślając odpowiednie monety i banknoty, jak również zaznaczyć prawą i lewą stronę na rysunku. Umiejętności praktyczne Kategorie I a I b I c I d I e I f MIERZENIE Prawidłowo odmierza odcinki Nieprawidłowo odmierza odcinki 76% 77% 92% 91% 75% 87% 24% 23% 8% 9% 25% 13% ZEGAR Odczytuje pełne godziny na zegarze 100% 91% 88% 73% 95% 65% Nie odczytuje pełnych gadzin na zegarze 0 9% 12% 27% 5% 35% PŁACENIE Zna monety i banknoty 100% 100% 100% 87% 100% 87% Nie zna wszystkich monet i banknotów % 0 13% Radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży 76% 91% 75% 87% 80% 83% Nie radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży 24% 9% 25% 13% 20% 17% Wyprowadza kierunki od siebie Nie wyprowadza kierunki od siebie Wyprowadza kierunki od innych Nie wyprowadza kierunków od innych STOSUNKI PRZESTRZENNE 100% 86% 79% 96% 100% 74% 0 14% 21% 4% 0 26% 60% 41% 46% 59% 30% 61% 40% 59% 54% 41% 70% 39% 17

18 Najlepiej z mierzeniem poradziła sobie klasa 1c i 1d, z odczytywaniem godzin klasa 1a i 1e, w sytuacji kupna i sprzedaży klasa 1b, a stosunki przestrzenne (wyprowadzane w od siebie) klasa 1a i 1e, zaś z wyprowadzaniem kierunków od innych najlepiej poradziła sobie klasa1f, 1a i 1d. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE prawidłowo nieprawidłowo Mierzenie 83% 17% Odczytywanie godzin 85% 15% Znajomość monet i banknotów 96% 4% Radzenie sobie w sytuacji kuna i sprzedaży 82% 18% Stosunki przestrzenne od siebie 89% 11% Stosunki przestrzenne od innych 50% 50% Tabela pokazuje, że dzieci bardzo dobrze radzą sobie z umiejętnościami praktycznymi, należy więcej uwagi poświęcić stosunkom przestrzennym wyprowadzanym od innych. 50% uczniów nie potrafi określić prawej i lewej strony osoby stojącej naprzeciw. 18

19 E D U K A C J A S P O Ł E C Z N O - P R Z Y R O D N I C Z A W celu określenia poziomu wiedzy społeczno-przyrodniczej uczniów przeprowadzono test na zakończenie klasy pierwszej podsumowujący całoroczną pracę. Test dotyczył: - rozpoznawania roślin i zwierząt - wiedzy o Polsce - znajomości symboli narodowych - zasady bezpiecznego poruszania się po drodze Tabela przedstawiająca wyniki testu z e. matematycznej w poszczególnych klasach edukacja społeczno - - przyrodnicza POZIOM klasa WYSOKI ZADOWALAJĄCY NISKI l.uczniów % l.uczniów % l.uczniów % 1a 21 84% 3 12% 1 4% 1b % c 20 83% 4 17% 0 0 1d 19 86% 3 14% 0 0 1e 16 80% 4 20% 0 0 1f 21 91% 2 9% 0 0 razem % 16 12% 1 1% 19

20 Wykres przedstawiający wyniki testu społeczno - przyrodniczego wszystkich klas pierwszych Wyniki testu z edukacji społeczno - przyrodniczej klas pierwszych 87% 12% 1% poziom wysoki poziom zadowalający poziom niski 87% uczniów napisała test na poziomie wysokim, a tylko 1% uczniów nie poradził sobie z testem. 12% uczniów osiągnęło zadowalający poziom z edukacji społeczno przyrodniczej. Wykres słupkowy przedstawiający ilość uczniów na poziomie wysokim w poszczególnych klasach 120% Badanie wiedzy i umiejętności po klasie I edukacja społeczno - przyrodnicza - poziom wysoki 100% 80% 100% 91% 86% 84% 83% 80% 60% 40% 20% 0% 1b 1f 1d 1a 1c 1e 100% uczniów kl. 1b otrzymała ocenę celującą lub bardzo dobrą z testu, a pozostałe klasy uzyskały poziom wysoki w 80% - 91% 20

21 Wykres słupkowy przedstawiający ilość uczniów na poziomie zadowalającym w poszczególnych klasach 25% Badanie wiedzy i umiejętności po klasie I edukacja społeczno - przyrodnicza - poziom zadowalający 20% 15% 10% 5% 0% 20% 17% 14% 12% 9% 0 1e 1c 1d 1a 1f 1b Poziom zadowalający osiągnęło 20% uczniów z kl. 1e, 17% z kl. 1c, 14% z kl. 1d, 12% z kl. 1a i 9% z kl. 1f. Wykres słupkowy przedstawiający ilość uczniów na poziomie niskim w poszczególnych klasach Badanie wiedzy i umiejętności po klasie I edukacja społeczno - przyrodnicza - poziom niski 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 4% a 1f 1e 1d 1c 1b Tylko 1 uczeń z kl. 1a nie poradził sobie z zadaniami dotyczącymi e. społeczno przyrodniczej i osiągnął niski poziom. 21

22 II. III. IV. Rozpoznawania roślin dotyczyło zadanie 1, w którym uczniowie oznaczali drzewa, krzewy, owoce i warzywa. Wiedzę o Polsce sprawdzało zad. 2, w którym uczniowie mieli za zadnie rozpoznać pomniki i połączyć je z odpowiednim miastem. Znajomość zwierząt, symboli narodowych i zasad bezpieczeństwa na drodze sprawdzało zad. 3, w którym należało podkreślić odpowiednie zakończenie zdań. Kategorie I a I b I c I d I e I f Rozpoznaje owoce, warzywa, drzewa i krzewy 96% 96% 92% 100% 85% 91% Rozróżnia ssaki, ptaki, owady 96% 91% 87% 100% 90% 65% Rozpoznaje pomniki i przyporządkowuje je 84% 86% 75% 86,5% 90% 65% do miast Nie potrafi przyporządkować 16% 14% 25% 13,5% 10% 35% pomników do miast Zna symbole narodowe 96% 96% 87% 100% 85% 96% Nie zna symboli narodowych 4% 44% 13% 0 15% 4% Zna zasady poruszania się po drodze 100% 100% 100% 100% 100% 87% Nie zna zasad poruszania się po drodze 0 0 0% % EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA Rozpoznawanie roślin 93% Rozpoznawanie zwierząt 88% Wiedza o Polsce 81% Znajomość symboli narodowych 93% Bezpieczeństwo na drodze 98% 22

23 R O Z W Ó J E M O C J O N A L N O - S P O Ł E C Z N Y W celu określenia poziomu rozwoju społeczno emocjonalnego uczniów poczyniona została obserwacja pozwalająca ocenić następujące zachowania: - nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami - uczestniczenie w zabawach - przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad - koncentracja na zadaniu - samodzielność podczas wykonywania zadań - kończenie rozpoczętej pracy - utrzymanie porządku w miejscu pracy ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami 72% Chętnie uczestniczy w zabawach 87% Przestrzega zasad 70% Koncentruje się na zadaniu 71% Samodzielnie wykonuje zadania 79% Kończy rozpoczętą pracę 82% Porządkuje miejsce pracy 68% Uczniowie klas pierwszych w ponad 70% łatwo nawiązują kontakty, w 87% chętnie uczestniczą w zabawach, w 71% koncentrują się na zadaniu. 30% nie przestrzega zasad zachowania, w 28% nie porządkują miejsca pracy. 79% uczniów samodzielnie wykonuje zadania, a aż 82% uczniów kończy rozpoczętą pracę. 23

24 Tabela porównawcza wyników w poszczególnych obszarach obserwacji Zachowania Łatwo nawiązuje 88% kontakty z rówieśnikami Chętnie uczestniczy 92% w zabawach Przestrzega zasad 68% Koncentruje się na zadaniu I a I b I c I d I e I f X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI 68% 48% 80% 68% 76% 88% 96% 75% 79% 77% 91% 73% 73% Samodzielnie wykonuje 84% 84% 92% 84% 81% 88% 64% 86% 83% 91% 90% zadania 65% Kończy rozpoczętą pracę 84% 76% 75% 73% 96% 96% 75% 86% 81% 85% 88% 78% Porządkuje miejsce pracy 92% 92% 76% 70% 63% 79% 88% 64% 76% 72% 64% 84% 75% 96% 62% 62% 87% 92% 84% 79% 62% 81% 81% 91% 86% 81% 81% 86% 72% 90% 70% 95% 70% 70% 60% 92% 88% 75% 84% 83% 78% 56% 61% 65% Najwięcej trudności sprawia dzieciom: - przestrzeganie zasad - porządkowanie miejsca pracy - koncentracja na zadaniu Najlepiej uczniowie radzą sobie z: - uczestniczeniem w zabawie - samodzielnością pracy - łatwym nawiązywaniem kontaktów 24

25 R O Z W Ó J F I Z Y C Z N Y W celu określenia poziomu sprawności fizycznej uczniów przeprowadzono próby w zakresie: - rzutu piłki - chwytu piłki - utrzymania równowagi Poziom sprawności fizycznej w klasach pierwszych POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Rzuty piłki 99% Chwyty piłki 95% Utrzymanie równowagi 98% Uczniowie klas pierwszych bardzo dobrze radzą sobie z rzucaniem i chwytaniem piłki, jak również utrzymaniem równowagi. Tabela porównawcza poziomu sprawności fizycznej w kl. pierwszej w październik i czerwcu Kategorie I a I b I c I d I e I f X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI X V/VI Rzuca piłkę 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% Chwyta piłkę 100% 88% 71% 100% 80% 100% 70% 100% 50% 100% 100% 83% Zachowuje równowagę na ławeczce 100% 100% 84% 100% 96% 100% 92% 100% 100% 100% 92% 87% Poziom sprawności fizycznej, sprawdzany na podstawie tych trzech umiejętności ruchowych, wykazuje, że uczniowie prezentują wysoki poziom sprawności, który uległ poprawie w przeciągu całego roku. 25

26 Wnioski: Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły w zakresie treści polonistycznych i matematycznych osiągnęli w 60% wyniki na poziomie wysokim. EDUKACJA POLONISTYCZNA Prawie połowa dzieci (48%) wypowiada się zdaniami prostymi i prezentuje przeciętny zasób słownictwa. Zdecydowana większość uczniów prawidłowo wyróżnia zdania, wyrazy, głoski, litery, sylaby. Uczniowie mają problemy z nazewnictwem: głoska-litera. Większość uczniów (78%) zna wszystkie litery. Uczniowie mają problem z samodzielnym zapisywaniem zdań. 57% uczniów popełnia błędy lub nie potrafi zapisać zdania. Uczniowie nie zwracają uwagi na estetykę pisma. Połowa uczniów klas pierwszych przepisuje teksty bezbłędnie. Uczniowie prawidłowo dobierają zdania i wyrazy do ilustracji, rozumieją czytany tekst. EDUKACJA MATEMATYCZNA Zdecydowana większość uczniów dodaje i odejmuje w zakresie 10. Ponad połowa uczniów popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 20. Uczniowie w większości liczą na konkretach. Na wysokim poziomie kształtuje się umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych (bez porównania różnicowego). Uczniowie nie zawsze dają sobie radę z zapisaniem odpowiedzi do zadania tekstowego. Uczniowie prezentują wysoki poziom umiejętności praktycznych (81%). Uczniowie nie radzą sobie z oznaczaniem stosunków przestrzennych od innych. EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA W zakresie edukacji społeczno-przyrodniczej uczniowie prezentują wysoki poziom wiadomości (86%). ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY Uczniowie chętnie uczestniczą w zabawach i łatwo nawiązują kontakty. Uczniowie nie zawsze utrzymują porządek na ławkach. W każdej klasie jest grupa uczniów, która nie przestrzega zasad. Uczniowie mają problemy z koncentracją uwagi. ROZWÓJ FIZYCZNY Zdecydowana większość uczniów prezentuje prawidłowy poziom sprawności fizycznej. 26

27 Rekomendacje: Należy: wzbogacać czynne słownictwo uczniów i wdrażać do wypowiadania się pełnymi zdaniami wykorzystując teksty literackie, historyjki obrazkowe, kalambury słowne, stwarzając sytuacje zachęcające do głośnego wypowiadania się, utrwalać nazewnictwo głoska litera poprzez systematyczne ćwiczenia, założyć dzieciom zeszyty do pisania z pamięci i ze słuchu i raz w tygodniu przeprowadzać na zmianę krótkie dyktanda, częściej sprawdzać zeszyty uczniów pod kątem estetyki pisma i bezbłędnego przepisywania, przeprowadzać codziennie ćwiczenia techniki rachunkowej prowadzące do rozwijania umiejętności pamięciowego liczenia, systematycznie rozwijać umiejętność analizy zadania tekstowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na układanie i zapisywanie odpowiedzi, w dalszym ciągu ćwiczyć koncentrację uwagi uczniów wykorzystując wszystkie nadarzające się sytuacje dydaktyczne lub inicjować gry i zabawy, podczas których uczniowie będą mieli możliwość ćwiczenia koncentracji i uwagi, nadal wdrażać uczniów do respektowania obowiązujących w grupie norm i zasad poprzez gry dramowe, opracowywanie klasowych kodeksów zachowań, stworzenie systemu motywacyjnego, nagradzanie pozytywnych zachowań, powierzanie ważnych ról społecznych, wykorzystanie filmów dydaktycznych i prezentacji multimedialnych, opracowanie: Anna Studzińska-Godula 27

Analiza wyników sprawdzianu na rozpoczęcie klasy drugiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie rok szkolny 2016/2017

Analiza wyników sprawdzianu na rozpoczęcie klasy drugiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie rok szkolny 2016/2017 Analiza wyników sprawdzianu na rozpoczęcie klasy drugiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie rok szkolny 2016/2017 1 Sprawdzian diagnozujący wiedzę i umiejętności dzieci na rozpoczęcie klasy 2 został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

8-7 obrazków - 3 punkty 6 5 obrazków 2 punkty 4 i mniej 1 punkt

8-7 obrazków - 3 punkty 6 5 obrazków 2 punkty 4 i mniej 1 punkt Diagnoza wstępna ucznia klasy pierwszej Imię i nazwisko ucznia. Klasa Dojrzałość społeczno- emocjonalna Zachowania dzieci Liczba punktów otocz łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami 0 1 chętnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2019 RAPORT

RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2019 RAPORT RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 FREKWENCJA NA SPRAWDZIANIE KLASA EDUKACJA POLONISTYCZNA LICZBA UCZNIÓW PROCENT EDUKACJA MATEMATYCZNA LICZBA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania z pięciu obszarów: I. Komunikowanie się II. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016

Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016 Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016 Sprawdzian przeprowadzono we wszystkich klasach trzecich w terminach 30, 31.06. 2016r. Łącznie sprawdzian

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - poziom wysoki Wypowiadanie się Pisanie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III W roku szkolnym 2014/15 został wprowadzony do realizacji program poprawy efektywności kształcenia i wychowania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka są oceną opisową. Oceny bieżące są ocenami wyrażonymi w skali od 1 do 6. Uczniowie nagradzani

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna, edukacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY KLASYFIKACYJNE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ DLA KLASY I A, I B, I C NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY KLASYFIKACYJNE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ DLA KLASY I A, I B, I C NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Aleksandra Harabin Kamila Baranowska-Żarłok nr programu 813/1/2017 813/2/2017 Autor programu: E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala Zielonki-Parcela, 01.09.2017r. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY KLASYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MATEMATYCZNA. uczniów I A 20 91% 19 86% 88,5% I B % 16 94% 97% RAZEM 37 95,5% 35 90% 92,7%

EDUKACJA MATEMATYCZNA. uczniów I A 20 91% 19 86% 88,5% I B % 16 94% 97% RAZEM 37 95,5% 35 90% 92,7% Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr10 im. Polonii w Słupsku RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 FREKWENCJA NA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA płynnie, wyraziście i biegle teksty bez przygotowania. płynnie, wyraziście i biegle teksty z przygotowanie m. płynnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W KLASIE II

KRYTERIA OCEN W KLASIE II KRYTERIA OCEN W KLASIE II EDUKACJA SPOŁECZNA: 1.Współpraca w grupie 6 zawsze chętnie współpracuje w grupie; 5 zgodnie i chętnie współpracuje w grupie; 4 bierze udział w zabawach, czasami chce się bawić

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 5 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI SŁUCHANIE EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 p Słucha ze zrozumieniem poleceń i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym.

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym. Załącznik nr 5 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 2 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I. nazwisko i imię ucznia rok szkolny A. ROZWÓJ POZNAWCZY MÓWIENIE I SŁUCHANIE posiada... zasób słownictwa; aktywnie uczestniczy/wymaga zachęty nauczyciela w rozmowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie

Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Dnia 25 i 26 kwietnia 2017r. przeprowadzono Diagnozę ucznia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; CZYTANIE Znajomość liter alfabetu; Czytanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr10 im. Polonii w Słupsku RAPORT

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr10 im. Polonii w Słupsku RAPORT Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr10 im. Polonii w Słupsku RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FREKWENCJA NA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KL. I SP rok szkolny 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KL. I SP rok szkolny 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KL. I SP rok szkolny 2017/2018 Ocenę niedostateczną ( F ) otrzymuje uczeń, który: -nie opanował niezbędnego minimum podstawowych umiejętności i wiedzy -nie jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe - klasa I

Wymagania programowe - klasa I 1 konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela; ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter i rozmieszczaniem tekstu w liniaturze; przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KL. IV-VI rok szkolny 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KL. IV-VI rok szkolny 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KL. IV-VI rok szkolny 2017/2018 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: -nie opanował niezbędnego minimum podstawowych umiejętności i wiedzy -nie jest w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14 Raport z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Operon w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN EDUKACJA POLONISTYCZNA: 1. Umiejętność mówienia/słuchania posiada wzbogacony zasób słownictwa; wypowiada się ciekawie, łącząc w logiczną całość; umiejętnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Uczniowie mają prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze, za

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 1 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu złożonych poleceń i wypowiedzi innych osób. Słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Zadanie wykonane Poprawnie / procent

Zadanie wykonane Poprawnie / procent Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasie I A i B A. Edukacja polonistyczna: KLASA I A 21 uczniów I B 24 uczniów Razem 45 uczniów Poziom I 18 (85%) 22 (92%) 40 (89%) Poziom

Bardziej szczegółowo

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna Załącznik nr 4 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 1 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 2 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I Sposoby oceniania 1) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; 2) Sposób oceniania jest adekwatny

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B . Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

KLASOWY SYSTEM OCENIANIA

KLASOWY SYSTEM OCENIANIA KLASOWY SYSTEM OCENIANIA KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE Opracowała: Mariola Cacak Szkoła Podstawowa w Cześnikach W roku szkolnym 2002/2003 byłam wychowawcą klasy pierwszej i opracowałam swój klasowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu

Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I III Ocenianie szkolnego uczenia się uczniów klasy I Nauczyciel powinien rozpocząć pracę z dziećmi od wstępnej diagnozy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP W y m a g a n i a KLASA I SP Edukacja Zakres umiejętności Ocena U cz e ń: czytania Czyta biegle zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo; czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali -. Symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I Cyfrę 2 otrzymuje uczeń, Słabo czyta teksty znane, a bardzo słabo nowo poznane, bardzo często popełnia błędy. Rzadko rozumie tekst czytany

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

WEWNĄTRZSZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Ocenianiu podlegają: a) Osiągnięcia edukacyjne. b) Zachowanie ucznia. KLASYFIKACJA: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a. celujący (cel): czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

KLASY I-III &3. 4. Ocenianie bieżące ucznia dokonywane jest za pomocą cyfr 1-6.: Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

KLASY I-III &3. 4. Ocenianie bieżące ucznia dokonywane jest za pomocą cyfr 1-6.: Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu: KLASY I-III &3 1. W klasach I III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 44i ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie I Wymagania edukacyjne w klasie I Rodzaj edukacji Umiejętności 2 3 4 5 6 POLONISTYCZNA czytanie Głoskuje, zniekształca głoski, zmienia końcówki wyrazów, przekręca wyrazy, nie rozumie samodzielnie czytanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 3 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobry - czyta poprawnie i płynnie wyrazami, bez pomyłki, rozumie czytany tekst, uwzględnia znaki przystankowe

Bardzo dobry - czyta poprawnie i płynnie wyrazami, bez pomyłki, rozumie czytany tekst, uwzględnia znaki przystankowe WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 1 A EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE Celujący - uczeń czyta płynnie zdaniami, świadomie stosuje właściwe tempo, intonacje, przestrzega interpunkcji, rozumie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA 3 5 4 3 2 1 Czyta wyraziście róŝne teksty z zachowaniem pauz gramatycznych, logicznych, z właściwą intonacją. Czyta

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania- oddział I

Wewnętrzny system oceniania- oddział I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział I tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; bardzo starannie pisze

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE 1 Rodzaj edukacji Edukacja wczesnoszkolna Umiejętn ości czytanie mówienie ocena: pracuj więcej, postaraj się (z komentarzem). Czyta wolno, głoskując, sylabami. Nie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 WE WŁADYSŁAWOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 WE WŁADYSŁAWOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 WE WŁADYSŁAWOWIE 1. Ocenie podlegają różne formy aktywności na lekcji: prace projektowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3

Kryteria oceniania w klasach 1-3 Kryteria oceniania w klasach 1-3 SKALA OCEN Oceny w skali od 1p 6p Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań. Doskonale 6p - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Co uczniowie powinni mieć na lekcji? podręcznik, ćwiczeniówkę, zeszyt 16 kartkowy w linię lub kratkę, teczkę na prace, przybory do pisania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne klasa 1 Wymagania edukacyjne klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska KLASY I-III 1. Oceniane formy aktywności odpowiedź ustna kartkówka sprawdzian praca klasowa aktywność,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE TRZECIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Egzaminy klasyfikacyjne odbywać się będą nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Egzaminy klasyfikacyjne odbywać się będą nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. ANEKS NR 1 w 28 wprowadza się punkt 1 a w brzmieniu: Promowanie ucznia ki. I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego może się odbyć tylko na wniosek rodziców (prawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym posiada inne porównywalne z uwagą słucha czytanych utworów literackich oraz wypowiedzi innych i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 4. im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu. Matematyka. Przedmiotem oceniania są:

Wymagania Edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 4. im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu. Matematyka. Przedmiotem oceniania są: Wymagania Edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu Matematyka - sprawność rachunkowa ucznia, Przedmiotem oceniania są: - sprawność manualna i wyobraźnia geometryczna, - znajomość

Bardziej szczegółowo

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1b- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie ustnej;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1b- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie ustnej; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat W PRZYRODZIE. JESIEŃ W PRZYRODZIE. tygodniowy Temat dnia Zajęcia ludzi żyjących na wsi. Jesienne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpowiednim tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst),

Bardziej szczegółowo

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 22

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 22 Strona 1 z 5.. (pieczątka szkoły). (data) INFORMACJA SZKOŁY O DZIECKU Informacje na potrzeby diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22 w Warszawie. Udzielenie rzetelnych informacji ułatwi postawienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I Skala oceny opisowej uwzględnia następujące poziomy opanowania wiadomości i umiejętności: : uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza

Bardziej szczegółowo